รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  ทองหล่อ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกชกร  ศรีเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกนกวรรณ  นำรง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกมนดนัย  ฉ่ำดวง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกมลวรรณ  ตรีสอน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกรกมล  สุดทองมั่น โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกรชวัล  ชาติชะนะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกรรวี  ภู่กันงาม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกฤศปกรณ์  แซมสีม่วง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกฤษณพล  ศรีสวรรค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกวิน  ศุภสาร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสวน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หันตุลา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกัญญาภัค  จิตรสำราญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สีมาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกันต์ธร  กองแกน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกันติชา  บุตรศิริ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกันตินันท์  พรมลา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มากแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วขาว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยสุ้ย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกัลยา  พลซา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกัลยาณี  พรหมมาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เนตรพลับ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไหวพรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายกิตติภูมิ  นุสาสุวรรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สมบูรณ์ชัย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกุลสตรี  รัตนพลแสน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงเกวลิน  บ่อคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงเกศรา  สุขขี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงเขมรัฐ  วงศ์กตเวทิน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายคณาธิป  การกิงไพร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายคมน์คณิน  ประเสริฐชัยภูมิ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายคมน์ณพัทธ์  ชัชวาลานนท์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายจักรภพ  บุญประเทือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายจิตติภณ  จินดา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงจินต์จุฑา  กาวินคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายจิรพัฒน์  เจียมบูรณะกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายจิรวัฒน์  เขียวประดิษฐ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายจิรวัทร  ใบภักดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  พูลมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงจุฑามาศ  แพระบำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายจุฬาฬัฏชฎะ  บัวคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงชญาดา  บัวทุม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงชญานันต์  อาสมาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงชญานิน  สีพล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายชนะชัย  เงินโฉม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงชนาพร  วรรณษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงชนิประภา  ดวงบุบผา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงชนิภา  คงวราคม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายชวิศ  จันทพิมพะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงชวิศา  พรวนคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายชัยพฤก  ปริญญานันทการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงชาลินี  คำมะดา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงชาลิสา  อุ่นสวัสดิพงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายชิติพัทธ์  งามเอี่ยม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายชินวัตร  ดารุณิกร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงโชติกา  ขจรเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงซารีนา  เนินนาค โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงญาดา  คงเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายฐตพงศ์  จันแจ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีษะใบ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงณภัสสรณ์  วงษ์นิคม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พูลทวี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงณัชชา  คงวิเศษ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงณัชพร  ศรีสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทิมสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายณัฏฐกฤต  เคนยา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันทะแสง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงณัฏทณิชา  พินิจผล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ด้วงพูล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงณัฐชยาน์  แซมสีม่วง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชินรักษ์บำรง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายณัฐพงษ์  คงหาดยาว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงณัฐพร  เถื่อนสันเทียะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงณิชกานต์  บ้ำชาวนา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงณิชากานต์  คงน้อย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงดลลภัส  สีทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายถิรกฤต  จิตร์แก้วถิรกฤต โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายทยุต  พิบูลศักดิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นายทรรศน์พิธาร  ทองอุ่น โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงทองยินดี  วันเสียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงทักษวดี  สีนา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายธนกฤต  นาคประเสริฐ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายธนโชติ  บุญเรือน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายธนดล  นิลพร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายธนเดช  ธนเปรมินทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายธนพงศ์  ภักดีศรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายธนพล  มาศมนัส โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงธนภรณ์  บุญมี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีไพร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายธนวัฒน์  สภานนท์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงธนัชชา  พรมศักดิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงธนัชญา  นงพา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงธนัษฐา  อิมอรชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายธรรมนูญ  ธรรมประกอบ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงธราพัชร์  ทิพย์พิทักษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงธัญชนก  มาขอด โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงธิภากร  เกษามูล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายธีรพงศ์  บุญใสย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายนนทกานต์  จินดา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายนพรัตน์  ฉิมมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงนภสร  ลีกีรติกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงนรมน  สีหะวงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงนวรัตน์  จันทร์วิบูลย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงนิชาดา  มณีวรรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายนิติกร  พรมโพธิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายนิติพงษ์  สุขเจริญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายนิติพล  แสงจำปา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงนิติรพี  จิตรณรงค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายเนติทรณ์  กระทู้ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายเนติพัฒน์  พรมแดง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงบัณฑิตา  สินธุเดช โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายบัลลังก์ทอง  พรมมาท้าว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงบุญสิตา  นามบุญเรือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายเบญจมินท์  เทศวิบูลย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงป.แก้วสกุลษ์  บัวแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงป.สกุลษ์แก้ว  บัวแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายปฏิพัทธ์  เจนชัย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงปภาวรินท์  หิรัญรักษ์วัฒนา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงปรัชญาพร  วรายุทธ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงปรีญาพร  ประวัติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงปรียาพร  แสงจันทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงปรียาภัทร  บุญช่วย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงปัณฑิตา  สินธุเดช โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงปาลิตา  อานกแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงเปรมกมล  พรหมเศรณีย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงผุสรัตน์  รุ่งเรือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายพงศ์ไชย  โอสถศรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายพงศธร  พรหมประเสริฐ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายพงศ์ธารินษ์  ใยบัณฑิตย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายพชร  หาดทราย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงพรนิภา  ไพเราะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงพริมมาดา  ธาดาพรหม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายพลรพี  แซ่โง้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายพสิษฐ์  ขวัญเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงพิชชาพร  โฉมอุปฮาด โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายพิชานนท์  ธูปหอม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รัชฎาวงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายพิษณุพงศ์  กิ่งไทร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายพิสิษฐ์  หนูใจ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงพีรภาว์  ศิลพร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงพีรภาว์  สังสหชาติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายพีรวิชญ์  ดลราษี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายพีระวิชญ์  บุญช่วยสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงพุฒิตา  คะอังกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงเพ็ชพิชา  กิ่งไทร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงแพรวา  นาคเกลี้ยง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงแพรวา  แก่นนาค โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงภัชภิชา  เปียผ่อง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงภัทรวดี  หมอนทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงภัทริกา  ยศแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายภาคิน  บางสิม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายภาณุวัฒน์  ใจบาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายภาณุวิชญ์  สมสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงภาราดา  เถาว์สิงห์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงภาวดี  สีวระกัน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  หันธนู โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายภูตะวัน  แสงเรืองเดช โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายภูบดินทร์  บุญวงศ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายภูมิพัฒน์  ใยแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  คุวาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายภูริช  ปราบพรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายภูริณัฐ  จารุมูล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายภูริณัฐ  บุญช่วยสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายภูวนัย  แสนคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายมฆวาน  สวัสดิ์พานิช โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงมนฑิตา  พายัพ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายมนัสสวิน  นากใจ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงมัณฑนา  ปารย์จิตติพัฒน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงมิยาวดี  สีนาคสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงเมธาวี  ขันคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงรชตวรรณ  สุขเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายรพีพัฒน์  พรหมหลำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายรพีภัทร  บุญยวง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายรพีภัทร  หิมพาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงรัญชิดา  พรหมมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จันทร์เทียง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายรุจิภาส  เสียงเพราะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายลัญฉกร  จักทอน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงลานนา  จันทร์อินทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายลาภิศ  เรืองหิรัญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สารีวรรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงวธูสิริ  กองแกน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงวนิดา  กาเหวา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงวรกมล  ดอกไม้ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงวรัชยา  พัฒน์ขาว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงวรัญญา  ฤทธิ์มล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายวรัญญู  เหลืองศิริเธียร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงวราภรณ์  ถาวรรุ่งรัตน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายวัชรดุล  โกฏิกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายวัชรพล  พรหมประเสริฐ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายวัฒน์นิธิศ  เรืองโรจน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายเวโรจน์  ชูเกียรติ์ธนกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงศรัณยาพร  ทรัพย์หล่ำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงศรุตา  ปิดสะศรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงศศิวิมล  อินมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญเรือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายศิวกร  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายศุภกร  วังสาร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงศุภกานต์  ทองสี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงศุภจิรา  แก้วดวงใน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวงศ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายศุภณัฐ  เชื้อบุญมี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายสกลวัฒน์  วงศ์ยศโอฬาร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงสมิตา  ทองสี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายสรวิชญ์  น้อยหน่า โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงสลิล  พิมพ์ปรุ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายสันติสุข  จบเถื่อน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายสินธนา  อาสาพล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงสุชัญญา  กุดแถลง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงสุชานันท์  สดใส โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงสุธารทิพย์  เทียนธูป โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงสุธาสินี  คงทราบ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงสุพัตรา  ชินโคตร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บรรจงฤทธิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เกิดกิจ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงสุภัทรา  ทะสวัสดิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงสุรัมภา  ขานพรหม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  สอนชา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายหรรษา  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงอนันยา  ขาวนวล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายอนุชิต  ปิดจะดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงอภิชา  สุขพุทธ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายอภิภู  เจษฎาวรางกูล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายอภิวิชญ์  สอนสวัสดิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงอรจิรา  ฮองกูล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงอรพิน  แสนสุริยวงศ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงอรุโณทัย  ธูปเทียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงอัจฉราพร  สุขศรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายอัจฉรินทร์  จันทร์เที่ยง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายอุดมโชค  แสงนก โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงเอสราพร  บัวช้อย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองใจมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวกมลพรรณ  รัตวรุณรัตน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงกมลรส  ทองรินทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุวรรณพจน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญเรือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  ตรัยรัตนเมธี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายกรภัทร์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงกฤตญา  บุญพรม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายกฤตภัค  นริศราวุธ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงกฤติมา  หอมหวล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร์เที่ยง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงกฤษฎิ์ชญาภรณ์  กาวี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงกวินธิดา  สุขโฉม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงกวิสรา  โสมาศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
249 นายกษิดิศ  สายแก้วมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงกษิดี  ถนัดพงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวกัญญาณัฐ  ตำปาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสาวโมกข์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวกัญญาภัค  มีเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คุ้มสุวรรณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายกันตวิชญ์  รัตนวรุณรัตน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงกันติชา  พรมสวย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวกัลยกร  เกาะแก้ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงกานต์ทิตา  หางาม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายกิตติภพ  สุวรรณกูฏ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายกิตติภาส  ศรีอภัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงกิตติวรรณ  สุวัตถี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายกีรติ  หนูเชื้อ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นายขจรพงศ์  ลิ้มทองไพศาล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงเขมมิกา  ดีสุวรรณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงคัคนพรรณ  กีรติวงศา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวคันธมาทน์  จันทร์โท โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายคินณพัฒน์  วัฒนาสาภู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงคุณัญญา  คำอินทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงจิตภินันท์  รัชตะสิทธิพงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงจิรัชญา  มูลศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วมูล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงจิรัชยา  พันอุ่น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นายจิรายุทธ  จันทร์ดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงจิราวรรณ  ทุมไพร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวจีรพรรณ  แคล้วโยธา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงจุฑามณี  นาคเพชร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงจุฑามาส  บุญกาญจน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวชนัญชิดา  กาญจนสมบัติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงชนาภา  กระต่ายทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายชนายุส  รบชนะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวชนิดาภา  ทะจะกัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายชยพล  กัญยะมาสา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
283 นายชยังกูร  ปาคำมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงชลชิชา  จันทร์มานะเจริญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงชลากร  เมืองทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงชวิศา  ชัยเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงชามาวีร์  วันชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงชาลิสา  บัวสุก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงชินันพร  แดงดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองประดับ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีหสุทธ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงญาณาภรณ์  ปานหมอก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงญานิศา  แก้วประกิจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงฐิตินันท์  ทองแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายณฐวรรธน์  ด้วงทำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงณทิพรดา  อรุณธนโยธิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายณภัทร  รัศมี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายณภัทร  เกาะโพธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายณภัทร  เรืองศิลป์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงณัชชา  สุขอยู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวณัชชา  สโตป โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายณัฏฐภัทร  ทองธรรมชาติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวณัฐกมล  มุ่งมาตร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงณัฐกมล  สร้อยภู่ระย้า โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงณัฐกานต์  คู่หลวง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงณัฐชญา  ชมภู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงณัฐชญา  บางเขียว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงณัฐชา  สุขแสงนิล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญจรัตนากร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงณัฐณิชา  มหาสมุทร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงณัฐนิชา  ขอตาม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงณัฐภัททรพร  ขารอยู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายณัฐภัทร  พรหมราช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
314 นางสาวณัฐวดี  ชาลีชาติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายณัฐศรุต  จันทร์ดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงณิชารีย์  ผลบุญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงณิชารีย์  อุทัยไพศาลวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายดลณฤทธิ์  สายคำบ่อ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายตนุภัทร  ดิฐภักดีบวร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงทัศดาว  จักรพรรดิ์แก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายธนกร  บริรักษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายธนกฤต  ตาคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายธนดล  อินกอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงธนพร  สนใจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงธนภรณ์  มาจาก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
326 นายธนภัทร  คชหิรัญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายธนวัฒน์  ใจรักษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงธนัชญา  คำดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงธนัชญา  สำรองพันธ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงธนาธร  พรหมบุญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงธนาภา  ชัยโสดา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงธราพร  เนตรลาวัณย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ฤกษ์จันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงธัญญามาศ  เกยูรพันธ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงธัญทิพย์  สุขเกษม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เจริญขำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
337 นายธัญวัฒน์  เฉลยจิตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงนงนภัส  บุญพิมพ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
339 นายนนธวัช  แก้วบาง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงนนภัทร  จันแป้น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายนพคุณ  สุทธะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นางสาวนภสร  สง่าวงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พุ่มเกษร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นางสาวนภัสสร  สีทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงนภาวดี  เสรีผล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงนฤมล  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวนวรัตน์  บัวทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวนัฐฐยา  สักขะกิจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายนัทวัชร  ชัยนอก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตรีทศบดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายน้ำพิพัฒน์  คงศิริ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงนิฌาน์  ปัญญามี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงนิรชา  ศรีศักดิ์ดา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงนิรชา  สุริยาวงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวบงกชรัตน์  ไข่มุกข์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงบุญญาพร  ชัยประทุม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงบุญธิดา  กาคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงปพัชญา  มาตา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงปพิชญา  คำตัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
360 นางสาวปพิชญา  สีทำมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นายปภณ  สุขแสง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงปภัสรา  ทวีเกษม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงปภาดา  วลีเรืองรอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวปรมิตตา  นาคนายม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายประพัฒน์  เดชพงศานุวัตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงปริญาภรณ์  ราชานุวัตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงปริณาพรรณ  ม่วงอ่ำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงปริษา  อ่อนปาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ตุนก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองอัฐ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงปัณณทัต  เพชรป้อ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายปัณณธร  มีเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายปัณณวิชญ์  ครุฑนาค โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวปิยะนันท์  ตุนก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายปุณยธิษณ์  เกสรทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงเปมิกา  บางใบ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงเปรม  เอี่ยมสุทธา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
378 นายพงศนาถ  นากลาง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงพชรกมล  เกษาอาจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายพชรชล  จำชาติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายพชรพงษ์  เมืองนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงพนัชกร  มีเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงพรนภัส  แสงสุข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงพรประภา  พลคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงพรปวีณ์  เหมือนโพธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงพรพฤกษา  แก้วลาย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
387 นางสาวพรรณภัทร์  ผึ่งมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงพรสินี  ศรีบัวเผื่อน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงพฤกษา  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายพัชรพล  พรเสน่ห์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายพัชรพล  แซ่เตีย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงพัชรากร  ศิริชื่นวิจิตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงพัชรินทร์  ฉัตรเงิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงพัฒนวดี  นันตะวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงพัทธนันท์  คงจำนงค์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณคีรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
397 นางสาวพิชชากร  นามา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงพิชชาภา  สามกองงาม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงพิชญวดี  เทียมทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
400 นางสาวพิชญา  วงค์วร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงพิชญาภา  ยศมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ช้างน้อย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำจีน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมฆประยูร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  จันทร์เพ็ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงพิมานันท์  อรุณผล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายพิษณุพงษ์  เมืองนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายพีรพงศ์  ตะกรุดคุ้ม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อิทธิพร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
410 นายภัคพล  อุทัยไพศาลวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นนทะโคตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายภาณุกร  วุฒิธนูทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายภาณุพงศ์  สุทธะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวภารตี  ถนัดพงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงภาวินี  นาคน่วม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายภูกิจ  บุญเรือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงภูริชญา  วงค์วร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงมนัสสนันท์  วงศ์ลาภพานิช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายเมธวินภัทร์  อธิธนาพรภัคผล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
420 นายเมธา  ชลานันต์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวเมธาวี  เชื้อไพบูรณ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายยศพล  มีเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
423 นายยอดขวัญ  แก้วดู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นายยุทธไกร  ศรีซัง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงรติพร  กองพิม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงรัตนากร  โสวัต โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงรินฤดี  น้อยชาคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงลลนา  ผองสุข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงเลิศลักษณ์  เมืองจันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงวรญา  พุฒิพรกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงวรรณนภา  แจ่มจรัส โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงวรรณวิภา  โตไพร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงวรรณวิไล  บุญเรือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
434 นางสาววริศรา  พาหา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายศรณ์ศักย์  เลิศประวัติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงศวิตา  นาคนายม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงศศิมาล์  วงศ์ยุทธนาพงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงศศิยา  เพชระกระจ่าง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงศสิทร  ศรแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงศิรภัสสร  กาวงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายศิวกร  มหาวงศ์นันท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายศุภโชค  เพชระบูรณิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายศุภวิชญ์  ชุ่มหล้า โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายศุภวิชญ์  หมวกแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายเศรษฐพงศ์  กองสี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายสรวิศ  ศรลัมพ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายสรวิศ  เพชรพิบูลย์ไทย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายสโรฤทธิ์  ใจปิง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงสัตตกมล  บุญส่ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงสายไหม  วงจันทา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงสาริน  ปัญญามี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงสิตาภา  อุปการ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายสิทธิโชค  ทองเสม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
454 นางสาวสินีนาฏ  มะลิวัลย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงสิรภัทร  คำมุง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายสิรวิชญ์  จันสี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายสิรวิชญ์  วุฒิจิรัฐิติกาล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ช้างอ้น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
459 นางสาวสิรินดา  ด้วงทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงสิริลักษณ์  แสนคำปัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงสุชานันท์  ยงวิบูลย์ภันฑ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงสุชานาฎ  สายบุญเจียง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงสุชานาถ  แตงเขียว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงสุดารัตน์  เกศสาลี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงสุทธิดา  วังคีรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงสุพิชญาฉาย  ขารอยู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
467 นายสุภคม  ห้าวหาญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงสุภาวดี  รักอยู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงสุภาสิณี  เพชระกระจ่าง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายสุรพัฒน์  บุญอยู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงสุรัตวดี  ใจจูน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงโสภิตา  โตสมภพสันติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สงวนสิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงอธิชา  กาญจนสกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
475 นายอธิป  อินธิศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายอภิณัฐ  ทองอำไพ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายอภิวิชญ์  ยาโต โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงอภิษฎา  เอี่ยมป้อ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงอรไพลิน  ดีปัญญา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงอริสา  จันทร์สระแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายอักษรศิลป์  บัวแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงอัญชิษฐา  แก้วแท้ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายอันดามัน  อุทุมภา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายอัศวิน  คงน้อย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายอัสสชิ  บัวชุม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายอิทธิพัทธ์  พัชรวงศ์นิธิ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายเอื้ออังกูร  ญานสว่าง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงกัญญพัชร  วงศ์คำปัน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงขวัญข้าว  เบ้าสกุล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงจรียา  ปาชม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงชฎาพร  เกตุดี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงชนิตา  แซ่ตั้ง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงชิษณุชา  กระจ่างกิจใจชุ่ม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงณฐวรรน  บานชื่น โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงณัฏฐากร  ก่ามา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำขะ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทองริ้ว โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงณิชนันทน์  นนทจิตร โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
499 นางสาวดลพร  สินค้า โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงเบญจมาศ  กิจการ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงเบญญาภา  สอาดเมือง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงปณิสรา  ดวงกำเนิด โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงปุญญิสา  จันทรสุกรี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายปุณยวัจน์  หนูแย้ม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงพรหมภัสสร  แก้วกุลพิสิษฐ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงพลอยนภัสสร  แข็งเวร โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงพิชญาภัค  ใสยอด โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงมุทิตา  บุญกัน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงโยษิตา  พาทอง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงรัตนพร  อุระเพ็ญ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงวรัญญา  สุนรี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์วัชรานุกูล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงศรัณยา  ปันมา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายศุภกร  แก่นชา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวสิรินทร์ยา  พันธุ์เขตกิจ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงอรปรียา  รุ่งเจริญ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายกณวรรธน์  ทองยิ่ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงกมลชนก  ตาคำชัย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
519 นางสาวกรณิศ  แก้วย้อย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายกรวิชญ์  กลมเสถียร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายกรีเพชร  ศรีเพชร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
522 นายกฤตนัย  แก้วทาสี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นางสาวกัญญาพัชร  กองเส็ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงกัญญาภัค  จิตเกษม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงกาญจนา  ช้างอินทร์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
526 นายกิตติธัช  ก้อนเทียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงกิตติ์พิมล  ทุมมา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงเกวลิน  พรมแก้วต่อ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นางสาวจีรนันต์  ขันตรีทัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นายเจตนิพัทธ์  จันทร์ญาโณทัย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงชนิศา  กลั่นเรือง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายชยานนท์  วันเย็น โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายชวิน  กันแสง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายชัชวาลย์  ์นวลฉ่ำ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงชัญญานุช  ทวยไธสง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายชัยยะ  กางถิ่น โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายชิดชัย  ทองแขม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวฐณิชา  คำแจง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
539 นายณภัทร  จันทร์นุช โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นางสาวณัฏฐนิชา  เทียมเพ็ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิ่มน้อย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
542 นางสาวณัฐณิชา  ยศปัญญา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสมอ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นางสาวณัฐนิชา  ทองสิน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นางสาวณัฐมน  แก้วกึน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์แซ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงณัฐสุภา  จันทะคุณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
548 นางสาวณิชกมล  สมอออน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงณิชากานต์  สุริย์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวณิชาภัทร  ฝั้นสุข โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายตะติยะ  ตรีพยัคฆ์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงธนภรณ์  แจ่มคง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายธนภัทร  อ่อนหวาน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายธนสิน  ภาคพรหม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงธนัชญา  ออมสิน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงธมลวรรณ  ยศปัญญา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
557 นางสาวธัญญาวรัตน์  แก้วย้อย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายนทีธาร  ขจรไพร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายนนธวัช  กิตติวิโรจน์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงนภัสนันท์  จันทร์พุทธา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
561 นายนราวิชญ์  สุวรรณชาติ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นางสาวนรินพร  จันทร์แยง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวนลินทิพย์  เปล่งเมืองปัก โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นางสาวนิฤทัย  จันทรเสนา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงบัณพร  เสียงอ่อน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์พุทธา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายปกรณ์  มุลเสนา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงปรียากร  ิปิ่นปั่น โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงปวันรัตน์  ชัยสาด โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงปัณฑิตา  พรหมชาตรี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
571 นายพงศกร  พักใส โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายพงศ์พีระ  หุตะมาน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวพรวรดา  มารอด โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายพัชรพล  ดวงแก้ว โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
575 นางสาวพัชราภา  สีม่วง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นางสาวพันรภา  พันธวิทย์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงพิจิตรา  ทองมา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงพิชญดา  ช้อยจอหอ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายพิชญุตม์  คำวันสี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงพิชามณชุ์  บุกิ่ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
581 นางสาวพิมพ์ชนก  ทองเสี่ยน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญรอด โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
583 นายพิริยากร  มาแก้ว โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายพีรดนย์  บุญยิ่ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
585 นางสาวเพียงฟ้า  สียา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นางสาวแพรวา  คล้ายใจตรง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองย้อม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายภานุพงษ์  นวลเกตุ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
589 นายภานุพงษ์  ราชอาจ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
590 นายภููริณัฐ  แก้วยม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นายรัชชานันท์  ไพจิตร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
592 นางสาวรุ่งทิวา  ปัดป้อง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงรุจิรา  ท่อนแก้ว โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงรุจิรา  แสงสุทา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
595 นางสาวลักษิกา  ดวงพิลา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงวรางคณา  แก้วบุดดี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
597 นางสาววัชราพร  แก้วจิตร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงวารุณี  ศรีอภัย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงวิชญาดา  พาจันลา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงวิภาดา  กุนแกม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
601 นางสาววิภาดา  เรือนชัชวาล โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงศรัญญา  จันตื่น โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงศิรดา  เรืองสิน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงศิริณา  บุตรโยจันโท โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงศิรินรินทร์  กลิ่นเกษร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
606 นายศิวกร  ทัดช่อม่วง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
607 นายศุภณัฐ  เทพโพธา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
608 นางสาวสร้อยศิริ  ธิกะ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
609 นายสิรวิชญ์  แก้วมาคูณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
610 นางสาวสิริญญา  วันอินทร์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วโสตร์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายอุดมทรัพย์  แก้วยม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงกนกทอง  กินูน โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงกนกพร  แก้วพระ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงกนกวรรณ  กับปลี โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทาชาติ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงกฤติญา  ยังคลัง โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายกันตพัฒน์  สังข์สุวรรณ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
619 นายกันตภณ  นาคสุทธิ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงกาญจนา  ยาแสง โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
621 นางสาวกานต์รวี  สุทำมา โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
622 นางสาวกิตติมา  ชมชิต โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  แสงรัศมีคูณธนา โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
624 นางสาวเกียรติยากร  ตาเวียน โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายคณนันท์  วงศ์ปัญญา โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงคมชนก  ชัยรัตนศักดิ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
627 นายจักรภัทร  ดวงศรี โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงจิดาภา  กองชนะ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงจิดาภา  มาลี โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงจิรนันท์  ประภาสัย โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงชนนิกานต์  เวชวิฐาน โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงชนัญญา  ภักดี โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงชลดา  ระภักดี โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงชลลดา  เปรมไทยสงค์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายชวกร  สิงห์โสภา โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงชัญญา  สุธีบรรเจิด โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายชัยวัฒน์  บุญยะใบ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายชัยสิทธิ์  น้อยใจ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
639 นายชินวุฒิ  กริดรัมย์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อหันตะ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายไชยานันต์  วันทิยา โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายญาณภัทร์  โสประดิษฐ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
643 นางสาวญาดารัตน์  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
644 นางสาวณฐพร  จันทร์กลั่น โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงณรัฐวรรณ  ชัยรัชนิธิอุดม โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  เกตุพิน โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
647 นางสาวณัฏฐกานต์  แก่นจันทร์หอม โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงณัฏฐพร  ไชยโพธิ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงณัฐกานต์  เจนจบธรรม โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงณัฐชานันท์  หมากสุข โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงณัฐณิชา  โชคงาม โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์บุญ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
653 นางสาวณัฐธิดา  ออกเจนจบ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ทรายฮวด โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
655 นางสาวณัฐนันท์  ศรภักดี โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงณิรัญญา  วรรณพรึก โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายเดชฤทธิ์  วังคีรี โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงธนวรรณ  โง้วประดิษฐ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงธนัชชา  อินทิจักร์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองสุข โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงธิตยา  พลไทยสงค์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงธีรดา  สุทธิวรากร โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายนนทวัฒน์  พิกุล โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายนภดล  บุญช่วย โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายนรภัทร  พรมเกตุ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
666 นางสาวนัภสสร  โพธิ์งาม โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายบุญนิธิ  ค้าสุกร โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงบุณยาพร  บุญเติม โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงบุษบาบรรณ  ใยเพชร โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
670 นายปฏิญญา  วราสินธุ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงปพิชญา  กันธุไร โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงปภานัน  ทาแจ้ง โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญพรม โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงประภัสสร  ใจช่วง โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายปรียาชาญ  เสือเทศ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงปิยะนันท์  ฤกษ์วิชานันท์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงปุณยนุช  โกมล โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายพนธกร  หงษ์อิ่ม โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงพรธิดา  สุทธิประภา โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงพรประภา  เอียดแก้ว โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงพัชรพร  เป็กธนู โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายพัชรพล  กันธิยา โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงพัชราวดี  แสนประกอบ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสนเทศ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายพีรพงษ์  เปลี่ยนบ่อมาตร์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงภคพร  สังวาระ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภิญโญยิ่ง โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงมนัสนันท์  กับขุนทด โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
689 นางสาวมันทนา  มั่นปาน โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงมาตา  รุ่งศรี โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงลภัสรดา  คุณแก้วอ้อม โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
692 นางสาวลักษณืสุรีย์  กรีฑา โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงลัลนา  พัฒตาสิงห์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายวรเทพ  เพ็ญพิพัฒน์กุล โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงวรรณิสา  ชาติไทย โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
696 นางสาววรวรรณ  เผ่าพันธ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงวรัญญ  น้อยสาคำ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายวราเทพ  เพ็ญพิพัฒน์กุล โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงวริญา  มีกำลัง โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงวริศรา  ทิพย์มาตย์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายวสันต์พรรษ  ศิลปศรแก้ว โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงวิภาวี  จันทรางกูล โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงศศิธร  รวมจิตร โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
704 นางสาวศศิร์อร  สุริยะอัมพรกุล โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงศิริกัญญา  ศรราช โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายศุภพงษ์  จันทร์แสน โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีมาดี โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงสัณห์สิรี  ประนัดิโส โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายสายฟ้า  วันชื่น โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
710 นางสาวสินีนาถ  ภูครองหิน โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
711 นางสาวสุภัสสรา  ภาประเวช โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
712 นายอชิตพล  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
713 นางสาวอริสรา  กองมงคล โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงอลีนา  สุธงษา โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
715 นางสาวอารีย์  บุตรบุญชู โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงกนกพร  ใหม่เจริญ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงกฤษณา  พัชนี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงกลรัตน์  รอดเริญ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงกัญญากร  จันทร์ศรี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
720 นายไกรวิชญ์  ใจยง โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงจุฑามาศ  สาลี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงญาดาวดี  หงษ์โต โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แรงกสิวิทย์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  มีมาก โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
725 นางสาวณัฐธยาน์  แสนธิสา โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธิชาญ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
727 นางสาวนลิน  ผุยผง โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายนัทธพงศ์  พลอยสุกใส โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
729 นางสาวปราชญา  มีทรัย์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงปาริตา  ศรีแก้ว โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายพงศธร  แสนอินทร์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงพรณรีย์  บุญเพ็ง โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงพรรณปพร  ทีเจริญ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงภัทรลภา  เสนสกุล โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงภาสินี  วังสูงเนิน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงมิราตรี  ซากกระโทก โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายเมธิชัย  พูนแสนรัก โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
738 นางสาววรรณิภา  บุญมาก โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
739 นางสาววรัญญา  พันทำ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ครุฑเข็ม โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงว่านทิพย์  คำสิงห์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายศุภชัย  ก่วยคำ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุญสระ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงสิริมนต์  สารวรรณ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงสุชัญญา  คำแพง โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงสุชาวดี  ปานเกตุ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นางสาวสุดารัตน์  ปานเสรี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายสุรเสกข์  เตโช โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงอชิรญา  ทองเฟื่อง โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
750 นางสาวอภิชญา  ธูปบูชา โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงอริสรา  จำนงการ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงอารียา  ละดาดก โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงกมลณิช  คงในขาว โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายกฤษตกร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงกัญจนพร  ชุดไทยสง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงกาญจนา  ยั่งยืน โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
758 นายคณิศร  ทุ่มจันทึก โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายจักรพรรณ  หึกขุนทด โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงจันทกานต์  รัตนพลที โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงจุฑามาศ  เหลื่อมมะลัง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เสลานอก โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงฉัตรชนก  จันตะ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงชณัญธิดา  ปังศรี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์บุตรดี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงชนาธิป  วิทยา โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงชลธิชา  ศิริวุธ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
768 นางสาวชลธิชา  เทียนธูป โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายชัยวัฒน์  ม่วงอ่ำ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงชุติภา  จวบสมบัติ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงญาดา  วงค์ทองดี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
772 นายฐนกร  ราชบัวขาว โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายทวีทรัพย์  ศิริวงพาชัย โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงทัศวรรณ  แดงด้วง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงธิติมาพร  การภักดี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
776 นายธีรภัทร  จิตรแก้ว โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายนพวิชญ์  เดชปั้น โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงนภัส  แสวงชอบ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายนรวิชญ์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายนันท์นภัส  นครสันติภาพ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงนันทพร  รามพิชัย โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงนุชศรินทร์  น้อยลา โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงบัณฑิตา  มลัยคำ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงบุญญิสา  ลอดคำทุย โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงบุญรักษา  ทวีศรีศักดิ์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายปฏิภาณ  บุญยิ้ม โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงปรีญาดา  สาลีผล โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงพรพรหม  กรมขุนทด โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายพัทธดนย์  คงในขาว โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
790 นายพัสกร  นิลแพทย์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
791 นางสาวพัสวี  สีหาโคตร โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงพิมพลอย  ทุดปอ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงพิมพ์อร  จันตา โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงพิวรรณศา  คงสิบ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงเพียงฟ้า  เป้ดทองหลาง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
796 นางสาวฟ้าทิพย์  เหรียญคำ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายภาวัต  ช่วงรัตน์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายภูมินันท์  ทวีผล โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายมนุเชษฐ์  เพ็ชรวงศ์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงรัชนีกร  สุขมั่น โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายรัฐภูมิ  พิมพ์ศรี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงรัตติกาล  ทองเสาว์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงวรางคณา  ผารี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงวิมลศิริ  โลนไธสง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
805 นายวิศวะ  ขำยิ่งเกิด โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
806 นายศันติภูมิ  ประทุมไชย โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ส่องแสง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
808 นางสาวศิริรักษ์  เหลาคม โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงศิริวรรณ  วิชัยภาพ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายศิวกร  บดสูงเนิน โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงศุภรดา  เกียรติอุดร โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายศุภวิชญ์  อ่อนน้อมดี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงศุภัชญา  ทองหล่อ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายสลิลโรจน์  สิทธิ์ขุนทด โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงสุดารัตน์  เหลาคม โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงสุพิชญา  คำหวาน โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงสุรินทิพย์  จอดนอก โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงหทัยรัตน์  มณีบู่ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายอนุชา  ชินคำ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายอภิวัฒน์  พงษ์ศักดิ์ศรี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงอัฐฉริญา  สุขวิชัย โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงอุมาภรณ์  พันธ์ใย โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงเอมวลี  มีสุข โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น