รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกชพรรณ  สรศิลป์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกฤตธีรา  สุดตาภักดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกฤตภาส  เมฆราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
4 นายกฤติน  กมลสินธุ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกัลยาณัฐ  อาจวิชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ดลรุ่ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวกุลภัสสร์  โชตแสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายเกียรติเมธา  ชาสงวน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายไกรวิชญ์  ขาวสุริจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นายคณิศร  หนังไทยสงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงจณิสตา  ซ้ายขวา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ประมวลเจริญกิจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงจิณห์นิภา  มั่นดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวจิรัชญา  จิตจำนงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายชติพงษ์  กิมเตียว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงชนท์ฤดี  โยตะศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายชนะเทพ  ธุระนนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายชนาธิป  ซ้ายขวา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวชลิดา  ผิวยะเมือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีภูธร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมเชษฐา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวญาณิศา  พูนเม็ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงญาดา  พิทักษ์ศฤงคาร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีวงษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวฐิติรัตน์  ใจโชติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายณฐพงศ์  อาจลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงณพรัตน์  แก้วฝ่าย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายณพวิทย์  ต้นเชื้อ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงณภัทร  ท้าวฤทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณภัทรา  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
31 นายณษพนธ์  พิฑูรมานิต โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  อุทัยสา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวณัฐฌา  ปทุมเพชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงณัฐธญา  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงณัฐธิดา  พงศ์สุขเกษม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณัฐธิดา  สอดศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงณัฐพร  ตันวาณิชกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
38 นายณัฐภัทร  วงษ์รักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงณัฐสรัลพร  ปานอินทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศักดิ์สิทธิการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงตรีสุคนธ์  ยศแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายธนบดี  งิ้วพรหม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายธนพงศ์  โพชะโน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงธนวรรณณ์  วงศ์จิรัฐิติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายธนเสฏฐ์  ตั้งสมบูรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงธนัยชนก  ขันเงิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญพาเกิด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงธนาภา  ฮังโยธา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายธนาศักดิ์  ขันติยู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีสอาด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงธัชพรรณ  จันทะนาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงธัญชนก  สิงหกรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงธัญญา  สังข์ทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงธัญทิพย์  กุกำจัด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงธัญธิตา  นามประกาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงธัญรดา  จันทะนาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พิมพะวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงธิราพร  กุลวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายธีรภัทร  จิตจักร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายนภกานต์  นาคพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงนภัสวรรณ  รักษาแสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สรวิศมงคล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงนริสา  กอบเกื้อ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายนวพรรษ  คติพจน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวนันธ์หทัย  ปิยจิตรไพรัช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายนุชิษฐ์  เทบำรุง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงบุญญาดา  พลแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงบุณธิชา  จินดาแป้น โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงบูรณิมา  พรพุทธคุณรักษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงเบญญาภา  นามประกาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงเบญญาภา  หูชัยภูมิ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงปพิชญา  พิชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงปภาดา  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายปภาวิชญ์  ทรัพย์ธนพงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวปภาวี  ศรีบุญรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวปลายฟ้า  ปิติพงศ์พล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายปาน์ณบดี  พานิชกิจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงปานฤทัย  ดวงเทียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงปีย์วรา  ภิญญะพงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงปุณญาพร  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายปุณณวัชญ์  พงษ์สาโรจน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
82 นายปูรณ์  ผานิตกุลวัฒน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงผกาสินี  ฤทธิ์ศรีบุญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายพงศธร  คนซื่อ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายพงศพัศ  เปลี่ยนเอก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวพรนภัส  ต๊ะย่วน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงพราวฟ้า  มาประจวบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายพสธร  ปิลอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงพัชรพร  สัพโส โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวพัชรีวรรณ  ตั้งธนานุสนธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมประกาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อัคบาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายพิพัฒน์สกุล  บันเทิงใจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงพิมพ์พจี  ศรีนุกูล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงพิรญาณ์  เถื่อนแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวพิริยากร  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายพีรพงศ์  หนูหล้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายพีรัชชัย  ศรีพรหม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
99 นายพุฒิเมธ  ไชยนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงพุดพิชญา  กิตติวราฤทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงภรภัทร  ลาโสภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายภัทรดนัย  วงษาเนาว์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
103 นายภัทรพล  แก้วคำแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวภัทรภรณ์  วังยศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงภัทรมน  บุญชาญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วคำแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายภาณุเดช  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายภานุพงศ์  สายสมบัติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายภานุวัฒน์  ลีนาวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายภูเบศ  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายภูมิรพี  ทองพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายภูริทัตตุ์  เลิศกิจไพศาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงมธุรดา  ภูผิวโคก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงมิ่งมาดา  มาระมิ่ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายยศกร  กรโสภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงรมิดา  คุณพระเมือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายรัชชานนท์  คำโสมศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายรัชพล  คนซื่อ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายรัฐภูมิ  วีระสัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงรินรดา  จำปาเมือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงริสา  อินธิแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
122 นายวชิรวิชญ์  นามประกาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงวนัชพร  จิตติโล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงวรรณกร  งอยผาลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงวรวลัญช์  วงศ์อามาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงวรัญญา  สุดจันทร์ฮาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงวริศรา  ออละมาลี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงศรัณย์พร  อุดมเดช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายศิวนารถ  วงศ์สาพาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
130 นายศุภกฤต  อุ่นสากล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายศุภณัฐ  เอื้อกิ่งเพชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายศุภนัฐ  บรรเทาทุกข์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขสอาด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายสหชาติ  โมราราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายสุวิจักษณ์  พารา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงอติกานต์  ศักดิ์สิทธิโชค โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายอธิการ  ก้อนสิลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงอนัญจนา  สังหมื่นเหม้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายอนุทัย  มณีวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงอภิชญา  ขันตะราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายอภิรักษ์  หล้าหิบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายอภิลักษณ์  ทรายขาว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
143 นายอภิวัฒน์  วัฒนาเนตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงอรณิชา  ดวงก้งแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงอรุณีพร  จูจรูญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงอัครยา  อัครจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงอาทิตยา  มูลดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  ธรรมปัทม์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวกมลวรรณ  ซีมูล โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไสยศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
151 นางสาวกัลญา  พรหมมหากุล โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวเกสรา  เพชรนิล โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวจันทิมา  ดวงภูเมฆ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวจันธิตา  จันทร์แก้ว โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงญาณิศา  ศักดิ์ดา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงณัฐฑิยา  ถาระสา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวณัฐธพัฒน์  เอี่ยมศรี โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงธิดารัตน์  เบื้องบน โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงประภัทษร  ศักดิ์ดา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงพรรณพฤกษ์ษา  ราชนิแพน โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงพลอยชมพู  ธรรมสูตร โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวเพ็ญนภา  เรืองชนะ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายภัทรพล  ยาสูญ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวรัชนีกร  มาตขาว โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงวรรณภา  งามยะราช โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
166 นางสาววราภรณ์  ศักดิ์ดา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวศศิกานต์  อภัยแสน โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวศิรินารถ  นารถชมสา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวอาริษา  ยังแสนภู โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงกมลชนก  วรรณภักดี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
171 นายกฤษดา  แร่ถ่าย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงกัญญาณี  เทพไชย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงกัณฐิกา  พองดวง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวกุลภรณ์  จาดเพ็ง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวเกวริน  พลอินสา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวเกวรินทร์  กงแก่นทา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงคณิตรา  ศรีสาวรรณ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงจงกนนี  แสนเสน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายจักรกริช  เชียนพลแสน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวจุฑารัตน์  มิ่งกุล โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นายชานน  ทรงหาคำ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายตระการ  คำตา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายทยากร  ราชัย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
184 นายทัศนะ  บุตรดีด้วง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงธนพร  สิมพานดง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
186 นายธนพล  คุณปัญญา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นายธนรักษ์  บุพศิริ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นายธนัญชัย  บลลา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นายธนาวุฒิ  เสมอพิทักษ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายธวัฒชัย  แร่ถ่าย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงธิดาพร  ทาแพงน้อย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
192 นายธีรชาติ  พันมะหา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นายธีรภัทร  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงนงนภัส  จำปาราช โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
195 นายนนทวัฒน์  จันทร์ปาน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงนฤทธิ์ศรา  วิชัย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายปกิณกะ  ชูเชาว์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวปภัสสร  สกลธวัฒน์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นายปริญญา  แสนสิทธิ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงปวีณา  กาดอนป่า โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวปวีณา  จันทะรังษี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงปัทมนันท์  พระพินิจ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงปัทมพร  ยงคำชา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายพงศ์กร  ปุ่งคำน้อย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
205 นางสาวพรวนัช  โหน่งที โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายพิพัฒน์  โต่งกะโพง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฤกษ์ดี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายพีรวิชญ์  แดงลีท่า โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  พรหมเมือง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวภัทราวรรณ  ลาโว โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายมณฑล  ทุมแสง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวมนัสนันท์  คอมแพงจันทร์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงเมธาพร  คำพาสอน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายยศกร  พลยุทธิ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายรัฐนันท์  วรรณพันธ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงวรนุช  สมสายผล โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงวรรณิดา  สินทวี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
218 นางสาววรัญญา  พรมตา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายวายุ  โคตรสา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
220 นายวีรภาพ  พาพรมลิก โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นางสาววีร์ลนัส  คำผาเยือง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงศิรินดา  กายราช โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายสุทธินันท์  ดวงเคน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวสุภาภรณ์  สารีธรรม โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
225 นางสาวสุรัตรดา  ทรงเล็กสิงห์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นายสุริยา  ทรงหาคำ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงอรปรียา  วงศ์คำสาย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงอรัญญา  รอดแป้น โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
229 นายอัครพล  บุญเหลือ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นายอิทธิพล  ตระกูลมา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวเอมมิกา  ชัยหมื่่น โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงกชพร  ประกอบเกื้อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงกชพรรณ  โสภาพ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายกฏษฎา  จันทร์แสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงกนกกานต์  นามวงค์ชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงกนกนิธี  มณีนารถ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงกนกพร  ตงศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงกนกพิชญ์  แก้วมะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงกนกรชฎา  บุญคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยอามาตย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาปากดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงกนกวรรณ  ราชนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงกนกวรรณ  หาญชัยศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงกนกวรรณ  โก๊ะเค้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไก่สระแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงกมลชนก  งอยแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงกมลชนก  ประทุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงกมลชนก  เชื่อมชุมพล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงกมลนัทธ์  จุดตะโน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายกมลวัฒน์  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงกรณิศ  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงกรพิน  เพียลาดใหล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงกรรณิกา  กรพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงกรรณิกา  สารีนันท์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงกรวิภา  เรืองวงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงกรองกาญจน์  นารินรักษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงกฤตพร  ชัยยะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงกฤติกา  กอโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายกฤษฎา  คำภูษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายกฤษฎา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายกฤษฎิ์ภวิญ์  แดงทัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายกฤษณ  งิ้วสุภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายกฤษณะ  พิชัยคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายกฤษดนัย  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายกวิน  ไวทยวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายกวี  อินธิแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายก้องภพ  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ป.6 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายก้องภพ  แสงสิงแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ดาบพลอ่อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงกัญญารัตน์  งอยภูธร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักษ์ชน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนปาก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงกันต์กมล  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายกันตภูมิ  วงศ์เครือศร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายกันต์  ใครนุ่มสิงห์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงกันยา  ประภาวนัง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงกันยากานต์  อันทะเกตุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงกัลยา  นนฤทัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงกัลยา  เชื้อดวงผุย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงกานติมา  จูงกลาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายกายสิทธิ์  สอนระวัตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายการัณยภาส  สังคาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงกิตติกา  นูหาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายกิตติขจร  สิทธิผล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายกิตติเทพ  สพานกลาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายกิตติธัช  จันทรเสนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายกิตติพันธ์  พรมสุพรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายกิตติภพ  อุปพงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายกิตติศักดิ์  พิทักษ์กุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายกิตินันท์  กอราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายกิติภูมิ  ศิริมาศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงกิริตา  ตองกิ่งแดง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงกีรตา  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงกุลนัดดา  อันโนนจารย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงกุลภาภร  นามสอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงกุลย์นัทดา  ป้องทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงเกร็ดมณี  วงค์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายเกริกเกียรติ  อ่อนจงไกร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงเกวลิน  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงเกศกนก  สุริยะภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงเกศราภรณ์  ผาใต้ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายเกียรติขจร  นนท์ไพรวัลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายเกียรติภูมิ  วงศ์วัฒนชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ถาปันนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เรืองวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงแก้วกัลยา  คำอ้อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายขจรยศพล  ศิลปษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายคฑายุทธ์  ชัชวาลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายคณาธิป  ศรีนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายคิมหันต์  จุ่นสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายจักรพัฒน์  ริกำแง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายจักรภัทร  แสงโคตรมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายจักรินทร์  สีดาวงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายจักรี  หาญจำปา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงจันทกานต์  พลวิชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงจันทการต์  ลาดมุณี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงจันทร์จีรา  ธุระธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายจารุวัฒน์  คุ้มพงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายจิตติพัฒน์  เชียรโคกกรวด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงจิตรตา  ลาวงศ์เกิด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงจิรัชญา  ไวทยวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงจิรัชธิดา  ธุระกิจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายจิรันธนิน  ภูต้ายผา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายจิรา  นามวงศ์ชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายจิรายุส  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงจิรารัตน์  พังแสงสุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายจุฑาภัทร  วงศ์งาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงจุฑามาศ  ตะประชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงจุฑามาศ  พังแสงสุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  สัมพะวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายเจษฎา  งอยหล้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงฉัตรชนก  ชมชื่น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงฉัตรเพชร  รมย์รื่น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงฉัตรศิริ  เวียงสิมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงชญาดา  คุณน้อย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายชญานนท์  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงชญาน์นันท์  รักษาขันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงชญานี  ช่างแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงชฎาพร  คนหาญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงชฎาพร  ชมชายผล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงชฎาภรณ์  เนื่องกันยา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายชตุยพงศ์  แก้วมะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงชนกวนันท์  ชินะโปดก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงชนกวนันท์  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงชนกานต์  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงชนนันท์  ดีเหมาะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายชนม์ชนก  ทองเรือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงชนันภรณ์  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงชนากานต์  พิมล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายชนาธิป  มูลคองตะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายชนาธิป  หาญชัยศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงชนาภา  รองเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงชนารัตน์  ชมชายผล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงชนิดา  พลราชม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงชนิดา  วงศ์อินทร์อยู่ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายชนินทร์  จันทะศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายชนินธร  สุริยันต์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงชนิสรา  ฤทธิธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายชยากร  เทียนไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงชโยรส  อ่อนจงไกร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงชรินรัตน์  นะรินรัมย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงชลดา  กิตติธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงชลดา  บรรจง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงชลธิชา  ขันทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงชลธิชา  วิพรหมหา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงชลลดา  จันทะโข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงชโลทร  ทิพวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายชวิศ  เชื้อวงศ์พรหม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงช่อทิพย์  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายชัชนะกร  โคตรธรรม์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายชัชพล  ซองศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงชัญญา  โพสาวัง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายชัยชนะ  วงนาเรือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายชัยชนะ  สร้อยมาลัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายชัยณรงค์  โพธิ์โคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายชัยนิวัฒน์  ต่ายเนาดง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายชัยพฤกษ์  ชวดกลางลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายชัยฤทธิ์  ใหม่คามิ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายชาตรี  ธารสว่าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายชาติชาย  พรมไพสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายชาติดนัย  ชวดกลางลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายชานนท์  วัดแผ่นลำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงชานิตา  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงชาริสา  ฤทธิ์ศรีบุญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายชิตพล  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายชินวัฒน์  พงศ์กิตติกวิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายชินวุฒิ  ทวีวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายชิรวิทย์  พันธ์เหล็ก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายชิษณุชา  สิทธิสาท โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นายชิษณุพงษ์  ขาวประภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงชิสาพัชร์  แสนทม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงชีวานันท์  มงคลดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงชุติกาญน์  บัวระบัด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงชุติมา  คึ้มยะราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายชุมพล  พิมพิเศษสาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายชูศักดิ์  ซิมังค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายเชษฐวุฒิ  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายโชคชัย  เสนสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายโชคอนันต์  จันทกล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงเฌอกาญจน์  เชิดชู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงญาณิศา  บาลโคตรคุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงญาดา  ปาละรีย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงญาธิชา  อ่อนก้อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงฐิดารัตน์  พรมเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ไชยบุญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  พรหมโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงฐิติชญาญ์  โคตพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายฐิตินันท์  กระดานราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงฐิติพร  โสมภรีย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงฑิคัมพร  นาลงพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงณฐพรรณ  วรราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงณดาปนีย์  ดวงปากดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายณพชร  ไขแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายณภัทร  ปิติแก่นทราย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายณภัทร  แก้วสมโรง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายณรงค์ชัย  ชารินัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงณริสสา  สุริยะธนัง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายณวรา  ท้าวใคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงณหทัย  นามวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงณัชชา  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์แสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงณัชชา  นันทะแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงณัชชา  ยาทองไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงณัชชา  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงณัชญา  ศรีจูมลาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ขันขะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุตรโท โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ผิวขำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายณัฏฐกิตติคุณ  กุลสอนนาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พรหมบุรมย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายณัฏฐวิชญ์  วันนาพ่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายณัฐกฤต  เกษแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงณัฐกานต์  การุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายณัฐกานต์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายณัฐกุล  พรมไพสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงณัฐชพร  นนสะเกตุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงณัฐชานันท์  บุตรดีวีระวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงณัฐณิชา  นีละสมิต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงณัฐณิชา  วิรมย์รัตน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงณัฐณิชา  เห็มบุรุษ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายณัฐดนัย  นนท์คำวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงณัฐธัญญา  มุเขวา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำทะเนตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วมะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายณัฐพงษ์  นนท์ไพวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายณัฐพงษ์  แก่งกงไว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงณัฐพร  การุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายณัฐพรชัย  โคตรศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายณัฐพล  ตระกูลมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายณัฐพล  วงค์ประชา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายณัฐพล  ศรีคำดอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายณัฐพัชร์  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงณัฐรดา  ลมออน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงณัฐรดา  หม่อมไหล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยวินิจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงณัฐริกา  ศิริชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงกุลสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายณัฐวุฒิ  นันชนะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายณัฐวุฒิ  วังคะฮาต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายณัฐสรรค์  ยันนี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงณัฐสุดา  ชุ่มเย็น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงณัฐิกา  ดวงศร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงณิชากร  แง่ธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงณิชานันท์  หดทะเสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงณีรนุช  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงดลญา  ลาดสุวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงดวงฤดี  กัลยาบาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายดาราวุฒิ  สารเชื้อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายเดโชชัย  ทวีวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายต้นตระกานต์  พิชัยคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายตั้งปณิธาน  โมสกุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายเตวิช  รักมิตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายเตวิทย์  ซ้ายสุพรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงถนอมจิต  กุลตังธนานนท์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายถิรวัฒน์  จุ่นสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายทฤษฎีสยาม  พลสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายทวีทรัพย์  หาดทวายกาญจน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายทักษิณ  ปัดพา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงทัดดาว  วงศ์สีดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงทิฆัมพร  น้อยววงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงทิฆัมพร  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  งิ้วสุภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงทิพรัตน์  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงทิพอักษร  ดงภูยาว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายทิพากร  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายทิวัตถ์  ไตรยพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงเทพรัตน์  ประทุมศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายแทนคุณ  โคตรผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายธนกร  ชมภูบุตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายธนกฤต  ด่านลาพล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายธนกฤต  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายธนกฤต  พระสุรัตน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายธนโชติ  บุตรชาติ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงธนพล  ปลัดศรีช่วย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายธนพล  เพ็งสว่าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายธนพัฒน์  นิตย์สุภาพ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายธนพัฒน์  บุษมงคล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายธนพัฒน์  เนื่องสิทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายธนภูมิ  สมปาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายธนรัฐ  พิมพ์ภูคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายธนวัฒน์  เทเสนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ฉั่ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายธนวิชญ์  ศรีบุญแปลง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายธนะชัย  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงธนัญชา  ทิพย์จร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายธนากร  กอโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายธนากร  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายธนากร  พลธิราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายธนากร  พังคา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายธนากร  โทอาสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายธนากรณ์  ไคลจันทร์เศรษฐ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายธนาคาร  นามเสนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายธนาธิป  ศรีพลภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายธนาธิป  อุรารส โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงธนาพร  สมปาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายธนารักษ์  หมื่นคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายธนาลักษณ์  ยะวงษ์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายธนิก  โยสุยะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายธนิสร  กองพิมพ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงธมลวรรณ  จูมสีสิงห์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงธมลวรรณ  แสนภูวา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายธรรมราช  ศรีจางวาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายธรีพัฒน์  มุงคุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายธวัชชัย  จรกรรณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายธวัชชัย  มุ่งเอื้อมกลาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายธวัชชัย  หาญภูบาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายธวัฒน์ชัย  เมือยไพร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เขียวสมบูรณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงธัญชนก  สีหาราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงธัญญจิรา  ทองห่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุรินทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงธัญพิชชา  ไขประกาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เสนาไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงธันยกาญจน์  สุวรรณนิคม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายธาดา  ศรีพลพา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายธาวิน  บัวชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงธิญาดา  ชะนะเคน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ลาดโพธิ์ทาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ไชยหาญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงธิดาพร  พุทธจร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงธิดารัตน์  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงธิดารัตน์  งอยแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคเอก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงธิติสุดารัตน์  อ่อนเภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายธีรเดช  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายธีรเดช  ภูผาลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายธีรภทร์  ศรีนารัตน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายธีรภัทร  กุมแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายธีรภัทร  มหาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายธีรภัทร์  แก้วศรีไตรย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
559 นายธีรเมธ  อรุณรัตน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายธีระโชติ  บญครอบ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายธีระยุทธิ์  บุตรโสม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายธีระศักดิ์  ภูจิกมั่น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายนครินทร์  พรหมโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายนที  วรรณพัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายนนทวัฒน์  ทาวะลุน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายนพรัตน์  มงคลทรัพย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายนพรัตน์  รอบคอบ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงนพรัตน์  ใยวังหน้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงนภชนก  โอฬารพฤกษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายนภสินธุ์  เจริญรส โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายนภัทร  ติกขะปัญโญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงนภัสร  อุปชิต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวนภาพร  วงศ์สกล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงนภาพร  สกลธวัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายนรบดี  เติมสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายนราธิป  ชัยศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงนราวดี  แสนภูวา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายนราวิชญ์  สายอำไพ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงนรีกานต์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายนรุตม์ชัย  สิงห์คำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายนฤเบศ  กิตติธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงนฤมล  ภูละคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงนวนันท์  ผาลือคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงนวพร  สมรฤทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายนวพล  กาละพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงนัฏฐกานต์  หลักหาญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงนัฐชยา  ช่างกุดเวียน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายนัฐพงศ์  พรหมบุรมย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงนัทชา  ชาวุฒิ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงนัทริกา  วรนิตย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายนันทกร  แสวงจิตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงนันทิชา  หนูสกุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงนันทิยา  เสนจันตะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
594 นายนันธวัต  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงนันธิยา  วงศ์กาฬสินธ์ุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงน้ำผึ้ง  กรพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงน้ำฝน  สอนสมนึก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงน้ำเพชร  คุณระวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงนิตยา  ผาดีนวล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายนิติกร  พรประทุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายนิติภูมิ  บุพศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายนิธิโรจน์  เสือโนนม่วง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงนิภาพร  ภูพรหมมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงนิรชา  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงนิรชา  ศรีจูมลาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงนิรมล  มุลน้อยสุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงนิโลบล  สีทนทา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงนุชจิรา  งิ้วสีดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงนุชนาฏ  ชำนาญมาก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงเนฐิตา  ไชโย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงเนตรชนก  ใยสิงสอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงเนตรดาว  คำชมพู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงเนตรนภา  เสื้อก่านคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงบัณฑิตา  ขันทีท้าว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงบัณฑิตา  วงค์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็งสว่าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงบัณฑิตา  เหง่านางาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายบุญญฤทธิ์  จันทร์ลคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายบุญยวัฒน์  แพงคำฮัก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายบุริศร์  ศรีเมืองขุน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงบุษบา  ดาบสีพาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายบูรพา  พรพุทธคุณรักษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงเบญจมาศ  สุพรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงศเตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายเบิกฤทธิ์  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายปกรณ์  เสาว์มนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายปกรณ์  ใยสิงห์สอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงปฎิพร  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายปฎิภาผร  บัวแยง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายปฏิพันธ์  ลีลาไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายปฏิภาณ  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายปฐมพร  ศรีสุพรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายปฐวีพงษ์  ธัญญางค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงปณิตา  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายปณิธาน  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงปนัดชา  โพธิโคตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงปนัดดา  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงปนัดดา  ดงภูยาว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงปนัดดา  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงปนัดดา  พองพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงปนัดดา  พัศคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงปนัดดา  สุราชวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงปพิชญา  อนุวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงปภัสสริริย์  พันธุ์ทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงปภาพิชญ์  วิทยาพิสุทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายปภาวิน  วงวันศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายปภาสุต  นิยะนุช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงปภิณทิพย์  สมสมัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายปรมินท์  บุตรศรีภูมิ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายปรเมษฐ์  พรหมโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายปรวรรตน์  ใยสิงห์สอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายประชาธิปไตย  หลุ่มโสม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายประดิพัทธ์  โล่ห์คำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายประภวิษณ์ุ  ปาทา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายประภังกร  เคนไชยวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายประภานิช  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายประวันวิทย์  หัวบุญสาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงประวีณา  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายปรัชญา  วงค์ลือชา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายปรัญชา  ประกอบสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงปรางศ์ทิพย์  ทุมแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงปราณปรียา  อุปพงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงปรานทิพย์  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายปริญญา  วงศ์ลือชา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายปริญญา  เสนจันตะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายปริพล  โคตรผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงปวีณา  ภารดิลก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงปวีณา  มุงธิสาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายปัญญา  เสนาไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายปัญญา  เหล่าหาโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายปัญญากร  วงค์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายปัญญาชัย  มหาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงปัญญาพร  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายปัญญาฤทธิ์  โคตรผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงปัญฑิตา  ปราณี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายปัฐยาวัต  วงค์คำหาญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงปัณฑิตา  ท้าวนาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายปัณณพัฒน์  เตชโรจนกิตติ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายปัณณวัฒน์  วรรณทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงปานดาว  สิงห์โสด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงปานระพี  ศรีแสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายปาระมี  ปาระคะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงปาริชตรา  ทิพจร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงปาริชาติ  โคตรวิชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงปาริตา  ปิระนันท์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงปาลิดา  มีทรัพย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายปิติธรรม  ชูลักษณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงปิ่นมุก  นามเพ็ง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงปิยะธิดา  พวาศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงปิยะธิดา  อินธิแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงปุณยภา  ปุมสันเทียะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายปุรณินทร์  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายเป็นหนึ่ง  เทียมทัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงไปรยา  ศรีสาวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงผกากาญจน์  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงผกามาศ  วงศรีชู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายผลิตโชค  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายผลิตโชค  วงษ์ษาพาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายพงศกร  ทัศคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายพงศกร  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายพงศธร  แก้วดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายพงษ์ฤทธิ์  จันทะคูณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายพงษ์ศกร  งิ้วคำออน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เกวใจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายพชรพล  ก้องกงไกว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายพชรพล  โถบำรุง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงพนิดา  วาดเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายพรเทพ  ศิลาพจน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงพรธิตา  ศรีจันทึก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงพรธีรา  ศรวรสาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงพรนภา  อินทสิทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงพรนภา  ไขลายหงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงพรนิภา  ตอนสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงพรพิมล  มงคล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายพรภวิษย์  ภูสาคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงพรภิมล  พองพรหม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงพรรณทิพา  มุงคุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงพรรวษา  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงพรลภัส  ศรีจันทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายพลาธิป  อ่อนจงไกร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายพศิน  มูลตองคะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันคำเข้ม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงพัชราภา  งอยผาลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงพัชราภา  มุ่งชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงพัชริฎา  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงพัชริดา  หอมแสนสี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงพัชรินทร์  มันยะรัตน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงพัชรินทร์  สมสายผล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงพัชริวรรณ์  จันทร์คูณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงพัชรี  อวนวัง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงพัชรี  แสงทับ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงพัดชาณันท์  มูลทองสุก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงพัตรพิมล  ไชยวังราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงพิชชาพร  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงพิชญา  สุขรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายพิเชฐไชย  พรมไพสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายพิเชษฐ์ไชย  ภูขุมดิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายพิเชษฐ์  พิมพ์ภูคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายพิพัฒน์  ไชยมัชฌิม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงพิมประภา  อาจเเสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  พรหมโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กรีวงษ์จรัส โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงพิมพ์ภาวดี  แก้วระคุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  รามคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงพิมพิกา  ตีขะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงพิมพิกา  ศรีสงคราม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงพิยดา  ศรีเพียชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงพิลัยพร  ภารประดิษฐ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายพิษณุ  วงษ์เจริญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายพิสิษฐ์  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายพีรกานต์  บัวชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายพีรเดช  คำเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายพีรภัทร  คุณรักษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายพีรภัทร  อ่อนชื่นชม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายพีระพล  ศิหิริญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายพีระพัฒน์  บาลวงศา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายพีระยากร  วรราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายพีระศักดิ์  หาญมนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายพีรายุพงษ์  ไชยรบ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายพุฒิธร  อุ่นวิเศษ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายพุฒิพงษ์  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายพุทธประทีปต์  แสนศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายพุทธินันท์  ล่ำสัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายพูนทรัพย์  ชมชายผล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายเพชรเอก  สมเพชร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงแพรวา  หาญมนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงโพธิ์ลดา  โพธิ์์ละคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายภควัตร  แพงศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงภรณ์ธิญา  อ่อนก้อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงภรภัทรปวิตรา  โคตรขวา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงภัคคินีย์  สุทธิวาลย์สวัสดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงภัคจิรา  เทพเสนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายภัทรกร  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายภัทรกฤต  เชื้อสำราญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายภัทรดนัย  คึมยะราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายภัทรธร  ฒุณฑวุฒิ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงภัทรธิดา  แสงพรหมสาลี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงภัทรธิดา  ไตรธิเลน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายภัทรนันท์  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายภัทรพงษ์  นวยฮา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายภัทรพงษ์  พานจรรยามี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายภัทรพล  หาญมนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พิมพ์มีลาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงภัทราวดี  ชาภิรมย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายภาคิน  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายภาณิน  ขวัญทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายภาณุพงศ์  บุญประดับ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ป.6 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายภานุพงศ์  ตุ่นคุ้ย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายภานุพงษ์  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายภานุพล  จาเพียราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายภานุวัฒน์  คำสวัสดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายภานุวัฒน์  คำสวัสดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายภานุวัฒน์  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงภาวิณี  เชื้อวังคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงภาวิตา  ชาภูคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายภูชิช  สุดดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายภูตะวัน  แสงวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายภูตะวัน  แสงอ่อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
801 นายภูผา  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายภูผาสุข  ผาสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายภูมิธนะ  สินทวีสิริศักดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายภูรินท์  ไชยปัญหา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายภูริภัทธ์  พิมพ์มีลาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายภูริภัทร  คำผิว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายภูริวัฒน์  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายภูวดล  นนท์ไพรวัลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายภูวดล  สีทนทา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายภูวเนศวร์  กลิ่นน้อย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงภูษิตา  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายมงคล  เติมสันเที๊ยะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงมณีรัตน์  คำคนซื่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงมนธิชา  ดวนขันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงมนัสชนก  กลิ่นสุบรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงมนัสนันท์  ไตรวิเชียร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายมนัสวิน  งิ้วฝ้าย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายมัฆวาฬ  ปัดนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงมัญชุภา  ศักดิ์สิทธิการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงมัลลิกา  ชินมาตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงมัลลิการ์  ปิระนัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายมานะ  ชาแสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงมิ่งมาตา  กงลีมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงมินตรา  วงศรีลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงมีนลดา  นนท์ไพวัลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
826 นางสาวมุกดาวรรณ  เศษมาตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายเมธาสิทธิ์  คำตลบ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงเมธิกา  จิตรเจริญวรกิจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายเมธี  เที่ยงแท้ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงยลดา  ใยวังหน้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายยลินธร  ผมหงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายยุทธศักดิ์  พรมเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงยุวดา  ศรศูนย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ป.6 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงยุวรินดา  ญาติเจริญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศิริฟอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงโยษิตา  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายรชฏ  นอบไทย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายรชตะ  วงศ์ษาสิทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายรณกร  แก้วพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายรณกฤต  ศิระรุ่งเรือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงรวิสรา  บุญยก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายรัชชานนท์  วิชัยผิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงรัชชานนท์  อ้วนอินทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงรัญชิดา  มีลาดคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายรัฏชานนท์  แสงศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ชำนินอก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายรัฐภูมิ  กัลยาบาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายรัฐภูมิ  ชาแสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายรัฐภูมิ  ดาบลาอำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายรัฐภูมิ  รถสพงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายรัฐภูมิ  เจริญคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายรัตธพงศ์  ร่มโพธิ์ชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายรัตนภูมิ  กรมชะวา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายรัตนสิริทิพย์  สุพินิจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงรัตษะดาพร  เภาโพธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงรัศนีกร  เมืองแสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายราฐศักดิ์  นาศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีตระการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงรุ่งรัศมี  หินอ่อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงลลิตา  สายสิม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงลลิตา  สุทธสิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายลีโอ  อุ่มมะดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายวงศ์ระพี  มุระชีวะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายวชิรวิทย์  โยลัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายวชิระ  งอยภูธร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สองเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงวณิชชา  โคตะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายวทัญญู  ผลบุตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงวนิดา  มหาวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
870 นางสาววนิดา  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงวนิดา  ไม่โศก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงวนุตตา  มาลีปา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงวรดา  ขวาธิจักร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายวรภัทร  นามเสนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงวรรณนิสา  ภูวงศ์ษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงวรรณภาพร  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงวรรณวิสา  ชาภูคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงวรรณษา  พิชัยคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงวรรณิดา  ผิวอ่อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายวรวิทย์  ปัสวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายวรวุฒิ  แก้วสนิท โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงวรัญญา  ดวงเคน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงวรัญญา  นวนมะณี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงวรัณรัตน์  วงศ์เครือศร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงวรัษฎาพร  มิลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายวรากร  ไฝเครือ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายวรายุต  กุเลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงวรารัตน์  แสนแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายวัชระ  บุตรแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายวัชรากร  คำผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงวันวิษา  วารี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงวัลย์วิภา  ลือแก้วมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงวาณี  สุทธิดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายวายุ  นนท์ไพรวัลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายวายุ  ผลมะลี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายวายุภัทร์  กรพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงวารุณี  จันทร์มล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงวารุณี  สูนย์สอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายวาเลนไทน์  ศรีบตรดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงวิชญาดา  ศิริฟอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงวิชุดา  แงวอ่อง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายวิเชียร  ก้านสันเทียะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงวิภาภรณ์  เทพเสนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงวิภารัตน์  กุลตังธนานนท์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงวิมลพรรณ  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงวิลัยพร  ใครนุ่นสิงห์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายวิศวกร  คชธานี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายวิศวรุตดิ์  ผาอินทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายวิษณุ  ยกเส้ง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายวีรชน  แสนสุริวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายวีรบุรุษ  กุกำกัด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายวีรพันธ์  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายวีรภาพ  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายวีรภาพ  ศรีลาราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายวีระพงษ์  ร่วมกลาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายวีระยุทธ  คำแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายวุฒิชัย  บัวทะราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายวุฒิชัย  ใยพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายวุฒิพงษ์  ประเสริฐพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายวุฒิศักดิ์  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงศดานันท์  พรหมพันธ์ุใจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายศรัณย์  คึมยะราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงศรัยฉัตร  หงษ์เกตุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายศรายุทธ  แพงพิมพ์โล้ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายศราวุธ  ชาสงวน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงศรีสุข  ทานาศิลป์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ไชยรักษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงศศิชา  จำเริญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงศศิธร  งอยภูธร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงศศิประภา  ภูมี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงศศิวิมล  คำภูษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณไตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายศาสตราวุธ  กลัดกันแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงศินิทรา  มาหริน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงศิรดา  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงศิรภัสสร  มาตรสงคราม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายศิรสิทธิ์  อุ่มภูธร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงศิริกานต์  อิ่มเจือ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงศิรินทิพย์  จันทาศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงศิริรัตน์  โทอาสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์อ่อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีบุญแปลง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขภูวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เสนาไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายศิวพงศ์  ไกรยะสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายศิวัฒน์  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายศิวาวุธ  ชื่นกลิ่น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายศิวาวุธ  บัวทะราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายศุกลวัฒน์  นาคช้างแดง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายศุภกร  ลาแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายศุภเชษฐ์  พรมลี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงศุภนิดา  พลชา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงศุภนุช  ผาลม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวภาคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงศุภาวรรณ  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายศุวัฒน์ชัย  เกษมสานต์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงสกลทิพย์  ศรีเพียชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  สิงห์สุพรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงสใบทิพย์  หลานเศษฐา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงสภัสตรา  พรมไพสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายสมบัติ  พรมพัณฑิต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายสมยุพร  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายสมร  ดอนถวิล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายสมรรถวัฒน์  ศรีหนองห้าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายสยมภู  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายสรยุทธ  ลีลาไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายสรยุทธ  อักฮาดศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงสรวงสุดา  ทองมินทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายสรวิชญ์  คำทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายสรวิศ  พรมบุตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงสรัญญา  จุ้ยศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายสราวุฒิ  แสงวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงสรินญา  ยิ่งถาวรสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงสโรชา  นันตะสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงสโรชินี  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงสลุตา  นงค์แสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงสศิกานต์  ซ้ายสุพรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายสัตติยา  เสือก่านคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงสารินทร์  พิชัยคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายสิทธิกร  เสนจันตะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายสิทธิชัย  โพธิ์งาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายสิทธิโชค  โคตรภูเขียว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายสิทธิพงษ์  หงิมกระโทก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไกยะษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายสิปปกร  เพียสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงสิปาง  นึกกระฎานน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายสิรภัทร  พลราชม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงสิริธาร  โถชาลี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงสิรินญา  รันศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงสิรินทรา  ขันหวาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงสิรินทรา  ราชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงสิรินภา  ไชยมงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงสิริประภา  อินทร์พิมพ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงสิริลดา  พงษ์สิทธิศักดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายสืบสกุล  มีเทพ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงสุกัญญา  ดวงกุลสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงสุกัญญา  อุทัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
999 นางสาวสุจิรา  วงค์นาตาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงสุชาดา  วงค์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงสุชานันท์  เอี้ยงรักขะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงสุชานาฏ  เคนไชยวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงสุดารัตน์  บูคะธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงสุตาภัญ  มีทองเหลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงสุถาวดี  เภาโพธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วดารา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายสุทธิพงศ์  ชัยศิลป์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ผาด่านแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงสุธิมา  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงสุนิตรา  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงสุนิษา  สพานกลาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงสุนิสา  ลมดวง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงสุนิสา  สุกกระจ่าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงสุนิสา  เดือยพิมพ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงสุประภาดา  อุตมูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์ส่อง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงสุพัตรา  ผิวผ่องศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงสุพิทธยา  บัวพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงสุภมาศ  ภูมิรัง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงสุภัคภร  เภารังค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงสุภัทรา  อุปพงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงสุภัสสร  บุตรแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงสุภาวดี  คานสี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงสุภาวิตา  คงมาลัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายสุรชัย  ชินบุตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายสุรทิน  นารถโคษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายสุรธัช  พรมบุตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายสุรวิทย์  อินทรชื่น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงสุรัชญา  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงสุรางคณา  สังฆะมณี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายสุริยะ  เสนาชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายสุริโย  หลุ่มโสม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงสุวนันท์  ศิริฟอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงสุุภิศรา  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุวรรณเจริญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายโสภณวิชญ์  อินธิเสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงโสภิตา  ยงคำสิทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายอชิตพล  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายอชิระ  ยาทองไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ป.6 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายอชิระ  สุประการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายอดิเทพ  อุมิตะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายอดิรุจ  ทองแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายอดิศร  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายอติชาต  พรมกาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายอตินันณ์  จินดาเพิ่ม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายอตินันธ์  พันลำภักดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงอธิชนัน  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายอธิป  คำถา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายอธิป  บุตรแสนคม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายอธิป  แผงนาวิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายอธิราช  ช้างต่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายอนวัช  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายอนันดา  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายอนันดา  จันทร์ลอยนภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงอนันต์ธินี  โคตรแสนลี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงอนิลธิตา  นนท์ไพวัลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายอนุชา  พรมน้อย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายอนุชา  อังมีพิษ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 นายอนุชา  โยธานัก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายอนุชิต  ละครกัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายอนุชิต  หาญจำปา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายอนุพงศ์  นาลาดทา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายอนุวัฒน์  แผ่ประเสริฐ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ป.6 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายอนุวัฒิ  เอกพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงอนุศรา  ปานพูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงอภัชรา  จักรพิมพ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงอภิชญา  คณะเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงอภิญญา  บุตรทน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายอภิเดช  นวลตา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายอภิเดช  พิทักษ์ชัยสกุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายอภิเทพ  ชมภูราษฎร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายอภินันท์  บุตตัสสะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายอภิรักษ์  กัลยาบาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายอภิรักษ์  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายอภิรักษ์  ธนชัยภิวัฒนกุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายอภิรักษ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายอภิรักษ์  สำราญใจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายอภิรักษ์  สีล้านมี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายอภิรักษ์  เจ๊ะวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายอภิวัฒน์  ยตะโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงอภิสรา  คำเกาะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายอภิสิทธิ์  พันวุฒิ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายอมรเทพ  อินธิบาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงอรจิตตรา  พรมพิลาด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงอรทัย  ขมิ้นผง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงอรนุช  อุปพงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงอรปรีญา  คุณธรรมมงคล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงอรปรีญา  สุวรรณา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงอรปรียา  พงษ์สิทธิศักดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงอรพรรณ  ประคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายอรรถพร  วงศ์สีดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายอรรถพล  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายอรรถพล  สร้อยวิไล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายอรรถพล  แดงมี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงอรรธิกา  วิทยา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงอรวรรณ  ไชยรักษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงอรวรา  เชิงดอย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงอรัญญา  บุญหา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงอรัญญา  พวงทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงอรัญญา  แทนสง่า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายอริญชัย  ปุ่มเป้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงอรินดา  เพียสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงอริยา  นนท์สะเกตุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายอลงกรณ์  วงค์สีดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงอลิชศรา  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงอลิลลดา  ยอดนารี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงอลิสา  เจริญธนกุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายออมทรัพย์  อังมีพิษ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายอัครพล  อัคเสริญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงอังสุมา  ชัยนามล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายอัฏฐวัช  รถหานาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายอัมรินทร์  ทองชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายอัมรินท์  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายอัศนี  พรหมโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายอัสนี  เกษมสานต์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายอานนท์  ละครกัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายอานัด  เพ็ชรฤทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงอาภาศิริ  สังวาลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายอามาซ  อาลี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงอารดา  ดาบสีพาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงอารยา  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงอารีญา  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงอารียา  เหี่ยมี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงอารียา  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงอิงอร  เสนามนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายอิทธิกร  พรายแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  อัชพฤกษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทัศคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายอิทธิศักดิ์  สารการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงอินทิรา  เภาโพธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายอินทุกร  สุวรรณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงอินธิกา  ภูเงินช่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงอิษยา  บุตราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงอุมากร  เปลี่ยนเอก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงอุมาพร  ถิ่นนาวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงอุมาพร  แก้วคำสอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายเอกชัย  ไพจันทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กชายเอกตะวัน  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงเอกนุตตรีย์  กุลสอนนาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายเอกพล  กงอินทะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายเอกภพ  วงศ์สกล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กชายเอกรินทร์  ไชยวงศ์ษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงไอริน  ประทุมชาติ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงขนิษฐา  ศรัทธาคลัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงจิราภา  จันไตรรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 นางสาวฉัตรแก้ว  โยคะสิงห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงชลธิชา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายธนากร  เที่ยงจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายปฏิภัทร  หงษ์สิงห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 นางสาวปภัสสร  โคตจักร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงปานตะวัน  ไวจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงพจนารจ  เรืองนา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงพิธิตา  แสนศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงรัศมี  คำพลอย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณมงคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 นางสาววีณัฐสนัน  คำพลอย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  พอนิคม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงสุทธินันท์  อยู่ลำนาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงกัญญาภัค  เชื้อคมตา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงกัญญารัตน์  งอยภูธร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงเก็จมณี  พรมลี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงเกตน์สิริ  หว่อวัน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศิริฟอง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงจารุวรรณ  เศรษฐี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงจิตติมา  เงินนาม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงชฎานันท์  อินกอง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงชนาพร  วิดีสา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงชื่นกมล  คึมยะราช โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงชุดาภา  เต้าป้อม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภาคพานิช โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงณัฐธิดา  งอยภูธร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงทิพย์นภา  นีอำมาตย์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงธนพร  ใยพันธ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายธนพล  ภูบึงดำ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงธัญจิรา  อุปพงษ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พิลาธรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงนิรัชชา  งอยภูธร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงนุชจรี  มุงคุณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงนุชวรา  สายมาลัย โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงเปรมกมล  สุขพันธ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงพิมญาดา  หลาบโพธิ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายพุทธชาติ  ผาลือคำ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงมนัสนันท์  ลาวงศ์เกิด โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงมินตรา  คำงาม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงวณิชยา  ปีพิมพ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงศุภรัตน์  ไกยะษา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงสันห์ฤทัย  หาวิลี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงสิรินดา  พิชัยคำ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงสุจิรา  ฮาดดา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงสุทธิกานต์  สุขจร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงสุภารัตน์  ดวงเคน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงสุวิตา  ผันพลี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงอรดา  แก้วมะ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงจินดามณี  แก้ววิหาร โรงเรียนร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 นางสาวณัฐนิชา  อุตตะวงค์สา โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 นายเทพนรินทร์  ทานาลาด โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 นายธนาธร  แสงวงศ์ โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 นางสาวนฤภร  นนท์คำวงค์ โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงพัชรินทร์  ดรพินิจ โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงพิชญา  เชื้อขาวพิมพ์ โรงเรียนร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 นางสาวพีรดา  วงศ์เครือศร โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 นางสาวสุจิตรา  คำเพชร โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงสุพรรณษา  ไพลดำ โรงเรียนร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงกนกพร  พรหมพิทักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงกมลรัตน์  สืบผาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยตะมาตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 นางสาวกมลวรรณ  สิมศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงกรนันท์  พรหมคำบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงกรรณิกา  แสนอาจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายกรวีร์  นวนทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายกฤตภัค  โพธิ์ชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายกฤตเมธ  นิลทะราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 นายกฤษฎา  ศรีคิลิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายกฤษณะ  ราชรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายกวีณภัทร  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงกัญจนพร  สิงห์เชื้อ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินจินดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธงศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงกัญญามาศ  ปราบศัตรู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 นางสาวกัญญารัตน์  ประเทพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงกัณฑามาศ  อินโพชน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงกันยาพร  อินต๊ะวัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายกิตติพงษ์  ละดาดาษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายกิตติพงษ์  เหยิบไธสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงกุลปริยา  คันธะโฮม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงกุลสตรี  ภูละคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายขจรเดช  ศศิวัฒนพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายขจรยศ  ประจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 นางสาวขนิษฐา  เเสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 นางสาวขวัญกมล  หารเขมร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 นางสาวขวัญชนก  จันทร์พิพัฒน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 นางสาวขวัญชนก  เครือบุตรดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 นางสาวขวัญทิพย์  อนันติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงขวัญภิรมพร  แพงดวงแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายเขมเทพ  แต่งงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงเข็มอัปสร  พองดวง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายคฑาวุธ  พรหมหากุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายคุณกร  เลิศสงคราม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 นายคุณัชญ์  อภิวุฒิโสภณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงจตุพร  สิมลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงจตุรพร  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายจตุรวิทย์  เดชไพรศิลป์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงจริยาภรณ์  สมรื่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายจรูญโรจน์  ต้นศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายจักรพันธ์  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายจักรวุฒิ  แสนมะฮุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงจันทกานต์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงจันทิมาพร  บาแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงจารุวรรณ  คำสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงจิตรทิวา  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงจิรนันท์  เนื้อนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 นางสาวจิรประภา  นรสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายจิรภัทร์  คันทะสิทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายจิรเมธ  วงค์กระโซ่ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงจิราพร  อินทรีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงจิราภรณ์  พิลารักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงจิราภรณ์  หลอดเงิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 นางสาวจิราภรณ์  เสนาคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 นายจิรายุทธ  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 นายจิรายุทธ  ศิลารักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วอ่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายจีรายุ  นำนาผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 นางสาวจุฑาภรณ์  ประกิ่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงจุฑารัตน์  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 นายเจตน์ชฎา  ลงเรียง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายเจษฎากร  ไชยวาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายเจษฏากร  จีรังกูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงชญาดา  แก้วมุกดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงชญานิศ  แถมสมดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงชญานิษฐ์  แสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงชฎากาญจน์  ขุนศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 นางสาวชนกนันท์  สกุลโพน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงชนกนันท์  แสงฤทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงชนกวนันท์  โลหะสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงชนม์นิภา  อนุสนธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กชายชนะศักดิ์  นาโควงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงชนันญา  ปฏิโชติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงชนากานต์  ทิพมณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงชนิตา  รัตนะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 นางสาวชมพูนุช  เเสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 นายชยานันท์  รวยทรัพย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงชลดา  วันสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงชลดา  วันสวัสด์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 นางสาวชลดา  แก้วอินธิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงชลนิภา  คนเพียร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงชโลธร  บุตรแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 นายชัยธวัช  บาลไพร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายชิณณวรรธน์  บุตราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 นายชินวัฒน์  ไวยาประโคน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 นางสาวชุติกาญจน์  คำทะเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มาตราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงญาณกร  ศักดิ์วิเศษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายญาณภัทร  สุขวัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงญาณิศา  ทินรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1298 นางสาวญาณิศา  ศรีคราม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงญาณิศา  เสริมแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงญาณิศากานต์  แสนสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 นางสาวญาดา  สุวรรณา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ลอยหา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 นางสาวฑิฆัมพร  ผงธุลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สระแจ้งตูม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 นางสาวณฐพร  ศรีผุย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายณเดชน์  วงศ์บาตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงณภัทร  ช่วยรักษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงณัฐชา  ชมชื่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงณัฐณิชฌา  เพิ่มจัตุรัส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 นายณัฐดนัย  นาโควงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงณัฐนันท์  หลงทอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 นายณัฐพงศ์  ไชยราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายณัฐพล  ติงมหาอินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงณัฐมน  กิขุนทด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 นางสาวณัฐวดี  รัตนประยูร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายณัฐวัตร  พิศสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตะนัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1320 นายณัฐวุฒิ  แสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายณัฐวุฒิ  โคตรวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงณัฐหทัย  บุตรโคษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงณัฐิกา  แร่ถ่าย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 นางสาวณัธฐริณี  แมดมิ้งเหง้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 นางสาวณิชาพัชร์  ทรายมูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงณิศรา  ไชยศรีหา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายด.ช.ภูวิชัย  ขันบรรจง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กชายดนัย  พนาพรสกุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายดนุเดช  สายสร้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1330 นางสาวดวงฤทัย  ราชคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายเดชอดุลย์  นาดประนิล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 นายเดชาชาญ  นรรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายต้นตระการ  ประสิทธินาวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายต้นตระกูล  ไชยประเทศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงตรีศยา  งันปัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายเตชิน  ศรีวิเชียร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 นายเตชินท์  อินดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายทศธรรม  ไชยศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายทศน์พล  พลธิราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงทักษพร  เจริญชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายทัพไทย  เพ็ชราชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายทัพพสาร  ทิพวงศ์ษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ภักดิ์ชัยภูมิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายธนกฤต  มะลิหอม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายธนดล  ล้นหลาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงธนพร  พรหมพินิจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 นายธนพล  วันดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายธนภัทร  บุญชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายธนภัทร  โมตา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายธนวิชญ์  ศรีลาราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายธนากร  เกตวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายธนากร  ไชยเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายธฤตวัน  โล้วทรัพย์ธนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กชายธวัชชัย  ชะระแสบว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงธัญญารักษ์  หล้าพรหม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายธัญเทพ  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1357 นางสาวธัณพิชชา  ศรีลาราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ไกยะฝ่าย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงธิดารัตน์  กรพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1360 นางสาวธิดารัตน์  นิลเขต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 นางสาวธิดารัตน์  ภูเเช่มโชติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายธีรธร  หาสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายธีรพงศ์  ทุ่มขันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายธีรภัทร  จามน้อยพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายธีรภัทร์  วงษาเนาว์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายธีรภัทร์  เสาะแสวง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1367 นายธีระพงษ์  สาวิสิทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 นายธีระภัทร์  คุณชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 นางสาวธีริศรา  อุปรีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายนคริทร์  ภูรัพพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายนครินทร์  ภูรัพพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 นางสาวนนทิชา  พรมภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 นางสาวนภาพร  กลยณีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายนราวิชญ์  มะเสนัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  คำผาเยือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงนฤมล  นาคีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 นางสาวนลินรัตน์  โคตรพัรธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงนัฎฐธิดา  วรรณชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 นายนัฐพล  เอกทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงนัธวดี  ไชยศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 นางสาวนันทกานต์  ตุ่นกลิ่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงนันทิชา  อินทรีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1383 นางสาวนันทิยา  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงนัยน์ปอร  เขตสุภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 นางสาวนิชากร  จำเริญพูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงนิชาภัทร  สีโอ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  พองดวง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1388 นางสาวนิภาภรณ์  ฉายพล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงนุชศรา  แสงวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงบัวฑิตา  จันชะล้ำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงบุญญพร  มะโนนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงบุญญาดาร์  คำเกี้ยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงบุญฑาริกา  แสงวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงบุตรธิดา  พรมนาด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงเบญญาภา  ฟองอ่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กชายปฏิภาณ  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กชายปฏิภาณ  วรรณคีรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กชายปฏิภาณ  ศูนย์จันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กชายปฏิภาณ  เกษร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1400 นางสาวปนัดดา  ทรงหาคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 นางสาวปนัดดา  เนตรประดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงปพิชญา  ปิมปาตัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 นางสาวปภานัน  ตะจันทร์ดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญเอิบ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1405 นางสาวปภาวรินท์  นรสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายปภิณวิช  เพชรไปล่ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงปภินดา  ไชยกว้าง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 นายปรเมศร์  ชุมศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 นายปรเมษฐ์  ชูศรีสิทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 นายปรวิศว์  เเก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายประวิชย์  โลหะสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 นางสาวปรารุวี  ฮาบสุวรรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 นางสาวปริฉัตร  สุขเจริญพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงปริชญา  โยชนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงปริญญา  รู้ยืนยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงปริญญาพร  ไชยคำภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงปริตา  เขียดนิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1418 นางสาวปรียาภรณ์  จีระฐานุพงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดีมะการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1420 นางสาวปวีณา  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงปาฏลี  วังคะฮาด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงปาณิตา  เเวววงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงปาริชาต  บุตรมหา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 นางสาวปิตินันท์  ศรีคราม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงผกาวรรณ  มนศิลป์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1426 นายพงศกร  เครือเพชร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 นายพงศ์สกล  สีนวลแล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายพชร  นามสอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายพชรพล  แซ๋โฟ่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงพนัชกร  ขวาละคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงพนิดา  ภูสมตา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงพรชนก  แสนมะฮุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงพรธิดา  พุ่มฤทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงพรรณปพร  ดวนพล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1435 นางสาวพรรณมณี  บัวศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงพรรณิภา  ลาสแดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงพรวิภา  พรมรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กชายพรหมพิริยะ  มาหินกอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงพัชรนันท์  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงพัชรพร  ครุฑสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงพัชราพร  นามมุงคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายพัสกร  ผ่านสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1443 นางสาวพิชาดา  ขวาแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กชายพิชิตชัย  หลงจำปา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงพินทุ์สุดา  จันทร์ปาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 นางสาวพิมพ์ชนก  พันธ์ชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงพิมพ์สุข  ทองฟู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงพิมพิกา  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงพิยดา  พานนท์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงพีรดา  เหลาแหลม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 นายพีรภัทร์  โคตะมะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 นายพีรวิชญ์  ระดมบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายพีระพล  เทเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายพุทธรักษา  ภูอวด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงเพชรจรีย์  คำทธเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงเพชรผกา  อินทรเทพ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงแพรวา  กาญจนอโนทัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1459 นางสาวเฟื่องลดา  ทีคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายภควัต  โพธิ์ดนัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงภัทรธิดา  เเสนมะฮุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงภัทรวดี  ลุนภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงภัทราพรรณ  เขียวสด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงภัทราภาณ์  เจริญพืช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงภัทราวดี  ธงชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1467 นางสาวภาณุมาศ  วรดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กชายภานุวัฒน์  มันยะรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กชายภานุวัฒน์  อินทรีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายภาวัต  วังศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กชายภูตะวัน  ประทุมวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงภูริตา  แถมสมดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายภูรินท์  อ้อยรักษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1474 นายภูวนาท  ประทุมมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงมนัชญา  วรดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายมนุชาธิป​ การุญ  ฦาชา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงมัณธนา  อุสาพรหม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1478 นางสาวมัลลิกา  ตามล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงมิญาาดี  วะภักดิ์เพชร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1480 นางสาวมินธิลา  วะเกิดเป้ม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงมุทิตา  ประกิ่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงเมวดี  คอยพุฒ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1483 นางสาวยุภาพร  บุญลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงรมย์ธีรา  คำเกี้ยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงรมล  ยศตะโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงรัตติรส  หอมชาลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงรัตน์รดา  ดีนวลพะเนาว์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1488 นางสาวรัตนาพร  ไชยตมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 นางสาวรัตนาวดี  อุพันศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1490 นางสาวรุ่งทิวา  ปานบุญเกิด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงรุ่งนภา  เเสนมะฮุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงรุจิรา  มาตราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงฤทัยพัชร์  สกุลทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงลภัสรดา  หิริสมบูรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1495 นางสาวลภัสรดา  โสภาพ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงลลดา  จิตจักร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 นางสาวลลนา  นามสมบัติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กชายวงศกร  หวายนำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1499 นางสาววชิรญาณ์  อึ้งเส็ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กชายวชิรวัชร  ธารายนต์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กชายวชิรวิทย์  ไชยสัตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1502 นางสาววนิดา  เเสนมะฮุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงวรกาญจน์  ขุวิชิต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงวรพิชชา​  โสบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายวรเมธ  เมฆวัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงวรรณชนก  สุขสบาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายวรัณญู  การุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงวราภรณ์  ข่วงทิพย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1509 นางสาววรารัตน์  คำชมภู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงวริศรา  ปัดถราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1511 นางสาววริศรา  สีนูเดช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กชายวัชรพล  ทองศูนย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1513 นายวัชรากร  ฝูงกลิ่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงวัชราภรณ์  วะเศษสร้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กชายวัชวัช  รัตนวงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1516 นางสาววันวิสา  ศรีมุกดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงวาศิณี  เนาว์ศรสอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงวิชญาพร  ชาแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1519 นางสาววิภาวรรณ  จันตะแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1520 นางสาววิภาวี  ช้างแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงวีรยา  ชัยโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1522 นางสาวศรสวรรค์  พิมาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1523 นายศรันเวช  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กชายศราวุธ  เสนาชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1525 นางสาวศรุตา  ลุนจักร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงศศิกานต์  ลอยพิลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงศศิธร  บุตราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงศศิธร  วัดแพนลำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงศศินันท์  โสมงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงศศิประภา  นัยจิตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงศศิวรรณ  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กหญิงศศิวิมล  กลยณีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงศาวิการ์  มุลิตา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงศิริณภา  มณีภาค โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงศิริวรรณ  กงลีมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 นางสาวศิโรรัตน์  นิวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 นายศิวกร  บัวบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1538 นายศุภกร  มหาปาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1539 นายศุภกฤษณ์  โรจนวัชร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงศุภัทรา  ไวยพิมพ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงศุภานันท์  สุริยศักดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงสมฤทัย  บุญนันท์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงสโรชา  อนันต์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงสวรรยา  พรมน้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กชายสิทธิโชค  แก้วบัณฑิต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กชายสิทธิโชค  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายสินวสันต์  มณีวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงสิริญา  จันทชิต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงสุกัญญา  กลยนีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงสุกัญญา  กัลยาวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงสุกัลยาณี  สังขฤกษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงสุจิตรา  โสมชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1553 นางสาวสุจิรา  สัตถาผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงสุชาดา  อุดมพร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1555 นางสาวสุชาวดี  สอนวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 นางสาวสุฐิตา  พิมพ์โยธา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1557 นายสุดที่รัก  วงศรีชู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1558 นางสาวสุทธิดา  ศรีหาราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงสุธาทิพย์  อิดอ่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงสุธิดา  เติมสุทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงสุธินันท์  อินฉ่ำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กชายสุธีรพัฒน์  กุนาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงสุพรรษา  เรียมแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 นางสาวสุพัฒตรา  ปะระทัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงสุพิชชา  มั่งขันหมาก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1566 นางสาวสุพิชญา  วงศรีลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กชายสุภธิษณ์  ศรีชาติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1568 นางสาวสุภาวดี  หนูดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  โสภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงสุรีย์พร  สุทธิพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงสุวภัทร  ภูวงค์ษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงหยาดทิพย์  สุขทวี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงเหล่าปั่นเนียง  ทับแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงอชิรญา  สาขามุละ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1575 นางสาวอติมา  กุลสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กชายอธิปัตย์  อนุสรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วคำแพง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงอนันตญา  อุดมบัว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงอนันธิญา  อินต๊ะวิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงอภัสรา  บุราคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงอภิชญา  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1582 นางสาวอภิชญา  ศรีปัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงอภิปรียา  เจริญไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงอมิตา  ชุมเพ็ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงอรณัฐ  ทองหน่อหล้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1586 นางสาวอรธิวา  ยั่งยืน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1587 นางสาวอรนิดา  ฤาชากุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1588 นางสาวอรปรียา  ขจรจิต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงอรปรียา  รอดอุตม์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กชายอรรนพ  ลีคำงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงอลิสรา  นัยนิตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1592 นางสาวออมสิน  ทุ่มโมง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1593 นายอัครสิทธิ์  เมืองสูง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กชายอัคริน  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงอัญชิษฐา  คำมะภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงอันดา  เครือหมื่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1597 นางสาวอาทิตติยา  ตันเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงอาภรณ์ภัทร์  โฆษิตขจีวัฒน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 นางสาวอารยา  โคนพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1600 นางสาวอาริษา  นาเสือวัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงอาริสา  อุสาพรหม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงอารียา  วุธศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงอารียา  ศรีทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กชายเอกราช  บุตรรักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงเอมวิกา  ดอนทราย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงกนกพร  นาคน้ำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงกมลชนก  ดวงจินดา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กหญิงกรกนก  หล้าเพ็ง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กชายกิตติกร  วันโท โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กชายกิตติคุณ  อุปฌาย์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ปะระทัง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1612 นางสาวเกวรินทร์  ศรีเภา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงเขมจิรา  ม่วงศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงจิราภรณ์  ระแสนพรหม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงจุฑามาศ  เสนาคำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงญาณสิริ  สมภาร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงฐิตาพร  ทองผลา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บุญแพง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงณัชชา  ฮาดคะดี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงณัฐชา  พันสุข โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กชายณัฐพันธุ์  โพธิ์นะ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงณัฐวดี  มะอินทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กชายณัฐวุฒิ  นนทิจันทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงดาอนุพร  กุลวงษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  แข็งแรง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กหญิงทิพามณี  จันดารัตน์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงทิภาพร  รมจันทร์อินทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1628 นายธนวัฒน์  เมฆตั้ง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงธารทิพย์  ขวากุพันธ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1630 นางสาวนภัสรา  วัดแผ่นลำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงนรีกานต์  เปล่งทรัพย์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กชายนฤบดินทร์  ธัญญเจริญ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1633 นางสาวนลินทิพย์  ศิริจันทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงนันทิชา  มีรัตน์คำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงนิชานันท์  กุสุวรรณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1636 นางสาวนิตยา  มีรัตน์คำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงนิภาภัทร์  คำหาญ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงบัณฑิตา  ผิวตะศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กหญิงปภัสรา  ยอดสุวรรณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1640 นายประกาศิต  รูวันมอม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงประณิตา  ยะวังพล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กหญิงประภัสสร  เหล่าศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1643 นายปวริศ  ฤทธิ์กองโพธิ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กหญิงปาริชาติ  โพพาลิก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1645 นางสาวปิยวรรณ  ยอดมณี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงปีใหม่  ไขไพรวัลย์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงพนิดา  วงค์ลำพันธ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไพกรณ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงพัชริดา  ฮุยพิทักษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงฟ้าตะวัน  เนื้ออ่อน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงภัทรวดี  ใยปางแก้ว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงภัทรศยา  ชาแสน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 นางสาวภัทราภรณ์  ผาละพัง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เจริญศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กชายภานุพงศ์  เนืองทอง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงภาวนา  ยะวังพล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงมณีวรรณ  หอมหวล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงมาลัยวดี  ลีเพ็ญ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงมุฑิตา  แสงพรหมชารี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงลินตะดารา  โพติยะ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงวรัญญา  สาธร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1662 นางสาววริศรา  ฮามวงค์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงวริศรา  โคดอาสา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1664 นางสาววิรัญญา  บุญยะใบ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กชายศตนันท์  ขุนสุวรรณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงศศิธร  สายอุราช โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กชายศิลปิน  ปัจจิมนอก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงศุภนุช  แสงสว่าง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงศุภศิริ  จารุสาร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กชายสหรัฐ  มอญปาก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงสิริกัลยา  ดียิ่ง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงสิรินทร์ยา  โพพาลิก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงสุชาวดี  พฤกษจันทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กหญิงสุนิษา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงสุพัตรา  แสนเพียง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กชายสุรสิทธิ  นุบาล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงสุรีรัตน์  นุบาล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงสุวนันท์  มอญปาก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กชายอดิศักดิ์  แก้ววิเศษ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงอนิตญา  รันชิตโคตร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กชายอนุวัฒน์  มนตะราช โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงอมรรัตน์  พลาดอินทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงอรัญญา  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงอัจฉรา  มานะโพน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงอัยลดา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงอาลีนา  ไมอักรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1687 นางสาวกรพินธุ์  ชัยสิน โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1688 นางสาวจีรพรรณ  ปาทะวงค์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1689 นางสาวชนากานต์  พิศสุวรรณ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1690 นางสาวธัญวรัตน์  อุตศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1691 นายธีระยุทธ  อ้วนอินทร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1692 นางสาวเปรมมิกา  อ้วนอินทร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1693 นางสาวภัคจิรา  มาตราช โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1694 นางสาวภัทรพรรณ  ไชยเทพ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1695 นางสาวภาวินี  ไชยตมาตย์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1696 นางสาววรรณพร  ปัญญาประชุม โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1697 นางสาววันวิสา  บุริเศษ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1698 นางสาวสลิลทิพย์  ชุมปัญญา โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงกชกร  ผาอินทร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กหญิงกนกวรรณ  ลาคำ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงกมนทิดา  สุวรรณรงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงกมลวรรณ  วันกิ่ง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กหญิงกัญญ์สิณี  น้อยไกรจักร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อ่อนสุระทุม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่อนคำหล้า โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงกัญญาวรัตน์  ออไธสงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงกัณธิกา  ไชยปัญหา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงกัลยรักษ์  จันทะวงศ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1709 นางสาวกุลยา  สุดาชม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงเกสิณี  ตุ้มคำอู่ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กหญิงขวัญสิริ  เรืองรุจี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กหญิงจุฬาลักษ์  ระเริงจิตร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงชนิดา  ไชยนา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กหญิงชลดา  แสนสุริวงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กหญิงชวิศา  ไชยหาวงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กชายฐิติวัชร์  มหานิล โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กชายณัฐดนัย  หาญกุล โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กหญิงณัฐสินี  ทิพสิงห์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงธมลวรรณ  นามมั่น โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงธัญญเรศ  ศรีสมัย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1722 นางสาวธิดารัตน์  ดิษฐขำ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กชายธีรวัฒน์  ชัยหมาน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กชายนัฐภูมิ  จูมศรีราช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กชายนัทธพงศ์  วงค์สาย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กหญิงบุรัสภรณ์  โมธรรม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กชายปภาวิชญ์  คำกันทะ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กหญิงปาริชาติ  หอมเฮ้า โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กหญิงปิยะธิดา  ไชยวงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กหญิงปิยะนุช  ปวนพา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กหญิงพนิดา  ลาภมูล โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กหญิงพัชรพร  ประจันทร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยปัญหา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กหญิงพิกุล  มาตะรักษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กหญิงพิมลวรรณ  กางทอง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กหญิงพิมลวรรณ  มาตะราช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กหญิงภัทรฐิตา  แก้วก่า โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กหญิงภัทรธิดา  มาตราช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กชายมังกร  สุวรรณรงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญจริง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กหญิงวิรัลยุพา  หุนติราช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กหญิงศิริการณ์  สัพโส โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กหญิงศิริมล  ฮุ่งหวล โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กหญิงสิริญากรณ์  เพ็งคำปัง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1745 นางสาวสุพรรษา  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1746 นางสาวสุรภา  ทองพิทักษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงอนัญญา  รัตนะ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กหญิงอนัญญา  วงศ์เจริญ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1749 นางสาวอมรรัตน์  อินทร์โจม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงอรณิชา  สิมมาวัน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กหญิงอริสา  ขำสุข โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กชายอัครพล  จันทวงศ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กหญิงอัมพิกา  หลวงปราบ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กหญิงอาจารียา  มหานิล โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กหญิงกชกร  หน่อแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงกชกร  แฝงจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงกชพร  นันทเขต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทุมเมฆ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กหญิงกนกวริน  ป่งกวาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กหญิงกมลนิตย์  เทศนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กหญิงกรกชกร  จำรูญ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กหญิงกรรณิการ์  สมบัติราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กหญิงกริณา  ดาวเศรษฐ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กหญิงกฤติญา  ธิวะโต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กหญิงกลมพร  ธงศรีนารถ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1766 นางสาวกัญญานัฐ  ศรีรักษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงกัญญาพร  ผาสุข โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงกัญญาพร  สาระบิล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กหญิงกัลยกร  เปี่ยมวิริยวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงกัลยวรัตน์  ไชยสัตย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ศรีดามา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กหญิงกิตติมา  ประธาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1773 นางสาวกิตติมา  ศรีพิมพ์สอ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กชายกิตติศักดิ  คุณสมบัติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กหญิงกุลนาถ  บุตรเพ็ง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงขนิษฐา  ลาดนอก โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไพรีรณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กหญิงขวัญชนก  กิณเรศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงขวัญชนก  หล้าหิบ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงขวัญธิดา  สลับเชื้อ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กชายคณิต  กาฬพันธ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กชายคณิศร  โคตะพะภรณ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กชายคุภวัชร  บาลลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1784 นางสาวจรินทร์ทิพย์  เจริญไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1785 นางสาวจารุนันท์  กาญบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงจิดาภา  มัคคีปผลานนท์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงจิตตราภรณ์  สุวรรณ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงจิราพร  ยิ้มเครือทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงจิราภรณ์  สีมี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงจีรนาฏ  อิมคำ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กหญิงจีราภรณ์  ก่อแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กหญิงจีราภรณ์  ศรีรักษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อ่อนสุระทุม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กหญิงจุฑามณี  ทีอร่าม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กหญิงเจนจิรา  คำบุญมา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กชายเจษฎากร  สุภาพันธ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กชายฉัตรชัย  จรัสการุญวัฒนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กหญิงชญาดา  กุละนาม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กหญิงชญาตา  นันทา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กหญิงชญานิศ  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สอนสุชาติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เกลื่อนสันเทียะ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กหญิงชนิดาภา  พันธศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กหญิงชมภูนุช  คำทะเนตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กชายชยกร  ศิริดำรงค์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กหญิงชลดา  พุทธชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กหญิงชลดา  เชื้อคำฮด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กหญิงชลธิชา  วังภูมิใหญ่ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กหญิงชวัลรัตน์  กาญบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กชายชัชวาลย์  ฮวดมาลัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กหญิงชาลิสา  แกมนิรัตน์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงชุฎาภรณ์  นาถนอม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กชายโชคไชย  โชตเกิด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กชายโชติ  ช่วยลือไทย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงโชติกา  จักรไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงซายากะ  ซูซูกิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงญาณัทฉรา  ศิลชาติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กชายณภัทร์  สวนโคกกราด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กหญิงณรินธร  พรรณการ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กหญิงณัฐกมล  พรหมอารักษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงณัฐธิชา  มณีศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1822 นางสาวณัฐพร  ศรีหล้า โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กชายณัฐพล  โธิสาร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กหญิงณัฐพิฌา  รอดกสิกรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กชายณัฐภาส  แก้วมงคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงณัฐวดี  วงศ์สองชัน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1827 นางสาวณัฐวิภา  จันทร์ศิริ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กชายณัฐสิทธิ  อินรักษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงณิชากร  ไพศาลธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กหญิงดวงชีวัน  แสงเรือง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1831 นางสาวดาวณิดา  แสนจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กชายดุรงค์ฤทธิ์  สาขา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กชายเดชาพล  พุ่มกุหลาบ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  เกือทาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กชายถิรวัฒน์  ก้อนอินทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กชายท้องฟ้า  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1837 นางสาวทิพมาตย์  กาญบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  ศรีแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กชายธนโชติ  แก้วน้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กหญิงธนพร  กว้างขวาง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงธนภรณ์  ผาจวง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงธนภรณ์  สมองดี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กชายธนวัฒน์  บุญยืน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กชายธนวัฒน์  สัมฤทธิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กชายธนากร  สมผล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กชายธนากร  แสนบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กหญิงธนารีย์  อุ่นทวง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กชายธนาวุฒิ  กิณเรศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีวรขันธ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กหญิงธัณญาลักณ์  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กชายธันยบูรณ์  ชานันโท โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กชายธิติพงศ์  วงศ์กลุ่ม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กชายธิวาทร  ศรีวะอุไร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กชายธีร  แว่นเรืองรอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กชายธีรเดช  อัคราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กชายธีรภัทร  คำสุรีย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กชายธีรภัทร์  แสงศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงนงค์นภัส  พลศรีลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กชายนพรัตน์  บุตรนิล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กชายนรวีร์  พรมพิลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1861 นายนราวิชญ์  จันทะรังษี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กชายนรุตม์ชัย  วงศ์ประทุม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กชายนวมินทร์  เหมะธุรินทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กหญิงนันทพร  สรสัมฤทธิ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กหญิงนันทภัค  ปรัชญาโณทัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงนันทัชพร  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กหญิงนันทิชา  ดาลิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1868 นายนิติรัฐ  สุวรรณศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กหญิงนิธิพร  อินโพธิสา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กหญิงนิลวรรณ  สีหาคง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กหญิงเนตรดาว  บัวศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กชายบรรทัต  ดาวรุ่งโรจท์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กหญิงบุญขวัญข้าว  ศรีทัพไทย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กหญิงบุญญานันต์  นิสวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กหญิงเบญจภรณ์  พิลาจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กชายปฏิภัทร  จงใจรักษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กหญิงปณสรณ์  อ่อนสุระทุม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กหญิงปภัสรา  กันยะวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กหญิงประภาพร  ประสมคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กหญิงปรัชญา  ประธาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กหญิงปราญชลี  ศรีพุทธา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กหญิงปริชญา  อุดร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กหญิงปริยากร  โฮมวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กชายปัญญากร  บุระสิทธิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1885 นางสาวปัณฑิตา  เหมะธุลิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กหญิงปานตะวัน  พุฒนาวงค์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กชายปาราเมศ  จันทะลุน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1888 นางสาวปาลิตา  โอทาตะวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กหญิงปิยพร  ศรีหาบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1891 นางสาวพจมาน  สุจริต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กหญิงพรทิวา  ชาวหะสี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กหญิงพรนภัส  สุริยภูมิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กหญิงพระจันทร์  จิตธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กชายพลภูมิ  คุณธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กหญิงพลอยชมพู  นาไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1897 นางสาวพลอยไพลิน  กวีพิชชาพัชร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1898 นางสาวพลอยไพลิน  จงวิลัยวรรณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กหญิงพัชรา  ทองโคตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองจุ้ย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กหญิงพัชราภา  ทองพิมพ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กหญิงพัชรินทร์  วัชรศักดิเวช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กหญิงพินทุอร  โพธิ์สาราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประภัสรางค์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มิสาธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงพิมพ์อร  ใสสะอาด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กหญิงพิลัยพร  ใจกว้าง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีภูธร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กชายพุฒิพงศ์  โปรดประโคน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1910 นางสาวเพชรมณี  โยตะสี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1911 นางสาวเพชรลดา  กวีพิชชาพัชร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทวีพัฒน์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กหญิงภคพร  พันแพง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กชายภทรดนัย  บุตรเพ็ง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1915 นายภมร  อ่อนสุระทุม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กหญิงภวิกา  ยางธิสาร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กหญิงภัคจิรา  สิทธิภูมิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1918 นางสาวภัฏชฎาภรณ์  จันทร์หล้า โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กหญิงภัทรธิดา  สอนสำแดง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กหญิงภัทรภร  ธันยาภิรักษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กหญิงภัทรลดา  แมดคำ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กหญิงภัทรวดี  กงพาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กชายภานุรักษ์  วิชนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กชายภานุวัฒน์  วิชะนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กชายภารดร  ฮามวัน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กหญิงภิรมณ  สว่างวัน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กชายภูบดินทร์  หลอดเหลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กชายภูริพงศ์  โชนอนุ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กชายมติมนต์  งามนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กหญิงมนัญยา  โคตรธาดา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กหญิงมัลลิกา  บุญไสย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กหญิงมาริสา  วันทา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กหญิงยลรดี  หาญธงชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงยุภารัตน์  ดาลัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กหญิงรวินณิภา  อุปรีย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กชายรัชพล  พลเอนก โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กหญิงรัตนาพร  ดาบไธสง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วะทันติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กหญิงรุ่งนภา  เหล่าบุรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  บุญยืน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงรุ่งราตรี  ลีทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กหญิงฤตรีรัตน์  มูลศิลป์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กชายฤทธิกร  จันทรักษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ว่องไว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1945 นางสาวลักขณา  เวยสาร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  นันทะราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กชายวชิรวิทย์  ชาติชำนิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กหญิงวรภร  บัวบาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กหญิงวรัชยา  ไร่วิชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กหญิงวริดา  บุญคง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กหญิงวริยา  ฝ่ายรีย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กหญิงวริศรา  สุดตา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กชายวสิษฐ์พล  โพธิ์สาราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กชายวัชรพงษ์  บุญเพิ่ม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงวารุณี  กัลยาสิทธิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กหญิงวิชญาดา  บุตรเพ็ง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1959 นางสาววิรัตติยา  ทิพมาตย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กหญิงวิลาสินี  ธรรมศรีลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กหญิงวิศรุตา  นิยมเหลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กชายวีรภัทร  วารีสูงเนิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กชายวีระยุทธ  หาระบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กหญิงศศิประภา  สติยศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กหญิงศศิวิมล  ประมุทา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กหญิงศันศนี  ประสมคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กหญิงศิริกาญจน์  สะหะสี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กหญิงศิริพร  วรราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กชายศุภกร  ภูหวดน้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กชายศุภเชษฐ์  ทาสี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กชายศุภโชค  นิกาญจน์กูล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กหญิงศุภวดี  เหมะธุลิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หาศรีคำ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กชายสถาพร  แฟสันเทียะ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กหญิงสรญา  คำชนะ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กหญิงสร้อยทอง  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กหญิงสริมา  เชื้อวังคำ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กหญิงสโรชา  โภคทรัพย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กหญิงสัญชญาภัทร์  จารุภาคย์ชานนทน์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กชายสัณหณัฐ  ดาวรุ่งโรจน์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กชายสารินทร์  รัตนกร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กหญิงสารีย์  พุุทธโคตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กหญิงสาวิตรี  ผลถวิล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กหญิงสิดาพร  สายคำ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กชายสิทธิชัย  เหลาพรหม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กชายสิทธินนท์  แขกขุนทด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กหญิงสิรินทิพย์  คำสวัสดิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กหญิงสิริรักษ์  คำภูแสน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กหญิงสุชารัตน์  จิตรีเทศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กหญิงสุธาศิณี  โคตรธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กหญิงสุธาสิณี  พรมศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1992 นางสาวสุธิดา  ไชยรา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กหญิงสุนิตา  เวียงสงค์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์พวง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กหญิงสุพรรษา  ชายศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กชายสุภกิณฑ์  บัวขาว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กหญิงสุภัชญา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กหญิงสุภัสรา  พิมสาร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1999 นางสาวสุภาภรณ์  อินปากดี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กหญิงสุภาวดี  ราชนิโฮง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2001 นายสุรเชษฐ์  ตาดี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญรักษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เริกชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กหญิงหทัยรัตย์  เกี้ยกล่อม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กหญิงอฑิติญา  กุละนาม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กชายอติวิชญ์  ผายทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กชายอธิการ  วงศ์อามาตย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กชายอธิคม  สุจริต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กหญิงอนันตญา  สิงห์ชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กหญิงอนันตญาพร  ดาบไธสง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กชายอภิชิต  กวีพิชชาพัชร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กชายอภิเดช  ตรีศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กหญิงอภิรดา  หัสดร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กชายอภิรักษ์  พรหมดีราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กชายอภิวิชญ์  เพ็งพันธ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กหญิงอภิสรา  ขุนนาม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กหญิงอมรกานต์  สีโคตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กหญิงอรณิชา  สุนะเทพ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กหญิงอริสรา  มาตตวงษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กชายออมสิน  แก่นท้าว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กหญิงอัญชิสา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กหญิงอาทิตยา  ทีอร่าม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กหญิงอาทิตยา  เหลาพรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กหญิงอารียา  จงสวัสดิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กหญิงอารีรัตน์  ทิพมาตย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กหญิงอินธิพร  รัตนะ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กชายอุเทน  โกมลสิงห์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กหญิงอุมากร  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กหญิงอุรัสยา  แร้วกระโทก โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กหญิงอุษณีย์  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กชายเอกนิษฐ์  สอนสิงห์ไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กหญิงกันย์สุดา  เป้งคำภา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กหญิงกาญจนา  แสงกล้า โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2034 นางสาวไขนิภา  วรรณโส โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2035 นางสาวจันทร์จิรา  อำมะลา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2036 นางสาวจันทร์สุดา  นวนอาสา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กหญิงณัฐชนน  บุตรอินทร์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2038 นางสาวณัฐติยา  สวาทพงษ์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2039 นางสาวณัฐภรณ์  เชื้อบุญมี โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2040 นางสาวณัฐวรรณ  เชื้อบุญมี โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กหญิงนิกษา  จิตบัวลอย โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2042 นางสาวนิชารีย์  ฮุงหวน โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2043 นางสาวนิ่มนวล  ไทยท้าว โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2044 นางสาวนุชธิดา  คุนากร โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2045 นางสาวบุตรศรา  วาริคิด โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2046 นางสาวปิยมน  ไชยา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กหญิงปีญารัตน์  พงช์สุวรรณ์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กหญิงผ่องมณี  ฮุงหวน โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2049 นางสาวรัตติภรณ์  เรือริรักษ์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กหญิงวรรณิภา  แก้วทาสี โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2051 นางสาววรัญญา  เรือริรักษ์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2052 นางสาววิภาดา  นวนอาสา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กหญิงสิริกัญญา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กหญิงสุธิตา  วงศรีลา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กชายอเนชา  เดชอุ่ม โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2056 นางสาวแอนนา  สีละวงค์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กหญิงกนกพร  ดันมีแก้ว โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กชายกรวุฒิ  สีหอม โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุตรแก้ว โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กหญิงจริยนุช  โสดา โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กหญิงจินนรินทร์  ผากงคำ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กชายฉันทกร  ถินนาวัน โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กหญิงชลธิชา  เถาโคตศรี โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กหญิงชลิดา  ภาคสุโพธิ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กชายชาคริต  ธุไชยศรี โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กชายชูพงษ์  วุฒิชัย โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กหญิงณัฐธิตา  ทองศรี โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กหญิงณัฐสุดา  ดาพิมพ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กหญิงดวงฤดี  วงจำปา โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กหญิงดารุณี  ขุนทอง โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กชายทวีชัย  มาตชัยเคน โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2072 เด็กหญิงบุญนิภา  เถาวันเรียน โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กชายปรีดาวุฒ  วงศ์มา โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2074 เด็กหญิงปาริฉัตร  นนธิบุตร โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2075 เด็กหญิงปาริชาติ  สมใจเรา โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กหญิงปิยะดาพร  ลาสุด โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2077 เด็กหญิงพัชรลดา  ชัยชนะ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2078 เด็กหญิงพิมพกานต์  ทะลุนลัย โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2079 เด็กชายพีรภัทร  อิ่นอ้อย โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กชายพีระพงษ์  ทุมรี โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2081 เด็กหญิงเพ็ญนภา  อินโจม โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กหญิงภาวิณี  ทากิระ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กชายวันเฉลิม  หวลจิตร โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กหญิงวิลาวัล  จันทร์แก้ว โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2085 เด็กหญิงศศิทร  พิลายุทธ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ลุนจักร โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2087 เด็กหญิงสุธัญญา  ดีจันทร์แก้ว โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กหญิงสุพรรษา  ธุไชยศรี โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2089 เด็กหญิงโสภิตา  บาลนาคม โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กชายอนุรัตน์  เขื่อนกองแก้ว โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กชายอมร  สุดามาตย์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2092 นายกิตติพงษ์  ไผ่ตาแก้ว โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
2093 นางสาวจุฑามาศ  สุราราช โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
2094 นางสาวณภัสชา  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
2095 นางสาวอรัญญา  ลุนจักร โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กหญิงเกวลิน  แก้วไชยา โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กหญิงจิดาพร  อินทสุข โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กหญิงชนาพร  ฮุงหวน โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
2099 นายทยากร  วะลับ โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2100 นางสาวธิติสุดา  ป้องทอง โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2101 เด็กหญิงเนาวรัตน์  พวงจันทร์ โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2102 เด็กหญิงอรวรรยา  สาโพนทัน โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2103 เด็กหญิงอัญชลี  นิกาญจน์กูล โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
2104 เด็กหญิงกชกร  ศรีบุรมย์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2105 เด็กหญิงกรกนก  ปัญญาศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2106 เด็กหญิงกฤษณา  โททุมพล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2107 นางสาวกัญชลิกา  วงศ์เตชะ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2108 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลิ่นหอม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2109 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โถปาคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2110 เด็กหญิงกัญยรัตน์  ปัญญาศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2111 นางสาวกันต์กวี  ศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2112 นางสาวกาญจนา  เเวงวรรณ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กหญิงกาญติมา  ดีด้วยชาติ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2114 เด็กหญิงกานดา  ดาบลาอำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2115 นางสาวกุลธิดา  มุศิริ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2116 เด็กหญิงกุลิสรา  สกุลลิบทอง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2117 เด็กหญิงเกวลิน  พิษสุวรรณ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2118 เด็กหญิงเกวลิน  สิงห์จันทร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2119 เด็กหญิงขนิษฐา  พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2120 เด็กหญิงขัตติยา  กุดวงค์แก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2121 เด็กหญิงเขมรุจิ  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2122 นางสาวเขมิการ์  โถแพงจันทร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2123 นายฆฤษวี  คะอังกุ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2124 เด็กหญิงจณิสตา  กองสินธุ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2125 เด็กหญิงจตุพร  วงศ์ศรีลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2126 เด็กชายจักรพงษ์  ศิริบูรณ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2127 เด็กหญิงจันทมาศ  ฟองใหญ่ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2128 นางสาวจันทราภรณ์  บุญยที โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2129 นางสาวจามจุรี  สีแก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2130 นางสาวจามิกร  พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2131 เด็กหญิงจิตรตรียา  ชัยหาศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2132 เด็กหญิงจินตภัทร  มาตะคม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2133 เด็กชายจิรพัฒน์  เขียนจอหอ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2134 เด็กชายจิรภัทร  ไชยานนท์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2135 นายจิรวัฒน์  ไพคํานาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2136 เด็กชายจีรวัฒน์  จูมศรีสิงห์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2137 นายจีรศักดิ์  วันจะตะ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2138 เด็กหญิงจีระนา  กุดวงค์แก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2139 นางสาวจุฑาทิพย์  ทองวงษา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2140 นายเจษฎา  พองหรม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2141 นางสาวชนาพร  อนันตะ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2142 เด็กหญิงชนาภา  ก้อนดินจี่ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2143 นางสาวชมพูเนกข์  ฐานะสุ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2144 นายชยานันต์  สุดดาสมบูรณ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2145 เด็กชายชยุตม์  เครือกนก โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2146 เด็กหญิงชริดาภรณ์  รำกำเเง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2147 เด็กหญิงชลธิชา  ดวงปากดี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2148 เด็กหญิงชลิตา  ฉาไธสง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2149 นายชิตชนะ  พละสาร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2150 เด็กชายชินกฤต  ไชยสอน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2151 เด็กชายชินวรา  คำศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2152 เด็กชายชินาธิป  มะโรงศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2153 นายชูชัย  จตุเเวง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2154 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ข่วงทิพย์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2155 เด็กหญิงฐนิชา  พันธุกลาง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2156 นางสาวฐิตาพร  รอกำเเง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2157 นายณัฏฐากร  คำสีพล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2158 เด็กหญิงณัฐชาวดี  การภูมิ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2159 นางสาวณัฐฐริยา  ราชูโส โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2160 นางสาวณัฐณิชา  ปริญญาสุจิตต์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2161 นางสาวณัฐธิดา  พันธ์เลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2162 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2163 เด็กชายณัฐพงษ์  ผงสุข โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2164 นายณัฐพล  โพธิงาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2165 นางสาวณัฐิฌา  ปลัดสงคราม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2166 เด็กหญิงณิชกุล  สันทัน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2167 เด็กหญิงณีรนุช  บุญย่อ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2168 นายทรงพล  มาตยากุล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2169 นายทศพล  งามเเสง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2170 นายทัศวี  ผานคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2171 เด็กหญิงทิพวรรณ  โถคำนาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2172 เด็กชายทิวากร  พันธ์มง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2173 เด็กชายธนกร  โถตันคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2174 เด็กชายธนพล  คำโครต โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2175 เด็กชายธนวัฒน์  พลหงษ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2176 เด็กหญิงธนัชชา  งามเเสง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2177 เด็กชายธนาคาร  คำมา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2178 เด็กชายธนาทิพย์  แสนคํา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2179 นางสาวธนาภรณ์  โถเเก้วเขียว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2180 เด็กหญิงธัญญารัตน์  วังสอน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2181 เด็กหญิงธันย์ชนก  พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2182 นางสาวธันยพร  ภูชื่นศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2183 เด็กหญิงธิดารัตน์  มงคลมะไฟ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2184 เด็กหญิงธิดารัตน์  ริกำเเง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2185 เด็กหญิงธิภาวรรณ  ยตะโครต โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2186 เด็กชายธีรนัย  อุดเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2187 นายธีรนัย  โถเเก้วเขียว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2188 เด็กชายธีระชัย  พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2189 เด็กหญิงธีราภรณ์  ธิจันทร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2190 เด็กหญิงนงนภัส  โถเเก้วเขียว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2191 เด็กชายนนทนัตถ์  เเสงลอย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2192 เด็กหญิงนพจิรา  หวังกองกลาง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2193 เด็กชายนภสินธุ์  โคตะพะกรณ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2194 เด็กชายนภัทร  ใบธรรม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2195 เด็กหญิงนริศรา  สะพานหล้า โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2196 เด็กหญิงนลพรรณ  ระดาพันธุ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2197 เด็กชายนวมินทร์  ทินบุตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2198 เด็กชายนัฐวุฒิ  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2199 นางสาวนิตินุช  ชาระ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2200 เด็กหญิงนิพาดา  ทาระเเก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2201 นายนิเวศน์  สลางสิงห์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2202 เด็กหญิงเบญญาภา  โถคำนาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2203 เด็กชายปฏิพัทธ์  ด้านเนาลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2204 เด็กชายปฏิภาณ  หม่อมพระเนาะว์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2205 เด็กหญิงปณิสรา  ประสงค์สุข โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2206 เด็กหญิงปทุมพร  เดชธิสา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2207 เด็กหญิงปนัดดา  หันจางสิทธิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2208 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คำดี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2209 เด็กชายปรวิทย์  ประกิจรัมย์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2210 เด็กชายประพัทธ์ศกร  สุทัน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2211 เด็กหญิงประภาศิริ  คนกล้า โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2212 เด็กชายประวิทย์  พิศมร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2213 เด็กหญิงปราชญาพร  นาคจู โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2214 เด็กหญิงปราวีณา  บุญเกิด โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2215 เด็กหญิงปรียาพัชร  อุดมนา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2216 นางสาวปวีณา  หาญเสมอ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2217 เด็กหญิงปัญญาพร  เชียงไข่เเก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2218 เด็กหญิงปัณฑิตา  ดวงเเสนวอ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2219 เด็กหญิงปัณฑิตา  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2220 เด็กหญิงปาริฉัตร  ชีด้าม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2221 เด็กหญิงปาริตตา  เพิ่มพูนคุณากร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2222 เด็กชายพงศกร  เทพิน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2223 เด็กหญิงพรธิดา  กุลเทพ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2224 นายพรพนา  บุริขันธ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2225 นางสาวพรพรรณ  พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2226 เด็กหญิงพรพิมล  ศรีราภา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2227 นางสาวพรไพลิน  คำมูล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2228 เด็กหญิงพรไพลิน  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2229 นางสาวพรวดี  กุดวงค์เเก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2230 เด็กหญิงพรสุดา  ถึงนามลี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2231 นางสาวพัชรา  นามฮุง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2232 นางสาวพัชราพร  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2233 นางสาวพัชรียา  สมบัติ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2234 นางสาวพัณณิตา  พร้อมโกมล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2235 เด็กหญิงพัณณิตา  เกษวัง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2236 เด็กชายพัสกร  งามสิทธิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2237 นางสาวพาขวัญ  พ่อชมพู โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2238 นางสาวพิชญ์สินี  ในอรชร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2239 นางสาวพืมพ์ชนก  วัยเหนิดลื้อ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2240 เด็กหญิงภัททิยา  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2241 เด็กหญิงภัทรวดี  สลักคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2242 นางสาวภัทรวดี  เเพงเสง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2243 เด็กหญิงภัทราพร  อินทร์นอก โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2244 เด็กชายภัทราวุธ  เตชะศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2245 เด็กชายภาคิน  มองมุงคุณ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2246 เด็กชายภาณุภัทร  พรมมาศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2247 เด็กชายภานุเดช  งามยะราช โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2248 เด็กชายภานุพงศ์  วังทะพันธุ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2249 เด็กชายภานุพงษ์  ศรีสุธรรม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2250 เด็กชายภาสกร  เสาพงไพ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2251 เด็กชายภูบดินทร์  ถึงนามลี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2252 นายภูบดินทร์  ทรัพย์เติม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2253 นายภูมิพัฒน์  เนินสุด โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2254 เด็กหญิงมณฑิตา  ขันธพัฒน์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2255 เด็กหญิงมนัญชยา  เจริญรส โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2256 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญชาติ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2257 นางสาวมนัสนันท์  หลินภู โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2258 เด็กหญิงมัตติกา  ผาสานคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2259 นางสาวมานิตา  งามสิทธิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2260 เด็กชายมินธาดา  เเจ้งมุก โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2261 นางสาวยลดา  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2262 เด็กหญิงยุพารัตน์  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2263 เด็กหญิงยุพารัตน์  มุศิริ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2264 เด็กหญิงเยาวเรศ  ทองท่อน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2265 เด็กชายรติพงศ์  ผาสานคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2266 เด็กชายระพีพัฒน์  ไพคำนาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2267 นางสาวรัชนี  หล่อพันธ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2268 นายรัชวุฒิ  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2269 เด็กชายรัฐภูมิ  จันทิ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2270 เด็กชายรัฐภูมิ  ถาปันเเก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2271 เด็กชายรัฐภูมิ  มุศิริ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2272 นางสาวรัตติยา  สีจำปา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2273 เด็กหญิงรุ่งนภา  โยธายุทธ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2274 เด็กหญิงรุ่งริยา  หงษ์ภู โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2275 เด็กชายเรืองเกียรติ  ร่องเเซง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2276 เด็กชายเรืองเดช  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2277 นายฤทธิเดช  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2278 เด็กหญิงลิลดา  งามสิทธ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2279 เด็กชายวรพล  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2280 เด็กชายวราวุฒิ  งามแสง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2281 เด็กหญิงวริษา  คะอังกุ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2282 นางสาววันวิสา  ภูยิหวา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2283 เด็กชายวิทวัส  ดาบพิมศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2284 นางสาววิมล  เฉวียงวาศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2285 เด็กชายวีรยุด  สะภา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2286 เด็กชายวีระชัย  คูวนิชชัย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2287 นายวีระศักดิ์  ผาสานคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2288 เด็กชายวุฒินันท์  บรรเทา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2289 นางสาวศรัณย์พร  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2290 เด็กหญิงศิตังค์  ไตรราษฎร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2291 เด็กชายศิรภัทร  สุพลธวณิชย์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2292 เด็กหญิงศิริกาญจน์  เจริญยศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2293 เด็กชายศิริโรจน์  จิกจักร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2294 เด็กหญิงศิลาสิณี  พันแทน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2295 นายศุภกร  ดีประทีป โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2296 เด็กชายศุภกร  อินคําน้อย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2297 เด็กหญิงศุภดา  ศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2298 นางสาวศุภรดา  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2299 นายสมพล  โพธิชัยรัตน์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2300 เด็กหญิงสายธาร  ดลกุล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2301 นางสาวสาริกา  ศิลให้อยู่สุข โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2302 เด็กหญิงสิดาพร  ตุพิลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2303 นางสาวสิรภัทร  ไพรืองโสม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2304 เด็กหญิงสิริ  หาญสุโพธิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2305 เด็กหญิงสิริกมล  โททุมพล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2306 เด็กชายสุกถษฏิ์  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2307 เด็กหญิงสุชาดา  คำสงค์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2308 เด็กหญิงสุดารัตน์  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2309 เด็กหญิงสุทัตตา  ริกำเเง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2310 นางสาวสุธาสินี  โยธายุทร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2311 เด็กชายสุภกิจ  ไพรัตน์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2312 เด็กชายสุมานัส  นาสมใจ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2313 เด็กชายสุรพงษ์  รุ่งสว่าง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2314 นางสาวสุรัญชนา  ข่วงทิพย์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2315 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2316 เด็กหญิงโสพิศณภา  แสงสิทธิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2317 นางสาวโสภิตลดา  ลามคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2318 เด็กหญิงอนุธิดา  ไชยเเสน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2319 เด็กชายอนุสัฒน์  งามเเสง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2320 นางสาวอภิชญา  ตุพิลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2321 เด็กหญิงอรณัญช์  เรียงริวงศ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2322 เด็กหญิงออพิษา  อารีเอื้อ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2323 นางสาวอัจฉรา  ดาบพลอ่อน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2324 เด็กหญิงอารยา  เครือจันทร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2325 เด็กชายอินทัศ  เเก้วคนตรง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2326 เด็กชายเอกรินทร์  สร้อยบุตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2327 เด็กหญิงกมลชนก  ฝ่ายขันธ์ โรงเรียนวาริชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2328 เด็กหญิงชลิตา  โคตรวิชา โรงเรียนวาริชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2329 เด็กชายทีฆทักษ์  แปนนาค โรงเรียนวาริชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2330 เด็กชายธนพร  ศิลจักร โรงเรียนวาริชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2331 เด็กหญิงนันธิดา  พึ่งอินทร์ โรงเรียนวาริชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2332 เด็กหญิงเบญจมาศ  แซ่เจีย โรงเรียนวาริชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2333 เด็กชายวรวิทย์  แซ่พ่าน โรงเรียนวาริชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2334 เด็กชายวันเผด็จ  นันทราช โรงเรียนวาริชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2335 เด็กชายวิทวัส  มหาเสนา โรงเรียนวาริชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2336 เด็กชายสิรวิชญ์  ลุนวงศ์ โรงเรียนวาริชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2337 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศรีระวรรณ โรงเรียนวาริชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2338 เด็กหญิงกนกนภัส  แถมจงหอ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2339 เด็กหญิงกนกพร  อาจทุมมา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2340 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีสร้อย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2341 เด็กหญิงกนกวรรณ  โพสาวัง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2342 เด็กหญิงกมลชนก  แย้มยวน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2343 เด็กชายกมลภพ  สินธุ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2344 เด็กหญิงกรณิการ์  เพ็งคำปั้ง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2345 เด็กชายกรวิชญ์  สุทธิเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2346 เด็กชายกฤตยชญ์  หงส์สิงห์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2347 เด็กชายกฤติธี  ชูบาล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2348 เด็กชายกฤษกร  ไชยชมภู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2349 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขันละ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2350 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์ภาคำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2351 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อินทโคตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2352 เด็กหญิงกัลยารัตน์  คำโสภา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2353 เด็กหญิงกัลยารัตน์  วิลามาศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2354 เด็กหญิงกานต์สินี  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2355 เด็กชายกิตติวุฒิ  สุทธิอาจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2356 เด็กหญิงกีรณิกุล  สุวรรณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2357 เด็กหญิงกุลธิดา  โคตรวิชา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2358 เด็กชายเกรียงไกร  ถิ่นตองโขบ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2359 เด็กชายเกียรติศักดิ์  โสภางาม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2360 เด็กชายไกรวิชญ์  อุตลุด โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2361 เด็กหญิงขวัญจิรา  สีดาเสถียร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2362 เด็กหญิงขวัญมนัส  ศรีสำราญ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2363 เด็กหญิงขวัญสุดา  สุดเสน่ห์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2364 เด็กชายคณิศร  แสนอามาตย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2365 เด็กชายคีตกานต์  จารนัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2366 เด็กหญิงจณิสตา  พรไชยา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2367 เด็กชายจตุรมิตร  บุตรพุฒ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2368 เด็กหญิงจนิสตา  พรหมมาสุข โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ