รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชมน  บัวสาย โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกนกรัตน์  สำเภาทอง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกมนรัตน์  วชิรัตนพงษ์เมธี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวกมลทิพย์  สุนทรวงษ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวกมลวรรณ  จันปัญญา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นายกรกฏ  อภิวัฒนวรรณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นายกฤษฎา  ศิริตื้นลี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกฤษณา  ดวงอาราม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกัญชลิกา  แสงไชยา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุสเณร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกันต์นิษฐา  ภูแล่นกี่ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกันตภณ  ระลิโรจน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกัลยกร  โพธิ์ศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวกัลยรัตน์  บุญใบ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัลยาณัฐ  โสมาโสด โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกานดา  เรืองแสง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ภูวนารถ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกิตติยาพร  ถามุลตรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวกุลณัฐ  นักภักดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกุสุมา  เนื่องมัจฉา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายเกรียงไกร  กล่อมปัญญา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายเกียรติศักดิ์  อ่อนมาก โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายเขตโสภณ  ไชยบุญ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายเขมทัต  วิเศษสุข โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
25 นายคณาธิป  ทองภูธรณ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นายคมกฤษ  มหาโพธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นายจตุรนต์ชัย  พัฒเพ็ง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงจริญญา  เจริญผล โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวจิดาภา  ทะสุนทร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงจิตฏิยากร  โสภา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวจิรวรรณ  วรรณขันธ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวจิรัชยา  นามโส โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวจุฑาทิพย์  ศิลปักษา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงจุฑามาศ  พรเพ็ง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงเจตปรียา  ภูสำรอง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงฉันท์ชนก  ซามาตย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงชณัญญา  อุตตะมะธนานนท์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงชณัฐฎา  นามล้ำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงชนันธร  ทูลธรรม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวชนิสรา  บุญหล้า โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายชวนากร  คำชาย โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวชัชชลิดา  พุฒศิริวัชรวิชญ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงชัญญานุช  อาจวิชัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายชิณพงษ์  แสนศักดิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงชิตพร  สุหา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทมาน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวญดาวรรณ  ศรีดรซ้าย โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงญาณิศา  ปานนาท โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงฐานิญา  สิงห์คำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงฐิดาภา  หายะคุณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวฐิตาภรณ์  ชะเอมเทศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงฐิติกานต์  จันทเขต โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงฐิติมาวดี  ตะวัน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายณฐภัทร  ผาระนัด โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงณฐยา  อนันตระกูลศิลป์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นายณฐรินทร์  ปิติวัฒนสถิตย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นายณภัทร  นามวงษ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงณภัทร  ฝ่ายพลแสน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายณรงค์ธร  ภูผาคุณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงณัชชา  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จ้ายหนองบัว โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงณัฎฐ์ธนัน  แก้วแสนเมือง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวณัฏฐธิดา  เฉตระการ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พิณนาดิเลย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงณัฏฐวี  วงศ์กระบากถาวร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวณัฏณิชา  วงค์ชารี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โนราช โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลลาภ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีสมบัติ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงณัฐนิชา  สิงห์ปาน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
71 นายณัฐพล  ศรีน้อยขาว โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงณิชนันท์  ทำดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวณิชากร  สอนภิรมณ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายตะวันรุ่ง  จันทะจิต โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวธณอร  ไชยสงค์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นายธนชาติ  ลิ่มสกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายธนธฤต  แสบงบาลเจริญชัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงธนพร  จิตตกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงธนพร  ลาวงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงธนภร  สารมาคม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายธนภัทร  พลศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
82 นายธนภัทร  อุ่นพิกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงธนาวดี  จันทะกา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวธนิกานต์  ดอนพลัด โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายธเนศพล  แสบงบาลเจริญชัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงธฤดี  อุตวัฒน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงธวัลพร  วรสาร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวธันยพร  แก้วหานามจารุสิริ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นายธิติวัฒน์  ดิษยจรัสรุจน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นายธีรพงศ์  วรรณคำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายธีรภัทร  ขุมเงิน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายธีรภัทร  พัฒนิบูลย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายนนทกานต์  ศรีปัดถา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงนพนภางค์  ประสงค์สันต์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปะกิแพ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวนราทิพย์  บุญหล้า โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายนราธิป  หงษ์ทวี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงนริศรา  สุตนนท์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายนฤเบศร์  ไชยแสง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงนวพร  เรืองเทพ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงนวลนภัสสร  กุลเกษม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงนันท์ชนก  เทพทวีชัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวน้ำผึ้ง  ทินช่วย โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงนิจรดา  อันเสน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
105 นางสาวเนตรนิสา  งาสีแดง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายบริพัตร  ช่างทอง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงบุญญาพร  จิตรมั่น โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงบุญธิชา  จันทร์โนราช โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงบุณยกร  ไชยสมคุณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงเบญญาภา  ยะเคหัง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวเบญญาภา  ไชยผง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงปกิรณันท์  รัตนประภา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายปฏิพัทธ์  ภานุรักษ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงปฏิมา  ดอกไม้ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายปราชญ์  วิริยเมธางกูร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงปราณปรียา  สอนแก้ว โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวปริชญา  เอ่นแคน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวปริมประภา  ศรีปัดถา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวปริยากร  ขันถม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวปรียาพร  โพธิ์ละเดา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวปรียาพันธ์  พลชำนิ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงปลายฟ้า  บุตรตะ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวปวีณา  นูวบุตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายปวีร์  อินศร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงปัณฑารีย์  สมนึกในธรรม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงปาลิตา  สุหา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นายปิติภัทร  เอกปณิธานพงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงปิยนันท์  กัลยา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นายปิยพนธ์  สวรรยาพานิช โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงปุญญิศา  แสงทิพย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงปุณิกา  โชติกันจานิล โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงไปรยา  อันพันลำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
133 นายพงศธร  จรรยา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นายพงศธร  ธรรมกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงพรกนก  อ่อนด้วง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวพรชนก  รัฐหนองขี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงพรชพร  คันทะพรม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นายพรพิพัฒน์  ใสสะอาด โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวพรพิมล  สีทาหงษ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวพรรณกร  แสงคำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงพรอธิปไตย  วีระการณ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงพลอยชมพู  อรรคฮาตจันทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายพลากร  วงษาสืบ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นายพศวีร์  ไชยบุดดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายพสิษฐ์  คำเสนา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงพัชชา  วงษาวัตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงพัชรรินทร์  ขันถม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวพัชราภา  อุดมเดช โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวพัชริดา  อันพันลำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงพัฒนพร  สตาเขต โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
151 นายพัทธดนย์  ศรีภูมั่น โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงพัทธนันท์  เนตรสง่า โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงพิชชญาภรณ์  ศรีทรัพย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงพิชชาทร  สงวนวงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชุติมันตพงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวพิชญา  นนตะสี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวพิชญาภรณ์  เสนาพร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวพิชญาวี  ลามะให โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญเกิด โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
160 นายพีรภัทร  โปสาวาท โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายพีระ  ปักสังคะเนย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวพุทธธารา  มาศยะ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวภัทธ์ธีรา  ดีใจ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นายภัทรกูล  คำสะอาด โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวภัทรวดี  แก้วบุดดา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เหล่าเคน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวภัทรียา  หงษ์ศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงภาณิศา  รุ่งสาครทอง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวภาวัชญา  ศรีดาชาติ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายภูมิพัฒน์  โพธิ์สูง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายภูมิมฤทธิ์  จำปีกาง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายภูมิรพี  แสงอินทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
173 นางสาวมธุฤทัย  ศรีโยวงค์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงมรรยาดกันยา  วังษาลุน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงมาติกา  แสงยศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายยรยรรยง  โพธิ์สิงห์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงยศรินทร์  ยศพล โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายยศวรรธน์  วงษ์จำปา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวยุวดี  ภูยอดนิล โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายรชต  สมนึกในธรรม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวรังษิยา  อุทัยใจ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงรัชพรรณ  บุตราช โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายรัฐภูมิ  คำมีแสง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงรัตนประภา  สุริยะ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
185 นายรัตนพัทธ์  ปะสาธิบุตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงรัตน์วรา  นาสมวา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงริญญารัตน์  ภูสิงสิบฐานนท์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงลดาวัลย์  ขันทะสีมา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงลักษิกา  นพเก้า โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
190 นางสาววรวรรณี  พลศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงวรัญญา  คุณโน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงวรินทร  มาสำราญ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงวริศรา  มิทราวงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายวศพล  ทะสุนทร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
195 นางสาววัชราภรณ์  ลันขุนทด โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายวัฒนวิศว์  พิมพ์แสนศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
197 นางสาววันวิษา  พิเนตรเสถียร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงวิชญาพร  เหล่าสมบัติ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายวีรลักษ์  ออมสิน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
200 นางสาววีร์สุดา  นดานุเคราะห์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
201 นายวีระวัฒน์  ปัตธุลี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงศรุดา  ภูเลี่ยมคำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงศรุตา  นาคยา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวศวรรยา  ศิริมูล โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นางสาวศศลักษณ์  กลางสุโพธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวศศิธร  จันทร์เสน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวศศิลักษณ์  กลางสุโพธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวศศิวรรณ  ชื่นนิรันดร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวศิริญากร  หนันดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวศิริรักษ์  นารีนวล โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายศิวกร  เงินทองเนียม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายศึกษิต  คชสาร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
213 นายศุภกร  สุนาอาด โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายศุภกฤษฏิ์  ทะสูง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายศุภทิน  ศรีเสน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวศุภธิดา  ชะนะบุญ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นายสรวิชญ์  โพธิ์นิล โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวสาธิญา  รอดเมือง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงสิตานัน  ดุสิต โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
220 นายสิรวิชญ์  ราชอาณาจักร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวสิริกร  งานฉมัง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวสิริรัตน์  แสนปรางค์นอก โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวสุกัญญา  หงษ์ทอง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวสุกันญา  โหวดนอก โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงสุชัญญา  ชำกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงสุชานาถ  สีลาดหา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงสุพิชชา  วาลมูลตรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวสุภาวิดา  พลยะเธศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงโสมภิดา  ขันสัมฤทธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงหทัยชนก  จันทมนตรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงอชิรญา  นะมิ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
232 นางสาวอนันตญา  อันพันธ์ลำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายอนันเทพฬ์  เจริญไกร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายอมรเทพ  เทพชา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงอมรรัตน์  ผ่องใส โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงอรนลิน  จันทะนาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
237 นางสาวอรปรียา  พรดอนก่อ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงอรวรรณ  ใจหวาน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงอริยา  จึงพิชาญวณิย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวอริสรา  ทาน้อย โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวอังคณา  ศรียศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวอัจฉรา  ศรียศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงอัจฉริยา  แสนมี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงอัถชิราภรณ์  สีสังข์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวอิสริยา  ไชยสมบัติ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงไอลดา  ทิพย์ศรีราช โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวกนกพร  พรมศรี โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงกนกพร  มัชปาโต โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วคง โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายกมลดนัย  ไชยบุดดี โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงกมลลักษณ์  พึ่งจักกรี โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงกรวิกา  มาตรา โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายกฤษฎานนท์  เถาว์ชาลี โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สายหยุด โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  หวันสู โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงกาญจนา  สอนคราม โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายกิตติพศ  สมรรคเสวี โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายกิตติภณ  ก้อนวิมล โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงกิตติยา  คำชาวงษ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันครา โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงขนิษฐา  แฝงเมืองคุก โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงคณาพร  ภูมิสัตยากร โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงคีตานันท์  ทวดอาจ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายคุณากร  แก้วสมบัติ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงจันทรกานต์  ใหม่คามิ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  กินรมย์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงจิรชยา  ผายพิมพ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวจิระนันท์  คำบุญเกิด โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
269 นางสาวจิรัชญา  เกตุร่วง โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุบผาลุน โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงจุลีลักษณ์  ลีนาแค โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายเจตก์นิพัฐษ์  ลำดวนหอม โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงฉัตรชนก  รัดสีสม โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงชนกนันท์  สุริโย โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงชนม์นิภา  รัตนพันธ์ุ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงชนัญธิดาภรณ์  เพชรไพฑรูย์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวชนาภา  ลีลา โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงชนิดา  อันบาพรหม โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงชลณิชา  มหาอ้น โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงชลธิชา  ตะนะสอน โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงชลลดา  วันบัวแดง โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงชลลดา  เอกมเหษี โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีวิชัย โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายชินพัฒน์  สุริโย โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายฐิติภัทร  รัตนะวงศะวัต โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงฐิติรัตน์  การิสุข โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์เปล่ง โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายณัฎฐพงศ์  เมฆาพิมาย โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทมุลตรี โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายณัฏฐนันท์  บัวนิติสกุล โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายณัฐธพงษ์  ทองก้านเกลือง โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวณัฐธิชา  ตาแสงทอง โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายณัฐพล  มาพร โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายณัฐภูมิ  แฝงเมืองคุก โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  บุรี โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงณีรนุช  พรหมผุย โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายถิรคุณ  อัคษร โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงทอปัด  พานิชปฐม โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงทินมณี  ขานวงศ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงธณิชา  ศรีสารคาม โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายธนดล  เอี่ยมศรี โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายธนพัฒน์  ทองบัวร่วง โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายธนพัตร  ทวีทรัพย์ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงธนภรณ์  เรืองมณี โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายธนภัทร  ศรีสารคาม โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายธนากร  โสมมะนาวัด โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงธมลวรรณ  จอมสมสา โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงธัญชนก  สิทธิจันทร์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงธาวิตา  เศษภักดี โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงธิติวรดา  เนื่องศรี โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายธีรภัทร  ไชยมาตย์ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงนงค์ลักษณ์  เหลาพร โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงนภาพร  ดวงใจสดชื่น โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงนริศรา  ชาไชย โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงนวพรรษ  ทัดแก้ว โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงนวรัตน์  ชุ่มอภัย โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงนันทิกานต์  จรรยา โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายนันทิพัฒน์  คำแสนพันธ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงนันทิยา  กัณหาพันธุ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงบุญญิสา  แฝงสีพล โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์  อมรศรีรัตนชัย โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงปณิตา  สุวรรณทา โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงปพิชญา  ประเสริฐสัง โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงปภาดา  การะเกตุ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
325 นางสาวปภาวรินท์  กางแม โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงปภินดา  ศรีละพล โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
327 นายประชารัฐ  เพียชำนิ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงประภาภรณ์  ทองเฟื่อง โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงปรียารัตน์  เพ็งคุณ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงปวริศา  ถิ่นสุข โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงปัทมาพร  ภูพานไร่ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงปาริชาติ  มุลี โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงปาริตา  กลำเงิน โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
334 นางสาวปาริษา  มณีแสน โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นางสาวปิยภัทร  นิตย์วัน โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายพงศ์พิพัฒ  แพงวิเศษ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
337 นายพงษ์ศิริ  พลเสน โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายพชรกร  ทาบุดา โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงพรรภษา  โรมเมือง โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายพรรษกร  อ่อนน่วม โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายพลกฤต  จันทรโสภณ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงพัชราภา  อุทัยนาง โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายพัสกร  อินทรผล โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงพิชชาภา  หินคำ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงพิชญธิดา  ภูหนององ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไรยดี โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวพุทธิดา  อุ่นเจริญ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงเพชรรินทร์  กินชะโร โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงเพชรลดา  จำปาแดง โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงภัทรธิดา  กินรมย์ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายภัทรพล  นามเหลา โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงภัทราวดี  ภูแดนแก่ง โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงภัลยารัตน์  มะโนวรรณ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงภัสรา  ศรีอ้น โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายภาคิน  โพธิ์พายุ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายภูเบศ  เพื่อนสงคราม โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวมณีรัตน์  สุระป้อง โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงมนัสนันท์  พรศรีสุราช โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงมนัสนันท์  เวทไธสง โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงมรกต  มูลสาร โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงมาลีน  รสโสดา โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงมินทร์นภา  โคตรประทุม โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงมุกลดา  งิ้วงาม โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงรักษ์วลี  ทัศน์เจริญ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงรัชนีกร  อินละคร โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายรัชพงษ์  คเณราช โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายรัฐภูมิ  พลเยี่ยม โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงรัตนาวดี  อิ่มพูล โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงราชาวลี  แก้วสีจันทร์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงเรณุกา  จันทรโสภณ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงฤทัยศิริ  สุราราช โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงลีลาวดี  สำราญรื่น โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงวนีลตา  อ่อนลมุน โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงวิลาสิณี  เชียงพฤกษ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวศรัณญา  ชินนะศรี โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงศิรินทร  ทุมพิลา โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงศิรินทิพย์  วันวาน โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงศิริมาภรณ์  ศรีชมชื่น โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงศิริวิมล  เหมือนสิงห์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงสโรชา  ไชยกองชา โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงสิโรรัตน์  ทุมเสน โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายสุขสรรณ  ทัพวิชัย โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงสุชาวดี  กองรัตน์ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงสุธนี  ราตรีสุข โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงสุนิตา  มะโพธิ์ศรี โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงสุพนิดา  ทองภู โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงสุพรรณธิชา  อันสา โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงสุพรรณธิดา  อันสา โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงสุพรรษา  สุนทโรจน์ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวสุพิชญา  อุทัยหลาขะ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงสุภัคสร  คงศิลา โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงสุภัทรธนีย์  วังภูมิใหญ่ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายสุภัทรพงษ์  ชูสีขวัญ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงสุภัทรา  มูลเมือง โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงสุภัทรา  อันทะระ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วผล โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายสุรเชษฐ์  จันทร์โท โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงสุรตา  บัวจาน โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงสุวาริน  รักษาภักดี โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เฉนียง โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงอชิรญา  จำเริญสม โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงอชิรญา  ด่านอินถา โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงอดิลักษณ์  จันทร์สามารถ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายอธิวัฒน์  โพธิรุกข์ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
405 นางสาวอภัชชา  เศษรักษา โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายอภิชัจจ์  ภูตาเพลิด โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงอภิญญา  สีกู่กา โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายอภิรักษ์  ศรีรักษา โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงอภิสรา  รักภักดี โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงอภิสรา  ศรีเทพ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงอรัญญา  ศิริพรรณ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงอริสรา  กางโหลน โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงออมทรัพย์  หารพรม โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายอัคเรศ  วงค์ละ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงกมลชนก  กองโส โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายกฤษณ์จินต์  ศรีสารคาม โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปัตตังโข โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายกันย์ภวิษย์  เรืองสมบัติ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงกัลญาภรณ์  เกี้ยมแสนเมือง โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงกัลญาลักษณ์  เกี้ยมแสนเมือง โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงกัลยกร  ปัญจะรถสา โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงกิมิทา  ช่างยา โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายเกียรติภูมิ  ภูมิพันธ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายเกียรติยศ  บุตะโชติ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายคุณาธิป  ไปมา โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงเจียระไน  ปะวะเสนัง โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงชฎาพร  นนทะนำ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายชนวัตร  สิทธิสาร โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายชนาธิป  ทุมจีน โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงชัญญากร  แก้วจันดา โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตราพิเนตร โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายณัฏฐชัย  ทองสุทธิ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงณัฐกานต์  ธรรมสา โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงณัฐชา  ชัยทา โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายตรีเพชร  อินทร์เพ็ชร์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายทรงภพ  ปัตตานัง โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายธนกฤต  มูลทรา โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายธนภัทร  ภัทราบุญญากุล โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายธนวิทย์  บานเย็น โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายธนะพัฒน์  กิตติธราสัณห์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายธนัยชนก  ศรีสมพงษ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุรินทร์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงธิรดา  ศรีสังข์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงนันทิดา  ภิบาลจอมมี โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายนิติภูมิ  ปาสารักษ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงนิรภา  ไปใหน โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงประกายปรียา  จันทรัตน์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงประสิทธิพร  พรมแพน โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญยัสสะ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงปุณยาพร  ม่วงทา โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายพงษ์นรินทร์  จรบุรมณ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายพนธกร  ค้าสุกร โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงพรชนก  ชนะมาร โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงพรธีรา  ไกรวรรณ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงพอเพียง  จำปาทอง โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายพัฒนพงษ์  หนูแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงพิชญธิดา  พุทธลา โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  นิลดวง โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงพิยดา  ฉัตรศรี โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายพีรพัฒน์  วัชรานุสรณ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงภชรัชดา  พวงศรีเคน โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงภัทรดา  อินทร์ชู โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายภัทรพล  ผาใต้ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายภาษิต  ไขสาร โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายภูวเนศวร์  สาแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายมฆวาร  โคตรพัฒน์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงมนทิรา  ศรีรัตนพันธ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงรวิสรา  ตะภา โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงรุจิรดา  ปัตตาเนย์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายวชิรวิทย์  อัปมะระกัง โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงวรดา  ประพาศพงษ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายวรัญญู  ศิริมนตรี โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายวัทธิกร  คำมุก โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงวันวิสา  สีพิซิ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงวิมลณัฐ  ปิดสายะ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงวิรัญญา  หนูแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายศุกลวิชญ์  ประโคทัง โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายศุทธวีร์  ยืนสุข โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายศุภกร  ชัยฤกษ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายสินธุชา  ปราเนต โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงสีห์สกุล  ชุมสาย ณ อยุธยา โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงอนัญพร  บุพตา โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงอนัญพร  หวังสุข โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงอรดา  เนื่องโพธิ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายอิทธิ  ขาริศรี โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงอินทิรา  ชมภูหลง โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายพัฒนพงษ์  สมสีดา โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายคฑากร  เล้ารัตนอารีย์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวจีระภา  หนูพร โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงธันชนก  มายเจริญกุล โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
491 นายบุญญฤทธิ์  ไกรงาม โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงปุณณดา  มงคลพิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายสุทธินันท์  เสนารินทร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงอนัญญา  อันปัญญา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงอิรวดี  จันดารัตน์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น