รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤติพงษ์  ดอกจันทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายก้องภพ  คชาธาร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายก้องภูคุณ  ฉันทวรางค์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกิจภูธิป  ยาวิลาด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกิตติ  มั่นคง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกิตติกวิน  คำวงษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายคุณากร  โคเรือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายจรณพงศ์  ศรีพงศ์ธรพิบูล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายจักรราช  เมฆเครือ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวจารุศิริ  ถนอมทองพันธ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงจิตตานันท์  เสือภู่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
12 นายจิตติพัฒน์  ถาปาวงศ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายจิตติพัฒน์  รักถึง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงจิราภา  เมฆพัฒน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงจีรนันท์  ศิลสนิด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นายจุลจักร  คำโต โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายชญานนท์  งามชัยชูสิทธิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงชญานิน  พุ่มห้วยรอบ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
19 นายชัชวัชร  กรรณิกา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายชัยรักษ์  นุ่มนิ่ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายญาณวีร์  เรืองวิชัยวัฒน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พัดมน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
23 นายณฐพร  ไพรินทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายณพรรษ  บุญส่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงณภัทร  ผ่องใส โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายณภัทร  ศรีม่วง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงณัฐชยา  โทนทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปุญญพันธ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงณัฐนันท์  แสนโกศิก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายณัฐภัทร  อุทำกา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์เทศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณัฐลดา  นาคสุวรรณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายณัฐวุฒิ  หนานนะ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายณัฐศิษย์  พ่วงไผ่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายดนัย  กลิ่นขจร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงดารินทร์  ศรีศิลป์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายต้นแบบ  ยืนยงค์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายทัตเทพ  คุ้มแก้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายธนกรณ์  ศรีปุงวิวัฒน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายธนวัต  พุ่มเกตุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายธนวินท์  โชติแก้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายธฤตวัน  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ฝั้นมงคล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ไหมเหลี่ยม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายธิษณ์ธาวิน  คงนา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายธีธัช  เลาบุญเสถียร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
47 นายธีรภัทร  ตามาตา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธีรภัทร  นิลทวี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายธีรภัทร์  แก้วทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายธีร์  เดชะปรากรม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงนชาวี  ระยะประเสริฐ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวนริศรา  เมืองหลวง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นายนัทธพงศ์  นิ่มมณี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายนันทวัฒน์  หมื่นมะโน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
55 นายนิติพนธ์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงเนตรทราย  เนียมหอม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงเบญญาภา  พิรารัมย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายปฏิภาณ  ปานขำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปนัดดาภรณ์  หมอกมืด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงประภาวรินทร์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงปราชญา  โภชกรณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงปราณปรียา  พุฒลา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงปาลิตา  ลือเฟื่อง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายปิยังกูร  แก้วเก่า โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายปุณณกฤต  สุขมา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
66 นายพงศกร  สุขจ้อย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวพรทรัพย์  กลิ่นอำพร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงพรรณทวรรณ  โกศิริ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวพรหมพร  พรมเพ็ชร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ้นแสน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงพัชราภา  ประภาสัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายพัทธดนย์  บุญดี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงพัทธ์ศิกาณจน์  หล่อหลอม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายพันวุธ  ผูกอ้น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายพาวิช  ผูกอ้น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายพิจักษณ์  เสตะพันธ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายภูมรินทร์  มั่นคง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวมนัสพร  ทองอุไร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายรชต  นาคประเสริฐ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายรชตะ  ปั้นทิม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงรักษิณาพร  ยิ้มยวน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายรัชชภูมิ  สุทธศิลป์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงวรกมล  พุ่มแฟง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
85 นายวรปรัชญ์  เขมรุจินนท์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายวายุ  นวลคำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงวิชชุลดา  นาคทรานันท์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงวิชญาพร  ช่วยเพ็ญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงวิณิชยา  เยนา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายศรายุธ  ภู่โต โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายศุภวิชญ์  กาวิละบุตร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายศุภวิชญ์  ภู่กัน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายสิทธิโชค  เพ็งมา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวสิรัชชา  กิจเกษมพงศ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงสิริกุล  สอนศรี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงสิรินันท์  จันทร์รอด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวสิริยากร  เกิดทรัพย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงสิริอาภา  กิจภพเลิศศิลป์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงสุพรรษา  พระบรรเทา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายสุรพงศ์  ปั้นลี้ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
101 นายสุรยุทธ  เจือจาน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงโสภิดา  โตมาก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายอธิวัชร  ชูเนตร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงอภิชญา  รักถึง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงอภิญญา  โสคร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงอสมาภรณ์  เตียทวีเกียรติ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายอัครพนธ์  มั่นหมาย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายอัครวินท์  ภูทวี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงกชนิภา  เกษรักษ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวกชพร  มาตรสิงห์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงกชวรรณ  รัตนแย้ม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายกตัณณ์  พรหมมี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวกนกพร  เกิดเกตุ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงกนกพร  แก้วธนนันท์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงกนกรัตน์  ดวงอินทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวกนกวรรณ  ทองเอ็ม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปิ่นทอง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงกนกวรรณ  มาน้อย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงกมณฑา  บุตตะโคษา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวกมลชนก  หลำทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงกมลชนก  หุ่นสิงห์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงกมลเนตร  ครุฑจู โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำนุช โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวกมลวรรณ  บุญสุข โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวกรรณิการ์  เทศทอง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงกรวรรณ  ยะตั๋น โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงกรัญตา  กินูญ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงกฤตภร  ภูทรัพย์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงกฤติมา  จันทราราชัย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พลับพลาสี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พวงสมบัติ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เนียมสำฤทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงกวินนาฎ  สุขเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงกวิสรา  ตันเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงกษมานันท์  ราษี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวกัญญาณัฐ  บางทวี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลอยดำ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวกัญญานัฐ  สังข์จันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  นาควิจิตร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทิมเอม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวกัญญาภัค  เม้ากำเหนิด โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นางสาวกัญญารัตน์  ผ่องพู่ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงกันยารัตน์  ปานทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงกัลยกร  กิจนาค โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวกัลยรัตน์  ทองปอนด์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงกัลยากร  เกิดอุทัย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงกาญจนา  นาเกลือ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงกาญจนา  ระวะใจ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยโย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวกานต์พิชชา  คำพวง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  คงกำเหนิด โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายกิตติพัฒน์  ยิ้มปิ่น โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงกุลณัฐ  ทองเชื้อ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวกุลณัฐ  นาคสวน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงกุลณัฐ  อ่อนจิ๋ว โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวกุลนิภา  ลำจวน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงกุลิสรา  จันทราราชัย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงเกวลี  คงเกื้อ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงเกษราภรณ์  ฉิมมี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงแก้วกายเพ็ชร  โพธิ์ทา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงขวัญข้าว  สุกรีดิษฐ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงขวัญจิรา  รู้แสวง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงเขมจิรา  พิมผาสุข โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีพงศ์ธรพิบูล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงเขมมิสรา  จูทอง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงคณภรณ์  ภูทรัพย์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
167 นายคุณธรรม  เมฆไตรรัตน์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงคุณามัย  เกตุทอง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
169 นายจงรัก  หนูน้อย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวจอมขวัญ  แก้วทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงจันทกานต์  พรมเทียน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงจันทร์นภา  รามวี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงจารุณี  กล่ำแย้ม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงจารุวรรณ  ทับทิม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงจารุวรรณ  เม้ยกำเนิด โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวจิดาภา  ดำรงค์ไทย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงจิดาภา  ปลูกสร้าง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงจิดาภา  พุฒฤทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงจิตรทิวา  คล่องยันต์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงจิรกานต์  ฉิมเสือ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงจิรภัทร  เขียวพวง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงจิรภิญญา  คำปลิว โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงจิรัชญา  โพระสะ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงจิราพัชร  ลือเฟื่อง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวจิราภรณ์  จิรเวศยานนท์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงจิราภา  ยิ้มปิ่น โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงจีรนันท์  มะโนนึก โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายจีรัชญ์  วัชรขจร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงจุฑามาศ  คงถึง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงจุฑามาศ  คุ้มครอง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงเจนนิสา  แสนบุญมา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงเจมิภัค  เหมลักษณ์ไพโรจน์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงเจวลิน  ไม้กร่าง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงชนัญชิดา  ยะมาลอด โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายชนันตพล  นวลตั้ง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงชนาพร  แตงไทย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงชนิดาภา  สิงห์แรง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงชนิสรา  ฟักเฟื่อง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวชมพูนุช  ใจแปง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวชลันธร  ทิมทอง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายชวภณ  สุขวัฒน์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงชวิศา  พานสัมฤทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวช่อชฎา  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงชัญญานุช  ทับเนินทอง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงชามาวีร์  เนตรสว่าง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงชาลิสา  เรืองสว่าง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทรงสำราญ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บ้านกล้วย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวชุติกาญจน์  มะลิวัลย์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวชุติกาญจน์  เผือกแดง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรือนคำ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหล็กคม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงฌัชชา  กล่อมกมล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นายฌามา  วจนชัย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงฌาริณี  นุ่มนิ่ม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงญาณภัทร  แนมบาง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงญาณสิริ  เดชะอังกูร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวญาณิศา  นันธิใจ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายฐากูร  มีประเสริฐ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงฐิติกานต์  ยะนิน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงฐิตินันท์  พึ่งดี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงฐิติประภา  กอนผึ้ง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ก้อนเกตุ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายณฐนนท์  พลสวัสดิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
226 นายณธีโชค  ศรีสันต์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นายณภัทร  นิ่มนวล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายณภัทร  บุญโยน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงณริญรัตน์  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นางสาวณัชชา  นาคทับทิม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงณัชชา  วงศ์น้อย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงณัชชา  เดชชุษณะนาถ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เนียมหอม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชำนิ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปานชู โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์กล่ำ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
237 นางสาวณัฏฐากร  จิตร์ลัดดา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวณัฏฐิตา  จิตร์ลัดดา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทิพวารี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หงษ์ยนต์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวณัฐกฤตา  เพ็ชรคง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จิ๋วปัญญา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์คำ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงณัฐชยา  พลอยงามแสง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวณัฐชยา  แก้วแดง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูมา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวณัฐณิชา  ดิษสาย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ดี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เพ็ชรคง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงณัฐธิดา  จิ๋วนารายณ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงณัฐธิดา  ช้างเผือก โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงณัฐพร  จูเขียว โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงณัฐวรา  ภาวจันทึก โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวณัฐวิภา  เพชรเอม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงณัฐวีณ์กร  มาลา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงณัธกานต์  หนูหริ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงณิชานันท์  จุลบุตร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงณิชานันท์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงณิชาภัทร  ตั้งถิ่นฐาน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงณิชาภัทร  หนูหริ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงณิชาภา  ฉันทวรางค์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงณิฐาภัทร  จันทร์ทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงณีรนุช  เชยวัดเกาะ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงณีรภัทร  เรนทร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายดนุสรณ์  จันทร์เณร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงดลยพร  อ่วมบุญ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงตมิสา  ทองนาค โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายติณณภัทร  สินเทศ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงตีรณา  เลี่ยมวัฒนสุธา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายทศภูมิ  สุวรรณภาชน์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายทัตพล  เพ็ชรศรี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงทัตพิชา  เพชรไพศาล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงทิติยา  เลิกม๊อก โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวทิพธัญญา  ทัศนา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงทิพเนตร  จันทร์ทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงทิพย์ไปรยา  วงษ์บุญยัง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
277 นายทิวไม้  พุ่มพวง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายธนกฤต  ชัพวิโรจน์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายธนกฤต  สงฆ์มณี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงธนพรรณ  อำพร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายธนภัทร  บุญเกิด โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงธนวรรณ  ทั่งทอง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
283 นายธนวิชญ์  มีมุข โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายธนวินทร์  สายวงค์ปัญญา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงธนัชพร  ชื่นอารมย์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงธนัชพร  สุมิตสวรรค์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงธนาลัช  คำคง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงธมนวรรณ  นามนตรี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงธมลวรรณ  นามนตรี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงธมลวรรณ  พัดพิน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
291 นายธรรมดนย์  ชมชัย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงธัญชนก  ทองสงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงธัญชนก  ทองสงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวธัญชนก  พุฒฤทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงธัญชนก  มังกร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศิริวัลลภ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงธัญพร  มั่งจิ๋ว โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชื่นเชย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พรมเพ็ชร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงธันยชนก  ศรีมาลัย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวธันยมัย  อยู่พุ่ม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
302 นายธันวา  แสนบุญศรี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีทอง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
304 นายธีธัช  ชัยวัฒนกุล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงธีมาพร  แสงมาตร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงนงนภัส  อินทร์เรือง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายนนทพัทธ์  ยุทธศิลป์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงนภสร  นวลจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงนภสร  ศรีวงศ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงนภัส  เครือบคนโท โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวนภัสวรรณ  แสงสว่าง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงนภัสสร  คงน้อย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงนภัสสร  เขียวแก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงนริศรา  จังกินา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงนลินนิภา  แจ่มจริง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงนวพรรษนันท์  อินทร์เรือง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงนวมลล์  นวลใย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงนวรรณรัตน์  พรมมินทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงนวรัตน์  สร้อยมี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงนวินดา  ลิ่มภูษิตเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
321 นางสาวนันท์นพิน  ไชยเนตร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงนันท์นภัส  ภู่เจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงนันธิชา  บุญเกิด โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงน่านน้ำ  ช้อนนาค โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
325 นางสาวนารีรัตน์  มั่นพุ่ม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายนาวิน  อำนวนทะนะ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงนิชาภัทร  เมฆพัฒน์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงนิพาพร  โพธิ์สวรรค์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายนิลพัฒน์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญลือ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
331 นางสาวนิสารัตน์  คล้ายโพธิ์ศรี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
332 นางสาวเนตรลดา  พงษ์ปรีชา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
333 นางสาวบัณฑิตา  เลิศแตง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงบัวบูชา  วุฒิการเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงบุญญรัฐ  หอมหวาน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงบุญญาพร  สินสะอาด โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงบุญญิสา  ครุธสี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
338 นางสาวบุญรักษา  อิ่มชา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายบุศย์  สิงห์คราม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงบุษยมาศ  ดอนพิมพา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
341 นางสาวเบญจมาศ  มีเรือง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นางสาวเบญญา  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงเบญญาภา  วิมาโน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงปณาลี  เจริญผล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงปณิธาน  ลิ้มสกุล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายปพนวิช  ศรีพัฒน์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงปพิชญา  ทรัพย์ภักดี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงปภัสสร  หลำภักดี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แสนเปา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โยงญาติ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
351 นางสาวปรกมล  ยอดนวล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายประภัสร์  ปักษี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงประภัสสร  อยู่ทอง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงประภานิช  อินพลั้ง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงปวริศา  จิตกล้า โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงปัฐกานต์  บุตรนุช โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  เตชะสืบ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
358 นางสาวปางบารมี  เขาค่าย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงปานระพี  สีปานเงิน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
360 นางสาวปารวี  บ่ายคล้อย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงปาริฉัตร  หล่องคำ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงปาริฉัตร  หล่องทองคำ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงปาลิตา  ทอดเสียง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงปาวีนา  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายปิติภูมิ  น้ำผึ้ง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงปิยธิดา  แก้งสุยะ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงปิยภัสส์  พัฒนเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงปิยมน  ศรีแจ่มดี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
369 นายปิยวัสส์  ยืนยงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงปุญญิศา  ธรรมเนียม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงปุณญิศา  คลี่ใบ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงพนัทสุตรา  กองนอก โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงพบพร  สูตรอุดม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงพรกนก  เรืองสังข์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวพรกมล  รอดประเสริฐ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงพรชนก  ตุ่นแก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงพรทิพย์  เหลี่ยมไทย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงพรปวีณ์  อยู่คอน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงพรปวีณ์  โสฬส โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงพรพันกร  หริ่งกัน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงพรรณนิภา  ช่างเสียง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงพัชรพร  ขอนพิกุล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เสือกระจ่าง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
384 นางสาวพัชราภา  ปาณะดิษ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงพัตรพิมล  ภุมรา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตันติยวรงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตันโน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงพิชชญาภรณ์  เลี้ยงไกรลาศ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงพิชญ์ชิชา  สินธุ์พิภพลาภ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวพิชญา  ทักขินานนท์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงพิชญานันท์  ไชยมณี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
392 นางสาวพิชญาภา  เนตรบุตร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปรารมย์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วเหม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงพิณทอง  ทิพย์รี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงพิมพ์กุลชา  ภูมิจิรพัฒน์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา  อรชร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ขวัญวงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองรอด โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พันธุรัตน์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สายสิงห์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ศรีแสนสุข โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ขาวเขียว โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงพิมพ์สุภาดา  บุญภู่ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงพิไลพรรณ  ไชยบุรินทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงพิไลวรรณ  ไชยบุรินทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงพีรดา  อยู่คอน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
408 นางสาวพุธิตา  สอนทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีเผือก โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงแพรวา  เงินทูล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงแพรวา  โสตถิโสภณ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
412 นางสาวภคญาณ์  เกตุทอง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายภควุฒิ  กระแสร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายภคิน  น้อยวงศ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงภทรพรรณ  ผิวอ่อน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงภทรวรรณ  ทรัพย์รำลึก โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงภักตรา  สรมณาพงศ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงภัครจิรา  อภิมนต์บุตร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
419 นางสาวภัททิยา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงภัทนิยา  เศรษฐ์รดา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวภัทรจิรา  จันน้อย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงภัทรมน  จิตรสมัคร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงภัทรมาส  แก้วแสง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงภัทรวดี  ดีเรือง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวภัทรวรรณ  กลั่นสว่าง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงภัทราพร  พุ่มไม้ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงภัทราพร  มิ่งกลิ่น โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงภัทราวดี  รังอยู่ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงภัสราวรรณ  ทองพงษ์เนียม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายภากร  กุหลาบแก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายภาณุพงศ์  ชามั่ง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงมณฑิรา  อยู่พุ่ม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงมณีรินทร์  ป้อมแก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงมนัสนันท์  เหลี่ยมประเสริฐ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงมนัสนันท์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงมนัสวี  กลิ่นเกตุ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงมลธิดา  ขำทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงมัชฌิมา  นวธรรมาภรณ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงมานา  ชัยรัตน์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงมีสุข  ทรัพย์ศรี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงยศฉิมาสิริ  ธรรมชาติ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงโยษิตา  โฉมพุ่ม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายรณกร  ภู่รา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงรติบูลณินท์  เหมธนกิจโภคิน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ทองสงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงรสิมา  ธีระนิช โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงรักชนก  กลิ่นประทับ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงรัชชประภา  ศักดิ์เพชร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงรัชฎาวรรณ  เคียงข้าง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายรัฐชาติ  คำคุณเมือง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงรัตนพร  เขียวขาว โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงรัตนากร  ชำนายจุ้ย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายราชิต  ศรีสมุทร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงรินลณี  สายสร้อยจีน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงรุจรวี  เรืองเดช โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายฤกษ์ดี  สมสาย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงลลิตา  ทองอยู่ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงลักษณพร  พ่วงน่วม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงวรณัน  สระทองพิม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงวรนิษฐา  พงษ์ภา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
461 นางสาววรนุช  วันเพ็ญ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
462 นายวรพล  ปานเขียว โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นายวรรณรัตน์  ชาญสุวรรณ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงวรรณวิศา  จันตรี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงวรรณวิสา  จันตรี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงวรวรรณ  มีสุวรรณ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงวรวลัญช์  พัชรกิตต์กมล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงวรัญญา  นนท์แก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงวรัมพร  อักโข โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
470 นายวรานนท์  แก้วนัยจิตร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
471 นางสาววราภรณ์  หอมชื่น โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงวราลี  เรืองวิชัยวัฒน์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงวริทยา  บุญสว่าง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงวรินยุพา  ทองดี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายวศิน  ภู่พัด โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงวัชรินทร์  ธูปเอี่ยม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
477 นางสาววาณิชา  เสาร์แบน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงวิชญาพร  พูลอ่ำ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงวิชญาภา  วงศ์วิเศษ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงวิธิตา  ชัยวงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงวิลาสินี  เกตุทวี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงวิลาสินี  โมเรือง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงวิไลพร  นวลงาม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายวิศวะ  สนทิม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงวีรดา  ปัญติ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายวีรวิชญ์  แสนสุด โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายวุฒิกร  วุฒิศิริศาสตร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายวุฒิภัทร  ยาดี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงศตพร  เพิ่มพูล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายศรัณยพงศ์  วาดเอื้อยวงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวศศิภา  ศิริวัลลภ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายศิกวัส  ชาญตระกูล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงศิรภัสสร  อินดี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงศิริกัญญา  พลายงาม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงศิริณัฐ  ศิรินวล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงศิรินารี  ทัศนา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวศิริประภา  กอนผึ้ง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงศิริพร  ท่าจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
499 นางสาวศิริรัตน์  จุลพันธ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ธาราดรุณีกุล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายศุภกร  สร้อยทอง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
502 นายศุภเมธต์  เสตะสวัสดิพงษ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นางสาวศุภวรรณ  ทองทรัพย์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงศุลีพร  อยู่แย้ม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายสรภัทร  ชัยวงศ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
506 นางสาวสรัลธร  ทิพวัน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงสราญรส  แย้มทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงสโรชา  มีชัย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงสโรชา  เปทา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
510 นางสาวสโรชินี  เอี่ยมสุรนันท์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงสิมิลัน  นามาภินันท์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายสิรวิชญ์  สุจริตอาสนชีวิน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงสิริกาญจน์  แน่นดีนพฤทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงสิริภร  กิตติธงโสภณ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายสิริภูมิ  บัวป้อม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
516 นางสาวสิริยากร  ยืนยงศิริกุล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงสุชญา  ผ่องใส โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวสุณิสา  เกษรสกุล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นางสาวสุทธิดา  น้อยนวล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  คำฝอย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงสุธาสินี  ไชโย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงสุธิดา  ชูเตชะ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงสุธิมา  บัวป้อม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงสุธิมา  ปัทมโยธิน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงสุธีกานต์  โหมดไทย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์  จิตรจำนงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงสุประวีณ์  ทรดิษ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงสุปรียา  ถิ่นเถิน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
529 นางสาวสุพรรณษา  ศรัทธาผล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงสุพัตรา  คงกำจัด โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงสุพัตรา  พัดแสง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงสุภคินี  จิตรวิเศษ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นางสาวสุภัทรา  พิณศรี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงสุภาภรณ์  พระเพชร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงสุภาวดี  สินสมุทร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงสุรัญชนา  เล็กศิริ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายสุวิจักขณ์  มากเจี่ยม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์ยางาม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงหรรษลักษณ์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายหฤษฎ์  วิริยะพงษ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายหัสชัย  รอดมี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายอชิตพล  สุวรรณคูหา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงอณัญพร  วิโรจน์สกุล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
544 นางสาวอทิตา  ศิริวานิชยะกุลณ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายอธิป  ช่างเกวียน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายอธิวิทย์  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวอนงค์พร  สอนโต โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายอนพัทย์  ด่านจิระมนตรี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
549 นายอนวัช  แสงมาตร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงอนุธิดา  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงอภิชญา  ยองใย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวอภิญญา  จำรูญ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงอภิญญา  สุระเดช โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงอภิญญา  เต็มเปี่ยม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวอภิญญา  เพิ่มสุข โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองธรรม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงอรกัลยา  ดวงวิลัย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงอรณ์ปวีณา  ภูมิจิรพัฒน์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงอรนิช  ด้วงลอย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงอรรจนา  กอก็ศรี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงอรอุมา  ศิริสิทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายอัครวินท์  ชัยวรรณสุทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เปลี่ยนขุนทด โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงอัญมณี  จันทร์เจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงอันนา  ประโมณะกัง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายอัษฎา  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายอัสนี  ทองคำ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงอารยา  จันทา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงอาริยา  รอดสิน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เชื้อประดิษฐ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
571 นางสาวอุดมลักษณ์  เจือจาน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงเอมิกา  แซ่ด้าน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายกณวรรธน์  บัวทอง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงกรกนก  นวะแก้ว โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงกรวีร์  อ่อนนุ่ม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายกฤตภาส  พานทวีป โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายกฤตยชญ์  ลิ้มทอง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายกฤติกร  ยะกัน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายกฤษณ์รัตม์  ทองดอนคำ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงกษมน  กันทะวงค์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทราช โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีสา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วนิล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ถมทอง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลำขวัญ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายกันตพงศ์  วงศ์แพทย์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงกัลยกร  ตาใจ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายกิตตน์ปภพ  กุระคาน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงกิตติกา  ศรีเมือง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายกิตติพันธ์  หิรัญกาญจน์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงกิตติภา  สิทธิเสนา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงขวัญจิรา  จูสิงห์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายครองลาภ  วงศ์สนิท โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงคราเซีย  ลีอันซา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงจอมหทัย  ชัยประเดิมศักดิ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายจักรชนก  เครือยา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายจาตุรนต์  มูลงาม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงจิณานุช  โพธา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงจิดาภา  บรรพศรี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงจิดาภา  วัตต์มณี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงจิตติพัฒน์  กรสกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงจิตลดา  สุวรรณปัญญา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงจินตพร  คำกรเกตุ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายจิรพิพัฒน์  สุวรรณถาวรตกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงจิรภิญญา  อุปคุต โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงจิรัชกาญจ์  ธีระเชีย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงจิรัชญา  ต่วนเครือ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายจิราธิป  ตุ้ยดา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงจิราภรณ์  ภูมิลำนันท์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายจิโรจน์  ขำกระแสร์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงเจนจิรา  แป้นพงษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงชญานันท์  นวลสี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงชญานิศ  อ้นมณี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงชนกนันท์  เสือด้วง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงชนม์ชนก  ดีสลิด โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงชนม์ชนก  นันทวงศ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองกรณ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายชนาธิป  มีประลาน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงชนาภา  ทิวงษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงชนิกันต์  อินทฉิม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายชยาบดินทร์  ศรีวิลัย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงชลลดา  ไชยจันดี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปุ๊ดสาร โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายชานน  สืบสายอ่อน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายชินบุตร  ขำคำนันต๊ะ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รัตนะ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงชุติปภา  รัตนอินพล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงชุติรัตน์  ภูทองกลม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายโชคธิชัย  เมืองน้อย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายฐปกร  สุริเมือง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายฐิติพันธ์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายณฐพบ  ศรียะวงษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงณัจยา  นิลสนธิ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงณัชชา  ชื่นสิน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงณัชชา  ตันนุกิจ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงณัฐฉรียา  ทาจิตต์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายณัฐธนน  แซ่แต้ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายณัฐพงษ์  ภิรมย์ทอง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายณัฐพัชร์  วงษ์ไกรนาค โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงณัฐรดา  ศรีสุริยะวรรณ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงดวงกมล  อยู่เลิศลบ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายเดโชชัย  คำมาฟุ่น โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายเต๙ิต  หิรัญรัตน์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายทักข์ทอง  ทองดี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายทันสิษฐ์  มากชู โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงทิพย์กมล  สุมนพันธุ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายทีปกร  หอมตลบ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายธนกร  ภู่ชินาพันธ์ุ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายธนโชติ  พลทา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงธนพร  มีเพ็ง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายธนพล  อำมาตเอก โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายธนพล  เกสะวัฒนะ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายธนัชชัย  ขุนพิลึก โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงธนัชชา  ถาวรงามยิ่งสกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงธนัชพร  อ๊อดทรัพย์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายธนิสร  จำปาแดง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงธัญจิรา  สารสุวรรณ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงธัญพิมล  โพธิศรีมาตร โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองโพธิ์ศรี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงธัญวรัตม์  จอมเมืองมา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงธันยชนก  จันทมงคล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายธีม  ปภาวินถิรกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายธีรดา  ศิริ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายธีรภัทร  ประคำ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายธีรภัทร์  ระพิทย์พันธ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายนพณัฐ  กองฟู โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายนพดล  แซ่หมี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงนภัสสร  แสงเจริญ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายนรภัทร  พลพิชัย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงนริศรา  จันทร์ปุ่ม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายนฤชิต  ทองมี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายนลพฤทธ์  เอี่ยมสวัสดิ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายนวพล  สังข์คำ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงนัจวา  ฮิมสกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
675 นายนัทธพงศ์  กีเกียง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายนันทภพ  สุขจี๋ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงนิชา  เนติธรรมรัตน์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงนิตย์รดี  ฝ่ายรีย์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายนิติรุจน์  หน่อใหม่ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายนิธิโชติ  อิ่มแสง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายบารมี  สิริเศรษฐนนท์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงบุญญารักษ์  ราชโสภา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงบุณยวีร์  ปานสีดา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงเบญจ  หนูส่ง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงเบญญาภา  นิลจันทร์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงปทัตตา  จิ๋วทา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงปภัสวรรณ  สารยศ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายปรเมศวร์  คล้ายคลึง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงปัญญพร  เครือจินจ๋อย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายปัณญนิพนธ์  สถิตเลิศบรม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วโชน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงปาริฉัตร  ธนสารกุลัง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงปาลิตา  ประเสริฐสันติสุข โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายปิติพล  สุวรรณาภรณ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายปิติวัฒน์  กิจสมานมิตร โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงปิ่นปราย  เลาหะรัตน์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงปิยาพัชร  สันติกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงปุญญิสา  สอนแก้ว โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงเปมิกา  สีหะวงษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายผดุงเดช  ดลสา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายพงศ์พล  หมอมนต์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายพงศ์พล  เจริญกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายพงศ์พิสิฐ  ประเสริฐเจริญ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายพงษ์พัฒน์  กันธะโน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายพชรพล  จันทหอม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงพนัสวรรณ  มูลทองสุข โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงพรพิมพ์  คงเมือง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงพรไพลิน  ตามี่ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงพรรณภัทร  สุขสุวรรณ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงพรรณราย  รักษาคุณ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงพรลภัส  ศรีสุระ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงพลอยปภัส  ทิโน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญสุภา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงพัชรีภรณ์  เถื่อนถาวร โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงพิชญาภา  พานทอง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายพิชญุตม์  พรหมลา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงพิชยารักษ์  พิชัยณรงค์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายพิทยุตม์  ทรัพย์อนันต์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มณีวงษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงพิมพิศา  อินทฉิม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงพิราญาณ์  กุระคาน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงเพลงไพะเราะ  สุขสบาย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงแพรพลอย  กันคุ้ม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  ชูเกียรติตกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงภคนันท์  สุขเกษม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงภคพร  ทองจาด โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงภัทรธิดา  ยิ้มยวน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงภัทรนันท์  อินเจือจันทร์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายภาคิน  วุ่นแม่สอด โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายภีมพล  มากทอง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายภีมภวิษย์  สว่างเรืองศรี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายภูชิสส์  พุ่มนวล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายภูตะวัน  จันทร์บุตร โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายภูมิพัฒน์  ล้นเหลือ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายภูมิรพี  พามี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายภูมิสุวรรณ  นิลนาค โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงภูษณิศา  กนกลภัสปรีดา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายเมธาสิทธิ์  จิตรสิริบูรณ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงเมระกา  รัตนไพบูลย์วิทย์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงรมิตา  สายสินธ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงรวินท์  เม้ากำเนิด โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงรศนา  ฤทธิ์ลำเจียก โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายระพีพัฒน์  แก้วทันคำ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายรัชชนนท์  ทิพทามูล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายรัชชานนท์  ธังดิน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายรัชชานนท์  บางอิ่ม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายรัฐพงศ์  สินรัชตานันท์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงรัตนชล  เครือสอน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เทียนพันธ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายรามิล  อินอยู่ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงรุจิรดา  ทิมม่วง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายโรมรัน  วงศพิชัย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายวชิรวิทย์  หลวงมณี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายวชิรวิทย์  เขี้ยวงา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงวนภรณ์  คีรีต๊ะ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงวรกานต์  ด่านประดิษฐ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายวรวิช  มานุ่ม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงวรัทยา  หอมทรัพย์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงวลัยทิพย์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายวศิน  แก้วมรกต โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายวสุ  อินทะโย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงวิภาดา  คิดศรี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายศรัณย์พงศ์  เนนเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงศรัณย์พร  พลหาญ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงศรัณย์พร  เคยมีทรัพย์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงศรีวลี  สุขนันตพงศ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายศิรสิทธิ์  ฟูมั่น โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงศิริวิมล  แจ่มจำรูญ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายศิวกร  หาญปรีชาสวัสดิ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงศีตลา  วิริยจารี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงสราญรัตน์  เกิดเเก้ว โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงสินินาฏ  แสงกระจ่าง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงสิรดา  ปงหาญ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายสิรภพ  ครองแก้ว โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงสิริกัลยา  เอื้อฉัตรเพชร โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงสิริพิชชา  บุญยะทิม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงสุปวีณ์  มูลรัสศรี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  อุดมชัย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เพชรดี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายหฤษฎ์พงศ์  ได้วงษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายหัสดินทร์  เอี่ยมละมัย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายอชิรวิชญ์  พงษ์พรต โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายอดิสรณ์  เครือยา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายอัครพล  พุ่มจันทร์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายอังกูร  จิวเดช โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายอาชวิน  แสนทอน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงอารดา  โปร่งสันเทียะ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายอิงคศุรัฐ  ทาปิน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายอิทธิเดช  เต็มเปี่ยม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายอุกฤษฎ์  เป็นพนัสสัก โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงณัชชา  สมพะมิตร โรงเรียนผดุงปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงณัฐณิชา  แย้มแบน โรงเรียนผดุงปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงณัฐภัทร  สอนมัง โรงเรียนผดุงปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายธนดล  เกตุมี โรงเรียนผดุงปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทร์อำไพ โรงเรียนผดุงปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงธาริณี  เทศยจันทร์ โรงเรียนผดุงปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงธิชานันท์  คำปิวทา โรงเรียนผดุงปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงนพภัสสร  เหลืองสอาดกุล โรงเรียนผดุงปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงนภัสธนันท์  ชรัลวรกรณ์ โรงเรียนผดุงปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงประติภา  ศรีสงเปลือย โรงเรียนผดุงปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงวริยาภรณ์  เกตุด้วง โรงเรียนผดุงปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงศตพร  อินทรกุญชร โรงเรียนผดุงปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายศิวกร  ผลถวิล โรงเรียนผดุงปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงอธิติยา  ตองเต โรงเรียนผดุงปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงอภิญญา  สุธรรมมา โรงเรียนผดุงปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายนัฐพงษ์  เขียววงษ์ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงบวรนันท์  ชานวาทิกตระกูล โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  มูลแต๋น โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงศุภิสรา  สุภา โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงสุภิสรา  วงษ์ศรี โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงสุเมธินี  ทรัพย์ขุนดอน โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น