รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  ธนพงศ์พันธุ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกชพร  องค์ชาญชัย โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกนกวรรณ  ลาภกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไกรพะเนา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกมลวรรณ  พันธุ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นายกรวิชญ์  สวนหนองปลิง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกฤตพร  หอมกำปัง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นายกฤตภาส  พิมพ์ประพร โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกฤตเมธ  อินทอง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
10 นายกวินภพ  ไชยศร โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกวิสรา  ไข่กระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
12 นายกษิดิศ  หวังค้ำกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายก้องภพ  ตั้งประเสริฐศิริ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกังสดาล  แก้วแหวน โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายกัญจน์  อรรถนานนท์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกันตพล  วิรงค์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกันตะ  แขพุดซา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกันตินันท์  ม่วงไตรรัตน์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกัลยกร  ผิวผา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายกิตติธัช  จอมเกาะ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกิตติภูมิ  หนูแหยม โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ขาววิเศษ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
23 นายโกวิท  ภูอ่าง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงขวัญข้าว  ณ พิกุล โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายเขมชาติ  วงศ์จรัสรวี โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงคะนึงสิริ  นันทจิตปราโมทย์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงจตุพร  ชูนอก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงจิณณพัต  ปลิงกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายจิณณวัตร  ศรีเจษฐานนท์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายจิรภูวดล  พูนสุวรรณ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายจิรัฏฐ์  เดี่ยวตระกูลชัย โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวจิราพัชร  ตากิ่มนอก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวจุฬารัตน์  หีบโคกสูง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โกนกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวเจณิสตา  พุ่มเกาะ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายเจตน์นิพัทธ์  ทิพย์กระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงเจนจุฬา  คงพัวะ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายชนภัทร  มะเดื่อชุมพร โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายชยานันต์  เจิมขุนทด โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวชรินรัตน์  คร่ำกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงชลธิดา  เครือณรงค์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวชัชฎา  ศรีจำนงค์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นายชัยณัฐ  พัตรภักดิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายช้างต้น  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายชาญณรงค์  วังราช โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
46 นายชิตภูมิ  พิมพ์ปรุ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชินเกษม โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงชุติกาญจ์  ฉวีพัฒน์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายไชยพงศ์  หมื่นสวัสดิกูร โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงญาณิศา  อาฟัด โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงญาดา  อัศวพัฒน์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เสยกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงฐิติวรรณ  ดินขุนทด โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สาทกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวฑิฆัมพร  ไชยชิต โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงณญาดา  พัสนันทนากร โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นายณฐพงศ์  แซ่ส่ง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายณฐพงศ์  แสวงผล โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายณฐภัทร  เกยกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายณภัทร  คณะนา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายณภัทร  เยื่องกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงณภัทร  เอี่ยมภัทรพงศ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายณภูเมศวร์  ในกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายณรงค์เดช  ดอกกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงณัชชา  เมืองฮามพันธ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นายณัชภูมินทร์  มิตรดีตระกูล โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สุขกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายณัฐชนน  พรมวันดี โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายณัฐนนท์  มุ่งพันกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวณัฐนรี  บัญชาพิทักษ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายณัฐปคัลภ์  เผยโพธิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงณัฐพิมล  ปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงณัฐมณี  วิปัสสโนภาส โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นายณัฐวัฒน์  อุบลโพธิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นายณัฐิวุฒิ  จันปัญญา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวณิศชญาน์กานต์  สมวงษ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงณิษา  ปล่องกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นายถวัลย์วงค์  ผิวสา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายทักษ์ดนัย  บาตกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายทินภัทร  ลีสี โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายธนกฤต  หมอจิตร โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายธนโชติ  คำภา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธนพนธ์  สมการ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงธนพร  ไม้สูงเนิน โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายธนพัฒน์  สิงโห โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
86 นายธนภัทร  ชาญวิศิษฏ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายธนภัทร  หนูแหยม โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายธนยศ  กรอบพุดซา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายธนวัฒน์  ปลั่งกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายธนัท  หิรัญชาติ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงธนันดา  เต็มกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงธนาพร  ติรวีรขจร โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายธนาวิน  ทองสันเทียะ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายธนิสร  เอี่ยมสุข โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายธวัชชัย  ชินรัมย์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายธัชกร  จงกลกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงธัญจิรานนท์  คนรู้ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวธันยารัตน์  กว้างไธสง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายธีเดชรัตน์  คล้ายคลึง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายธีรพจน์  มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายธีรภพ  แชจอหอ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
102 นายนนทพัทธ์  ศิริกุล โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงนพเก้า  ตัชชนานุสรณ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงนภสร  จันปัญญา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงนฤชา  ธนากลาง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงนฤมล  แซมกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงนันทิชา  วรเมธานนท์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายนิติธร  วงษาบุตร โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายนิติภูมิ  คูหาเรืองรอง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงนีราภา  กอกกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายบารมี  ฉิ่งสูงเนิน โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวเบญจภัค  สกุลภักดี โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายปกรณ์  โยงทองหลาง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายปณปัญญ์  ศรีแก้ว โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงปนัดดา  จันทรสมบัติ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงปพิชญา  บัวคำโคก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงปภาพิณ  ประไพวัชรพันธ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวประภัสสร  เสรี โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงปริญรัตน์  รัตนสุข โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เนียมสำโรง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงปวันรัตน์  แก้วกัณหา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
123 นายปัณณธร  บุญญาพิจิตร โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองคำพันธ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงปัทวิกานต์  ดวงทวีป โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายปารมีย์  หริ่งกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  สมนอก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงปิยธิดา  ลีสองชั้น โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงปิยนันท์  ศิริรักษ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นายปุณยวัจน์  จันทรสมบัติ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงปุณยวีร์  เต็มผักแว่น โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายปุรพล  พิลาสมบัติ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายพงษกร  ทิพย์รักษา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายพชรพล  ผ่องกุศล โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายพรชัย  มหาวรรณ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงพรนภา  พจน์พิศิษฐ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงพรรณทิวา  ม่วงกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงพรลภัส  ดายใหม่ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงพลอยชมพู  ไพรวิจารณ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวพลอยไพริน  โปร่งสันเทียะ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวพัณพษา  ฤทธิวัชร โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงพัทธนันท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงพิจิตรา  โหมสันเทียะ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายพิชชากรณ์  ศรอินทร์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพิ่มมงคล โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  ม่วงพะเนาว์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายพิสิษฐ์  จงอุดมทรัพย์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญฤกษ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายพีรพัฒน์  พงศ์การุณ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงพีรยา  ขันดี โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
151 นายพุฒิเมธ  พรหมสุทธิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงภฎาวดี  เครือณรงค์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวภรณ์สุชาดา  อภิพลภคสิทธิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นายภัคพล  ลมุลพจน์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงภัทรมาศ  แสงผักแว่น โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงภัทรวดี  วอนสุข โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวภัทรานิษฐ์  ไชยกุล โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายภากร  ปานประเสริฐ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายภาคิน  พื้นทะเล โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายภาคิน  อาษานอก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายภูดิศ  ฉ่อกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายภูดิศ  เลาสูงเนิน โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายภูธเนศ  นิราชสูงเนิน โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายภูมิภัส  พรหมพันธ์ใจ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นายรชต  ป้อมกฤษณ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายรพีพงศ์  พันธุรักษ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงรสธร  คีมกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
169 นายรัชพล  แก่นทองหลาง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นายรัฐรวี  ธูปอ่อน โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวรัตนาพร  ยุทธโยธิน โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงรินลดา  ยอดพุดซา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงรินลดา  แพนไธสง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายฤทธิรงค์  เตื่อยสีชัง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายเลนต์รติ  สุระเสียง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายวงศธร  พิไชยแพทย์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายวงศพัทธ์  สุพรม โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายวชิรวิทย์  สุดกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงวนัสนันท์  ไตรศร โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงวริศรา  พรหมวิจารณ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายวัชรมัย  จันทวาลย์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นายวิกรม  มั่นพิริยะ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายวินธวัช  อุดมประเสริฐ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ทองเกษม โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงวิลาสินี  รอดจันทร์พะเนา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงวิลาสินี  เขมวิวิธ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายวิศณุ  กุลเลิศพัฒน์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายวิศรวัส  จันทร์เปรมเจริญ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายวิศลย์  ลำใย โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
190 นายเวธน์วศิน  แสงจันทร์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงศดานันท์  วรครบุรี โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงศวรรยา  ธงภักดี โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงศศธร  พลขันธ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายศักย์ศรณ์  ภู่เกิด โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
195 นายศักศรี  กาญจนะคช โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงศิรัญญา  อาจอินทร์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงศิริภัสสร  ขลังวิชา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายศิวปกรณ์  ผลาทิพย์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายศิวะกร  สายไพศรี โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายศิวัช  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายศุกลภัทร  ชัยชนะ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายศุภกร  จองรัตนวนิช โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายศุภกร  ศรีสกุลเตียว โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายศุภกร  ศรีอนุชาต โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
205 นายศุภณัฐ  นาคทะเล โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายศุภวิชญ์  เกษมพงษ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายศุภศิษฏ์  พูนสวัสดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
208 นายเศรษฐา  ศิลาทอง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายสวรินทร์  พลรักษา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงสววรรณ  ครอบกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายสหัสชัย  เคลิ้มกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายสัณหวิชญ์  เหลาสา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวสาริศา  สว่างศรี โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายสิรวิชญ์  เปรื่องกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายสิรวิชญ์  แซะจอหอ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงสิริมนต์  เสาระโส โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงสิริวิมล  ศิริเริญ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงสิริวิมล  สุดตาชาติ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวสุจิตรา  จันทร์สนิทศรี โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงสุชาวดี  เหลื่อมทองหลาง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายสุนิติ  ศรีลาชัย โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงสุพิชญา  ฉิมนอก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงสุภักธิดา  ศรีชนะ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
224 สามเณรสุภาวดี  ศรีเผ่าเอี่ยม โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
225 นางสาวสุภาวิตา  กอยากลาง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นายสุรเชษฐ์  ปิ่นหอม โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายสุรดิษ  กร่อยกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
228 นายอนวัช  ด่านกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวอนัญญา  ดีงูเหลือม โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายอภิรักษ์  กับกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายอมรเทพ  ณัฐวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายอมรเทพ  ประสิทธิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวอักษราภัค  ทูลไธสง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายอัสนี  เรืองวิศิษฎ์กุล โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
235 นายอาชวิน  ศุภนิทัศนาภร โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงอารีญา  แก้วฤทธิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
237 นางสาวอารีรัตน์  ภุมรินทร์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงอารีรัตน์  สุดกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายกนต์ธร  เชื่อมกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายกรภพ  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายกฤต  เย็นเหลือ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายกฤตธัช  เจริญรัฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายกฤตพล  ภาณุพรพงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายกฤตภาส  มาดีประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
245 นายกฤตเมธ  ริยะจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายกฤตรัฐ  ทิพย์สุนทรศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายกฤติธี  ใคร่กระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายกฤติน  ศรีสว่าง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายกฤติน  สมานมิตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายกฤษกร  วรรณวงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายกฤษชกรณ์  พยัคฆ์เดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายกฤษฏิ์  ผาสุขนิตย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายกฤษณโชค  หล้านามวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายกฤษดา  บูรัมย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายกวีวินท์  หวลกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายกษิดิ์เดช  คูณแก้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายกษิดิ์เดช  เกรียงวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายกษิดิศ  ตันดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายกษิดิศ  โสมาบุตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายกษิดิส  เมี้ยนกำเนิด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายก้องกวี  แก้วมี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
262 นายก้องภพ  ธรรมาภิมุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายกันต์กวี  ศรีสว่าง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
264 นายกันต์ชัย  ตรียาวณิชย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายกันติทัต  กุยแก้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายกันตินันท์  โทเทอดวิไล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
267 นายกาญจน์ชนัตถ์  กิรณะวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายการัณยภาส  อึ้งสวัสดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายกิตติ  เฝ้าทรัพย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
270 นายกิตติธร  ไกรปุย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายกิตติพัศ  ลาล้ำ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายกิตติภณ  จรณธรรมกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
273 นายกิตติภณ  โชตินอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายกิตติภพ  พ่วงจีน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายกิตติภพ  เขียนสา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายกิตติภัทร์  กิตติพิบูลย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายกิตติมศักดิ์  เขตกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายเกรียงไกร  ขวางกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายคชาชาญ  จันทร์ดวง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายคณพศ  ทิวัฑฒานนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายคณากร  ผิวนวล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายคณิศร  พรหมดิเรก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายคุณานนท์  รัตน์สูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายคุณานนท์  สีหามาตย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายจักรภัทร  พันธุ์มณี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายจักรฤษณ์  แมงกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายจารุพัฒน์  การงาน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายจิตติวิมล  เกษมทะเล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายจิรกร  นิลวงค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายจิรพิพรรธ  พิชะยะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายจิรภัทร  อุทุมทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายจิรวัฒน์  โหนกขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายจิรวิชญ์  บุณยฤทธิชัยกิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายจิรัถกร  ศรีโญยศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายจิรันธนิน  ราชติกา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายจิรายุ  บุญเรือง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายเจตณพงษ์  พรหมบุตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
298 นายเจตนิพัทธ์  ช่วยเจริญสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายเจตนิพัทธ์  อัครเดชาเกียรติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายเจษฎา  อังสนันทวิวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายเจษฎากร  หาญอาวุธ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายเจษฎาภรณ์  นพสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายฉัตรชัย  ชัยศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายฉัตรพัฒน์  พัฒนพีระเดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายฉัตรมงคล  สอจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายฉัทปนัย  ชาวคอนไชย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายชณพล  แนใหม่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายชนทัต  สุขศรีนาค โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายชนทิวา  ชนม์ชนกบุญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายชยานนท์  ภูสิลิตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
311 นายชยาบดินทร์  ดีปู่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายชยุต  จุนถิระพงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายชยุตพงศ์  อันสีละ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
314 นายชลณภัทร  พิมพ์เกาะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายชลภัทร  พันธุขันธ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายชวนากร  บรรจงจิตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายชวภูมิ  ชาญชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
318 นายชวานนท์  จันทร์สะอาด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายชวิศ  เอกเศรษฐการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายชัชชยุต  บัวสระ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายชัชพงศ์  อู่ผลเจริญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
322 นายชัยเชฏฐ์  พานิชยิ่ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายชิณณวรรธน์  แท้สูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายชินบวร  ไพบูลย์วงค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายชุณห์  สุวิชาเชิดชู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายเชาวภัทร  อาศัยสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
327 นายเชาวรินทร์  ขันติโกมล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายโชติพัฒน์  โชคทวีสุขเสถียร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายโชติวัฒน์  บรรจงปรุ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายญาณกร  กองจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายญาณภัทร  กษิณศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายฐิรศิลป์  หวังดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายณฐกร  กุลจิรภัทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายณฐกร  พุทธรวี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายณฐนน  ชาประชุม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายณฐพงศ์  วินัยชาติศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายณตฤน  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายณธน  เบญจกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายณภัทร  งานสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายณภัทร  จ่ามาตย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
341 นายณภัทร  ฟ้าคุ้ม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นายณภัทร  วุฒิวรจินดา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายณวัฒน์  สระขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายณัชชนน  อโณทัยไพบูลย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
345 นายณัชพล  น้อมสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายณัฎฐ์วัฒน์  ส้มจะบก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
347 นายณัฏฐพล  กสิบุตรทวีวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายณัฏฐภัทร  ทวยหาญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ตันพิบูลย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
350 นายณัฐกฤต  สุ่นจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายณัฐกิตติ์  เชี่ยวการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
352 นายณัฐชนน  เอี่ยมสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายณัฐฐินันนท์  เที่ยงสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายณัฐทักษ์ดนัย  แหยงกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายณัฐนนท์  ไตรเมธาวี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
356 นายณัฐนัย  สีจุ้ย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายณัฐพล  ตะเคียนสก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนพีระเดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
359 นายณัฐพัชร์  ริมใหม่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
360 นายณัฐภัทร  กระแสโสม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายณัฐภัทร  ชวนานุกูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายณัฐภัทร  พลูสวัสดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายณัฐภัทร  พินิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายณัฐภัทร  สงวนสิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายณัฐวัตร  พงษ์เสถียรศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายณัฐสิทธ์  สันติวัฒนานนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายณัทโชค  อินทรกำแหง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายดลธีร์  บำรุงไทย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
369 นายดลภัทร  เกียวจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายเดชาธร  ชำนาญนาค โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายเดชาธร  หูสันเทียะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายตรัย  เทพสีหนู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
373 นายตั้งมั่น  สัตยาภานุเดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายเตชิต  เทียวสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
375 นายเตชินท์  กุกำจัด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายทวีศักดิ์  สีเหลี่อม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายทิฐินันท์  สอบกิ่ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายทิภากร  เพชรทัต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายทีฆทัศน์  พานทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายทีปกร  สิทธิพรรณโยธา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายเทวัญ  รอดจอหอ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายแทนคุณ  เจียนจอหอ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายธนกฤต  ชนะรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายธนกฤต  พลพงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายธนกฤต  ลิมป์พิทักษ์พงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายธนกฤต  วิเชียรดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายธนกฤต  ศรีโคกกรวด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายธนกฤต  เทพนอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายธนกฤต  แสงพรม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายธนกฤต  โค้วพินิจชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายธนโชติ  เยี่ยมสระน้อย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายธนทัต  เอื้อไพโรจน์ถาวร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายธนธรณ์  อัศววิมลนันท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายธนธัส  พุทธพิพัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายธนบดี  มีหอม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
396 นายธนบดี  ศิริจานุสรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายธนบัญฑิตย์  ประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายธนบัตร  สิงห์ทิพย์พันธุ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
399 นายธนพล  เชวงมงคลกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายธนภัทร  จันทธวัช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายธนภัทร  นาสวาสดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายธนภัทร  ปัญญาสงค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายธนภัทร  พวกจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายธนภัทร  ราชวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
405 นายธนภูมิ  สมศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายธนภูมิ  ฮอหรินทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายธนภูวดล  ศรศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายธนวัฒณ์  ยนต์สถิตย์กุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายธนวัฒน์  วงค์คูณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายธนเสฏฐ์  ตันจินดาประทีป โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
411 นายธนากฤต  ลักษณะเลขา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายธนาธิป  จีนปรีชา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายธนาธิป  อามาตย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายธนิษฐ์  ยอดสีระวงค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายธรรณวัฒณ์  ปากดีสี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายธรรมนูญ  สรณาคมน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายธรรมพิสุทธิ์  ตาลทรัพย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายธัญญธร  เชาว์วัฒนาพานิช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายธัญญ์นิธิ  อนุสนธิวงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายธาดา  ตระกูลดนัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายธาม  นาคจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายธามกร  วงศ์พิกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายธิติ  ปังศรีวินิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายธิติ  สันติลินนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายธิติวุฒิ  ธิติดิลกรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายธีทัต  แสงอยู่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายธีรกานต์  ลิ้มสุวรรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายธีรเดช  บำรุง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายธีรธรรม  ฟอกสันเทียะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
430 นายธีรนันท์  อินฉ่ำ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายธีรพล  นพรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายธีรพัฒน์  เกี้ยวสันเทียะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายธีรภัทร  ร่างทะเล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายธีรภัทร์  ธนกิจเสถียรชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
435 นายธีรเมธ  วงศ์เตชิต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายธีรัตม์  สันติลินนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายนนท์ตะวัน  จันทรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายนนทพัทธ์  พ่วงรอด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายนพภาณุ  รักวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายนภมณฑล  ธนานุรักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายนภสินธุ์  สุบงกช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายนภัทร  ลีลามโนธรรม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายนภัสวัต  บรรเทา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายนรภัทร  นินนานนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
445 นายนรากร  วรรณโพธิ์กลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นายนราวิชญ์  มรกต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายนราวิชญ์  วรรัตน์โภคา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายนวกร  ยศสุนทร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายนวพล  จันคำ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายนวพล  แตมสำราญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายนันทวัฒน์  เสมียนรัมย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายนันธิพัฒน์  นวลประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายนิตินนท์  อุ่นแดง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายนิรมิต  กาญจนบรรจง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายเนติธร  แดขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายบดินทร์  ธีรานุพัฒนา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายบุญพัฒน์  พัฒนขจร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายปกรณ์  ศักดิ์ศิริมนตรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายปญวรรต  ซ้ายโพธิ์กลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายปฏิภัทร  ราชพลแสน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นายปฐมพงษ์  แสงธรรมรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายปณัยกร  ติยะแสงทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายปพนธีร์  ตุ้มไธสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายปภังกร  ชีจะโป๊ะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายปภังกร  แก้วใสธัญกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายปภังกร  ใหญ่สูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายปภาวิชญ์  เทพทะเล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายปรปัณณ์  ไตรภพกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายปรเมศร์  หวังอ้อมกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายปรัชญา  บุรมย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
471 นายปราชญ์ศิริ  ฐิติผกายแก้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายปราชญาวัฒน์  สินธุ์ไพฑูรย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายปรินทร์  เปลี่ยนกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายปริพรรษ์  จันทร์คุณาภาส โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
475 นายปฤณภณ  ปัถยาวิชญ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นายปวริศ  ดาวฉาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายปวริศ  ถมจอหอ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายปวริศ  อิ่มวิเศษ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายปองภพ  แสงสว่าง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
480 นายปัญญวัฒน์  เจริญศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายปัญญวัตร  ชวนนอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายปัณชาณัฏฐ์  อัศม์สิริ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายปัณณทัต  ลันวงษ์สา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายปัณณธร  ศรีอินทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายปัณณพงศ์  กีรติอนันต์พร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายปัณณพงศ์  วิสัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายปัณณวัฒน์  สุขสุเดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายปัณณวิชญ์  กุลวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายปัณณวิชญ์  พิมพิค่อ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายปัณณ์  ตันติวงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายปิฎก  เจริญผล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายปิติวัฒน์  มีแสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายปิยพัทธ์  หาญอนุชน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายปิยพัทธ์  เย็นรักษา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายปุญญพัฒน์  กุศลรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายปุญญพัฒน์  คำรณฤทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายปุญญพัฒน์  ตองอ่อน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายปุญญวัจน์  พงษ์ดนตรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายปุญสาร  ชอบอิสระ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายปุณณวิชญ์  ประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายปุณมนัส  จีบกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายปุณยวีร์  ตั้งอดุลย์รัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายปุณยวีร์  บำรุงเกาะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายเปรื่องปราชญ์  ศรีพลัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายพงศกร  ศิริพานิช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายพงศกานต์  ศรอารา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายพงศ์ณภัทร  เงินสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายพงศ์ปณต  พรหมพันธ์ใจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายพงศ์ปณต  เลิศไธสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายพงศ์พล  แซ่คู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายพงศภัค  สิงห์ช้างชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายพงษ์ตะวัน  คล้ายสุบรรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
513 นายพงษ์วรัตม์  เอ้กระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายพชพล  ภิริยารมย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายพชร  วาสสามัคคี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายพชรกร  คำฤาเดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายพชรพล  จิตรโคกกรวด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
518 นายพชรพล  พรหมพิริยะมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายพรศิวะ  พูนศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายพฤกษชาติ  สุวรรณปะเถาว์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายพฤกษ์  คงจิตรค้า โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายพลกฤต  เดชกุญชร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายพลพล  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายพศุตม์  จิตต์เป็นธรรม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายพสุธา  รวดเร็ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายพัชรดนัย  พักตร์จินดา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายพัชรดนัย  รุจิฉาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายพัฒนพงศ์  ขวัญมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายพัทธดนย์  พิมพ์โคตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายพัทธนันท์  ปราณีรัชต์เลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายพันธุ์พิพัฒน์  จิตรประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายพัสกร  อู่กาญจนกิตติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายพิทยุตม์  ผลพอตน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายพิทวัส  วงศ์ธนสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายพิสิษฐ์คุณ  สุรเนตรธีร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายพิสิษฐ์  การสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
537 นายพิสิษฐ์  เตชะพรอนันต์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายพีรณัฐ  ศรีประทุม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายพีรธัช  หวังชิดกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
540 นายพีรพัฒน์  พัชรมนตรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายพีรวิชญ์  ใหญ่สมพงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายพีระมิตร  ตัณศุภศิริเวช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายพุฒิพงศ์  รัตนพงษ์วณิช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายภคิณ  จงฤกษ์งาม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายภคิน  นิรมิตสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายภัควัฒ  อินต๊ะขัน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายภัควัฒน์  พันธุ์ตัน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายภัทรพล  บุญเครือบ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายภัทรพล  เขียวปัญญา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายภาคภูมิ  สรณาคมน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายภาณุพงศ์  สืบปรุ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายภานุพงศ์  นองวัตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายภาวริสฏ์  ญาตินิยม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายภาวัต  พรวนพิทักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายภีมวัศ  อเบอร์โครมบี้ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายภูดิท  รวมใหม่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
557 นายภูดิท  วงศ์หทัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายภูธเนศ  งาจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายภูเบศก์  สงเคราะห์ธรรม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายภูผา  ภูมิภู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายภูผา  แสงบุญเรืองกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นายภูพิพัฒน์  กิติรัตน์ตระการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายภูมิพัฒน์  ใหม่สูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายภูมิพิรัชย  พันพินิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายภูมิรพี  จันทร์เวียง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายภูมิรพี  เชาว์วันกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายภูมิรพี  โค้วถาวร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
568 นายภูเมธ  เมธาธิรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
569 นายภูริ  จรรยาเจริญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายภูริ  วริศรางกูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายภูริช  ลามศรีจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
572 นายภูริเดช  ฉัตรไกรเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายภูริทัต  เทียนชัยแสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายภูรินทร์  อาษาพันธ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
575 นายภูริพัฒน์  แซ่อึ้ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นายภูวรัตน์  นาคจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นายภูวรินทร์  นาคจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายภูวรินทร์  ไตรจักรปราณี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายภูวสิษฎ์  มังกะโรทัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
580 นายภูวิช  มากชุมแสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายภูวิศ  แก้วกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายมนพชร  เกิดโพธิ์คา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายมโนรัฐ  หอมจะบก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายมหาสมุทร  โถทองคำ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายเมธัส  ตรงด่านกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นายเมธาสิทธิ์  สมรักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นายเมืองไท  ทองนอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายยศกร  สุนทรพันธุ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายยศวิชญ์  งอนสำโรง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายยอดภู  วิบูลเจริญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายเยี่ยมภพ  ใบโพธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายรชต  กิ่งนอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายรชต  ภักดีศิริ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายรชต  วงษ์มา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายรณกร  โพธิ์ทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายรพีพล  ไตรวัลลภ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
597 นายรพีภัทร  กายสิทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายรพีภัทร  วรรณศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายรังสี  เทียนจอหอ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายรัชชานนท์  งามอาการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายรัชพล  รัตนผดุงกิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายรัชพล  สิมนาม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายรัฐธนินท์  อติวัฒน์อังกูร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายรัฐภูมิ  ดาราประธาน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายรัตนพงษ์  คงสุดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายลัญฉกร  พุทธานุ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายวงศธร  พรหมมีชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
608 นายวงศ์ปกรณ์  ใจปัญญา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
609 นายวงษ์ปณิธาน  แชจอหอ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายวชิรพงศ์  สิงหาทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายวชิรวิชญ์  ธานีรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายวชิรวิทย์  สังขกุลมาลา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายวชิรวิทย์  สืบกระแสร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายวณิชกร  น้อยบุตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายวรภพ  มีวาสนา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
616 นายวรเมธ  ดีคณา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายวรเมธ  สมนา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายวรรณธนพงศ์  ปลอดกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
619 นายวรวรรธน์  วรพัฒนรัสมิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นายวัชรพร  ยันสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายวัชรภัทร  จำปาโพธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายวิชญ์ภาส  ธนพงศ์ภากรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
623 นายวิริทธิ์พล  ยอดจัตุรัส โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายวิษณุพงษ์  เจียมทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
625 นายวิสุรัส  ลิขิตพัฒนะกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายวีรชน  ใหม่นาเพียง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายวีรภัทร  วัฒนานนท์เสถียร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายวีรภัทร  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายวีรภัทร  เพชรนอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายวีรวิชญ์  จิตรชิรานันท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายวุฒิชัย  ชื่นราม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายวุฒิพงศ์  เทพนอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายศตานนท์  คำกอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายศรัทธา  สุทธิปัญญา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายศักดินาถ  อายุวงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายศาศวัต  ทีจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายศาส์นิทัศน์  สรสิทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายศิรพัศ  โพธิชาญประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
639 นายศิรวิชญ์  ศิลารักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายศิรวิชญ์  โพธิ์ทองงาม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายศิริศักดิ์  นิธิโชติไชยรัช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายศิวกร  หาปัญนะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายศิวกร  เกียวจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
644 นายศิษฎา  นาคเลื่อน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายศุทธิพันธ์  เหล่าอุดม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายศุภกร  เอกศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายศุภกร  ใจยะสิทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายศุภกฤต  สำรวลสุวรรณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายศุภการ  นงนุกูลชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายศุภณัฎฐ์  วัฒนสุนทรสกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
651 นายศุภณัฐ  สิงหา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายศุภณัฐ  สีรัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายศุภรากร  คำหอม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายศุภวิชญ์  อุปคุณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายสถาพร  บุญรอด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายสรยุทธ  แนมพลกรัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายสรวิชญ์  สุ่มมาตย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายสรวิศ  ก่อกิจกุศล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายสรวิศ  เสรฎฐพงศ์ไพศาล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
660 นายสหชาติ  ชาติพรหม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายสหรัถ  เดชสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายสองเอก  สักบุตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายสิทธิพรรธน์  ตันพิบูลย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายสิปปกร  เอกรุณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายสิรภพ  พงศ์ประยูร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
666 นายสิรภพ  พูนแก้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายสิรภพ  ศาสตร์กลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายสิรวิชญ์  สีห์ชัยพัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายสิริภูมิ  คมขำ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายสิริวิชญ์  วัฒนะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายสืบตระกูล  เกื้อทาน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายสืบสาน  วิเศษรินทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายสุทธิพจน์  ลีลามโนธรรม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายสุทพาพงษ์  พานิชยิ่ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายสุธางค์  สุขเรืองกูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
676 นายสุภรรณธิพงษ์  แจ่มศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
677 นายสุภวิชญ์  กิตติชัยสาโรจน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
678 นายสุรเกียรติ  สิงขรอาสน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายสุรขวัญชัย  จุลเกาะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายสุรพงษ์  บรรเจิดเวหา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายสุรภัส  ธัญญรัฐกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายสุรวัฒน์  ม่วมกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายสุระยุทธ์  ประคองทรัพย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายสุวรรณภูมิ  กิจจาชาญชัยกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
685 นายสุวิจักขณ์  ตันวรรณรักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายสุวิจักขณ์  เกตุแก้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายสุวิจักขณ์  เต็งศิริกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายสุวิจักขณ์  โภคชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ส้องสะโดม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายโสภณวิชญ์  อุดมพรวัฒนะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
691 นายหลักการ  ลิ้นแก้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
692 นายอชิตะ  ทำเลนา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายอชิรวัชร์  ธรรมธาราณา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายอชิรวิชญ์  วัฒนานุสิทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายอณันดา  ถือพุทธ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายอธิป  สมิธ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายอธิยุต  วณิชาชีวะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายอนันตชิน  เดชขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  แมวมั่งมี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายอเนชา  คำสิงห์นอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
701 นายอภิวัฒน์  สีหปัญญา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายอภิวิชญ์  สิงหานนท์ตระกูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายอรรถพร  ปรีชาชาญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายอรรถพล  พุ่มพวงเลิศสกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
705 นายอัครวินท์  คงทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายอัชนาวี  หัดสาหมัด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายอัมรินทร์  จิมสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายอาณกร  หัสดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายอินทรทัต  ทรัพย์บุญมี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายอุกฤษณ์  คราวจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
711 นายเอกพิสิษฐ์  บุญธนะรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายเอื้ออังกูร  น้อมเมืองปัก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายโอบนิธิ  ธีรานุพัฒนา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายฮีโร่  ยิ้มเป็นสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงกชมน  เชียงใหม่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงกรนันท์  ปานพิมพ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
717 นางสาวกรวินท์  กาญจนประพิณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
718 นางสาวกานต์รวี  แย้มจะบก โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
719 นางสาวกิตติ์รวี  รุ่งรัศมีธนันท์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงขนิษฐา  อธิราชเทวินทร์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงจิณัฐตา  บุญศรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงจิตประภัสสร  วงษ์เบ้ากุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
723 นางสาวจินดารัตน์  เลิศคุณลักษณ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงจิรัชยา  ธีรประภานนท์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงจีรพร  ต่วนจะโปะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนพงษ์วณิช โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงเจตปรียา  สิริประเสริฐศิลป์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงชญษกร  พันธุ์บุตร โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงชมพูนุท  รอบคอบ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  สาคะศุภฤกษ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงชลธิชา  ประสิทธิ์สุวรรณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
732 นางสาวชลัยรัตน์  อัครวงษ์โอฬาร โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงชลิตา  ศิริโสภา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงชวิศา  ธนากูลพงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงชุตินันต์  สุขพงศ์จิรากุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงญาดา  ศิริสุนทร โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
737 นางสาวฐิตารีย์  กองจันทร์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงฐิติภัทรา  ไหวพริบ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงฐิติวรดา  ธนสิทธิ์บวร โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงณภัทร  โรจนชีวาคม โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงณรฎา  จะชาลี โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  วาสุเทพรักษ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เตชะพรอนันต์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงณัฐรินทร์  จอมงูเหลือม โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงณัฐวรา  แย้มประเสริฐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
746 นางสาวณิชา  สีหานาวี โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นางสาวณิชา  อวบสันเทียะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงทองนพคุณ  พัฒนชัยวงษ์คูณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงธนัญชนก  ทีฆรัตนมงคล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงธัญญารัตน์  วงษาแก้ว โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงธัญดา  ธนาธรศิริกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงธัญภัค  นามศิริพงศ์พันธุ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงธัญรดี  วงษ์พิทักษ์โรจน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงธันยพร  เลาหะภควัต โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงนภัทร  ตั้งเจริญ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงนวพร  จันทรวรากร โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงนวพรรษ  จรภักดี โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงนัชชา  กรเกริกเกียรติ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงนิชาภา  สุวรรณชาติ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
760 นางสาวปกิตตา  เกรียงเกษม โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงประกายดาว  บัวนาค โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงปริณาห์  เลิศชัยยุทธพงษ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงปริยากร  ตั้งวิไลเสถียร โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงปอณรัตน์  วินทะไชย โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงปัญญวีร์  พื้นชมภู โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงปัณชญา  ชัยธนะกาญจน์กุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
767 นางสาวปัณฑิตา  ขอพึ่งด่านกลาง โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงพศิกา  พฤกษ์พนาเวศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงพัทธนันท์  กิติรัตน์ตระการ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงพัทธนันท์  ตั้งไพโรจน์วงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บรรพสุวรรณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หวังบรรจงพูน โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงพิริญา  ชัยยะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงแพรพลอย  เกียรติสุขศรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
775 นางสาวภรภัทร  สิริจินดา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงภัคภร  อาจวิชัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
777 นางสาวภัทรพร  โควสุภัทร โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
778 นางสาวภัสส์มณฑ์  จันทองเดช โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เพียงขุนทด โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงมนัสขวัญ  สวัสดิ์หว่าง โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงมีน  โชติณภาลัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงรดา  สิริจินดา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงรินรดา  ตั้งศิริวัฒนวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงลักษยา  ยันต์สำโรง โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงวณิชชา  พิทักษ์วาณิชย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงวรนิษฐาพร  เกตุเเก้ว โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงวรภิญญา  กิตติศิริประพันธ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงวรวลัญช์  กิตติศิริประพันธ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงวาราดา  จงจิระวงศา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงวิจิตรา  สิงหวรางกูร โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงวิสุดา  สายพวรรณ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
792 นางสาววีรินทร์  บรรจงปรุ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงแว่นแก้ว  ก่อสกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงศุภรา  ก่อสกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวคีรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พรมตะพาน โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงศุภิสรา  ยาวะโนภาส โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงสกุลทิพย์  พวงศรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงสโรชา  พัฒนากุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงสิดารัศมิ์  สุบงกช โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
801 นางสาวสิริยากร  ทิพย์สุนทรศักดิ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงสุภาวิตา  นภากาศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงโสภิษฐรักษ์  ภักดีดำรงเดช โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงอชิรญา  วชิรมโนวาทย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงอภิปรียา  ปวบุญสิริวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงอรจิรา  นิลศรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงอรณภัทร  สุดเวียง โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงอรนิษฐา  อ้อมกิ่ง โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงอรัชฌา  วงศ์ดนตรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
810 นางสาวอริยภา  อริยานุชิตกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงอสมา  มณีเนตร โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงอสมาภรณ์  น้อมเมืองปัก โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงอัจฉริยา  งามวงศ์รณชัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงอาภารัตน์  รัตนาวิวัฒน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
815 นางสาวอารียา  จัตุรัสตระกูล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงอิสรีย์  เมฆแสงอรุณรุ่ง โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงเอวิตรา  เลิศติยวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงไอรฑารีย์  พันธุรักษ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายกัณตภณ  ธิติบุณยกร โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายพงศภัค  ยิ่งดัง โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงกรกช  สนใบ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงกรรณิการ์  ก่อแก้ว โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายกันต์กวี  พิพัฒน์เสวิกุล โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายกันตพงศ์  ฆ้องเดช โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงกาญจนา  วันนู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
826 นายกิจจาวุฒิ  เดชานุภากรณ์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงขวัญรัตน์  โขนกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
828 นางสาวคณิตตา  สุระธรรม โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงจันทิมา  ชิดโสดา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายจิรวัฒน์  ชิณศรี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
831 นางสาวจิรัชยา  กอกกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายจิราวัฒน์  สุขใจ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงจุฑามาศ  ดอนพุดซา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
834 นางสาวเจตธิดานุช  มนต์กลาง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายชนาธิป  ศรีเฉลิมศักดิ์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
836 นายชิษณุพงศ์  โครมกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
837 นางสาวญาณิศา  บำขุนทด โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงญาณิศาน์  ธีระวัฒนา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายฐิฏิวีร์  วงคำเหลา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงฐิติมา  สีสนอง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายณฐกร  อาจยัง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจตนา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงณัฐชยา  มิตรกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เชิงกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงณัฐนันท์  จรัสพรโสภณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงณัฐนิชา  ครุฑวิชิต โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
847 นางสาวณัฐวิภา  นุชกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงถิรดา  แก้วกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงธนพร  อารีวัติ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายธนภูมิ  พวงเขียว โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงธัญชนก  เลื่อนลอย โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงนภัสสร  หม่อนกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงนริศรา  โพธิ์พิน โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายนิติภัทร  ทองนาคมะดัน โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงเนตรชนก  นาคเสนอินทร์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
856 นางสาวเนติพร  พจน์ปริญญา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
857 นางสาวเบญญา  หมายกลาง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายปฏิภาณ  อ่องพิมาย โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
859 นายปราเมศ  กกกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงปรียนันท์  แย้มกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงปาณิสา  แพวตะคุ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงพรนภา  ละมุลครบุรี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงพรนารา  จั่นทอง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงพริริสา  จันทา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงพิชามญธุ์  พลแสน โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
866 นายพีรดลย์  แก่นกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ถาดกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงภคพร  แสวงดี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายภครเมฆินทร์  เปรื่องกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
870 นางสาวภรพิมล  กองกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงภัทรวดี  เรืองคง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยิ่งเจริญรุ่งเรือง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายภาณุวัฒน์  เปรี้ยวกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
874 นายภูธิป  พาชัย โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายภูพิรัฐ  เชิงกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงภูสุดา  แรมจะบก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายมังกร  แตะกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายมิ่งแมน  แก่นกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
879 นางสาวมิรันตรี  แคลนกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงรัตนประภา  เกี้ยวกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงเรือนทิพย์  โคกเกษม โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
882 นางสาววรรณวิษา  หมั่นทองหลาง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงวริศรา  โชคพิทักษ์พงษ์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงวิไลวรรณ  ชิดกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายศิรชัช  วงศ์พล โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงศิริวรรณ  เปลื้องกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงศุจินทราภัทร  บัวขม โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายศุภณัฐ  บุญศรีรัตนะ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงสกุลยา  โสวะตระกูล โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงสตรีรัตน์  เดือดขุนทด โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงสภาวิกา  บัวศรี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายสมนัส  อินทนารินทร์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
893 นายสรยุทธ  บิงกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงสโรชา  เชิดสระน้อย โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงสุวิมล  เสริฐเมืองปัก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงอรปรียา  อดทน โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงอัญชิษฐา  แย้มศิลา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงอิสรียะ  บุญเต็ม โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายจักรกฤษ  เดชา โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงนริศรา  กุลแจทอง โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายภัทรพล  เชื้อประทุม โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงสิริกัลยา  ศรภูมิ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงกรรนญพรรธ  ยาคำ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงกัญวศา  พิพัฒนสกุลวงศ์ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายกัณฑ์พจน์  คะเนสุข โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายกานต์ธีรา  คิมขุนทด โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายกิตติภูมิ  เอนกธนะสุวรรณ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
908 นางสาวกุลิสรา  อินทร์แพง โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงแคทเธอลีน  สุดวีระเศรษฐ์ โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายจักริน  ขยายวงค์ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายจิรทีปต์  ใกล้โพธิ์ โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงชติกานต์  ยอดสง่า โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายชนพล  ลิ้มเทียมกุล โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงชนม์ชนัส  รอดทรัพย์ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงชนัฐชิดา  ศรีสิริ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
916 นางสาวชนิกานต์  แดงประเสริฐ โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงชนิดา  จันทะคาร โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายชยพัทธ์  บุญมี โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายชยุตม์ธรรม  เอกพิสิษฐ์กร โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายชวิศ  ขาวชู โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงชัญญาภัค  เจียระกุล โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายชานนท์  ศรีคำเวียง โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงชาลิสา  สง่าประโคน โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
924 นางสาวญานิศา  แก่นเขียว โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงฐิตินันท์  ดีแสน โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายณฐพร  มัสแมน โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายณัชพล  ศรีทองรุ่งทิพย์ โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงณัชมาศ  กันทรสุรพล โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงณัฏฐ์ดารินทร์  อ้นมี โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายณัฏฐพล  ยอดจะบก โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายณัฐทพงษ์  วงศ์จิตไพทูรย์ โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงณัฐธยาญ์  สังข์ทอง โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายณัฐพล  ชมทะเล โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงณัฐภัทร  วิจิตรขะจี โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายณัฐรัช  พรหมศร โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไตรบัญญัติกุล โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงณิชาภา  บุญลอย โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงทัชยา  อิ่มลิ้มธาร โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายธนกฤต  ทองนวน โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายธนพัทธ์  เทืองสันเทียะ โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงธนภรณ์  อุดมเดช โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายธนวิชญ์  จิรวัฒิภาส โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายธนัชย์ธรณ์  กันทรสุรพล โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายธนากร  ศักดิ์เจริญเกียรต์ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายธนาธิป  กริชพัฒนา โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงธนาภา  คุ้มอิ่ม โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
947 นางสาวธัญชนก  พอกกลาง โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
948 นางสาวธัญธร  อริยเจริญวงศ์ โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงนพวรรณ  ตรีวิมลโอภาส โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงนวพร  กิจสำราญ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงนวินดา  กำจรเวทย์ โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงนัณน์ปนาฬี  จึงเจริญบุรธัช โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงนันท์นภัส  อนันต์บัณฑิตกุล โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงนิชา  เจือจันทร์ โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงเนตรนัดดา  รักเพ็ชร โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
956 นางสาวปรมาพร  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงประพิชญา  บุญเป็ง โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงปริยากร  เชยสูงเนิน โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงปรียาภัส  งามฉวีพันธุ์ โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงปัณยตา  นานอก โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงปาณิสรา  เต็งศุภกุล โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายปิยังกูร  พรหมมา โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
963 นายปุญณพัฒน์  วาทโยธา โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายปุณณัตถ์  มังคะจา โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายพชธกร  ไพพร โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงพลอยชมพู  วิสุธิธารากร โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มณีโชติ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงภัทรญา  นามบุญลา โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายภานุพงษ์  ประสพหมู่ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงภูริฎา  วิริยวงษ์ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงมิ่งกมล  ต้นสารี โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายเมธิชัย  คูณทะเล โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงรติยา  เทียนขุนทด โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายรพีพัฒน์  สาทอง โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายรัชชานนท์  เนรเพ็ชร โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงรัญชิดา  อนิวัตกูลชัย โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายรัฐนันท์  ศรีมงคล โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายรัฐวิชญ์  ขำนเรศ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายรัตนตรัย  สีทอง โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
980 นายรุจิภาส  เพิ่มพรพิพัฒน์ โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายเล็กชิงตัน  กาลาน โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงวธัญญา  ใจลักษณ์ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงวรภรณ์  วงค์พิลา โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงวรัญณิฎา  บุญเพลิง โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายวศิน  นวลโพธิ์ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายวัศพล  วงศ์พายัพชัย โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายวีรภัทร  เลขานุกิจ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายศุภกร  อนิวัตกูลชัย โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายศุภกิจ  ดอนหงษ์ไพร โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายศุภวิชญ์  ทิพย์เนตร โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทองนวล โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายสาธิก  งานพีรพงศ์ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายสิทธิการณ์  สุวรรณพันธุ์ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายสิปปภาส  เมฆแสงอรุณรุ่ง โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงสุพนิดา  ทองพูน โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายอฐิษฐ์  นาทอง โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายอนุชา  ฉ่ำกลิ่น โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายอภิธารทอง  ภักดีนอก โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายอริยภัทร  ชุ่มกระจ่าง โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายอัครสิชน์  รุจิภาสพรวดี โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 นายอินทรี  ท้าวเพชร โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงอินทิรา  มุกเมธีเสถียร โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงเอมิลี่ นารีลักษณ์  ชมิดท์ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายกันตภณ  รักกุศล โรงเรียนพิมายวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงจุรีรัตน์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนพิมายวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงณัฐกิตติ์  คัมภิรา โรงเรียนพิมายวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงณัฐชยา  สุขมา โรงเรียนพิมายวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงณัฐชิตา  รู้งาน โรงเรียนพิมายวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงณัฐธิยา  นิ่มอนุสรณ์กุล โรงเรียนพิมายวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายเตชพัฒน์  เต็งกลาง โรงเรียนพิมายวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงนรีรัตน์  ศรีเขียวตระกูล โรงเรียนพิมายวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายเนติรัช  โด่งพิมาย โรงเรียนพิมายวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงบัณฑิตา  จวง โรงเรียนพิมายวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงเบญจพร  ดาวเรรัมย์ โรงเรียนพิมายวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงเปมิกา  ค้าขาย โรงเรียนพิมายวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงพีรดา  บุญเครื่อง โรงเรียนพิมายวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายภูริภัทร  บุญแซม โรงเรียนพิมายวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายภูวดล  ตลอดไธสง โรงเรียนพิมายวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงวรรณชนก  จี่พิมาย โรงเรียนพิมายวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงศิรัชญา  อยู่ชาติประเสริฐ โรงเรียนพิมายวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น