รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  ภักดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2 นายกตัญญู  ยะวร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกนกนิภา  การรักษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกนกอร  วันจรูญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวกมลชนก  ศรีวรสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นายกรกนก  ภูลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวกรวิภา  จำเริญสาย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกรวีร์  วงษ์สมบูรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกริช  ตู้ธีระ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกฤตภาส  ชูพรมวงษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
11 นายกฤษฎี  ปรีการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกฤษดา  สารปรัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตรันเจริญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เศรษฐรักษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ภูศรีโสม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกัญธิษา  การกัณหา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกันตา  นาทองบ่อ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกัลยกร  กฤษณะสุคนธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพธิสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกาญจนา  ยมภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวกานต์สินี  สุวรรณนาคี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายกิตติพงษ์  ภูมาตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายกิตติพงษ์  ใจเมตตา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวกุลนันท์  นะคะสอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกุลนันท์  รักษาวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวกุลนิดา  พุทธมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกุลนิตย์  สำราญพงษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายเกษมสันต์  ศรีภพ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นาถมทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงขวัญจิรา  จิตจักร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงคันธนีรา  บุญมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายคัมภีร์ดารา  ภูกิ่งเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
34 นายคุณานนท์  พลศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายจรพณ  จิระธีวะนนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงจันทณัฏฐ์  ท้าวฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวจันทร์จิรา  จันนุวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวจันทร์นภา  จันนุวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ทิพย์ศิริ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงจิดาภา  ชูศรีวัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงจิตติมา  ท่อนโพธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงจิตรางคนางค์  ถานะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงจินตนา  ปานกลาง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายจิรพล  ภูมิ่งเดือน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงจิรสุดา  พลคำมาก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงจิรัชญา  พระภูจำนงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายจิราญุ  หัตถพรหม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายจิราเมศร์  ขจรปัญญาไพศาล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายจิรายุ  อุดมรัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายจิราวัฒน์  พิมพ์พะันิตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงจุฑามาศ  ขอดเมชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายเจตินัย  บุตรวัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวเจนจิรา  ภูแสนศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงเจนจิรา  อำนาเรือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  สุระพร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวชญาดา  ปัญญา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงชญานินทร์  อินทรตุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายชนกนันทน์  โยคะสิงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายชนกานต์  พันโกฎิ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงชนกานต์  ไชยงาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายชนัฐธร  สร้อยคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงชนันธร  ดอนชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายชนันนัทธ์  พิลาเจือ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายชนาธิป  หลักคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงชนานันท์  ทัพธานี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวชนิกานต์  วินทะไชย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายชยภัทร  รัตนธารทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายชยางกูร  กันทำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงชลธิชา  ดอนวิเศษ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงชลธิชา  บุญสุรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงชลธิชา  หัสรัดชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงชลลดา  วันแก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงชัญญา  พงศ์จรรยานุกูล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นายชาญณรงค์  ทบแป โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายชาญณรงค์  อิ่มรัตนกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายชินกฤต  ฤทธิ์รักษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายชิษณุพงษ์  พรมโนนศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ครองสุข โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงญาตา  สัตย์นาโค โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวฐณิตา  ศรีบัว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายฐานปกรณ์  ดอนปรีชา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ดอนสมจิตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายฐิติพงศ์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงฐิติมาพร  ทองบุตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงฐิติวรดา  พวงมาลัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
86 นายฑีฆชนม์  ศรีแก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นายณภัทร  อุปนิ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายณรงค์เดช  ล้านพลแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายณราวิชญ  คนใจบุญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณัฏฐยาน์  แดงสด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงณัฐชนันท์  รัตนะศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงณัฐชยา  เรืองชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทัศศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงณัฐณิชา  แวงโสธรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายณัฐดนัย  อุสันสาห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงณัฐนันท์  ตรีกามน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงณัฐพร  บัวเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงณัฐพร  ส่งกลิ่น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวณัฐพร  เสวรรณา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงณัฐภรณ์  จำเริญสรรพ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวณัฐภรณ์  อัศวะภูมิ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายณัฐภัฏ  ภูไทกัมปนาทภิญญา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงณัฐรดี  เข็มลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวณัฐวรา  โยทสิงห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
105 นางสาวณัฐวิภา  เข็มลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงณิศวรา  นระแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายณุชากร  สินธุศิริ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงดมิศรา  อันพาพรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงดมิสา  อันพาพรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงดรุณี  พิมพิวาล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงดลมณี  ตรีเมฆ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
112 นายต้นหนาว  ฐานสมบัติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายตรรกวุฒิ  สุวรรณศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายตราวุทธิ์  เรืองชัยเจริญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายตรีภพ  ศรีโยธา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายเตชิด  บุญหล้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
117 นายเตโชดม  ภูทะระ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายทศพร  สุนทรชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงทัศนี  ภูแข็ง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงทิฆัมพร  ภูสุดสูง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงทิวดี  พรหมหาลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายธนกร  ดาหนองแห้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายธนกร  ผลสว่าง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายธนกฤต  วารี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงธนภรณ์  ภูจอมจิตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายธนภัทร  อดุลโภคาธร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายธนะพล  ภูสมมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายธนัญชัย  ตันฑ์พูนเกียรติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายธนาธิป  แมดมิ่งตระกูล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายธนินท์รัฐ  ภูยาดาว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายธราเทพ  พิมพิศาล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายธราธิป  สิงหพรหมสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายธวัชชัย  ภูกฐิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงธัญชนก  ภาคมฤค โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วบุญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงธัญธร  ณ นคร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงธารใส  นันถนอม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงธาราทิพย์  รัตนธรรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงธิดาภรณ์  ภูสุจริต โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงธิษณามดี  ภูมิประหมัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายธีธัช  วรรณสิงห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
142 นายธีรโชติ  อิ่มสิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายธีรพงศ์  ภูพาที โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายธีรภัทร  ทวีสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายธีรภัทร  สุภัควนิช โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายธีรภัทร  แสนศักดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายเธียรวิทย์  ญาณประสพ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายนนทกร  ตาลสถิตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายนพดล  ร้อยพิลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายนพนันท์  ภูศรีโสม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงนภัสสร  สำราญบุญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายนรากร  นนทะมาตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงนริสรา  พยุพล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายนวัตร  แต้มแก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงนัชภรณ์  ศิริกุลเบญญา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวนันทิกานต์  คำนนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายนันทิวัฒน์  จิตต์พิริยะการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงนาราภัทร  จำปาเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงนิชา  กองการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวนิชานันท์  เรืองสมบัติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายนิพพิชฌน์  ฤทธิ์เลิศวิริยะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวนิศากร  ปิ่นละออ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงเนตรชนก  ขันธบูรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายเนตินทร์  ภูอาภรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายเนติวุฒิ  คุณาเมือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายบัลลังก์เพชร  นิติสุข โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงบุญญานันท์  วงษารี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงบุญฑริก  ภูสีเขียว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวบุณฑริก  กายาผาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงบุษยากร  แจ่มสุวรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงปฏิมากร  มาภักดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายปฏิมากรณ์  คำเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายปณวัชรกิจ  จิตรมุ่ง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงปนัดดา  อินอุ่นโชติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายปพนธ์  สุวรรณเรือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายปภวิษณุ์  เวียงสงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พันธุกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวปภาวรินท์  พูนกลาง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายปรเมษฐ์  วัฒนานุสิทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายปรัชญา  เพ็ญพิมพ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงปริยากร  ลครรำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงปรียาภรณ์  วงศ์หนองหว้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงปลิตา  เกณสาคู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงปวริศา  ชินนะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงปวันรัตน์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายปัญจพล  รุ่งวิริยะวณิช โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงปัณฑิกา  วรรณจักร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงปาฏลี  เหี้ยมเหิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงปานรพี  ภูหัดสวน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงปาริฉัตร  ภูกิ่งดาว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
192 นางสาวปาริตา  นาถ้ำนาค โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงปาลิตา  อนามพงษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายปิติภัทร  กั้วพรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงปิยธิดา  โสมมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวปิยพร  จุลบุรมย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงปิยพร  โนสูงเนิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายปิยพล  ดอนโอภาพ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวปิยะธิดา  สาระการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นายปุณณธีร์  ภูเป้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายเปรมชนันท์  ลาภบุญเรือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายเปรมสุธี  กองมณี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายพงศกร  อัยยะรัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายพงศ์สุภัค  สุภัควนิช โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายพงษ์สิทธฺ์  วรสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายพชร  ผ่านสำแดง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายพชรพล  พงษ์ศิริ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวพรชนก  โคตรพัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงพรนภา  ภูขามคม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงพรพรรษา  สีมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายพรพรหม  สอนชา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงพรไพลิน  เหิมวิพัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายพลกฤต  หมั่นเก็บ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายพลวัฒน์  ดีสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงพลอยภาดา  ศรีคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายพสิษฐ์  ฤทธิ์เลิศวิริยะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงพัชรมนต์  พลเยี่ยม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงพัชริญา  กนึกรัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวพัชริดา  แคนสี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงพัชรินทร์  ธารวาวแวว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงพัทธมน  คุรุศาสตรา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงพาขวัญ  หมื่นสี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงพิชญ์กานต์  วีระพันธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงพิชญ์นันต์  นิติพจน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
225 นายพิชัยภูษิต  บัวมาตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงพิมพ์พิชย์ฌา  เจียมตัว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  จินดา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงพิมฤทัย  โคตนนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพิมลรัตน์  สุวรรณพล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงพิรดา  จราฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายพีรธัช  เสนาธรรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายพีรภัทร  กุญชนะรงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายพีรภัทร  ภูอินรมย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายพีรวิชญ์  ฤทธิลัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงเพชรลัดดา  สูงสังเขต โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นาสินพร้อม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
237 นางสาวเพ็ญพิชชา  อัครโคตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงแพรวพรรณ  กำมะณี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
239 นางสาวฟ้ารุ่ง  ผลเจริญงาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงฟ้าใหม่  นามวัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายภัทรกัณฑ์  พลดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงภัทรนันท์  คลื่นแก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงภัทรปภา  คำศรีจันทร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายภัทรพงษ์  ภูบานเช้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงภัทรลดา  ไชยศิริ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงภัทราพร  ไร่สว่าง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงภัสยาพร  กัลยาสนธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
248 นายภาคภูมิ  ธุระงาน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายภาคภูมิ  อุดมพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
250 นายภาณุวัชร์  ไชยสีหา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายภานุพันธ์  ดอนเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายภานุวัฒน์  ราชมนเทียร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายภานุวัตร  ศรีแพงมน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
254 นายภาวัต  ภูแย้มไสย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายภีศเดช  มโนสิทธิศักดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวภูฟ้า  ล้านพลแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงภูริตา  ภูปาทา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายภูริพัฒน์  ถิ่นมีผล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายภูริพัฒน์  ภูพาที โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงมณีรัตน์  นนทะแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทรัพย์พงษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายมารุต  บุญทิพย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงมิ่งกมล  ภูภักดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
264 นายยศวศิน  มณีวงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวยุคลธร  ภูชำนิ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายยุทธพงษ์  ลิ้มภูสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงยุภาวรรณ  หัสดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายรชต  แสงสว่าง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงรภัสสรณ์  เชื้อลิ้นฟ้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวรวีพร  อิ่มถาวร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นางสาวระวิวรรณ  ถนอมภักดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายรัชชานนท์  รัชพล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายรัชนนท์  ตั้นสกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
274 นายรัฐเขตต์  ปาปิม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีสมบัติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวรัตติกาล  เฉิดรักษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายรัตนกร  อิ่มสง่า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
278 นายรัตนะโชค  ปลิกแสง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายราชัญ  ฉายถวิล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงรินรดา  มาย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงรินลณี  ถมหนวด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงรุ่งนภางค์  ฤทธิ์สยอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
283 นางสาวรุ่งระวี  หนูเผ่า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงรุจิกานต์  อุดรบูรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
285 นายฤทธิชัย  แก้วคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายลิขสิทธิ์  ภูจอมนาค โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายวชิยากรณ์  ไสวอมร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงวชิรญาณ์  นารูลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เลยะกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายวชิรวิทย์  พนมเริงไชย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงวรกมล  สาระการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายวรชิต  โกศล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
293 นางสาววรดา  ศิริรักษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงวรรณษา  นันบุญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงวรัญญา  เศรษฐรักษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
296 นายวรานนท์  ภูปุย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นายวริทธิ์นันท์  จันทร์ดอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงวริทร  ฉายจิตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงวรินธร  บุญทัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงวรินธร  พูลเพิ่ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายวริศอิชย์  หาราชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายวัชรชัย  ไร่สงวน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
303 นายวัชรพล  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายวัชรพล  ภูจอมนิล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายวัชรพล  ไชยกำบัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ภูชมชื่น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงวาสนา  อภิเนษกรมณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
308 นางสาววิกานดา  โนนสินชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงวิชญาดา  จันทะขึ้น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญอินทร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
311 นางสาววิภาพร  จันทะนาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงวิภารัตน์  พรมยศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
313 นางสาววิภาวดี  สำราญบุญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายวิริทธิ์พล  ภูสุจริต โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
315 นายวีระวัฒน์  ฆารชม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
316 นายวุฒิพร  พรมลี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงศลิสา  มาตรา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
318 นางสาวศศิกาญจน์  แพ่งสภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
319 นางสาวศศิธร  ภูดอนม่วง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวศศิภา  ชดช้อย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงศศิยาพร  คงสมมาตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายศักดิ์  ศรีกัลยา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงศิรดา  นาสินเพิ่ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงศิริกนก  ศุภอุดร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงศิริณภัษ  เรืองแสง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายศิริเทียนชัย  วิเชียรชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีเมือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงศิวกานต์  พิกุลหอม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายศิวัช  พรมภาพ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายศิวากร  แดนนาสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายศุภกร  อิ่มสิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
332 นายศุภชัย  ศรีแพงมล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายศุภณัฏฐ์  บุตลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
334 นางสาวศุภธวดี  ไวยเวช โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงศุภรัตน์  ไขศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
336 นายศุภวิชญ์  นาถมทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายศุภวิชญ์  ภูโอบ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงศุภัสสรา  เลิศสหพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงโศภิษฐา  ชนะมาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
340 นางสาวสกุนต์ธิดา  แสนภูวา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายสรวิศ  บุหงานคร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายสรวิศ  เจริญธรรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงสาธนี  ภูนาเมือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
344 นายสิงหภณ  ขันประมาณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นายสิรวิชญ์  สุทธิประภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงสิราวรรณ  อุ่นเรียง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงสิริกร  กาสิงห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงสิริกร  เฉลิมจาน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายสิริณัฏฐ์  วงศ์ซิ้ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงสิริมา  ฉายถวิล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงสิริยากร  ถิตย์สมบูรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสิริยากร  ภูคะฮาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงสิริรัตน์  ถิ่นแสนดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงสิริรัตน์  มณีไพโรจน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงสุกฤตา  ทัศนพงษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงสุกัญญา  สุรียพรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงสุขุมาลย์  วรรณสิงห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  พิชัยเชิด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายสุชัยพร  บุษดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงสุชาดา  สุดชาดา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงสุชาวดี  สุระเสียง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยลุม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายสุทธิพงศ์  การปรีชา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงสุธาทิพย์  เล่นทัศน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงสุพนิดา  แดงดงบัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงสุพรรณรัศมิ์  แสนอุดม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงสุพิชญา  ภูอุ้ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
368 นางสาวสุพิชญา  เทศารินทร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  สอนประเทศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายเสกสรร  อนุสนธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงโสภิตนภา  ขัดจำปา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงโสภิตนภา  คำจันทร์ดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงหทัยชนก  วรวิวัฒนวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงไหมแก้ว  นนทะแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงอชิรญา  ใสเหลื่อม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายอติชาต  แสนศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงอธิชา  ปรีเลขา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงอธิติยา  อุทัยทะวัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
379 นางสาวอนรุดี  พันธุ์สะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงอนัญญา  สุทธิประภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายอนุชา  ภูพันนา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวอนุรดี  พันธุ์สะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นางสาวอพัชชา  เเผงพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
384 นางสาวอพัชชา  แผงพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นางสาวอภิชญา  คุ้มกุดลุง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงอภิชญา  จูวัฒนาประเสริฐ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงอภิญญา  ภูคงน้ำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงอภิญญา  ภูหัวหิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงอภิญญา  ภูหัวเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวอภิรดี  ปัททุม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงอมลวรรณ  เมฆขุนทด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงอริษา  อุ่นรักษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายอัครพงศ์  อรรคอำนวย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงอัครภิญญา  พลจร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงอังคณา  ฉายณิล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวอัญชสา  ศิริเมือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายอัศวิน  มาศภูมี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวอารัญญา  วงสะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงอุมากร  ทองคำห่อ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงอุมากรณ์  เพชรโรจน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
401 นางสาวเอมิตรา  ลีใส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นายกนก  นพคุณ​ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงกมลชนก  ปรีกาล โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวกรกนก  กุนณา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงกรกนก  หัดรัดชัย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
406 นางสาวกัญญาณัฐ  บุญสิงห์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
407 นางสาวกานติมา  แสนแก้ว โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายกิตติชัย  อุทานิตย์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นายกิตติพัฒน์  สาระขันธ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นางสาวกุลณัฐ  กันทะเนตร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงเกล้านภา  โยธารส โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นายเกษมทรัพย์  งามสนิท โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
413 นายจักรทิพย์  บุญอุ้ม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นายจักรภพ  สารผล โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
415 นายจักรรินทร์  โสภารัตน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวจันทิมา  แคล้วภัย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นางสาวจาวรี  คำไสว โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวจิตรดา  พลาศรี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงจิรภิญญา​  เจริญศรี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวจิราพร  มูลคำศรี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวจุรีรัตน์  แสนชมภู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายเจษฎา  เถื่อนบัวระบัตร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นายฉัตรมงคล  คงประพัฒน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นายชณณ  วิจิตรศิลปิน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นายชนชน  ศรีกุลจันทร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวชนม์นิภา  ทองแดง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
427 นายชนะชัย  ศิริวรรณ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวชนากานต์  เทพศรีหะ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวชลตะวัน  คำไสย์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงชวิศา  สุขเมฆ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
431 นางสาวโชติรัตน์  มูลคา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงฐิตารีย์  จักรเเก้ว โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นางสาวฐิติยาภรณ์​  เรืองอุไร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา  นาจันทอง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายณัฐครินทร์  ชูสงฆ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นางสาวณัฐธิชา  ศรีเที่ยงตรง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
437 นายณัฐพงษ์  มาตสะอาด โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นายณัฐพัฒน์  แสนตรี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวณัฐริกา  พละปี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
440 นางสาวณิชากร  บุริขันธ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงดุสิตา  พงษ์เพชรแจ้ง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นางสาวทิฆัมพร  ศรีมาศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
443 นายทินกร  กันยานุช โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
444 นางสาวทิพย์ญาดา  โพระกัน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายเทพนรินทร์  วินทะไชย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
446 นายธนพนธ์  ศรีเเก่นทราย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงธนพร  เขตร์สมัคร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
448 นายธนาฒย์  ตั้งเพียร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นายธรรมนูญ  เขาวงค์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงธัญญาเรศ  จันลาวงศ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นางสาวธันยพร  กัสมัง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวธิดารัตน์  ทอนเสาร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
453 นายธีระพัฒน์  เนาวะเศษ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงนภาภรณ์  โพมิชัย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นางสาวนวลพรรณ  สูงกรม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นางสาวนัณติชา  การกันหา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
457 นายนันทพงศ์  ยศนันท์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นายนาย ภาณุเดช  เหรียญโมรา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
459 นางสาวนิชา  ฝาระกรรณ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นายนิติกร  มรรควิจิตร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงนิภาพร  เวียงนนท์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
462 นางสาวเนตรทิพย์  คำพิละ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นายปฏิภาณ  ศรีบานชื่น โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นางสาวปนัดดา  ศรเงิน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงปรมัตศนันทน์  ภักดี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นางสาวเปรมกมล  อุดมวงษ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
467 นายพงศธร  เพียจุน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงพณณกร  แกมนิรัตน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
469 นางสาวพรรณนิพา  อู่อ้น โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นางสาวพิทยดา  ดลรัศมี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงพิมพ์รวี  มะระสี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงพิยดา  อารีย์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นางสาวไพรวรรณ  วิลาศรี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายภัทรพงศ์  วงศ์ศิริพานิช โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
475 นางสาวภัทรวดี  สีแสด โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นายภูมินทร์  พิมมะโส โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นายภูมินทร์  แก้วสระเเสน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นางสาวมินตรา  ผายสียวน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นายรัชชานนท์  ดอนแถลง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นางสาววชิราภรณ์​  ปรีการ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงวรรณกร  คำก้อน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นางสาววรรณภรณ์  สกุลโพน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงวรรณวิหวา  สุวรรณโคตร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
484 นางสาววรัชยา  โป๊ะตะคาร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นางสาววราภรณ์  วาเรืองศรี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นายวัชรินทร์  แลศิลา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นางสาวศิริพร  จันทร์สะอาด โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นายศุภโชค  ภูศรีโสม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงศุภัชญา  สงวนวงค์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นายสถาพร  จันทร์ส่องสุข โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นายสรยุทธ  เพ็ชรบุรมย์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นางสาวสาวินี  สมมิตร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
493 นางสาวสุชานันท์  ทองจันทร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นายสุทธิพงศ์  อุตพรม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นางสาวสุธิดา  นาสีแสน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นางสาวสุนันทา  สีดามน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวสุภัชชา  ยุบลพันธุ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นายสุรนันท์  มุงคุณคำชาว โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
499 นางสาวหทัยรัตน์  ศรีบัว โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
500 นางสาวอชิรญา  ผลช่วย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
501 นายอดิศักดิ์  วรรณสุข โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
502 นายอภิเดช  ดีเสมอ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นางสาวอภิรดา  จันทะดวง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นางสาวอภิษฎา  ศิริเกษ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
505 นายอภิสิทธิ์  ตุ่มพงษ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
506 นางสาวอมรรัตน์  จรศรชัย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงอรทัย  ดวงบุบผา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นางสาวอรอนงค์​  แก่นพรม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงอรัญญา  โถนวาสิทธิ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
510 นางสาวอริสรา  พิมพ์เวิน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวอัญญมณี  ทองการ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
512 นางสาวอาทิตยา  กิตติกา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงกชกร  ธงหาร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงกฤติยา  เต็มไทรสงค์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงจิดาภา  ภูขะมา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
516 นายจิรายุทธ  พลตื้อ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงจีรนันท์  สีลาพัฒน์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายฉัตรชัย  สิงห์คาร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายชนินทร์  คำเรืองศรี โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงชลลภัทร  พรรณขาม โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
521 นางสาวญาณัจฉรา  พิมพ์ภูธร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายณัฐวุฒิ  กรีเทพ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
523 นางสาวธมกร  หามนตรี โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงธิญาดา  ทระรักษ์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงปณิตา  นาพรม โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงปนิตา  ภูกองชัย โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงปาริชาติ  เนาวะอาจ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายปิติพัฒน์  ศรีวิทยานันต์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงปิ่นระพี  จันทร์สุราช โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายพงศธร  พลโคกก่อง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงพรรวษา  พงศ์มั่ง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
532 นายพลวัตร  ดอกพิกุล โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นางสาวพิญญากรณ์  แสงจันทร์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นางสาวพิมพกานต์  ชะนะบุญ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นางสาววนิชยา  ศรีธงชัย โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายวัชระพล  ทะมานนท์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
537 นายศิริโชค  ยุบุญศรี โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงสิริวัฒนา  มาตรา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงสุธิดา  เพราะขุนทด โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
540 นางสาวหนึ่งฤทัย  บุตชา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นางสาวอิงอร  ภูผาพลอย โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงอุดมศรี  หอมพิกุล โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
543 นางสาวกนกวรรณ  สายโรจน์ โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงกรชนก  ผลรุ่ง โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  พัฒยา โรงเรียนร่องคำ ม.1 คณิต ม.ต้น
546 นางสาวกาญจนา  เยาวกรณ์ โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงแก้วกาจน์  ศรีแสนยงค์ โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงจิดาภา  พุ่มลา โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวจิราพร  ขนันแข็ง โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จำปาเป้า โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
551 นางสาวชนัญธิดา  ผัดเป้ง โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายชยากร  จูฑามาตย์ โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายชินบุตร  สุทธิประภา โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงญาดา  จันทชำนิ โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงฐิตาภา  ทองดอนน้อย โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงณิชกานต์  โพธิ์ชัยศรี โรงเรียนร่องคำ ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงณิชา  กลั่นบิดา โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงทวิรชา  ประชานันท์ โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายทวีวัฒน์  ปัญจมาตย์ โรงเรียนร่องคำ ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงทาริกา  บรรจมาตย์ โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายไทยทวีโชค  บุระพวง โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายธนดล  พลชิวา โรงเรียนร่องคำ ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงธมนวรรณ  เจียงวิเศษ โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงนิธิวดี  เย็นเกษม โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นางสาวนิรัตชา  เวียงสิมา โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงบุษราคัม  ศรีสมชัย โรงเรียนร่องคำ ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงปรียาพร  มุสิกา โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  เยาวเรศ โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
569 นางสาวปิยะวรรณ  สุขภิบาล โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวผกามาศ  อุ่นอุดม โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายพงศกร  ภูทะวัง โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงพิชญาภา  มณีแผลง โรงเรียนร่องคำ ม.1 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวพิมพ์ญาดา  รัฐถาวร โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงภคภัทร  แดนนาสาร โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงภัทรธิดา  ถิ่นวิลัย โรงเรียนร่องคำ ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายภูรี  ประชาโรจน์ โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวมัญฑนากร  ขนานแข็ง โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นางสาวยุวธิดา  ลาดกุดลิง โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นายโยธิน  อรัญทอง โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงโยษิตา  นันทดิลก โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายรชต  พลเยี่ยม โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายรัฐภูมิ  แดนประกรณ์ โรงเรียนร่องคำ ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงรุ้งธิชา  สารัง โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายวรชาติ  บรรจมาตย์ โรงเรียนร่องคำ ม.1 คณิต ม.ต้น
585 นายวัชรพงษ์  แดนประกรณ์ โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงวิชญาดา  ยะนะโชติ โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงวิลาวัณย์  เหลาชะโน โรงเรียนร่องคำ ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายวีรภัทร  ขามเงิม โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงศรัญญา  วรัญญานนท์ โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
590 นางสาวศิริพร  สนั่นเอื้อ โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงศุภอัญญ์  สิงขร โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงศุภัสสรณ์  ภูอาจดั้น โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงศุภารักษ์  รักพุทรา โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
594 นายสกลสินธุ์  ยุบลชิต โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงสนิฎา  ศรีเสมอ โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
596 นายสมเกียรติ  ไทยทองหลาง โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
597 นายสรภัทร  กมลผาด โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ปัดสี โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงสิริยากร  จันดาหัวดง โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงสุธีกานต์  นามเวช โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงสุมัลตรา  คำภูแสน โรงเรียนร่องคำ ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายสุรพิชญ์  แกล้วทนงค์ โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายสุริยา  รังนาแพง โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงหฤทัย  วิสูงเร โรงเรียนร่องคำ ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีชัย โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
606 นางสาวอภิสรา  คำโพนรัตน์ โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
607 นางสาวอภิสรา  โพธิ์กุดศรี โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายอวิรุทธ์  บุบผาเทพ โรงเรียนร่องคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
609 นางสาวอารยา  ธารารมย์ โรงเรียนร่องคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงกชกร  เดชหามาตย์ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงกชพร  วันเพราพริ้ง โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงกนกวรรณ  กุดสวรรค์ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงกนกวรรณ  เห็มสนาน โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายกมลวิช  ขันอาษา โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงกรวรรณ  กมลช่วง โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายกรวีร์  คุณพรม โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงขวัญขาว  นาชัยเวียง โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงคณิตตา  กุดวิฬา โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงจอมขวัญ  วงศ์มาลัย โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายจิตติคุณ  สิงหราช โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงจิรัชยา  ก้านสรรไชย โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงจุฑามณี  เรืองสุวรรณ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประกอบสุข โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงชฎาพร  ไชยคำมิ่ง โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงชนมณี  มาตยะขันธ์ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายชัชพล  ลครทิพย์ โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
627 นางสาวฐฌกร  ศรีกุลคร โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายฐิติพงษ์  ศรีชาติ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงณัฐชยา  ถิตย์ลาด โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายดุลยุตม์  พิมพ์ดี โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
631 นางสาวธนพร  ศรีนำอ้อม โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงธนัญชนก  มั่งมา โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายธีรภัทร  ศรีค้อ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงนภัสกร  ปานจันทร์ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงนฤภร  คำแสนโคตร โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงนิณัชชา  นีละพันธ์ โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ดอนสมจิตร โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงปริศนา  ช่วยศิริ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงปรียาภัทร  สนองเดช โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงปวีณา  เอนเกษร โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายปิยวัฒน์  โคตรพัฒน์ โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
642 นางสาวพรกัลยา  อุดมรัตน์ โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงพรมมณี  คูนาแก โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงพรีริสา  สุระภี โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงพิมชนก  แหยมละ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาชัยเงิน โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงพิราวรรณ  อิ่มทรัพย์ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงพุทธิชา  บุญหมั้น โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงเฟื่องลดา  คงพูลเพิ่ม โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงภัชรา  นัดทะยาย โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงภัทรสุดา  กลยนี โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายรัชชานนท์  พรหมโคตร โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายวชิรวิทย์  บัวศรี โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงวรัชยา  ยุบลเขต โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงวรุณยุพา  พาธาณี โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงวิชญาดา  นาดี โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
657 นายศิรภัทร  รูปสูง โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงศิริกัลยาพร  แก้วพิลา โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวศิริกานดา  ยุบลชู โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายศุภชัย  พลยะเรศ โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงศุภนุช  แพงโพนทอง โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายศุภวัฒน์  วรรณจักร โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
663 นางสาวสิริกร  ดอนโอฬาร โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงสุจิรา  ส่งเสริม โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงสุฑามาศ  ภูชาบุตร โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
666 นายสุทธิศักดิ์  เอ้วะเม โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงสุพิชชา  ทัพธานี โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงสุภัทรา  ชูศรียิ่ง โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงสุวิมล  ดอนหัวบ่อ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายเสฏฐพงษ์  ธะนะชัย โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายอธิษฐ์  นาชัยเพิ่ม โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงอภิชญา  ไหล่ประเสริฐ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงอิงลดา  เครือวรรณ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงกชพร  สำราญเริง โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีบัวทอง โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปินะถา โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงจิดาภา  อันทะสาร โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์โคตร โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงณัฐฐาพร  บุญไสย์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงดรุณี  มงคล โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงปรียานุช  งอมสงัด โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายพยัคฆ์  ณ อัมภัย โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายพิทวัส  อัศวีรเดช โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงมัณฑิรา  พุทธษาระวงษ์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงวิระตา  ไชยเทพ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงวีนัสวรรณ  บุญไสย์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายศุภกร  อินทร์ศิริ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายสราวุฒิ  อิ่มประเสริฐ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงอณิชา  ฟักนาค โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงอรจิรา  ธรรมสูงเนิน โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงอรุณมาศ  พลทัศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงอินทิรา  เด่นสมุทร โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงกชกร  บุญเจือ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงกชกร  สารชัย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงกนกพร  ภูละมุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงกนกพรรณ  ภูพันธุ์หงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงกนกลักษณ์  พิมพะสอน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงกนกวรรณ  มโนขันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
699 นางสาวกนกอร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
700 นางสาวกนิกษา  ลาภบุญเรือง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงกนิษฐา  ภูกิ่งเงิน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงกมนวรรณ  ชาตา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
703 นางสาวกมลชนก  ศรีโยธี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงกมลรัตน์  กมลคร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงกมลวรรณ  ณะสาโร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงกรกมล  จันประทัด โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
707 นางสาวกรกมล  ภูบัวจ้อย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงกรณ์วิภา  ภารประดับ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายกรดล  แสนยโยธิน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงกรนภา  แสนวัง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงกรพินธุ์  ตะติยรัตน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายกรมิษฐ์  ประทีปทอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูจักหิน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายกฤตยชญ์  ภูนาหา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงกฤติพร  นาแถมทอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงกฤภธีรา  ดาราศาสตร์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายกฤษฎา  ดีสนิท โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
718 นายกฤษฏา  อุทัยอาจ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
719 นางสาวกฤษณา  กฤษณพันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงกฤษณา  จำปาศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
721 นางสาวกฤษณา  นามเสถียร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
722 นางสาวกวินนา  สำราญพงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงกษมา  ศักดิ์วงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุตรโชติ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรัพย์กุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายกันตธีร์  ชอบเจริญ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายกันตพัฒน์  แลโสภา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงกัลยกร  ริมสกุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฆารประเดิม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงกิตติกา  พาลี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงกิตติยา  ไชยเสนา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงกุลยา  หาระมี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงเกศินี  ทับสมบัติ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พาภิรมย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงขจรรินทร์  พันธ์ผ่อง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงขวัญจิรา  วรจารุ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีประสงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงจนิสตรา  ฉายผุด โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงจารวี  เอื้อประเสริฐวณิช โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
740 นายจารุพิชญ์  สุจิตตกุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
741 นางสาวจิดาภา  ฆารวิพัฒน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงจิดาภา  สุทธิทรัพย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงจิดาภา  อภัยศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงจิรวรินทร์  ภูเสงี่ยม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงจิรัชญา  สัตราศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
746 นางสาวจิราพร  บัวผัน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงจิราวรรณ  ชัยวรรณ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงจีรทัศนีย์  รัตนสีหา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงจุรีพร  อาจเดช โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงแจคเกอลีน  โอเว่น โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายฉลองราช  เปล่งรัศมี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายฉัตรภูมิ  วรรณอำไพ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงชญาภา  ยอดดี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงชนนิกานณ์  ปรีวาสน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงชนะใด  ทับทิมไสย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายชนาธิป  อรัญถิตย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงชนิดา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
758 นายชโนทัย  มาตศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงชมพูนุข  ทองคำ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายชยกฤต  อนันตกิจบำรุง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงชลกร  เรืองวชิรปัญญา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงชลธิชา  ไสวังเวิน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายชลปาว  ภูโทสุด โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงชลลดา  ภูแช่มโชติ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงชลลดา  ศรีวิสัย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายชลสิทธิ์  ภูแย้มไสย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายชวกร  ฉายเพิ่ม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
768 นางสาวชัชชญา  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายชัชชัย  ศรีพุทธิ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงชาครียา  ภูนิทาน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงชิโนรส  เลิศการวิจัย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงชุติกาญขน์  อำภวา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
773 นายชุติพงศ์  โชติประเดิม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงชุติมา  ถิ่นแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงชุติมา  วันเนาว์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงเชิญขวัญ  ยันศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
777 นายโชคมาดา  ยวงคำมา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายโชติภูมิ  สมอ่อน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงญาดา  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงฐิติชญา  วงศ์ทอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงฐิติมา  ภูถาดงา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงโฑตรีนันท์  ภูวิโคตรธนกุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายณภัทร  ชาแสน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ล้านพลแสน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
785 นางสาวณัชปภา  บือกุศล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ภูผิวเหลือง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
787 นางสาวณัฐณิชา  จำเริญสาร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิ์ทรงเมือง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงณัฐทิดา  ตันติสิทธิพร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายณัฐธนัง  อินสอาด โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายณัฐพงษ์  ตรีพัสดี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายณัฐภัทร  ภูนาเขียว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงณิชนันท์  ภูโอบ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงณิชลดา  เรืองสุข โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงณิชากร  สุระเสียง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงณิชานันท์  สุวรรณทอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายตรรกวิทย์  ไร่วิบูลย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงตีรณา  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
799 นางสาวทอฝัน  เช้าวันดี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงทัตพร  สีหาบัว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงทัศน์ลักษณ์  เวียงอินทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงธณมล  ภูวิโคตร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายธนดล  นารูลา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายธนทัต  แสงสารพันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายธนพงศ์  วิโรจน์รัตน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงธนพร  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายธนพล  ธรรมาลัยวิโรจน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายธนภัทร  ภูน้ำเสียง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายธนภัทร  รุ่งวณิชกุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงธนภัทร  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายธนวุฒิ  บุบผาเดช โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงธนิดา  ผลเลขา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงธนิษฐา  บุญสนาม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
814 นางสาวธรรมิกา  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายธรินทร  ภูมิทิวนนท์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงธัญพิสิษฐ์  จันทะโยธา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงธัญวลัย  ปฏิผลเลิศสกุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงธันชนก  ภารบูรณ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายธันญ์ธกรณ์  ภูงามแสง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงธันรดา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงธาริการณ์  โพธิสาร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงธีมาพร  บุญเสนาะ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงธีรดา  ภูจอมแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายธีรพัฒน์  อัคติ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายธีรยุทธ  แซ่จง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายธีริศร์  สุทธิประภา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงนงนภัส  วาระกูล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงนพมาศ  ศรีวระนนา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงนภัสพร  พิมพะสอน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไร่จำนงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
831 นางสาวนภาพร  ภูสง่า โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
832 นายนรบดี  ชวนแดง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายนราวิชญ์  แถนสีแสง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายนฤเบศ  ภูสมปอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงนลินรัตน์  ศิริพรรณ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงนัฐชานันท์  ศิริวรินทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงนัฐนันท์  อุดมถิ่น โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงนัฐนันท์  อุดมถื่น โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงนัฐมล  เลิศตาช่าง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงนัทฐิยา  ทับสีแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงนัทธมน  ตั้งปรัชญากูล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วอาจ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงนันทิมา  พะละ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงนันทิยา  นามวิเชียร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายนันธพัฒน์  อนันตภักดิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงนันธินี  รัตนะ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภารวิจิตร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายนิติธร  กิจสวน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายนิติธร  ชูศรีทอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงนิภัทรา  กรรณิการ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงนิรากร  ศรีแพงมล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
852 นางสาวนุจรินทร์  แก้วหาญ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
853 นายบุญธนกฤต  ภูน้ำย้อย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงบุญยวีร์  สมรรถพันเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายบุริศร์  ทิพวงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงเบญญาภา  สิงหาวาสน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
857 นายปกรณ์  ปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายปฏิญาณ  สำราญพงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายปณต  เยาวพฤกษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
860 นางสาวปทิตตา  ศรอำพล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงปนิตา  เฉิดรัศมี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงปพิชดา  โสภารีย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงปรพร  ศรีกุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายประกาศิต  อัฐนาค โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
865 นางสาวประภาพร  พิกุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงประภาศิริ  สุขุมวิริยกุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายปริญญาวุธ  ขามชัย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายปรินทร  โชติชูช่วง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
869 นางสาวปริยากร  พละดร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงปรียณิชษ์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงปวีณ์กร  ราชฤทธิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงปัญณภรณ์  วรรณทอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงปัณฑิตา  ถิ่นอภัย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายปาณชัย  หิรัญบูรณะ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญพันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
876 นางสาวปาลิดา  เย็นใจ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงปิ่นทิพย์  อิ่มเจือ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงปิยณัฐ  ยุบลพันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ภูเงินงาม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายปิยะวัฒน์  เวียงเพิ่ม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงเปรมกมล  พลแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายพงศ์ณภัทร  ยุบลวัฒน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  วงเครือวัลย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
884 นายพชรพงค์  ดอนหัวบ่อ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงพณณกร  เอื้อเจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงพรทิพย์  อามาตย์มนตรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่เจีย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงพรธิดา  พันธ์ศิริ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงพรพิมล  เที่ยงบุตร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
890 นางสาวพรรนิชา  เปศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงพรหมพิริยา  ตาลประดิษฐ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงพฤศจิ  ภูแผ่นนา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
893 นายพลพล  มงคลชัยภักดี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
894 นางสาวพลอยไพลิน  โยธารินทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
895 นางสาวพศิกา  มุลศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
896 นายพสธร  โคตะรุชัย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
897 นางสาวพัชยา  ประการัส โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงพัชรากร  คชขันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงพัชราภา  จุฑาศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
900 นางสาวพัตรพิมล  นันผ่อง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงพันวสา  สุวรรณกุลวิไล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายพิชชากร  วังเสนา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายพิชชาทร  วังเสนา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงพิชชาภัส  ผิวแดง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
905 นางสาวพิชญ์สิณี  ภูสงัด โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายพิชญะ  ดีรักษา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงพิชญาภา  ภูพาที โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายพิชญุตม์  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงพิชามญช์  ศรีสง่าวงศ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายพิชิตชัย  นันทะเพ็ชร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงพิมพกานต์  ภูงามแสง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุตรวงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ภิญโญกุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงพิยดา  ปฏิสันยสรณ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงพิรดา  แสงโสภา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงพิรยา  เกษมเศรษฐ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
918 นายพุฒิพงศ์  บุตรทา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยศิรินทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
920 นายโพธิกร  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายภควัชร  จตุพิธพรจันทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายภคิน  จันดอน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงภัทร์ธมนต์  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงภัทรธิดา  จารุณี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
925 นางสาวภัทรธิดา  ภูศรีฐาน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงภัทรภร  ภิจสวน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายภาณุภัทร  ภู่กันงาม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงภารดา  หาญพยัคฑ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงภาริดา  ภูมิผักแว่น โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงภิญญดา  ภาณผาด โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
931 นายภูชิสส์  ภูชิตร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดลโสภณ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายภูมิภัทร  แสงสว่าง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายภูมิศิริ  ผันผ่อน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงภูษณิศา  แจ่มใส โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงมนปริยา  นันทพล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายมังกร  ซามาตย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงมัณฑิตา  ขามชัย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงมาริสา  สุวรรณชาติ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงมินตรา  สารชัย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายยศวริช  แซ่ตั้น โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
942 นายยุทธพงษ์  พัฒนจิรกุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
943 นายยุพราช  จันที โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายโยธกานต์  โยธารินทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายรติบดี  ศรีมงคล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงรวิพร  ทวีแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงรวิภา  ทวีแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงรักษ์อักษา  ชัยศิริ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
949 นางสาวรัชนีภรณ์  อุดรบูรณ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงรัชพร  แสงมณี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายรัชภูมิ  เลิศหล้า โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายรัฐภูมิ  สาระทักษิณ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงรินลดา  โต๊ะเครื่อง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีบุรมย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงลลิดา  สุวรรณเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงวทันยา  ทองโสภณ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงวธูสิริ  บุญปก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงวนัสนันท์  พละสาร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงวรกานต์  สุขะเกตุ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายวรเชษฏฐ์  สุดาเดช โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายวรพงศ์  วัชโสก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายวรายุทธ  ภูตาโก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงวรินยา  พันวัน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงวริศรา  ภูสมนึก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงวริศรา  ใสจูง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงวันวิสา  ภูตาคม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงวัลยา  ภูผานี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงวิภารัตน์  ปัดชาติ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงวิมลมณี  นันดิลก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
970 นางสาวศริยาภรณ์  ภารประดับ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
971 นางสาวศรีกัญญา  ไชยนิคม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
972 นางสาวศศริกาญาษน์  อาจเสนา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงศศิธร  ภูแย้มไสย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงศศิธา  เพ็ชรหมื่นไวย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงศิรินภา  ขวัญทับทิม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงศิรินภา  วงศ์อาษา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงศิวพร  ทิพย์สนเท่ห์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายศิวโรจน์  บุญพันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
979 นางสาวศุภกานต์  เทพวงศ์ษา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ฆารวิพัฒน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
981 นายเศรษฐพงษ์  ผจงศิลป์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงสราวลี  แสนแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงสริตา  วิมาเณย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
984 นายสหรัฐ  ภูพานไร่ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
985 นายสิทธิพร  ภูผาสุข โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายสิปปภาส  นางาม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงสิยาพร  วงศ์ประกูลทรัพย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายสิรดนัย  คงใหม่ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
989 นายสิรภพ  อิสระพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายสิรภัทร  พานสถิตย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายสิรวิชญ์  วาริคิด โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงสิริกร  บำรุง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายสิริพงศ์  ไวสู้ศึก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ศิริวงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงสุดารัตน์  อินชี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงสุทธาสินี  กุรอิ่ม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายสุธากร  ภูผิวฟ้า โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงสุธาสิณี  ฤทธิ์ชัยภูมิ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงสุนิษา  ตันเจริญ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายสุภกร  ปรีการ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 นางสาวสุภชา  เกียววงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงสุภัทรตา  พิมพะสอน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงสุภัทรา  ภูไชยแสง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงสุภัสสร  กฤษณพันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงสุภานัน  ปราบมาก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายสุวัฒน์ชัย  บุญสิทธิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 นายเสถียรพงศ์  จันโทมุข โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงโสภิดา  ไพละออ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ทวีพจน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงหยาดทิพย์  เยาวนิจ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงเหมสิริ  แสนตุ้มทอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายเหมือนชัย  แก้วไวยุทธ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงอชิรญา  คำแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงอชิรญา  วานิชโช โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 นางสาวอธิษฐาน  วระโคตร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงอนนทวรรณ  จันทร์น้อย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 นายอนุวัฒ  ผลสิน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงอภิชญา  อินทร์สำราญ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 นางสาวอรทัย  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงอรนุช  ภูดวงดอก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 นายอรรถพล  ภูผันผิน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงอรวรรณ  ภูดวงดอก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 นางสาวอรสา  อรรถประจง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 นางสาวอริสรา  ชำนาญกิจ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงอลิสา  ชัยอุโคตร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายอังกูร  นิลสาขา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายอานนท์  โพธิ์ชัยสิงห์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงอาริญา  วิเชียรสาร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงอารียา  นิลสาขา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงอิงฟ้า  ศิริกุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงอิษรินฏ์  ดอกบัว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงอุ่นเอื้อ  อุ่นพะยา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 นางสาวอุษา  พระมหามเตย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายเอกมงคล  ผุสดี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงเอมิกา  ลิน แอริกสัน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงแอ็งจึล  นัน ฮอลล์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายโอบอุ้ม  ไกรทรัพย์สม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงกมลชนก  โพธิ์มูล โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 นางสาวกฤติยาภรณ์  ไชยเดช โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 นายกฤษณ  ทำนาสุข โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 นางสาวกฤษติกา  เกลี้ยงรส โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 นายก้องภพ  สุวิมล โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  เย็นจุระ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงขวัญข้าว  ทองรุ่ง โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายเคนเนทช์  ดีครูซ โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงจรัญญา  เพิ่มขึ้น โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงจรีภรณ์  สมพมิตร โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงจันทร์จิรา  วิชัย โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 นางสาวจิดาภา  สุทธิอมร โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 นางสาวจิตติยากรณ์  ไชยทองศรี โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์  จิตจักร โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีกำพล โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงจิรัชญา  วงศ์ษร โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงจิรัชยา  ฤทธิ์คำหาญ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 นายจิรายุทธ  คุ้มทอง โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 นางสาวฉัตรดาว  วรชัย โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายฉัตรมงคล  กว้างสวาสดิ์ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงชญาดา  งาดี โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงชญานิศ  ศรีหริ่ง โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงชนิตา  บุญคำ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงชมพูนุท  อัยวรรณ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 นางสาวชยุดา  โชติบุญ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 นายชรภัทรกุล  คาดีวี โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีพลอย โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 นางสาวชื่นนภา  วงษ์ปรีชา โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงฐิตาพร  ปัญญา โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายฐิติศักดิ์  ทักโม้ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงณภัทร  ปัตลา โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 นางสาวณัฏฐกาล  พลนาคู โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายณัฐกานต์  ศรีหลิ่ง โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 นางสาวณัฐนิชา  ขาวอ่อน โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายณัฐวัฒน์  เนตรคุณ โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 นางสาวณิชาภา  สุดประโคน โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายทศพร  โอษะคลัง โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 นางสาวทิพษร  บุญธรรม โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 นายธนกฤต  ตาลพันธุ์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายธีรภัทร  เดชแพง โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายนพรัตน์  พลราชม โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายนพฤทธิ์  ยันตะบุศย์ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงนรินทิพย์  เพิ่มพูล โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงนวิยา  ผาพรม โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายนิติธร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายนิติธร  ไร่บูลย์ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงนิรัชพร  เหล่านายอ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 นางสาวนิราวัลย์  ไชยขันธ์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงบุญยวีร์  เกตุชาติ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายปฐมกานต์  ใจทาน โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายปภังกร  สุเทวี โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงปัณชนิตถ์  อุทัยแสง โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายปิติชาย  พัดดง โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 นางสาวปิยะวรรณ  อนุสนธิ์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ใจศิริ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 นางสาวพชรพร  เนตรคุณ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายพรประเสริฐ  ชิณโสม โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 นางสาวพรรณธารา  ขุนอินทร์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายพลัฏฐ์พงศ์  ศรีประไหม โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 นางสาวพัชราภา  ทองประดับเพชร โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 นางสาวพัฒชรินทร์  โวหารคล่อง โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  บูรวัตร โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงพิมพ์พจี  อัคนิโรจน์ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 นางสาวพิมพ์ลภัทร  พลกุล โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นนทะมาตย์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงพิริยาพร  เพ็ชรภา โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 นายพีระพัฒน์  เนานวน โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงเพ็ญสุภัค  รังรส โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 นางสาวภัทรลภา  สิโนทก โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงภัทราพร  ชัยนา โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 นายภิษณุ  ไชยทอง โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 นายภูตะวัน  สายสมบูรณ์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงมณีญา  อุทรักษ์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 นางสาวมนฤทัย  ศึกขยาด โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงมนัสนันท์  ลักษณะสาย โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 นางสาวมุทิตา  ปามีชัย โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงยศวดี  ขันธิวัตร โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายรชฏ  จิตจักร โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 นายรัชพล  ธนาปฏิ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายรัชพล  อ่อนคำ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายรัฐทัฬห์  แสนสุข โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงลลิตา  สำราญออง โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงวนมน  ไชยโสดา โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงวรรณวิภา  สีลาดเลา โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายวรัญญู  เพริศแก้ว โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 นางสาววรางคณา  นามเหลา โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายวรายุทธ์  วิวัฒน์เจริญ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 นายวัชรพล  ถิกาสาโล โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงวันสิริ  พลวงศา โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายวายุภักดิ์  ถือมาลา โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 นางสาววิชิดา  บัวสาย โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 นางสาววิภาวี  สาขา โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 นางสาววิมลวรรณ  ศรีแนน โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 นางสาววิรยา  วิเศษขลา โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 นางสาววิรัญญา  อาญาศูนย์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายวิสิษฎ์  ศรีอดิศักดิ์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 นางสาวศศิวิมล  เทพสุระ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงศิริยากร  สุพร โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 นายศุภกร  ไชยคีรี โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายศุภณัช  ฐานสินพูล โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงสรัสวดี  วังคะฮาด โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 นางสาวสาธิตา  ธรรมแสง โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 นางสาวสาวิตรี  พิมแสง โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ชาติชำนิ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงสิรภัทร  บุญสมดุลย์ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 นายสิรภัทร  ศิริรักษ์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 นางสาวสิรินยา  ศรีภูมิ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 นางสาวสิริพรรณ  หาระ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงสิริยา  เหมือนงาม โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 นายสุชาติ  ชาญกว้าง โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงสุณิชา  ชุมลี โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงสุธาสินี  จุลฤทธิ์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงสุพรรณรัตน์  สุดมี โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายอดิเทพ  ยุบลชู โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 นางสาวอนันตญา  แฝงสีคำ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายอนันต์ยศ  พลสุวรรณ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงอภิญญา  แก้วบุดดา โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงอรปรียา  มะลิรส โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงอรปรียา  สมพิทักษ์ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 นางสาวอริสา  บุษมงคล โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงอาภัสรา  สุวรรณ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงอาริยาภรณ์  แก้วกัญญา โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 นางสาวอารียา  แสงเพชร โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 นายเอกพล  ภูทองโปร่ง โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  มั่นคงธนาชัย โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น