รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกมลวรรณ  ศุภฤกษ์นำชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกรกฎ  สุภัคชูกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกฤตวัฒน์  ศรีพรรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤตวิทย์  ลมมูลตรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวกฤติกา  มั่งมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกฤติเดช  ชีวะโอสถ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกฤติยากร  ภูบรรทัด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
9 นายกฤษฎี  พาระพัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นายกฤษฏ์  สุวรรณไพบูลย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกฤษณพงศ์  พลวัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกฤษติญา  วิราศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกวินธิดา  สถานเมือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายก้องภพ  มะลิมาศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายก้องภพ  เริ่มรักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายก้องภูรินทร์  มหิทธิโชติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวกัญญภัส  ราชสุวอ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกัญญวรา  โกษาเสวียง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงห์เพียง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกัณณิกา  สอนถม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกันตา  สุวรรณปักษี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
22 นายกัมปนาท  ศรีหาพงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกัลยกร  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายกาจบัณฑิต  นวลพุดชา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกานต์ธิดา  โพธิดอกไม้ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  ดลโสภณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นายกิตติกูล  มุลมาตย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายกิตติทัศน์  ดลเพ็ญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายกิตติภพ  ศรีเชียงสา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงกิติญาดา  เหลาเกลี้ยงดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงกิติวรรณ  อ่อนแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
32 นายกีรติ  แก้วโนนตุ่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายกุลกิตติ์  ลาภโนนเขวา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกุลจิรา  วงศ์รวีวิวัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงกุลธิดา  กลิ่นหอม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงกุลยา  วงษ์ภักดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงกุลสตรี  สีสด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายเกียรติสุรนันท์  ศรีพลไกร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงขวัญข้าว  รุ่งเรือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงขวัญข้าว  โคตรพัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงขวัญจิรา  ประเสริฐทรง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงขวัญศิรี  ตอสี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงเขมจิรา  หนูตอ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงเขมมิกา  อภิชาติสกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงเขมมิกา  อภิสกุลชาติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายคงภัทร์  โพธิ์หล้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายคณาธิป  สมวงษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายคณิศร  เลิศร่วมพัฒนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายคมธนิช  นิลจันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวครองขวัญ  ซาสร้อย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นายคุณภัทร  ไชยชุน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงคุนัญญา  ดาทุมมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายเควิส  ยุทธวิชัย อุ่นประชา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงจริญญา  สีละพัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นายจักรกฤษ  นามจูม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงจารุชา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงจารุรินทร์  จันทร์สม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงจิดาภา  จริยมานะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงจิดาภา  ทิพยธร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงจิดาภา  เหล่าวีระโยธิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายจิตติพัทธ์  จันทร์เรือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
62 นายจิตร  ฤทธิมนตรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายจิตรทิวัส  ตรีศุภการต์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงจินนไมย  พานสมบูรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายจิรพัฒน์  จิรวิภาพันธ์ุ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายจิรภัทร  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงจิรภิญญา  วงษ์ปัญญา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงจิรัชยา  นักร้อง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงจิรัชยา  สระทองสอน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายจิราวรรตน์  กองสี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายจุฬา  ราชบัณฑิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายเจตน์บดินทร์  เพียทา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายเจตน์  พิทักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายเจษฎากร  กองทรายมูล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงฉันทนา  ปณิทานะโต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายเฉลิมวิชย์  สีดาเคน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายชงฆวัฒน์  พนันชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงชญาดา  ภูครองทุ่ง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงชญาทิศา  ปุ้ยธนาวัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายชญานินท์  จรทะผา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงชญาภา  อินสมเชื้อ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงชนัดดา  ธรรมวิเศษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงชนากานต์  นุชประยูร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงชนากานต์  รู้จัก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายชนาธิป  ศรีพลไกร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายชนายุส  สวัสดินา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงชนิดาภา  แสงฤทธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายชนินทร์ภูมิ  ไชยสาส์น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายชยางกูร  เหล่าเราวิโรจน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงชยาภา  แสงกระจาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายชลณภัทร์  แพงศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงชลลดา  เปจะโป๊ะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวชลิสรา  ภูผาสิทธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายชัยวรรธน์  ติยวรนันท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงชาลิสา  ชนาเทพาพร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงชิดชนก  สลิดกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายชิษณุพงศ์  รัตนเนนย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เต่านวน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงชุตินันต์  ภู่ประเสริฐวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงญาณินท์  บุตรมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงญาณิษา  โคตรพัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงญาธิดา  ลพพันธ์ทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงฐปนรรต  อินทสุราช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวฐิฎานันท์  กู่ชัยภูมิ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงฐิติมา  อิพงษ์ประภัสสร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายณฐพงศ์  บุญพิทักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายณพงศ์  หลานวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายณรงค์กร  แก้วจุลศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายณวัฒน์  แสงคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณัชชา  จันสุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายณัชภพ  ดุรงค์ดำรงชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายณัฎฐกานต์  ชาเคน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  หงษ์วิศิษฐกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงณัฎฐภัสสร  สุดเพาะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายณัฏฐ์ธเนศ  ตันติสุวิชวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงณัฏฐนิดา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงณัฏฐ์ภัทรธร  ศิวารามาคริชนันท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงณัฏฐากุญช์  มาเมตตา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงณัฐกัญญา  สีอ่อน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
120 นายณัฐชนน  ทองไพร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายณัฐชนน  ไม้ดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณัฐนันท์  ลพพันธ์ทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
123 นายณัฐพงศ์  ปัฏธรรมวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงณัฐพร  จิรกุลสมโชค โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายณัฐวัฒน์  รัตนศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
127 นายณัฐิวุฒิ  กรองไตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงณิชา  ศรีประทาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงณิชาภัทร  ถีอาสนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงณิชารีย์  พร้อมจิตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงตฏิตา  แนบสนิท โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายตติพล  พลพาณิชย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายตฤณกร  หมั่นกิจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายต่อตระกูล  พิทักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายเตชสิทธิ์  เรนชนะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายทรัพโยดม  ทวีชีพ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงทัสวรรณ  ภูตะโชติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายเทพรักษ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายเทพรัตน์  สุระศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายธกร  นามวงศ์พิสุทธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายธนกฤต  มงคลศิลป์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายธนโชติ  ดีราษฎร์บำรุง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายธนโชติ  ดีราษฎร์วิเศษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายธนดล  วัฒนกิติกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายธนพงษ์  ไทธานี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงธนภรณ์  แดนแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงธนัญชนก  ขุนน้อย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงธนัญชนก  วรรธนะศักดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายธราธิป  ดาวกระจาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายธรานนท์  ลักษณ์ชยปกรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายธฤต  ชนะภักดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธัชพล  มงคลศิลป์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวธัญจิรา  ปัญญาสาร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงธัญญารัตน์  อรุโณศรีสกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวธัญภัทร  ศรีชมภู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงธัญยรัตน์  ธันยากรวรกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงธัญรดี  รุ่งอยู่ศิริ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญเชิด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงธันย์ชนก  นะชา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงธิดาเทพ  พลบำรุง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่อนดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงธิตยา  เสนเคน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงธิตาพร  ขามธาตุ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายธิษณาบดินทร์  ดอนสกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายธีมากร  หลักคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายธีร์กวิน  ชัยบุตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงธีรดา  อัศวพัฒนากูล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงธีรนาฎ  เรืองนิธิเศรษฐ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายธีรภัทร  ตรงเมธีรัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายธีรภัทร  อัดโดดดร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายธีรสุทธิ์  ไชยวุฒิ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายธีระเทพ  พรมดวง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายนนรพัชร์  โกฑัญญะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายนภดล  พหลภิญโญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงนริศรา  บัวเลิง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายนฤต  ยังประภากร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงนฤพร  ถวิลวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงนัชชา  รุ่งเพ็ชรวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงนันทิยา  ปังประเสริฐ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงนาตยา  มาจรูญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงนิชาภา  พริ้วไธสง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงนิณาดา  ราชภัณฑ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายนิติ  กองเกิด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายนิติพล  นิติพจน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายนิปุณ  สิงธพ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงนิลยา  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายบรรณวิชญ์  สังหาวิทย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงบัวแก้ว  สุนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงบุญญาพร  เจริญสุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายบุญธวัต  เชงสันติสุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายบุณยกร  บุญกำจัด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงปณาลี  แซ่ลิ้ม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
193 นายปณิวัฒน์  อุปถัมภ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายปภังกร  กิตติศิริวัฒนกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายปภังกร  หิรัญภิญโญวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงปภาดา  เกิดนาค โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อาจชมภู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงปภาวรินท์  ภูผาลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงปภาสิตา  ภูผาลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายประกาศิต  ดรพลก้อม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายประณต  อุปถัมภ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงประภาศิริ  สุภาพเพชร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวปรายฟ้า  พิมแสง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวปลายฟ้า  เสากุดแคน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นายปวรรัตน์  ภารตุ้มเหลา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายปวเรศ  วังหนองลาด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงปวิตรา  ชมภูโคตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายปัญญากร  สีชมภู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายปัญญากร  แก้วอนันต์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายปัณญาวิชญ์  แพงจันทร์ศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงปัณฑิกา  โยธาภักดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงปัณฑิตา  ใจครุฑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงปัณณพร  ปานสวัสดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชนานาฏ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวปาณิศา  จบฤทธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงปาณิศา  ศรีภูวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงปาณิศา  สวัสดิ์ไชย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงปาณิสรา  กองแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีน้อย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายปิติพัฒน์  ลิ่มสกุลชูโรจน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงปิยกมล  สินเพ็ง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายปิยะภัทร  อึ้งวณิชยพันธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายปิยังกูร  ตรุณทิพากร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงปุญญิสา  โพธิสาวัง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายปุณณปัตต์  ดลภักดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายปุณณภพ  ชื่อดำรงรักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงปุณยนุช  ผาภูมิ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงปุณยาภา  อ้นทา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายปุรัสกร  อ้วนพรมมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายพงศกร  ตั้งคณาทรัพย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายพงศภร  แสงชารี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายพชร  พิมพ์ดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายพชร  วงษ์วิจารณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายพชรกร  สวัสดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงพชรอร  ชัยประเสริฐ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายพบธรรม  ทนกล้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงพรย่า  ตราชู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงพรรวินท์  แก่นศักดิ์ศิริ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายพรรษวุฒิ  แถนสีแสง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงพรหมรักษา  ขาวจุ้ย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงพฤทธิพร  ดีสนิท โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงพลอย  พระตระกูลพิพัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงพลอยลักษญ์  เพ็งวิชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  เสียงใส โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายพศวีร์  ผองแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงพักตร์พิมล  เทพศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายพัชรพล  คำพิชิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายพัชรพล  พลหาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงพัฑฒิดา  สมานุหัตถ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงพัฒนาภรณ์  ลาดเหลา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวพัณณ์ชิตา  ศรีหนองหว้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นายพัทธดนย์  ดงเจริญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวพัทธ์ธีรา  เพิ่มทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทวยคม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริมาลย์กิจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายพัสกร  ลิขิตวงศ์ขจร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงพิชชาภา  ภักดีไทย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงพิชญ์ปิยา  บุษราคัม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงพิชญาดา  สิงห์สาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศิริวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงพิมพ์นฎา  ชาติรัมย์ฐิติกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงพิมพ์นารา  กิตติโพวานนท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  เอสุขจินต์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวพิมพ์มาดา  พิศิลป์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงพิรญาณ์  รัตนเรืองศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวพิราภรณ์  คำภีระมี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายพีรดนย์  นูเร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายพีรพัฒน์  โตวัฒน์นิมิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายพีรัช  สุรพล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงพุทธธิดา  อรัญชิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
271 นางสาวแพรวพรรณราย  พงษ์สถิตย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงแพรวา  พลเขตต์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงภควรรณ  ฉิมสูงเนิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงภภาษุภ  สายพันธุ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงภรภัทร  หงส์กาญจนกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
276 นายภวินท์  เรืองศิริปิยะกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงภัควลัญจน์  แสงดาว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายภัทนันทน์  วัฒนชีวโกศล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายภัทรชัย  ตาดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงภัทรธิดา  ระดาพัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
281 นายภัทรพงศ์  หงส์กาญจนกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายภัทรพล  พอจิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีศักดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงภัทรศยา  ขันทะชา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงภัทราพร  กันทะใจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายภาคภูมิ  คงแตง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายภาณุวัตน์  ชัยบุตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายภานุพงศ์  สาแหรกทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โปธีรพันธ์กุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายภีรภัทร  ด่านภูมิพัฒนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายภูมิปัญญา  นารีไผ่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
292 นายภูรินท์  ก้องเกียรตินคร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงภูษณิศา  ตรัสศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทัศนาวิวัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงมัชฌิมาย์  เคนชมภู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงมุนินท์  ธรรมวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายเมธัส  ศิริประยูรศักดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงเมธาวี  บัวขวา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายยินดี  ชมภูพาน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายรชต  เต็งคิว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายรณกร  นามสีลี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายรณกร  สีหวัง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายรพีพงศ์  คำอ้น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายรวิภาส  ชินวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นายรวีโรจน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงรสิตา  ทรัพย์สงวนชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายรัชภูมิ  จำปามูล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงรัฐนันท์  แสงแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  สถิรวงศ์วรรณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายเลออน  เซ็ค โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายวงศธร  สายธารพรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายวงศ์วิช  แก้วหานาม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายวชิรภูมิ  ไม่เศร้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
314 นายวชิรวิชญ์  สร้อยจรุงณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายวชิรวิชญ์  เอี่ยมไกรอมร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายวชิรวิชย์  เจษฎาพงศ์ภักดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายวชิระ  บุตรโคตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงวณัชญากาน  ข้อยุ่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายวณิชชา  ตั้งใจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายวทัญญู  สิงห์น้อย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงวรรณรดา  ปัสสา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงวรัตถยา  สิมมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงวรันธร  หินเธาว์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายวรากร  ลดาวัลย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงวริชญาณ์  โตวัฒน์นิมิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายวรินทร  อรรคฮาด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายวริศ  คำสุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงวริศรา  คนซื่อ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงวริศรา  ใจเบา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายวศิน  ตีระสุชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายวัชรเมธี  สำราญพงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงวันวิสา  วงค์แสงจันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงวันวิสา  วงศ์แสงจันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายวิชชากร  ครองกิจศิริ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายวิชญ  จรทะผา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายวิชญะ  ทองศรีพงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงวิชญาดา  นิ่มนาง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
338 นายวิชานนท์  ครองกิจศิริ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงวิภาวี  อธิกะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงวิรากานต์  พิมพิสัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงวิศรุตา  กองหล้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายศตายุ  ปรีดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  อินเคน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
344 นายศักดินันท์  ชำปฏิ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายศานต์  เถื่อนนาดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงศิรดา  วรศักดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงศิริภา  ทาศรีภู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงศิริภารดา  ขุมรัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายศิลปกร  แก้วดวง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายศิวกร  วีระนาคินทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นายศิวกร  เหล่าพิลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายศิวศักย์  อาจศึก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายศุกร์ไชย  ลีศิริกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงศุทธิ์สิริ  แสงกระจาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวศุภนุช  วิริยสถิตย์กุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์งาม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
357 นายศุภวิชญ์  ภักดีไทย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายศุภวิชญ์  อุ่นทานนท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายศุภเศรษฐ์  พุทธา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงสมกุลยา  อุดมพร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายสรวิชญ์  สามารถ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายสรุจ  ชุตาพรพงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงสัจพร  จันทะคาม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นายสิงหโรจน์  วีระมโนกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายสิทธิโชค  ทองวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายสิปปวิชญ์  เตชะอุไรวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงสิรภัทร  โพธิ์หล้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงสิริพิชญา  ลีลานนท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงสิริรัตน์  ราชพลแสน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงสิริลดา  จินดา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงสิริวรรษา  จันทร์ดก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
373 นางสาวสุชัญญา  อนุภาพไพรบูรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงสุชาวลี  รอกซ์เบิร์ก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงสุธาสินี  อุทัยกัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงสุพรรณิชา  รักษ์มณี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงสุพิชชา  ลิขิตวงศ์ขจร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงสุพิชชา  เอี่ยมสุวรรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีทน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงสุภัทริญาดา  กองกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงสุภานัน  น้อยผาง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวสุภิตา  มานิตพรสุทธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายสุรวัฒน์  บุญลือ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายสุรวิทย์  บุญลือ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายสุวิจักขณ์  สิงห์โตหิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายหาญวิสิฐ  เลืองยวี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายเหมันต์  แสงศรีเรือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
388 นายอชิตพล  นามวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงอชิรญา  เรืองศิริปิยะกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายอชิรวิทย์  ขุนทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายอชิรวิทย์  แผงตัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายอติวิชญ์  นิราราช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายอติวิชญ์  สุภัคชูกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงอธิชา  ใจชื่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายอธิน  ศิวบวรวัฒนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายอธิบดี  อินทะนาลัม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงอภิณห์จันท์  ธนัตพรภิญโญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีบุตรราช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
399 นางสาวอภิสรา  คำเชียง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายอมรฤทธิ์  ศิริคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงอมรัตน์  สุขเพสน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงอรวรา  รัตนพล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงอริญชยา  ศิริไกรวรรณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวอริศรา  โรจน์จันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงอริสรา  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงอัจฉริยากร  เป็นสุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงอัณศยา  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายอัยยภัทร  อัครบุตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายอัศวเมธ  สุตธรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายอาณกร  พรมชาติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงอุมาพร  ชาติสุวรรณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงเอมวิตา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงไอริน  บุตรแสนคม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงกชพร  บุริจันทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงกนกพร  บุตรพุฒ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงกนกภรณ์  ชาสิงห์แก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงกนกรดา  ไชยศรีหา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดาษพินิจ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงกนกวรรณ  พันขาม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ประทุมสิทธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงกรกมล  มีศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงกรประวี  เพ็งหลอย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงกฤตพร  จันทร์นาฝาย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงกฤติยา  ภูมิโสม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงกฤติยาณี  อุปมะ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายกฤษณพงศ์  ทองโคตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงกวินทิพย์  อินทนพ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายกษิดิศ  บุญเสนอ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คูณชัยภูมิ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลาลุด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สาระครศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงกัญญานุช  กองจันทร์ดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทะวิชัย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงกัญนิภาฏี  พันแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายกันตธร  ศรีหิรัญ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงกันตนิษฐ์  นพพระโสก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงกัลญา  ก่ำกระโทก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงกัลยาพร  กางจันทา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงกาญจนธัช  ศรัทธาสุวรรณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายกานต์ชนิท  เกศคำขวา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงกิตติยาดา  อัตตโน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายกิตติศักดิ์  มะลาศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงกิติมา  ชาติเผือก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  พิณรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงกุลจิรา  ธนาธิบดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงกุลยา  ศิริสม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงเกวลี  ตันวัฒนาอารีย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงเกศกนก  คชภักดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงเกษมณี  บุตรลานช้าง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงเกษสุนีย์  ปัญญาสาร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงขวัญข้าว  ถมคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทรนิล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงขวัญชนก  สมภาร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงคณัสภรณ์  อัดโดดดร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงจรรยพร  คำลือชัย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายจักรภัทร  ดวงใจ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายจักรภัทร  พานเพ็ง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงจันทร์ธิดา  สะตะ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงจันทวรรณ  ยุบลพันธ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงจิตภินันท์  จันทร์เหลือง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายจิรภัทร  บุญกลิ่นขจร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงจิรสุดา  ศรีลามา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงจิระนันท์  ขันวิเศษ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงจิรัสยา  ผาพันธุ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงจิราภรณ์  ตีกา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วใส โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงจิราลักษณ์  ไชยศล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วบับภา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงจีรภัทร  พันธ์เดช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทะอุทัย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไชยแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงจุฑามาศ  พุ่มเมือง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายจุติภัทร  แพงคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงเจลวรี  แขนอก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายเจษฏา  ชูตระกูลกิจ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงชญานิศ  สุธรรม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายชนะ  ม่วงคร้าม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงชนัญชิตา  จันทบุตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงชนากาญจน์  มุลติเก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงชนากานต์  สิทธิ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงชนาภา  สกุลพรรณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงชนิตสิรี  หลวงศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงชมพูนุช  สุวรรณภักดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายชยานันต์  อิ่มพิมาย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีลางค์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายชลธิศ  พิมพิสาร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงชลพร  ไชยรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงชลลดา  สุทธิ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงชลลดา  หีบแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงชลิตา  วายุโชติ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงชลิตา  อุ่นทองดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายชวโรจน์  ชาติเฉลิมวัฒน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายชัยบดินทร์  พลเขตต์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายชัยมงคล  ม่วงนิล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายชาตโยดม  ทาหนองค้า โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงชิตาภา  บำรุง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงชินณิชา  ยะมามัง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทจร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถิตย์สว่าง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณสาร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยพิเดช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงชุติญา  แลหน้า โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงชุติมา  นามโพธิ์ษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายโชคมงคล  ทองนาคะ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงโชษิตา  โชติจิตร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายไชยพงศ์  ไชยสงค์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายฐากูร  มูลวิชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงฐานวรรณ  นาถวิล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายฐาปกรณ์  สอนสุภาพ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงฐิติการัตน์  เข็ดคม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงฐิตินันท์  ลาดบัวน้อย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงฐิติมา  เหล่าภักดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงฐิติวรดา  วงเทพา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ซองทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  นักรำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์สนาม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงณัชชา  ชารี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงณัชชา  พิมพ์โสดา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายณัชพล  พุตแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โพธิ์ศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอบรู้ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อยู่สูงเนิน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายณัฐกันต์  อดิศักดิ์สดใส โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงณัฐกานต์  หลวงราชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงณัฐชยา  นามวันทา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงณัฐณิชา  ถนอมสุข โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมอาจ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจตนา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงณัฐธิดา  จูมจี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายณัฐนนท์  ศิริธรรม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายณัฐนัย  บาทชารี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายณัฐพล  พลช่วย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงณัฐมน  อ่างลี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงณัฐรดี  ธงอาษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงณัฐริกา  ชนะบูรณ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงณัฐริญาวรรณ  จันทะรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงณัฐวพร  สมานสุข โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงณัฐวรรณ  วรรณเวช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงณัฐวิภา  ธงอาษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณสืบ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงณัฐศญาพร  พงศ์นภารักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงณัฐศิกาญจน์  เหล่าพิลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายณัฐสิทธิ์  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงณาพิฏฏา  ชายขาว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงณิชา  มหาโอฬารกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงณิชา  มีชิน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงดาวประกาย  บุญช่วย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายดิศพงษ์  ชินอ่อน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายตะวัน  ศรีวิชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงทริกา  บุญวิเศษ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงทิพภาพร  คำสิงห์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงทิพย์ธิญา  บุญช่วย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงทิพยา  ทารักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงเทียนวรรณ  จันทะอุทัย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายธนกฤต  สมานทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายธนณัฐ  สุวอ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายธนบดี  สุริยะฉาย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายธนพนธ์  บรรเทา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงธนพร  มณีมาตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงธนพร  ศรีกลชาญ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายธนภัทร  จันทะชาลี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายธนภัทร  เพ็ชรศรีกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงธนัชชา  บุตรสิมมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงธนัชพร  โสวรรณี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงธนัญญา  วิสิลา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายธนัท  โลหะมาศ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงธนิตา  พรมเมือง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงธมนวรรณ  ญาณกิตติ์กูร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงธัญชนก  จำปาวัตตะ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงธัญชนก  ลุนจันทา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงธัญชนก  อมรสิน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุดชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงธัญญาเรศ  วะสาร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงธัญลักษณ์  แสนมานิตย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงธันย์ชนก  บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงธันย์ชนก  บุตรศิริ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงธาริณีย์  เลิศรัชตะศิริกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดรซุย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงธิมาพร  ไกรฤาชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายธีรพงษ์  สมประสงค์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายธีรภัทร  ทองบ้านทุ่ม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายธีรภัทร  บัวพันธ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายธีรเมธ  สมสะอาด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงนงนภัส  แข็งขยัน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายนที  อินอุ่นโชติ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงนนธิชา  อาษาศึก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงนภสร  จันทร์สีหา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงนภัสรา  ไกยวินิจ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงนภัสสร  แก่นบุดดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงนรินทร์ธร  ทองขวาง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงนฤมล  นระแสน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงนลธิณี  ชื่นอารมย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงนวนันท์  โกกอุ่น โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงนวรัตน์  สาริกา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงนวลอัปสร  ภูแช่มโชติ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายนัฐพล  ดวงวันทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงนัฐริกา  ชนะเทพา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงนัตติกาล  ชาสิงห์แก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงนัสนันท์  เจริญธนสัจจะ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงนิชาภา  พลับนิล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  เวชยางกูล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงนิธิชา  กิ่งกลาง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงนิรดา  เฟื่องประเสริฐ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงนิรินธนา  มั่นคง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงนิศรา  โพธิ์หล้า โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงบชกร  จำพร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงบุญญิศา  วงษ์คำดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงบุญนภา  สีหวัง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายบุริศร์  ป้อมอ่อน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงบุษบาวรรณ  การสมบัติ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงบุษราภรณ์  โชติกวี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงเบญจมาพร  แสงชาลี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงเบญญาภา  กุลปิยรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงเบญญาภา  คัดทะสิงห์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทะชาลี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงเบญญาภา  โกมุทธพงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงเบญญาภา  โม้กุดแอก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายปฏิพล  บุตรวงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายปฏิภาณ  กลมเกลี้ยง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายปฏิภาณ  คงสมศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงปณัสญา  จันทมุลตรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงปณิดา  แก้วกัลยา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงปณิตา  นาชัย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงปนัดดา  พลตรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงปนัดดา  พิลา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงปภัสรา  เหมาะราษี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงปภัสสรา  ฟองฤทธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงประภัสสร  ไชยทุมมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงปริญญ์ลดา  ยามี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงปริญดา  โคตะนิวงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงปริญาภรณ์  วิลัยปาน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงปรีดาวรรณ  ประกอบดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงปรียาพร  สีหนองเม็ก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงปวีณา  จันสว่าง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงปวีณา  ชาติดร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงปานจันทร์  คำภูมี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายปาราเมศ  นามบุบผา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงปิณฑิรา  ธรรมโหร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงปิยฉัตร  ยะสาธโร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงปิยนันท์  ศิริวงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงปิยะณัฐ  เกียงแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงปิยะพร  พรทิพย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงปิยะพร  วงศ์มณี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงปุณณดา  ธราสุขโสภณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงปุณณภา  มุ่งจอมกลาง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงปุณณมาศ  รอดสุโข โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายปุณณรัตน์  ชัยรูป โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงปุณยาพร  สิทธิโคตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงเปมิกา  บุตรดีกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายเปรมโชติ  ช่างศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายพงพัฒน์  ผิวขำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายพงศ์วิวัฒน์  แจ้งพรมมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายพงษ์พล  พิมพ์พาจันทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงพชรพร  พลเยี่ยม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายพชรพล  ไตรคุ้มกัน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงพรกนก  สืบสวน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงพรผกา  ชุปวา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงพรไพลิน  ทองสงคราม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงพรรณโสภา  พันน้อย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายพรรษา  ปิ่นแคน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงพรหมทิพย์  พรหมเทพ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายพลพล  ทองคำมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายพลภูมิ  ปรีชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายพลวัตร  บัวพรมมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงพลอยชมพู  วงศ์ภักดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงพลอยทับทิม  ชื่นพิบูลย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงพัชรธิดา  วิเศษธร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงพัชรภรณ์  โคชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงพัชราพรรณ  คำทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงพัชราภา  ทิพย์กรรณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงพัชราภา  แสงแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงพิชญานิน  จาริชานนท์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงพิชญาภัคพร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีธรรมบุตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงพิชญาศิณี  พุทธโพธิ์ศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายพิเชษฐ  ศรีมาน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงพิมชนก  แสนคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงพิมประภาพร  แสงสว่าง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ช่างเกวียน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เนื่องแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชนะโยธา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงพิมแพรวา  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงพีรดา  ลาภบุญเรือง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายพีระวัฒน์  ปิยะขาม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายพุฒิธร  สังข์โสม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายพุฒิพงศ์  บุญคง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงพุทธธิดา  วิชาธรรม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงพุ่มไพลิน  โพธิศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นาคสี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นามแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หมื่นวงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงภคนันท์  หมั่นทำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  รุ้งรามา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงภริตาภรณ์  ละคำมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงภัควรรณ์  เอี่ยมอุดม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงภัณฑิรา  วิริยะวานิชศิริกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงภัทธิรา  พาเคน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงภัทรธิดา  พุทธศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เสนาวงศ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงภัทรภร  หินเธาร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงภัทรวดี  คำภีระมี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงภัทรวดี  สิวิเส็ง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงภัทรศิริ  วงค์ศรียา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงภัทราพร  จันทมาตย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงภัทราพร  เชื้อสาวะถี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายภาคภูมิ  ทองอุบล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายภาณุกูล  แก้วลอย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายภานุวัฒน์  พิมพา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายภิษณัชย์  จันทร์สิงค์โท โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายภูมิชัย  ชาวระ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายภูมิพัฒน์  วัดชุม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายภูมิภัทร  เตโช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายภูริคุณ  ภาวัลย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายภูริณัฐ  จันทร์ชีลอง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงภูฬิชญา  สุนีย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงโภไคย  อุดมวนิช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายมงคล  มุงคุณคำซาว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงมนฤดี  อ่อนละออ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงมนัสนันท์  นาคทั่ง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงมนัสนันท์  ผานิช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงมนัสนันท์  หอมสมบัติ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงมุฑิตา  หมู่บ้านท่า โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงเมธาวี  นามบ้านผือ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงเมย์  บิว แคน นัน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายรัชพล  เรืองสวน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงรัญธิดา  นวลกองแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายรัฐนันท์  เสนาลา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายรัฐศาสตร์  มีเงินราช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงรัตนากรณ์  เศรฐศิริพงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  เอี่ยมเวียง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เผื่อแผ่ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงรุ่งประกาย  เหล่าสุวรรณ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงลินซี่ นภสร  รีด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำภาษี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายวชิระ  ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงวชิราพร  ภูจำเริญ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เหล่าโอชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงวรกร  ศรีฉันทะมิตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายวรกานต์  ลาม่วง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงวรกานต์  สีไว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายวรโชติ  โชครุ่ง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงวรณัน  วิศุภกาญจน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงวรณัน  สีพลเละ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงวรดา  สุพิทักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงวรนุช  โพนกลางสี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายวรยศ  คำภัยวงศ์พิทักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงวรรณษา  สีดากูด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงวรัญญา  แสนสีมนต์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายวรากร  ทิพย์มณฑา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงวราพร  หาจันทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงวราภรณ์  ปาฐวงศ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายวรายุทธ์  คงประเสริฐ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายวรินทร  อุปถัมภ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงวริศรา  รวยสันเทียะ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณางกูร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายวัจน์กร  เลิศฤทธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายวัชรพล  ปัจจัยโคถา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายวิชญ์พล  บำรุงรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายวิชญาดา  แต่งแดน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงวิชญาพร  พัดขุนทด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงวิทยาภรณ์  นนทะบูรณ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงวิภาวี  แสงดอก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงวิรัญชนา  บุญเขื่อง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงวิราสินี  ตรีศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายวิศรุต  สร้อยคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายเวชพิสิฐ  ศิรวตานนท์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงเวธกา  ผุยชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงศตพร  คำงาม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายศตวรรษ  สอนนอก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงศศิวิมล  จันทรบุตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงศศิวิมล  มานะสุจริตกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงศศิวิมล  ลาลุด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงศศิวิมล  ศิริอมรผล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายศักดิ์ดา  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายศักรชาติ  สารแสน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงศิรประภา  นาหนองตูม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงศิรภัสสร  นิโครธางกูร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงศิรภัสสร  ไชยภูมี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายศิรวิทย์  ทิพชาติ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงศิริกานดา  ทับเกตุแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงศิริขวัญ  บุตราศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงศิริณพา  เชิดเชื้อ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงศิริธิดา  ชาสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงศิรินญา  นวลปิด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงศิรินภา  คำหงษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงศิรินภา  จันทร์เปี้ย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงศิรินภา  เหล่าสะพาน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงศิริพรรณ  เทกอง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงศิริรัตน์  แก่นแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงศิริลักษณ์  วิถี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงศิริวิมล  ไกรฤาชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงศิล์ปรยา  หิรัญเขว้า โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายศิวพล  ภูมิบุญ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายศิวัฒน์  ปุสารัมย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงศุภนัน  เหลี่ยมดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายศุภวัฒน์  ไสยกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายศุภวิชญ์  ทับบุรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงศุภัทษร  ไชยสมบูรณ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงศุภาพิชญ์นาถ  ยะนา โรงเรียนกัลยาณวัตร ป.6 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แร่ทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงศุภามน  กึกก้อง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงศุภามาษ  เอื้อกิจ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงศุภิสรา  เสนีย์โกศล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงโศภิตนภา  งามวณิชวงศ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงสกลสุภานี  ตรีกา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงสใบทิพย์  สาลี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายสมชาย  แซ่หวาง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายสรวิศ  มูลชะนาม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงสรัสนันท์  จันทร์ลา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงสวรรยา  พลหมอ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงสายสุณีย์  ภูชมศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงสาริศา  มั่นเหมาะ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงสาริศา  วัฒนเจริญพร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงสิกิตติ์ตรี  ศรีโนนชัย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายสิทธิกร  เมืองสุข โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายสิปปกร  มั่นเหมาะ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายสิริชัย  เหล่ามะลอ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงสิริรดา  หงษ์แสงไทย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงสิริวรรณดี  บรรเทา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงสุกัญญา  วรบุตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงสุดารัตน์  พาลีบัตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงสุดารัตน์  เหลาคม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงสุทธิดา  ลาวงค์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงสุธารินี  ธีรพงศ์สุชาติ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงสุธีรา  ใสโยธา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงสุนิษา  อุดมสุข โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงสุประวีณ์  ศิลปษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงสุพรรษา  ขาวหยวก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายสุพศิน  นาคโนนหัน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แสงกระจาย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แอบอิง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงสุพิชญา  สมอาจ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงสุภวรรณ  มะสาลี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศิรประภาเดโช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงสุภาวดี  ตรีเดช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายสุรพจน์  หินศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงสุรัตติยา  ด้วงลอย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงสุริชญาน์  นามพรหม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายสุริยวงศ์  พรมทองมี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงสุวิพร  เครือมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงเสาวภา  วรรณมาศ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงโสภิตนภา  ภูริมนาค โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สิทธิจันทเสน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงหทัยรัตน์  เอี๋ยววัฒนะ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีอ่อน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงหยกสมุทร  อรุณรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงอติมา  ศรีภักดิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายอธิชัย  สิงห์บุญมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงอธิตยา  ขันนามสี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงอนัญญา  บุญจวง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงอนัญพร  หมื่นพล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงอนันตา  โนนทิง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายอนุชิต  แพงสี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงอนุธิดา  ไชยธรรมมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงอภัสรา  รักษาเคน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงอภิชญา  ประชาโรจน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงอภิญญา  นุชพุ่ม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงอภิญญา  อินทร์อุดม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงอภิสรา  คำสอนทา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงอรนลิน  ดีมานพ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงอรรวินท์  จันทร์ดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงอรวรา  ชาเนตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงอรอมล  มาปะโท โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงอรัญญา  วาปีโส โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงอริย์เมตา  ฤทธิเดช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงอริยา  แสงกล้า โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงอริสา  รัตนขันแสง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงอริสา  แสงกล้า โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงอลิสา  หิรัญอร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงอักษราภัค  โกมินทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงอัญมณี  เกื้อกูล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทองโคตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายอัศจรรย์  จันอุป โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงอาทิตยา  โสรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงอาธิตา  นวลปิด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงอาภาสินี  จันตะคุณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงอารยา  แซ่เจี่ย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายอาระดิน  สีสุระ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงอาสยา  ห่มสิงห์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงอิงควรรณ  พิศนุย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงอินทุอร  พิมพุฒ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงอุษา  คุณกันหา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงไอยรา  บัวแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงกชกร  จันทร์โสภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงกชพร  ปลัดขวา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงกชพรรณ  หนูนามเสริฐ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
889 นางสาวกนกนิภา  พัฒนศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
890 นางสาวกนกพร  ตระกูลชัยอนันต์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงกนกพรรณ  ป้องสุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงกนกพิชญ์  โยทองยศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงกนกรรณ  ศรีสถิตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
894 นางสาวกนกวรรณ  ชาหล่อน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงกนกวรรณ  สีฮาด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงกมลชนก  คำมณีจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงกมลพร  ขันตี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงกมลวรรณ  กันทิบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงกมัยธร  เภานาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงกรกนก  แก้วสมจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงกรวลัย  แสนสิงห์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
902 นายกรวิชญ์  พลรักษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
903 นางสาวกรวินท์  วรรณศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
904 นางสาวกรวิภา  หนองแก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายกริน  นิลคูหา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงกฤตพร  ทองแพง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายกฤตพล  กลางฮวด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายกฤตพิพัฒน์  ก้อนโฮม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายกฤตภัค  สร้อยแก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีประมวล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายกฤตยชญ์  เจริญมี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
912 นางสาวกฤตยา  ธรรมแสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายกฤติพงษ์  สีแก้วนิตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงกฤติยา  ชาติดวงผจญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงกฤติยาณี  พูลทรัพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายกฤษฏ์  สมทรัพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงกฤษณา  สุขรมย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายกวินภัทร  พลค้อ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงกวิสรา  กะดิรัตน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พริ้วไธสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงกัญญารักษ์  ดาทุมมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
922 นางสาวกัญญารัตน์  พลขันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไทรบุรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
924 นายกันต์ธีร์  แข้คำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายกันต์พงษ์  ถิรเจริญศักดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
926 นายกันตภณ  มัคคะน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายกันตวิชญ์  สุริ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงกันติชา  สุเมโท โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงกันยารัตน์  เถื่อนโยธา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงกัลยากร  พรนิคม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายกาณฑ์  อ่อนหวาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ชมพูแสน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญนาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
934 นางสาวกานต์สินี  แคว้นคอนฉิม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
935 นางสาวกาพย์สกุล  กาพย์พิกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายกิจภานัทธ์  นามโยธา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงกิดาการ  สายประกอบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายกิตติคุณ  ศรีณรงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายกิตติคุณ  สังฆะวรรณา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายกิตติพันธุ์  ผาสุข โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายกิตติภพ  แสงวิชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงกิตติยากรณ์  ขาวเมืองน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงกิตติวรกานต์  ภูคัสมาส โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงกุลธิดา  บุตตาสี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
945 นางสาวเกวลิน  ไชยนาม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
946 นางสาวเกศรินทร์  ศิริคูณทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุตริมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงขนิษฐา  กล้าณรงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงขนิษฐา  สุทธวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงขวัญกมล  กายจะโป๊ะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงขวัญทณัฐดา  ปลาทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงเขมจิรา  กองเกิด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
953 นางสาวเขมนรินทร์  ดวงดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายคณาพงษ์  พิมพ์คำไหล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายคณิตวงศ์  ภาระพงศ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายคณิศร  มาประจักษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงคณิศร  ยอดเพ็ชร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงคันธารัตน์  มีคำทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายคามิน  ภักดีสุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายคำแท้  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงคิรากร  ดีอันกอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายฆฤณ  ลิ้มสมบูรณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
963 นายจักรกฤษณ์  เหล่าหอม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายจักรภัทร  กูดอั้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายจักรภัทร  เพ็งดวงใหญ่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
966 นายจักรินฑ์  เสนาสุ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงจันทรรัตน์  ลานขุนทด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงจารวี  เชียงใต้ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
969 นางสาวจิณณพัต  โมรีย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
970 นางสาวจิณห์จุฑา  จโนภาส โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงจิดาภา  ชัยญวน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีศักดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
973 นายจิตรภาณุ  ธ.น.หล้า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงจิตรลดา  มาป้อม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
975 นางสาวจิตรา  กิจจาวิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
976 นางสาวจิรชญา  โนนทิง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายจิรโชติ  ลุนศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
978 นางสาวจิรพันธุ์  แถนสีแสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายจิรภัทร  สีหานาม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายจิรภาส  วศะกุลพฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
981 นางสาวจิรัชญา  บุญประกอบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงจิรัชยา  จินดาศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  วรรณทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงจิราธิป  นามมุงคุณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงจิราพร  แซ่จึง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
986 นางสาวจุฑามาศ  เครือสุคนธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
987 นางสาวจุฑารัตน์  สารบรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงจุไรวรรณ  จำปาพรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  แสงโพธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
990 นางสาวเจตปรียา  ร่มภักดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ขุ่มด้วง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
992 นางสาวฉัตรชนก  พุดบุรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
993 นายฉัตรปกรณ์  คงศรีสรรค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงฉันทพิชญา  บุญลักษณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงชญาน์ณิศวร์  ชาญประเสริฐ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงชญานิศ  จันทะเริง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ใสจูง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงชญาภา  ป้องคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงชนกนันท์  จันทะปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงชนกานต์  นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายชนน์กาานต์  สืบสวน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงชนม์ชนก  เล้าเจริญชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงชนัญชิดา  กรีทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 นางสาวชนัญชิดา  เจริญสุข โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงชนัญชิดา  แช่มช้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงชนัญญา  สาบุตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายชนาธิป  เพียรลำพัด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 นางสาวชนิกานต์  ดอกไม้จันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายชยากร  ร่มจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายชยางกูร  เกื้อวงศ์ตระกูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายชยิน  ประทุมวัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายชลธาร  กาสี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงชลธาร  โคตรนรินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 นางสาวชลธิชา  ศรีเสนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงชลวรรณ  มีพร้อม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายชวดล  ลาราษฎ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 นางสาวชวัลรัตน์  อัครโสภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงชัชฎากานต์  บุญพร้อม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายชัชรินทร์  ชินเกตุ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงชัญญานุช  บัวหา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงชัญญานุช  ภูแท่งแก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 นางสาวชัญญานุช  วงษ์พัฒน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายชัยชนะ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายชัยสิทธิ์  ไทยอ่อน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงชานิสา  วรจิตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงชามา  โพธิ์สิทธิสีดา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงชาลิสา  พันนุฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายชิตษณุพงศ์  ศิริวิชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายชินพัฒน์  เฮงพระธานี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายชินวัตร  สุขีเกตุ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนบุตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงชุติญา  มณฑาทิพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงชุติดาภา  พลศักดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 นายชูเกียรติ  คำมณีจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายโชติบดินทร์  ศิริพล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายไชยวัฒน์  ทองเลิศวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 นางสาวญาณธิชา  สนโคกสูง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงญาณิศา  ร่มเย็น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงญาตาวี  ปิยะนันท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงญาราภรณ์  วงค์ละคร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงฐปนกุล  ชายเกลี้ยง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงฐาปนี  ต้นทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 นางสาวฐิดาพร  ทองเกตุ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงฐิตรา  จันทะสาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงฐิตาภา  สุขอาสา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงฐิติมา  คำมูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงฑิฆัมพร  พรมราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 นายฑีฆายุ  คำตานิตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงณภัทร  ธรรมวิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายณภัทร  ปรุงศรีปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายณวัฒน์  โคตรจันทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงณัชชา  ทองดอนบม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงณัชชา  โชควรกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 นางสาวณัชรดี  เดชโยธิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงณัฏฐ์ณวีร์  มาตย์ภูธร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 นางสาวณัฏฐธิดา  ช่วยหาญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงณัฏฐนิช  อนุภาพ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายณัฐกมล  บุญสิทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 นายณัฐชญานนท์  คณานันท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงณัฐชยา  ขุ่ยรากหญ้า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงณัฐชามณณ์  ศรีคัฐมาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงณัฐญา  นามปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 นางสาวณัฐณิชา  สารนอก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วไธสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายณัฐดนัย  จิวเมือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 นางสาวณัฐธิชา  ละมูลมอญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงณัฐธิดา  กุสลจีรัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิลานนท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงณัฐธิยา  ชาแก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายณัฐพล  หอมหวล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 นายณัฐภัทร  หมื่นคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายณัฐวัฒน์  สัณฐิติกุลภัทร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงณัฐวิภา  ไชยธรรมมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 นายณัฐเศรษฐ  สีถาพล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงณิชนันทน์  แซ่ลี้ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 นางสาวณิชนันท์  เขียวสด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 นางสาวดวงชนก  รัตนบุตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงดวงฤดี  ไชยวรรณา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงดาวิกา  หอมจันทน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงต้นฝน  วงษ์สังข์ศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายตรัยภัทร  สำราญกิจ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายตฤณกร  สีขุนฮาต โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงตฤณญพร  เหิมทะยาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 นายต่อตระกูล  บุญรวม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงเตชินี  ผิวงาม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายทวีพูล  มันหาท้าว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงทักษิณา  จันทวิชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 นายทัฬหพงศ์  พลมาตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงทิพธนา  เฉลิมชาติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  ทองเงิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายแทนคุณ  นึกชอบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงธณศร  กำลังเดช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายธนกร  ปฏิมาประกร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายธนกฤต  นางทะราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 นายธนกฤต  ปฏิมาประกร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายธนดล  สังข์สุทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายธนดล  สายสุด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 นายธนธรรพ์  สินเธาว์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 นางสาวธนพร  จันทะวงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงธนพร  นิลสุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงธนพร  บุญหรอ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายธนภัทร  นวลนก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณพงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 นายธนวุฒิ  หาญเชิงชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงธนัชชา  นาทองห่อ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงธนัชพร  บุญลือ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงธนัญญา  พลตรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายธนัศวิน  รุ่งโรจน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายธนาธรณ์  ปลัดคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายธนาธิป  สิงห์แก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายธนาภูมิ  โตกลาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายธนิก  เลปนะวัฒน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงธนิดา  สายงาม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงธนิตา  อดทน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงธนิษฐา  ทองแพทย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายธเนศพล  ทิสี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงธมกร  วรวงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงธมน  ศิริพากุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงธมลวรรณ  สงนอก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 นายธรรมรัตน์  วงษ์ชาญศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงธวันรัตน์  แก้วลาดวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีพรหม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงธัญชนก  เตียสุขสวัสดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงธัญชนก  แสนจันทร์ฮาม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงธัญญชล  คำจำปา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงธัญญพร  เคนโคก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงธัญญาดา  ถาชินเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายธัญธร  บุญญฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงธัญพิชชา  วงศ์วรรธณ์กุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายธันยบูรณ์  สินเธาว์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายธันยพัฒน์  ทวีจิตติเกษม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงธันยาพร  อุดพ้วย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงธารทอง  เพ็งหยวก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 นางสาวธิญาดา  รุโจปะการณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงธิดา  ผลยังส่ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายธีทัต  ทับปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงธีรดา  ประจันตเสน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงธีรตา  สอนศีลพงศ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายธีรศักดิ์  แดงน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายธีระภัทร์  ทองเลิศวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กชายธีระวัฒน์  โชติอ่อน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 นางสาวธีรา  ปะวะโน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายนครินทร์  ไชยสอน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงนชกมล  เหล่าสพาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายนนทพัทธ์  ช่างเกวียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายนพกร  โคตะมูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงนพรดา  ไชยคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงนภัสกร  พละสาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงนภัสนันท์  ทองดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงนภัสนันท์  เย็นวัฒนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายนภัสรพี  คำปลิว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เมืองวุฒทานนท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 นางสาวนภาพร  พันธุ์แสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงนภาภัทร  ยิ้มละมัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงนรินทร  นามพิลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงนริสรา  ลาสุนนท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงนเรศิกาญจน์  ชาลีวรรณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงนวรัตน์  แสงกล้า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงนัทธมน  แสนกูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงนันทวรรณ  ผลวิลัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงนันท์สินี  จังพล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงนันทิชา  พิมพ์ดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงนาฏฐิยา  ทะหวัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายนานา  ผลมาตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายนำโชค  ฝั้นฉิม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงน้ำบุษ  คมวิชายั่งยืน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงน้ำเพชร  คำผาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายนิปุณ  เดชธนาเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงนิราวรรณ  ทุมโคตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายเนตรทรดล  ผุยชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงบงกช  ชัยดรุณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็ญโคกสูง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงบุญยรัตน์  สร้อยพาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงบุณฑริกา  งามนิรัตน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงบุณยอร  วัฒนราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 นางสาวบุณยาพร  สีพาติ่ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงเบญญาภา  ชาญประเสริฐ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 นางสาวเบญญาภา  ธรรมโคตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายปฐวี  แสนอินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงปทิตตา  ลือคำหาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงปนัดดา  เกตทองมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายปพนศักดิ์  วราเสฏฐานนน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงปพิชญา  ฝัดวิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงปภัสราภรณ์  ศรีไชยแสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุราสา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายปรมินทร์  สินทร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงประณุดา  ชุตาพรพงศ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงประภาศิริ  ทิพย์นาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงประภาสิริ  เรืองกลิ่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงปรัชญาธาร  ทองใสย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงปราณปริยา  ขุนราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 นางสาวปรานปรียา  อินทโชติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายปริพัฒน์  หวังปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 นางสาวปริม  โชติศิริรัตน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงปริยา  นวลอินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงปริยากร  ทองประศาสน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงปรียานิตย์  เพลินจิตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงปรียาภัทร  สุทธิประภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงปลายฟ้า  แสงภักดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงปวริศา  บูโฮม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงปวริศา  สิงหจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงปวริศา  แผลงศาสตรา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีอัดชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงปวีณวรรณ  ศรีสวน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 นางสาวปวีณ์สุดา  หมั่นเดช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายปองคุณ  ผิวขาว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายปัญญากร  สืบสำราญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายปัญญากร  อินทะสมบัติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงปัณชญา  รวีวงศ์อโนทัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 นายปัณณวิชญ์  เเสงสุริยากาศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงปัทมาพร  สีระพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงปานตะวัน  วิชาธรรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงปานไพลิน  อินทโชติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงปานรพี  ปิยะวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงปารวีร์  สุปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงปาลิตา  พวกพระลับ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงปิ่นสิริ  ช่วยมณี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญทิพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 นางสาวปิยากร  ย่อยไธสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 นางสาวปิยาภรณ์  ศรีกุตา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงไปรยา  พันธ์คูณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงไปรยา  โป๊ะประนม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายพงศธร  คำภีระมี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายพงศพัฒน์  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 นายพงศ์พิทักษ์  พรมโส โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายพงศ์ภูวนาถ  ไก่แก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายพงษ์ศิริ  จันทร์ขันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายพชรพล  แก้วเซ่ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายพนัส  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงพนิตพร  อึ้งปิติมานะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายพบธรรม  โมรีย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงพพันวัสสา  พัฒนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 นางสาวพร​รณพษ​า  แก้วอ้วน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงพรชิตา  ชำนาญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 นางสาวพรทิพย์  ชาหล่อน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงพรนภา  เกลี้ยงโท้ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงพรนภา  เสงี่ยมงาม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงพรนิภา  แจ้งอรัญญิก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงพรพิมล  ศรีพลเงิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงพรรณชนก  เข็มพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงพรรณณัฐชา  ล้วนทองนพคุณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 นางสาวพรรณธร  คำลาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงพรรณวษา  เดชชัยภูมิ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงพรรษชล  สีกา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายพรหมธรรม  พรหมทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายพรหมพัฒน  ศิริภัคกุลวัฒน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงพราวปภัส  หงอกภิลัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายพลวรรธน์  สิริภาคย์โสภณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงพลอยธิดา  ทินทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงพัชรฤดี  คำพรมมี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชมภูผิว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงพัชราภา  ศรีทรัพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 นางสาวพัชริดา  คำมานิตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงพัชรีวัลย์  ระดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายพัฒนพล  นพพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงพัณณิตา  กิจเธาว์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 นางสาวพัทธ์ธีรา  นาจำเริญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หมื่นไธสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายพัทธนันท์  พันเทศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงพาทินธิดา  บุญเทศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 นางสาวพิชกานต์  ประสมพืช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงพิชชญารัตน์  สุดชาดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงพิชชานันท์  ขวัญโพน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงพิชญ์ลลิตภัทร  ถวัลย์เสรีวัฒนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์คุ้ม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายพิชญะ  โคตะมูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงพิชญาภัค  บุสดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองแพง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 นางสาวพิชญาภา  มะลาหอม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงพิชามญชุ์  โสภาบุตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ถามุลแสน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายพิพัฒน์  จุลลาบุตดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อักฌราศิวะโรจน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อักฌราศิวะโรจน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แปยาว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สำนัก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1278 นางสาวพิมมาดา  รักษาเคน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงพิยดา  ดีเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายพิรพัฒน์​  แสนกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายพิริยะ  จาระศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงพีชาณิการ์  นามวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กชายพีรดนย์  ศรีจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายพีรภัทร  เทศน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 นายพีรวิชญ์  ศรีสุภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายพีระยุทธ  พรมขรยาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายพุทธิพงศ์  อนุภาพ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงเพชรทับทิม  ฤทธิ์รักษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภูตีนผา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โม้วงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 นางสาวแพทภัทรธิดา  อนุพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงแพรวพรว  สมทรัพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงแพรวา  สมบัติพูนศิริ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 นางสาวแพรหยก  ลาสอาด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงภคพร  แก้วโบราณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายภรตกรกช  ดรหมั่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายภวัต  แพงโสม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 นางสาวภัณฑิรา  นามวันทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายภัทรธร  ไผ่สีทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายภัทร์นินธร  สุพรธนินวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายภัทรพล  กาบบัวลอย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายภัทรพล  บัวโพธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 นางสาวภัทรสุดา  พลเยี่ยม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงภัทราพร  ศรีโยธา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงภัทราภรณ์  อรจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงภัทราวิชญ์ตรี  สิมลี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 นางสาวภัสริยาพร  ล้วนทองนพคุณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายภาณุรัตน์  โยชน์รัมย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายภาณุวัฒน์  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงภาวินี  อุ่นใจชน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงภาวินี  โม้แซง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงภาวิภัทร  พงษ์พูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พลคำมาก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วงศ์คำอินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แสนเหวิม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงภิญญามาศ  จาดเสม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายภีมวัจน์  ภูมี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายภูดิศ  โทอินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายภูตินันท์  โม้ชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายภูธิป  แช่มพุดซา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 นายภูบดินทร์  จึงตระกูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 นายภูบดินทร์  มีหอม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 นายภูมิบดินทร์  กิจเธาว์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายภูมิพัฒน์  เหลาภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายภูมิภัทร  ด่านซ้าย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายภูมิภัทร  แถมพรมศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงภูริชญา  ซาซุม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงภูริชญา  สมบัติกำไร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายภูริทัตต์  ตาดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายมติมนต์  เถื่อนแก้วสิงห์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงมยุรี  บัวจาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายมหัศจรรย์  แสงเชื้อพ่อ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงมัทมา  ชาญฉลาด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงมาตุพร  นามไพร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงมิ่งกมล  วิจารณ์ไพบูลย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  มุขพิมาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงเมธินี  คำมั่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงยศวดี  ศรีจันทร์ดำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  แก้วสาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายยุทธศาสตร์  บุริสตระกูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงรชตวรรณ  โรมจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายรณยุทธ  กาญจนคช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 นางสาวรมิตา  เตมียชาติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงรวิพร  ศรีจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงรัชช์นันท์  เกียรติยศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 นายรัชชานนท์  ธีรพรชัยสิทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายรัชชานนท์  พันธินา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 นายรัชพงศ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายรัชพล  ดวงคำน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายรัชพล  ภัทรกูลนิยม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายรัฐภูมิ  พลเยี่ยม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายรัฐภูมิ  พันเทศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายรัฐศาสตร์  พลเยี่ยม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 นางสาวรัตติกาล  สุดสอาด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงรัตนพร  สารบัณฑิตกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงรัตนาวรินทร์  ภูกาบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กชายราชพฤกษ์  หงษ์ทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงรินธาร  ชาญศึก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงรินรดา  หาญปี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 นางสาวลภาภัทร  สีเกิ้ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงลักษถาวิลัย  ศรีนวลแสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงลีน่า  ภูมิ่งคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายวงศพัทธ์  ภูชูธรรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สีหาจ่อง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายวชิรวิทย์  ขาวพราย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 นางสาววนิดา  โพธิ์ตาทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงวรกมล  สมบัติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายวรชัย  เทพกิจอารีกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงวรดา  โสภัณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 นางสาววรพรรณ  มณีภักดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายวรฤทธิ์  มากึ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงวรัชยา  ขันตรีกรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงวรัญญา  นามปากดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงวรัญญา  สีคำหารณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงวรัญญา  เมฆะวัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายวรัญญู  โม้วงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายวรากร  พาละเอ็น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงวริยา  บุตรแดงน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 นายวริศ  ลักษิตานนท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงวริศรา  คัณทักษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงวริษา  ชาญพิพัฒนชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงวริษา  ด้วงนิล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายวสวัตติ์  โชติวัฒน์กิตติกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงวสุกิจา  รุจิมัตตัญญุตกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายวัจน์กร  เพียโคกแก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายวัชรินทร์  ศรีเรือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงวิจิตตรา  เพชรอรุณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 นางสาววิชญาพร  แก่นทน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายวิชพล  ผึ้งสว่าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงวิภาวินี  โคตะมะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงวิภาวี  บัวภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 นางสาววิรัลรัตน์  ทองทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายวีรวิชญ์  สร้อยคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงเวธกา  ดาหาญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กชายศรัทธาวุฒิ  คงเลิศกิตติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงศศิกานต์  ด่านรุ่งเรือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงศศิกานต์  นามภู่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงศศิกานต์  นุราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงศศิประภา  ทัพศิลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงศศิวรรณ  วรรณโส โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 นางสาวศศิวิมล  สารฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 นางสาวศิรประภา  ไขกัณหา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงศิรัญญา  สังฆธรรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงศิริกาญจน์  ศักขวา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงศิริขวัญ  นาสำแดง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 นางสาวศิริรัตน์  ไทยทองหลาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงศิโรรัตน์  แก้วทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายศิวกร  หาชานนท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายศิวนาถ  กลมลี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กชายศุภกร  แก้วมณี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายศุภณัฏฐ์  วิเศษศักดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายศุภณัฐ  วิสาสังข์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายศุภณัฐ  แสนศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงศุภพิชญ์  ชินวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายศุภวิชญ์  บุปผเวส โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 นางสาวศุภวิภา  อันชำนาญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชัยประสานสินธุ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงศุภาวรรณ  พรมจรูญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 นางสาวศุภิสรา  สุขแสงรัตน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงศุรัตติกานต์  ทิพย์สันเทียะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  ศรีพุทธา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายเศรษฐวุฒ  มาน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายษรเดช  ชัชวาลย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายสกุลวัฒน์  ไชยมาตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1425 นางสาวสไบทิพย์  ปัตตาเทศา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงสมิตานัน  คำสาแก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงสมิตานัน  อิงภู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายสรวิชญ์  ชำนาญไพร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายสหรัฐ  วังคีรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายสหรัตน์  พงษ์เสนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 นางสาวสาธิดา  บำรุงนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงสาธิตา  หินขุนทด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงสิตานันท์  เรืองกลิ่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายสิทธินนท์  ชารี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงสิรดาวัน  จำปาศรีขวัญสกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงสิรภัทร  มหิสนันท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กชายสิรวิชญ์  อรุณาเจริญทรัพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงสิรินญฉัตร  สาฆ้อง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงสิริยากร  สักขวา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงสิริยากร  สุวรรณโสภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงสิริรัชเกล้า  แซ่จง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 นางสาวสิริวิมล  พิลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงสุกฤตา  กาญจนหงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1444 นางสาวสุกัญญา  เบ้านามโฮง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กชายสุขเกษม  วิหกเหิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กชายสุขพัสวิช  ย่านกลาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงสุจิตรา  เอาะน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 นางสาวสุชาดา  บุญเพ็ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงสุชานันท์  สงสม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงสุชาวดี  กาศโอสถ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงสุชาวดี  ประภาเวสัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงสุทัตตา  แสนเหลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงสุธาภิมณฑ์  เลพล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 นางสาวสุนิตา  สะตะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 นางสาวสุนิสา  นามแดง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีธิราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงสุวรินทร์  เจริญสุระสถล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ก้านขุนทด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงโสภิตนภา  พลอาสา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงโสภิตา  น้อยผาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงหทัยชนก  สินประเสริฐ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงหยกอันตรา  วชิระพัฒนพงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กชายอชิตพล  มาทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายอชิระ  ร่มพฤกษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายอธิป  อักษรศิริ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายอนพัช  สูงนารถ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 นางสาวอนัญญา  นนฤาชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงอนัตตา  สำกำปัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กชายอนันตชัย  แก้วจวง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายอนิวรรตน์  วิเชนสวัสดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงอภิชญา  ทุมวงศ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1472 นางสาวอภิชญา  เต โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1473 นายอภิชาติ  อนุสาสชน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงอภิญญา  นาโพนทัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงอภิญญา  ป้อมโคก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1476 นางสาวอภิญญา  โคตรลือชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กชายอภิพัฒน์ธาดา  บ่อไทย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายอภิมุข  เพียสักขา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายอภิรักษ์  ชินราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงอภิศรา  ศิลมั่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1481 นายอภิสิทธิ์  ต้นกันยา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กชายอภิสิทธิ์  โยมะบุตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงอมราพร  พัสลัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงอรทัย  ชินนะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 นางสาวอรรญา  มหาอุตม์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงอรวรรยา  ป้องมาลี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1487 นางสาวอรัญญา  ดวงราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงอักษราภัค  พระเมือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงอัจฉรา  ชารีนาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงอัจฉรา  สีลาโท โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงอัจฉราพร  คำสิงห์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1492 นางสาวอัจฉราพร  นูเร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงอัจฉริยา  นาบุญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงอัญมณี  เลิศเกียรติภูมิ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงอัยญาฎา  เชื่อคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงอาทิตยา  พิสถาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงอารียา  กิจวัฒนาวิวัฒน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงอารียารัตน์  มาศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงอารีรัตน์  โสสว่าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กชายอิทธิวัฒน์  พิริยะสุวัฒนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กชายอินทนนท์  ผุยทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กชายเอกราช  คำภู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงฮาน่าไมยา  ฮอร์วาร์ด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายรัฐภูมิ  แพนแสง โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายรุ่งเพชร  เชยชม โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงกนกกร  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายกนกพล  คำหาญสุนทร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงกนกอร  ทองที โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1509 นางสาวกมลทิพย์  น้อยคำมูล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กชายกฤษฎา  ตันเจียง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทรงศรี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กชายกิตตพัฒน์  วงษ์ทรงยศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงกุลนัดดา  ลำเพยพล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1514 นางสาวเกสรา  อินทนันต์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1515 นางสาวขวัญหิรัญ  ท่าหาญ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กชายคมสันต์  จำนงค์พิพัฒน์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงคุณากร  มาลาเวียง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  พลเทพา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงจิรประภา  สีหานารถ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1520 นางสาวจิรัญญา  พาลี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1521 นางสาวจิรัฐพร  ศรีกัณหา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงจิราพัชร  โพธิญาณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงจุฬาทิพย์  สมใจ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงชนิดาภา  เข็มทอง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กชายชานน  นาสมโภชน์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงชุติพร  สุขขาน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พลสัสดี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายณัชนพ  ธนศักดิพัฒ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงณัฐวรา  รักสกุล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1530 นางสาวเตือนใจ  นามนวด โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงทธภรณ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายธนกร  ศิริวงศ์ไฟศาล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงธนภร  ป้องบ้านเรือ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วโภคา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงธนิตา  เทพนอก โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงธีรนาฎ  ภูมิเวียงศรี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กชายนนภัทร  ราชาวงษ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1538 นางสาวนภัสสร  พันธ์พานิช โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงนรีกานต์  ยิ่งยืน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงนัชชา  วามิล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1541 นายนิติภูมิ  ยุระรัช โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กชายนิพัทธ์  ราชาวงษ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงปนัดดา  สุขมหาหลวง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงปภัสรา  เหลาเกตุ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กชายปรภัทร  ศรีวิไล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กชายปราการ  บังลาด โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 นายปราบดา  พรมเมืองขวา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กชายปัญญพัฒน์  ยานะสาร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงปาริฉัตร  แดนสีแก้ว โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงปิยธิดา  นามวิชิต โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงพรชนก  ดอนกันหา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงพรรณสิทธิ์  สิงห์แสง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิยมสุข โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงพิรญาณ์  บุตรศิริ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กชายพีรพงษ์  นามจันทร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงภัคจิรา  มณีพงษ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงภัทรธิดา  เลิศปรีชา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงภัทรวดี  ณ นคร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงภูฟ้า  พิณพงษ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงมนัสชนันท์  น้อยแย้ม โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1561 นางสาวมุกมณี  ใจดี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงรพีพรรณ  เรืองศรี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กชายรพีภัทร  แก้วคูณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงรัตน์ติยา  ทึงสร้างแป้น โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1565 นางสาวรุจิรา  สิมมาคำ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1566 นางสาวลินวันนา  ประภูชะกา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงวรรัตน์  มาวัน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงวรวรรณ  มั่งคั่ง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กชายวัชรพล  ทาระสา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กชายศักรินทร์  พิทักษ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงศิรภัสสร  อเนกา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  กาศสันเทียะ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1573 นางสาวศุภธิดา  บุญจวง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1574 นายศุภวิชญ์  เคนจันทา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กชายสงวนวงศ์  พวงเวียง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงสุกานดา  คุณธรรม โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงสุจิตตา  ชิงหนู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กชายสุทธิรักษ์  เหลาเพ็ง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงสุนิสา  เห็มกอง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงสุภัทรวดี  ทับบุญ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงสุภาวดี  พิลาคง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 นางสาวสุวิภา  เมืองปัญญา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงหยกผกา  เมน้อย โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1584 นายอรรถสิทธิ์  ชูกร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กชายอหิงสา  สร้อยคำ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงอิ่มบุญ  อิ่มใจ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1587 นายนรินทร  การะพันธ์ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1588 นางสาวปาลิกา  ทองแก้ว โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงณภัทรา  สุภัคชูกุล โรงเรียนบ้านเรียน ภ.ดี ม.2 คณิต ม.ต้น