รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  ไชยศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกตัญญู  บุญชุ่มใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกนกพร  สายเกิด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกนกพล  วันลา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกนกพัฒนา  พัฒนทรัพย์ไพศาล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สิทธิมงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกนกภูมิ  สุวรรณกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกนต์ระพี  เดชะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวกมนนัทธ์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวกมลชนก  กองแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกมลชนก  วุฒิคุณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกมลนาถ  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวกมลภัทร  ทิดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คณะฝั้น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายกรณ์อักกพล  งานการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกรณิศ  วงศ์เจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกรวิชญ์  บุญพรประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกรินทร์  กุมาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายกรินทร์  แซ่ลี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายกฤชรัช  ทองพานเหล็ก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกฤต  มณีวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายกฤตภาส  สุพรรณกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกฤตยา  ถาวร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกฤตยา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกฤตยา  อุประวรรณา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายกฤตวัฒน์  เทพนวล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายกฤติน  เสนีวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวกฤติยา  ชาวโคกหม้อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายกฤษณ์พีรัช  นนพัชรพงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายกฤษณะ  แสนศิริ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายกวีวัฒน์  ปัญญาโน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายกวีวัธน์  นากาโอะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  แก้วกันใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มีสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงค์เมธา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวกัญญาวีย์  ศรีแท่นแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์ภักดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  กรวิรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายกันต์ธีร์  ดวงมณี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายกันตพงศ์  กันโท โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายกันตพัฒน์  บุญสร้าง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายกันตพัฒน์  วงศ์เขื่อนแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายกันต์รพี  ยาท้วม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงกันตา  ขันธะชมภู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงกันตา  สัธนรักษาเวศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายกันตินันท์  คำใส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงกันย์สินี  ปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงกัลญาวัฒน์  แสนใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงกัลยกร  ฉลาด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เลิศคอนสาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีมี่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายกานต์  กาวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายกาลลิขิต  เภารัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  รัตนพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายกิตติทัต  ตัดพุดซา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายกิตติธัช  ทองดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายกิตติพงศ์  มณีวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายกิตติพัทธ์  พงศ์พรรณสาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายกิตติพิชญ์  แก้วสมุทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายกิตติภพ  หมีจันต๊ะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายกิตติ์โภคิน  ธนบดีพุทธิพัทธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงกิรณา  ปฤษณภานุรังษี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  สุวรรณพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงกุลธิดา  นาธรรมเจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงกุลนันท์  มณีขัติย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวกุลพิมล  ลูกผาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวกุลวดี  กุลวดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวกุลิสรา  มีสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายเกรียงศักดิ์  สุใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวเกวลิน  สุภาพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายเกื้อกูล  ดำรงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายไกรวิชญ์  เกตุอินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายไกรวินทร์  รินทพล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงขวัญข้าว  ดำรงสิริคุณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงขวัญจิรา  คันธะวัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ทิพย์เนตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงขวัญหทัย  กำจร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายเขตต์  ขันตี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายเขม  โชติญาณปิติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงเขมินทรา  คีรีพงศ์เผ่า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายคณพศ  วังคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงคณัสนันท์  สันชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายคณิน  เวียงดาว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายคมชาญ  กุลสุวรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงคริสติน่า  กูท์เซรินากิส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงคาโย้  โอะคุ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายคิดดี  สมทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นายคีตพล  ฉลอมพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายคุณานนต์  จิ่งต่ามน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงแคสสิดี้  เหลียง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายโคกิ  คุงิมิยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายโคทาโร่  คาวาคามิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงจรัสศรี  หัตถวาศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายจักรพันธ์  ทองเกตุ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายจักรภัทร  พุทธก้อน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายจักรภัทร  อุตโม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
97 นายจักริน  ธิสกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงจันทกานต์  คุณคง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงจันทมณี  จันทร์ใจวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวจันทิมันต์  กาบทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายจารุพัฒน์  ไชยหล้า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงจิดาภา  มณีวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงจิดาภา  มิ่งเชื้อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายจิตติพัฒน์  กันทวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
105 นางสาวจินต์จุฑา  จันทะกี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายจิรทีปต์  มะจันทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงจิรภาส  ไชยวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงจิรภิญญา  อภิชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายจิรัฎฐ์  จารีวิษฎ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายจิรัฎฐ์  วงค์กาสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายจิรัฐโชติ  สายทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายจิรายุ  ไชยมงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายจิรายุส  ปินใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายจีรวัฒน์คพันธ์  พิศชวนชม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงจีราวรรณ  ดวงไทย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพียรพิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงฉัตรชนก  สุติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงฉัตรทิพย์  สันติธารารัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายฉัตรพัฒน์  สันกลกิจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายฉันทกร  โพธิเย็น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวชญาดา  เลิศสงคราม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงชฎาพัสณัน  ชุ่มชื่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงชฎาภา  ประจำชอบ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวชนกนันท์  เรือนก้อน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงชนกนันท์  แท่นดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
126 นายชนนันท์  ชัยชนันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงชนัญชิดา  ขันพล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงชนัดดา  ทวีผล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
129 นายชนาธิป  ทำการดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงชนาพร  สายทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงชนิกานต์  ไชโยกาศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวชนิดาภา  ศรีธิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายชยานันฐ์  กลางประพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายชยุตพงศ์  ปัญญาสูง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายชลศิลป์  การสุทธิวิวัฒน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงชลิตา  ใจเป็ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายชวกร  สะอาดล้วน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงชวัลภร  วิภาพรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายชวิศ  มีเอียด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายชัชพงศ์  สุขอูป โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายชัชพิสิฐ  คำสิงห์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงชัญญานุช  บุตรต๋า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงชาลิสา  ถาเขียว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายชิษณุชา  วิไลเขา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
145 นายชิษณุพงศ์  อภิวงศ์เจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงชุณหกาญจน์  แก้วมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรรณรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวชุติมา  สิริกันยาธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นายโชตนา  นาคนคร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงโชติกา  โชติชัยพิบูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายเซคิ  อะงูนิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงฌาลิตา  เที่ยงแท้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายญาณวุฒิ  ยาวุฒิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงญาณัจฉรา  รุจนรงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงญาดา  อรรถนิรันดร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวญาดา  โพธิ์ล่าม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงญาตาวีร์  ใจดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวฐนิศรา  ธงทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  บุตรศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายฐิติพงศ์  คำนิมิตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บวรเลิศศักดา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงฐิติวัฒนา  ชูณะวัฒน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายฐิติวุฒิ  รัตนปรานต์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงณฐกร  ช้อยอนุรักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงณฐพร  วรรณสวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายณฐพัชร์  นรณภัทรเศรษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายณภษิษข์ เสซ  นิธินันทะกานต์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายณภัทร  แสงบุญเรือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายณวณน  จริงไธสง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงณัชชา  ชัมพูนทะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายณัฎฐชัย  นนทะสร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงณัฎฐริณีย์  ชัยบุตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไหคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตาน้อย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เสมอใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายณัฏฐนันธ์  พุฒพนาทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
178 นายณัฐกร  กิจจานุกิจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายณัฐเกียรติ  ป้อมเป็ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายณัฐชนน  มณีรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายณัฐชนน  สุวรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
182 นายณัฐชนน  เกลี้ยงแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายณัฐชนน  เงินท๊อก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงณัฐญาดา  มาแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำหอม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงณัฐณิชา  มะโนรมย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงณัฐธิชา  ศิริ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงณัฐธิชา  เสารี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงณัฐธีรา  อินต๊ะมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายณัฐธีรุท  ทรายคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงณัฐนันทน์  เกิดสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงณัฐนันท์  กฤตธนานันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายณัฐนันท์  เทพวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงณัฐนันท์  แดงเขียว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายณัฐพงษ์  กาวิชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงณัฐพร  บุญมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายณัฐพัชร์  อทุมชาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายณัฐพัชร์  อุตตโม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายณัฐภัทร  ขำดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
200 นายณัฐภัทร  วรหาญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายณัฐภูมิ  กูลเรือน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงณัฐรินทร์  อาณัติธนันท์กุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงณัฐวดี  พิละกัญทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายณัฐวุฒิ  พจนเสนี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงณัฐิดา  วรรณรส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงณัฒนันท์  ศรีภูธร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวณิชกานต์  สุวรรณกาศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงณิชา  ชัยเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงณิชานันท์  ศศิธรวัฒนกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงเณรี  สุยะใหญ่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายดรณ์  สุวรรณประเทศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงดลพร  ผ่องพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายตรัส  ศักดิ์คะทัศน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงตุลยา  พวงนาค โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายเตชินท์  ฟูเต็ม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงทอฝัน  ชูวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายทัตพงษ์  ศรีไว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายทายาท  ธรรมรัตนพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงทิพย์ประภา  เพชรใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายเทพบดินทร์  ใจอินสม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายเทพฤทธิ์  พูนคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายแทนคุณ  วันอ้น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธนกร  กันอูบ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายธนกร  ปวงสมุทร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายธนกร  พงษ์ตุ้ย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายธนกร  ไชยมงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายธนกฤต  ทาสา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายธนกฤต  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายธนญชัย  แม่นยำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายธนดล  ชัยสุรินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายธนธรณ์  สุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายธนบดินทร์  ธรรมตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงธนพร  ตั้งผดุงสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงธนพร  ทาระแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงธนพร  พรมใจดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
236 นายธนพล  มณีทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงธนภรณ์  เรือนพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายธนภูมิ  นามวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงธนมน  เล็กศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายธนรัฐ  ฟองคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายธนวรรธน์  สุวรรธิวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงธนัชพร  อุทรา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงธนัญชนก  พรหมวนิช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงธนัญพร  ปันธนนันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงธนัญอร  ชวณิชย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายธนัท  จักรฤทธิพงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงธนัยนาถ  ศรีบุญเรือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายธนากร  นนท์ตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวธนิดา  วงษาชม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายธนินท์รัฐ  ธนินเจริญวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายธเนศ  โรจน์ฤดากร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงธมกร  มูลแขม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวธมลวรรณ  ชาวคำเขต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีนวล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงธมลวรรณ  เรือนใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงธศมนต์  มหากนก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงธัญกมล  ลังกาเปี้ย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีสองเมือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงธัญพร  ทองทิพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
261 นางสาวธัญพร  บวรธีรภาพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงธัญสิริ  จินนะแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจปัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงธิษณา  กิติเรียงลาภ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายธีร์กาวินท์  บุราณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายธีรฉัตร  สืบสวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
267 นายธีรธันย์  ภัทรธันยโรจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นายธีรวัฒน์  ลีลาศีลธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายธีรวิทย์  คำฮอม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
270 นายธีรวุฒิ  พิดานปัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงธีราภรณ์  ศรีอินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายธีราวินท์  ปิ่นทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
273 นายธีร์  ทองนพรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายธีวากร  เชื้อพูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายนนทพัทธ์  ธุมาญากร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายนนทวัฒน์  ไชยลาภ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
277 นายนพคุณ  ปานเพ็ชร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงนพภัสสร  ประกัตฐโกมล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายนพรัตน์  ริสนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงนภัส  โกสินทรานนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวนภัสกร  อุ่นตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายนรภัทร  ณ รังษี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายนราวิชญ์  กันทะสอน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงนรีกานต์  รัตนคำพจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายนฤดล  เมืองอุดร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายนฤพน  มาออน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงนลินทิพย์  พลประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงนวพร  จองคำอาง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงนวพร  โอรัตนสถาพร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงนวพรรษสร  ใจแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายนวพล  ฟูจันทร์ใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
292 นายนวพล  เทพขาว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายนวภูมิ  จักร์แก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายนวรัตน์  สุกันทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
295 นายนักบิน  นาคสุขศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายนัฐพงษ์  กวงแหวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงนันท์ณภัทร  วงค์มหาวัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
298 นางสาวนันท์นภัส  จันทร์หอม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวนันท์นภัส  วิภาทิวาภรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงนันท์ลภัส  พิทยาโรจนกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงนันทัชพร  จันทร์วัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายนาธาน  ฐานวิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงนิชนันท์  มะโนภี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายนิธิภูพันธ์  ปารมีชยานันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายนิรันดร  ปันมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายบรูเออร์ เท๊ต  เฮาส์โฮลเดอร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงบวรลักษณ์  พุทธวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายบัณฑิตญากรณ์  กองแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายบุญยวีร์  บุญรสศักดิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงบุษกร  ขวัญคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงเบญญาภา  ชำนาญยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายปกรณ์ภัทร  คำตั๋น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายปฏิพัทธ์  คำภิโร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายปฏิพัทธ์  บุญมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายปฏิพัทธ์  แอคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายปฐานันดร์  จันภิรมณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงปพิชญา  วิชัยยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายปภังกร  ปัญญาราช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงปภัสรา  ชื่นแสง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายปรมาจารย์  นาคมีศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงประภาสิริ  บุญประดิษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงปราณปริยา  ปะวะภูสะโก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงปริยากร  จำปา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายปวรปรัชญ์  แสนหลี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงปวริศา  สมหวาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงปัญญ์ชลี  วิมล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
327 นางสาวปัญญาพร  ฤทธิแผลง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายปัณณธร  แสนชมภู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายปัณณวัฒน์  วงษ์แก้วจันทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงปัถย์  พบประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงปาณิสรา  ไชยวุฒิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงปาริชาต  ไพรมีค่า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายปิตุลักษณ์  ไสยแพทย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงปิยธิดา  กิ่งแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงปิยธิดา  เงินถา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายปิยนัตต์ภูมิ  สุทินโน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงปิยนุช  แก้วคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายปิยวัฒน์  ขัดปิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายปิยวัฒน์  อามกันทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงปิยะฉัตร  โพธิ์เอี่ยม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงปิยะรัตน์  เจตะวัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  วังมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายปุณยวัจน์  ลี้สกุลรักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงเปมิกา  กำแพงทิพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายพงษ์สถิตย์  บรรลือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายพบธรรม  จุลมุสิก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงพรชนก  เชียงพรหม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงพรนัชชา  ศิริสัญลักษณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวพรปวีณ์  กำจรเวทย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายพรภวิษย์  ธนกิจรุ่งโรจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายพรรณพนัช  ไชยสาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงพรรณวิลาส  โซวเจริญสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายพฤกษ์  ปัญญาพรหม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
354 นายพลชล  เขื่อนคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงพลอยจินดาเพชร  เสือมาพะเนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แย้มยินดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงพวงผกา  หล้าคำมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายพศิน  สุริยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงพัชร์ชิสา  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
360 นางสาวพัชรธิดา  วงศ์วัฒนดารา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายพัชรพล  แสงหิรัญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงพัชรสิริ  คงเพ็ช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ใจแข็ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวพิชชาพร  แก้วมะลิวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงพิชญานิน  ศรีเทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงพิชญาภา  ศิริป้อม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงพิชญาภา  ไพศาลมรกต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายพิชญุตม์  ณ ลำพูน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  ทำบุญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรีเทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อุตมะโชค โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงพิณเนตรวลี  ดอนใหญ่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงพิมธาดา  วงเวียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวพิมพ์พจี  วิบุลกิติ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงพิมพ์พลอย  คันธวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ไพศาลมรกต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิทธิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงพีชญาดา  วาฤทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายพีรณัฐ  สุกใส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายพีรณัฐ  โลหิตโยธิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวพีรดา  เหมือนฟู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายพีรพัฒน์  จูใจหาญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
384 นายพีรพัฒน์  สระวาสรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายพีรภัทร  ดอนมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายพีรรพี  จันทร์ชัยศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายพุฒิพงศ์  ชุติพงศ์วาณิชย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
388 นายพุทธิพงศ์  ชวลิต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงเพชรชมพู  บุญชี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายเพลงเอก  ชายสุทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงเพียงฟ้า  วงศ์คำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงแพรวา  ยะปะนันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงแพรวา  วันเที่ยง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงฟ้าใหม่  คงกฤตยานุกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
395 นายภฆัมพร  พึ่งหล้า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงภรณ์พันธุ์  ทองอ่ำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายภวิศ  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายภัทรกร  หน่อน้อย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายภัทรพงค์  คำวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายภัทรพล  บุญยมหา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงภัทรมล  เรืองภูมิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงภัทรวดี  แสนคำปิง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงภัทรวีร์  ปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายภาคภูมิ  ศรีบุญปวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายภาณุพงศ์  สมพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายภาดา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงภานุศรี  ตัณฑวานิช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงภารุจีร์  พันตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายภูดิศ  กองใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายภูดิศ  พานอ่อนตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายภูดิส  เฉลาภักตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายภูตะวัน  มานะกิจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
413 นางสาวภูตะวัน  สุริยะคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายภูธิต  ไชยวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายภูพริษฐ์  อินทปันตี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายภูมิ  เหลี่ยมวานิช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายภูมินทร์  แสนแปง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายภูมิพัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
419 นายภูมิพัฒน์  วงศ์นันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายภูมิพัฒน์  วิเศษคุณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายภูมิรพี  จิระอธิกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงภูริชญา  สุทัศนรักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงภูริชญา  หล้านวล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงภูริชา  กัณฑสิมาธิติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายภูรินท์  พงษ์เกียรติก้อง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายภูริรัช  พงษ์พันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายภูวดล  เวียงสิมมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายภูวดล  ไชยมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายภูวเดช  ศรีเที่ยง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงเภกา  เสลานนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายโภคิน  บุญเรือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงมนต์ทิรา  ภูสิริพัฒนานนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
433 นางสาวมนต์สิชา  ไชยวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายมัชฌิมา  ขำเนตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงมัลลิกา  จันทาพูน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงมานิตา  เฟื่องเพียร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงเมธาวี  วัฒนเชษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายเมย์ภาวินท์  บุราณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
439 นายยุรนันท์  บุญมาก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงรจนพรรณ  ฉาวเกียรติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
441 นายรชต  กายชาติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงรฐา  ถาวรวรากรกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายรติพงศ์  บำรุงพาณิชย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงรมณ  คมขำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงรมิตา  ธูปทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายรักษาพงษ์  ไชยวงษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายรัชกฤช  โมจมสิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
448 นายรัชชานนท์  มุขแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายรัชธนนท์  มะโนธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายรัชพล  วุฒิรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายรัชพล  เถาสุวรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายรัฐมนตรี  เมาเตจา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายราชอาณาจักร  เกิดมีทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงรุจิรา  ยะวัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายเรืองฤทธิ์  วงษ์จริต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วฟุ่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงลัฏฐิกา  หอมเดช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายวงศ์วรรธน์  พงค์จินะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เจียมสงวนวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายวนัสนันท์  วรรณเขต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายวรธน  จันทะวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายวรธน  วรรธนะวาสิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงวรนิษฐ์  นันทิโชติวัฒน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายวรฤทธิ์  ขันพา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายวรวัช  วันเพ็ญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงวรัชยา  ศิวาโมกข์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงวราภัสร์  กุศลงาม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงวริศรา  มั่นคง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
469 นายวโรดม  ไชยกุดฉิม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายวสุพล  สันป่าแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายวสุพล  เค้าฝาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
472 นายวัชรชัย  เลิศสุริยกาญจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายวายุภัทร์  ตรีสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงวิภาวี  วิลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายวิรุฬห์  โตทรายมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงวิโรษณาธ์  แก้วกุลวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นางสาววิวรรณ  วิชิตสงคราม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายวิศววิท  ชาวเชื้อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
479 นายเวชพิสิฐ  จันทร์ดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงเวณิกา  ซื่อวาจา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงศตนันท์  สรรพบพิตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงศรวณีย์  โฆษิตอำไพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวศรีสุวรรณ์  เชื้อชาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงศศิวิมล  ชินทะวัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยประภา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงศิญา  วัฒนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงศิรภัสสร  ผ่องแล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายศิริชาติ  บุตรดีขันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงศิริภัสสร  อึ้งวัฒนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงศิริวิภา  สมไหว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงศิวารยา  นันทะเรือน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
492 นายศุภกฤต  คำยะเดช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงศุภกาญจน์  จอมแปง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
494 นายศุภโชค  บุตรดีขันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงศุภลักษณ์  เช้าโต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายศุภวิชญ์  พรมมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายศุภสิน  กองศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงศุภากร  แมนเมธี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายศุศรุษย์  ตาคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายเศรษฐพงศ์  อินชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงโศรดาพร  วงศ์วาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงสกุณา  ลาสุทธิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
503 นายสมพล  สุทธิพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายสรวัชญ์  อุทัศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
505 นายสรวิชญ์  อุทัศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายสหัสวรรษ  ชาญเวช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายสัภยา  ขัติรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงสาวรักษ์  เลาว้าง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายสิขเรศ  แสงสว่าง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายสิรภพ  ช่องดารากุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
511 นายสิรภพ  วังมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายสิรภัทร  ปันมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายสิรวิชญ์  ปันทะสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายสิรวิชญ์  สมเพาะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงสิรินทร์ญา  พิธานวรรณกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงสิรินภา  วาณิชประดิษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงสิรินาถ  มารังค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายสิริพัลลภ  สิริผ่องใส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายสิริราช  ยานะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงสิริสุนิตย์  จะวะนะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงสิรีธร  ศิริรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายสุกมนิน  พรมเทพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายสุขพิเชฐ  ธีรวิศาล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงสุชญา  เซี่ยงวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงสุธีรา  อินทะชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายสุประวีณ์  อุดมผล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
527 นายสุประวีณ์  เหลืองหิรัญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จองคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วรกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงสุพิชญา  ไทยลา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายสุรภพ  ชมนิสัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงสุรภา  ทิพย์อุโมงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายสุรเศรษฐ์  สุนทรรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายสุรัชชธิเบศร์  ทะลอมคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายสุวิจักขณ์  ธนัยนพรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายสุวิจักขณ์  ธรรมดา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงโสภิตนภา  นาราศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายเหมรัศมิ์  จุ้ยประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงอชิรญา  ยาประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงอชิรยา  กิติวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงอโณชา  ผิวทองงาม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายอธิชนม์  ลิ้มเสรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงอธิชา  สัมภวมาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายอนวัช  อะถะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงอนัญพร  อินต๊ะขัติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีคำสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงอนุรดี  แสงตัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงอภิชญา  ปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงอภิชญา  พันธุ์ศรีเกตุ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายอภินันท์  สุมนวัฒนกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายอภิรักษ์  ตาลประดิษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายอภิวิชญ์  เพชรคชสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงอภิษฎา  คำใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงอรณิชา  กิติลังการ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายอรรถ  เกิดนาค โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายอริยะกร  แก้วเหลี่ยม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงอโรชา  อุ่นแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายอัครพล  มานารัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายอัครวินท์  นามวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายอัครวินท์  วีระ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวอัจฉริยา  ยืนยง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงอัญชนา  กันธวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงอัณชิษปารย์  ภาณุดิถีกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงอัณณ์กาญจน์  มะโนวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงอัมรินทิรา  วังมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายอัศวิน  ชีวะพันธ์สมพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายอัศวิน  สุราฤทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงอาจารีย์  อ่อนฉ่ำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายอินทนนท์  รักษ์ใหญ่วงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงอุสิชา  พิพัฒน์เจริญวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงเอกนารี  สิทธิมงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายเอื้ออังกูร  ลิ่มสุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงไอริณ  จันทร์สุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายไอศูรย์  ศักดิสกุลพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงกชพร  บัวรัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สวนแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วกฤษฎางค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงกมลลักษณ์  โพธิการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ใจทา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายกรภิพงศ์  บุญกิจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงกรานต์กมล  เทศจำปา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายกฤตธัช  ศรีบูระเดช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายกฤตบุญ  พรมปุระ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายกฤศ  ธนินณัฐการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายกฤษกร  แสนเงิน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงกฤษณา  ใจแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายกวีรักษ์  แตงโสภา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายกษิดิส  สุวรรณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงกัญจหทัย  โยธาวัง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงกัญญานัด  พรหมรินทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายกันตวัฒน์  ขุนห้วย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงกันติชา  สีจันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงกัลยา  ศาสนมิติ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงกานต์ธิดา  คุณยศยิ่ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขประเสริฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปริยานนท์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุริยะรังษี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงการ์ล่า  ทอบเบลล์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายกิตติภพ  ไชยเมฆา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายกิตติศักดิ์  ตุนมรรยาท โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วจารนัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงกุลญรักษ์  ไพบูลย์ธนศาล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงกุลณัฐ  กุลพรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงกุลณัฐ  ดีพุ่ม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงกุลปริยา  สมทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายเกริกเกียรติ  เกียรติวัฒน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงเกวลิน  ต๊ะคมแข็ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงเกษา  ศรีชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายโกศัลย์  เทิดไพรพนาวัลย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงขวัญกมล  พานิชอัตรา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงขวัญข้าว  ดวงดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงเขมิกา  มณีรัมย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายคณาธิป  แก้วบุญเรือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงคำขิ่น  ทวยหน่อย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายคุณากร  ทวิสุวรรณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายจตุรพักตร์  สุวรรณดีเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายจตุรภัทร  วงษาวัตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงจรรยพร  รอบรู้ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงจรรยพร  อินแปง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงจริยา  สุรินทร์แก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายจักรราศี  ทองเหลือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงจิญชยา  เครือจันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงจิดาภา  อุปนันชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงจิรัชญา  กันธร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงจิรัชญา  มาศิริ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงจิรัชญา  รวยพงษ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ภักดิ์พิบูลย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงจิราพรรณ  สิงห์แก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงจิราภรณ์  จันธิวงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายจิรายุ  พรายศรีสุข โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงจีรนันท์  คำจินะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทิพย์จักร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงจุฬา  อาบู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไชยแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายเจษฎากร  ขันธรรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายใจฟ้า วงค์กันทา  วงค์กันทา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงฉันท์สินี  อินหลี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงชญานิน  สุจันทร์ทา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงชญานิศ  พินธุวัฒน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงชนกานต์  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงชนม์นิภา  ทิยะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงชนัฐชนก  คำเถิง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงชนากานต์  จีรวรนันท์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายชนาธิป  อินทจักร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงชนาพร  จันทรยุทธ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงชนิดาภา  อภิวงค์งาม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายชยณัฐ  ขันจันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายชยางกูร  การมันคี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายชยุต  วิญญาณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงชลณิชา  มากมาย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงชลธิชา  เขิ่งมล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงชวัลสิรี  แก้วโต่ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายชัชชัย  อุ่นใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงชัญญานุช  แก้วสามสี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายชัยวัฒน์  เสือพลี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายชาตโยดม  ชวดเปีย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงชาลิสา  หนั่นตะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงชาลิสา  เวียงชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงชาลิสา  เสาร์คำน้อย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายชินกริต  คงทวีบุญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายชินาวุฒิ  บุญนนท์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายชุติวัฒน์  โสระสิงห์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงชูติมณฑน์  อภัยภักดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายโชติฐกรณ์  ตะริโย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายไชยพศ  ชัยมงคล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงญาณิศา  คำสิงห์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงญาณิศา  คำอ้าย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงญาณิศา  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงญาณิศา  เกล็ดจีน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงญาโณบล  เต๋จ๊ะใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงฐิตินันท์  สมบัติ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงฐิติมา  มณีอำไพร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงฐิติวรดา  เผ่าพันธุ์แปลก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายณพพงค์  อนรรฆพฤฒ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายณภัทร  ดวงรัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงณภิตชยา  คำดา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายณวัฒน์  สิขัณฑกบุตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงณหทัย  กุลเมืองน้อย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงณัชชา  คำปวง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เสาร์คำน้อย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  แสนคำแพวรเดชา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงณัฏฐพร  กั่วพานิช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายณัฐกร  ศรีกุนชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นาเครือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงณัฐชญา  อุปวัฒน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงณัฐชา  รัตนพฤกษาสกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงณัฐฐิณี  กิติกุศล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงณัฐธยาน์  กันทรัญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สิงห์สันต์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงณัฐธิดา  อภิวงค์งาม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงณัฐนรี  ทาสี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงณัฐพร  ณ น่าน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงณัฐพร  แก้วน้อย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายณัฐพัชร  บุญเกิด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายณัฐวัฒน์  ไชคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงณิชชา  ไกรวัฒนาชา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงณิชา  สุขนิรันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงดนยา  เลาหมี่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายดนุเดช  แสงศาสตรา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายดนุเดชช  แสงศาสตรา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงดรัลพร  อัยลาเขต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงดารารัตน์  บัวยิ้ม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายตรีสุวรรณ  เดชะกูล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงตัสนีม  ช่วยการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงทอฝ้าย  รินทร์คำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายทอรุ้ง  ลุงกอ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงทักษพร  อินทรบงกต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายทัตเทพ  เจือละออง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงทัตพิชา  ตะริโย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงเทียนทิพย์  ตระกูลพิทักษ์กิจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายแทนคุณ  จันทร์เรือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายธนบดี  วรรณธนศรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายธนพงศ์  เกี๋ยงตาล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงธนพร  หล้าเมละ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายธนพัฒน์  ก๋าคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงธนภรณ์  คำป๊ก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วสกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงธนัชชา  เกษศรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงธนัฏฐา  เขียมสุวรรณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงธนัท  พชรกฤตธรรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงธนาภรณ์  อรัญญี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงธนิดา  ตระกูลอุ่นใจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายธราธิป  ปัญญะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงธัญชนก  ทัศนา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงธัญณัฏฐ์  สามเจริญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงธัญปวีณ์  ใจปู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มงคลโสภณเจริญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงธันยพร  มีคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงธันยรัตน์  ยอดยิ่งชนชีพ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงธารตะวัน  พุฒเทพ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงธิดากรณ์  สัสดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรดา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายธีณธร  ยวงแดง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายธีมา  ยงค์พิทักษ์วัฒนา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายธีร์ธวัช  พงษ์ธิ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายธีรภัทร  สินหมี่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายธีรภัทร  ไพศาลกระสินธุ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายธีรภัทร์  วุฒิสวัสดิ์รักษ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายธีรุตม์  ซุงิยามะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงนรมน  ไชยมูล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายนราวิชญ์  กันทะใจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายนราวิชญ์  มณีงาม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงนรีรัตน์  ชัยมณี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงนลินพร  สังข์สำราญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายนัทธวัฒน์  คูพันธ์ชวชาติ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ปัญญากิตติพัฒน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงนันท์นภัส  จำเริญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงนันทิรา  ปัญญาคุณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงนาตยาณี  ฟูคณะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ลิ่มสกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
752 นางสาวนิชานันท์  จิโน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงนิน่า  บูรเช่ร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงเนตรชนก  กิตวาเกต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงเนตรชนก  มาป้อม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงบงกช  สิงห์มี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงบุญญานันท์  โยธาราษฎร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายบุญยกร  บุญแต่ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงบุญยาพร  แก้วพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงบุษกร  คำตะวงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงเบญญาดา  เทพสุนทร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยลังกา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงใบบุญ  เทียมตระกูล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายปฏิพล  กันธา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงปณิตา  ดวงชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงปพิชญา  สุพรรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายปรเมศวร์  สมวรรณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงปรัชญวดี  ชมสวรรค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายปราชญา  จันทร์หอม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงปรายฝน  ประสิทธิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายปริยากร  กองสงคราม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงปวัณรัตน์  กุณา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงปวีณา  พรมบุญเรือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงปสุดา  เอกชัยอาภรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายปัญญาวุธ  ทนันชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงปาณิสรา  ฟองไหล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงปิยธิดา  จาปัญญะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงปิยธิดา  ฟองคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงปุญญาณี  ศรีงาม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายปุณญพัฒน์  ไชยวงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงปุณยวีร์  เกียรติวัฒน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงปูชิกา  อะโน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงเปมิกา  อินทะยศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงไปรยา  ดวงแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายพงศ์ภรณ์  รสดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายพงษ์สิริ  อุทัยรังษี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายพชกร  บุญหล้ายิ่ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายพชร  คามเพ็ชร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงพชรมน  ศรีเมือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงพนิตนันท์  คำไหว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงพรกมล  กันทะพรหม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงพรณภัทร์  สุขแว่น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงพรธมนวรรณ  กวีวุฒิพงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงพรปวีณ์  ชัยณรงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
795 นางสาวพรรัตน์  พรรัตนทวีกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงพรสวรรค์  จูเปาะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงพรหมพร  สาริกา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงพลอยแพรวา  หาญกล้า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ลี้สกุลรักษ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงพลอยมณี  แปงแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายพัชรพล  ดวงติ๊บ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายพัชรพล  บุณยปรัตยุษ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงพัชรภรณ์  เมฆมากฤทธิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงพัชราพร  อยู่ลือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ตูมมาราช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงพัทธนันท์  เปนุจา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงพัสวีธิดา  รัตนหมอศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายพิชิรกร  ชาติปิระ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงพิมพกานต์  คงอยู่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กองศรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รุ่งแสงทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขสมกิจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  บัวยิ้ม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ปัญจะรัง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไฝคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นันตี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงพิมพ์อร  คีรีเกษตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงพิมพิศา  คำวัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงพิมภรณ์  หลีกิตติพงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงพิรุณรัตน์  สำเภาเงิน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายพีรภัทร  เป็งมูล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายพีระพงษ์  ภาคาบุตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายพุฒิพงศ์  หาญป่า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
824 นางสาวพุทธชาด  จุถาวร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงเพชรใส  หน่อแสง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงแพรวพราว  ธัญญแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงภคพร  จันทร์เที่ยง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงภคพร  ทิศลา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายภคพล  ตัณฑนุช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายภคพล  ใจยะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงภัครมัย  ไชยงามเมือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงภัควดี  เสาว์เอ้ย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงภัณฑิรา  ปัญญา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงภัณฑิรา  มูลกันทะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงภัณฑิลา  จรรยาสุภาพ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงภัทชามาศ  พันธ์อุโมงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงภัทรนันท์  อดุลย์ประสาทพร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  มอญแสง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายภัทรศัย  ใจพงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายภาคิน  มูลวิจิตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายภานรินทร์  ไทยใจอุ่น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายภูคเณศ  สืบสถิตจิรวงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายภูตะวัน  ปาคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงภูตะวัน  ศาสตราคม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงภูศิรินทร์  ยอดคำลือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงมนัสดา  ปัญญา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายมนัสวิณ  ถาคำติ๊บ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายมนัสวิน  สุขเลี่ยม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงเมริษา  มูลใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายโมทนา  เลาหะตั้งสกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายยศพล  สิงห์ตาแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงยามีระฮ์  จันทร์ยอด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายรณสิทธิ์  คำทราย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงรดาพร  แซ่เฉิง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายรพีณัฐ  ฤทธิศร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายรพีพงศ์  ดวงคำฟู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงรพีพรรณ  ศรีสด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายรวิชญ  ถนอมบุญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงรวิศริยา  นามเดช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายรัชชานนท์  ขันแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงรัชนก  ไชยพรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงรัชนี  ดุ่งมะลี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายรัตนพงษ์  เกษมศรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงรัตนา  นายสอ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายราชพฤกษ์  ใจแสง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงรินทร์ลดา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงรุ่งนภา  ปันทะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงเรนุกา  มโนภัทรปกรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายโรจนัสถ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายฤทธิไกร  น้อยแกง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงลลิตภัทธ์  ปัญญาศรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงวนัชญา  จันทร์เที่ยง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงวรรษมน  พรมเมือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงวรัญญา  ชะขุนทดดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงวรัญญา  ซุ้นสุวรรณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงวรารัตน์  ยศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงวรินทร  เฉลียว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงวริศรา  สมบูรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายวสันต์  แสนคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงวันวิสาข์  บุญสูง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงวันวิสาข์  ใหม่ทำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงวาเลนไทน์  เชอกอน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายวิทยา  วงศ์ต๋าคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงวิภาวี  ไชคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงวิลาสิณี  ทองแจ่ม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงวิลาสินี  สันติไชยพรกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงศรีจิรา  ศรีธีระจิตต์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงศศิวิมล  คุณยศยิ่ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงศิกานต์  จันทาพูน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงศิรินภา  โปธา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  สมานมิตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงศิริรัญญา  ไชยบุตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงศิริรัตน์  คำจันทร์แก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงศิริวรรณ  เรียบปวง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายศิวกร  ประดิษฐ์ชูสกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงศิวาพร  แหลมคม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายศุภกฤต  ใจดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายศุภไชย  ใจเสือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงศุภมาส  ศรีสมบัติ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทร์ปิง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยรัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงศุภิสรา  บุญทา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงสมัชญา  หัดที โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายสรารัล  ธนาฤทธิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภูกระบิน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงสวิชญา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายสันติสุข  อาทรทิพย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงสายฝน  ลุงกอ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ตุนมรรยาท โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายสิรวิชญ์  ยวงคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงสิริญาธร  พันธุ์หินลาด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงสิริพร  ศิริเวช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงสิริวิริยา  ศรีดารัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายสุขเกษม  วงค์ผ่า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงสุจีรา  หอมชื่น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงสุชัญญา  ทวิชากรสีทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงสุทัดสา  พันธ์แสน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายสุธี  ยอดหัวใจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงสุพัตรา  คันธามารัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงสุพิชญา  กำนันตน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงสุภัชฌาย์  มงคล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงสุรีย์วิภา  สิริพรชัยกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงสุลลิตา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงสุวรรณพร  สุวรรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงสุวรักษ์  สุรินทร์คำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงเสาร์รุ่งนภา  ฮุ่งหวล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงเสาวลี  ลุงคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงหทัยพิชญ์  คำวันดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
929 นางสาวหอมนวล  วิชิต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงหิรัณยา  สุลัยยะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ทรายเขียว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายอชิรวิทย์  คำศรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายอธิคุณ  อุ่นศรีเพ็ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายอภิรักษ์  วงศ์ชนาศิลป์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงอมรรัตน์  ยิ่งราษฎร์สุข โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงอรวรา  สรรสร้างความดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงอรวรา  สิงคะมณี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงอรษา  จีนอนันต์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงอรอนงค์  ประกัตฐโกมล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงอริสา  ชมสูง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายอัญญาฤทธิ์  จ๊ะราจา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงอาทิตยาพร  ธิอิ่น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงอามีนะ  ดุลลาพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงอารดา  จิโน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงอารียา  มีวรรณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงอิงฟ้า  สุภามณี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงอิสรีย์  อุบลวรรณศักดิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงอิสสราพร  กะการดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายอุดมทรัพย์  หน่อจันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายเอกอนันต์  กันทะจันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายโอริ  ทาซ่า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายไอลดา  ข้ามหนึ่ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงกชกร  แซ่หยาง โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขื่อนคำ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แดงสุวรรณ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงกานต์มณี  พรมบาง โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายกิตตินันท์  ปัญญาแปง โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงจารวี  จันทราภรณ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ฉ่ำเสนาะ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงชลธิชา  มณีโสภณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงชาลินี  เจิ้ง โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงณชญาดา  เสนากิตต์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายณัฐพล  ใจคำ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงธัญกมล  ไชยกา โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงนฤสรณ์  นพคุณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงนันท์นภัส  พิลาไชย โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงนาราทิพย์  วงค์ขัน โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายปรัชญา  คำมา โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงปรัสรา  ศรีวิชัย โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงปิยวรรณ  เฉลิมยุทธ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายปิยะเนตร  ทะมา โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงพนิตนันท์  สุกันทา โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงพรนภัส  เตชะอุดมศักดิ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงพรไพลิน  ตุ่มรังษี โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายภาณุวิชญ์  เนอิน โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงวราสินี  อินทรกำแหง โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงวาสนา  ภูมิวรากุล โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงศิรัญญิการ์  จินะใจ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ขันจันทร์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงสิดาพร  ใจเป็ง โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายสิปปกร  อินต๊ะรัตน์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงอรรัมภา  ชุมภู โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงอสมาภรณ์  สุรอังกูร โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงกชกร  ไอ่โป โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงกนกลักษณ์  นึกเร็ว โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงกีรติพร  แซ่ห่าน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายจักรพันธ์  มหาเทพ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงจันทรัช  ตอนคำ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายชนินทร์  อนันท์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงชมลวรรณ  แก้วระดี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายฑัณติกร  โลภสูงเนิน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายณัฐวุฒิ  ถุงเกษแก้ว โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายธนภูมิ  ถุงแก้ว โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายธนากร  หน่อแก้ว โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายธวัลวิทย์  สล่าเหน่ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงธัญพิชชา  สร้อยสุวรรณ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทะมาตย์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงปาริชาติ  ตาดเพ็ชร โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงเพียงดาว  เรือนคำ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์รัตนมัจฉา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายเมฆินทร์  สายใจดี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แก้วคำ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงวนิชญาพร  อิ่นใจ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงวิภา  ส่วยจา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงศุภัชญา  ทินนิน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงศุภามาศ  แก้วตา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงสิริณาณา  สุริยะชัยพันธ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงสุจิตรา  ปิ่นเงิน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายสุทธิศักดิ์  แดนสีแก้ว โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงอภิญญา  บุญชาติ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายอัครัช  ธนาธิปธนสาร โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายกิตติคุณ  อาศนะ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายจิราวัฒน์  เฉลิมคราม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงชนกฐิมาศ  ดวงสเก็ด โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงชลญารัตน์  หน่อขัด โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายธนวัฒน์  กันสิทธิ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงนพมาศ  มณีวรรณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงปิยนุช  อ่อนเพ็ชร โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงสรชา  สินเรืองวุฒิ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงสุชญา  มาละแซม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงสุชยา  อินทรส โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ดี โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงกชพร  เมืองชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายกษิดิศ  เพ็งรัตนา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงกัญญาภัค  งามพิมลศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงกัญญาวีย์  จินดาโรจน์สกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงกัลยกร  ไพรภารชนะกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงกิตติรัตน์  วรารัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงกิตติวรา  อัมพุชสิริ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริรัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 นางสาวกุลธิดา  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายขวัญชัย  พินิจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายข้าวกล้า  ฟูเกียรติธนชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงเขมจิรา  วงค์จันทร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงเข็มจิรา  ธนกรสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายคิรากร  กัมปนาทวรากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงคุณัญญา  เฉลิมผลวงศ์กุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายจตุภัทร  เวียงเหล็ก โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงจรวยพร  เลี้ยงประเสริฐ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายจักริน  ศรีบุญมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายจันทร์  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 นางสาวจิตสุภา  นาวิกวาณิชย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงจิรชภา  วงศ์สุริยะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายจิรภัทร  คำหมั้น โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงจีรนัณย์  พันวรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายจีรศักดิ์  เจริญศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายฉัตรเพชร  หลักฐาน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงชฎาพร  นิลอัมพรพรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงชนนิกานต์  เมฆสีสวย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงชนันท์ชิตา  จีรพาณิชษ์กุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายชยณัฐ  พรรณสุข โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงชลกร  สุทธเวช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงช่อเเก้ว  อิตุพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงชัญญา  ไชยราช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายชัยวุฒิ  พวงทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 นางสาวชิดชนก  ขยันกิจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายชิษณุพงศ์  ลิ้มวรากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายชิษณุพงษ์  ทะวีวงค์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เขตทองมาก โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายโชคชัย  พันธุ์ศักดิ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 นางสาวญาณวดี  ศรีสล้าง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงญาณิศา  ประสานสุข โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงญาวดี  เหล่าดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงณชนก  ตายน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงณภัทร  ผาติยาวงศ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงณัชชา  พานทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงณัชชา  ศรีสุนันทา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร  ไม่โรยรส โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วังวิเศษ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงณัฐชญาภัทร  ดารารัตติกาล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงณัฐชยา  เพียงพรทิพย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงณัฐณิชา  แจ่มเสียง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายณัฐพล  ฉายาวรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 นางสาวณัฐวดี  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 นางสาวณัฐวดี  เวชกิจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงณิชณกุล  อปินะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงณิชมน  ปวีกรณ์ภูวนัตถ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงณิชมน  มหาภูมิชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงณิชา  วงค์มัจฉา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 นางสาวดุจกมล  หว่างป่อ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายต้นธรรม  วงค์ใจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายไทยสรรค์  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 นายธนกฤต  ภาคย์สกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 นางสาวธนพร  วิไลจันทร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงธนพร  เพชรบริบูรณ์ดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายธนภัทร  การเพียร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายธนภัทร  สอนสุภาพ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายธนภัทร  หมอยา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 นายธนวัฒน์  รักเรียน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงธนัชชา  เดชทวีโชค โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายธนัท  สร้อยเพชร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายธนู  กุลสุพรรณรัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายธมนชาดล  บุญคำมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงธัญพิชชา  ไพบูลย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงธันยภรณ์  สง่ากูล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงธันยมัย  ประยูรแสงรัศมี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายธันยา  กอดู่ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายธีรเทพ  รักอิสระภาพ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงนภัสสร  พนาสันติคุณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงนวล  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 นางสาวนันท์นภัส  วัชราวดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงนาราภัทร  ชีพพานิชย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงนารีรัฐ  กอบทรัพยากร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงนารีรัตน์  รัตนกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงนิฏฐิตา  วิทยโรจนกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงนิตยา  พิเชษฐสิริปรีชา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายนิติมร  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายนิพพิชฌน์  เป็งมัชยา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงนิภาพร  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงบัวแก้ว  พิทักษ์แดนไพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายบารมี  นฤนาทเมธีกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงบุญยานุช  เกิดชัยมงคล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายปฐมพงศ์  เคื่องคำใส โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงปณัฏฎา  มนทนม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 นายปวงชน  พุทธวงค์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงปวีณา  ใจคำลือ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงปวีณ์  สุธรรม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายปัญจพล  ทรงเจริญกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายปัณณธร  อัครโรจน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 นายเปรม  จงจิตต์โยธิน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงพรพรรณ  สง่าบารมี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงพรรษชล  เสนากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 นางสาวพลอย  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายพศิน  เหล็กสมบูรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 นายพัชรพล  ปร๊ะย่อ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงพัชราพร  ทิมินกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายพัฒนา  ห้วยสาม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงพัณณิตา  ลัดดาไพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงพิชชาภา  หล้าบุตร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายพิชญนันท์  โควาวิสารัช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงพิชญา  ปัญเจริญ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 นางสาวพิณทอง  พรชัยสิริรัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  คำอ่อง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ภัทธรกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  หว่างป่อ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงพิมพิกา  จองหว่าละ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงพิยดา  กาทองทุ่ง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงพี  เวยหยื่อ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายพีรณัฐ  เชาว์พิกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงแพรวาวรรณ  ชาติ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 นางสาวฟ้าประทาน  กาสุนันท์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  แซ่ว่อง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงภัทรภา  จรรยาโอฬาร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 นางสาวภัทรวดี  ปัญญา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงภาวิกา  ลือนาม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายมงคล  นาคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงมณฑิรา  ภูริสิทธาโชค โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 นางสาวมาริษา  อินงาม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงเมธาพร  พิทักษ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงยุพา  นภาคีรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายรณกร  ชมพูวีรกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงรสนันท์  ปัญญะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงรสสุคนธ์  ยอดแก้วเรือง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงรัตมณี  กิจทาทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 นางสาววรรณภรณ์  แก้วมาลา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 นางสาววรัญญา  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 นายวศิน  สุขจิต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงวัณนากร  แพน้อย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 นายวันณรงค์  บัณฑิตเทอดสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 นางสาววันวิสาข์  ม่อยภิ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงวาสนา  เลาซาง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงวิภา  แสนคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงวิภาวี  กล้าประจัน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 นางสาววิภาวี  ปราสาททราย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 นางสาววิลาวัลย์  ไพรอมรรัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงวิลาศินีย์  สอาดจิตต์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงศตพร  โสภาวิวัตน์ธนากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงศรินรัตน์  ชะโพ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงศิรดา  ศิริพิมุกต์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงศิริพร  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงศิริพร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงศิริวรรณ  ชุมชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายศุภกฤต  ชวาลจำเนียรวงค์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 นางสาวศุภนุช  อยู่เปา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายศุภวิชญ์  ผ่านภพพนาสันต์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงสมฤทัย  ศรคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 นายสรยุทธ  เครือซุย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 นางสาวสลิลทิพย์  สุธรรม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงสิดาพร  เดือนแก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงสิรภัทร  นันทเรืองศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงสิริธัญญ์  บุญโญรส โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงสุกัญญา  สุทธิธรรมบำรุง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายสุข  มอนแสง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายสุพัฒน์กร  เขตคีรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงสุพิชญา  ปันเจริญ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงสุภา  อภิโชควัชรศิริ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  โมภัทรกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงสุมาลี  เกษมสุขมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 นางสาวสุวนา  สกุลมุกดา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงโสภา  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงหมู  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายอนุรักษ์  โรจน์ตระกูลไพศาล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงอภิชญา  พรรณสิทธิ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงอภิญชญา  อินต๊ะสาร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายอภิศักดิ์  ภีระ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 นางสาวอมรกานต์  เทียนแท้ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 นางสาวอมรรัตน์  ปลื้มปรีดากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงอรพินท์  โนรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงอรวรา  พิทักษ์วนาศิริ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 นางสาวอริสา  ยอดพนม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 นางสาวอลีนา  ธิราช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายอ่องจิ่ง  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 นายอัมรินทร์  อายุชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงอุบล  ฆัณฑรมาต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายเอกพน  ธิชานนท์สันติกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงเอสเธอร์  ตระกุลพรประเสริฐ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายเอื้ออังกูร  ปานทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น