รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชฎาพร  อุดมมาลา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  พรรณลา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทุมรินทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงพชราพร  ไชยนิจ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงมนต์สรวง  บุญวิเศษ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงสิริกาญจน์  บุญพา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกรวิชญ์  ปัญญามี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายก้องกีรติ  ก้องอัจฉริยะกุล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกันตพงศ์  นพนิยม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกิตติภูมิ  จิตราช โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายเกียรติกานต์  ก้านจักร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายคณพศ  เล่งเวหาสถิตย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายครองภพ  สดมพฤกษ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายคุณชนิต  ด้วงปลี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายจิรายุทธ  ศิริโยธา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายเจ้าใจ  เหล่าลุมพุก โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายชนมวัต  คูณเมือง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายชัชชวิน  จูทะรักษ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายชานน  วรวงศ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงชุตินันท์  แสนบุดดา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยวงษ์วัฒน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายณัฐภัทร  เกษทอง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายธนกฤต  พงศ์ธนวรรณกร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุริยะวงศ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงธัญธน์ลภัส  สัจจวาณิชย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงนัชชา  ไชยสุข โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงนันธิดาพร  วงศ์สมศรี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงปัณณพร  เพิ่มผล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงปาริชาติ  ตะนุมาตย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายปุระชัย  นัดที โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  พิมพ์ชัยศรี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ศิริสอน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายภัทร  จันทร์โอวาท โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายภาสกร  อิฐรัตน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
35 นายภูมินทร์  ศรีชูนิ่ม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายภูริณัฐ  วีระพันธ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายภูรินทร์  ศิวบวรวัฒนา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวมิ่งกมล  ครองศรัทธา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงมีคณา  สิมลา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงยมลภัทร  จีนภักดี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงรชยา  ครองศรัทธา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายรพีพงศ์  แหล่งสนาม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
43 นายรัชชานนท์  ศรีใส โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายรัศมิ์ธวัชร  ศรีใส โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงวสุธิดา  วรภูมิ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายศรชนม์  ศรีชูนิ่ม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงศรัณย์พร  สารบรรณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายศุภกร  เล่งเวหาสถิตย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงสโรชรัตน์  รมเพ็ง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายสาวิตร  อภินันท์วงคล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
51 นายสิทธินนท์  จอมสมสา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายสิรวิชญ์  ชิณโย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายสุภวัฒก  รัตนเมกุล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงอชิรญา  พานิชการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีมีเทียน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายอภิวัฒน์  ตั้งบูชาเกียรติ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายอัจฉริยะวัฒน์  สิมมา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงอารยา  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงกรรณิกา  แอบสระน้อย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรสงวน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายคมทัช  สุนทรบุญ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายจตุโกณ  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายจตุพร  พาพานต์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายจารุกิตติ์  พัดโท โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สังเขต โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อำมะเหียะ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงญาณิศา  ตรีสอน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีคลัง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายณภัทร  จันทร์สระคู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงณัฏฐญา  ทองน้ำเที่ยง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หมั่นหาวงค์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงณัฐฐาพร  วรรณภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายณัฐพงศ์  มือทัพไทย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายทินกร  โหประยูร โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายธนพัฒน์  พรมเฟื้อย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายธีระพัฒน์  ไหมน้ำคำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชาติวงษ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงนิสากร  แสนคำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โพธิ์สนาม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงปานดาว  ดาน้ำคำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายปิยพลธ์  ผิวขำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายเผ่าเทพ  สุทธิสนธิ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงพอชม  วังภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงพิชชภา  เจริญภักดี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงแพรวา  ไกรทอง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายยุทธนันท์  เชื้อสระคู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงรัชนก  โสดารัตน์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงวนิดา  คำอ่อนศรี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงวรรณ์นิษา  เพชรรักษา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงวรัญญา  ดีภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายวายุพัฒน์  รู้ตากแดด โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงวิริยา  บุญล้อม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงศศิกาญน์  สุทธิโสม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายศุภพิชญ์  อุดม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงสาธิตา  ขันเพีย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายสิปปกร  ว่องเพชรชัย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จันทรี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงอภิชญา  ลาสอน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายอรรถพล  แก้วภักดี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงอริสรา  ศิริคำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงอาทิตยา  รัตนสังข์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงอาริสา  พลอาสา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงอารียา  ทั่งทอง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น