รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  มานุพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกชพรรณ  สิงห์โห โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกตัญญู  ยึดวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกนกพร  ทีฆะทิพย์สกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวกนกพร  ผลทวี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวกนกภรณ์  พงษ์เสือ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตัณฑชน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกนต์ธีร์  กองไพบูลย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกนิษฐ์พิชญ์  ภาวศุทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวกมลฉัตร  ชาสุรีย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวกมลพร  สุวรรณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกมลพรรณ  เพ็ชรอิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกรกพร  ตัณฑชน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกรกริณ  เจตินัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายกฤตภาส  รื่นนุสาน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกฤตภาส  แก้วไทรเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกฤติยานี  ทองเกลี้ยง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกวิน  วงศ์เพชรชารัต โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกษมาภรณ์  สุตะภักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายก้องภพ  ทัพธมาตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกัญจนพร  เลขมาศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวกัญญาณัฐ  พระใหญ่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีสูงเนิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นายกัณฑ์  ก้อนคำดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นายกันตพงศ์  วัฒนราษฎร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกันตพร  เขื่อนสีอ่อน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
27 นายกาญจนพงษ์  พันธ์ดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายกายชิสส์  สุวรรณเนตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
29 นายกิฎชภูมิ  สายเมฆ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายกิตติธร  ขันทะวัตร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายกิตตินันท์  สายเคน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายกิตติพิชญ์  จารัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงกุลฉัตร  โควสุรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายเกียรติภูมิ  ตรีผลพันธุ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
35 นายเกียรติภูมิ  พร้อมพรม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายเกียรติอนันต์  พวงพลอย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายขวัญชัย  จูมพระบุตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายคณนาถ  ยาวะโนภาสน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
39 นายคณพศ  สอนอาจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงคนัญญา  พรมนอก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
41 นายคุณานนต์  หาคำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวจิดาภา  โลแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวจิตติกานต์  เย็นแย้ม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงจิตติมา  นาสวน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวจิตสุภา  พงษ์พุฒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวจินต์จุฑา  ปริปุรณะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงจิรชยา  ไหลหลั่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายจิรทีปต์  แซ่จึง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายจิรพนธ์  อำนาจบุดดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายจิรภัทร  ศิริแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายจิรเมธ  สาระบูรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงจิรัชยา  แสนทวีสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงจิรายุ  ธรรมรักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงจีระนุช  สองศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทัพขวา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายเจษรินทร์  จิตวรวิสุทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายฉลองรัฐ  มีราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงฉัฏฐ  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงชญานิศ  หมั่นกิจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายชนกชนม์  เมืองเจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายชนกนันท์  เมืองเจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงชนกนาถ  ภูมิยิ่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวชนกานต์  ครองยุทธ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายชนะศักดิ์  สมบุตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงชนิกานต์  ผุยพรม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายชนินพัฒน์  กุแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายชยณัฐ  เทพสาง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายชยธร  กมลภากรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายชลธิศ  นาคแนวดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ป.6 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงชลิดา  ทับทิมไสย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
71 นางสาวช่อชมพู  วีสเพ็ญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายชัยวลัญช์  ตันสุ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงชาคริมา  นครพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายชานน  แก้วกันยา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายชินาธิป  หวานใจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายชิโนรส  เรืองโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายชิษณุพงศ์  อินญาพงษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงเชษฐ  สมสวย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายญาณากร  ดาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงญาณิศา  ทองเจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงญาณิศา  บุญชาลี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวญาณิศา  เจริญพร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวญาณิศา  โกมลวิชญ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงญาดา  โทจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงญานิชศา  พิพัฒน์โรจนกมล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายฐิตธรรม  วีระกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญอุ้ม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปัญจเวทีกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงณฐณิชา  สุนทรา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณฐนนท์  พลอำนวย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายณพล  สร้อยสนธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงณภัทรา  ดีเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงณลฎา  แก้วลี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงณัชชา  ดาวเรือง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายณัฎฐกฤต  คูณค้ำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวณัฏฐณิชชา  ศิลปรายะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายณัฏฐพัชร์  รื่นนุสาน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวณัฐกานต์  สิมาพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายณัฐกิตติ์  เคลือศิริ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายณัฐชนนท์  ศรีธเนษฐ์กุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงณัฐชา  สืบพรหม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายณัฐฏชัย  จูโรจนวานิช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผุดผ่อง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายณัฐดนัย  เกียรติอรุณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
105 นายณัฐทกร  สุคนนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พงษ์เกษ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณัฐนรี  ราชาธรรมกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายณัฐพล  ตระกาลจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายณัฐพัชร์  ภูวพันธ์กุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ศิริพานทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงณัฐวดี  เทศาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวณัฐวดี  โสมรักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงณัฐวรา  มหาผล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงณิชา  อมรไชย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงณิชาดา  เสาหิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวณิชาภัทร  จารุสมบัติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงณิชาภา  ป้องโสม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายดีดี  ประดิษฐกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายเดชดนัย  ชาญอุไร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงตติยาพร  ยิ่งยึน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายต่อตระกูล  นาคใหญ่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงติณณา  สันตินัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายเตชณัฐ  พิบูลย์ศักดิ์โสภณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายเตชาธร  ธานิสพงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายไตรสิทธิ์  ศรีธานษฐ์กุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงทอผัน  พรสุวรรณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายทัพพ์  ชัยราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายทัศน์ภูมิ  บุญมั่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงทิพย์ประภา  พงษ์สุภาธนานนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงทิพยาการณ์  สันพนาวัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายทีปกร  ธรลีกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
132 นายธนกฤต  ชลธี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายธนกฤต  ดวงศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
134 นายธนกฤต  บุญเรือง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นายธนดล  ทองประดิษฐโชติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายธนบดี  กำลังงาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงธนพร  วีระกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
138 นายธนพล  พาชิยานุกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายธนภัทร  ทองคำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายธนภัทร  ธนาภากร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายธนภัทร  ส่องแสง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายธนวัฒน์  ปิยภิญโญภาพ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงธนัชชา  เสาเวียง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
144 นายธนากร  วงชารี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายธนากฤต  นุ่มนวล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายธรารักษ์  สีลาชาติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายธัชชัย  คำแพง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงธัญชนก  ทองไทย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงธัญชนก  ระจินดา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงธัญชนก  เห็มเคน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ลี้ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงธัญชนก  โนนตูม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงธัญญทรัพย์  อินยาศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงธัญญาทิพ  แก้วจันดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ด่านจอมฟอน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มุขขันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงธัญยาธรณ์  วีระกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงธันยพร  พลศักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายธีทัต  สิงหพัศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายธีมาฤทธิ์  เจริญบุญญา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงธีรดาธนันท์  รฐาโชคหิรัญผล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายธีรเมธ  เริ่มน้อย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงนงนภัส  คำนนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายนนทพรรษ  คลังทรัพย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงนภพรรณ  ทองมั่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวนภัสนันท์  ศรีสังข์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงนริศรา  มงคลเสริม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงนลินนิภา  พุฒพวง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายนวพรรษณ์  กริชจนรัช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายนวัติกร  เติมใจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงนวินดา  โชติธนประสิทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยฑวังกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญสิงห์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงนันทพันธ์  ตรีโรจน์พร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายนิธินันท์  ทองไทย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นายนิธิศ  พลเขต โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงนีรชา  สุดดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวบัณฑิตา  ภานุมนต์วาที โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นายบุญชัย  จินาพร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงบุณยานุช  ก้อนด้วง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงบุณยาพร  สายเบาะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายบุริศร์  วังอนานนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงเบญจพร  สิทธิโชติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงเบญชญา  วิชัยวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงเบญญาภา  โลแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายปฏิพล  ด้ามทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
189 นายปณต  อุ่นอุดม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงปทิตตา  ทองพันธุ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มุทิตาสกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
192 นางสาวปภาวรินทร์  โหตระไวศยะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงปรวีย์  อิ่มโค่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายปราชญ์  โจทกราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวปริณดา  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงปรินดา  ลอดคูบอน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวปริยากร  พรมลี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงปริยาภัทร  บุญปก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีโลห้อ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
201 นายปวเรศ  วัฒนเศรษฐานันท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวปวีณรัตน์  บุญทรง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงปัทมนันท์  มายสกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายปาณัสม์  ปัญญาสาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงปาณิสรา  ขันติวารี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงปาณิสรา  ตั้งกิจศิริโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวปาณิสา  จริยทวีสิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงปานธิดา  หาสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงปานระพีร์  สุขเลิม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายปิยพัทธ์  ทองโส โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายปิยสิทธ  เตียกระกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายปิยะพัทธ์  แก่นพุฒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายปิยะอังกูร  บุตราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
214 นายปุญญพัฒน์  เขื่อนสีอ่อน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงปุณญภรณ์  เทพมุสิก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงปุณณภา  เตชพัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายพงศ์ภัค  เต็งพิพัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นายพงษ์ศพัทธ์  อุ่นเจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายพชร  พันธุ์กว้าง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงพรธีรา  โคตะสิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงพรรษชล  วิสุตกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายพรรษพฤกษ์  จูโรจนวานิช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายพร้อม  ประดิษฐกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงพลอยพรรษา  บุญศักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายพสิษฐ์  กลิ่นหอม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงพอเพียง  สาระเสน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงพัชรนันท์  พงศ์เดชธนันชัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายพัชรพล  ประทุมแย้ม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพัณณภัทร  สุขเสริม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  งามชื่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงพันธ์วิรา  กุมพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงพิชชาพร  เชื้อประทุม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงพิชญาภัค  ผลสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กะชา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชิณพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงพิมพ์พิสชา  แซ่เตียว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงพิยดา  สมมาตย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายพุทธคุณ  พิทักษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายพุทธินันท์  วันชม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายเพ็ชร  คำภักดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงแพรพันทอง  จริยาวัฒนชัยกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงแพรภัทร  จินตนะกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงแพรวพิชญา  หลายวิวัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายภณวรรชน์  โขงเขตต์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายภพ  จันทร์พัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงภัทรชนก  อมรไชย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายภัทรพงศ์  กงใจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงภัทรภร  โพิธิ์โม้ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงภัทรวิภา  ทาทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายภัทรศักดิ์  สารการ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายภาราดร  แก้วอนันต์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงภิราญา  นาคช่วย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายภีมเดชา  หมื่นสา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายภูดิศ  ฮงทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายภูมรพี  แสนท้าว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายภูมิ  ทองประเสริฐ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายภูมิเดชา  นาสิงห์กาน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายภูมินันท์  จรสาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายภูมิรพี  ปัญญาคม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงมินท์มันตา  พิมพ์พรหมมา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
261 นายเมธัส  พิศาลปารกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายเมธิชัย  ตั้งเกษมุกดา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
263 นายยศวัฒน์  เรืองฐานุศักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงยุวรินทร์  เรืองฐานุศักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงรตนชนก  ตังคโณบล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงรมณ  แซ่อึ้ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงรวิภาพร  สุดถนอม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงรักรดา  อุทัยศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงรักษิณา  จำปี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงรัชวลัญช์  อุณเวทย์วานิช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายรัญชน์  มากมาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวรัญชิดา  จันทวารา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวรัญชิดา  มากมาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายรัฐธนินท์  สนธิเจริญฤทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายรัฐศิลป์  ศรีศรานนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงริญญารัตน์  พิมพ์พรหมมา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวรินรชา  บุญเสียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญณพัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายวงศพัทธ์  เม่นสุวรรณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงวชิรญา  ยงกุลวณิช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายวณัฐ  จินตนะกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายวรชัย  ปานขาว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงวรรณวิษา  หิรัญนวกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
285 นางสาววรรณวิสาข์  วิเวก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงวรัชยา  กำจัดศตรูพ่าย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นายวรากร  นาคะวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงวริษา  บุตรราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายวลัญช์วุฒิ  สนองราษฎร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
290 นายวัชรวีร์  จรัสดำรงนิตย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายวายุภักดิ์  วงศ์เสน่ห์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
292 นางสาววาศิณี  กางทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายวิชชา  เจตบุตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายวิชชากร  อังกูรพิทักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงวินิธา  จึงวิวัฒนาภรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงวิภาดา  คุณลุน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
297 นายวิภู  หมทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายวิรัลพัชร  บุตตะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายวีรวิชญ์  ไสยสมบัติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงศศิพิมพ์  โกมลศาสตร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวศศิรดา  ชาววัง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงศิรประภา  พานทองศิริ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงศิริพิชญ์  พิมพ์ชาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงศิโรธร  มีผล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
305 นางสาวศิวารักษ์  โด่งวิริยะกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายศุกณัฐ  เลิศศักดิ์ไพบูลย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายศุภกร  ผิวงาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
308 นางสาวศุภจิรา  เจริญนาวี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
309 นางสาวศุภชยา  พรหมลา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายศุภณัฐ  เหลืองรุ่งโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ตีระสิทธิพล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายเศรษฐกรณ์  ศุภศร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายสรวิชญ์  คันธจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายสรวิศ  สาวิไสย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงสาริศา  ไตรรงค์จิตเหมาะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงสิตา  ตั้งมานะกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงสิทธิสินี  เทียวประสงค์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงสินีนภัสร  ศรีอุดร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายสิรภพ  ขันแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายสิรภพ  พัธ์ผูก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงสิรัชชา  บุญศักดิ์ดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงสิริมาตา  เมืองเจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงสิริรัฐ  อมรไชย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงสิริวัลย์  พิริยะกิจไพบูลย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงสุชานันท์  มุลทาเย็น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงสุชาวดี  พันธ์ศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายสุทธิพจน์  โพธาราม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงสุธรรมนิตย์  สมปัก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงสุธีรา  คำเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงสุธีวรางค์  โครตมงคล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงสุปรียานันท์  ตั้งนิพนธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงสุปวีร์  มากดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงสุพิชญา  อุตส่าห์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงสุภชัญญา  ตรีจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงสุภัคญดาพร  กงแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
336 นางสาวสุราสินี  สายสี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงอชิรญา  ศิริชัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายอชิระ  แฉ่งใจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงอติกานต์  พรมศิริ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
340 นางสาวอนัญลักษณ์  สมคิด โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงอภิลาภา  พูลศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงอภิสรา  จันละคล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงอรทิชา  ราชวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
344 นายอรรถกฤต  ฝอดสูงเนิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงอริญชยา  บรรเทิงสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายอัษฎายุร  อินญาพงษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายอาชวิน  พรสุวรรณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงอาภัสรา  สังขฤกษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
349 นายอิงควัต  ยิ่งยืน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงอิงมาดา  พงษ์เกษ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงอิจริยา  แสนร่มเย็น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
352 นายอิษฎา  เกิดมี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงอุฬาริกา  แย้มโคกสูง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงเอมวลี  เกษมศิริ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
355 นายเอื้ออังกูร  โอบอ้อมกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงกชกร  สารักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงกชนันท์  เขียวอ่อน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงกชมน  แสนรัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงกนกวรรณ  กุลมณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
360 นางสาวกนกวรรณ  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงกมลพิชญ์  ทะรุณรัมย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงกมลวรรณ  สิมณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายกฤตนัย  ไวยุกรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายกฤษชณัช  ชาติประเสริฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายกฤษดา  การกล้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงกวินธิดา  ขุนฤทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
367 นายกษิดิ์เดช  คำประวัติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายกษิดิ์เดช  พรหมคุณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงกัญญณัช  การะเกต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ซื่อสัตย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
371 นางสาวกัญญาณัฐ  สุวรณแสนทวี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงกัญญาพร  สมบัติมล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายกันตพงษ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงกัลยารัตน์  โภคสวัสดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงกานติมา  แก้วฉลาด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายกิตดนัย  รมวิชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายกิตตินันท์  หกพันนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายกิตติพงษ์  พานเงิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายกิตติพศ  ชนะพล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายกิตติภัทธ์  สายรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
381 นายกิตติศักดิ์  หลุมทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงโกมล  ผิวทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
383 นางสาวโกลัญญา  คุณภาที โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายเขมวัฒน์  ตะใบดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงจอมสุดา  เทียมทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงจันทกานต์  เสาทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงจิดาภา  บุญประกอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงจิดาภา  สุขคุ้ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงจิรภัทร์  พวงแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงจิรภัสสร  เวียงแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงจิราพร  พิมพกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญโสม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
393 นายจีรตินนท์  ชนะพจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงจีรประภา  คุณศักดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงจุฑามณี  คุณวุฒิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงจุฑาสิณี  สายแวว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายเจษฎากร  ภูจอมนาค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายฉัตรพล  แก้วกนก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุขท่าพูด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงชญาพร  กันยวิมล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงชนกนาฎ  บัวงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงชนม์นิภา  แสงจันทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายชนะศึก  เหล่ากสิการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงชนัญชิตา  ดีพลงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายชนาธิป  เผ่ากัณหา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงชรินรัตน์  สุหงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงช่อฟ้า  วงศ์โสภา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายชัยชนะ  อ่อนรีตน์์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงโชติกา  เพิ่มพูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงโชติญาดา  บุญทา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงญาดา  เคนบุบผา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงญาดาวดี  นาหัวนิล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายฐปนนท์  ศรีสำอางค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงฐิตวันต์  โสรสจินดา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
415 นางสาวฐิติมา  กุลโพนเมือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายณภัทร  เจริญทัศน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายณภัทรสพล  เหล่าสาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
418 นายณรงค์ศักดิ์  บุญศล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สินทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  คำภู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายณัฏฐิเดช  หอมหวล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงณัฐชราภา  กันทะมา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวณัฐชา  กาญจนลักษณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายณัฐดนัย  คำสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงณัฐธิดา  ถนอมวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงณัฐนฬาลักษณ์  แผนภิรมย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
427 นายณัฐนันท์  สุขเสริม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นายณัฐภูมิ  ดีสม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงณัฐวดี  หลักคำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายณัฐศุกิตติ์  เกษกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายณัทชัย  ชัยกาญจนคุณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงณิชนันท์  จันทร์ชื่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงณิชาภัทร  สีดาจิตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นางสาวเณธรฐา  กองสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงดาราวรรณ  วงษ์จันทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายดุษฎี  จันทวลี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงตลับพร  พรหมวาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงถิรนันท์  ผิวอ่อน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายทรัพยธรณี  ศรีตะเขต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายธนกร  พื้นทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
441 นายธนกฤต  ศรีสาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายธนกฤต  สายแวว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายธนกฤต  โง้นแดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายธนชาติ  วันหนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
445 นายธนโชติ  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายธนภัทร  นิลเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายธนภัทร  สายแสน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายธนวัฒน์  สายศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงธนัชชา  สุขอ้วน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงธนัชพร  ขันทา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงธนัญญา  สาเกตุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายธนากร  หวลหอม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายธนาธร  นามโคตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
454 นายธเนษฐ  ชยาภรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นายธราเทพ  แว่นแคว้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุขหล้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงธัญญา  ถีระโคตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวธัญญาณี  สุพัฒนวรางกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  แสนมี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงธันยพร  ครองยุติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงธันยพร  ถาวรเสถียร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงธิดารัตน์  งอกศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงธิดารัตน์  ธรรมสัตย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
464 นางสาวธิดารัตน์  บุญสุภา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงธีนัฐชากร  แซ่จ๋าว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายธีรกานต์  เกษหอม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายธีรนันท์  หนูสิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายธีร์ปพน  เทศาราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
469 นายธีรพล  บุญดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นายธีรพัฒน์  ศิริสังข์สุนทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
471 นายธีรภัทร  ปริกัมศีล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงธีระนันท์  คมขำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายนพรุจ  เอื้อพัฒนาพาณิชย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นายนภาพร  อำพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายนราธิป  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
476 นายนราวิชญ์  กินรีโดน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงนริศรา  ศรีทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงนันทิยา  หนูแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงนิชมน  สนร้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายนิติพงษ์  ทองถม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายนิติพงษ์  พิมศร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงนิธิพร  พุดชา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงเนตรดาว  แสงเนตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงบุญมณี  ทรงทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงบุษยมาศ  เนืองเฉลิม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองเรือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงเบญญา  บุญแจ่ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายปกป้อง  บุญรมย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายปฏิภาน  วิลาวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงปณิตา  สุขไผ่ตา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายปณิธาน  มะลิศาล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงปภาดา  ผ่านสำแดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงปราณปริยา  คงอุดมเกียรติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงปราณปรียา  เจริญชาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายปริญ  พินิจกุลณสร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  เสมอหัส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายปรีชา  สาคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงปวริศา  ศรีทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายปวีณ์กร  สุนทรสถาพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงปองธารธรรม  ทองสาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายปัญญา  หอมกลิ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงปาริฉัตร  พรพรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายเป็นหนึ่ง  มัศยามาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงพรน้ำมนต์  หลักทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงพรรณ์พษา  โสดามรรค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงพลอยชมพู่  กองสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
507 นางสาวพัชรวรรณ  สว่างสุรีย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงพัชรา  คุณมาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงพัชราวลี  บรรพต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงพัชรินทร์  คุณมาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นนท์ตา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงพัทร์ธีรา  ภูนาเหนือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงพันธิตรา  จาระคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงพานรินทร์  รัตนบำรุง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายพิชชาณัฐ  เพ็ชร์ภา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีคำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงพิมพ์ณารา  ตั๊งถาวรการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงพิมพ์วรัญช์  ศิริบูรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายพิสิษฐ์  หน่อคำผุย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
520 นายพีรพัฒน์  อินทนิล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายพุทธิภัสส์  คณากรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงเพชรชริญา  สุขเฉลิม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงฟาติมา  ภูมิฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายภคพล  อาจจนรา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงภรณัชนก  เวฬุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายภรภัทร  สอนอาจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายภัทรดนัย  เมฆทับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นายภัทรดนัย  โพธิ์แก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายภัทรธร  อวยพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายภัทรพงศ์  เกษกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงภาณิชา  พลอำนวย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายภูธน  เพ็งพี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายภูวดล  สมศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงเมญาวี  เงาเพชร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงยลธิดา  ริปันโน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายยุทธศาสตร์  กุลวงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงยุพิน  สีม่วง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวเยาวภา  แข่งขัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายรพีรัฐ  ประชุมแดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นางสาวรักษิตาวรรณ  จีรังสวัสดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงรุ้งมณีวัลย์  ภาษาดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงรุจิราพร  แซ่เล้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงลักขณาวดี  เกษมวัฒนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
544 นายลานนา  เกณทวี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายวงศพัทธ์  แก้วกลม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
546 นางสาววรนุช  ต้นสิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงวรรณวรี  พันธ์กว้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายวรวุธ  สุภะโกศล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงวรัชยา  สีปานแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
550 นางสาววราภรณ์  วงศา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายวรินทร  สุวรรณทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงวรินรำไพ  สมบูรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงวริษฐา  ทองพิทักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นายวิทยาธร  ดวงประภา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงวิภารัตน์  ยุบล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงวิยธิดา  หอมหวล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นายวีรวุธ  แพงศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงวีริยาพร  แสนสวาท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายวุฒิภัทร  เจียรกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายศรวิษฐ์  ศิรินนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงศศิประภา  กอบเกื้อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
562 นายศักรินทร์  ชูญาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงศิรภัสสร  เจือสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
564 นางสาวศิริประภา  วิลัยคำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นายศิริพงศ์  กันตะพงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นางสาวศุพัชรา  ธรรมคำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายศุภกฤษ  วีรีรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายศุภโชค  สาขี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายศุภณัฏฐ์  ผลดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายศุภณัฐ  อุปมา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงศุภานัน  พรมทา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงศุภิสรา  ต้นเกษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายสราธร  ธรรมสัตย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงสโรชินี  ศรีสุนทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงสวรินทร์  วงษ์ภิญโญวัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายสหรัฐ  อ่อนรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายสิรภพ  ส่องแสง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงสุชานุช  ศรีพิทักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
579 นางสาวสุฐิตา  สุดถนอม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงสุณัฐชา  แก้วลา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงสุดารัตน์  วงศ์อุดม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงสุดารัตน์  สายแวว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงสุทธิญาณ์  สูงสุมาลย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงสุพัตรา  มักครินท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายสุรชัย  นามแสง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นายสุรบดี  คำตา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นายสุริพงศ์  ธรรมสัตย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงสูู่ขวัญ  สิมมาเคน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
589 นางสาวเสาวนีย์  เชียรเทียนทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงโสภิดา  หนองขุ่นสาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายหณุมาศ  บรรจงศิริกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายองคมนตรี  สินทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายอดามี่  พิมพลา มาลัค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงอติมา  ทวีกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายอธิสิทธิ์  ศรีรังกููร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงอนัญพร  มายาดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงอนันตยา  พันธ์ศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายอนุภาพ  กลมเกลียว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
599 นายอนุวรรตน์  บุตรสง่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
600 นางสาวอภัสรา  โพธิขาว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงอมิตา  วัฒนศิลป์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงอรณิชา  สร้อยสนธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
603 นางสาวอรเทพิน  ส่องแสง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงอรวี  กองกาญจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงอัญชิษา  สูงห้างหว้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
606 นายอัฐภูมิ  จันทร์หนองสรวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
607 นางสาวอารณีย์  ศรีวะวงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
608 นายอารุโณชัย  หอมวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายอิศรวิทย์  ถามูลตรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงอิสริยา  มาตย์เมือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายอุดมพร  ธรรมสัตย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงอุมาพร  ธุระโส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงอุมาพร  โชคสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
614 นายเอกพล  โสดาวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงกชกร  พิมพา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงกชวรรณ  บุญสูง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงกนกพร  สายเเวว โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงกนกพร  สายแวว โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำคง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงกนกวรรณ  คุรินทร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงกมลฉัตร  เทียมสุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงกมลชนก  ป้องโล่ห์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีดามาตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
624 นางสาวกมลลักษณ์  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงกรกนก  หาทวี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
626 นางสาวกรณ์กนก  สุทธิกุล โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงกรวรรณ  วงศ์เครือสอน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงกฤตพร  พิเคราะห์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายกฤษกร  คำบง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
630 นายกฤษนัย  อรัมสัจจากูล โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายกวินธิดา  แก้วกล้า โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายก้องภพ  วิบูลย์เวชวาณิชย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงกัญญพัชร  อมรชัยเลิศรัตน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงกัญญาเนตร  พงษ์บริบูรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายกัณติทัต  ภิสสาสุนทร โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงกันติชา  พาดไทยสงค์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงกัยาพร  เอื้อพัฒนาพานิชย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงกัลยกร  กาสา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงกัลยกร  บุญทะวงค์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงกานต์กีรติ  ธานี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงกานต์ชนิด  ประดิษฐ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงกานต์มณี  นรดี โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงกานติมา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายกิตติ  ศุภอรรถกร โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
645 นายกิตติชาติ  คำศรีสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายกิตติพงษ์  ทิณเสวก โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายกิตติพันธ์  นิลแสง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายกิตติภัทร  เคนผาจิตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายกิตติภูมิ  ภูสิงห์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงกุลชญา  ถนอมเชื่อ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงกุศลาภรณ์  กองทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายเกรียงไกร  บุญยัง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายเกิดกล้า  คำแดง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายเกียรติภูมิ  สมภพ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายเกียรติศิริภูมิ  ดอกอินทร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงแก้วกัลยา  สุรภา โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงขวัญกมล  ขันทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงขวัญชนก  นาโท โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงขวัญทนันท์  ยลพันธ์ภักค์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงเขมจิรา  วันสี โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  โอกาโมริสิน โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายคณภัทร  วงศ์ชาลี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายคมน์พิสิฐ  บัวทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
664 นางสาวครองขวัญ  ลาภรัตน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายคุณแสน  คุณแสนใส โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
666 นายจตุพร  วันทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายจตุภัทร  โพธิสาราช โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงจริญญา  จันทานี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายจักรพงศ์  สกุลจาป โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายจักริน  สุภะนามัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
671 นายจักรินทร์  กาฬเนตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายจักรีพร  กุลเกลี้ยง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
673 นางสาวจันทร์จิรา  คับพวง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายจาตุรนต์  พวงภาคีศิริ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายจารุวัฒน์  จงรักษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายจิณภัธ  ประสานสืบ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จินาพร โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงจิรณิชชา  ดวงเเก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงจิรณิชชา  ดวงแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงจิรพรรณ  ชนะบูรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงจิรภิญญา  นวลงาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงจิรัชญา  สุขโรจน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายจิรันตน์วิชญ์  จำนงใจ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายจิรายุ  มาร์ติน โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงจีรานันท์  ศุภเสถียร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงจีรานันท์  ศุภเสถึยร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญผุย โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงเจตสุดา  กุลบุตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายเจนวิทย์  แม่นทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายเจษฎา  กลางถิ่น โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายเจษฎา  เฟื่องงาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงแจ่มใส  พุทธเทศก์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงชญาดา  ภวโภคาภินันท์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงชญาภา  ชัยโยธาพล โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายชนภัทร  ทองล้วน โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงชนัญชิตา  นามศิริ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงชนาทิพย์  ภักดีร่มเย็น โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงชนาภา  สุทธิขันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีพรมรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยมงคล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงชนิตาภา  พินธุเอก โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงชนิภรณ์  แสวงวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงชนิษธา  หลุมทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายชยุต  จันทโกสิน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงชลธิชา  สบายใจ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงชลิดา  ทิตศานติกุล โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายชัชวิน  ชัยธนโสภณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายชัยวัฒน์  บุญศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายชาตบุศย์  นิลนาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงชาลินี  อุดมแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงชาลิสา  ก้อนทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงชาลิสา  นามมั่น โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายชำนาญ  สมพานนอก โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
714 นายชิณวัตร  ยืนยาว โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงชิดชนก  ชาภิรมย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
716 นายชิษณุพงศ์  มงคลการ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงชุฎาภรณ์  อุ่นจิตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
718 นางสาวชุติมา  ศรีนภาลัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงโชษิตา  พรมสอน โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายไชยวัฒน์  ทองอ่อน โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายไชยวัฒน์  เผ่าเพ็ง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงเฌอมาฬย์  สินธุ์งาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงญดา  พิณศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงญาณพัฒน์  พลอยวิเศษเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายญาณวุฒิ  ไสว โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงญาณิศา  บุญสุภา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
727 นางสาวญาณิศา  ภัทรภูมิถาวร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงญาณิศา  เกษแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงญานิภา  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงญานิศา  วงษ์ชมพู โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงญาราภรณ์  สีหล้า โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงฐิตินันท์  จันทโกสิน โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงฐิติรัตน์  วงศ์ปัสสา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เยื่อใย โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงณญาดา  สารชาติ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงณฐมนต์  เป็นวัน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงณภัทร  ธนาคุณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หลักคำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายณรงค์วิทย์  สัตนันท์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงณรินพัฒน์  กิตติ์เดชคณาพงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายณวีร์  อุทธสิงห์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงณัชชา  พลเขตต์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงณัชนันท์  ประพรม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายณัชพล  จันทรอ่อน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สมศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภาคแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ฤทธิ์ลือเดช โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
748 นายณัฐกิตติ์  ชำนาญเวช โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงณัฐชญา  เนื่องขันตี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงณัฐชยา  ลาภรัตน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  บุญถูก โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญรมย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญทวี โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงณัฐธิดา  ลีทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงณัฐธินันท์  วังทะพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายณัฐนนท์  น้ำคำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงณัฐนรี  พิลุน โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงณัฐนิชา  แซ่โค้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงณัฐนิดา  เพิ่มพูล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
760 นางสาวณัฐพร  บุญเต็ม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายณัฐภัทร  ขนันเนือง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ภูวพันธ์กุล โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงณิชาภัทร  จำปาทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงณิชาภัทร  ลิมปิจักร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายดลธรรม  นามคำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายดลภพ  พงษ์เกษม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงดลลชา  กันทะสา โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงดารินทร์  คำมะทา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายเดชดนัย  เจียรกุล โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายตฤษนันท์  ฐิตินันทน์สกุล โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงทรัพย์สิรี  คำนิยม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
772 นายทาเครุ  นาคามูระ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงทิภาพร  คำแพง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายธนกฤต  คำลุน โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายธนกฤต  ถนอมวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายธนกฤต  มิ่งบุญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายธนกฤต  เอกภิญโญกุล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายธนเดช  เจริญวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายธนทร  พรมด้าว โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายธนบดี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงธนพร  ถูกธรรม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงธนพร  ทองพิมพ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองชุม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงธนภรณ์  ศิริขวา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงธนภรณ์  โชเพการ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายธนภัทร  ศรีสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายธนวรรธก์  หาญชัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
788 นายธนวิชญ์  อินลี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายธนัช  จันทสาร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายธนัชศกรณ์  มุธุวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงธนัญญา  สว่างงาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายธนัสถ์  หน่อแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
793 นางสาวธนาภา  คงกิจปัญญา โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงธนารีย์  ทุมมณี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงธมนวรรณ  ภูทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายธรกร  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
797 นายธรณินท์  พันธ์เลิศ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงธรรมรดี  พสุวิทยกุล โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงธัญจิรา  ซึ่งบางยาง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงธัญจิรา  พิเคราะห์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สมเสนาะ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงธัญทิพย์  นลินไกรพัฒน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
803 นางสาวธัญธร  ชัดไธสง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายธัญพิสิฐ์พงษ์  สดชื่น โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายธัญฤทธิ์  เหมะ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงธันญ์รพี  นิษฐ์ธีรวัต โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายธันวาธร  ดอนประทุม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงธิญาดา  บรรเทิงสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงธิตยา  พละบุตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงธิติกานต์  วงศ์นามเถาว์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงธิติมา  หมั่นจิตต์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงธินิดา  เจตน์เจริญสฤษฏิ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายธีธัช  บัวพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายธีร์กวิน  ยาคำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายธีรชัย  เรืองชัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายธีรโชติ  ตุ่นกลาง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายธีรดนย์  สายดวง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายธีรดล  บุญสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายธีร์ธวัช  คำภาบุตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
820 นายธีรภัทร  ศรีพลาย โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายธีรภัทร  สงวนพงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายธีรวัฒน์  เลาหะวนิช โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายธีรัช  สมบูรณ์ศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายเธียรธรรม  อสุรา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายนกสิทธุ์  พูลเพิ่ม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงนงนภัส  บัวจันทร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงนงนภัส  เชื้อโชติ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
828 นางสาวนฌพรรณ  ทองคำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายนพกฤต  เสนจันทร์ฒิไชย โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
830 นางสาวนพวรรณ  สีลากุล โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงนพิดา  ฤทธิ์น้ำคำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงนภสร  มูลสาร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายนราวิชญ์  อนุสนธิ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงนรีรัตน์  ปราณีวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายนฤเบศวร์  แววศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงนฤมล  บุษดี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงนลินนิภา  โพธิ์ธานี โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงนลินี  ลอยลม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงนวพร  คำสิงห์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงนวมน  วงศ์บุญชา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงนวรัตน์  ชนีวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายนันทชัย  บุญชาติ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงนันท์นิชา  อารีพงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
844 นายนันท์มนัส  บุญคง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายนันทวัฒน์  ฉลวยศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายนันทวุฒิ  บุญถูก โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายนันธวัฒน์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
848 นายนำโชค  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงนิจจารีย์  ทองคำใส โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายนิติกร  แก้วดวงงาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงนิติพร  สำเภานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงนิรดา  ลีลาวัชระ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายนิรวิทย์  สุขนา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงนิรินธนา  อึ้งอุดรภักดี โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงเนตรชนก  รักสนิท โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
856 นายบรรหาร  แก้วประกอบ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงบวรรัตน์  สายแวว โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงบัษบัน  บุษบงค์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงบุญญาพร  มาลาดาษ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายบุญปลื้ม  เเก้วประเสริฐ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายบุญปลื้ม  แก้วประเสริฐ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงบุญสิตา  สุภาจันทร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงเบญจพร  ยิ้มสระ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายปกรณ์  ละออเอี่ยม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงปฏิมา  พรมวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายปฐวีย์  ธนันโชติอนันต์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายปณตพงศ์  คำสี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงปทุมวดี  ดรุกาญจน์พฤฒิ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงปนัดดา  ผาป้อง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
870 นางสาวปนัสยา  ชลรินทร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
871 นางสาวปพิชญา  คูณทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงปพิชญา  ผลาพรม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงปภัสสร  พรมศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายปภินวิทย์  โสตแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงปรภาว์  สุขบรรณ์เทิง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายปรเมศวร์  ฟุ้งยอดคีรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายประกาศิต  สุขเกษม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงประภัชรา  แสวงวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายปริญญา  มัธยม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงปริทร์นภา  สิริยะเดชพงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงปรีญาพร  ปานทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทับภูมิ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทิณพัฒน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงปวรรัตน์  ฉัตรทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายปวริศร์  ทองพิทักษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงปวริศา  จันทนาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงปวริศา  ทองบ่อ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงปัญญ์ชนก  ศรีโยหะ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายปัณณธร  ภูทางนา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายปัณณธร  วชิรเมธิน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายปัณณวัฒน์  บุญเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายปัณณวัฒน์  พึ่งนา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายปัณณ์วิชช์  บังศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงปัทมพร  ประทาน โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงปานไพลิน  ครองทรัพย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงปาลิดา  จำลองพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงปิยปาณ  โชติบุตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงปิยรัตน์  โชติบุตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายปิยะ  โสภา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายปิลันทน์  ผลพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายปุญญพัตน์  คำจันทร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงปุณยนุช  สง่าจิตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงปุณยนุช  สมบูรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายปุณยวิชญ์  ศรีวะอุไร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทองเสริม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงปุณยาพร  อุทธามาตย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงเปมิกา  นามเรืองศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงเปมิกา  ปานเจริญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายเปรม  ม่วงอ่อน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายพงพิพัฒน์  หอมหวล โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายพชรนนท์  แสงงาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงพชรพร  คำพง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงพชรมนต์  แก้วศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
914 นางสาวพรทิพย์  สำราญรื่น โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงพรธันวา  ไหลสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงพรธิชา  วงศ์ขันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายพลกฤต  พิณพาทย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายพลภัทร  คล้ายชม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงพลอยลดา  วสุทิพย์เจริญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงพอขวัญ  แสงเดช โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายพัชรากร  ยอดกันหา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
923 นางสาวพัชราภรณ์  อินทนงค์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงพัชสุวี  เฉียวฉกรรจ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงพัณณิตา  ว่องไว โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายพัทธดนย์  ภูน้ำต้น โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายพัทธนันท์  วิชาเทพ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายพันนา  วิชาพูล โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงพาทินธิดา  จันทร์ทรง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
930 นางสาวพิกุลแก้ว  รัตนวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายพิฆเนศ  วงษ์อุ่น โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงพิชชาพร  สรรพานิช โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงพิชชาพร  แสงคำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงพิชญ์ภัค  มอบมิตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงพิชญา  พยัคฆ์กุล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
936 นายพิชัย  ชวนเกษม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงพิตตินันท์  โสมรักษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายพิทยาพล  พูลผล โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายพิทยาพล  พูลพล โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  จันทร์ทรง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สงวนประเสริฐ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พงษ์อนันต์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงพิยดา  ผาสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงพิรดา  ฟุ้งสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายพิริยกร  ผลารักษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายพิสิษฐ์  วีระวัธนชัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายพีรวิชญ์  เชื้อแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายพุฒิพร  ไชยวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายพุทธพล  บุ้งทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงพุทธิดา  จึงประเสริฐ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ทิพย์ทาลักษณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงแพรพลอย  เจริญทัศน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงภวิกา  ศรีขาว โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายภัทร  เรืองศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายภัทรกร  แคนเภาท์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงภัทรธิดา  นนทบุตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายภัทรพล  แสงติโชติ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีพลาย โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
960 นางสาวภัทรานิษฐ์  ทองประเสริฐ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงภัทรานี  คุณา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
962 นางสาวภัทราพร  ยาณรมย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
963 นางสาวภัทราวดี  สุทธิพงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
964 นายภากร  กิจทวีชัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายภาคิณ  เจือทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายภาณุวัฒน์  แก้วกลึงกลม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายภานุพงศ์  สุพล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงภิชชากร  พูลงาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
969 นางสาวภิญญาดา  เต่าทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายภิตินันท์  ฐิติวัฒนพงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายภูฟ้า  โชคพิชิต โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายภูริณัฐ  ทานให้ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายภูวเนตร  วันสิงสู่ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงภูสุดา  อร่ามศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงมนัสนันท์  หรุ่นนุพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายเมธัส  ผดุงพงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงเมธาพร  วงศ์เครือสอน โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายยศพัทธ์  สุขเกษม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายยศภัทร  ปราสาทศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายยศสรัล  ถิระบุตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
981 นายยิ่งคุณ  อัครบุตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงเยาวภา  อิสาร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงเยาวภาพร  คำจอน โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายรชต  หาระชัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายรณเดช  ศรีโกศล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงรดา  ภูขมัง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงรตนกร  บุญเนตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายรพีภัทร  นาบำรุง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงรมิดา  วงศ์ดี โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
990 นางสาวระพีพรรณ  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายรัชชานนท์  สาระชาติ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงรัชนีกร  อรัมสัจจากูล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายรัชพล  ลาภยิ่ง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงรัตนาวลี  กัญญาสาย โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
995 นายราเมศวร์  วัฒนราษฎร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ระดาบุตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายเรวัตร  พานิชเจริญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงลดามณี  ระวาดชิด โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงลภัสรดา  แสงสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงลลิตา  แผ่นแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงลักษมน  อินเต็ม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงลีลาวดี  ผันก้อน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายวงศธร  บัวขจร โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงวชรวรรณ  บุญชิต โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายวชิรวิชญ์  กอแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงวชิราภรณ์  อ่อนละมุล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงวทันญา  กายสิทธิ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายวรกานต์  โคตรรักษา โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายวรธันย์  เมธาวรธันย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายวรวงศ์  มงคลดิษฐ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 นางสาววรัญญา  หอมหวล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงวราภรณ์  สายบัว โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 นางสาววรินทร  บุญสราง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 นายวริศ  ยืนยง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงวริศรา  ตัวงาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายวสุพล  สุขวิลัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายวัชรากรณ์  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายวัทธิกร  พิมพะกรรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงวันวิสา  จิตตระการ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงวาสิณี  จันทพัฒน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายวิชญนนท์  ชาวชายชม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญมี โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 นายวิทวัส  แซ่ตั้ง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายวินุฬธร  ยิ่งยง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 นางสาววิภาวี  เจริญทัศน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงวิรากานต์  สุยะรา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงวิริย์จิรา  จันทร์หัวโทน โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงวิลาสินี  หาญชนะ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายวิศรุต  ภานุมนต์วาที โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายวิสิทธิ์  อรอินทร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายวีรพล  ไชยเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายวุฒิชัย  เย็นใจ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 นายวุฒิภัทร  มูลณี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงไวริญญ์  พิมพ์พัฒน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายศตนันทน์  กากแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงศตพร  บุญช่วย โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงศนิสา  ธนินจิราธร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงศรัณย์ภร  บึงจันทร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงศศิตะวัน  ศรไชย โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงศศิมา  วันหลัง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ศรีสุริยรุ่งเรือง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 นางสาวศศิวิมล  บุญมา โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงศิรดา  เลิศทองไทย โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายศิรวิทย์  ชนารมย์สุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 นางสาวศิระประภา  สาริบุตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 นางสาวศิริขวัญ  จันทร์งาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 นางสาวศิริขวัญ  แก้วบุตรดี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงศิรินทิพย์  กุหลาบ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายศิริมงคล  สายเนตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชูยศ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายศิโรโรจน์  มั่งคั่ง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงศิลารัตน์  ก้อนศิลา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายศิวกร  ประพันธา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายศิวกร  พรหมสุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงศุจีภรณ์  นนนารถ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 นายศุณัฐพงศ์  สารพันธุ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายศุภกิจ  ศรีพันธุ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์สิวห์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายศุภฤกษ์  เหล็กเพชร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงศุภัคสิริ  บุญเรืองศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กลิ่นแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีพานิช โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงสกลสุภา  คงคารัตน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายสกุลชัย  สว่างงาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงสถลัชนันท์  เรืองบุตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงสมัญสิตา  สีทา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายสรัณกร  หอมอ่อน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ดิษฐอั๊ง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายสฤษฏ์พงษ์  อาธิเวช โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายสหรัฐ  งามเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 นายสัมพันธ์  คงทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายสิทธินนท์  มังคละพลัง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงสิรกานต์  กุลชโร โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายสิรภพ  โพธิลุขา โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงสิริกร  โคตรวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงสิริญาพร  นาวงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายสิริเทพ  ทองจันทร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงสิรินดา  บุญถูก โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 นายสิริปกรณ์  ชนะรัตนุบูล โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงสิริพรรณนิดา  สีดามาทา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 นางสาวสิริยากร  ดีการกล โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงสิริยากร  นิลคำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 นางสาวสิริยากร  แสงทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงสุกัญญา  ชลายน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วใส โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงสุกัญญา  แสงไชย โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงสุจิตรา  วิชาชัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงสุชานันท์  สาธรพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 นางสาวสุชานาถ  อุ่นแดง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายสุทธิกานต์  แจ้งจรัส โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายสุทธิศักดิ์  ประมุขกุล โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงสุธิษา  กาลาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงสุพิชชา  จันทร์งาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุขจรัสวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงสุพิชญา  สำเภาทิพย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงสุภนิดา  มณีวงค์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ไทยรัตน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 นางสาวสุภาวดี  อาจหาญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงสุมนารี  คำศรีสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงสุรัสวดี  วรรณรักษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงสุริวิภา  ถิ่นขาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 นางสาวสุวชัช  บุญหาญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงสุวพร  กองสา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายสุวรรณภูมิ  สุนะ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงศ์อนุชิต โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงอชิรญาณ์  มานุช โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงอชิรญาณ์  อาษา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงอณัญญา  ยงดา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงอธิชา  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงอนัญญา  เกษเจริญคุณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงอนัญญา  เอื้อพัฒนาพานิชย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายอนุกูล  แก่นการ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 นางสาวอโนมา  ขวัญใจ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงอภิชญา  จันทะรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 นายอริย์ธัช  แสงโชติ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงอริศรา  คำป้อง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงอริศราพร  ศรีแนน โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 นายอัครพล  เทียมทัด โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 นางสาวอัญชิสา  บุญจรัส โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงอัญณนา  หน่อแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงอันนา  เขื่อนคำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงอาจรียาวรรณ  ผ่องมณี โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงอาทิตยา  เกษมราช โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายอาทิตย์  เกาะสมบัติ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงอารีย์รัตน์  จริยวรานุกูล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงอารียา  คงตางาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 นางสาวอารีรัต  โนนใหญ่ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายอิทธิกร  ศรีทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายอิทธิการ  วันชัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 นางสาวอิศราภรณ์  แก่นธาตุ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงอิษฎ์อาณิก  พันธุ์พยัคฆ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายเอกดนัย  ทุมมากรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายเอกสุวรรณชาติ  ดาราราษฎร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กชายเอกสุวรรณชาติ  ดาราษฎร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงเอมมิลี่  ศรีวะรมย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงเอมิกา  ชุ่มวิจารณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงไอลดา  เบ้าหนองบัว โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงกนกอร  บุญอำนวย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญถูก โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงกานต์ติมา  ธานีรัตน์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงกิตติภรณ์  ทองประสาร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงกิตติยาพร  หมายสิน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงกุสุมา  สาริกา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายคมชาญ  ใจผ่อง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายจักรพันธ์  เสมสวัสดิ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงจันทราทิพย์  สิงหราช โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงจิณณพัต  อุทธสิงห์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงจิดาภา  โพธิสาร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงจิราวรรณ  อาจเอี่ยม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายเจษฏา  พรมลี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงชนม์นิภา  ปัททุม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายไชยวัฒน์  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงญาณิศา  บุ้งทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีเมือง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงฐิติมา  สารบูรณ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงณชนก  สายสมบัติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงณดา  สร้างสุข โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงณัชชา  คำทา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายณัชพล  ทองสลับ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นามรัตน์ศรี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงณัฐพร  พันลำ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายณัฐพล  สายแสง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงณัฐวรา  สาศรีเมือง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงดารารัตน์  เกษรพุฒ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายธนกร  จันทร์เติบ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงธนปวัน  วะสุรีย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายธนวันต์  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีเนตร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงธัญญานุช  เคนสุวรรณ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองอุ่น โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงนภาพรรณ  ชินทวัน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายนันทกาล   บุญประภาร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงน่านฟ้า  สายสมบัติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงปนัดดา  ฝากาทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงปนิดดา  สิงห์สองคอน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงปภัสสร  ทองงาม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงปรียาภาพร  มีปัญญา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงปัณฑิตา  สิมมา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงปิยพร  ฝอยทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงปิยะฉัตร  พวงศรี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงปุณยวีร์  หินขาว โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงเปรมฤดี  วิลาวัลย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายพลพล  อุ่นจรัส โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงพัชริดา  รัตนภักดี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงพัชรี  อุ่นจิตร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมสมบัติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ทองจำรัส โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงพิมภัทร  ทำทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายพีรพัฒน์  เหนือเกาะหวาย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงภัครมัย  อาจเอี่ยม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงภัชฎาพร  อุตอามาตย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายภัทร  ไชยสัตย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายภัทรพงศ์  ฤทธิรงค์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายภัทรพล  นามประภา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงภัทรรินทร์  คำแก้ว โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายภานุมาศ  สายธนู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงภาสินี  อุ่นจิตร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายภูตะวัน  ทองกลม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงมลิวัลย์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงมัณฑณา  บุญจอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงมานิตา  สืบสิงห์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงรดา  สุระมณี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายรพีพัฒน์  อรอินทร์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงรวิสรา  มณีพงษ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงวทันยา  จันแก้ว โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงวรรณภัสสรณ์  คำภา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงวรรณภา  ชูเนตร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายวรวิช  มารมย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงวราภรณ์  ใจตรง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายวราเมธ  หมายมั่น โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงวริษฐากร  แย้มกลีบ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  พันธ์ศิริ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงวิรุวี  บุญอุ้ม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงศิรดา  ทองสูงเนิน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงศุภนิดา  ดวงแก้ว โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงศุภิสรา  บุญอารีย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงสกฤตยา  ผดาศรี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงสมปราถนา  อัคราช โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงสิรินันท์  สุขพันธ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงสุคณธร  ทองประสาร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงสุชาวดี  บุญสุข โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงสุณัฐฏา  สมสิน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงสุดารัตน์  หวังสุข โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงสุนิจนาฏ  เดชขุนทด โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงสุพิชชา  โสภาค โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงอนิสา  ทำนุ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงอภิชญา  กัญญวิมล โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายอภินันท์  สาระบูรณ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงอรจิรัสมิ์  ครองยุทธ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงอรยา  พรมลี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงอริศรา  บัวชงัก โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงอัญชิสา  พลไธสง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงอารียา  ทาระ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงอุไรพร  บุญสมญา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงเอมิตรา  สอดศรี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงกชกร  อยู่เย็น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายกนต์ธร  มณีโชติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงกมลชนก  ม่วงคู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงกมลพร  บุญหล้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 นางสาวกมลรัตน์  นุพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายกรวิทย์  ทารักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายกฤชณัท  พันธ์วงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายกฤตมุข  ศรีโพธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงกฤติมา  พัฒนพันธุ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 นางสาวกฤษณา  กิตตินภาพงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงกฤษณา  วงศ์พินิจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายกฤษดา  ศรีมาบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงก้องกิดาภัทร  หาสอดส่อง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงกัญญาภัค  สมสอางค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แถมกิ่ง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 นางสาวกัญญาวีร์  ศรีพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงกันต์กมล  แสนทวีสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายกันตพงศ์  ทองโสม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายกันตพงศ์  มณีโชติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงกัลยา  พิลาทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เต็มดวง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงกิตติญา  จันทป โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายกิตติธร  เหมางกูร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายกิตติพงศ์  วงมาเกษ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายกิตติศักดิ์  มูลสมบัติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายกิติธรรม  ไปเวช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายกุลธวัช  ขำคม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงกุลนันท์  นุชประเสริฐ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงกุลนิดา  ทางาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงเกตสิริยา  วรรณรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 นางสาวแก้วกัลยา  สื่อศิริธำรงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายแก้วเพ็ชรัตน์  สีสันต์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงขวัญข้าว  บุคะจำปา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงขวัญทิตถิยา  จันทรจิตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงไข่มุก  นุชพิเลน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายคณาพงษ์  ชาวนา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 นายคิมหันต์  วิเศษรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายจรณะ  บุญเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงจรรยาพร  ธรรมษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายจักรพรรดิ์  ล้อธนวิจิตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายจักรภัทร  โคพะทา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายจักริน  สีดากรกิติกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงจันทร์จิรา  สีลาที โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงจิดาภา  โพธิจักร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายจิตติพัฒน์  ใจภักดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายจิตรเทพ  จิตปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงจิรัชฌา  ธีรจางคพิชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงจิรัชญา  สุวรรณกูฏ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงจิรัชญา  เสาร์คำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงจิรัฐพร  บุญมั่น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายจิรายุ  สำพล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงจีรณา  อนุพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หิตะรักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เดชบุญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 นางสาวจุฑารัตน์  ปุยฝ้าย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายจุมพล  บัวแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงชญาณี  บุญศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงชนัญชิดา  ธนศักดิ์มนตรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายชนาภัทร  ประเสริฐศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงชนาภา  อุ่นใจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายชนินทร์  ชาญชิตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายชลชาติ  คำโฮม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 นายชลทาน  อุระวงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1299 นางสาวชลธิชา  นะวะทิตย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงชลิตา  ทางาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงชวณีย์  ศรีสง่า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายชัยพร  เพื่อสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายชาญชัย  เอกศิริ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงชาธิกา  แก่นกระโทก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายชิษณุชา  จารุวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงชุติมา  จันทุมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายชุติวัต  พัฒนจักร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงโชติรัตน์  สิงคิบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายญาณวัฒน์  จันทบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงญาณิศา  การภักดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงญาณิศา  จันทิมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงญาณิศา  จำปารัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณกูฏ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงญาสุมินท์  บำรุง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงฐานิดา  พื้นทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายฐิติกร  อุตรา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงฐิติพร  รัตนวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายฑีรมินทร์  สิทธิพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายณฐกร  พานิชกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายณภัทร  ปะถะมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายณราธร  เหมือนเหลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงณัชชา  บุบผาวงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงณัชชา  ไกรโสดา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 นางสาวณัฎฐนิชา  พุฒพิมพ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายณัฏชนน  ไกรษี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงณัฏฐชา  อ่อนคำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วกลึงกลม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แก้วกลึงกลม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงณัฏฐิมา  ชัยพงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายณัฐกรณ์  เนตรสง่า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายณัฐกิตติ์  ปาคำทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงณัฐจิตรา  สายลุน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายณัฐชนน  บุญเพาะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงณัฐชยา  สุวรรณวัฒน์สมบูรณ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณกูฎ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมบุญมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กชายณัฐดนัย  ชนะกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทาลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงณัฐธิดา  พุฒตาลดง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงณัฐธิดา  อู่อ่อน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายณัฐภัทร  สมจันทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายณัฐภาส  รุ่งเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงณัฐยมล  มนัส โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีมาคำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมมากอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายณัฐวุฒิ  หงษ์มณี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงณิชกานต์  ทองเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงณิชา  สังข์เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงณิชารัตน์  สารีที โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายดรันภพ  ศรีภักดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงดลยา  ปานวิเชียร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงดลอักษร  พรมเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงดารารัตน์  จันดีปุน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กชายดุลยพัฒน์  ทางทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายเด่นภูมิ  มาลาสาย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายตั้งศิริ  วันโมลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กชายติณณภพ  สาสุทธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กชายตุลยวัต  ผาลิพัฒน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กชายเตชิต  บำรุง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กชายเตชินท์  สมงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายเตโชดม  ศรีพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายเตวิชย์  บุดดีวงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายทรงเกียรติ  ยิ่งนอก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายทวีศักดิ์  นันทบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายทศพร  นิยมสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายทศพล  ช่างพิมพ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายทัศน์พล  สาลีพงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1368 นางสาวทิพย์ปิยะดา  ใจดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายทีปกร  ศรีทาบ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายธนกร  โพธิ์วงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1371 นายธนกร  โอษฐิเวช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายธนกฤต  ทางทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายธนดล  แก่นอาสา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายธนบดี  ไชยคำภา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายธนพนธ์  สามารถ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงธนพร  มงคุณคง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 นางสาวธนภรณ์  ศรีชมภู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กชายธนวัฒน์  วงษาเคณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายธนัท  พระศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายธนากร  หนูมี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายธนาคาร  แสนหล้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายธนาดุล  นิตอินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายธนาธิป  พุทธิภาพ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายธเนศพล  ช้างสอน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงธมลวรรณ  วายทุกข์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายธราเทพ  ขันทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีบัวลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงธัญญาพร  ขันชลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงธัญรัตน์  นามศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีรักษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายธันยพงศ์  เชื้อพงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1392 นางสาวธิดารัตน์  สิมมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงธีรภรณ์  คำอาจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กชายนธวัช  ชานวล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงนภสร  สุทธิวรกุลพงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กชายนรวีร์  พัตรา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กชายนวพล  อยู่คง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงนัฏฐณิชา  สินสิมหา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงนัฐชา  คูณทัน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กชายนันทกิตติ์  แสงกล้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงนันท์ณภัทร  โอนวัง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงนันท์ณรัตน์  ญาณะรมย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายนันทภพ  ยืนยิ่ง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงนันทยา  สาริบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายนิติพล  เงินมั่น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายนิติภูมิ  พิมพ์กิจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายนิธิศ  เทศธรรม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 นางสาวนิพิชฌาน์  จันจำปา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงนิรชา  ผิวชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กชายนิรวิทย์  การินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงเนตรนภา  ภาระสันต์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายบวร  อุตรา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1413 นางสาวเบญจพร  เทียนทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณราช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายปธานินท์  อินทะมาต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงปพิชญา  ทองคำพิมพ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงปพิชญา  บุญใช้ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงปภาวารินท์  วงศ์พินิจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงปรชญา  บุบุ่น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กชายปรัชญา  ศรีทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงปรัษนี  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงปรางศ์ฑิพย์  มณี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงปริชญา  พลโสภา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงปริณดา  แสงสุวรรณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงปริสรา  สายราช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงปรีดารา  คำไพรินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กชายปรีดิยาธร  จำปาทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงปรียาดา  พรมนิล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงปวรา  เครือวงษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายปวิช  ชัยมงคล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายปองพล  ไชยพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงปานไพลิน  วิริยะกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญพงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงปาริชาติ  มานัตถุ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงปาลิตา  แก่นภูเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 นางสาวปิยาภัสร์  สิงคเสลิต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 นางสาวเปรมฤทัย  ไชยโอชะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงเปรียบศศิธร  จันทิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายผไทเทพ  สาสาย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กชายพงศ์ดนัย  แดนดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายพงศธร  ตันสุเทพ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1442 นายพงศ์เพชร  ค่ำโพธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงพรธิดา  ศักดิ์สิงห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงพรไพลิน  บวรสกุลเจริญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงพรรณนิภา  พยัคฆ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญประชม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กชายพลากร  เคนสาลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงพัชรินทร์  โคตรทารินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงพัฒน์รวี  แก้ววงศา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  แก่นอาสา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงพาทินธิดา  ขนันไทย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงพิชชาพร  สุวรรณกูฎ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงพิชชาพร  แก้วอ่อน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงพิชชาภา  สุยอย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  มงคลเสริม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายพิพัฒน์  สินโคกสูง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โสสว่าง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  เอี่ยมวิจารย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงพิมพ์พัทธ์  สุรินทร์ประทีป โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงพิยดา  อุทาพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายพิสิษฐ์  ชาติเจริญเกียรติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสาคร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กชายพีระภัสร์  จุลมนตรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงพุทิตา  ยางงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จุลพล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  กรีเมฆ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1467 นางสาวฟ้าใหม่  วงศ์กฤษณ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 นางสาวภคพร  ผิวผ่อง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงภคพร  พจนรักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงภคพร  ศรีจำปา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กชายภควัต  สุริยะศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายภควัน  ชนะนิล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงภวิกา  ไตรนทีพิทักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1474 นางสาวภัคจิรา  โชปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงภัณฑิรา  จันทรคาต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงภัททิยา  ปฐมชาติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กชายภัทรดนัย  พิมพ์วงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงภัทราพร  หอมบุญมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงภัทรียาภร  เภสัชชา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กชายภาคิน  วิลามาศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงภาวิณี  คำงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กชายภูธเนศวร์  ภูวภาคิน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายภูมิพัฒน์  สงสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กชายภูริภัทร์  เจริญเมือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กชายภูวดล  แสนร่มเย็น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงมัฎฐกานต์  พิพัฒน์กุลศิริ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงมุทิตา  ศุภผลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงเมธาวี  ถนอมใจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กชายยงศิลป์  ทาระบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กชายร่มฟ้า  เกียรติกวินพงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงรัชกร  นามราช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายรัชชานนท์  แก้วบุญเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงรัชฎากร  กิ่งแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กชายรัชตะ  จันทร์หนองหว้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กชายรัชนาท  คำแน่น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงรัญชนา  บุญราศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงรัตนาวลี  ไชยชนะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กชายราเมศวร์  แก่นนาคำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงรุจิรดา  บุญราศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงรุจิราภรณ์  พันธ์จร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 นางสาวลลิตา  วรรณโคตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศิลาพล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายวรวิทย์  ศรีบุญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายวรวุฒิ  สุขบุญส่ง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายวรากร  ดำริห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายวรากร  แก้วมาคูณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงวราภรณ์  กุคำผาย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงวราภรณ์  ดาทะวี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กชายวริทธิ  สิทธิสาตร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงวริยา  พามา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงวริศรา  ทองมาลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงวริศรา  มากมูล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงวไรภรณ์  ชนะชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงวัชราภา  ผึ่งมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงวัณฑิกา  กุจะพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กชายวิชชากร  สร้อยสิงห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงวิชิตา  ชาชุมพร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงวิลาสินี  พระศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กชายวุฒิศักดิ์  พันธ์เพียร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงศตพร  พละศักดิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กชายศรัณย์วิธ  ปัตพรรณา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายศรีภูมิ  องค์สวัสดิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงศรุตา  การุณรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงศลิษา  สาลีพงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงศศิธร  ลาธุลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงศศิธร  ศิลาเกษ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงศิริวรรณ  แวดระเว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายศุภเชฏฐ์  เชื้อชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงศุภธิตา  สุขเหล็ก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายศุภวงศ์  สายประเสริฐ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิลาเกษ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายสมคิด  การุณยรัต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงสรนยา  รักกุศล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายสรรญชัย  ภูมิทา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กชายสหภาพ  อนันต์เรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กชายสัญญพงศ์  พัชรทวีพันธ์ุ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1537 นางสาวสายป่าน  มีโชติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1538 นายสิปปกร  อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กชายสิรภัทร  มุทุกันต์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงสิลิล  คำแน่น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงสุชานันท์  ไวยวรรณ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงสุดาทิพย์  สีบุญเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กชายสุทธิลักษณ์  คำตั้งหน้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงสุธินันท์  วงศ์ลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงสุปัญชยา  ฐานุตตมานนท์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงสุพิชญนันท์  ไปยะพรหม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายสุภวัฒน์  บังศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงสุภัสสรา  ไหว้พรหม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงสุภารัตน์  ช่วงชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กชายสุรวัศ  ทองธรรมชาติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงสุวรรณภรณ์  ดำริห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ภามาเนตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กชายสุวรรณภูมิ  สินโคกสูง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1554 นางสาวหทัยชนก  พลโยธา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กชายอชิระ  เวชกามา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงอฐิตยาภรณ์  ผลประดง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กชายอดิศักดิ์  ก้อนภูธร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงอทิตยา  พูลศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงอนันตญา  มะลิวัลย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กชายอนันตสิน  รักการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1561 นายอนันต์  ชัยปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กชายอนันต์  เหลื่อมใส โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กชายอภิโชติ  อารีภู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กชายอภิรักษ์  ธีวีระปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กชายอภิวัฒน์  กิจแสวง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงอรจิรา  ทางทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กชายอรรถพันธ์  ศรีลาทิพย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงอริยาภรณ์  ไชยะโพธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงอรุณรัศมี  สัตนาโค โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กชายอลงกต  พิมพ์บุญมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กชายออมสิน  ทองทา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กชายอัครเดช  หาทรัพย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงอัญชลี  ศิริชนะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงอัญญาณี  สายยืน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงอัยรดา  อุทุม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กชายอัษฎาพงษ์  อธิลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงอาทิตาพร  ศรีภักดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงอาทิติยา  แสนไชย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงอาภาศิริ  ประทุมแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงอารยา  พรมสูงยาง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงอารยา  เครือคุณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กชายอิทธิกร  เมธาสิงห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กชายอิทธิมนต์  อินทนา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงอุมาพร  จริตรัมย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงอุษามณี  ทาราศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1586 นายกิตติธัช  ขจัดมลทิน โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กชายชยากร  มงคล โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กชายชัยอนันต์  อินทร์อร่าม โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กชายณัทพงศ์  แสนอุบล โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1590 นางสาวดวงฤทัย  อัปกาญจน์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1591 นายธนบดี  ทาจันทร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กชายธนภูมิ  ร่วมสุข โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1593 นายธีธัช  อุทธา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1594 นางสาวนวลนภา  อุณาวงศ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงนันทิมา  สอรักษ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1596 นางสาวนุชนาฎ  เจริญศรี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1597 นางสาวพัชราภา  การะทัย โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กชายพิทวัส  บุญสวน โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงเพชรลดา  ประสาทชัย โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กชายภัทรกร  แม่นธนู โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 นางสาววนัดดา  แสนทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1602 นายวรเมท  ดอกบัว โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1603 นางสาวอรนรินทร์  มุ่งดีดิษฐ์วรกูล โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1604 นางสาวแพรวา  อินลุเพท โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เนาวะพันธ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงกมลรัตน์  บุญจอง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กชายกรภัทร์  สายเจียง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กหญิงกฤตยา  ต้นงอ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงกัญจนพร  ปามุทา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สังฆมณี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงกัลยา  ปรากฏ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงกิตติยาพร  ลำทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กชายขจรยศ  ทองแก้ว โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1614 นางสาวคติยา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กชายจักรี  ปาบุตร โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงจิตรลดา  สุริยะคำวงษ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1617 นายจิรเดช  สมาน โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กชายจิรศักดิ์  วงศ์คำ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงจิรัชญา  ทีฆายุโก โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1620 นางสาวจุฑามาศ  บุญทน โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1621 นางสาวฉัตรสุดา  มีศรี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1622 นายเฉลิมชนม์  กันภูมิ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กชายชยชล  ตระการกสกิจ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กชายชวัลชัย  อาจวิเชียร โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กชายชวิน  ชาสุรีย์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กชายชวินณัฐ  สุดดี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงชิดชนก  โสมรักษ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงชุติชาดา  ร่องบุตรศรี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1629 นายโชคชนก  โสมรักษ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1630 นางสาวญาณวิภา  ทวีพันธ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงฐิตาพร  ภาแสน โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1632 นางสาวฑิฆัมพร  กะมณี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงณฐพร  ลูกไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กชายณภัทร  รักไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงณภัทร  ศรีราฤทธิ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1636 นางสาวณัฏฐนิช  ชาววัง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1637 นายณัฐพงศ์  โพธิ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงณัฐพร  เรืองดี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1639 นางสาวณัฐริกา  ศรีด้วง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1640 นางสาวณัฐริกา  เสนาชัย โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงณัฐริณี  สำราญสุข โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1642 นางสาวดารารัตน์  พิศิลป์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กชายธนโชติ  บุญศรี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กชายธนณัฐ  ทุมภู โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1645 นายธนา  อนันตโชติ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กชายธนากร  วงศาโรจน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กชายธนาคาร  กงใจ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1648 นางสาวธิติมา  นนพละ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กชายธีรธาดา  ทาสีงาม โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กชายธีรัตม์  บุญมาก โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กชายโธรัยห์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กชายนวพล  บุตรโท โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงนิลวรรณ  โสภาบุญ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1654 นางสาวนิลาวรรณ  ยงประเดิม โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1655 นางสาวนิลาวัลย์  สิงหา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงปกิตตา  หมุนสิงห์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สู่ขวัญ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงประนัดดา  สัตย์ธรรม โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงประพิชญา  ยอดมงคล โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1660 นางสาวปิ่นมนัส  ขันบุ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1661 นางสาวปุญยาพร  ล้อมทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1662 นางสาวเปรมสิณี  ช่วยคูณ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กชายพงศานุวัฒน์  สีหาขันธ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงพรพิรุณ  แก้วสิงห์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงพรรณวษา  แก้วปานกัน โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1666 นางสาวพรรณวิภา  อดทน โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กชายพลธนวัฒน์  วุฒิฉันท์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1668 นางสาวพลอยชมพู  ถุระพัฒน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงพัชรภรณ์  ปามุทา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงพัชรินทร์  ลอยลม โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กชายพีรวิชญ์  หลงวารี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กชายพุฒิพงษ์  สีทาเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1673 นางสาวเพ็ญพิชชา  กุมแก้ว โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปุรินันท์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1675 นางสาวเพาพะงา  กาทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงภัททิยา  อุทธา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงภัทราวดี  บำเพ็ญ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงมัลลิกา  สารคะณา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กชายมุทาชาติ  มุทา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1680 นางสาวยลดา  ชนะพาห์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1681 นางสาวรัชชฎา  จูมศรี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1682 นางสาวรัตนวดี  ดวงศรี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1683 นางสาวรุจิรดา  อุปมัย โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กชายวชิรวิทย์  อัปกาญจน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กชายวชิระ  บุญทน โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กชายวรโชติ  อินลี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงวรรณกมล  บือทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กชายวิชญ์พล  นนท์ศิริ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กชายวิชญ์ภาส  นนท์ศิริ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กชายวีรภัทร  พูลเพิ่ม โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กชายวีรภัทร  แต้มทา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1692 นางสาวศลิษา  สิ่งสิน โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงศศิประภา  นักเทศน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1694 นางสาวศศิวิมล  ก้งซุย โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1695 นางสาวศิรภัสสร  คำลอย โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กหญิงศิรภัสสร  ลาภสาร โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กหญิงศิรินภา  ศรีจันทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กชายศุภชัย  ดาลัย โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1699 นางสาวศุภวดี  สัญจรดี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กหญิงสกาวรัตน์  ดามาพงษ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงสุกัญญา  พิมพกัณฑ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงสุธาวี  แสนสวาท โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1703 นางสาวสุนิสา  บัวลา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กชายสุพิชชา  ปลดเปลื้อง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กหญิงสุพิชญา  ภูทัศน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กชายสุรสิทธิ์  ดงทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เกื้อทาน โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1708 นายอภิรักษ์  โจระสา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงอมรศรี  บ่อแก้ว โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงอรัญญา  บ่อแก้ว โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1711 นายอัมรินทร์  สุทธิสา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงอารีรัตน์  สุระมูล โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1713 นางสาวอินทิราภรณ์  ดวงจันทร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กชายเอกราช  ทองกล่ำ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กชายเอกราช  บุญแสง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กหญิงกรกนพรรณ  เจริญวงศ์ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กหญิงกัลยา  สีชาเชต โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กหญิงนลินนิภา  โมลา โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กหญิงมนัสรา  โมลา โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กชายรัฐภูมิ  มหาวงค์ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กชายอภิภัทร  ศิริรักษ์ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กหญิงกนกอร  สิถิระบุตร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงกมลชนก  วังวงค์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.3 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กชายกลยุทธ  อึ่งน้อย โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กชายกศิดิษ  ดีจิตร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กหญิงกัญญาภัค  ถึงปัดชา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กชายกันตินันท์  สร้อยสนธิ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กหญิงกัลยาณี  ชมาฤกษ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.3 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กหญิงกานต์มณี  ฝูงใหญ่ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ลุนพรม โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กหญิงขวัญฤทัย  มะหิน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กหญิงจณิสตา  เจริญวงศ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กชายจิรโชติ  ผลเจริญ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กหญิงจิรัชยา  ผักกูด โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กหญิงจิรัชยา  โสภะวงศ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กชายชนนภัทร  ปรีชาชาญ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กชายชลธิศ  จันทร์แรม โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กหญิงชาลิสา  ซื่อตรง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กหญิงโชษิตา  ดาเหลา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กชายฐิติพงศ์  นครไพร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.3 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กชายฐิติพงศ์  วามะชาติ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กาญจนพัฒน์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อาจหาญ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สารีบุตร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กหญิงณัฐวดี  กองพล โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กหญิงณิชาภา  วรรณวัตร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กชายเตโชดม  เชยคำดี โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กชายทินภัทร  เพชรสมัย โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กชายธนกฤต  บุญรมย์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กชายธนศรณ์  แจ้งจิตต์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กหญิงธนัชญา  คนประสพ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กหญิงธนัญญา  พิมพรัตน์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.3 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กหญิงธันยพร  ศรีอ่อน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.3 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กหญิงธารทองแท้  ชุลีกร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กหญิงนภัสกร  จันทร์แรม โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงนวนันท์  มุขศรี โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.3 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงนัฐนันท์  เจียงคำ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.3 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กหญิงนันท์นภัส  มั่งคั่ง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กชายนาธาร  ภาคโพธิ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กหญิงเบญญาภา  ลำงาม โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กชายปรมี  โยลัย โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กหญิงปรัชญาพร  เท่าทอง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กหญิงปานขวัญ  กุลบุตร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กหญิงปิยมาศ  จันทอง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.3 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กหญิงปิยรัตน์  ก้อนศิลา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงปุญญาวีร์  พิทักษ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงปุญญิศา  ทาวะรมย์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.3 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงปุณยนุช  ช่วยโสภา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.3 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กหญิงผกามาส  ซาเสน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงพรนภัส  จันทร์ย้อย โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กชายพลวัต  ฝ่ายคำตา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กหญิงพิชญา  บริบุตร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตตรีงาม โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กชายพิสิฏฐ์  ขันแก้ว โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณพิมพ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงภัณฑิรา  แดนดี โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กหญิงภัทราพร  รูปช้าง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.3 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กชายภูเพชร  ทองผาย โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  วงขึง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงรุ่งนภา  เรืองแสน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.3 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงลักษิกา  พิลาคุณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงวรรณ์รตา  บุญธรรม โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงวริศรา  อินทร์จำปา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงวิชยากาล  ทองศรีสืบสกุล โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กหญิงวิรากร  โชคนัติ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงวิลาวรรณ  บู่คำ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.3 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กชายวิสิษฐ์พล  อาจวิชัย โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงวิสุทธิพร  แสงฉาย โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กชายศรณรงค์  สลักทอง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงศศิรา  ประสาร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กหญิงศิริประภา  สาระภา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กหญิงศิริราช  เรืองแสน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงศิวัชญา  ผูกรักษ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กหญิงศุภสรา  บุษบาล โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กหญิงสมิตตา  แยงส่อง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กหญิงสลินทิพย์  ท่าหาร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กหญิงสิริไพลิน  จันทร์ทะวงศ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กหญิงสุพิชชา  ชายผา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กชายหทัยณรงค์  นวลพงษ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.3 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เข็มเพชร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กหญิงอรุณรัตน์  วงศ์เสนา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงอักษรารัก  ดาผา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.3 คณิต ม.ต้น