รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  สุวรรณผูก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สุขเสาร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชมภูอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกรรณิกา  เมืองมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกรวรรณ  ปันติคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกรวิชญ์  เเซ่ลี้ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกรวินท์  วิภูสันติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
8 นายกฤตพณ  วุฒิสาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกฤตพร  กิจสุภา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
10 นายกฤตภาส  ทับทิมดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกฤตยชญ์  พรมรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกฤติเดช  เสาร์สุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกฤติธี  พราหมณ์พันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกฤติธี  อุ่ยสันติวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
15 นายกฤษฏิ์ศรัล  กันติ๊บ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกวินธิดา  งาเจือ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกวินวลัย  นวะมะวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกัญชัญญา  คงห้วยรอบ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกัญญวรา  อุ่นน้อย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มีธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เพียรลุประสิทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลวัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ศรีผาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพชราช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกัญญาภัค  ลือตาล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวกันต์กนิษฐ์  วงค์แสง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายกันตภณ  สุขะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายกันต์รพี  เลิศหิรัญสุรกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
30 นายกันต์ศิกานท์  ธรรมศิริ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงกันติชา  ธรสาธิตกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกันติชา  เดชมนต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงกันติยา  ฉายา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เมฆสุรินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงกานต์รวี  ลือชา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงกิติญาดา  แก้ววันดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกีรติกา  ตั้งตระการพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกุลธิดา  ใหญ่วงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวกุลปริยา  ชูไว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงเกตน์สิรี  ทาปัญญา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงเกษราภรณ์  อุดมฤกษ์สกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวไกลกังวล  การพนักงาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายขจรศาสตร์  บัวระพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงขวัญจิรา  เเก้วแปง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายเขมรัฐ  ปรโลกานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงเขมิกา  รัตนอุบล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวเขมิสรา  จันทาพูน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงคชญาพร  กุมหาชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายคณพัฒน์  ใจสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายคุณานนท์  ธนูน้อย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวงามจิต  กันศรีเวียง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงจันทกานต์  แจ่มรัศมี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
54 นายจารวี  ภูวพิพัฒนวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงจารุกัญญ์  สมยาราช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายจิตติพัฒน์  เขียนจัตุรัส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายจิตรภาณุ  ริยะสาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงจินต์จุฑา  กันทา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงจินต์จุฑา  อุทุมภา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงจิรนันท์  ปัญญานุวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
61 นายจิรภัทร  ดาวเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นายจิรภาส  ทรัพย์ประกิต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงจิรภิญญา  ภิญโญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงจิรัชญา  ปรีดีพจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงจิรัชญา  แสนเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงจิราดิฐอร  มณีจันทร์สุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนพิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงเจนธิชา  ยศวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ปากหวาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายฉัตรดนัย  กันทะวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายเฉลิมราช  รักคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงชญานิศ  สมประสงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายชนกฤษฎ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายชนทัช  ผัดดวงธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายชนธัญ  ตรีกริชวัฒนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายชนม์พัทธ์  คล้ายท่าโรง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงชนัญชิดา  มโนจิตต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงชนัญชิดา  เด่นวัฒนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงชนัดดา  ศรีสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงชนากานต์  บุญหนัก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงชนาภร  ยะวิญชาญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวชนิกานต์  สัมพันธรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงชนิศา  ลือชา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายชรินธร  คุณาถิตย์ชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายชวนากร  พงศ์บรรดิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงชัญญา  คันธาเศรษฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายชัยพัทธ์  กันทาสุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายชัยศิริ  คำแก่น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงชาลิสา  ชยางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวชิดชนก  สิงห์มณี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นายชิน  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายชินบุตร  จันทร์อิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
93 นายชินภัทร์  เรืองจิต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายชิษณุพงศ์  สายแปง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายชุติพนธ์  จันธิมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายชุติมันต์  วงศ์ดาว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
97 นายโชคเฉลิมชัย  แสนสหโชค โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นายเซิงอวี่  ผู่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายเซี้ยธนโชติ  ธารวรกุลศิลป์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวฌานิกา  จันทาพูน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงเฌอมาศ  เจิมศักดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงญาณิศา  เนตตกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวญาณิศา  เเสงเงินชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงญาดา  แซ่เตียว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
105 นางสาวฐิตินันท์  จรรยาวิวัฒน์กุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงฐิติวรดา  ธรรมกาศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวฐิติวรดา  วินัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายณฐกร  ข่มอาวุธ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายณฐพร  อินทจักร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายณภัทร  ชุ่มมงคล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงณภัทร  ลือตาล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายณภัทร  โนวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  หอมพรมมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงณัชชา  ดอนลาว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงณัชชา  อินทรีย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงณัชณิชา  สิทธิอาษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงณัชทิชา  คำสอน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คัสเกตุ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา  รัชตพิสิฐกร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปันแปง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกียงเอีย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายณัฏฐเมธี  สุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงณัฏฐ์วารี  สุรินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีชัยอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงณัฐชยา  เจริญขำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงณัฐณิชา  อิ่นเเก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงณัฐธดา  ชุติวรานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงณัฐธิดา  กันทะพรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงณัฐนรี  ปันแปง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
130 นายณัฐปคัลภ์  ทาคำฟู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงณัฐพร  คชสาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงณัฐพร  อังคณาวิวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ชื่นจิตกุลถาวร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
134 นายณัฐภัค  มาลารัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นายณัฐภัท  หงส์โรจนภาคย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นายณัฐภัทร  ปรัชญาวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายณัฐภัทร  สุมัชญา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายณัฐภูมิ  รัตนบุญโชต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวณัฐวลัญช์  ทวีกสิกรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายณัฐสุต  สันติภูบาล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวณิชชกุล  เริงใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงณิชานาฏ  อยู่อินไกร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงณิชาภา  โอตรวรรณะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงณิชารัตน์  สิทธินนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายดุลยชัย  สุฉายา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายติณณ์  ถมยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายเตชสิทธิ์  บุษบก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายเตชิด  ยุวรังสิกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายเตชิต  เผ่ากันทะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายเตชินท์  เจริญสิงห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายถิรพุทธ์  ชูเมือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
152 นายเถาลัง  แซ่เฉิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงทรงพร  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายทศพร  ทำจริงจัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายทักษดนย์  เผ่ากันทะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายทักษ์ดนัย  แก่นดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวทาริกา  พรมขัดดุก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายทินกฤต  แต้ตระกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงที่รัก  เงินคง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายเทวัญ  เพิ่มธัญญกร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายธนกร  จันทร์ต๊ะนาเขต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
162 นายธนกฤช  สมบูรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายธนกฤต  เร่งเร็ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
164 นายธนกฤต  แก้วเทพ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายธนพงษ์ธร  เผ่ากา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงธนพร  บุญเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
167 นายธนภพ  แสงบุญเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงธนวรรณ  ดอนเลย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
169 นายธนวัฒน์  เขื่อนแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายธนัสดนัย  ไชยศิริวงค์สุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายธนากร  ธรรมวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายธนานันท์  ชุมคำลือ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงธนาภา  เชิดชลชวกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงธมนพรรณ  ปุณโณฑก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงธรชญาน์  กรกฏกำจร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายธรรมธรณ์  ขนาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายธรรมโรจน์  ด้วงนคร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นายธราเทพ  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รัตนจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงธัญชนก  ก้ายาง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายธัญชนน  มาลารัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ชมภู่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
183 นายธัญพิสิษฐ์  ณ คำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เยาว์ธานี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงธันยชนก  คำวัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงธันยพร  ตุงคบุรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงธันยพร  ปัญญาจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงธิดารัตน์  อิสรานุเจริญกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงธิษณามดี  ทะวะดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายธีธัช  ปริปุณณากร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายธีร์ธวัช  ทวีชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
192 นายธีรพล  ฟุ้งพงศธร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายธีรภัทร  เกียรติวัฒนเจริญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงธีร์วรา  คหบดีกนกกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงธีริศรา  สารอุดม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงธีริศรา  เครือวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงเธียรรัตน์  นาวิศิษฎ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
198 นายนนท์ปวิธ  จันทะรส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงนพมล  เตชะมาเรือน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงนภัศ  มุ่งการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายนรวิชญ์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นายนราวิชญ์  คำภีระ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงนริศรา  นุกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
204 นายนฤนาท  สุรินเปา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงนฤภร  แขมหอม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงนลัคสรา  กันแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงนวพร  สาแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงนวพรรษ  แสนงาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
209 นายนัควัต  มีศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงนัฐนันท์  มวลกิจนิตยชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงนัทธมน  ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงนันทนัช  ทองอินต๊ะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงนันทิชา  นันตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ฟองตระกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายนิติภูมิ  สิงห์เชื้อ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงนีรชา  กังวานใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายบรรณวิชญ์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวบัวชมพู  ฤกษ์สุทธิรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงบัวสุวรรณ  พานแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
220 นายบารมี  พินิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายบุรพล  หล่อกิตติเกียรติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงเบญจวรรณ  สาครรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงเบญญาภา  เพชรปรางค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายปฐมพงศ์  กมลภพ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายปณชัย  สีห์ประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงปณัสนันท์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงปทมศรณ์  กล้าจริง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวปทมากร  แสงอรุณรักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงปทิตตา  สินไสวผล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงปพัชญา  กิตติจริยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงปพิชญา  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายปภังกร  อินเเสง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายประดิพัทธ์  ประสมสวย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวประภัสสร  สหะศักดิ์มนตรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงประวิชญา  วงค์นาค โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงปริชญา  จันทสารคาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงปริชญา  เจียมจันทร์เล่ห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวปริญสิริ  ไชยรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายปรินทร  ฝายศักดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงปรีธิดา  ปะสาวะโพธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวปวรรัตน์  แซ่ไป๋ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายปวรุตน์  ศรีวิสัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายปวิช  เเสงพระเวส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
244 นางสาวปวีณ์สุดา  ตื้อยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงปัทมพร  โตโส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงปาณิศา  ขานฤทธี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงปานไพลิน  ใจจักร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงปาริฉัตร  สมควร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงปาลิดา  เทนุรักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายปิติฉัตร  เมืองมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายปิติวัฒน์  ไชยเมือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวปิ่นนรา  ศรีสมุทร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงปิ่นมนัส  กิจธุระ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายปิยภัทร  หงส์โรจนภาคย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงปุณณภา  รมภิรันต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายปุณณวิช  จินดาจิธาวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายปุณณวิช  เจนวัฒนศิริชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายปุนยวีร์  จงจินตานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายปุลิน  ชัยมินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงเปรมปรีดา  คำมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นางสาวเปรมมิกา  สุทธวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายเผ่าพล  เผ่าคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวฝนทิพย์  ศรีอ้วน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นายพงศภัค  ต๊ะต้องใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นายพงศภัค  ทานันท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายพงศ์รพี  ชุ่มพงษ์พันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายพงศโรจน์  ด้วงนคร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงพนัชกร  กันหา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
269 นายพยัคฆ์กฤษณ์  ร้องขันแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงพรปวีณ์  แสงแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
271 นางสาวพรไพลิน  ปัทมาลัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงพรภัคนันท์  นาสุริวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงพรรณปพร  ปินตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงพรรณ์พิรีย์  ปินตาดวง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นายพร้อมภวัต  ใหม่ชมภู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายพฤกษ์ฒนนท์  ใจผาวัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพฤกษา  แสนมหายักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายพลวิวัฒน์  กวีเวชเกตุเทียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชุ่มชิต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
280 นายพศิน  เสาร่อน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงพอหทัย  เพชรอาวุธ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงพัชร์กัญญา  อินทร์เลื่อม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ต่างใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงพัชราวดี  ภู่สาตรา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงพัชรียา  วิยะกาศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
286 นางสาวพัฒน์นรี  พัชรพิมล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นางสาวพัณณิตา  ตรีนารัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นายพัทธ​นันท์​  รัตน​เจริญ​ชัย​ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
289 นางสาวพันธ์วิรา  แสงจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงพิชชาพร  ธรรมรักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงพิชญ์ชรัตน์  เชิดธีระกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงพิชญ์พิสุทธิ์  จอมศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตามวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวพิชญา  วงศ์ชารี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นางสาวพิชญา  เขียนจัตุรัส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายพิชัยภูษิต  อินต๊ะสงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายพิชิตชัย  มูลแจ๋ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายพิทวัส  กันจินะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงพิมญาดา  กาญจนบัตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิยม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงศ์ถิระศักดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงหรา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวพิมพ์ตะวัน  จันทร์แก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงพิมพ์พัชร์  บุณโยทยาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทวีสมบัติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายพิมพ์รัชช  ดีแป้น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวพิมพ์วรา  แย้มมีศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงพิมพิศา  ธรรมปัญญา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายพิรพัฒน์  โรจน์บดินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายพีรณัฐ  รัศมีนนนทกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงพีรดา  ภู่ประคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายพีรวิชญ์  อุ่นเป็ง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายพีรวิท  ยาวิราช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายพูนพิสิษฐ์  จับใจนาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กำแพงคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  สุเรียมมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงแพรวพัตรา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงแพรวานิตย์  เนตรสุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายโพธิวัตร  แต้เต็มวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงฟ้ามุ่ย  นรรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงภคพร  กันทะวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงภคภรณ์  จินดารัชตทิพย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงภรภัทร  เชื้อนันตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายภรันยู  อยู่สุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงภัคธีมา  ศรีธิเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายภัควี  แสวงกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายภัณฑบดี  สว่างเต็ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
328 นางสาวภัทร์ชฎาภรณ์  สุรินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงภัทรภรณ์  วงศ์วุฒิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นพคุณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายภาณิน  เชื้อนันตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายภานุวัชร  วารี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
333 นางสาวภารดี  ชูศรีโฉม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายภาสกร  ปัญญาบุญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายภูตะวัน  จันทร์แก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
336 นายภูบดินทร์  วงศ์ชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายภูมิณัช  วังมณี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
338 นายภูริณัฐ  ธุวะคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายภูริพัธน์  สิริศิระประภากุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายภูวิชญ์  วงศ์มณีโรจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายภูศกร  ฟูเจริญกัลยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
342 นางสาวมณฑพร  ตะกรุดโทน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงมณฑิตา  สมกาวิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงมณณภร  นิมมานวรดิษฐ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงมนศิลา  อินสูงเนิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นางสาวมนัสนันต์  ปัญญาจิตกร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงมนัสนันท์  ลีวณิชย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงมินทร์รักษา  ถูกจิตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงมุกตาภา  นามวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
350 นายเมธัส  แสงประชุม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายยศวริศ  บั้งเงิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงยศวิมล  วงศ์บุรินทร์พาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงยูธิกา  บุพพัณหกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นางสาวเยาวเรศ  พุ่มกุมาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวโยนก  วิจิตรปฐมกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงโยษิตา  นิลคูหา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายรชต  หล้าบุญมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงรตนพร  ลัมวุฒิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
359 นางสาวรติยาภัทร์  พุทธจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายรพีพัฒน์  พรวนิชาพงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงรมิตา  อรรคฮาต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
362 นางสาวรวินท์นิภา  สุป้อ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายรัชชานนท์  สวนเครื่อง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายรัชพล  มะโนคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
365 นายรัชพล  แก้วอุย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงรัฐนนท์  นิลหุต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายรุ่งรดิศ  กุศล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายรุ่งรวิน  ริมทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายไรวินท์  ปรีดีพจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
370 นางสาวลลิตภัทร  ตั๋นเต็ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงลินดาเวโลเน็กส์  ปาปูต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงลินลาวดี  ปานกลาง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำมี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรรีวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปัญโยแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงวทันยา  พรมมาลี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
378 นางสาววนัชพร  รัตนสุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายวรพล  ฉัตรมณีฤกษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงวรรณกานต์  คำมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงวรรณสิริ  วรรณสอน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายวราทิตย์  พงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงวริศรา  ใจคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
384 นายวรํญญู  กันธนะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายวัชรพล  ศรีวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายวัชรากร  วันไชยธนวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงวัฒน์ธิดา  วงศ์เทพเตียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงวันวิสา  ซางซื่อมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
389 นายวิชชากร  มาทา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงวิชญาดา  หน่อแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงวิชญาดา  เเสนติยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงวิชญาพร  วงศ์วรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงวิชญาพร  เรือนคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายวิธนะ  กิจชนะไพบูลย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายวิธวินท์  ซ้อนกลิ่นสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายวินย์ภาส  เตชไตรรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
397 นางสาววิภาพร  ธนาภัทรกิตต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงวิมลสิริ  กาวี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงวิรินยา  ศรีกุลณะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายวุฒิกร  จันทมาศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงแวววรรณ  อภินิเวศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายไวทิน  ใจรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายไวยพฤกษ์  ทองอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงศตพร  ไขทา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
405 นางสาวศมนกนก  พรหมปลัด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายศรัณยพงศ์  มหาวรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  พรพิพัฒน์สิริ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงศลิษา  ชีวรัตนพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายศวฤทธิ์  สานใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
410 นางสาวศศิกาญจน์  สว่างเต็ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงศศิชา  แสงงาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงศศินันท์  แก้วเทพ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงศิรดา  รักเดช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงศิรดา  ริค้า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงศิรดา  แซ่อุย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นายศิรวิชญ์  ตันใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นายศิวกร  ขอดแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายศุภกร  จันทร์วรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายศุภกรชัย  นันตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
420 นายศุภกานต์  ชัยสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายศุภวิชญ์  เพชระบูรณิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงศุภิษรา  สลีสองสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงศุภิสรา  แจ้งแย้ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายสมพงษ์  มาลัยแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายสรภูมิ  ไชยรังษี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายสิทธิโชค  ตะเภาทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
427 นายสิรวิชญ์  เดชปักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงสิริกร  เชื้อบุญมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวสิริกัลยา  สีเขียว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงสิริยากร  สัจถา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงสิริวัฒนา  โลหะกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายสืบสกุล  พรหมขัติแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  กีรติวิบูลพงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
434 นางสาวสุชาดา  วรภู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นางสาวสุชานันท์  ฟุ้งพงศธร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ปริญญา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
437 นางสาวสุธรรมกัลยา  ฟูเจริญกัลยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงสุธัญญวัลย์  ทองอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงสุพิชญวัลย์  ทองอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
440 นางสาวสุพิชญา  รู้กอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายสุพีรวิชญ์  สิทธิยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงสุรดา  วารี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
443 นายสุวรรณชาด  สุวรรณจิตต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชูไว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สารศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายแสงเพชร  สิงห์คำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงหนึ่งพระพร  หมื่นกันฑ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงหัทยานันท์  อัมพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงหัสญา  บัวอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงไหมแพรวา  ไชนามล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายอติชาต  กันทะคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายอติชาติ  พิทักษ์ยอด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงอธิพร  ดงปาลี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงอภิญญา  คำตุ้ย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงอภิญญา  ทาสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นางสาวอภิณห์พร  แสนสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายอภิรวัฒณ์  ศรีรัตนพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายอภิวิชญ์  ซ้อนกลิ่นสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
459 นายอภิวิชญ์  วิริยพัฒนากูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นายอภิวิชญ์  สุขเจริญไกรศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงอภิสรา  กาวิกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงอมรทิพย์  ก้างออนตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายอมรเทพ  สุขเกษม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงอรกัญญา  ชัยยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงอรนลิน  วัชรโกมลพันธุ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงอรนันท์  สันติสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายอรรถศาสตร์  อินปั๋น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงอริสรา  เรือนมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงอริสา  สุรัตน์ตะนันทกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
470 นางสาวอริสา  เอี่ยมอำไพ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
471 นายอัครเดช  แสนพิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นายอัครพล  กุมหาชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายอัตรคุปต์  ตราชู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายอัศวบดินทร์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงอาภารัตน์  สิทธิวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายอิศร์รุจ  ปวาณ์เวช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
477 นางสาวอิสรียา  ศรีนวลวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงเอื้อการย์  นรรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นายีธนกฤช  สมบูรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นายุคุ้มเกล้า  กนกสิงห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงกนกวรรณ  จักไม้ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวกมลชนก  ศรีสอาด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงกมลทิพย์  อุ่นนันกาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงกฤติยาณี  ยาสมุทร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นายกฤษฎา  ดะระสิริ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นางสาวกัญญ์วรา  ศรีเมือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกี๋ยงเกษม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงกันตา  เซสอ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวกัลยา  ยาวิราช โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงเขมจิรา  ทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงจาริยาภรณ์  สามอินต๊ะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นายจารุกิตติ์  กอบแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายจิณณวัตร  สุยะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นางสาวจิรวรรณ  อินต๊ะมา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นางสาวชลธิชา  จันแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายชินดนัย  สุทธิแสน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปันโปธา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นางสาวโชติมา  อัครสุขกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายฐิติโชค  ภิราษร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงณ ดลพร  สันธิ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงณฐมน  อุตทะณา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงณหฤทัย  อารีย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงณัฐการณ์  สอนนาเเซง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายณัฐชพน  วงศาโรจน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงณัฐชา  สิริรักษ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยลิ้นฟ้า โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นางสาวณิชกมล  จันคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงณิชานาฏ  วิวัฒนะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงเณศรา  ดาพะโย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายด.ช.ศุภฤกษ์  ธารทองไพบูลย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงดาราณี  เครือมูล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายเดโชพล  ติ๊บโคตร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงทิพญาภา  ชุ่มเมืองเย็น โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงทิพย์ญาดา  คลังจันทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายธนกร  สาคุณ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายธนกร  อินต๊ะมอย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงธนพร  แก่นทอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวธัญภรณ์  เครือวงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นายธีธัช  แสงบุญเรือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงนววรรณ  ตุ้ยต๋า โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นายนัฐภูมิ  ไววาทย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงนัดธิดา  อินโน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงนารากร  สามัคคีนิชย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงนิภาธร  เเสนศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงบัณฑิตา  เทพประชา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
526 นางสาวบุญทริกา  สมสวัสดิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงบุณยาพร  ตรีเลิศศุภลักษณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
528 นางสาวบุษยมาศ  สุริยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นางสาวเบญญทิพย์  ชุ่มมงคล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นายปกป้อง  ร่มศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงปราญไปรยา  ราบรื่น โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
532 นายปวรรัชดล  ศิริสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงพรรณผกา  ไทยใหญ่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงพินัทดา  ทองเนตร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิมเเกร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงภัทรนันท์  มหาวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงภัทรนันท์  วรรณโน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงภัทราภา  ดอนแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
539 นายภูชิศ  แรงกล้า โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายภูตะวัน  กาญจนากาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นางสาวมณธิดา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นายเมธาสิทธิ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงโยษิตา  ศรีวิชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายรชตะ  ชัยลังกา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
545 นางสาวรติพร  บุญล้วนวรุณพร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นายฤทธิพร  พรหมวะนา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อัมพวัน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายวิษณุชัย  หัตถกอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายเศรษฐพงศ์  รัตนมณี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงสริยาภรณ์  นเรนทรเสนี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงสาริณี  ไทยใหญ่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงสุจีรา  กันทะเตียน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวสุภาวดี  จันทร์มา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวสุรัญชนา  เครือชุมภู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวหยาดสุดา  คงสิน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวเหมือนฝัน  อินต๊ะอ้าย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายอธิช  กวีกิจอุดม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงอธิตยา  ปวนคำมา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
559 นายอภิเดช  อินต๊ะจา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นายอภิรักษ์  เขื่อนคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงอลิสรา  แสนชมภู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงอวิกา  สิทธิจีรัง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวอัญชลี  ใจอินทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายอานนท์วัฒน์  เจริญศักดิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงอินทิรา  ธนัพประภัศร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงกนกวรรณ  กันทะวงค์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นายกรวีร์  ธนูแก้ว โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นายกิตติภพ  ดวงมาลา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
569 นางสาวเกสร  จอมสลี โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวขวัญเนตร  นามวิ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นางสาวคำ  เเก้ว โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นายคำหงส์  แก้วยอด โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นายจิ่งนะ  จันทร์วิ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายเจตนันท์  ดิลกจันทร โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นายเจษฎาภรณ์  ธรรมกุล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นายชวิน  จิรไพสิฐนุกูล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงต่าย  นามผัด โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นางสาวทวยลืน  มอญเรือง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นางสาวทิพย์แพรวา  นันตา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงทิพรัตน์  ทองคำ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายธนกฤต  ศักดิ์พูลทวี โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายธันวา  อยู่ลือ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นางสาวธิติกานต์  แสงดี โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวนรินรัตน์  ไทซิง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นางสาวนัด  สมบูรณ์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นางสาวนันท์นภัส  มูลจะคำ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงปิยดา  เทพา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นางสาวพรนภา  หลงษา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นายพัชรพล  นันตา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
590 นายพีรพัฒน์  บุญล้วน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายภาณุวัฒน์  ทาเหลี่ยม โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
592 นางสาวภารวี  นันตา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายภูรีย์ภัฒท์  พรหมไชยวงค์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงยุพารัตน์  สุธรรมา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงลลิตา  คำจันทร์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายวันชนะ  สมสา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
597 นางสาวแววดาว  ชัยคำมี โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
598 นายศรายุทธ  ริยะเทน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นางสาวศิราพร  ของนา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
600 นายศิราวุฒิ  คำวัง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงสไบทิพย์  สุวรรณ์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
602 นางสาวสายทอง  สมบูรณ์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
603 นายสิทธิชัย  สมอนันต์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
604 นางสาวสุณี  ราชคิด โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
605 นางสาวสุพิชญา  คำผง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
606 นางสาวแสงอิ่น  อ้ายตุ้ย โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายหัสวีร์  สลีสองสม โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายอนุวรรต  แสนแก้ว โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
609 นางสาวอมิตา  บ่อแก้ว โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
610 นางสาวอาแผ่  เบียเซ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวอารีนา  ปุณยาภรณ์สกุล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงกมลชนก  ศีริณัชกุลสมบัติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายกฤติเดชา  โชติทิพานัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายกฤติน  จี๋คำวัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายกฤษณะ  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายก้องภพ  คนการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายก้องภพ  ใจมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายกันตวิชญ์  ราชนาคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงกันติชา  ตุ้ยปาละ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงกัลยกร  พุ่มพริก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีธาราธิคุณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายกีรกฤษฎิ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงกีรติกุลย์  ดลกวีศิลป์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงกุลกาญจน์  ประยูรคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงเกสรา  คำดวงดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายไกรวิชญ์  กันทะสอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายจักรภัทร  ปงมะจักร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงจิตรลดา  บัวเทศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงจิตรลดา  ศิริยะราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายฉมา  ไชยเนตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ธนาเจริญโชค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายชนาภัทร  ตันติจริยาพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายชนาภัทร  สุดถนอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  หาญกล้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายชวัลวิทย์  อินเต็ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายชัฐราวิชญ์  สมอาจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงชาลิสา  จันทะเวียง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงชิชญาภรณ์  ใจเฝือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงชุติมณฑน์  สุยะเพี้ยง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายโชคเจริญชัย  จันทะขิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงฐิตินาฎ  ตันมาละ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงฐิติพร  หัตถอนันสิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายณฐกร  วุฒาพิทักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงณรัชต์หทัย  ลังกาวีระนันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  แก้วเพชรพิสุทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายณัฐดนัย  พันธุุลา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจพรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายณัฐปคัลภ์  กันทะเนตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงณัฐริกา  ทักษิณเจนกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงณัฐริดา  สะกล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงณัฐวดี  เทพชุมพู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงณัฐวิภา  รวมสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายทวีวัฒน์  ผ่านวิริยะชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงแทนขวัญ  ธิโนชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายธนภูมิ  สายวงศ์อินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงธนาภรณ์  จันทเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงธนารีย์  สินเปียง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายธรรมนิตย์  สิทธิกัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงธัญชนิตย์  ชะนก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงธันยพร  นรรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายนพกร  วงศ์หวัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงนวพรศิริ  อินทร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายนวมินทร์  พิทักษ์อำพรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายนันทรกร  กัลวงศ์ยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงนาซึมิ  ทาคากิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงนารี  แจ้คำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงนิจสกุล  บุญประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายนิพิฐพนธ์  คีลาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายเนติวัฒน์  พัฒน์อัศวะกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงปรมรัตน์  ปนยะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายประภวิษณ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงปิยภรณ์  สุภาใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงปิยภัทร  ประเทืองทิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงปิยะภัทร  ธิมาไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายพชร  กาติ๊บ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงพณณกร  ผลดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายพนธกร  หงส์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงพรณิชา  เต๋จ๊ะบุญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงพลอยชมพู  เทียงมงคลชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เขื่อนเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายพศวัต  อัศวสุคนธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปินใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงพิชญาพร  บุญสุทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงพิชญาภา  ใจยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ไชยปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายพิภพ  จะหยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไชยคันทา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  อภิจิรานุวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายพุฒิพงศ์  แก้วใหม่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงพุทธินันท์  ต้นกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขัดเป็ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายโพธิพงศ์  เมืองก้อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงภาวินี  อินต๊ะสิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายภีรภพ  เจียรไนพิทักษ์กุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายภูรินท์  อินทจักร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงมนัสนันท์  มูลจะคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
698 นายมาตุภูมิ  ธรรมเดช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
699 นางสาวมาย  คิโดะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงมาอิ  มิยากาวา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายรตชวิน  ข่ายสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงรมิดา  ท้าวแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงรวินันท์  ไชยแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงรวิภัทร  รุ่งโรจน์รัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงรวิสรา  บุญปลื้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงรัฐประกาย  ศิริแสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงรัมภาพร  หวันวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายราชพฤกษ์  รักษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงรินรดา  ช่วยเกิด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงฤทัยสุข  สุขทัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายวชิรพล  ไพชยนต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายวรวัฒน์  มาสบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงวรัชยา  สายสืบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
714 นางสาววริณญา  ไชยวุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงวิภาวี  เรียวสงวนวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงศศิประภา  ก๋าใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายศิวกร  สิทธฺมงคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายศุภกร  กองคำมูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายศุภชัย  อรุณปรีย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายศุภวิชญ์  มารยาท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงสุกัญญา  นิลสวิท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงสุจิวรรณ  สุขทั่วญาติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงสุณิสา  สิบหมื่นอาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงสุทธิกานต์  บริหาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงสุพัดชา  สมควร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์แก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ธวัชเชียงกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงสุภาพร  นรชาติวศิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายสุรเชษฐ์  ลิ้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงสุวิชญา  ฝักฝ่าย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงสุวิชญา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงอคิราภ์  พุ้ยน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายอชิรวิชร์  ประสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายอภิชาติ  พิทักษ์ยอด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงอรทัย  สายปิง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงอริสรา  ใสสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายอัสกร  ทะสร้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายอานันทชัย  ทรายคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงอินทุภา  เทียนประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงอิสริยา  อุตชมภู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายกิตติกร  พรมตัน โรงเรียนพานพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงณัฐนรี  ไหวเขียว โรงเรียนพานพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงพรธิวา  แก้วศรี โรงเรียนพานพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงวีรินทร์  จรัลพงค์ โรงเรียนพานพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงกานต์วิชญา  ปันแก้ว โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงชฎาพร  ปันวงค์ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
747 นายชาคร  เรียวสงวนวงศ์ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายฐิติ  อินทะยศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทวีชัย โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงบัณฑิฌา  นิลเพ็ชร โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
751 นายปกรณ์  เนียมปุก โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
752 นายปภาวิชญ์  สำเนียงเย็น โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายรุ่งสุรีย์  นวลกำแหง โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงวรนัชฌา  จันดา โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงกชพร  มะโนวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายกตตน์  แจ้งสว่าง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงกนกพร  ปิงยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
758 นางสาวกนกพรรณ  คำมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายกนกพล  ดวงแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เดชาสินวิไล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
761 นางสาวกนกวรรณ  ใจติ๊บ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงกมลฐวัลย์  มูลเคลือคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงกมลวรรณ  สายถิ่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงกรชนก  ตันกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงกรรณิการ์  ลวนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายกฤตพัฒน์  ศุภการกิจกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงกฤติยพร  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ผลวัฒนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงกฤษณ์ธีรา  สาธุการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงกลมเกลียว  คำนวล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายกวีเทพ  พิลาบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายกษิดิศ  คล่องแคล่ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
773 นายก้องเกียรติ  พุทธวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายก้องเกียรติ  แนมมณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงกัญญ์วรา  วุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงกัญญาณัฎ  วงค์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
777 นางสาวกัญญาณัฐ  หน่อคำบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
778 นางสาวกัญญาพัชร  อินทร์ประสงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มิ่งขวัญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงกัญญ์  มูลอินต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทร์ขาว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายกันตพัฒน์  สิงตะนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงกันตพิชญ์  วาเพ็ชร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายกันตภณ  เมืองมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงกันติชา  จักปวง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงกันติชา  ทาทาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
787 นางสาวกันยกานต์  รัชฎาวรรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายกัมปนาท  ใจการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงกัลยกร  แก่นจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงกัลยากร  ปันซางคอน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงกานต์พิชญ์  ชวนะวิรัช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายกิตติธัช  ยุชมภู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายกิตตินันท์  ฉลอม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายกิตติพัศ  ติ๊บหน่อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายกิตติมศักดิ์  โพธรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงกิรณา  ลอยวานิชย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายกีรดิต  กันทะวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
800 นางสาวกุลนาถ  สิงห์อ้าย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงกุลปรียา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
802 นางสาวกุลหทัย  ฟองสนิท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงเกวลิน  เทพวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายเกียรติภูมิ  พันธ์พืช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงขวัญเกล้า  ชัยศร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงขวัญข้าว  จะเฮิง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงเขมณณัฎฐ์  สายสังข์ทองปาภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายเขมรัตน์  ภูวงษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
809 นางสาวเขมสิริ  พิภพลาภอนันต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงเขมิสรา  วงค์ภาพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายคณาเชษฐ์  ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายคาเมรอน  เรย์ คลาร์ก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงคีตพร  คำเผ่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายคุณากร  สมวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงแคร์ลี  อุดคำ ลิม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายจตุพร  กองแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงจริยวดี  หน่อแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงจริยาภรณ์  มาแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายจักรภัทร  แปงมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายจักริน  วันจะก๋า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายจักริน  หวานเสียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงจิฑาทิพย์  พันธ์พัฒนกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงจิณณฬต  เงินชุ่ม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายจิตติภัสร์  สุปันตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
825 นางสาวจิตรลดา  ปวิณวิวัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายจิตริน  หาญจริง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงจิตอาภา  สิทธิหล่อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายจินซู  ลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงจิรชยา  ริค้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงจิรภิญญา  แม่นหมาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายจิรวัฒน์  คำพุธ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงจิรัชญา  ชินสงคราม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงจิรัชญา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วดำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงจิรัชยา  บุญชู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงจิรัชยา  พันธ์แก่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงจิรัชยา  ใจดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงจิรา  ศิริชัยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงจิราพัชร  ใจดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
840 นางสาวจิราภา  รำไพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พันธ์พัฒนกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
842 นางสาวจุฑาภัทร  รัตนวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงเจณิสฎา  วังวิเศษ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงเจณิสริน  สกุลเจียมใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  เคลือชมภู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
846 นายเจษฎา  ชัยมาลา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายเจษฎา  พลเมืองดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงฉัฐดาว  คำดา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงฉัตรกมล  ณะมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงฉันชนก  ก้อนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงชญาดา  เมืองเจียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงชญานิษฐ์  พินิจสุวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
853 นายชญาภิวัฒน์  สองคำชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงชนกกานต์  เดินแปง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงชนกนันท์  สิทธินนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายชนนน  ไชยยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงชนมพรรณ  ภูศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงชนัญชิดา  วงศ์สม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงชนัญชิตา  เมืองชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชีพนุรัตน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายชนาภัทร  มหายศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
862 นางสาวชนิกา  ปรีชาเจริญศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
863 นางสาวชนิษฎา  ทองทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงชมพูนุท  แก้วน้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายชมลักษณ์  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายชยางกูร  ชัยสุรสินทวี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายชยามร  ชัยสุรสินทวี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
868 นายชยุตพงศ์  วงค์ขัติย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงชลธาร  สุวรรณศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงชลธิชา  ไชยลังกา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
871 นายชลสิทธิ์  โกจะกัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
872 นางสาวชลากร  โพธิมณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายชวกร  กิติประสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายชวณภัทร  อินต็ะสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงชวัลนุช  ระวังทรัพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
876 นางสาวชัชฎาภรณ์  ศักดิ์สูง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายชัชนันทร์  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายชัยณรงค์  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายชัยพัทธ์  วิจักขณวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายชัยภัทร  ชาวเหนือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงชิโนรจ  ฟูแสง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายชิษณุพัฒน์  อมรปิยะพงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงชุดาภรณ์  นิธิวัฒนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
884 นางสาวชุติกาญจน์  จันทร์จิราภิวัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายชุติพนธ์  แสนจมปู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงโชติกา  ใสสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงโชตินภา  เครือยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายโชติพัฒน์  เสน่ห์ทรัพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงโชติมา  สำราญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงโชษิตา  ละลอกแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงญาณภา  ทาจุมปู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายญาณาธร  ยอดมิ่ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงญาณิศา  กองตุ้ย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงญาณิศา  แสงภักดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงญาณิศา  แสงแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงญาราภรณ์  พละศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
897 นางสาวฐนิษฐา  สมศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงฐิดาภา  สมนึก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงฐิตาภา  ปัญจขันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายฐิติกร  นาต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ยอดคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงฐิติพร  ศรีปาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สมวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ใจดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงฑิตฐิตา  กันทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
906 นายฑีฆายุ  เผ่าอ้าย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงณกมล  ศรีคำตัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายณชวิศ  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงณญาดา  โชติสิริสกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายณภัทร  จิตเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายณภัทร  ฤกษ์สิริศุภกร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายณภัทร  ศรีชัยบุญสูง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายณรรฐรักษ์  ปงก๋า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงณัชชา  ยศศรีใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงณัชชา  เปียทิพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงณัชฌารีย์  ศรีใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายณัชพงศ์  ติ๊บสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วงศ์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  วิริยะพันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสนสล่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  วิโยค โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  พร้อมสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายณัฐกานต์  ถาคำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงณัฐกานต์  ถิ่นลำปาง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายณัฐกิตติ์  วงค์กาเม็ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงณัฐชนน  หวังสันติธรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายณัฐดนัย  ด้วงนุ้ย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายณัฐทภัทร  เสียงดัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงณัฐทิชา  ป๊อกบุญเเรือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
931 นางสาวณัฐธยาน์  หน่อแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
932 นางสาวณัฐธิณี  ไชยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงณัฐธิดา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงณัฐนันทน์  คำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
935 นางสาวณัฐนิชา  จำรัส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงณัฐพร  เผ่าปินตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายณัฐภัทร  ทรายขาว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
938 นายณัฐภัทร  วาวงศ์มูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงณัฐภัทร  หวังสันติธรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายณัฐรวิชญ์  เตชะกุลวิโรจน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงณัฐริกา  ปัญญาดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงณัฐรินีย์  รักษาสัตย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงณัฐวดี  แซ่โค้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงณัฐวรา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
945 นายณัฐวุฒิ  ต่อมดวงแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายณัฐศิษย์  สินไชยกิจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
947 นายณัฐสิทธิ์  เรียบร้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงณาริณี  เสมอเชื้อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
949 นางสาวณิชกานต์  อินปั๋น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
950 นางสาวณิชกานต์  อินยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงณิชาภัทร  ดาวฉาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงณิชาภัทร  ใจนันตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงณิชารีย์  วิศิษฎ์ศิริโสภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงณิฐชาภรณ์  วาระโว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงณิภัทรชา  โกมลโรจน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงดรุณรัตน์  นันตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
957 นางสาวดลนภา  ตาเบ้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
958 นายดุจอรุณ  โทนุศิษย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
959 นายเดชาธร  เชื้อทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
960 นางสาวตรีชฎา  ใสสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  สุขเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายตรีวิชญ์  คำตุ่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงตุลาพร  จันทรานุวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายเตชพล  สิมทราช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายเตชาธร  พิรารัตน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายไตรจักร  ใจประการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายถิรวิทย์  พงศ์พณิชบวร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงทองกันธิชา  ทองกันทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายทักษ์ดนัย  แก้วกันทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงทักษธิดา  ไชยยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายทัตพงศ์  ไชยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงทัศนนันท์  วังวล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงทิพย์พิมล  พรมเทศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
974 นางสาวทิพย์มณี  วงค์ขัติย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายไทเทียน  ลิม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายธงไทย  จำรัส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายธนกร  วรรณสมพร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายธนกฤต  ชูวรรธนะปกรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายธนกฤต  ยาเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงธนขวัญ  เครือคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายธนเดช  ฟูแสงจงรัตน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายธนธรณ์  อุตตะมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงธนพร  ไชยสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงธนภรณ์  กันทะเขียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงธนภรณ์  นิเทศก์บัณฑิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายธนภูมิ  กันทะไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงธนัชชา  ไชยชนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
988 นางสาวธนัชพร  กันติยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายธนัชพร  พะคุระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงธนัชพร  ยะเกียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงธนันภรณ์  แสนศูนย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงธนาภา  มหาวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงธนิดา  คุณัชญ์ภัทร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงธนิดา  ฐานิตกฤตภัค โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงธมลพรรณ  กวาวทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงธมลวรรณ  ใจเที่ยง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายธรวัฒน์  ธนะวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
998 นายธราธร  หล่อวนาวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงธราพร  หล่อวนาวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงธักศนันท์  ปงก๋า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 นางสาวธัชพรรณ  สัพพัญญู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายธัญชนก  นักไร่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงธัญชนก  ใจจม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตุลา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงธัญญากานต์  ลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงธัญพร  ไชยยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 นางสาวธัญพร  ไพฑูรย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงธัญมน  ไชยยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงธัญรดา  ธีระพัฒน์สกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงศ์ช่างเงิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายธัญวิชญ์  ชุ่มวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายธัญศิริวุฒิ  ทศรฐ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงธัญสินี  พวงศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงธันยชนก  ยะมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 นางสาวธันยชนก  ศีติสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงธันยธรณ์  อินต๊ะนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงธาดารัตน์  บุญจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดูใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจน้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงธิติสุดา  ทองจีน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงธิติสุดา  ปรีชา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายธีทัต  อุตตะมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายธีรภัทร  หาสิ่ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงนนทพร  พงษ์พนัศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายนนท์วริทธิ์  เมาลานนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายนพคุณ  ฝั้นแปง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงนพภัสสร  วางฐาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงนภสร  อนัตกะทัต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงนภสร  เชื้อยูนาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงนภัสกัลยากร  สงคราม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงนภัสนันท์  นับแสง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณสะสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงนรกมล  กินร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงนริศรา  ปุยะติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงนริศรา  มาแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงนริศรา  ยากอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงนริศรา  วัฒนศิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงนฤพร  ช่วยไว้ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 นางสาวนฤภร  ฤทธิบาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงนฤมล  สมสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายนลวัชร์  จอมทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 นางสาวนลิตา  มอร์เรร่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงนลินทิพย์  ชื่นใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงนวพร  จำรัส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงนัฐทิชา  วงค์ราษฎร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงนัทธมน  หนูขาว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายนันทวัฒน์  ขันใจวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงนันทิชา  ไชยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงนับทอง  อินทนิล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงนาราภัทร  จันทร์สา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงนาราภัทร  อุระแสง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 นางสาวนิชา  สอนวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงนิชาภัทร  อยู่ดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายนิติเดช  เผ่ากันทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายนิธิพัฒน์  ใฝ่จิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 นางสาวนิภาธร  หาญปึง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงเนติกานต์  เจริญแสงภักดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงบัณฑิตา  เหมืองทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 นางสาวบุญสิตา  ค้าไป โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงบุณณดา  นันทชาติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายบุณยธร  รัศมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงบุณยวีย์  สีแปง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงบุษราภรณ์  คำนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงเบญจพร  เครือฝั้น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายเบญจภัทร  สิงห์แก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 นางสาวเบญจรัตน์  คำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงเบญญาพร  วงค์ใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงเบญญาภา  ทาทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 นางสาวเบญญาภา  ศรีปา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจเย็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงปทิตตา  สายสืบ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายปพัศกร  เป็งรักษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายปภังกร  สูงสกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายปภังภ์กร  วัฒนทันติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 นางสาวปภาวรินทร์  คำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงปภาวรินท์  พุทธสอน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงปภาวรินท์  วรรณพรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายปภาวิน  คำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายปภาวิน  ปิยพันธุ์เศรณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายปรมัตถ์  มั่งมีสิทธิโชติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายปรวรรณ  รัตนปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงปรางณภัทร  คำมาเร็ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 นางสาวปราณปริยา  หินทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงปราณิสา  นาแพร่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงปรารถนา  จุมปูภู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงปริยฉัตร  วุฒนะเดชกร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 นางสาวปริยาพร  พรมสอน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายปรีดิ์พัทธ์  ปราชญ์อำไพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงปวริญญา  ไชยคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายปวริศ  หงษ์ทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายปวริศธ์  สิทธิมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงปวิชญา  จุมปาคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงปวีณ์ริศา  ภิรมย์วงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงปอยฝน  กาจารี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงปักไหม  นนทรีย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายปัญญากร  ธรรมยืน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงปาณิสรา  วันจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงปานฤดี  ชัยวุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 นางสาวปานวาด  วงค์หาญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงปาริฉัตร  ตาอ้อน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงปาริชาต  ทาทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงปาลิตา  ทรัพย์สินธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 นางสาวปิยะธิดา  นันต๊ะฤทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 นางสาวปิยะวาส  สุภาการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงปิยาพัชร  พฤกษ์สุวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายปีติชา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงปีย์รดา  พาพิมพ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงปุณณภา  สรรพานิช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 นายปุณณวิชญ์  ฉั่ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงปุณยวีย์  คำหล่ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 นางสาวปุณยวีร์  ไชยปัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงเปมิกา  วงศ์มา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงเปรมศิณี  ห่วงนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายไผทเทพ  ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายพงศภัค  กันยานะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 นางสาวพจนาภรณ์  มิ่งมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงพชรพร  สุยะเพี้ยง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 นายพนมกร  บุญเจ็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงพนิตานันท์  เทพคำภูวนนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงพรธีรา  ใจวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงพรนภัส  สุภาวะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงพรนภา  วงศ์ไชยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 นางสาวพรพิมล  ชวนคิด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 นางสาวพรไพลิน  อินประชา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงพรภิมล  ผิวแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงพรรณพัชร  กาศทรง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  สายอินต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงพรรษกร  ประเวทจิตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 นางสาวพรหมพร  พรหมวัลย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงพลอยไพริน  วิวัฒนพงษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายพสธร  เพียรจริง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายพอพล  เผือกงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 นางสาวพักพิง  สุพรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 นางสาวพัชชา  เพชรไทรแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงพัชร์วิกัญญ์  เรืองพิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงพัชรศิลป์  ดวงตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มากี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เครือน้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 นางสาวพัชราภา  ทิพย์วิจารย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงพัชราภา  บริพัตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงพัชริดา  หงษาวงษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 นางสาวพัณณิตา  กัลยาธิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 นางสาวพัทธ์ธีรา  อินทยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงพัทธนันท์  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายพันธุ์ธัช  บุญมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญยัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงพาขวัญ  สิงห์หล้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงพิชชาภา  ยอดยิ่ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงพิชญ์นรี  พรหมสอน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงพิชญา  กิ่งสละ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ทอนช่วย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงพิชรพร  พากเพียร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปัญโญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงพิตะวัน  โอะฮะระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายพิทยุตม์  ศิริทวี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายพิทวัส  สวนพืช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงพินิดา  โอวาทสกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายพิบูลย์ภาค  สมทรง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงพิมพกานต์  สุคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงพิมพกานต์  โกวะลิตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ฐานิจสรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เทพประสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ตันสุริสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หอมหวาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  สร้อยเกียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายพิศลย์  รุจิโรจน์สกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 นายพิสิษฐ์  คูณจอมเกล้าสิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายพิสิษฐ์  ผ่านเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายพีรณัฏฐ์  วงศ์ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงพีรยา  ข่ายสุวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายพีระพัฒน์  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายพีรารัตน์  อัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายพุฒิพงษ์  เรือนนาค โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงพุทธิดา  เรืองยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 นางสาวเพชรวรัตน์  สิงห์ชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เกษมเศรษฐพัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 นางสาวเพราพิลาศ  ใจบุญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงแพรพลอย  อินชมภู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงแพรวา  ฟองจันคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงไพญาฎา  ใจคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายไพรัตน์  สุยะเพี้ยง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 นายเฟรดเดอริค จิม  มอฟแฟท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายภควัต  มหาวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 นางสาวภทรวรรญ  กัณฑมิตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 นางสาวภรณ์ชนก  เข่งค้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงภัคชญาพัฒน์  พัฒน์นิธิกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายภัคนันท์  ชัยโรจนวานิช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายภัคพล  กองมะณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงภัควลัญช์  มุสิกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายภัทรกฤต  อ้อยมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 นางสาวภัทรกานต์  คนสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายภัทรดนัย  นวลไชยดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงภัทรธิดา  ชื่นวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายภัทรพงศ์  เขื่อนเพชร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายภัทรพล  ชื่นโชติทรัพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายภัทรพล  โพธิ์สฤษดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงภัทรภร  เอื้อหยิ่งศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงภัทรภา  ดอนมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงภัทรมน  อุทธโยธา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงภัทรสุดา  เบ้าเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายภัทราวุธ  เจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายภาคย์โภคิน  แสนธิการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายภาคิน  สาระผล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายภาคิน  แป้นช่วย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายภาณุเชษฐ์  ดุเหว่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 นายภาณุวัฒน์  วรรณแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายภุชิสส์  น้อยตุ่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายภู  ชัยดรุณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายภูชนะ  กันทเรศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายภูตะวัน  แก้วแสงทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายภูธเรศ  คำมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายภูภัชร  ตรีนุสนธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายภูมิจักรี  บัวดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายภูมิทัศน์  รัศมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายภูมิพัฒน์  อินต๊ะเงิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายภูรินทร์  ตุ้มกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายภูริภพ  โชติษฐยางกูร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายภูริภูธร  บำรุงยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายภูวกฤต  เจริญกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายภูว์รินทร์  พงศ์ทัศนเหม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายมงคลกฤตย์  พิจิตศิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงมณฑิตา  รัตนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงมนต์ชิตา  วัฒนเสนีย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงมนัสวีร์  พิทักษ์พล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงมัชฌิมาย์  คำสุ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงมัณฑนา  ชวนคิด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงมัททวา  เลาหกรรณวนิช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงมุกตาภา  วงค์จันทร์มา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายเมธวี  ยะรินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายเมธาวี  ยะรินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อินขัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายยศพล  ทวีคุณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 นายยศพัทธ์  สุยะราช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายยศสรัล  อาตมาตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายยุคลเดช  มาเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงยุวภา  ทะจักร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงเยาวภา  วงค์สม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงโยษิตา  ยารังษี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงโยษิตา  ใฝ่จิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายรชตนันท์  นำสินจรรยาสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายรณัฐชัย  หน่อคำบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงรมณ  เนาวลักษณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงรมณ  ไชยลังกา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงรมิดา  เวียงคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงรมิตา  วิรัตน์เกษม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงรวิปรียา  โยวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงรวิพร  สุขสงวน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงรวิษฎา  คำไชยวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงรวิสรา  โยวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงรสิตา  จำปาแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงรักตภา  พลภัฏ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายรัชชานนท์  มะลิวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  ลภัสศุภอนันต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงรัชนก  ต๊ะใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายรัชภูมิ  ฤทธาพรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 นายรัฐชา  วงศ์ศรีรุ่งวัฒนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายรัฐภาส  ทิพยรุ่งเรืองกาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายรัฐศาสตร์  คำบุญยืน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงรัตนมน  เสมอเชื้อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 นางสาวรัสสุคนธ์  เหล็กกล้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงรินลดา  อินต๊ะวิชา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงรุ่งรุจี  ค้ำจุน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงรุจิราพร  ชัยวรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงเรณุกา  แสนจิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงฤดี  อุดมศรีไพศาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 นางสาวลภัสรดา  ฟองฟุ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงลักษณาพร  สันตินิมิตกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1272 นางสาวลิณลณี  เผ่ากันทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงลีลาวดี  จันทร์ศุภเสน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คมจักร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วัชรปาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายวชิรวิทย์  วิสุทธินันท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงวณิชยา  ศรีธิโอวาท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงวณิชยา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 นางสาววนัชพร  ตันกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายวนารินทร์  อินทรีย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายวรนนท์  ธรรมชัยกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงวรรณธิดา  ใจยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงวรวลัญช์  เรืองสรรงามสิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงวรัชยา  พวงมาลัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงวรัชยา  อ้อยหอม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงวรัญญา  โพธิสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงวราภรณ์  หน่อใหม่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 นายวรายุส  ทาฟุ่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายวราวุฒ  แจ่มแจ้ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กชายวริทธินันท์  โอฬารบัณฑิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 นายวรินทร  นันต๊ะภูมิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายวรินทร  ศรีธิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายวรินทร  แก้วนรินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 นางสาววรินทรา  สุภาวรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงวริศรา  ยอดอ้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงวริษฐา  สิงห์กา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงวรีสรา  ธรรมปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงวศินี  สีหสกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายวัชรมัย  สุขศรีแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 นางสาววันวิสาข์  หน่อคำบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายวายุ  ทาจีน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายวายุภักษ์  กมลศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 นายวิชชากร  มาฟู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายวิชญะ  พิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายวิชญะ  วังกรานต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงวิชญาดา  เดินแปง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงวิชญาพร  ถูกจิตต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 นางสาววิชญาพร  เดชบุญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงวิภาดา  สาคะศุภฤกษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงวิภาวี  เม่นสิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงวิมลรัตน์  สว่างเปีย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงวิมลศิริ  ศรีจันดา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 นางสาววิมลศิริ  เปาลิวัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงวิรารัฐ  ราศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงวิลดา  ตันโย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 นางสาววิไลลักษณ์  วันลับแล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงศตพร  บัวเขียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายศตวรรษ  เทือกธรรมมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงศศิชา  ปัญญาทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงศศิฌา  สุพรรณทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงศศิประภา  พันธ์วงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายศิระณัฐ  ดิลกระวีพงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงศิริกัญญา  ทองเบ็ญญ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 นายศิริชัย  สมประสงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงศิริญญา  อิสาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงศิรินทร์พร  วงค์จุมปู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงศิริประภา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงศิริพร  ปินใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงศิริพร  วงค์จุมปู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1330 นางสาวศิริภาพรรณ  คำลือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงศิริรัตน์  ยอดยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงศิริรัตน์  เต็มใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายศิริวัฒน์  ทิศสุกใส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 นางสาวศิริโสภา  ตาสุรินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กชายศิวกร  รอดดอนไพร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1336 นายศิวกร  เผ่าตัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 นางสาวศิวะพร  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงศุจินธรา  บุญเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 นางสาวศุทธา  สีผาด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายศุภณัฐ  ธรรมขัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายศุภณัฐ  เผ่าแสง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายศุภวิชญ์วิสาข์  เกตุวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายศุภวิชญ์  ถูกจิตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 นางสาวศุภานัน  ขันคำหมุด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงศุภิชญ์ญา  มอบเซีย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงศุภิดา  ปาวิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงศุภิสรา  ระวังทรัพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงษิญาภา  จังขันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายสรศิลป์  ศีลลัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงสวิชญา  มหาวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงสาลิสา  ใฝ่จิตจิระโชติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายสิทธิกร  สมวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 นางสาวสิรชัญญา  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 นายสิรภพ  พินิจสุวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายสิรวิชญ์  อริยวัฒนาวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงสิระสา  ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 นางสาวสิราวรรณ  ไชยกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงสิริกร  กันธิวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงสิริญา  พิชัยพรหม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงสิริประภา  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงสิริพัฒน์  สมแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงสิริมนต์  สารข้าว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงสิริยากร  มหาวรรณศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 นางสาวสิริยากร  อ่องประกฤติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงสุกฤตา  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงสุกัญญา  จ๋าวตะกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 นางสาวสุชาดา  สุนันท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงสุชานรี  เฉพาะธรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงสุชานันท์  เครือสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงสุฐิตา  นัยเนตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงสุฐิตา  เบ้าชาลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1373 นางสาวสุดารัตน์  เมืองดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงสุทธินันทน์  นามเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงสุนิษา  งามตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงสุประวีณ์  สุขศรีราษฎร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 นางสาวสุพรรณษา  ใบอุบล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงสุพิชญา  จันต๊ะนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงสุพิชญา  นามแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงสุพิชญา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงสุภรดา  พลเมืองดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงสุภานัน  ปัญญาทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงสุภาภัทร  ฟักแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงสุภาวิดา  พร้อมสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 นางสาวสู่ขวัญ  เวยื่อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงหยาดทิพย์  สุวรรณาพงศ์กร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงหยาดอรุณ  วิชา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงเหมมิการ์  ตั๋นเกี๋ยง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงอชิรญา  งามจิตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงอชิรญา  จำปา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายอติราช  รักชาติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 นายอติวิชญ์ติณห์  อินต๊ะสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1393 นางสาวอนภัสนันตน์  ขวดงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงอนัญญา  วรรณแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1395 นางสาวอนัญญา  สิทธิมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงอนันตญา  สิทธิมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กชายอนุวัทย์  สิงห์แก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1398 นางสาวอภิชญา  เกตุพันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 นางสาวอภิชญา  ไชยลังกา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กชายอภิชาติ  มหายศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กชายอภินัทธ์  พยามะโน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงอภิรตา  ธนู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายอภิสิทธิ์  เยี่ยมราษฎร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงอมราลักษณ์  สายสังข์ทองปาภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงอรชพร  คนงาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 นางสาวอรนัญ  ปัญญาดา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงอรนิช  ศรีวิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 นางสาวอรปรียา  คมบาง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงอริญชยา  บุญศิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงอริญชยา  พันธุ์เสถียรพร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงอัญชลิตา  แววงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงอัญชลี  อินทนนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงอัญชิสา  ใจจุมปู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงอัญญารัตน์  กราวทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงอัญมณี  คำภิละ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงอัญศิริญากร  เผ่าหอม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1417 นางสาวอัมภิกา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงอาทิตยา  จุลเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 นางสาวอาทิตยา  ทาเป๊ก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงอาทิตยาพร  สุกันโท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงอาทินุช  เสนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงอารียา  ค้าไป โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงอารียาณัฐ  หอมนาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 นายอาวุธ  อินทร์กอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงอินทิรา  อภิวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1426 นางสาวอุไรวรรณ  ทิพย์เสถียร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 นางสาวอุษณีย์พร  วิสิทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 นายเอกณัฐ  ศิริวัฒนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงไอศิการ์  ไชยคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงฮิโรโกะ  โอกิฮาระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงิพิชญพรรณ์  ทวิชงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงืทิภาภรณ์  ธุระเศรษฐ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุรวิทย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงกนกวรรณ  หม่องยานะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงกัญญานี  ฉลาด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 นางสาวขวัญนภา  อุระแสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงครัชริทราภรณ์  เตจ๊ะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 นางสาวจุฑามาศ  มหาวรรณศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงฐิตาภา  งามตา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 นางสาวณัฐวรา  จุละเพชร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงทิพปภา  หงษ์คำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายธนกร  แสนฝั้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กชายธีภางค์กรณ์  สายวงค์คำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงบุญญาภา  ทาแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงพิริยาพร  ใจชื่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กชายรัฐภูมิ  ผลทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กชายสหรัฐ  กันธะวงค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงสิริรักษ์  ธนันชูวัฒน์ชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 นางสาวอัจฉราพร  วิชา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงอัญจิรา  ตันกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายกฤษกุล  นันต๊ะสี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กชายกฤษฎา  แก้วโน โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กชายกฤษฎากรณ์  สักลอ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายกฤษณ์ดนัย  หงษ์ฟ้อน โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายกลวัชร  บุญเรียม โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงกิตติญา  เบี่ยงทูกู่ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงกิตติยา  คำวัง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายกีรพัฒน์  ปันตามูล โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กชายเกษมศุภโชค  เวียงลอ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงเข็มอัปสร  สีสิทธิ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงจงรัก  จตุรวงศ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงจริญา  สิงห์คำ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงจันทร์นภา  มีสวัสดิ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1464 นายจิตรภัทร  กาติ๊บ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 นายจิรพนธ์  อุปนวล โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงจิรภิญญา  ประจวบบุญ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 นางสาวจิรัชญา  บุญถนอม โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กชายชนกันต์  สีตา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงชนิภา  ติ๊บปั๋น โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โครตศรีเมือง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กชายชุน  มุ้งทอง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1472 นางสาวซูไรยา  ทอแม โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายฐากร  มูลเพีย โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงฐิติมา  กาติ๊บ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กชายฐิติศักดิ์  ชมภูทิพย์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายณัฐชานนท์  มังคลาด โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กชายตรัยณภัทร  พสุมนต์เดโช โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายทักษ์ดนัย  วงศ์เพชรมณีโชติ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายธนกฤต  สารพัตร โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กชายธนพล  แซ่ตั้ง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์สม โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงธัญญาเรศ  จงเหมือนหยก โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ศรีหมื่น โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กชายธีรชัย  ชุมภู โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กชายนราวุฒิ  ใจตุ้ย โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงนิชาภา  หิรัญพานิช โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงเบญญาภา  อุโมงค์นำโชค โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กชายปฏิพล  เปสี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงปรางทิพย์  อินทะรังษี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงปริยากร  แก้วมูล โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงปาริฉัตร  ทับทิมทอง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายพงษ์พัฒน์  สิทธิอักษร โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงพนัชกร  มาดหมั้น โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กชายพรเทพ  ถาหล้า โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กชายพรศักดิ์  แพนทิพย์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงพัชรพร  วารี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กชายพิทักษ์  ไข่ทา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงภานุชนาฏ  สิริแสน โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายลีรวัฒน์  คำภีระ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงวรัญญา  ไข่ทา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงวริศรา  ดวงทิพย์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงวฤทัย  จรัสกาย โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายวัชรากร  คำยัง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงวันวิสา  สุนันท์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงวาสนา  วิเศษภักดี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 นายวีรพล  วงศ์แก้ว โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงศรสวรรค์  ขันจันทา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้ากา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กชายศิวัช  เสนารักษ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงสริลนุช  ธรรมศิริ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงสุดารัตน์  คำลม โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงแสงระวี  ธนันไชย โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงโสรยา  ศุนย์กลาง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงอริสา  อภัยวงษ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  เวียงลอ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กชายกีรภัทร  เตชะแก้ว โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงจินห์จุฑา  เสียงเย็น โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงชมพูพิงค์  ไชยศรี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงญาโณบล  บัวติ๊บ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงฐานิดา  รวมสุข โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วปัญญา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงมณี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงแต้มฝัน  พึ่งพวก โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงถิรนันท์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กชายทัตเทพ  หอมนาน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงนวลวรรณ  วงค์ราษฎร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงบวรรัตน์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กชายบุญธวัช  กมุทรัตน์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงปภาวรินท์  บดีรัฐ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กชายปภินวิทย์  แก้วสุข โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กหญิงปรียาธร  รู้ให้ทาน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงปาริชาต  กราบทูล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงพรชนก  สบบง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงไพลิน  สมณะ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กชายภานุวัฒน์  กันทะสอน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กชายวัชรชัย  เที่ยงมงคลชัย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กชายศุภกร  พิมพิสาร โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กชายศุภชัย  มุ่งจันทร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กชายสิรวิชญ์  เกนท์ทา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1541 นางสาวฑิตติรัตน์  บัญฑิต โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
1542 นางสาวณัฐธิชา  ทิพวงค์ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงธัญพิมล  หมอยาดี โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
1544 นางสาวนราภัทร  อินทรพล โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
1545 นางสาวพัทธวรรณ  พยัคฆ์ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
1546 นายพีระพรรธ  ละคำมา โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีมูล โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
1548 นางสาวมุกมณี  ใจกว้าง โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงเรืองอำไพ  จันทร์หิรัญ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กชายอาชาครินทร์  ปินตา โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น