รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายกมลภพ  เณรรอด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวกมลลักษณ์  มาชม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวกรกมล  ยอดเพ็ชร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกรชนก  คำโมนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกรณ์อริญชย์  เทพคำปลิว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกฤตภาส  บุญเรือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกฤตเมธ  ปันทะรส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
8 นายก่อกุศล  ตัณฑ์อำไพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายก้องภพ  กอไธสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายก้องภพ  เจดีย์ยอด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกัชชรส  ขาวอ่อน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกัชชรส  วงศ์ฟัก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกัญญวรา  โพธิ์ทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกัญญ์วรา  รณหงษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เครือจินจ๋อย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กลิ่นดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกันต์ธีร์  เนตรวิศุทธ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  บุญเกิด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
19 นายกัมปนาท  ยิ่งเสรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกัลยกร  เกาะกากลาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวกัลยภรณ์  พนาพันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ขัดทะเสมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปูสิริพงศ์สาร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เมฆรักษาวนิช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกานต์สินี  กีรติการกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายกานต์  อุดเอ้ย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
27 นายกิตติ  ช่อไชยกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายกิตติภัฎ  เมืองมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงกิตติมา  แก้วมะโน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายกิติภัฏ  เสริมสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวกีรติกา  พุทธโชติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกีรติญา  สุวรรณแพร่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวกุลธิดา  บุตรา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกุลรภัส  หมูดวง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายเกล้าชนก  บุญสูงเพชร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงเกศรินทร์  นารี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
37 นายไกลกังวล  กันทะยศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงขวัญข้าว  จุ้มคำมูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงขวัญจิรา  วงค์ชมภู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงขวัญหทัย  ใจยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวเขมจิรา  เรือนแปง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงเขมิสรา  สอนแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายคณิติน  บุญลอม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นายคณิน  สินพาณี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายคณิศร  สุภานัติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงคมกฤษณ์  อ้วนใส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงครองสิริ  เทพพรมวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงคริษฐา  ปาละจเร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายคิม  ศิลพรกรกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายคิระ  บู่แย้ม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงคุลิกา  ศรีคำชุม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายจักรพรรดิ์  ใจดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
53 นายจักรภพ  ขัติศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายจักริณ  เหมือนทัพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายจิณณธรรม  ไชยลังกา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงจิณณพัต  รัตนประเวศน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณเทพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายจิรภัทร  กาต๊ะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวจิรภัทร  ภู่สำลี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงจิรภิญญา  กฤตมโนรถ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงจิรวรรณ  หวานแหลม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงจิรัชญา  เทศศรีเมือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวจิรัชยา  จันทะสุวันนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงจิรัชยา  วงศ์นาค โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงจิรัฏฐยา  ภูมิพันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงจิราพัชร  มีสถาน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงจิราพัชร์  กันต๊ะมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงจีราวรรณ  เล็กศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แลวลิด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายเจษฎากร  สัตยากุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงฉวีรัตน์  โนใจปิง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวฉัตรยา  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงฉันท์ชนิต  ภูฆัง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวชญาภา  ขระเขื่อน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงชญาภา  วิภวพรรุจี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงชญาษร  วงค์สิทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายชนกนนท์  กองกันทะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวชนกนันท์  ตำแหน่งจีน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายชนธัญ  วังเสมอ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวชนมน  รุ่งกิจเลิศสกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงชนัญชิดา  แสนธิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงชนันธร  จักราชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายชนัสภ์นันท์  สวัสดิพงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายชนาธิป  โกวิทวัฒนชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงชนิกานต์  ชุ่มเชื้อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงชนิดาภา  ยอดยิ่ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงชนิตา  เครือสาร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงชนิภรณ์  แสงเมือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงชมผกา  ทิพย์วงศา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
91 นางสาวชลิดา  ทองใบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายชวกร  ใจรุ่งรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  กาวงศ์อ้าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงชวิศา  ตันติทยากร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงชวิศา  หรูปานวงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงชัชฎาพร  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายโชตยากร  ดวงแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงโชติกา  อินญาวิเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายโชติพัฒนพงศ์  เทิดเบญจธร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายญาณภัทร  แสงใส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงญาณาภา  จันทร์จ๋าง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
102 นางสาวญาณิดา  ธรรมสอน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงญาณิศา  มยุรา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงญาดา  อินนาค โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงญาสุมินทร์  อ้อยกลาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงฐิตาพร  นาคอ่อน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงฐิตาพร  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เรือนนะการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
109 นายฐิติกุล  พงษ์เพชร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวฐิติชญา  เทียมถนอม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขอบทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รอดรักษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เชี่ยววานิช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายณชพล  ศิริชา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงณชาภัทร  แสงเอี่ยม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงณญาดา  อินยาศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
117 นายณฐกร  มลิหอม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายณฐกร  ศรีสมุทร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวณฐพร  ธิใจดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายณฐพร  ไล้เลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงณธิตา  วรรณสืบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณปภาพร  ขัดแข็งแรง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
123 นายณรงค์ชัย  อินทรวิจิตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงณรัญญา  นุชิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายณวัฒน์  เรืองเดชาวิวัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายณัชวิชญ์  มีธรรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อุตุดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายณัฎฐากร  ยอดคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำกาละ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  โอฬารจันทโรทัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  ปัทมแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อกตัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงณัฐญาดา  ธรรมชัยกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวณัฐญาดา  มูลกันทะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงณัฐฒ์ธัญพร  สักลอ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวณัฐณิชา  คำเสาร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงณัฐณิชา  เขียวปิง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงณัฐธัญ  จำปาทิพย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงณัฐนรี  การเก่ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงณัฐนันท์  กันทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงณัฐนันท์  มีศิริ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายณัฐนันท์  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงณัฐนิช  เจียรพินิจนันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงณัฐพร  จุ่งเป็ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายณัฐพัชร์  เชื้่อกิตติศักดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
148 นายณัฐภัทร  มงคลกาวิล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงณัฐวดี  วินทะชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  คำมาก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ศรีไชยชนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
152 นายณัฐวุฒิ  กาตาสาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงณิชมน  วัฒนกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงณิชาภัทร  จำปาอูป โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีกันชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายตะวัน  หล้าสมศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายเตชินท์  ศรีบุรุษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
158 นายถิรวิทย์  ยอดปนันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายทัศน์พล  สานอินทร์จักร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงทากาเอะ  โอกาเบะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงทิพย์สุดา  รัตนมณีอุดมเดช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงทิพรดา  พิสิฐศุภลักษณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงทิพาวดี  ธีระวาทิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงทิวระวี  หล้าคำลือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายทีปกร  ขัดทะเสมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายทีปกร  อ้อปิมปา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายแทนคุณ  เตชะวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายธนกฤต  ธิยาว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
169 นายธนกฤต  ภูรินสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายธนกฤต  สมฤทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายธนกฤต  สุวิเศษธำรง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายธนกฤต  แก้วขวัญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายธนชาติ  ฤทธิยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายธนโชติ  ธิรินทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายธนดล  สีสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายธนนันท์  ตันหราพันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
177 นายธนบดี  แก้วชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายธนบูลย์  ธิแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงธนพร  ปลุกเศก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวธนภรณ์  พันธุ์หอม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายธนภัทร  ปิงแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายธนภัทร  ยาสมร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายธนภัทร  เสรีประชารัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายธนภูมิ  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
185 นายธนวัฒน์  ทองศรีนวล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายธนวิชญ์  อุตเมืองอินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงธนัชญา  ตื้อยศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงธนัชพร  สันตกิจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงธนัญชนก  คำกรอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วจันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงธนัญญา  พรมวัง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายธนากร  บุนนาค โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายธนากร  สันตกิจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงธนาภา  ฮ่อธิวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงธนิดา  จอมทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงธนิสรา  คำมีอ้าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายธรรมรัตน์  ภิญโญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายธรรมสรณ์  มีเที่ยง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายธราเทพ  เทพจันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายธราเทพ  แสวงผล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ใหญ่สว่าง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวธวัลหทัย  แลกันทะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายธัชกร  จักรแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงธัญชนก  อะกะเรือน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เหลืองอ่อน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทริยาภรณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงธัญญาเรศ  สายปินตา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงธัญพิมล  วังใน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงธัญภัทชา  สังข์สมบูรณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เจริญเยาว์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เถื่อนสันเทียะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ใจงาม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงธัญวรัตม์  อินทราเครือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงธัญวลัย  วุฒิศิริศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายธัณยพงศ์  พุทธวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงธันญ์ชนก  ไชยเมืองชื่น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวธันย์ชนก  ต๊ะอินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงธัมมจารี  อินญาวิเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายธิติณัฏฐ์  โพธิวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายธิติธนันต์  กิมวังตะโก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายธีรพงศ์  รัชดาพันธ์เรือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
222 นายธีรภัทร์  จิตตวัฒนรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธีรวัฒน์  คำลือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายธีรวิทย์  คำลือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงนงนภัส  สุทธิพรมณีวัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงนงนภัส  เหลืองธนะผล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายนนณภัทร  มนตรีกุศล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายนนทกร  วังตระกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายนพดล  ศิวะศรีรุ่งโรจน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงนพมาศ  เป็งมณี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวนพรัตน์  ใจมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นางสาวนภนภัส  อินทร์ชัยเทพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงนภสร  บุญมาสืบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงนภัทร  ทองอุปการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงนภัสสร  ไชยบุตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงนภาวดี  จตุจินดา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงนรมน  วัฒนพนม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
238 นายนรากร  ฝั้นตาเกี้ยว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงนราวดี  ไกรทองอยู่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
240 นายนราวิชญ์  อินต๊ะงาม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงนฤพรณ์  ศักดิ์ชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงนฤมล  บุตรปะสะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
243 นางสาวนัทธมน  แตงแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงนันท์ชนัท  ยศปินตา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวนันท์นภัส  ชาตะโชติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงนันท์นภัส  สายสุวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวนันท์นภัส  แสนยศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงนันทภัทร  นาคะกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายนับพระพร  วรวงศ์ประภา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงนำหทัย  บุณยรัตพันธุ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวนิชานาถ  สารชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวนิชาภัทร  อินฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายนิติภูมิ  วิเชียร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายนิธิกิตติคุณ  โอฬารจันทโรทัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายนิพิฐพนธ์  นนท์เต็ม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงนิภาสิริ  ตาเมือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงนิรนุช  วงศ์เขียว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายนิรวิทธ์  พวงเรือนแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายเนตินัฐ  อินทนิล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงเนมิกา  หน่อแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายบดินทร์  อินทรบุรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายบรรพต  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายบวรนันท์  สุวงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายบวรภพ  ณ ลำปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์พรมมิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงบัณฑิตา  ตาคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายบุญญฤทธิ์  งามขำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงบุญญาภา  ฉัตรวราชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
269 นายบุญสลัก  นาแพร่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงบุญสิตา  ดวงสนม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายบุณยากร  อติภัทรากูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวเบญญทิพย์  ทิพย์แก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายปกป้อง  วีรอาภาชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายปฏิพัตร์  ใจคำฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายปฏิพัทธ์  เสนแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
276 นายปฐวีกานต์  คุ้มโฉม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงปณิชา  ไชยศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงปณิตา  กาวิชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงปพิชญา  หลักมั่น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายปภังกร  แก้วประเทศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงปภาดา  กิจจคณารักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
282 นางสาวปภาพินท์  บุญเตี่ยม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงปภาวรินท์  ขัตินนท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงปภาวรินท์  ภู่ระกำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงปภินพิทย์  ตันปาสิริพัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
286 นายประสบโชค  ตรียกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงประเสริฐศรี  ประเสริฐ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงปรัชญาพร  ลีลาศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
289 นางสาวปรางค์ทิพย์  ทิพย์แก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงปราณปริยา  มงคลคลี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
291 นายปริญ  มิตรเจริญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงปรินทร  หาญกิติวัธน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีปรัชญ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สาระไชย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงปวริศา  เนียมทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงปวันพัสตร์  อธิมาตรานนท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวปวิตรา  ฝั้นแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายปองภพ  ประทุมทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายปัญจธีร์  จันทาพูน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายปัณณวิชญ์  อารีพร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายปาฏิหาริย์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงปาณิศา  ทองคำมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงปาณิสรา  หูทิพย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงปาริฉัตร  ชัยณรงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงปิยกานต์  แหลมคม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวปิยภรณ์  อินหลี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวปิย์วรา  ทินวัง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นางสาวปุณณภา  จารุเหตุ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงปุณยนุช  สายสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายปุณยวีร์  ชุมเพ็ญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวปุณยาพร  นรินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายเป็นหนึ่ง  ทาสุรินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงเปมิกา  แสนใจยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายเปรม  ภักศิลป์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายเปรม  ศุภศรีสรรพ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายเปี่ยมภัทร  สันชุมภู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงไปรยา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงผกาวดี  สาบคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายผาไท  จันทร์พรหม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายพงศ์กฤต  บุญไทย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายพงศ์พล  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายพงศพัศ  เหลืองพีระชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายพงศภัค  จิรเมธาธร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
324 นายพชร  ปาละวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายพชร  สุวรรณศร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงพชรธิดา  ประสิทธิโชค โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายพชรพล  พรินทรากุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงพรรณ์จิรา  ตรีสารศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงพรรณพร  บุญยู่ฮง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงพรรณภัทร  เขียวชอุ่ม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงพรรณภิรา  ปู่ย่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงพริมา  เกตุนามญาติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายพลภฤศ  วีระยุทธการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงพลอยปภัส  สินวัชรไพศาล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายพศิน  สายวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
336 นายพศิน  อาจิริยะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายพสิษฐ์  ทำไธสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงพอหทัย  วะนะสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงพัชชา  พรหมสิงห์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงพัชราภา  ชัยเนตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงพัชราภา  วรรณารักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายพัฒนินท์  เหลี่ยมพงศาพุทธิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายพัทธดนย์  ทำอินแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายพัทธดนย์  บุญเรืองรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เรืองสา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายพัทธพล  เป็งมณี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายพันธกานต์  ฤทธิพรหม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายพันธวีร์  ธรรมคุณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวพาขวัญ  ผันผาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงพิชชานันท์  วงศ์ฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงพิชญาภัค  ศรีไชยวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงพิชาณิกา  อินทะเขื่อน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อิ่มหนำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายพิทวัส  ดวงฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงพินทุ์สุดา  ปินตาวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นายพิพัฒน์พงศ์  ประทุมโทน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวพิมณภัทร์  ศรีชลายนต์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ทองฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฉัตรชัยสิทธิกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวพิมพ์ลภัส  จันทร์คำเครือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงพีรญา  วังชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงพีรดา  สายธิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายพีร์นิธิ  ก๋าจารี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายพีรวัสฐ์  พละศักดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
366 นายพีรัช  เหลืองจิรโณทัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายพุทธิกร  ด้วงธิวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
368 นายพูนทรัพย์  ทำว่อง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ทิพย์มณี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายเพิ่มศักดิ์  หมื่นอ้าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
371 นางสาวแพรดา  มิเซอเรนดิโน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงแพรลดา  กันทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นางสาวแพรวเพชร  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงแพรวไพลิน  ศรียอด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงแพรววณิต  จันตะตื้อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงแพรวารินทร์  แผ่นคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
377 นายภพธร  อนุสรณ์นรการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายภวินท์  สิงจานุสงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุขเพราะนา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงภัทรพรรณ  จิรกมลศักดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงภัทรภร  ลาดปาละ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงภัทรศิณีย์  วิลาวัลย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงภัทรศินา  เดชะหลอ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงภัทราพร  ดีสม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงภัสพร  บุญเป็ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงภัสร์ดารินทร์  จินะการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายภากร  ปัญญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายภาณุพงค์  ขอน้อย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
389 นายภาณุวิชญ์  ยาวิละ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีโรจนกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายภีม  ลาภพิสูตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายภูธนิก  สุติน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายภูผา  ไชยรุ่งเรือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นายภูมิทรัพย์อนันต์  เทียมแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นายภูมินันท์  สมศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายภูมิพัฒน์  ญาณิสราพันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชยพรหม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
398 นายภูริช  คำปาเชื้อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายภูริช  เสนาสังข์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีสุลิตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงภูริชญา  อินต๊ะทิพย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายภูริณัฐ  คำวัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายภูรินทร์  กันหา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงมติมันต์  กะฐิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงมนัชญา  คำทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายยศพร  เถินบุรินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงรตนพร  แถมสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงรตี  ตุ่นสีใส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงรมิดา  สังข์ทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงระพีพรรณ  วงศ์อัมไชย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายรังสินนท์  สุขโข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
413 นางสาวรัชนีกร  วิจิตรจรัสแสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายรัฐภูมิ  ทาหะพรหม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
415 นางสาวริลลดา  สมกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงรุ่งเรือง  อิ่นคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงรุจิกร  ปันเต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายรุจิภาส  ปาต๊ะวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงล้อมพร  ประถมพล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงลักษณียา  เสรีกุลวิเวทย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายวชร  อินทพันธุ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายวทันย์  อัครอธิมาตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงวนัชพร  อินทรศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายวรปรัชญ์  เชื้อทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายวรมันต์  ลาภมาก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
426 นายวรเมธ  ผู้ผึ้ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงวรรณกร  ทะยาหมอ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงวรรณพร  สุวรรณเมือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
429 นางสาววรรธมน  บุญกุณะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นายวรัญญู  บุญเรืองทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงวรัทยา  แลใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายวรินทร  ดอนดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงวรินยุพา  ชิวหรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงวริศรา  ปามา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงวริศรา  วชิรจินดากุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายวศิน  จำเริญขจรสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงวสิตา  อินใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงวัชรพร  ตุ้ยเครือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงวัชรีพร  เป็นมูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงวาริศา  เมืองศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงวิจิตราพร  เจนแพทย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
442 นางสาววิชญาพร  สีตาบุตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายวีรภัทร  กองแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงวีรอร  สุทะคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายวุฒิภัทร  ใจกันทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงศตพร  สีวาโย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
447 นายศตพรรษ  ใจละออ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายศตายุ  คำใส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
449 นางสาวศศิกานต์  ศิลประเสริฐ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงศศิชัญญา  โพธิ์รชตะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงศศิภา  วงค์ทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงศศิวัณย์  ไพศาลทักษิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายศศิศ  ยอดยิ่ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงศาตพร  พวงสำลี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงศิณัญญา  ชูวัฒนกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงศิรดา  เทพแปง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายศิรโรจน์  อุตุดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายศิริ  เชื้อสำราญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงศิริกัลยา  ศรีแสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงศิริรัศมิ์  เจริญแสนสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวศิริลักษณ์  ศรีไชยชนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายศิวกร  ฝั้นแปง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายศิวัฒม์  วงค์ธิดา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงศิวาพร  แก้วนันชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นายศุภกร  กาตาสาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายศุภกร  งามเมือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงศุภกานต์  เนตรกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายศุภณัฐ  มังแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงศุภพิชญ์  ไชยตาล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงศุภมาศ  กรรมสิทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายศุภวิชญ์  ปวงแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายศุภวิชญ์  เขียวดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงศุภัคชญาภรณ์  ต๊ะใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงศุภัชชา  เดี่ยวรัตนกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงศุภากร  เรือนนะการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
476 นายสรวิศ  หยกเทียมแท้ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายสรสิช  ศรีวิเศษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายสรัล  ทีรฆวณิช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายสรัล  แก้วเต็ม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงสราลี  สิริวงศ์เครือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงสริตา  รินทร์แก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายสันติสุข  จงกล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงสาริศา  ถวัลย์วราศักดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
484 นายสิปปกร  เวียงทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายสิรภพ  พลอยแดง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายสิรภพ  มาชัยวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
487 นายสิรวิชญ์  คตชาคร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายสิรวิชญ์  ครองตาเนิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวสิริกร  สันเทพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายสิริชัย  ไชยศิริ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  เนตรทิพย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงสิริยากร  สำอางค์ศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายสิริวรภูมิ  ใหม่ขันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงสิริวรางค์  ว่องเบญจะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงสุกฤตา  วงค์ชมภู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายสุกฤษฏิ์  วงค์อ๊อด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงสุชาชินีณ์  วาสประเสริฐสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงสุชานาถ  สิทธิวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงสุทธิดา  ส่วนสมพงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงสุทธินาถ  เสนาถี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายสุทินวัฒน์  จันทรวรเชตต์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงสุธาชินีณ์  วาสประเสริฐสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงสุธาวี  เวียงทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายสุธินันท์  มนตรีกุศล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
505 นางสาวสุธินี  ฤกษ์สุภา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงสุประวีณ์  สินไชยภัทร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
507 นางสาวสุปรียา  มงคลคลี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงสุพัชชา  วงศ์ปินตา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงสุพัตรา  สุยะสืบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
510 นางสาวสุพิชชา  ธรรมหมื่นยอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวสุพิชฌาย์  พันธุ์พัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงสุพิชญา  จารุทรรศน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงสุพิชญา  ปัญญายาว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายสุภเวช  วงศ์เงิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงสุภัสสรา  แปงสี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายสุรชัช  โสภา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นางสาวสุวพัชร  สัญญะเขื่อน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงสุวพิชญ์  จงสุวรรณวัฒนา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายสุวภัทร  นามคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
520 นายสุวิจักขณ์  ชัยพรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงหยกผกา  จันทร์แปงเงิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงอชิมา  ภูวเศรษฐ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายอโณทัย  เรียบรับ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายอติกานต์  ผิวเหลืองสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงอธิติ  จ๊ะปิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายอธิภัทร  นาคพิทักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงอธิษฐาน  สารพล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายอนันตา  ธีรวัฒน์วาที โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายอนุชา  ชุ่มธิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นางสาวอภิชญา  ชูบาล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงอภิฤดี  สีธิคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงอภิษฐา  แก้วคำฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงอรจิรา  ศิลประเสริฐ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงอรชพร  อรุณไชย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงอรชัญญา  เกี้ยวสกุลชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงอรเทพิน  ศรีระพงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงอรวรา  แสนบัวผัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงอริษรา  งามจิตต์เอื้อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงอริสรา  ใจหาญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายอรุณวิชญ์  งามดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงอลิสา  อโรร่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายอัครวัฒน์  พงษ์พิสุทธินันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
543 นายอัจฉริยะ  มิ่งเชื้อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงอัชฌาพิชญ์  ยศบุญเรือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงอัญชิสา  เตชะวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงอัยยา  ภาษิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายอาชวี  เขียวโสด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงอาภาภัทร  เมฆนภาภรณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงอาริสา  กามล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นายเอกรักษ์  คู่ลู่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงเอมม่า โรส  ไนเเมน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงเอมวิตรา  วงค์บุญตัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงไอริณรยา  พัฒนสิทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงกนกมาศ  หน่อแก้ว โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปัญญาตรง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงจิราพร  บุญเรือง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงจีรนันท์  เต็มปี โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
559 นางสาวชญานิน  ตาลกุล โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงชาลิสา  กันทะวงค์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวญารินดา  กำเพ็ชร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงฐานิตา  ศรีสุขใส โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงฐิติวรดา  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงฐิติวรดา  เมืองแก้ว โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
565 นายณัฐดนัย  ล้างป่า โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายณัฐพนธ์  ชัยวงฝัน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงทักษยา  ทรงกิติพิศาล โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวธีรนารี  วรรณา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงธีราพร  ศรีวิรัช โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวนวพรรษ  อ่อนจิตร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงประรินเงิน  มาปะ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงปัณณพร  ไชยานนท์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงปาณิสรา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงพัชรมัย  ยิ้มพิมพ์ใจ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วนาติ๊บ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงภัทรภรณ์  พงษ์บูรพา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายภัสร์พสุ  รุ่งฉัตร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงรัตติกาล  เทพวัง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงรัตน์สุดา  พุทธะระ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงวิภาดา  พันธ์งาม โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงวิลาวัลย์  สันทัด โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวศิรประภา  ไชยวงศ์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงศิริมาพร  ยุทธมานพ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายศุภ  วจีกรรม โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายสรณ  พิมพ์สวัสดิ์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงสิริญากรณ์  คำโส โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงสุพิฌาย์  พรหมพินิจ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงอุรัสยา  อุดใจ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงเอวิตรา  ต่อกัน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงจารุพักตร์  หาญณรงค์ โรงเรียนเถินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  วงศ์พันธ์ โรงเรียนเถินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญทาวงศ์ โรงเรียนเถินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายพงศ์พิช  พงษ์บ้านไร่ โรงเรียนเถินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงพรปวีณ์  เครือจันต๊ะ โรงเรียนเถินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงรุจิรา  พรมเทพ โรงเรียนเถินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายสาริทธิ์  สาริบุตร โรงเรียนเถินวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงกชกร  ทองเต็ม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเดช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงกมลรัตน์  แซ่บุญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายกฤตธัช  ลำพูนสัก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายกฤตภัค  ฝั้นกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายกฤษฏิ์ศิวัช  ศรีเทศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายก้องภพ  อุ่นเรือน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายกันตพงษ์  คำแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงกิตติญา  ธนะฟู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายกิตติธัช  กันภัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายกิตติภพ  วานม่วง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
608 นายกิรัตติกร  เขียวสวัสดิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายกุลธวัช  มโนสา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงกุลสตรี  มหาไม้ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงกุลิสรา  สิงห์หล้า โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงเก่งสุพรรลกัลยา  วิจิตรรัตนไตร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงเกวลิน  มูลศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงเกวลี  ธรรมขันธ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงเกศรินทร์  นาคปลา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายเกียรติภูมิ  เปี้ยวงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
617 นางสาวไกลกังวน  ตันตรา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
618 นายคิมหันต์  : ใจวรรณ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายคีตะ  แสนคำวินิจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงคีติกา  จันทะโพ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายจริญญาวัฒน์  เรือนเป็ง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายจักรพงศ์  ยุวเบญจพล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายจักรพันธ์  ยุวเบญจพล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ศิวิลัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงจิตรกัญญา  วัฒนวิเชียร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายจิรนน  สมบุญโสด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงจิรภิญญา  ปินตาธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงจิรัชญา  ปันชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงจิรัตน์ติยา  ยานะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายจิรายุ  รักบุตร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงจีราวรรณ  จันตาสิงห์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
632 นางสาวเจตปรียา  จี้สละ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายฉันทนิษฐิ์  ไชยวงศ์ผาบ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
634 นางสาวฉันทพิชญา  หลวงนาม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายชญานนท์  สุวรรณะมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงชญานันท์  กันทาแจ่ม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงชญาภรณ์  สุภาวงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงชณัฐชญา  จำปาศักดิื โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงชนกนันท์  กุณต๊ะคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายชนพิพัฒน์  แนวราช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงชนัญญา  เพียรชนะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงชนิกานต์  น้อยอุบล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
643 นางสาวชนิดาภา  ปินไชย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายชยพล  วงศ์รัตนพิทักษ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายชยากร  จอมขันเงิน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายชยางกูร  จอมขันเงิน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงชลดา  เกลียวตัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงชลธิชา  บุรีคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายชวนากร  เจนกิจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
650 นางสาวช่อชมพู  กองใจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายชัยชาญ  ชายสัก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายชินภัทร  เมืองใจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชื่นกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เป็งคำตา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงญาณิศา  ยะเมฆ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงญาติกา  เรือนมูล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงฐิติวรดา  ชัยมูล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
658 นางสาวณฏฐกมล  อึ้งบริบูรณ์ไพศาล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวณฐกร  ดวงใจสัก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายณฐนน  สมบูรณ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายณภัทร  มาภาพ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คุ้มมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงณรภัทร  หัตถกอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขัติเรือง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันตากาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายณัฐชนน  อินทนนท์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  พิมสาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงณัฐชา  คำสาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงณัฐณิชา  พานิชยิ่ง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยะกุณะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุดกลวย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงณัฐธิชา  ปัญญาอุด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงณัฐนนท์  วังบอน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงณัฐนันท์  หาญสามัคคี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงณัฐนิชา  บัวสำลี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยราช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
677 นายณัฐพล  วุฒิ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงณัฐพิราภรณ์  ตระกูลตาลาคุณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงณัฐรดา  อินใจคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
680 นายณัฐวุฒิ  กันธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมจักร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงณามิ  ธัญกิจพรรณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
683 นางสาวณิชาภัชร์  ศรีวิจี๋ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงณิชารีย์  จันตัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงดวงฤทัย  ธรรมใจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายไตรทศ  อ้ายต๊ะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายทัพกร  สุวรรณนำปน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงทิฐินันท์  เรือนอินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายเทพไท  พรหมมาเหล็ก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายธนกฤต  เหล่าสืบสกุลไทย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายธนภัทร  กันทะวารี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายธนภัทร  เก่งวานิช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายธนภัทร  เป็งเมืองลอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายธนวัฒน์  อินต๊ะปาน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
696 นางสาวธนาภรณ์  คำลือเกียรติ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงธมลวรรณ  หลวงนาม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายธรรมจักร  ยงยืน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายธรรมยุทธ์  โกมุทศิริกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงธรรมสรณ์  สุขสาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงธัญชนก  กัณทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีวรรณา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุวรรณกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงธัญรัศม์  กาบเกษร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยเรือน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มูลเรือน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายธีรนันท์  ต๊ะยะพงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
708 นายธีรพิชญ์  จันทร์ดี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายธีรภัทร  สอนตะพาน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายธีรภัทร์  จี้อินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงธีราพร  วิวัฒน์อรรถกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายนนทพัทธ์  สายเครื่อง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงนภสร  ศรีไม้ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
714 นายนภสินธุ์  ศรีแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงนภัทรสรณ์  น้อยยะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธรรมต๋า โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงนภิสาข์  สุขแยง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายนรบดี  แก้วเสถียร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายนรภัทร  มณีขัติย์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายนราวิชญ์  พรมฝาย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงนริศรา  เลิศอนันต์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
722 นางสาวนรีกานต์  วงศ์ธานี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงนรีวนันท์  สุทธิไส โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงนวมน  ขันตยาภรณ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงนันท์นภัส  จิโน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงนิรชา  มะโนวรรณา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงนิลประภา  นันตา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงนิลยา  จันทึง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงเนรัญชลา  ตราเกษม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
730 นางสาวบุญฑริกา  ปละอุด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงเบญญาภา  ธัมมโน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายปฐวี  มีศิริ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
733 นางสาวปพิชญ์ชญา  จะงาม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงปภัสนันท์  นิลทิตย์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงปภาวรินท์  ยาวิชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายปรัชญา  ทาจิตราวัชร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงปริชญา  นากุย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงปัณชญาภรณ์  วังษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายปัณณวิชญ์  ภคบวร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
740 นางสาวปานกนก  หน่อแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายปารเมศ  เปียงน้อย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายปาราเมศ  สีเหล็ก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายปิยพัทธ์  กอนสีลา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงปิยอร  ดวงไทย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงปิยะดา  สุทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  อลังกานันท์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายพชรดนย์  เตจาคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงพรชนิตว์  จันทร์ต๊ะพงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
749 นางสาวพรรณพษา  ศรียาบ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายพฤกษ์  บุญตัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
751 นางสาวพัชรพร  หน่อคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
752 นางสาวพัชราพรรณ  ใจคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงพัชรินทร์  เมฆช้าง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายพัสกร  ขันแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงพัสวรินทร์  พรหมณะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงพิชชาพร  เรืองอินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  เอนก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
758 นางสาวพิชชาภา  อุไรสาย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงพิชญ์พิชชา  สุเรียมมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายพิธิวิท  เนตรคำยวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายพิภู  ทองน้อย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
762 นางสาวพิมพ์ชนก  ปาลี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
763 นางสาวพิมมาดา  มาเขียว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายพีรพนธ์  เจริญอนันตกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายพุฒิเทพ  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายพุทธิพงษ์  ถาน้อย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงแพรวา  มาตยวงษ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงภัททิยา  เหล็กตั๋ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
769 นางสาวภัทธีมา  ชัยสุริยะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงภัทรกร  วารินต๊ะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายภัทรฉัตร  ศรีวิชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายภัทรพล  จันทิวงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายภัทรพล  ปันทอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงภัสราพร  วรรณใหม่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายภาณพ  วรรณชาลี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายภูชิต  สุภาวงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายภูรินทร์  มณีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายภูวนัย  จะมี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงมณิชา  วงศ์กาวี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายเมธาวี  ชายชุมทอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงยุพเรศ  ต๊ะคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
782 นางสาวรชิญาภา  เปียงเก๋ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงรญิดา  นันต๊ะกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงรดารัตน์  : สมกันทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงรพีพร  ไชยรินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงรสิตา  อ๋อมชัยกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงรัชประภา  สุธรรมแจ่ม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงรัฐธนาพา  มูลรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายรัฐภูมิ  ธนพิทยา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงราชาวดี  เกษรพรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายโรจนัสถ์  สุวรรณเรือง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงลัลน์ลลิน  คำาม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายวชิรพงศ์  ไพรสิงห์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงวนกพร  ณ ลำพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
795 นายวรกานต์  จี้อะทะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายวรชัย  ทวีธนามงคล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงวรนารี  ปัญญาศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายวรพงศ์  ปาระมี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายวรภพ  เกิดทองสุก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงวรรณนรี  ไข่แก้วณารัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงวรัญญา  จันทิดง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงวริศรา  ธรรมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายวสวัตติ์  มโนจิตร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายวัชรากร  อินศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงวิชญาดา  จำปานิล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงวิชญาดา  วุฒิเสน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงวิตราภรณ์  คงแย้ม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
808 นายวิธวินท์  เลื่อมใจหาญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงวิภารัตน์  เกียรติยานุกูล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงวีรปริยา  เรือนพระจันทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายวีรภัทร  สินธุพงษ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายวีรวุฒิ  รัตนมงคล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายวุฒิกร  สิงห์คำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงศศิวิมล  อิ่นคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
815 นายศิราวิชญ์  ธานีคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
816 นางสาวศิริประภา  สุกันทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงศิริลักษณา  โกมุทศิริกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงศิริวรรณ์  วรรณหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงศิริวรรณ์  สุวรรณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงศิริษา  ใสทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
821 นายศิวกร  ขันแก้วผาบ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายศิวะวงศ์  เจริญลาภ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายศุภกฤต  ขาเลศักดิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
824 นางสาวศุภกานต์  ตาขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงศุภกานต์  ไชยราช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายศุภณัฐ  ท้าวเขตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงศุภัชญา  เสนางาม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
828 นายสรวิศ  ทิพย์เวียง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายสรวิศ  สิติวรรณา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายสรินทร์ธร  แก้วเสมอตา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายสิทธิโชค  ชัยก๋า โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงสิริภัทร  ตาไว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงสิริวิมล  อิ่นคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
834 นางสาวสุชานันท์  ยาวิคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงสุพิชชา  เป็งเส้า โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงสุพิชญา  คำออน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงสุพิชญา  สุขเหล็ก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายสุรนาท  เตชะพี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงสุรัชฎาภรณ์  ศรีสอนใจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายสุริยศักดิ์  นันต๊ะกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงหทัยรัตน์  นาคเส้า โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงอชิรญา  อาดหมาด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
843 นายอชิระ  สายวงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงอณุตรา  ทนันชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงอนันตญา  โปธาพันธ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงอภิชญา  หานิล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายอภิวิชญ์  สุสา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงอภิษฎา  คำบุญเรือง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงอมลรดา  ภคบวร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงอรปรียา  แสนระแหง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงอรพิมล  เวลาวุธ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงอรัชพร  กันทะกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงอริญชยา  กุลล์ปิติ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงอริสา  ยุธรธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงอัจฉรียา  โลมาสม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
856 นายอัมรินทร์  เสนา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายอานุภาพ  อุประ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายอิงครัตน์  สายเกิด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงกชอร  มีพงษ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนพงศ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายกฤษนัย  น้อยปวง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงกวินทิพย์  กาโมทย์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เตอะสกุล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
864 นายกิตติธัช  นวลกสิ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
865 นายกิติชัย  ฝั้นพรม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงกุลธิดา  ยี่อินทร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงเขมิกา  รำแสง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายจตุพล  เสาร์สิงห์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
870 นายจักริน  สมสาร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงจารุวรรณ์  ยุวงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงจินตนา  ศรีมูล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายจิรวัฒน์  แสงเรือง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงจิรัชญา  จ๊ะมั่ง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีวิชัย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายจิรายุส  รมณียอุทยาน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงจุฑามาศ  ปิ๊กต๊ะตอง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ใจสูง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายเจษฎา  สุทธพรหมพิงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายฉัตรดนัย  ทาสี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายชนพัฒน์  กิ่งแก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงชลธิชา  โยธาฤทธิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายชัยธวัช  ดงแสนสุข โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงชิดชนก  เพ็ขร์เวียง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายฐิตพัฒน์  บุญศรี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายฐิติ  จอมคำ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงฐิติมา  ศรีวิจิตต์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายณภัฒน์  แสงกาศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายณัชนนท์  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  วานม่วง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายณัฐดนัย  ยะบึง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงณัฐธิชา  วงค์แจ่ม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
893 นางสาวณัฐริกา  ปวนสิงห์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงณิชนันทน์  ดวงวิไล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงณิชากมล  มหาไม้ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงทิพานัน  อุปธรรม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงทิวากาล  บุญมาลา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายธนกร  ภูศรีฤทธิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายธนกร  เพชรดี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายธนพนธ์  แก้วพงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
901 นางสาวธนพร  ปิงพยอม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงธนพร  แสนสิทธิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายธนภูมิ  แก้วพงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายธนสร  ใหม่หล้า โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงธนัญชนก  นาคสง่า โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายธนากานต์  วรรณใหม่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายธนาธิป  คำเมา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
908 นางสาวธัญชนก  ปันสกูล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงธัญพิชชา  สารกาศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายธาวิน  คำวังสวัสดิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายธีรภัทร  ยะอนันต์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายธีรเมธ  ริบแจ่ม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายนนทนพงศ์  ถาน้อย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงนภสร  หล่อเนตร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายนฤเบศธ์  อินวัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงนวนันษ์  บุญโจม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงนวรัตน์  พรมจาริต โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
918 นางสาวนันทกา  ประทุมทา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายนันทพัทธ  ใหม่เฟย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายนิรมิต  วงค์สรรศรี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงเนตรนภา  ภาณุมาศรัศมี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงบัญฑิตา  ปวนสิงห์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงบัญฑิตา  ยะกาศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
924 นางสาวบุญสิตา  เกตะมะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
925 นางสาวเบญญาภา  จันทร์หวา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศิริ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงประภาสิริ  ศรีวิชัย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงปรางทิพย์  ทองจันทร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายปัณณทัต  ครองสมบัติ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายปัทกร  ใจจิตร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงปานตะวัน  ธิดุก โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
932 นางสาวปานตะวัน  เต๋จ๊ะนันท์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงปานตะวัน  แสงเจริญ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงปาริชาติ  พรหมพิงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
935 นางสาวปุณยนุช  เวียงคำ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงปุณยานุช  จาติระเปา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงพรณัชชา  ทองสกุล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงพลอยดาว  ลุงคำ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมบูรณ์ชัย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงพัชราภา  สิทธิสุรินทร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงพัชราภา  เทิดสุวรรณ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
942 นางสาวพาทินธิดา  ปันธุ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
943 นายพิจักร์  พันกันทะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงพิจิตราภรณ์  สังฆบุญ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงพิชญา  ธรรมหมื่นยอง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
946 นางสาวพินทุกานต์  บุญเทพ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงพิมพ์นารา  คล้ายแก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงพิรญาภรณ์  เรือนปลี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายพีรณัฐ  ธิวงษา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายพีรวิชญ์  เครือแวงมน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงพุทธิชา  ดวงดึง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
952 นางสาวภัคจิรา  โปธาดุก โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายภัทรกริช  สิทธิวงค์ษา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
954 นางสาวภัทรธิดา  มณีจักร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงภัทรวดี  ลือศักดิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชมภูธัญ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายภูมิบดินทร์  จินดาศรี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายภูวดล  ชมภู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
959 นางสาวภูษณิศา  สว่างภักดิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายมงคล  สายยอ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายมาโนช  ยุวงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงเยาวภา  วันนา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงเยาวเรศ  ต๊ะติ๊ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายรชต  ทามา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงระพีพรรณ  พรหมพิงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายรัฐภูมิ  ทายะติ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายราชันย์  อธิสุถรัตน์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงรุจิรา  ทุนร่องช้าง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
969 นางสาววทันยา  มาละแซม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
970 นางสาววรกมล  ไชยเมืองชื่น โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงวรดา  พวงย้อยแก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงวรดาพร  บุญเป็ง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายวิศรุต  วอนว่า โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายศตวรรษ  ดวงวัฒนกุล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  พึ่งสถิตย์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายศรายุทธ  แสนทะนา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงศิวพร  ทวิศุภานิธิกุล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายศุกล  ยะวงศ์แก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงศุภิสรา  ดวงจินา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายสมศักดิ์  วงศ์คม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายสรยุทธ  สตางาม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
982 นางสาวสรัลชนา  แสนธิวัง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
983 นางสาวสายสวรรค์  กามอย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
984 นางสาวสาวิตรี  คุณยศยิ่ง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงสุพิชญา  วงค์คม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงหทัยชนก  แสงสมอ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงอคิราภ์  เนตรผาบ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายอชิระ  จอมขันเงิน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายอณิวัฒน์  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายอธิคม  ใจศรี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
991 นายอภิรักษ์  บุญมาลัย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายอภิวิชญ์  จันทร์วรรณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยวงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงอรรจมาภรณ์  เทียนกะสิ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงอรวรรณ  ธิอูป โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงอัจฉริยา  จิระสวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงอัยยดา  ปัญญาวีร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  มูลมีรัตน์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงอินอร  ลุงติหม่า โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 นางสาวอิสริยาภรณ์  กันธิยะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงกนกธรัตน์​  หมั่นดี โรงเรียนแม่ตืนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายฐานิศร์  ปะละอ้าย โรงเรียนแม่ตืนวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงพิมพลอย  ชมภูทัน โรงเรียนแม่ตืนวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงวรรณรดา  ชิดวนา โรงเรียนแม่ตืนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น