รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกนกวรรณ  นิรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกมนธิดา  ปานทอง โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกรรณิกา  จริรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายจักราวุธ​  เอกา โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงเจษฎ์สุดา  สามพิมพ์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายชญาดา  กุ้งมะเริง โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวชนภัทร  นุโยนรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงชนัญธิดา  เหมพลชม โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวชมพูนุท  พรมบตร โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวชลธิชา  ศิลากุล โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวชัชฎาภร  วงศ์งาน โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฝอยจันทร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขน้อย โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
14 นายณัฐวุติ  การกระสัง โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวธนัชชา  พิมพ์น้อย โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นายธนาสิทธิ์  หัดไทยทระ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศิริวิชา โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวธัญพร  ในจิตต์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวนฤมล  บุญจันทร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงนะรินีพร  ผิวขำ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายปฏิวัติ​  อ่อนศรี โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวปทิตตา  นิพันรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวปริชญา  มะนารัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวปวีณา  ผลบุญ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวปาริชาติ  พิศเพ่ง โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นายปิติกร  ศิริสุข โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงไปรยา  วงค์จันทร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงพันธกานต์  มั่นยืน โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวพิชญธิดา  สุมานิตย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายภูวนัตก์  ภู่มณ๊ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงเยาวลักษณ์​  บุญสุข โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงรสิตรา  นามชัย โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงรัญชิดา  สุทธาบุญ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายรัฐภูมิ  อาภรณ์เลิศวิไล โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงวรางคณา  เดชเดชะ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงวาสนา  จริตรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายศตวรรษ  ทองนำ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายศักดา  เจริญรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นายศักดิ์สิทธิ์  จิตสัตย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงศิรีรัตน์  นิสัยรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงสิริญญา  มีทรัพย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงสุธิดา  สุขเกษม โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวสุนิสา  เชิดไทย โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงสุพิชญา  ละออง​ดี โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงสุภัสสรา​  อุทาหรณ์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายสุริยา  ปะลุวันรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงอภิญญา  อิ่มเอม โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงอารยา  โททอง โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงกมลลักษณ์​  คำเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จำปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงกรวรรณ  แสนบุดดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายกฤติน  เทียมครบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวกัญญาภัทร  ศรสำเร็จ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ใยแจ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงกันตา  ปาทาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงกันยาธิดา  ทองรอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงกานดา  กันชัยภูมิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายกิตติพิชญ์  ภักติยานุวรรตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวกุลธิดา  เกตุวิฑูรย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงเกวลี  นิยุทตรานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายคุณัชญ์  ทัศวงษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายจิรัฏฐ์  เขียนนิลศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงจีรนันท์​  ตาบุดดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงจีรนันท์  บุญทะจิตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายชยุตพงศ์  เหมือนพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงช่อเพชร  ธนามีชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงชาลิศา  ตาปิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวเชษฐ์สุดา  โทอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงฌานิศา  เขยผักแว่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงญาณิดา  เดิมทำรัมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงญานิตา  ธิเดช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงฎุษฎีพร  ควรคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายฐฐิพงษ์  แซ่อุย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายฐปนกร  สิงห์ลอ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงฐิติพร  ตรีศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงฑิฆัมพร​  รักษาศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายณฐพงษ์  ธาราไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายณภัทร  สรรพลชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงณภัทรารัตน์  ชัยชนะไพศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
80 นายณัฐ​ชัย  ชัยดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เชาว์จันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายณัฐชนน  เขมะชิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงณัฐชนุตร์  ลานุ้ย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงณัฐภัทร  สุมาลุย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงณิชชาอร  ปัทมวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงทัศนันท์  ผดุงเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงทิตยาภรณ์  ลาลุน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงทิตยาภรณ์  วงศ์ประสาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
89 นายธนเดช  แสงเรืองรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายธนัช  วิมลวัตรเวทั โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงธมนวรรณ  เขมะชิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงธฤษวรรณ  สมคะเน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายธัญยธรณ์  ดุลยปวีณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงธัญยธรณ์  มงคลไชยวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงธันย์นิชา​  ปิติเรืองสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงธันยพร  สิงห์สาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงธัมมิกา  วงศ์อำมาตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงธิญาดา  งามเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายธีรภัทร​  จันทร์ฉายทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงนพธีรา  จันทรคาต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงนพวรรณ  ทีทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงนภกัญญา  เกษมสุขไพศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงนภัทร  ยิบไธสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายเนติธร  จองโพธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงบัวสวรรค์  วัดตรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงเบญจอิสรีย์  ขอย้ายกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงเบญญาภา  ดาวเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายประเสริฐสรรพ์  ตินตะบุระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายปวริศ  สรจำนงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายปัณณทัต  เเก้วทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายปัณณธร  คำแสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายปุณณพัฒน์  ชัยทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ถุงทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายพชร  อินทร์เพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงพอใจ  อุปมัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงพัชณิชา  สินทรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายพัสกร  ยืนยง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงพิชชาพร  บำรุงธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ภาคีอิสระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โกศล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายภควัฒน์  แก้วไธสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายภัคพล  อาจบุราย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงภัทธณดา  แสงคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงภัทรปภา  ทยอมใหม่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงมณฑกานต์  เหมือนมาตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงมธุรดา  เฉลียวฉลาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงมนัญชยา  ยอดอาจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายเมฑาสิทธิ์  อุทก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงเมธาวี  มั่นธรรมมงคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายเมธิชัย  อุตมะกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายยุติพงษ์  คำมอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายโยธิน  มาลีวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงรมิตา  เสนานุฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงรันตาวดี  ศรีตะกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงวรรณาพร  ซึมรัมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงวาสนา  นาคชลธี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงวิชญา​รัตน์​  มาลีหวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายวิภูษิต  สุระพล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงวิมลวรรณ  กระแสโสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงศรีภัชชา  พากเพียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวศศิวิมล  บินไธสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงศิริรัตน์​  บางประสิทธิ์​ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายศุภวิชญ์  สงวนหงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงสัตตบงกช  รักพรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายสาริศ  บุญเฟรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายสิรภัทร  นามแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงสิริวรรณ  เกตุแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงสุธาสินี  ศิริภูมิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวอนันตญา  สีเทา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายอนุพงศ์  เรืองศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายอมรเทพ  จันทะดวง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงอรไพลิน  เมาหวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงอรอินทุ์  ตำปาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวอรุณรัตน์  ยางงาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายอัครพล  บุญค้ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวกนกพร  พรภิรมย์สวัสดิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงกมลชนก  ดองโพธิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายกฤตรัฐ  มูลมณี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายกฤติน  ประจญศานต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงกวิสรา  กนกศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นายกษิดิศ  บำรุงไทย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายก้องภพ  โพธิ์เงิน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวกัญญาณัฐ  จันทมาส โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงเกศแก้ว  ธรรมรักษา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงแก้วเก้า  ธรรมรักษา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงขวัญจิรา  ขยันชุมนุม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงขวัญรัตน์  เจริญเกรียงสกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงจิญนิจ  ชาติมนตรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายจิรภัทร  พัฒนาประทีป โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงฉัตรธิดา  สอพิมาย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงชนม์นิภา  เงาะลำดวน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงชนะการ  ทรงชัยสงวน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงชนิดาภา  ดวงจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงชนิดาภา  โสดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวชวิศา  แผ่นจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงญาณันธรณ์  ศิรินุมาศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงฐิตารีย์  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงณฐิตาภา  พันธุลี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงณัชชา  เหล่าบรรเทา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยาว์รัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมบุตร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บูชารัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวณัฐนันท์  เมธีปิยะพัชร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายณัฐวงศ์  จันทร์ชูวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงณิชกานต์  สุขเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวณิชมน  แสนจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายตรัยคุณ  อินทรโสภา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวตรีรัตน์  พจนพงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายทัชชกร  วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายธนภัทร  มหาสาร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายธนภัทร  ใหม่กันทะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงธนสร  เสรีสงแสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงธนัชพร  สิงหพีระกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงธมนวรรณ  วัฒนาวงศ์เสถียร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายธรรมวิท  ถือชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงธัญชนก  เพชรรัตน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงธัญญรัศม์  ลีลัครานนท์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงธัญวรัตม์  รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายธันยพงศ์  พรหนองแสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงธันยาภรณ์  วุฒิคุณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายธีทัต  ธรรมารุ่งเรือง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
203 นายไธพัตย์  ธนยศจินดารัชต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวนภสร  จงกลาง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงนัทธมน  กาญจนรุจวิวัฒน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายนันทพงศ์  เรืองสุขศรีวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงนาถยา  หมื่นไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงนิธิดา  กลมเกลี้ยง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายนิรวิทย์  โอรสรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายบวร  แช่เตีย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายบุญปวีณ  เรืองไพศาล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวบุณยนันท์  ปทุมทอง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงเบญญาภา  ชนุดรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จินดาศรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงปานพิมพ์  เหลืองประภัสร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายปิยวัฒน์  พัวอุดมเจริญ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงเปรมปวีณ์  วิเศษสัตย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงพรรณอร  คิดถูก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายพสิษฐ์  วรรณโกษิตย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายพสิษฐ์  เจริญยิ่ง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงพัชรพร  บุญญาธนพัฒน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายพันธกานต์  เทพนคร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงพิชญาวี  จารุจินดา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายพิชาภพ  เงยวิจิตร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์  แต่เชื้อสาย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
226 นายพีรพันธ์  สินธุพันธ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นายพุฒิพงศ์  วงค์ตาทำ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายเพชรกล้า  ชุ่มกระโทก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นายภคพล  ทองหล่อ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปัญนะทุภา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายภาณุเมศวร์  ย่ากลาง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงภาวินี  มหาเดชสุรชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวภิญญดา  ขวางรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญมะยา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายภูริ  เสาร์ทอง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายภูริช  รัตนเมธาโกศล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายภูรินัธ  วิเศษนคร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงมนต์ปกาญจน์  สนิทจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงมาตาณัฏฐากร  มีธนสิงหกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวมาริษา  กระแสรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงมิ่งกมล  แก้วอรสาร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวมิ่งขวัญ  จันทร์แดง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายรัชพล  ประจญศานต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เกียรติวิทยะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงรุจิภา  แสนศรีเชาว์พันธ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงรุจิรดา  บูชารัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายวรโชติ  วงศ์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงวรรณจิรา  วรรณสุรชาติ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงวรรณวรษา  จันละออ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงวรรษมน  โล่วรพงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นางสาววรรัตน์  วิเศษนคร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงวรวรรณ  วรรณปะเก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายวรวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงวริศรา  เจ็นประโคน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงวาสนา  หมื่นไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญโสม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงวิรัลพัชร  นิติไชยโรจน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงวิรัลพัชร  มหรรฆสุวรรณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  แดงสี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
260 นายวีรภัทร  ทะยานรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายศรรวริศ  ศิลา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
262 นางสาวศศิญา  สถิตย์สุข โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวศุภาพิชญ์  พานนนท์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชยเยชน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงสิริกัญญา  กางรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงสุทธิกานต์  โพธิ์กลาง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายสุรพัศ  เสริมสุข โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงอชิรญา  เต็กจินดา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายอธิษฐ์  คงลี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงอภิสมัย  วิเศษรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงอัคนิษฐา  วัชรวรรณเวทย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงอัจฉรียา  จงกล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เภสัชชา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวอารยา  ชัยกิตติพร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวสุภาพร  วิศิษฎ์ศิลป์ โรงเรียนพุทไธสง ม.3 คณิต ม.ต้น