รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  บุญ​ภิละ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวกชพร  ภู่เพียร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกชพร  สันติวีระการ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ปานแก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกนกพรรณ  บัวตรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกมลชนก  นิรมล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกมลชนก  ฟั่นแจ้ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกรมณี​คราญ​  จรัสศรี​ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกรวรรณ  หิรัญนารานริทธิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกฤตพร  วงค์สะทำ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกฤตินา  เครือกนก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวกฤติมา  พุ่มชม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวกฤษติญาวัลย์  สังกัดทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกวิสรา  พีรภูติ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัญญณัฐฎฺ์  หาสาตร์สิน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกัญญภัทร  คร้ามศรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวกัญญาณัฐ  คงบาง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวกัญญาณัฐ  อบเชย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คุ้มญาติ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงนาค โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีสุขสมบูรณ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หอมยามเย็น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ไพสิฐสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกันย์นวพร  เพชรนิตย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกิรณา  ฟักเจริญ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  บุญชู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงแก้วญาดา  ขลุ่ยนาค โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงแก้วตา  ทันจันทร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงขวัญข้าว  แข็งขยัน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงขวัญด้าย  จันทร์เปล่ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงเขมจิรา  สุวรรณทะ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงเขมิกา  แสงสว่าง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงจณิสตา  ทองแบบ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงจันทร์สุดา  บริยัง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงจารุจิรัสย์  โยมะบุตร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงจิดาภา  ขุนสุริยะ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงฉัตรทิพปภา  เทียมทัน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงฉัทชนัน  โหระเวช โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงชญาดา  วิโรจวานิช โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงชนนิกานต์  พิมพา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงชนัญญา  เสาร์แดน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวชนัษฎา  ตรงต่อกิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์แดง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงชนาภัทร  เรือนก้อน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงชนิกานต์  แดงสีดา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวชนิดาภา  ชุ่มวารี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงชนิตร์นันท์  สุวรรณกิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวชลธิชา  พุทธวงค์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงชลิตศา  ศรีกอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  คชนิล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แก้วลบ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงชัญญานุช  ธนูศร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวชาลิสา  หลวงใจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวชุดากานต์  ยาวขันแก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อัจยุตโภคิน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงชุติรดา  หลวงศรีราษฎร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวญาณภา  โพธิ์ดง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงญาณิน  สุขสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงญาณิศา  ลิ้มศรีประพันธ์​ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงญาดา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงญาดาพัฒน์  พัฒนทวีสินสกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงฐานะมาศ  ศรีไชยเจริญวงศ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงฐิตารีย์  พัฒนาพานิชกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงฐิติมา  สดุดี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงณชนาถ  รัตนพิเชฐกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณญาดา  เหลืองทองนารา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงณฤดี  ลิ้มคงงาม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงณัชชา  ยิ้มฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ทรัพย์สุข โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงณัฏฐพร  ปาลาศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงณัฏฐวี  นาคำ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไกรพัฒนพงศ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวณัฐณิช  เขตสมัคร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธนะวงศ์ธนาสกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมสงฆ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงณัฐธิชาภรณ์  สิทธิ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงณัฐนรี  ดีดน้อย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวณัฐพิมล  โกศัย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงณัฐมน  อู่ทองมาก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณัณฐิชา  มุกสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงณิชากร  เรืองเที่ยง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงณิชาภา  เกตุน้อย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงณิชารีย์  คำพา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงณีรนุช  สิงห์โตทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงดาริศรา  ปั้นประเสริฐ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงตรีรัตน์  ร่มโพธิ์ธารทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงธนพร  คำรังษี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงธนพร  ปิ่นเกตุ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงธนพร  สุกากิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงธนัชชา  กันมา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงธนัชชา  จำปางาม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงธนัชชา  ภูฆัง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงธนัชพร  สิริจินดาสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงธนัญชนก  วรรณฤกษ์งาม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เรืองฉาย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงธัญนันท์  ดาวดึงษ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงธันย์ชนก  ฉิมนาค โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงธิรดา  ทองเพชร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงธิษณามดี  วรรณฤกษ์งาม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงนพเก้า  ชูหลำ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงนพรดา  เหลือแย้ม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงนภษร  ไชยะโสดา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวนภัสวรรณ  สุวรรณเทพ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงนลิน  สุธนะดิลก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงนวรัตน์  เลิศเสม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงนัทธมน  โค้วเจริญ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงนันท์ธนาภา  ดีแจ้ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวนันท์นภัส  วิทยาสิทธิภาคย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงนับทอง  ทศกร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงนิพาดา  เหมือนเพ็ชร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงนิภาธร  เปสูงเนิน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงนุชวรา  คงภู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงบัณฑิตา  สอนราช โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงบุญณิศา  นิเวทนา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงปพิชญา  กงมล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงปภาวิชญ์  เขียวปั้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงปรวิศา  เฉยบัว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงประกายรุ้ง  ศรชัย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงปริยากร  วาทะธีระกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงปรียาภัทร  แป้นน้อย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงปวริศา  จิวะวิทูรกิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณพราม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวปวริศา  เพ็ชรแวว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงปัญญาพร  หอมสุ่ม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงปัญญาวี  คำแหงรส โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ฟักปลั่ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงปาณิสรา  บุญมีจิว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงปาลิกา  สีสุกใส โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงปาลิดา  มีเวชสม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงปิยธิดา  รัตนะทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวปิยธิดา  โปตวนิช โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงปุญญิศา  ขาวนวล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงปุญญิศา  จันทะคุณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงปุณยนุช  อัษญคุณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงปุณยภรณ์  โสมพัฒนพงษ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงปูติลดา  ทรัพย์รอด โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงเปมิกา  เจริญผล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงไปรยา  วาทะธีรกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงพจศณนท  ขันเเก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงพนิตพร  กลั่นหวาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงพรจิรา  ยอดเกตุ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงพรชนิตว์  ลาบุญ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวพรนิภา  สังข์มีน้อย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  จันทร์ผูก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงพริมา  แพรขาว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวพัชรพร  หาธรรม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวพัชราภา  เหมบุรุษ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงพัฒน์นรี  หมอนแพร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงพันนิตา  เพชรทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชื่นเมือง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงพิชญธิดา  พากเพียร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวพิชญาภา  ทัดเที่ยง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงพิชญาภา  สมยาโรน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงพิชญาภา  สีสังข์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงพิชามญ  สวัสดี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แช่มเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวพิมชนก  บุญโชติ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงพิมพิกา  สีขาว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงพิมพิศา  สุดสะอาด โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงพิยดา  เกิดพูล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวเพิ่มพร  วงศ์สมบัติ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงแพรวา  ห้องมา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงภาวิดา  แท่งเงิน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงภิรฌา  ฟักศรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงภีมพรดา  บุญดา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงภูริชกร  โตงามรักษ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงภูริชญา  ปันทะ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงภูริชญา  พนมมาศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงยุคลธร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวโยษิตา  ลักษณะวิเชียร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงรดา  สุขสา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงรักษ์อักษร  สำเร็จงาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงรัญชนา  เทียมนุช โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงรัตนาวลี  คำวิเศษ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงริณณพัชร  ขันทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงรุจิดาภา  สุกลรัตน์มณีกร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงรุจิราภรณ์  ธนวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงลลิตภัทร  วังอินตา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงวรรณภักสร  นันทิภาคย์มูลกิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงวรรณอนงค์  จันทร์หอม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงวรรัต  ศิริมี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงวริศรา  มาตพร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองทัศน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงวิชญาพร  ปาลาศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงวิฑิตา  อยู่ครอบ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงวิภาพร  ปริกเพ็ชร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงวิภาวี  งามเถื่อน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
190 นางสาววิศรุตา  ชัยเพชร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงศศิธร  ปั้นประเสริฐ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงศศิธร  หงษ์ทองคำ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงศศิประภา  เนตรจินดา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิริมาก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงศิรภัสสร  โฉมทรัพย์เย็น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงศิรภา  วชิราศรีศิริกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงศิริกัลยา  เลิศธรรมชัย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เจริญกิจวัฒนกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มากร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงศุภิสรา  บำรุงดี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงสตรีรัตน์  ศรีคง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวสรัลรัตน์  สนสุรัตน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ขาวทุ่ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงสวรรยา  อ้อยหวาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงสาริศา  สุรินทรางกูร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงสิริฉาย  ข่มอาวุธ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวสิรินารถ  ขาวสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงสิริพร  ดิษใจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงสิริพรรษา  ไพบูลย์วรพิสิฐ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงสิริวจนะ  แก้วสมนึก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงสิริวิมล  พนมชัยชยวัฒน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงสุชัญญา  นันทะสิงห์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงสุชานันท์  แสงรัตน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงสุตาภัทร  จีนหลักร้อย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงสุธันยากร  ไกรพัฒนพงศ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงสุพัตรา  หล่อพัฒนากุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงสุพิชญา  คำแก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงสุพิชญา  สีขาว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงสุภัชยา  ชลายะนนท์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวสุภานันท์  เสือมั่น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ทาสงค์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงสุภาวีณ์  พันทวี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงสุภิญญา  เกตุนิล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงสุวภัทร  พ่วงแผน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงสุวิชญา  บัวเกตุ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงอชิรญา  ชูหลำ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงอติกานต์  เขียวดี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงอรปรียา  ยิ้มท่าโพ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงอรรัมภา  พรมส้มซ่า โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงอริสา  สุขแก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงกชพร  ดีอินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
232 นายกนกพล  แก้วเกล้า โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายกรภัทร์  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายกรินทร์  บุญด้วง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายกฤชนนท์ฺ  ห่านสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายกฤชรัตน์  กลั่นคำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายกฤต  พะโยม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นายกฤตธี  ปานทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายกฤตเมธา  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
240 นายกฤติพงษ์  นาสมวงศ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายกฤษฎา  ลิ้มศรีประพันธ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายกฤษณัฐ  พิริยะพงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายกฤษตเมธ  สิทธิไกร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นายกฤษมงคล  รัตนถาวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายก้องภพ  เลี่ยมพิพัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
246 นายกอปรวิทย์  กรมน้อย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงกัญญากานต์  พ่วงกองนะกานต์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายกันต์กวี  หรูจิตตวิวัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายกันต์ณุพงษ์  คงเมือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายกันต์ธกานต์  คงกล่อม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายกันตธีร์  ม่วงทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
252 นายกันตพงศ์  นาสอน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นายกันตพล  ศรีนาง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นายกันตพัฒน์  ทวีวิกยการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนาจรรยา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
256 นายกันตภณ  มีมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายกันตินันท์  บุญนวล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวกันธิชา  นนทลีพิพัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงกัลยากร  ประสพสุข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายกิตติกวิน  สุทธิแสน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายกิตติชัยวัฒน์  ภมรกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายกิตติพิชญ์  อัครฐานุกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงกุลธิดา  บุญนะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงกุลศิริ  เผือกแดง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายคเชน  มาชม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวคฑามาษ  อำนาจศักดิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายคณบดี  แปลกอ่อง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นายคณาธิป  กลิ่นทับ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นายคณาธิป  เชียรเจริญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นายคณาพัฒน์  เชียรเจริญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายคมวุฒิร์  จำปาทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายคุณานนต์  ครุฑรัมย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
273 นายโฆษิต  ศุกลรัตน์มณีกร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงจตุรพิธ  โพธิศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
275 นายจักริน  จูเทศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายจิณณธรรม  เย็นใจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงจิตสุภา  นพณัฐธนากุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวจินต์จุฑา  เหล็กสิงห์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวจินตวรรณ  ศรีทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายจิรณนท์  เหลืองวิโรจน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายจิรภัทร  แสนยศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายจิรวัฒน์  สิงหฬ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายจิรายุ  โพธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายจิรายุทธ  ดวงภูเมฆ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายจุฑาภัทร์  สอนอ่อน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  รอดวินิจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายเฉลิมกฤษฎิ์  เจวประเสริฐพันธุ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
288 นายชญานิน  ประทิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงชนกนันท์  หุ่่นฉัตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายชนกันต์  วงษ์นิ่ม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายชนวีร์  ปินทะยา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายชนสรณ์  กาซัน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
293 นายชนะชล  จันทร์โชติ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายชนะพล  สวัสดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายชยพล  บูรณะชนอาภา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายชยพล  วงษ์ศิริ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงชยาภรณ์  พรมมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายชลธาร  คำเหล็ก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายชลธี  สมเผือก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายชลภัญญ์  ขำสินธุ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายชวนภ  ศรีระพงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายชวพล  อัมรินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายชวรัตน์  นิ่มพริก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายชวิลพงศ์  กิจชิด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายชวิศ  พงษ์นรินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นายชัชฤทธิ์  ดวงปัญญาสว่าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นายชัยณรงค์  แจ่มดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายชาคริต  ทวีไชย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
309 นายชายชล  ใจน้ำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นายชิตณภูมิสิษฐ์  เนื้อไม้ชญา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายชินาธิป  สุวัฒนะโสภณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายชิษณุรักษ์  วงศ์พิภพมงคล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนเมือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายโชติวัฒน์  เทพไทย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายไชยกร  พันธ์ชัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงญาณิศา  หุ่นฉัตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายฐปนกุล  สืบจิตต์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายฐิติพันธ์  ดีพร้อม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายฐิติวัฒน์  มาฉิม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
320 นายฑารัตน์  โตบึงกอก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นางสาวณกานต์  โท้ทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
322 นายณภัทร  ทองชาวนา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
323 นายณภัทร  ศรีรพีพัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายณภัทร  สายทิพย์จันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
325 นายณรงค์ศักดิ์  ญาณวิจิตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายณวัฒน์  วิวัฒน์ยุวะถาวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายณัชชนม์  เสาวกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
328 นายณัฎฐกิตติ์  ยิ่งยง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายณัฎฐ์ชนล  ศรีสรรพกิจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จูงทรัพย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายณัฐชนนท์  จำปาทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายณัฐฎดนัย  ศรีสาคร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
333 นางสาวณัฐณิชา  ปิ่นทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายณัฐนน  นาคน้อย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายณัฐนนท์  อินต๊ะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายณัฐนันท์  เสือมั่น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
337 นางสาวณัฐนันท์  โสภา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายณัฐภัทร  ครุฑถ้วย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายณัฐภัทร  คล้ายพงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายณ่าณเจ้า  เปรมประสิทธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายดาวิ ยูทาโระ  ทรงเจริญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายต่อศักดิ์  โพธิ์คง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
343 นางสาวตะวันฉาย  ชาญวิชัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายติณณ์  พุ่มสอาด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
345 นายติณณ์  เมฆอรุณกมล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายตุลา  คงอินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายเตชิต  เปลี่ยนขำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายเตชินท์  ตั้งเกียรติไพบูลย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายทรงสิทธิ์  พันเรือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายทริสเตน จอร์จ  เอเวอรี่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายทักษ์ดนัย  พรหมขจร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายทัศนนันท์  นาคบุรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงทิพฎิญากร  มีไชยโย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
354 นายทิม  มากบุญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายแทนคุณ  พรหมมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายแทนไท  สมฤทัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายไท้ทวารัติ  ภักดีโต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายธนกฤต  ขุนบรรเทา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายธนกฤต  ถิ่นพังงา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายธนกฤต  มาศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายธนกฤต  ราวิล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายธนกฤต  เกิดแพร่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
363 นายธนกฤต  เปล่งขำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายธนชาติ  สุวรรณทัต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายธนโชติ  เพาะผล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
366 นายธนดล  พลูทวี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายธนดล  มั่นมาตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายธนดล  เพาะผล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายธนเดช  ก่อพงศาสตร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายธนธิป  นามเมือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายธนเนตร์  ขาวพรต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายธนบดินทร์  สายทิพย์จันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงธนภรณ์  รอดเทศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายธนภัทร  รักฉาย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายธนภัทร  ริ้วงาม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายธนภัทร  อิงชาติเจริญพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
377 นายธนภัทร  อุประ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายธนวัฒน์  ทองพลับ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
379 นายธนวิชญ์  ปิ่นเกตุ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายธนวิชญ์  อมรวิริยะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายธนวิชญ์  เฟืองชงมณี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นายธนวินท์  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายธนวินท์  วงศ์ครุฑ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายธนัช  สุขสันต์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายธนัชทัพพ์  ทองใบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายธนากร  สุวรรณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายธนาคาร  มงคล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายธนาธิป  คำแก้ว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายธนานพ  เล็กพันธ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
390 นายธวัชชัย  คงถาวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นางสาวธันยชนก  ศิวสัตตพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นายธีภพ  ดอนจิ๋วไพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายธีรดนย์  เทียนดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายธีรภัทร  จิตต์รำพึง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายธีรภัทร  รัตนจินดา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายธีรภัทร  หนุนนาค โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายธีรยุทธ  ฉายสุวรรณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายนนท์  พริ้งสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายนพคุณ  คงทน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
400 นายนพสร  ขมินทะกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายนโม  อินถาวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายนราธิป  ศรีแย้มวงศ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายนัฐภูมิ  ทรายทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวนันท์นพิน  ส่งชื่น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายนันทพงศ์  บุญธรรม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายนันทพงศ์  พงศ์วรเวชกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
407 นายนิติธร  ยศหนองทุ่ม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นายนิภัทร์  เจริญสุข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นางสาวบงกชมาศ  ดอนสมไพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นายบรรณศิลป์  เนตรผาบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นายบุญเกรียงไกร  บุญกอแก้ว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นายบุญเทพพิทักษ์  ดวงทิพย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายเบนยามิน  มารศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายปฏิพัทธิ์  พึ่งพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายปฏิภาณ  ปลั่งศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายปฐวี  พรมรักษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายปภังกร  มีเวชสม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
418 นายปภาวิน  ท่าโพธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นายปรมิทธิกร  ศรีปา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นายปรวีร์  ทองพาน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายปรัชญา  ปลั่งศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายปวีณวัจน์  คชหิรัญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายปองพล  ูลูกอินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายปัญญาดี  โสภา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายปิติกร  จึงสำเร็จการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงปิยนันท์  เพ็งเทศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายปิยพนธ์  สุขสุวรรณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายปุณญพัฒน์  เศรษฐพิทยากุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายปุณณ์กัณฐ์  รัตนพิเชฐกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายปุณณสิน  ปลัดเทศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายเป็นหนึ่ง  สงวนสิน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายพงศกร  ลิ่มผาติ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายพงศ์ปณต  ศรีแก้ว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายพงศภัค  รอดพงษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นายพงศ์ษาณนท์  จันทร์วิลาศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  นวลอ่อน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายพชรพล  เหล็กไทย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายพนมกร  ดอนจิ๋วไพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายพลกฤต  เทพคุณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายพัชรพล  ตาวงศ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายพัฒนัสศักดิ์  สุขนรินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นายพัทธดนย์  ดิษฐ์แก้ว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายพันธวัสส์  ขันกสิกรรม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายพัสวีร์  ฉัตรเมืองปัก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงพิชญธิดา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงพิชญานันท์  อินทร์สุวรรณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นายพิชญุตม์  เอกธรรมสุทธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายพิชาพงศ์  ติดเทียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายพิเชษฐ  โตสมบัติ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายพิทวัฒน์  ตรงสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายพิพัฒน์  ไวเชียงค้า โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายพิริยะ  เชิดชู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายพีรกานต์  จันทร์เกิดผล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายพีรพัฒน์  บัวทองศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายพีรภูมิ  อินทร์หน่อ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายพีรวัส  อินตาถึง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายพีรศักดิ์  อินเลื่อมใส โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายพุฒิพงศ์  โตพงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายพุทธาทิจจ์  กลั่นกลิ่น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวภควรรณ  เดชอิ่ม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายภควัต  น้อยบุญธรรม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายภัทรพล  สวนประเสริฐ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายภาคิน  คงคา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
464 นายภาณุพงศ์  ไพรวัลย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นายภานุกร  ปิ่นสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายภุชรักข์  รุ่งเรือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
467 นายภูดนัย  ยอดบุรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายภูฟ้า  มิ่งดู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายภูฟ้า  ไกรยาวุฒิ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายภูมิ  กิ่งแก้ววัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
471 นายภูริณัฐ  เฉลิมศักดิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นายภูรินทร์  สุขใย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายภูริภาคย์  บัวแดง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายภูรี  พงษ์มาลา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายภูรีกิตต์  ขำนาพึง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายภูวิศ  บัวประชุม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายภูวิศ  ฟักแฟง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงมณธาทิพย์  ดอนงาม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงมาลิสา ริซ่า  วากเนอร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายมุขพล  วิชาโคตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายเมธัส  กันมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายเมธาวิน  ตุ้มสุข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ขุนด่าน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ถิ่นจอม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายยศกร  โท้ทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายรฐนนท์  สนประเทศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายรติวัฒน์  พิพัฒน์ศาสตร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายรพีภัทร  ต่ายฝอย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
489 นายรพีภัทร์  เจริญผล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงรมิดา  ภู่ระย้า โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายระพีพัชร  ประเสริฐศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายรังสิมันตุ์  พันธุ์ธนวิบูลย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายรังสิโรจน์  กุลเพชรจิระ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายรัชชานนท์  พัฒนกุลดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายรัชภาคย์  ปรีชาวงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายรัฐกานต์  ม่วงสวน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายรัฐภูมิ  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายรุจิภาส  โอภาสพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
499 นางสาวลัทธพรรณ  แก่นจันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายวชิรพงศ์  บุญญมัติ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายวชิรวิชญ์  จิราภรณ์พันธ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายวชิราวุธ  ปิ่นสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายวรชยุต  หยวกยง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายวรพงษ์  ไชยเวช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
505 นายวรภพ  อนันต์ธนาโรจน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายวรเมจฆ์  ทิมจันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
507 นายวรเมธ  โฉมอุปฮาด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงวรรณพร  ป้อมกระสันต์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายวสุวัฒน์  สิงห์แก้ว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายวัชรเกียรติ  ขุนณะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายวัชรพนธ์  พุ่มทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
512 นายวัชรพล  อยู่ดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายวันชนะ  เกิดภู่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
514 นายวีรภัทร  มะลิวงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวศกลวรรณ  เห็มทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายศรวัสย์  ศรีสาคร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายศรัณพร  บินธัญญะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายศรัณยพงศ์  ลิ้มตระกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
519 นายศราวุฒิ  สีขาว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายศาสนา  แสงสุข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายศิริวัฒน์  อ่อนจันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายศิลปศาสตร์  ดีนิล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายศุภกรณ์  แม่งมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองนุ้ย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
525 นายศุภากร  หินเธาว์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายสันติภาพ  ชีพธำรง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายสานิตย์  เขียวดอกน้อย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายสิทธา  แงะสัมฤทธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายสิรภพ  กิตติวรการชัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายสิรภัทร  ทองทา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายสิรวิชญ์  ตาชะนะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงสิริยากร  สาพิมราช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายสุกฤษฎิ์  จันทร์บรรจง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายสุชาครีย์  มั่นคง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายสุทิวัส  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายสุพศิน  พรหมวิมานรัตน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายสุรพงษ์  เข็มทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายสุรยุทธ์  จันทร์สกุลณี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายสุรวีร์  สุริยะลังกา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงสุวนิชชา  ดำเรือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายสุวรรณภูมิ  กาวิน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
542 นายเสฎฐวุฒิ  ทรัพย์โฮ้ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
543 นางสาวหงส์ทอง  ชัยกิจวัฒนะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายอดิทีปย์  แซ่วี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายอดิเทพ  ทองใบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายอธิคมชัย  นวลขาว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายอธิป  กองลาแซ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายอภิชา  พรหมสนธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายอภิเศรษฐ์  จุลกลับ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวอภิสรา  ศิริวัฒนไพศาล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายอภิสิทธิ์  สิทธิมาตย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายอัครชัย  นาคอาจหาญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายอัครพล  สาทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวอัมพาพันธ์  มินรินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นายอิธิพัทธ์  กิ่งโก้ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายอิศรา  ศิลาเกษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายเอกรัตน์  บำรุงพงศ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงกชกร  พ่วงบางโพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงกชญดา  จันทรสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงกชพร  เหล็กคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายกนกไผท  กาวี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
562 นางสาวกนกพร  ทองเพ็ชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สวัสดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นางสาวกมลวรรณ  ทุ้ยแป โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นางสาวกรกนก  ขำดำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายกฤษณชัย  มาพริก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงกษมา  ปาด้วง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายกษิดิศ  บุญล้อม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
569 นายกษิดิศ  วิทยอาภา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายก้องภพ  วันเเก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายก้อภพ  จุลรังสี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายกานต์  ชุ่มเย็น โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายกิตตินันท์  ท้าวอาศา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นายกิตติพงศ์  เกตุวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายกิตติพัฒน์  ต้องไม้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายกิตติพัศ  ปั้นจาด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายกิตติวัฒน์  เล็กวิไล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายกูลอมร  ต่ายลำยงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงเกศเพชร  คลังเพชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นายไกรษรสีหะ  กองแสน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงขวัญ​ฉัตร​  พลสวัสดิ์​ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีนิลทิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงเขมจิรา  พุกอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายคงกระพัน  ดอนท้วม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายคณนาถ  แก้วมณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายคณิน  น้อยศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายจักษ์ณรงค์  ธีระเเนว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
588 นางสาวจิณห์นิภา  เจริญเกษมวิทย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายจินตปัญญา  เรืองเสน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายจิรโชติ  หลาวเพ็ชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายจิรวัฒน์  ปิ่นรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงจิรัชญา  พรหมพันธ์ใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายจิรายุ  ทองมีมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวชญาดา  เข็มภู่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงชนิดาภา  อ๊อดกัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
596 นายชนิตพล  พรหมชนะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงชนิษฐา  เกื้ออารีนันทวุฒิ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงชยิสรา  พุ่มจีน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายชลกันต์  บัตรมาก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายชัชติภูมิ  อุ่นเอมใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายชัชวาล  ชื่นชม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายชัยทัศน์ชนะเทพ  ต๊ะปัญญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
603 นายชัยธวัช  เเก้วกองทรัพย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายชินาธิป  อินฮุย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
605 นางสาวญาณินท์  เถื่อนทัพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
606 นางสาวญาณิศา  พรหมแก้วต่อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
607 นายฐานพัฒน์  สุขเสริมศาล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายฐิติกร  เกื้อเม่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงฐิติมา  ชูเอียด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายฑีฆายุ  มูลเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายณฐกร  วงษ์ดอกไม้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายณฐกฤต  นาคเหล็ก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายณธศร  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายณพิชญ์  จันทา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายณภัทร  โชติรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
616 นายณรงค์ฤทธิ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงณัชชา  จิรภัคโภคิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายณัฐกร  ศรีโยธา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
619 นางสาวณัฐจิรา  แปงการิยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายณัฐชนน  มะตัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงณัฐฐากานต์  ไชยสอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงณัฐนิชา  คุ้มเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
624 นางสาวณัฐนิชา  พาสพิษณุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายณัฐภูมิ  กาทองทุ่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงณัฐวดี  ปรางค์จันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
627 นายณัฐวุฒิ  สังคารัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงณิชา  บุญแสง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงณิศารยา  จันเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายด.ช.โสภณวิชญ์  กิตติธงโสภณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงดุสฎี  อินสัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
632 นางสาวดุสิตา  อินสัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายแดนสยาม  สั่งการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายตันติยาวัติ  สรงทาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายเตชินท์  มั่นจีระ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
636 นายทรงภพ  คำสวรรค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายทศธรรม  พิญญาพงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายทักษ​กรณ์​  เเก้วคต โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายทัตต์ดนัย  บุญเอม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายธนกร  ใสสีสูบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
641 นายธนกฤต  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงธนกานต์  อมรรัตนกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายธนโชติ  นิลพานิช โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
644 นายธนทรัพย์  เอ็บมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
645 นางสาวธนธรรณ์  ทองศรีจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายธนนันท์  จันทร์ศรีทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายธนบูรณ์  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายธนพล  เสือน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
649 นายธนภัทร  ชูถึง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงธนัชญา  ดีธรรมมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
651 นางสาวธนัชญา  เหลี่ยมเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
652 นางสาวธนัญญา  ทิพย์พรหม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายธนา  โลกเลื่อง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
654 นายธนากร  จันทร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายธนาติภู  จีนหน่อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายธราเทพ  มูลเฉลิม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงธันย์ชนก  พุ่มอรัญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายธาวิน  เทพสอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายธาวิน  เมฆหมอก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
660 นางสาวธิดากิตติ์  มากพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทิพย์ธารัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
662 นายธิติวุฒิ  เพ็งทา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายธินภัทร  คำสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
664 นายธีธัช  ฉัตรสุนทโรจน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายธีภพ  สุขจีรเดช โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายธีรกานต์  ดวงทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายธีรพร  เหมืองหม้อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
668 นายธีรภัทร  ภู่ระย้า โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายธีรเมธ  ทองมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายธีระภัทร  เทพทองคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายนพวิทย์  โพธิ์มณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายนราวิชญ์  บุญเกิด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายนราวิชญ์  ศรีเรือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงนลินทิพย์  ฉัตรสุกาญจน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงนัชชา  นราพินิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงนัทธมน  ศักดิ์ศรชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
678 นางสาวน้ำฝน  กันพรหม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายนิธิศ  สุขเกษม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
680 นางสาวปฏิมากร  ตุ้มขาว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายปฐพี  อินจ่าย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายปฐพี  เจริญศิลป์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายปภังกร  นาคสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายปภังกร  อินทร์เมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายปรเมศวร์  ปานเกษม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายปรัญชัย  ปรางค์เจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
687 นางสาวปราณปรียา  ศรียอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายปัญญาณัฏฐ์  พาเขียว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายปัณณวัฒน์  ค้ำชู โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงปานไพลิน  กิ่งวิสิทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงเปมิกา  อ้วนสะอาด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
692 นายพงศกร  รอดพวง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายพงศกร  ลาภชัยเจริญกิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายพงศ์เทพ  นิ่มพญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายพงศธร  ยากองโค โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายพงศ์พิทักษ์  รอดพุฒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
697 นางสาวพรชนก  ใฝ่ใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงพรรณพัชร  ขอสวัสดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงพรรวษา  ทองกระสัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
700 นางสาวพรรัมภา  ประเสริฐกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงพวงชมพู​  อยู่อิ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายพศวีร์  ศุภโชคภคปัญญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายพัชรวรุตม์  ขันทนิยม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายพัฒนชัย  เศวตบรรเจิด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายพัฒน์ธนเมธี  พุฒเพ็ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงพัทธญา  บุญนิล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
707 นายพัทธดนย์  เขมนิพัทธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายพัทธนันท์  สมทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงพิชชาพร  อ๊อดกัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงพิชญา  เพิ่มพูลวัฒนะกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
711 นายพิชญุตม์  นาคพริก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายพิชัยอาสา  เดชอิ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  พุทธรักษ์ขิต โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
714 นางสาวพิไลวรรณ  ทองนัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายพีรภัทร  พรมบ่อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายพีรศุษม์  พวงภาคีศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทระพงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายเพรียวพันธ์  พลพิพัฒน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงภัทรธิดา  อ่ำคูณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
720 นางสาวภัสสร  เอี่ยมสนาม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายภาคภูมิ  คงนุ่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
722 นายภาณุวัฒน์  สมโภชน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
723 นายภาสวีร์  แนวพิชิต โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายภูเบศ  คล้ายชม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายภูพิศุทธิ์  ทิพย์วงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายภูมิกร  เหมือนเดชา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายภูมิภัทร  อินมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายภูริ  ทินนะพรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายภูริพงษ์  ดามัง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายโภไคย  โภคาทรัพย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงมาลินี  บุญมี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงมิชญากิ  ทองอร่าม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายเมธิชัย  ดอกไม้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงเมลิสา  อานเซ็น โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
735 นายยศภัทร  เกตุวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
736 นายยสินทร  เกิดอ่วม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายยุทธศาสตร์  จันทร์คำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
738 นายรชต  ผลวัฒนา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
739 นายรพีภัทร​  จันทร์เเย้มสงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นายรัชชานนท์  โอ่งอิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
741 นายรัณฌาย์  ชัยประพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายราชพฤกษ์  เอกกา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงราชาวดี​  สอนสั​งข์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงลักขณา  มีจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายวงศธร  หิรัญงาม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายวงศพัทธ์  เกตุหิรัญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายวรวลัญช์  เทภิกัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
748 นายวรัญชิต  พานิชย์วิลัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายวรานนท์  พรหมบุญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  วันทองสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายวัชรวิชญ์  มณีกาศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายวัทธิกร  ดีณรงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
753 นางสาววิชญาพร  แก้วพูลปกรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายวิธวิทย์  พันแพง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายวินทกร  ชุ่มทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงวิริษา  คำอ้าย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พลชา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายวิศวินท์  เขาดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายวีรภัทร  มิ่งบุญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
760 นายวีรภัทร  โภคารัตน์กุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
761 นายวีรภาพ  เพ็งปั้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายเวชพิสิฐ  บุญธรรมมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
763 นายเวธน์วศิน  หฤทัยวิจิตรโชค โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายศักรินทร์  สุวิลาวงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงศิรกาญจน์  ดีมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
766 นางสาวศิรดา  สกุลงาม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงศิโรรัตน์  จบแล้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
768 นางสาวศิลป์ศุภา  ตันคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายศุภกร  ทองอ่อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายศุภกร  ท้าวทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายศุภกร  มีปา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายศุภวิช  รัฐธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายศุภวิชญ์  รุจนวิศาล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายศุภวีร์  พันธ์แตงไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
775 นายสมศักดิ์  ศักดิ์พิบูลย์ชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายสรยุทธ  อู่รอด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงสวิตตา  ล่ามแขก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายสิรภัทร  โรจนพันธุ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงสุกฤตา  บัวสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
780 นางสาวสุทธิกานต์  กัมพลพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายสุทธินันท์  เกิดใหญ่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงสุทัตตา  ก้อนเครือ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
783 นายสุธนัย  กลับใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
784 นางสาวสุธีกานต์  สัญจร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงสุพรรษา  ยาวงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงสุพิชญา  ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงสุพิชญา  อุตสาหปัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
788 นายสุรเชษฐ  ใจต่อตั้ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายสุวภัทร  เลิศล้ำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงหทัยชนก  เอมอิ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก้วสอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงอมรรัตน์  ตรุษศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงอรณิชา  อ่อนวงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงอังควิภา  อุตรธรรมานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงอัจฉริยา  แปงการิยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงอัญมณี  พฤฒิวรกุลชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายอัยยรัช  เกตุแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายอาชวิณ  ปัญญานันท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
799 นายอาชวินทร์  แดงกองโค โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงอารีรัตน์  ปานแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงอิรวดี  เสมพิพัฒน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายเอกอรุณ  ภูมิพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายไอยรา  วัฒนพงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายุสุปวีร์  อำนา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงกชกร  บุญทา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงกนกกานต์  สมวานิช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงกนกพร  ปัทมานุกูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงกนกภรณ์  สุวิมล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงกมลชนก  ดีบุกคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงกมลชนก  อัศวกิติพงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงกมลพรรณ  ใจเป็ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายกรองยุทธ์  คำภีระ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงกฤติมา  ทองคำเปลว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงกฤติมา  พุ่มเล็ก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
815 นางสาวกฤติยา  เขี้ยวงา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงกฤติยาพร  กุลให้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงกวิตา  แดงวิจิตรวรกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายก้องภพ  เลอศักดิ์ธนากร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณภักดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงกัณฑิมา  สีทา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุขขำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์  คุ้มอักษร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงกานตนรี  เสาวภา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แตงริด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงกานต์มณี  สหัสธรรมรังษี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงกานตรัตน์  แก่งอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงกิตติกานต์  โห้ทองคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงกุณธิดา  ไชยะกอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงแก้วขวัญ  ภูสี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงจรัสลักษณ์  ปั่นจีด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงจ๊าด ละออง มัดเดอแลน  เฟสซารด์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงจิรดา  ชุมภูกา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงจุฑามาศ  คำพวง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงจุฑามาศ  ปรุใหญ่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงจุรีพร  ชัยมงคล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
836 นางสาวจุฬาภัคร์  ก้อนทองคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  สุวรรณจัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ปันคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงชญานิศ  ใสสีสูบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก้วเขียว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงชญานี  บุญเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงชนม์นิภา  รุจนวิศาล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงชนัญชิดา  พันธ์วิชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงชนัญธิดา  เทพบ้านไร่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงชนันญภัค  แสงสาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงชนาภา  ทองอยู่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงชนิกานต์  ญาณประเสริฐ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงชนิดาภา  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงชมพูนุท  แปรงทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงชลิญญา  เต๋จ๊ะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พ่วงสมจิตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมภพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงโชติกา  ลาภชัยเจริญกิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงฌามรมาศ  แดงกองโค โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงญาณิศา  คงเกตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงญาดา  สกุลโพน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงฐิติกานต์  คำทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูโชติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงณัฐกฤตา  มั่นเจ๊ก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ไชยเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงณัฐชยา  สอนราช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงณัฐชา  ปัญญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขันสาวดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงณัฐณิชาพร  ภูวธนานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงณัฐธิชา  แสงไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงณัฐนันท์  โพธิสัตย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงณัฐพิชญาย์  รักษาพราหมณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงณัฐวดี  คัณธานันท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงณัฐวดี  แจ้งประพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงณัฐสุดา  คำฮ้อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงณิชากร  ทองน่วม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงณิชากร  บรรเลงสวรรค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทาทับ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงดวงกมล  รักโถ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงถาวรีย์  ขันใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงทิพย์วรา  หาญประเสริฐ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงทิพสุดา  มณีเฉลิมวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงธนภรณ์  หอมขจร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงธนภรณ์  อ๊อดกัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงธนภัค  อากาศทิพย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงธัญจิรา  หลงเวช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงธัญชนิต  ขาวนวล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ใยอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงธัญญาพร  สัมริด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงธัญธร  พะวัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พิมพ์เถื่อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงนนทพร  เสียงดัง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงนริศรา  เชื้อต่าย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงนันท์นภัส  เฟื่องรอด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงนันทพร  พันแพง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงนันทภัส  หวังใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงบุณณดา  สาดสี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงบุณยนุช  ห่วงรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงบุณยานุช  บุญสมัคร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงเบญญาภา  ตาดำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงปณษร  สีสกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงปนัดดา  ชินพาด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงปรางขวัญ  หุ่นลำภู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงปราณปริยา  บุญพึ่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงปรีชญา  อยู่สน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงปวรวรรณ  คำคุ้ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงปวริศา  ทองไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงปัญยิกา  พูลถาวร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ฉาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายปุญญาพัฒน์  ตั้งเกษมสำราญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงปุณยนุช  เอี่ยมประพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายพชรกฤต  โกสิยานุภาพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงพราวนภา  สุขแสน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทะสา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงพัชชานันทร์  อ่อนชมจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงพัชชาภัทร์  ศรีเพชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงพัชณินทร์  พรมโชติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงพัทธนันท์  เสนีย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  แตงอุดม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงพิชชาภา  อานุภาพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายพิชญะ  รัชผล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงพิชาภัค  ทองสุทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมโภชน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงพุทธธิดา  ศรายุทธ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงภัคจิรา  ทองสุทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงภัคจิรา  มีเกิดมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงภัทรธิดา  วิริยอมร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  กล่ำเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงภัทราภา  ทองเดชศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงภิชญาภา  ทองเชื้อเดช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงภูริชญา  พันแพง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงมลวิพา  ศิลป์พรมอาจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงมัณฑนา  สุริยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงมัณฑิตา  มีวังแดง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงมุฑิตา  เกตุขาว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงยุทธิดา  แสงศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงเยาวเรศ  จันทร์กลัด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงรวงข้าว  มีวังแดง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงรวินท์นิภา  อ้นเจ๊ก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงรสิตา  ตะวังทัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงรสินทรา  ศรีเขื่อนแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงราชปาล  กัลปนารถ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงรินทร์นภา  รัตนสากล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงรุ่งธิดาวรรณ  โอดเทิง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงเรือนไทย  สีสมุดคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงวกุล  ณัฏฐ์รำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงวรัญญากานต์  ชมเชียงคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงวริศรา  แนบสำราญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ธุวดาราตระกูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
945 นางสาววิจิตรา  เทือกจันคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงศศิกาญจน์  เอี่ยมสกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่ไล้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงสโรชา  กล้าหาญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  เผียนสันเทียะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงสิดาพร  พุ่มพวง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงสิตา  ศรีจุมพล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงสิราวรรณ  รินทร์ศิริธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงสิริกัญญา  อุ่นกมล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงสิรินารถ  เอื้อมงคล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงสิวพร  พรมวัฒนะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงสุจิรชา  อ่ำกริ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงสุชญา  วงษ์ยอด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงสุชานรี  ชังแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงสุธีรา  แสงมีอานุภาพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงสุพิชญา  เทพจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงสุภธิดา  พลจัตุรัส โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงสุภาวดี  ทองคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงอชิรญา  กันตา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงอนันตญา  ก้อนสัมฤทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงอนุธิดา  ทะนะจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงอภิชญา  ค้ำชู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงอภิญญา  เกตุอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงอรณิชา  อ้นทุ่งยั้ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงอริสา  คำจีน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงอัครมณี  ศรีคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงอังควิภา  สมณะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงอาริยา  ละเขียว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงอุบลวรรณ  เชื้อปู่คง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงอุรชา  ประพาสพงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงกชพร  ภารไสว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
976 นายกนกพล  เปลี่ยนขุนทด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงกมลชนก  เหมือนทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงกมลวรรณ  จ้อยสุดใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
979 นางสาวกรวรรณ  อิงศรีวรกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายกรวิชญ์  โพธิ์สอาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายกฤตยชญ์  พลขันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายกฤติกร  บรมวุฒิธนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายกฤศ  สถิตพนาวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายกฤศกร  สุทธิวุฒิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงกันตา  อิงศรีวรกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงกัลยกร  บุญคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงกานต์กมล  รัตยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายกิตติคมน์  เตชะมณีสถิตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายกิตติพัทธ์  เจริญชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายกิตติศักดิ์  ชื่นทิม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงกิติมา  บุญมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงกุลจิรา  ไทยเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
993 นางสาวกุลนิษฐ์  อาษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
994 นางสาวขวัญจิรา  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายคชภัค  บุญวิธวาเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
996 นายคณาธิป  สุขใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายจักรภูมิ  สร้อยวิชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายจัตุรงค์  บุตรชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงจันทร์ชยาวีร์  นาคสิทธิวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายจิตธนา  พูลอ้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จั่นผ่อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายจิรภัทร  บุญเที่ยง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงจิรภิญญา  สายคำอิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงจิรัชญา  พันธุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีรักยิ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายจิรัฎฐ์  เดชพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายจิราพัทธ์  พันธ์แซง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายจีรพัทธ์  สวนทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงจีรภัทร์  ภู่ผะกา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายเจษฎากร  ศรีสงคราม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงชญานันท์  วงศ์จันทรมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงชนัญธิชา  ปัญญาสงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายชยพล  หัสแดง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายชลณนาท  ชุลบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงชัชชา  ชัชยกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่เติ๋น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายชาคริต  พัฒนคูหะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายชานน  มงคลพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายชิติพัฒน์  ภู่ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายชิษณุพงศ์  แตงร่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงชุติมา  หงษ์เจริญไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายไชยนันท์  รัตนมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงญาณิชกานต์  สถาปัตย์สิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายฐากูร  เกตุทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายฐาปกร  เชื้อคําลือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อัญชิษฐานนต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 นายฐิติกร  สุ่มทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงฐิติพร  กิตติธาราทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงฐิติพร  โปรยรุ่งทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองเอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายณฐฏ  ผดุงนึก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงณฐพร  มีพาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายณตศร  อภิวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายณปรพนธ์  บำรุงเขต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงณภัชชา  วิชญาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายณภัทร  โพธิ์เรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงณภาภัช  ชัยชนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 นางสาวณัชชนก  นิเวศน์สุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงณัชชา  ส้มลิ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 นางสาวณัฎฐา  แถลงกัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 นายณัฏฐพัฒน์  บุตรสิงห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงณัฐชยา  ประเสริฐอุดมศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงณัฐชยา  แดงอาษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 นางสาวณัฐณิชา  โชติรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 นายณัฐนนท์  ยกตรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงณัฐนันทน์  เตชะสืบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายณัฐนันท์  บุญศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงณัฐนิชา  หอมตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายณัฐภัทร  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายณัฐภูมิ  ช่างด้วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 นายณัฐวุฒิ  ทองงาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงณิชา  ศกุลรัตน์มณีกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลระหัด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 นางสาวณิชาภัทร  แก้วหิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงณิชาภา  ฉัตรจินดารัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงณิฌา  ภักดิ์ประไพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงดลณภา  คล้ายสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงดลพร  ศรีวงษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 นายติณณภพ  สิงห์คำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายเตชินท์  ศิวิลัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายเถลิงศักดิ์  ฉิมสุด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 นายทรัพย์นเรศวร์  เซ้งเครือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 นายทักษิณ  แก้ววงษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายทีปกร  โกษาจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงเทพคุณ  รักผกาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงเทพรักษ์  รักผกาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายแทนคุณ  อิทธิพัทธ์ดิษย์กุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงแทนใจ  ด่อนน้อยจริง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายธณนนทน์  ธะนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 นายธนกร  ประสิทธิ์ไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายธนบดี  มั่นเรืองศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงธนพร  พิลึก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายธนพล  จันทะคา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงธนภรณ์  กาสุด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายธนภัทร  คำสวน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 นายธนภัทร  อิ่มกระจ่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายธนวัฒน์  บุญโห้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุขพร้อม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงธนัชชา  เผือกอ่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงธนัญญา  เลิศนิบุนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายธนัท  เจศรีชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงธมนพัชญ์  เกิดสวัสดิ์กุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงธมนวรรณ  กระบาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายธรรศ  เพ็ชรชนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายธฤตวัน  แก้วยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงธัชกร  อยู่เครือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายธัชทร  ภัทรศิตานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงธัญธนพร  จันทร์คุ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงธัญรดา  น้ำเงินสกุลมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายธิติ  เจริญยิ่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายธีรภัทร  ทองใบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายธีรเมธ  เปี่ยมไหวพริบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงนฐภัทร  รัตโนภาส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงนนทภัชร์  สงวนวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายนพณัฐ  รัตนปริญญานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายนพวรรธน์  หล่อยิ่งยงไพศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงนภสร  แท่นทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายนราวิชญ์  มุ่นเชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงนวญณพรร  จุมพรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงนวพร  ยางผสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 นางสาวนวพรรณ  ดวงศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 นางสาวนววรรณ  ดวงศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายนัฐภพ  คีรีเวช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงนันท์นพิน  ผ่องใส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายน่านฟ้า  ขุนทวี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงนารา  ยุบล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 นางสาวนิชานันท์  กันทา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงบุญญรัตน์  บุญบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงบุษกร  ดีน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 นางสาวบุษกรณ์  อินกอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงปพิชญา  ด่านสัมฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงปภาดา  ปัณราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายปรัชญาพงษ์  มโนศิลปกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายปราชญ์  หาญพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายปรีชานนท์  คุ้มทัศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 นางสาวปวรพร  นิยมถิ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงปวีณ์กร  นุชรุ่งเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงปวีณ์กร  บุตรเสงี่ยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายปาลณุวัฒน์  ก้อนอินธนานันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายปิติโชติ  จิตรแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายปุญญพัฒน์  นรถี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงปุญญิสา  สืบสายอ่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายปุณณศิษฐ์  กิตติชัยเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายปุณพัฒน์  เซี่ยงนิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 นายพงศ์อมร  จิตตเมตตากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายพชร  ทองเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงพชรพร  จันทร์ผ่อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายพนภัทร  เลี่ยมตระกูลพานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงพรชิตา  บุญมาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงพรนภัส  ชลายะนนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 นางสาวพรปวีณ์  ภคทิพากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงพรไพลิน  รัตนสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 นางสาวพรรณนิภา  โรจนนิติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 นางสาวพรรณพร  ตรงนิติธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 นายพลพล  มาตยาคุณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายพลวัต  บ่อสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายพศิน  เกตุศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กชายพัฒนศักดิ์  หาญกิจพงธ์พันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงพัทธนันท์  พันธุลี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงพิชชาพา  บุญรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายพิชญะ  ปานสุขสาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงพิชญา  ตันเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายพิชญุตม์  บูรกิจภาชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ทาคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เดชวิวัฒน์ธนกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองแถม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โชติกรกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ไกรพัฒนพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงพิมลนาฎ  หมู่หมื่นศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 นายพิสิทธิ์ชัย  สวรรค์ผาสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายพีรพัฒน์  ทัพวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  สิริโชติธนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทรงยุติธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 นายภรัณยู  อยู่ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงภวิษย์พร  อินทรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงภัคจิรา  จตุรทิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงภัททสิรินทร์  พัฒนเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 นางสาวภัทมน  น้อยหัวหาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สถาปัตย์สิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายภาณุพงศ์  สุขเสริม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายภาณุพงษ์  สภานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายภาณุวัฒน์  น้อยหัวหาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงภิญญดา  ปานทิม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายภูมินทร์  ริพล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุทธิมณีรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายภูมิภัทร  หนูทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายภูวเดช  อยู่ม่วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงภูษิตา  ใบไพศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 นายมนต์ธัช  คล้ายแท้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงมนปิญา  อริยะวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงมนัสนันท์  พุทธวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงมนัสวี  แก้วแจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงมานัทญานันท์  ธาดาประภากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายเมธัส  ยิ้มกล่ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายรชต  มั่นจีระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงรชตวดี  ชัยมงคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายรัชพล  ขันทจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายรัฐกิตติ์  รัฐศักดิ์นิชากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงรัตน์รพี  ลีฬหะวิโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงลลนา  จันน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงวนัชพร  เกิดไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายวรณชัย  รักษาล้ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายวรเมธ  สุประดิษฐอาภรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 นางสาววรรณกานต์  อยู่หลาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงวรรณริสา  อ่องสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงวรรธนพร  คำไท้ย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายวรรธนันท์  เดชมโนไพบูลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงวรวรรณ  ชามะรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงวรันธร  วานิชนาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 นางสาววรางคณา  รอดสการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงวราห์รัตน์  สำรวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายวริศ  ทวีผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายวริศ  เวชกรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายวรุตม์  มาศสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายวาคิณ  รักประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงวิราคา  คชนิล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงวิริยา  ปิงเมือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงวิไลวรรณ  พุฒศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 นายวีรานันท์  เหมรุ่งโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงศตชณกมล  สรรคพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 นายศรวัสย์  ธนาสิริวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 นางสาวศรีรัตนา  กสินมนุษย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายศรุต  อารีรัตนเวช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายศักย์ศรณ์  แย้มธูป โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายศิรวิทย์  นรถี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายศิรัสพล  ตาวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงศิริกาญจน์  หวังตระกูลดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายศิวกร  ประกอบสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายศุภกร  ถิ่นพังงา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายศุภกฤต  แย้มดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 นายศุภกฤต  ใต้กิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 นายศุภกิจ  จันทนะชาติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 นายศุภกิจ  พรหมสา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายศุภณัฐ  พุทธรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายศุภฤกษ์  บุญเย็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายศุภเสฏฐ์  น้อยนวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ยาทา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายสถาพร  อ่องสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายสรศักดิ์  แก้วพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 นายสหพล  พาดกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 นายสามหมอก  จอปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงสินี  สรรคพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายสิรดนัย  สุรีรัตนันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายสิรภพ  สุขคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายสิรภพ  อิ่มสุขศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายสิรวิชญ์  ม่วงศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงสิริกร  ศรีบรรเทา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงสิริกานต์ดา  สามิตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงสิริภา  ไชยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงสุกฤตา  เจศรีชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงสุดที่รัก  สวัสดิ์นะที โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายสุทธิชัย  ศรีเมือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายสุทธีกานต์  ทองห่วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทิพยาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงสุธาวดี  ไชยเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงสุพัชญาณ์  แซ่ด่าน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงสุพิชญา  ทาใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงสุวภัทร  เชยจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงอทิตยา  จันทร์เจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงอธินินท์ธาดา  ยศรัตนธนันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงอนัญญา  สุชาติธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงอนัญญา  เส็งขำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงอภิญญา  ชาญชัยวีระพันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายอภิวิชญ์  บุณยปรีดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงอรรัมภา  ปทุมมาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 นางสาวอริยา  บัวหลวง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 นางสาวอริยา  สมทบเจริญกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงอริสา  สีมาตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงอริสา  เหล็กเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงอัญชิสา  ใยบัว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายอัทธ์  แก่นกำจร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 นายอัศม์เดช  อัยรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายอารดา  จรัญรัตนศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 นายอิทธิพัทธ์  กุมภาพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายอิทธิพัทธ์  คุ้มทัศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 นางสาวอินทิรา  ปานกรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายณัฐกมล  คันธี โรงเรียนนครไทย ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานเขียว โรงเรียนนครไทย ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงธนัชพร  กิติอาษา โรงเรียนนครไทย ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงปริยกร  อริยะดิบ โรงเรียนนครไทย ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงศิริกัลยา  นัยวัฒน์ โรงเรียนนครไทย ม.1 คณิต ม.ต้น