รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกนิภา  แคงสันเทียะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกมนธิดา  แสนท้าว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกรภัทร์  แก้วหมื่นไวย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤตเมธ  บุญโยธา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกฤติน  ไตรศิวะกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกฤษฎา  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายก้องภพ  เทศสนั่น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์แก่น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกันตพิชญ์  นิมิตรบรรณสาร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกันตินนท์  ศรีพล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกานต์ธัช  ภักติยานุวรรตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุทธิ์วงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกิตติภูมิ  วาบสูงเนิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  กาชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม  คงยืน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายขจิต  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงขวัญจิรา  ชนะจอก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายคณพศ  แทนสันเทียะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงคณัสวรรณ  สิมาชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายจตุภูมิ  พรชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงจิรัชญา  ประพรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายจิรัฎฐ์  เผือกทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายจิรายุ  เตือนสายออ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายจิรายุพงศ์  ตาปราบ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงชญาณิศา  พิสิฐปภา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงชญาดา  พรประสิทธิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงชญานิศ  มินทร์เสน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายชนมภูมิ  ถือชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายชนะชัย  เทียมแก้ว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงชนิดาภา  นามเมือง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายชโยฑิต  เสาโกมุท โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงชลธิชา  สุกาวงศ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายชวกร  พงษ์พันธุ์สง่า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายชิษณุพงศ์  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายฐานธนินพ์  เหล่าสินชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงฐานิตา  ทองชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายฐาปกรณ์  โพธิ์สุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงฐาปนี  ปะหุสี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงณปภา  ธรรมกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายณภัทร  ชื่นชม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายณัชพล  จงจอหอ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายณัชพล  โสพิลา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จิตรพิลัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โชตินวกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สมศรีแสง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายณัฐกฤตา  ภูคงคา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงณัฐชนน  ชนะวงศ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายณัฐพงศ์  บรรจงงาม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงณัฐวดี  ชูสกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทรัพย์สมบัติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายณาธาร  ดิเรกชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายดนุสรณ์  ดารากุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงดุลยาภรณ์  ลาภเกิด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงทยิดา  ริยาพันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายทศวุฒิ  ตนินทรางกูร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายทักษิณ  กลางสาทร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายทินกร  ชาวประทุม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายธนกฤต  ประกายเพชร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายธนดล  ทวีชีพ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายธนบดี  เริ่มรักสกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายธนภัทร  สมานชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายธนวัฒน์  บุรีมาต โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายธนวิชญ์  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงธนัชพร  พองชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายธราเทพ  เอื้อพงศธร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ประจงค้า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คนรู้ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงธันยมัย  ศิลาดำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงธารธรรม  ถนอมพันธุ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงธิษณามดี  ทรัพย์ประดิษฐ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายเธียรวิชญ์  จรูญพันธุ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายนครินทร์  เข็มกลัดมุกต์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายนนทพัทธ์  สถิตย์ภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายนภณัฐ  ทาจันทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายนราธิป  สิงห์กระโจม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายนราวิชญ์  แคนมี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายนิทัศน์  ทองสุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ฦาชา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงบุณฑริก  คำด้วง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายบุณยกร  ประทุมชาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงประวีณา  บุญค่ำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายประสิทธิศักดิ์  หิดเมียงสงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงปริญญาพร  คำกองแก้ว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงปริตรา  จันทชาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงปริมมาดา  สุพันดี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายปรีธาร  ประทุมถิ่น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงปรียาวีณา  พองชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงปวริศา  นิลโท โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงปัณณธร  น้าพานิช โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงปาณิศา  บำรุงสงฆ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงปาณิศา  เผือกทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงปาณิสรา  จวงเงิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายปิยศักดิ์  บำรุงชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายปุณณภพ  เทียนสันเทียะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายผาเมือง  สาริยา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายพงศภัค  พรโสภณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงพจธิฌา  สิงห์ลา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงพชรพร  วรพล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงพรรษา  เฝ้าทรัพย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงพลอยสกุล  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายพสธร  ภักติยานุวรรตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายพสิษฐ์  ภู่เนาวรัตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายพัชร์  ภัทรพงศ์สินธุ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายพัทธนันท์  เตมินทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงพัทธนันท์  ไกรอ่อน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงพัทรินทร์  ถิ่นสุวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายพิชชากร  อินทร์วงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงพิชชานันท์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงพิชชาพร  วงศ์ไพร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงพิชชาภา  สุภศักดิพัฒน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงพิชญ์ชา  เพลียซ้าย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงพิชญ์ตรีญา  งามประเสริฐ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงพิชญธิดา  เพชรหึง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายพิชญุตม์  หมั่นหาโชค โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงพิมพกานต์  กุดชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บำเหน็จพันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูสิลิต โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  รักอาชา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงพิยะดา  โคจำนงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายพิสิษฐ์  พัฒนะพุฒิเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายพีรดนย์  ทรงศรีชัยนันท์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายพีรภัทร  วิโรจน์ศิรศักดิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงพีระดา  จิตต์สุภาพรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทาสิมมา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงแพรริสา  บำเหน็จพันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงแพรวา  อ่อนอ้าย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงฟ้าใส  สุวรรณโณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายภณวัฒ  ชัยวิรัตนะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงภวรัญชน์  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายภสกร  ศิริกำเนิด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายภัคพงศ์  โพทะมาตย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงภัฏฏินี  สุภบรรเจิด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงภัทรธิดา  นวชาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงภัทรพร  ศรีพันธุ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายภัทรภูมิ  จำเริญสุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงภัทรมน  ภู่เนาวรัตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายภาคภูมิ  พลชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายภาทัต  สุภบรรเจิด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายภานุพงษ์  วรรณศรี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายภูตะวัน  แซ่ลี้ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายภูมิภัทร  นวชาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงมนฑาทิพย์  ทองนาค โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขันอาษา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายยศวัฒน์  อภิวัฒน์วณิชกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายรัฐภูมิ  มณีวรรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  สงชนะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงลักษิกา  ถนอนเชื้อ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายวงศธร  ฐานมั่น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชมกิจ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองนาค โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงวราภรณ์  หูชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายวรายุทธ์  ศรีสุภาพ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายวรินทร  ชาลีวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงวริษฐา  ศรีนวกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงวัลลภา  เหลืองอ่อน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงวาณิกา  หาญชนะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายวิชธนา  แคล่วไพรี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงศรัญญา  พรมณี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายศรัณยพงษ์  เกตุเรือง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่เล้า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงศิวาพร  แนวโอโล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายศุภกร  แซ่ล้อ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายศุภณัฏฐ์  คำขวา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายสรวิศ  สลิดชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายสวัจฉัตว์  เพียงปราชญ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงสิริขจร  พงษ์ศิริ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงสิริลักษณ์  พงษ์ศิริ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงสุขกมล  กุลสุวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงสุภดารี  แซ่ตั๋น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงสุวรรณลักษณ์  ฤทธิ์สืบกิจ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงอภิรดา  จิรเกษมสุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายอภิวัฒน์  ญาติสมบูรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงอภิษฎา  เหลาทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงอรกานต์  มณีวงศ์วิจิตร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงอรญา  ภูศรีฤทธิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงอรปรียา  อาราษฎร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงอรวรรยา  อมรชัยกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงอัญมณี  ต่อโชติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายอิทธิกรณ์  มีธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงกนกวรรณ  เต่าทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงกมลรัตน์  กองโฮม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายกรกช  สิงหกัมพล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงกรกนก  อินทร์เพชร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ตันเบ็ต โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประเสริฐกุล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยพร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ดีกุดตุ้ม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงกัญญาภัฐ  ไพราม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงกัญญารัตน์  น้อยแก้ว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไตรสงคราม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงกัณฐกา  รักถาวร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงกัณธิยากรณ์  คำพิโลชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงกัลยารัตน์  พันธุ์ชาลี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงกานต์กมล  บรรเทิงใจ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงกีรติกา  ชัยประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงกุลนันท์  หิรัญคำ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงขวัญนภา  ป้องขันธ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงเขมจิรา  แท่นมาก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  อภิโชคนิธิภูวดล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงจรีพร  คำจันทน์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงจิรนันท์  รักษาพล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงจิรนุช  พิมพ์เมืองเก่า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงจิรัชญา  ชัยยุทธ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงจิรัชญา  หิรัญเกิด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงจุฑามาศ  สนิทเชื่อ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงจุฬารัตน์  เพียรธรรม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงเจนจีรา  ดวงแก้ว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงชญาณุช  จันทรังสิกุล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงชญาภา  คูสว่างศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงชนกนันท์  โชคเฉลิม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงชนกานต์  สิงห์ชะวิน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงชนม์ชนก  ปริเตนัง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงชนัญญา  อภิเดชธนรักษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงชนาภา  อึ้งปริยวัฒน์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายชยาสิทธิ์  เจนชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงชานิสา  อาสายุทธ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงชาลิสา  บ่าพิมาย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงญาณภัทร  พิไลวงศ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงฐปนัท  ชีวาสุขถาวร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงฐิตาพร  มาด้วง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงฐิติกานต์  แคว้นชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงณัญธิญาภรณ์  มนต์อินทร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวณัฐกานต์มณี  สุริยาวงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงณัฐชยา  แคนมี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงณัฐชา  แสงทับทิม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงณัฐณิชา  โคตรลาคำ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงณัฐนรี  เลไธสง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงณัฐนิชา  สัญฉิมมา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงณัฐพร  เล็ดมะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายณัฐพล  บุญมีเขว้า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงณัฐริกา  บุญมีสง่า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงณัฐรุจา  อินนนท์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงณิชกมล  คล้ายตระกูล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงณิชกมล  พึ่งบ้านเกาะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงณิฌานันท์  วรรณศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงดวงฤทัย  หมอดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงธนพร  ซื่อสัตย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงธนภร  สิทธิวงค์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงธนัชชา  แย้มเสมอ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายธนัท  มิตรสันเทียะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายธนาดุล  สบายวงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงธัญชนก  ดังโพนทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงธัญวรัตน์  นาคาแก้ว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงธาวินี  คงกันกง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงธิติมาวดี  ลองจำนงค์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงนงนภัส  จามิเคน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงนภัสชล  ยวงทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงนวพร  สีหะวงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงนิศรา  อาจฤทธิ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงนุชนารถ  มนัสสา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงบุญรักษา  น้อยโพนทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงบุณยธร  โอวาทวงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงบุษกร  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ประกอบ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงเบญญาภา  มัททวีวงศ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงเบญญาภา  รุ่งรัตน์กิจ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงปฐมรุ้ง  เผื่อนพงศ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงปณิดา  กล้วยน้ำ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงปทิตตา  เกรียงเกษม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายปรัชญา  ยอดนครจง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงปริญญปัญญ์ธิดา  เถาดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงปวริศา  ชาลีวงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงปวริศา  เบ้าลี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงปัณฑิตา  รัตนพรหม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงปาณิตศา  บุญรุ่ง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงปาริฉัตร  กำเนิดเขว้า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงปาลิตา  พันธุ์สง่า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงปิยธิดา  วันนา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงปุญธินันต์  เนตเรืองสถิตย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงปุณญาพร  โคตรนาวัง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงปุณฑริก  ภิรมย์ภักดิ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงปุณยวีร์  ภักดีบุญญานุกูล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงปุลญานุช  ถนอมเชื้อ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงพณิฐพิชา  เทพทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพนิดา  อ่วมอิ่ม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพรชิตา  มีมาก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงพรทิญา  โคกม่วง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงพรปวีณ์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงพร้อมนิสา  สมเสร็จ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงพัทธภรณ์  ทูลพุทธา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงพัลลภา  โพธิจักร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงพิชชาลักษณ์  วรรณชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงพิชญาพร  ขวัญบุญจันทร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงพิชญาภา  คำบุญเรือง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  เหิกขุนทด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงพิมพิกา  จงปลูกกลาง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงพิมพิศา  นาคเสนีย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายพีระภัทร  ไชยมาต โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงพุทธรักษา  เตชากูล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงเพชรรัตน์  แก้วสด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงเพียงฟ้า  เสรีรักษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงฟาริดา  เครือเนียม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงภทรมน  แปลงกระโทก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงภวรัญชน์  บุญเสนา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงภักคภร  ธงภักดิ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงภัคพสุตม์  โล่สุวรรณ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญปลื้ม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงภาศิกา  ด่านสุนทรวงศ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มั่งมี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายภูวเดช  โพธิ์เงิน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงมณฑวรรษ  หนไธสง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงมินทร์ชนก  สุขเลิศกิจ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงรริดา  สมัตถะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงรังสิมา  เติมวุฒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงรัฐนันท์  โตชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงรัตนากร  สินธุพันธุ์ประทุม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิงห์วงศ์เด่น โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงรินรดา  คณาธรรม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงรุ่งนภา  วงศ์จักษุ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงลภัสรดา  น้อยมงคล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงลักษณ์สุดา  บุญโสม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  คำโบราญ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงวรกมล  ท้องโคกสูง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงวรรณชนกนาถ  ชาติชนะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงวรัชยา  อูเดียร์ก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงวราภรณ์  หารโยธี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงวาสนา  กลมเกลี้ยง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงวิชุดา  ต่อชีพ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงวินิตา  วิศทเวทย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงวิมลสิริ  เลี่ยมทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงวีรานุกูล  ชาติชนะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงศรัณย์พร  แวทไธสง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญพา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงศศิวิมล  พิลึก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงศศิวิมล  ภิรมย์ศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงศันศนีย์  มีเปี่ยม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงศิขรินทร์  โพธิ์สาวัง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายศิระ  เจริญมั่งมีศรีสุข โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงศิริญากร  คูสว่างศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงศิรินภา  แซ่กี้ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงศิริภัสสร  พิกุลขาว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีรักษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงศุภพัชร  แดงโชติ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายศุภวิชญ์  มั่นทองขาว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เหล่าปาสี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงสมปรารถนา  รักจันอัด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงสิทธาสินี  แก้ววิจิตร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงสิริกาญดา  เชื้อจำรูญ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงสิริมา  สมมา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงสิริยากร  คำยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงสุชานาถ  ชัยศัตรา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีษาพุทธ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงสุธาสินี  ลุนชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงสุธาสินี  โครตภักดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงสุพัตรา  พรมสระน้อย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงสุภารัตน์  อินทมาตย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงสุวภัทร  หาญปัญญา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงหทัยชนก  ศักดิ์สุวรรณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงอนันตญา  สมสนุก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงอนุรดี  เขียวเขว้า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงอภิชญา  เถียนหนู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงอภิศิริ  คุณปรึกษา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงอภิสุตา  ฟักสูงเนิน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงอรวรรยา  ไทยสงคราม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงอรัญญา  บัวมาศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงอัยรัตดา  รูปชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายอัศม์เดช  หิรัญเกิด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงอาทิตฏิญา  ภักดีกุล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงอาภารัศมี  สิงห์จันทร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงอินทิพร  ศิลาพงค์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงอิสริยา  ฉลองภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นางสาวกนกพร  อินเคน โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวกรรทรกานต์  ชะนะกูล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นายกษิดิศ  เดชยา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทาม่วง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงกันต์กมล  พาสกุล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
368 นายกิตติพงษ์  เสาะสาย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงจิตรลดา  วงษ์นันท์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายจีรายุ  จูมพลพงษ์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
371 นายชัยยุทธ์  โชติประทุม โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงชุติมา  งามพลกรัง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายฐานตะวัน  แตงทรัพย์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สีม่วง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์วิเศษ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวธัญญารัตน์  ขวัญวิเศษ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นางสาวธัญมน  วงศ์สนั่น โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายนพวิทย์  เปลี่ยนกลาง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงปวีณา  อัฐวงค์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงปวีณา  โคบาล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงปิยวรรณ  พูนประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นายพงษ์ธิสิทธิ์  ไชยวัน โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงพนิตพิชา  อมรสันต์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงพรทิพย์  จุลอักษร โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
385 นายเพชรภูมิ  อ่างคำ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายภูรินท์  รับสันเทียะ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงระพีพรรณ  พันธุ์ชัย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายรัฐฉัตร  ถนอมพันธ์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สร้อยมณี โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
390 นางสาววนิดา  คลังชำนาญ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นางสาววรางคณา  วิไลชนม์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นายวัชรพงษ์  โคตะแก่นทราย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นายวีรวัชร์  เอกอริยศิริโชติ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นายวุฒิชัย  เสียงใส โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายศิกษกะ  ศิริชาติ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวศิริรัตน์  รูปสะอาด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
397 นางสาวศิริลักษณ์  เงินงอก โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
398 นายศิวนารถ  นิลวัฒน์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
399 นางสาวศุภิตา  เกตุอยู่ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายสิรภพ  ปราบวารินทร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
401 นายสิรภพ  ศรีไตรภพ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นางสาวสุณัฏฐา  บุตรหล่อ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวไหมเเก้ว  สิงห์เหม โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นายอนุกูล  จันคำ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นางสาวอพัชา  ยางนอก โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงอริสรา  เลื่อนชัยภูมิ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
407 นางสาวเกวลิน  กุลอุปฮาด โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นางสาวจันทร์ฤดี  หล่อดงบัง โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นางสาวจิรนันท์  โพธิ์สวรรค์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายณภัทร  ทองดอนดู่ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวนริศรา  เติมผล โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นายพาสุกรี  ชาติชัยภูมิ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงแพรวา  ลาเสน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวภารดี  คิดเข่ม โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
415 นางสาวรัญญาภรณ์  สารมะโน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวฤทัยรัตน์  สอนจันทร์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นางสาววิจิตรา  แก้วศิลา โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวศศิธร  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นางสาวโสภิตา  สุขสงวน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวอนัญญา  ปานสมุทร โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวอรวรรณ  จันสม โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
422 นายไอศูรย์  บุญพิทักษ์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ผือโย โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงกรองกาญจน์  รื่นจิต โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายกฤตชัย  มีชัย โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายกฤตเมธ  เกิดมงคล โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายกฤษฎา  สามิภักดิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทีน้อย โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงกัลยา  โชคเจริญ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงกานต์พิชชา  รวิพรรณไพบูลย์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงกิตติมา  คชสูงเนิน โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงกิตติยาณี  นุชพิเรนทร์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายกีรติ  ลาภเงิน โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงขวัญจิรา  เฉื่อยกลาง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงเขมจิรา  ราษีสวย โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายจักรกฤษ  ระภักดี โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงจิรสุตา  ผลานิสงค์ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  บุตะเขียว โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงชนากานต์  บ้านเมือง โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงชนิกานต์  พิลาฤทธิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายชวโรจน์  ดลราษี โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ลบบำรุง โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงชาริสา  สำราญพิศ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายชินกฤต  ชินบุตร โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์จำปา โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงฐิตวันต์  บัวตูม โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายฐิติพงศ์  วรเทพนันทกิจ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงฐิติวรดา  หล้าเพชร โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายฐิติวิวัฒน์  เท้าอิ่ม โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงณชนก  นันทกุล โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ต่อศรี โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ลบบำรุง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายณัฐพล  จิตร์ไมตรี โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงณัฐวดี  ชาติขยัน โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงดวงรัฐ  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายตรีภพ  พรมมาบุญ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายไตรภูมิ  แสนตัน โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายธนเกียรติ  กิตตินิธินนท์ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายธนเทพ  กิ่งเเฝง โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงธนพร  ตรงประสิทธิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงธนพร  โล่คำ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายธรรศธรณ์  วรเทพนันทกิจ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงธิดารัตน์  พันสนิท โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายธีรภัทร  แดงมาก โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงนงนภัส  เมฆขุนทด โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงนภัสสร  บุตราช โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฐานวิเศษ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงนันทัชพร  สมท่า โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  นันทคำสี โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายนิติพงษ์  เพชรดำ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายนิธิวัฒน์  นามโพธิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงบุญญาพร  ขวัญทิพย์ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงบุณยานุช  นิ่มพิลา โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายบุรินทร์  ไกรสกุล โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงปภาดา  จันทนนท์ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายปรวัฒน์  บุญรักษา โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  กำลังยง โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายปวริศ  กุลเเก้ว โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงปัญจพร  กุศลช่วย โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายปัณณวิชญ์  รอดแก้ว โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงปัทมพร  อุระเพ็ญ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงปิ่นมุก  กล้ารบ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายปิยะภัทร  ยงดี โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายปิยะวัตร  ยงดี โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายพงษ์ธนาธร  นามวาสน์ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายพรพิพัฒน์  สุขเกษม โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงพรอนงค์  สีนวน โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงพัชรพร  ทองทาย โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายพันกร  เขื่อนเเก้ว โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  เเควภูเขียว โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงพิชชา  บริสุทธิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  สร้อยจรุง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  จินดามาตย์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายพีรพัฒน์  เเนวถาวร โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายพีรพัฒน์  โคตรเงิน โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายพุฒิพงศ์  คุณประทุม โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงเพชรรดา  ลากุล โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงเพ็ญนภา  เรียงสารจอด โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงภคพร  ชัยมีเขียว โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงภัทรศยา  เทพนวน โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงภัสสร  หินนาง โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายภูบดินทร์  คันธี โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายภูริวัต  เเควภูเขียว โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายภูสิต  สายจันทร์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายยศนนท์  ดวงไข โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายรพีวิทย์  เผยศิริ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายระพิภัทร์  พรรคพล โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายรัฐภูมิ  เดชจำเริญ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงลักษมีกานต์  นำเจริญ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงวรกมล  เสี้ยมเเหลม โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายวสันต์  พลฤทธิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ป้อมสุวรรณ์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงวีร์สุดา  สอนกอง โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายวีระเทพ  อินทรักษ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายเวธน์วริทธิ์  สร้อยเพชร โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายศิรสิทธิ์  ก้อมอ่อน โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายศุภกฤต  ตลับนิล โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงศุภากร  ฉิมม่วง โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายสิรภัทร  วงศ์กัน โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงสุจิรา  เพิ่มสนาม โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงสุชญา  ทิพย์มณี โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงสุชาวดี  หมู่โสภณ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงสุพิชชา  พลเสน โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงอชิรยา  กล้าศึก โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงอติกานต์  เคาภูเขียว โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงอนุธิดา  ยศพิทักษ์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงอภิชญา  มะโนดำ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายอภิชิตพงษ์  ธรรมกุล โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายอมรเทพ  ณ ลำปาง โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงอรปรียา  พิมพ์เเก้ว โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ชินวงศ์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายอินทัช  ยศพิทักษ์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
533 นางสาวขวัญชนก  ธรรมศิลป์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นางสาวจรรยารักษ์  ทีดี โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงธิติยาพร  พลนิกร โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นางสาววรรณภา  บำรุงเกาะ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นางสาววิไลลักษณ์  ผลทับทิม โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิลารักษ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงญาณิษา  โพธิ์ทอง โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายวชิราวุฒิ  สุปะมา โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น