รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  หอมกลิ่น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกณวรรธน์  ภูมิชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกนกนภัส  สว่างใจ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกนกนารถ  เครือเย็น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีโย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกมลทิพย์  อุดมกิจโอฬาร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกฤตณกร  โลกเลื่อง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกฤตเมธ  วิชิตธนบดี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีวรขาน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกฤตยชญ์  หอมอ่อน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกฤตยา  ศุขวัฒน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกวิตานันท์  ภัทรมณีโชติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกวินธิดา  เบ้าคันที โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายก้องเกียรติ  รักษ์พงษ์สิริ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัญญาภัค  บัวเคน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกันตา  ไชยสาร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวกานต์รวี  ทวีกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นายกิตติชัย  วรรณพฤกษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายกิตติพศ  วรพันธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวกุลธิดา  ยะโส โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงขจิตกาญจน์  โพธิ์ปัดชา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวขวัญชีวา  มั่นจิตต์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงขวัญรัตน์  สีสุนทร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงขวัญหทัย  มูลราช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายคชาชีวะ  แก้วพระทอน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายคริษฐ์เศรษฐ์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายจักรภัทร  วงศ์ธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายจารุพัจน์  ประภาแก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงจิดาภา  พรรณวงศ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายจิรโรจน์  วงศ์พนารัตน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงจิรสุดา  กิ่งบุตรโคตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายจิราพงษ์  หงษามนุษย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวจิราพรรณ  เพียมา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงจิราภรณ์  ยศไชยวิบูลณ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายจีรพัฒณ์  ธนาเจริญชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงจุฑามาศ  พลจารย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายเจษฎาภรณ์  จาบบุญมา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
38 นายเจษนัยษ์  วงศ์เลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงฉัตรชนก  อุณาภาค โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงฉัตรฑริกา  สายอุราช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายฉัตรวัฒน์  ค่ำคูณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงชญาดา  ศิริภัทระกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงชนรดา  ทองแก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายชนวีร์  แย้มขยาย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงชนัดดา  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายชโยดม  ภัทรมณีโชติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
47 นายชวกร  ศักดาพิทักษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีสมพงษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวชัญญานุช  ยอแสง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงชาลิสา  พานอนันต์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
51 นายชินกฤต  พนมอุปถัมภ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นายชินวัตร  เหล่าเกียรติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นายชินวัตร  แก้วทองสุข โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงฌริญญา  ไชยสุข โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงญาณันธร  เลิศสงคราม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงญาณิศา  สมยา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงญาดา  พิริยพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวญาสุมินทร์  คำหา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวฐาณิญา  ธนาธนัยภัทร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงฐิติกานต์  ศรีชื่น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงณพรรษ  ใจแข็ง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายณภัทร  ติธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายณภัทร  แสงมะณี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายณรงศักดิ์  สวัสดี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงณัชชา  อินทรักษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงณัฏฐ์นิชค์  กัลยาเขียว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวณัฐณิชา  รัตโน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงณัฐธยาน์  หลาซุน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
69 นายณัฐธัญ  เสนาศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายณัฐพงศ์  กรธนกิจ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงณัฐภรณ์  วงศ์บุดดี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายณัฐภาส  ศรีอารักษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงณัฐมน  มายเจริญชัยกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงณัฐวรา  มีชาลี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
75 นายณัฐวุฒิ  คนใจบุญ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงณิชนันทน์  ไชยรบ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงณิชาภา  แสนอุบล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
78 นายถิรวุฒิ  สิมตะมะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นายทักษธร  นอริสาร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงทักษพร  ไชยพงษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายธนกร  ชัยมงคล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายธนกร  ถาวรพิศาลเกษม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธนดล  อย่างสวย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายธนรัตน์  ประไชโย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายธนวรรธน์วรดร  โกพลรัตน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวธนัชชา  มหิกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายธนาธิป  ศรีแก่น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายธัชพงศ์  ถนอมธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงธัญชนก  ชนินทร์วณิชย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายธันยบูรณ์  ยุบลศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงธันยพร  ก้อนสิน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงธันยพร  อินรักษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงธันยพัฒน์  ศิรินพกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงธาวิณี  จำปา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
96 นายธีทัต  คำพระรัตนตรัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายธีรกานต์  ศรีวรขาน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
98 นายธีรชัย  มังคละคีรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายธีระเชษฐ์  เจริญราษฎร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายธีระดนย์  ดุงศรีแก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายนนท์ปวิช  คำบัว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงนภสร  กุโบลา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
103 นายนภสินธุ์  อาษาวัง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงนรินลักษณ์  ข้ามประเทศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
105 นางสาวนวพรรษ  คำลี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายนันทกร  โนนกลาง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
107 นายนันทะกูล  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงนันทิภา  ธีระกำจาย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงนิธินันท์  ดาราสว่าง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงนิรชร  มนต์เหลา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
111 นายนิรวิทธ์  เมธีผาติกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายบวรทัต  อินธิโส โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงบวรรัตน์  บุญมาวงษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวบัณฑิตา  สุทธิอาจ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายบุญญพัฒน์  บุญชวลิต โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวบุญนิษา  สมตน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวบุษบา  ทองยาน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงเบญญาภา  ธงวิชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองวีระยุทธ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายปฐวีย์  สิรภัทรธนาลัภย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงปณิดา  กวานปรัชชา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงปภาวดี  ชาดา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงปภาวดี  ทิพยศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงปภาวี  พูลกิจวัฒนา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวปภาวี  อัครพินท์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงปภาวี  โรจน์กิจวิมล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายปรมัตถ์  สาวงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงประวิชญา  ไพรวัลย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายปวริศ  มาธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายปวริศร์  พันธุโพธิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อินทร์เกษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายปัญญากร  สิทธิ์เสรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปั้นงาม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายปัณณทัต  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายปัณณธร  โยไทธะแสง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงปันดารี  พานิชกิจ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงปาริชาติ  สีหาพรหม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
138 นายปิยะวัฒน์  สวัสกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงปิยาพัชร  ปิยะวิริยะกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงปิยาภรณ์  นามศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายเปรม  แสนสวาท โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
142 นายพชร  นึกชม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายพชรดนัย  พิลากุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงพชรพร  พุทธาผา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวพรกมล  จันทร์ชนะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงพรนภัส  จันทร์สว่าง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทัศนไพร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงพรพิมทา  วณีชศิโรรัตน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงพรโยษิตา  ไชยโอชะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงพรลภัส  ศรีสว่าง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงพฤกษาธาร  สุริยนต์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงพลอยชมพู  แก้วบุดตา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายพศุตม์  สัมพันธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายพัชรพล  หลาซุน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงพัชรากร  สุพร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ราชชูแสน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงพิชชาภา  พรรณะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายพิชญะ  นึกชม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงพิชญา  พูลกิจวัฒนา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวพิชญาภัค  สวนงาม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายพิชญุตม์  ธนาไสย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงพิชามญธ์  บรรจง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงพิมปฏิภาณ  ตั้งอุปละ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศิลปสิทธิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงพิริษา  โพธิ์เสนา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
166 นายพีรณัฐ  บุนนาค โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายพีรยุตม์  วัฒนนวลสกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงพุทธชาติ  วงศ์ศรีชา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงภควลักษณ์  โทนทา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายภควา  วงศ์เดโช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงภรปวีณ์  บุรชาติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวภัณฑิรา  สารรัตน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายภัทรพล  นพเคราะห์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายภัทรพีร์  สมเทพ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
175 นายภัสกร  ปานเพชร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวภาสินี  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงภุมรินรัตน์  นิธิธรรมธร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายภูผา  ธนบูรณ์วาณิช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายภูริเดช  ไชยสุระ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายภูรินทร์  ดวงสีจันทร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายภูริวิชญ์  อิ่มเต็ม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายภูริเวศม์  เมธเมาลี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายภูรีภัทร  ไวแสน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงมุกดา  โหนขุนทด โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงยมลภัทร  สินไชย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงยามีรา  ดวงดีแก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายยุทธวีร์  ปาละนันท์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงรณิดา  รักษาวงศ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
189 นายรพีพัทธ์  รัชอินทร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวรวิสรา  ศรีมันตะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงลักษณารีย์  หมอจีต โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงลักษิกา  วรปัสส โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงวณัชพร  กุลยะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
194 นางสาววณิชยา  ตันสาย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงวรวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงวรันธร  พลสมัคร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายวรากร  โสภา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงวรารัตน์  อุ่นอาจ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงวริศรา  กิ่งน้อย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายวสุพล  พาณิชย์กิจเจริญ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงวาชิตา  สายทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายวิชรวิทย์  แก่นจันทร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงวิรดา  ศาลางาม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายวีรภัทร  พิรุฬห์ธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงวีรยา  ใสส่อง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายศตวรรษพร  ศรีวรสาร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
207 นายศรัณยพงศ์  สานุศิษย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวศริษฐา  ไขลายหงษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงศรีพัชพันธ์  วงษ์แก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายศศธร  ล้ำเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงศศิวิมล  ป้องหลักคำ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงศิรประภา  บัวลาวัณย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงศิรภัสสร  ธนากรจักร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวศิริจิรัศยา  ชมศรีหาราช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายศิวัฒน์  อินาลา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายศุภกฤต  ชนะเคน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายศุภกฤต  ไชยมงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงศุภดา  แสนสุริวงศ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายศุภพล  ไชยสุระ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนสุริวงศ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงศุภิสรา  สังข์เกิด โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายสมกมล  นิลพันธุ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงสลิลทิพย์  อินทา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงสวิชญา  พันธุ์โพธิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงสิตานันท์  พิมพ์พงษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงสิรญาภรณ์  ขวัญเพชร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายสิรภพ  ใจศิริ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญคืน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายสิริโชค  จงธนโชติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงสิริมา  ถาพร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงสิริยากร  เอกสะพัง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงสิริรัตน์  ดีขุนทด โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงสิริวรรณพร  ยอดสง่า โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวสิริวัฒนา  สุทธะมา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นางสาวสุธินันท์  เต็มอุดม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงสุธิมา  ด่างเกษี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงสุพรรษา  ประวิทย์สิทธิกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงสุพิชญา  ชาลีกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงสุพิชญา  มันทะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงสุภนิดา  สมเทพ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงสุภนิดา  อินทร์คูณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายเสกชัย  สุขดี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงเสาวคล  ส่งคุณธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นางสาวเสาวณิต  แก่นมั่น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงหนึ่งตะวัน  สำเภา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวอชิรญา  แก้วไหล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงอฐิติญา  ฐานะวงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวอทิตยา  ลุนลาน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงอธิชนันท์  ปัญญาชนวัฒน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงอภิชญา  แสนสุภา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีษะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงอมันดา  นิรัมย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวอรจิรา  เขียวขำ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นายอรรณพ  อินทะชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงอรัญญา  พ่อบำรุง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายอัครวัฒน์  ม่วงคำหมื่น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงอาทิตยา  ไพรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงอารยา  ยศธิสิทธิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวอินทิรา  ป่าไม้ทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงแอกเนส  ริมเมอร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงธันย์ชนก  สิมลี โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงพิมชนก  เสนศรี โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์บุญยัง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงกัญญาภัค  ละม้าย โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายการัณยภาส  สารีพร โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงคีตภัทร  เหลากุล โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายจักรภัทร  หามวงศ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงจิดาภา  คึมยะราช โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงจิดาภา  ปุราตะโน โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายจิรวัฒน์  สังวรดี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงจิราพร  แก่นนา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงฉัตรสุดา  ข่าขันมะลี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงชไมพร  กระวานธง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงชลธร  พ่อมูล โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายชลสิทธิ์  มุ่งอ้อมกลาง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงชัญญาลักษณ์  ศรีสุวะ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายชิษณุพงศ์  พรหมวงศ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงณภัทรพร  นานาไพร โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อุดม โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  เดชป้องหา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายณัฐชนน  แก้วสินค้า โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายณัฐพงศ์  วงค์ญาพ่อ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายณัฐภาส  วังทะพันธ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงณัฐวดี  อุสันสาห์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงณัฐวรดา  ละม้าย โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงณัฐวิภา  วินาโล โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงณิชาภัทร์  ดีปาน โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงทักษพร  นามเพราะ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงทิพปภา  อินไชยยา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายธนภัทร  นาพันธ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ธนะดี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายนวพล  ช่วงโชติ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายนวพล  นามวงศ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายนัฐพงศ์  พ่อแง่เขา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงนิภาพร  แซงเกตุ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงเนตรนภา  เข็มสุข โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงปนัดดา  ไก่สระแก้ว โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงปรียารัตน์  ภูมิประเสริฐ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงปัญญาทิพย์  แพงคำฮัก โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายปิติกร  จันทร์สว่าง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงเปรมศิริ  เกิดสุวรรณ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงพรลดา  ตรงดี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงพรสุดา  ละครชัย โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงพัชรมัย  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายพัชรวัฒน์  ดีหนู โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงพัดชากร  จวงจันทร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายพิพัฒน์  คำวัน โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงพีรดา  กำคำ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายพุทธคุณ  ครโสภา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงพุทธิดา  คำหารพล โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายพูลอักษิภัทร  คำถา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงฟาริดา  คำวงค์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายภัคพงษ์  ใจหวาน โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายภูตะวัน  ปารีพันธ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงมณฑิตา  สารเสริฐ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงมินญารภัทร  เชื้อพระซอง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายยศกฤต  โคตรตา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงรดามณี  สมสุขเจริญ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายรพีพัฒน์  ดิถีกุล โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงรัตนมน  ปวงศรี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายวรชิต  นานนท์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงศิริพร  บุพศิริ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีวารินทร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงสมฤทัย  อบเชย โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงสิริมาภรณ์  สมใจ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงสิริลักษณ์  อุสาห์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงสุชาตา  ดีผาง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงสุตราภัทร  บุตรดี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงสุพัชรินทร์  ชาเครือ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายสุรยุทธ  สว่างใจ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงอรุณรัตน์  นรชาญ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีสุธรรม โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงอัญชิษฐา  คำมี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงอาชิตา  เหลากุล โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงอารียา  แสนพรม โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายอิทธิกร  นกแก้ว โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงอินทราณี  หมู่แสนกอ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงอินออน  สุวรรณธร โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงอุษาวดี  พรมเมือง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงกนกพรรณ  กองสิมมะ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงกนกวรรณ  สร้อยทอง โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายกรพัส  พงศ์ปิยะไพร โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
343 นายกฤษณพจน์  พรหมขุนทอง โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายก้องภพ  วาณะวงค์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายก้องภพ  อินธิแสน โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ไชยเพชร โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงกันเกรา  กีฬา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงกันติชา  จิรายุนรากูร โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไผ่โสภา โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
350 นายกำแพงเพชร  ไชยพร โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายกิตติธัช  หนูห่วง โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายกิตตินันท์  จันทร์หลอด โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายกิตติพจน์  พรมอินทร์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายกิตติภณ  ศรีวรขาน โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายกิตติภน  พ่อไชยราช โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายกิตติภพ  หาญณรงค์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงเกสรา  สังข์รัมย์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายครสวรรค์  สุพรรณคำ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายจักรี  ศรีนอ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงจิดาภา  เจริญศรีสกุล โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงจิราพร  ไชโย โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายจิราเมธ  สุขวัน โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายจีรพัฒน์  ศรีสุขโข โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยสาร โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โชคชัย โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายเจษฎา  เอกจีน โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ซุยลุย โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงชนันดา  ตีรพงศ์ธนา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงชนิชา  นุสาจุฬา โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงชนิดาภา  กฤตภัทร์ชูลาภ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายชโยดม  ชนยุทธ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงชลนันท์  นิยมธรรม โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายชลวัฒน์  หนูดี โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงช่อฟ้า  ชอบสูงเนิน โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองชัย โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุติลา โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
377 นางสาวชุติมา  ไชยสาร โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายญาณวรุตฆ์  ดีจันทร์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงญาณัจฉรา  วงศ์ศรีแก้ว โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงญาณิสา  ปองชัยภูมิ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงณฐพร  เกษแก้ว โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงณปภา  จีนบุตร โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายณพลพัทธ์  รามางกูร โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
384 นางสาวณัชชา  ทอนใจ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงณัชชา  สันติพจน์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เหล่าแสนแก้ว โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ทิวากรศศิธร โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงณัฐชยา  เจนวิชา โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
389 นายณัฐชัย  ฤาแรง โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงณัฐฐิชา  แก้วมาลา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายณัฐภูมิ  สุริยะวงค์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงณัฐวดี  เพชรมา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงณิชชาภัทร์  ไชโย โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงดลชิดา  คงเจริญ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายทรงพล  ฉิมพาลี โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงทิพยเนตา  ศรีจันทร์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายธนัชชัย  หิงไธสง โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายธนัตถ์  ตรีพงศ์ธนา โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงธนาภา  จันทนะ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงธัญชนก  กินรา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงธันยพร  วงค์กระโซ่ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีอมรรัตน์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นายธีรภัทร  สารินทร์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายนคพล  มหาผล โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายนชรินทร์  บัวศรี โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงนพมาศ  สาดมะเริง โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายนภสินธุ์  เพิ่มจรัส โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงนภัสสร  อรุณอมรไพศาล โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงนลพรรณ  ทวีวงศ์เจริญ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงนวพร  จันทะเพชร โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายนัชรินทร์  ศรีปาน โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายนัฐพงษ์  อรรคนิตย์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงนันทิดา  คำมุก โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงนิชากร  กาดำดวน โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายนิติพล  คำมุงคุณ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงนุสรินทร์  ชามาตย์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายนุสิทธิ์  ลอยโนรี โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายบุญญพัฒน์  คำมุงคุณ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายปณวัฒน์  สุนา โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงปณิตา  ศรีปัญญา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์ทอง โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงประภาสิริวรรณ  สมิตร โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงปราณปริยา  โสดาลี โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงปราณปรียา  แสงดาว โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงปราณิสา  งากิ่ง โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายปริวิทธิ์  ร้อยเพีย โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงปรียาภัทร  ประกายเพชร โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงปวริศา  พิมพ์มหา โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงปวิชญา  จันทร์งาม โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายปิติยากร  บุรีพิพิธ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายปิยพันธ์  บาดตาสาว โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงปุณิกา  บุญเรืองธนทัต โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงเปมิกา  อินนะระ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงผการัตน์  พรหมขุนทอง โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายพงศพัศ  กุมลา โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายพงศ์วิทย์  บาคำ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงพรทิพา  กวนสี โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ศิริธนดล โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงพริมา  ทองเลิศ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
440 นางสาวพัสตราภรณ์  มั่นสากเหล็ก โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงพิชญา  มาติยา โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงพิชญา  หิมพานต์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงพิมพ์ไทย  อุดมเลิศปรีชา โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายพีรพัฒน์  สาริกรรณ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายพีรพัตร  เหลาซือ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงเพลงพิณ  ประคำ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงแพรไหม  ชื่นใจ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงโพธิวรรณ  ทิศแดง โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงภคพร  พรหมอารักษ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายภราดา  สว่างไพศาลกุล โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงภัณฑิรา  โสมสุข โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงภัทรธิดา  ราชวัตร โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายภานุ  ชุ่มพิมาย โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงภานุมาศ  ยาคำ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายภูตะวัน  เพชรรัตน์อุดม โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายภูวิศ  หงคงคา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงภูษณิศา  วจนะศิริ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงไมนา  มาลาพัฒน์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงยุพาภรณ์  อุดมมาลี โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายรพินทร์  นะราช โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงรวงข้าว  รัตนกาฬ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงรสิกานต์  แสงวงศ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายรัฐพงษ์  คะนองแค โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงรันร์ทีรา  เสโนฤทธิ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายโรจนพร  มั่งสิน โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงลลิน  คำขันธ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงวณิศา  พงษ์เสถียรศักดิ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงวรรณพร  กุมลา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงวรรณพร  พัศโน โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายวรัญญู  ลาดนอก โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายวรากรณ์  บุญรักษา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงวราภรณ์  ท้าวพา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายวัชระ  ตะวังทัน โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นางสาววิชญาพร  ไชยมาตย์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงวิภาวี  ว่องไว โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงวิมลณัฐ  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายวุฒิภัทร  หงษ์ชุมแพ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นายศรายุทธ  บัวชน โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงศศิกานต์  แสนจันทะ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายศักรินทร์  ทองดี โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายศิวเรศ  นากรณ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงศุภัสสรา  มณีรัตน์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ปานทอง โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายสยมภู  จันใด โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายสรวิชญ์  โสมแพง โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงสิตา  มุจรินทร์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงสิริกมล  อุ่นชัย โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงสิริญาดา  ส่งเสริม โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงสิริมา  มะนาตย์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงหทัยชนก  คำมุงคุณ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงอติกานต์  สีกาลัง โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงอนัญญา  งิ้วสีดา โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงอนันดา  เอี่ยมจิตร โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงอภิชญา  คำเตือนใจ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงอภิชฎา  คนคล่อง โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงอภิญญา  ถาวร โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงอมลธิรา  เขาวงษ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงอรปรียา  สายสินธุ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
499 นางสาวอรพินทร์  ดอนสิงห์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงอริสรา  ทิพเสนา โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายอัครเดช  หนูรุ่ง โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงอัญชิสา  ชูดวง โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงอาภัสรา  หนูห่วง โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงอารยา  บุญเยื่อง โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายอุดมโชค  คำป้อง โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายอุดมโชค  ไชยพร โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายฐานทัต  แสงจันทร์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงกนกพร  ชิณจักร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวกนกวรรณ  โพธิ์ชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงกนิษฐา  แนวประเสริฐ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สงบ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงกรณ์ทิพย์  พลหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
513 นางสาวกรรณิการ์  คำระกาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นายกรวิชญ์  ลำทอง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายกฤติยะ  บวมขุนทศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงกฤติยา  นพอาจ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำตั้งหน้า โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงกันยรัตน์  เสนคะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายกิตติภณ  เผือดผุด โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงกิตติมา  โพธิน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงกุลธิดา  ชิณจักร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นายเกริกเกียรติ  เอกสวรรค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายแก่นเพรช  แก่นจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงขัตติยา  ปิดตะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
525 นางสาวคณิศร  ดาทุมมา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นายคมชาญณ์  เชื้อสิงห์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงจันทร์จิรา  นามตระการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงจิดาภา  พ่อบุตรดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงจิดาภา  แสงกระจ่าง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นางสาวจินตนา  คำบุตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายจิรเดช  ชมภูนิมิตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายจิรเมธ  เพิ่มไพศาลสกุล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงจิรัชญา  ผลโยน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงจุราลักษณ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จิตมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ราชสินธ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
537 นางสาวชฎาภรณ์  แพงวาปี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวชนกนันท์  สิงห์คะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงชนญ์นิภา  ปิดตะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงชนม์นิภา  อรรคศรีวร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงชนันภรณ์  ไชยราช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงชไมภรณ์  คำไพ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงชลธิชา  เทพคำราม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
544 นางสาวชลธิดา  คำภาพันธ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงชลลดา  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงชลลดา  มะรุคะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวชลลดา  หงษาวงศ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นางสาวชลลดารัตน์  มาลี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายชวกร  อักขระ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายชวนากร  ศรีชาหลวง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายชวัลวิทย์  ธนต้น โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายชัชรินทร์  แก้วมณีชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงชัญญานุช  พลเชียงขวาง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายชัยพัฒน์  ทิพวัจนา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายชัยศิริ  คณานันท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายช่างปั้น  โสวงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงเชนเทวร์  ฟิชเชอร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายไชยวัฒน์  สมยา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงญาณิศา  ยะสะกะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงญาดา  เชื้อแวงดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงญาดา  โคตะมะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงญาตาวี  ใต้ศรีโคตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงญานภัทร  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงฐิดาภา  อินาลา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงฐิตาภัทร์  กิ่งชัยวงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงฐิติมา  ซาซุม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวฐิติรัตน์  นนท์ศิริ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายณธีพัฒน์  ฐิติเจริญภัทร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงณภัสนันท์  อันชำนาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คณานันท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวณัฏฐนิชา  แสงสว่าง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นายณัฐชนน  ใจขาน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นางสาวณัฐชยา  สุนะเทพ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นางสาวณัฐฑินันท์  นามพลแสน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธิจักร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวณัฐธิดา  เจริญทัศน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงณัฐธิดา  เตโช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายณัฐพล  ยะพลหา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงณัฐวิภา  ด้วงโต้ด โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เขจรฤทธิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงณัทธิดา  กาวน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงณิชมน  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวณีรนุช  จิตมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นายเดชาธร  สานุศิษย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายเตชิต  แสนคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายเตชินท์  แสงฉาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายทศพร  เสนาช่วย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงทักษอร  แสนเขื่อน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงทักษิณาพร  หงษาวงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายทัชชวิญญ์  ไชยมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงทิฆัมพร  สีเม้า โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายทีปกร  เจริญโลก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายธนโชติ  ดีนัก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายธนดล  ทองสว่าง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายธนพนธ์  อรรคสังข์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงธนพร  ใจหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
598 นายธนวัฒน์  มุงคะวงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายธนวัติ  บุญก้อน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายธนานันท์  สินธุชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายธราดล  อินทร์ห้างหว้า โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายธราธร  โกพลรัตน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงธัญชนก  ธนะอุตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงธัญพร  แก้วมณีชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงธัญลักษณ์  พุทธศาวงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสนเสร็จ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
607 นางสาวธันยพร  รัชโน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงธันยพร  แขวงเมือง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงธีรนาฎ  พนาจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายธีรภัทธ์  วงศ์ศรีชา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายธีรภัทร  พิกุลสรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายธีรเมธ  สายคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายธีวสุ  สุรพินิจ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงนฤมล  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายนฤสรณ์  อึ้งอุปละชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงนลินนิภา  หงษาวงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายนันทวัช  คำมุงคุณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงบวรลักษณ์  พลโลก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายบัวทองคำ  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวบุษยมาศ  แวดล้อม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
621 นายปฏิพัทธ์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายปฏิวัติ  ชนะเคน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายปฐวกานต์  คัดทะจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
624 นางสาวปณิดา  สุขรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงปนัดดา  หงษ์ไชย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงปนัดดา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงปภาวรินท์  อภัยโส โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
628 นางสาวประกายฟ้า  ยงยันต์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายปรัชญา  ธนแสงสว่าง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  พลโลก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
631 นางสาวปริญญา  ศรีเรือง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายปวรุตม์  ไชโย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงปวีณา  โคตรโยธี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายปัณณธร  สุนนท์ชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
635 นางสาวปัณณพร  ศรีสิงหเดช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงปัณณภรณ์  น้อยเมืองโพน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงปัณณ์ศิกา  แสนเวียน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงปาณิสรา  วิโย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงปิยธิดา  เชาวนปรีชา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายปิยพงศ์  โพธิสาขา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงปีย์รดา  แสวงสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายปุญณวัฒน์  จิตมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
643 นางสาวพนิตนันท์  สุขรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงพรทิพย์  ดวงมาลัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงพรรณพัสสา  คำหยุก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
646 นายพลเทพ  สีกานิล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
647 นางสาวพัชรพร  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงพัชรพร  ดันงา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
649 นางสาวพัชราภรณ์  ทำมาน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
650 นางสาวพาณิณี  ขุนละมอ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
651 นางสาวพิชญ์พิชา  ยงยันต์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โกพลรัตน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงพีรดา  ใจช่วง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายพีรภัทร  บุตรชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงพีริยา  มะรุขขะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงพุทธิดา  สมภาร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แป้นงาม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
658 นางสาวฟ้าฝัน  ฟองแก้ว โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงฟ้าใส  ธน.ทอง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงภคพร  แสงสีทา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงภัคภิญญา  แก้วมณีชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงภัณฑิรา  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
663 นางสาวภัทรญา  บัวชุม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
664 นางสาวภัทรธีรา  ละมุนมอญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
665 นายภัทรภณ  โคตะมะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงภัทราพร  จันทะวงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงภัทราพร  หนันลี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงภัทราภรณ์  แก้วกุล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  บัวชุม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายภูริต  โสพสิงห์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายภูรินท์  แก่นท้าว โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
672 นางสาวเมทิกา  วราทวีธำรง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงเมทินี  บุญศรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงระพีมาศ  ทองโพธิ์กลาง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงรัตติกาล  หงษ์สมดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงรินลมณี  น้อยวัน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายวชินันท์  พลหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
678 นางสาววยุรีณ์  บุพศิริ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงวรรณภา  โคตรสุวรรณ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงวราพร  บุพศิริ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงวราลี  ศรีขว่าง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายวศิน  โล้นพรม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
683 นางสาววิชญาพร  สุนนท์ชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงวิชญาพร  ไสวารี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
685 นางสาววิมพ์วิภา  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
686 นางสาววิรกานต์  ไชยภักดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงวิสุตา  สุคม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายศตายุ  เตโช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายศรุดา  พลเชียงขวาง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงศรุตา  พรมอารักษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงศิรประภา  บุตรติลา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงศิริพร  มีพรหม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงศิริพรรณ  โพธิชาเนตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
694 นางสาวศุภลักษณา  มหาโคตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงศุภษร  จิตประมูล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
696 นางสาวศุภิสรา  ธาตุวิสัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงสกาวรัตน์  วรติยะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
698 นางสาวสโชินี  อุสังหาร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายสรวิชญ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงสรัลนุช  แสนเขื่อน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงสโรชา  เพ็ชรทะเล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายสวพล  เลี้ยงเสรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายสันติภพ  นาดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
704 นางสาวสิรภัทร  สมสวัสดิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
705 นางสาวสิริกร  โคตรพรม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงสุจิณณา  วิสาขะสิมพลี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงสุจิตรา  อินทรบุตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงสุธาทินี  แสนลัง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงสุพรทิพย์  ศรีคันชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงสุพรรษา  เกษรราช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายสุภัสสร  วิริยะพันธ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงสุภาศิณี  โคตะบิน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงเสาร์วณี  วรติยะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายอภิวิชญ์  หงษ์สมดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงอรณิช  อ้วนอ่อน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงอริศรา  ชัยมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงอริศรา   ชัยมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงอรุชา  ยะสะกะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงอะเซโรลา  พ่อบำรุง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงอัยย์  ทนงหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายอัษฏาวุธ  ศรีสุธรรม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงอาทิตยาพร  ถานัน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงอาภัสรา  แสนเขื่อน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงอาภาศิริ  พลเหี้ยมหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงอาภาศิริ  ศรีพรวรรณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
726 นางสาวอุดมทรัพย์  ฉำ่ตระกูล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงอุมากร  วังวร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงกนกวรรณ  ถานะ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงกนกวิลัย  ราชิวงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงกมลวรรณ  ตรงเที่ยง โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงกัญญณัช  พลชนะธารี โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คนไว โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ซาเสน โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงกัญญานัฏ  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปัททุม โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจริญจิต โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงกัลยกร  แสนโสม โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงกัลยา  มูลพรม โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฟักเขียว โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงกำไลเพชร  ขวัญศรี โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงกุลนิดา  รัตเนตร โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงเกตน์นิภา  เหงียนถิ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงเกตน์สิริ  เธียนชัยวัฒนา โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายคณพัฒน์  นาจาน โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงคัชรินทร์  แสนคนึง โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงคัฐศวรรณ  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงจรรยพร  ตันตีบ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงจารวี  คงอยู่ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณศรี โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายจิตติพล  แสนโคตร โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงจิรัชยา  อิ่มทรัพย์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงจิรัสยาภา  เขมะปัญญา โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงจุฑามาศ  พันพั่ว โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงชฎาพร  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงชมพูนุช  ทองเพ็ง โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงชริดา  สมมิตร โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงชัญญา  คำหมอก โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงชัญญา  ปลายด่วน โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายชัยชาญ  จำนรรจ์สิริ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายชาญชัย  จำนรรค์สิริ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศิริวงษ์ชัย โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายญาญวัฒน์  สิทธิปุญญโรจน์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงฐนิดา  กล้กทองคำ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายณัฎฐกร  อินปาว โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุทกิจ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จำปาพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงณัฐนิชา  กิ่งเกษ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงถาวรีย์  อาจหาญ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายทบดินทร์  วังคะฮาต โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายเทพฤทธิ์  แสนวิเศษ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายธนบดี  สดใสสิน โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายธนพล  นามบุตร โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายธนพล  แก้วสอนทะเล โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงธัญยานันท์  โชติรักษวงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายธีรเทพ  คำปาน โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงธีรนาฎ  บุญรักษ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงธีรนาฏ  บุญรักษ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
779 นางสาวนภษร  วัฒนธรรม โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงนภัสกร  คล่องดี โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายนราธิป  สมศักดิ์สิริวัฒน์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงนริศรา  ไชยสระ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงนลินนิภา  ท้าวพรหม โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายนวันธร  นามคง โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายบุญชนะ  ขันธุลา โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงปนัดดา  พรหมมา โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงปภาสิริ  เจริญวงค์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงปรียนันท์  กองพิลา โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายปัญญพนต์  เพียซ้าย โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงปาณิสรา  โทนแก้ว โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายปิยะวัฒน์  จันทพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงปุณยาพร  พันคูณ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายพงศธร  ภูมิวงค์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงพนิดา  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงพรประเสริฐ  สุริวงค์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายพสธร  ธีรพงษกร โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงพอเพียง  ใจดี โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงพัชราพรรณ  ธรรมปัญญา โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงพัชรีพร  ศรีสุข โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงพิชญาพร  อยู่ทอง โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงพิมพิษา  พันระนา โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงพิยดา  เดชกุญชร โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายพุฒิพงศ์  แป้นหมื่นไวย โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายภัคพล  ทองน้อย โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายภัทรดนัย  อ่อนศรี โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายภาคิน  ขวัญเจริญ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงมธุรดา  วุฒิปราณี โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงเยาวพา  แก้งวัง โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงรจนา  ว่องไว โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงรชดา  ปัททุม โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงรติมา  จำปางาม โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ผดาวงค์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายรัชพล  สุพร โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายรัฐภาค  เซียมขุนทด โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงวชิรญาณ์  มั่นธรรมมงคล โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายวรปรัชญ์  พูลศรี โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงวรรณชนก  ชนะขันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงวรรณวิสา  หลิมสกุล โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงวรัญชญา  บุทธิจักร์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงวรัญญา  กิ่งวัน โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงวรารัตน์  คนดี โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงวิจิตรา  อุระ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายวิชชากร  ประกุมมากร โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายวิชานน์  พลลาภ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงวิศรุตา  มลาวาสน์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงศตพร  สีสุข โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงศรินยา  จารุกิตติการต์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงศิรภัสสร  พลสงคราม โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงศิรินญาภรณ์  ยืนยง โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงศิรินดา  ชาวนา โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงศิริมา  ไหลหลั่ง โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงศุภิสรา  อินทร์กง โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายสิทธิกร  ล่องสินธู โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงสุขวัญ  สุขกมลศิริ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงสุขาวดี  นามแสง โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงสุฐิตา  สิริสุขทรัพย์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วังคะฮาต โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
839 นางสาวสุพัฒตรา  จันดีสาร โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงสุพิชญา  มีทานนท์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  ใจสุข โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงหทัยรัตน์  วงศ์ศรีทา โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงหวันยิหวา  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงอธิษฐาน  เนยการุณ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายอนุวิทย์  ปัตสาลี โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงอพัชนิภา  ขำเปรื่องเดช โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายอภิเชษฐ์  ไชยสัจ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงอภิสรา  ประดิษฐ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายอัษฎางค์กูร  ธนกุลทวีสิริ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายอามิน  วินทะสร้อย โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงกชกร  คล่องแคล่ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงกชกร  โกมลเมธชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงกรเกศ  จิรัปปภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
854 นายกฤต  สิงหศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายกฤตย์  สุนทร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีสำอางค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายกวินภพ  จันเจือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงกอบัว  ศุภรัชชานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
859 นางสาวกัญญณัฐ  คำภีระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
860 นางสาวกัญญาณัฐ  วิลัยรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงกานต์รวี  ตรงดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายกิตติภพ  กุมภิโร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงกุลปภา  จิรัปปภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
864 นางสาวขวัญชีวา  ลาโกน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายคฑาวุธ  อ้วนแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงจิดาภา  จันทะรัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายจิรันธนิน  เกษียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงฉัตรชนก  สิมาพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงชนนิกานต์  บุทธิจักร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายชลธิศ  ศรีโยธี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายชัยพัฒน์  แสนสุภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายชินาธิป  ทิวากรศศิธร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายไชยกร  พงศ์ชินฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายไชยวัศ  ปัททุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงญริดา  รัตนวรรณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงญาณภัทร  วงศ์สุรเกียรติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายฐปนรรฆ์  เทพสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงฐิดาภา  มหานุภาพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงฐิติภา  สิมตะมะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายณฐพงศ์  สาระบาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายณัฐกรณ์  ทบแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุยะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายณัฐพล  พลราชม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายณัฐภัทร  ตั้งดำรงวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงณัฐวรา  คำสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายณัฐวิชญ์  สุภักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายณัฐิวุฒิ  แสงสารพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงณิชารัศม์  ธีระลักขณาภัสร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
889 นายถิรายุ  ศรีแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงทรงภรณ์  ภูประทาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายทฤษฎี  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายทีปกร  จรบุรมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายธชาดล  วงศ์พนิตกฤต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายธนวิชญ์  จันปุ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงธัญกร  พ้นภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงธัญชนก  สุนทรพิธ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงธัญรดา  แสงพิศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิถิระบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
899 นางสาวธันยาภัทร์  แสนศรีมหาชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายธีรดล  ศรีอ่อนจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
901 นายนพณัฐ  ขันธุแสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงนพรัตน์  เส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธงวิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงนลินนิภา  บุญสอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงนลินรัตน์  บุญเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงนวลณหทัย  ไท้ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงนันท์นภัส  จรูญรัตนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงนันท์นภัส  ดลภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงนันท์พนิตา  ไชยดิลก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงนิติวดี  ศรีนวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายบวรชัย  สุขชัยบวร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงบุญญอร  จันทร์นนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงบุณยาพร  แฝงอาวุธ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงเบญญทิพ  ดอนสนธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณมาโจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
916 นางสาวปภาดา  ถิตย์รัศมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
917 นางสาวปราถนา  เล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงปรายฟ้า  บุรีศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงปวริศา  หนาดคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงปวริศา  เกษโกมล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายปองคุณ  เพ็ชรภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงปิติพร  สินทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงปิยะฉัตร  สิมาพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายผลิตโชค  พนมวงศ์ตะวัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายพงศกร  แสงแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงพรทิพย์  บูรรุ่งโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงพรนัชชา  ก้อนกลิ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงพร้อมพักตร์  ฤกษ์ใหญ่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
929 นางสาวพัชราภรณ์  สนิทนวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายพันธวัช  ถิตย์รัศมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงพิชญาภัทร  ไชยสุระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
932 นายพิสิษฐ์  ธำรงวิไลเนตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายพีรชัช  กัลลาปี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
934 นายพีรพัฒ  อินพรมมา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายพีระวิชญ์  ทะรารัมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงแพรวา  ดวงตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์พัฒนวุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายภูเบศ  ทองประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายภูเบศ  ลิ้มวัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายภูมินทร์  สิทธิเสนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายภูมิภัทร  รักจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงเมย์ฐิตา  ศรีหลิ่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายยศสรัล  ไชยภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงเรข์ณพัศ  สุวรรณปริสุทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายวรดล  ห้วยทราย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายวรเมธ  ไชยเพ็ชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงวรัชยา  พวงศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงวรัทยา  ปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
949 นายวรายุทธ  วุฒิพรหม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงศรุดา  นะรินยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
951 นายศิรชัช  พรมภาพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงศิราสินี  ธงยศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายศุภกิตติ  เพียรชนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายศุภมงคล  สายสมบัติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายสกลธร  คงอ่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงสุพิชชา  สุรินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงสุพิชญา  ฤทธิ์มนตรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายอชิรวัฒน์  สลางสิงห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายอนรรฆ  ชวติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายอมรชัย  สิเนหะวัฒนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงอรปรียา  บุพศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงอัญชิษฐา  พัฒนประสิทธิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงกนกวรรณ  อาจวิชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงกนกวรรณ  อินอ่อน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงกรกมล  โพธิสาร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายกฤตณัฐ  เข็มกำเหนิด โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายกฤตภาส  แสนขาว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายก้องเกียรติ  วังคะฮาต โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายกิตติกรณ์  นาคแก้ว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงเกวลิน  ปัททุม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงเกษรา  วังคะฮาต โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงเกสรา  รัตนวงค์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายเกียรติคุณ  อนุชาติ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายคณธัช  แสงเมฆ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายคณุตม์  ศรีชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงจริยาภรณ์  เบ็ญมาศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงจิรชยา  จันทราโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงจิรัชญา  วงค์ปราณี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงจิรัฐฺิพร  พามโพธิ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงจุฑามณี  ปัททุม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงจุรีรัตน์  เสียงเย็น โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงชญาดา  แสนโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงชญานี  อินอ่อน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายชนะชัย  ศรีโยหะ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงชนันธร  เอกธนกฤตกุล โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายชยธร  อาจวิชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายชลันธร  น้อยทรง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายชัยรัตน์  ดับโศก โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อ่อนแก้ว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงณัชชา  มักมะยม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายณัชพล  แสนสุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงณัฐฉัตรา  สุขตน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายณัฐชพงศ์  คนซื่อ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงณัฐญาดา  คำบุ่ง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บรรเทิง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายณัฐดนัย  จันปุ่ม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นามเหลา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายณัฐนนท์  เมืองฮาม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงณัฐพร  ปัททุม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายดลรที  แก่นจันทร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายเดชาชัย  วังวงค์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายต้นไผ่ทอง  แก้วชูพอง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายทนงศักดิ์  พลศรี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายทศวรรษ  ราชชมภู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายทิมมี่  มิเชล โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายธนกฤต  กิติอาษา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงธนพร  แก้วศรีนวม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายธนพล  นครชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงธนัชญา  น้อยทรง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงธนัชญา  อินอ่อน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายธนากร  คำบุ่ง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงธีรดา  แสนสุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงนฤมล  สุบันเทาว์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงนิจสรา  ศรีสุภาพ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายนิติภูมิ  ่ผ่องแผ้ว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงนิพัทธา  พลวงค์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงเนตรดารา  มหาอุป โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปัททุม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงปวริศา  ยอดคีรี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงปาลิตา  แสนโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงปุญญิศา  แสนโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงพรธิดา  ปัททุม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงพรหมพร  กลางประพันธ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงพลอยชมพู  สลางสิงห์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงพลอยชมพู  แสนสุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายพิเชียร  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงพิทยารัตน์  ไชยดี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เชตะวัน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงพิยดา  จำปา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงภัคจิรา  แสนโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงภัทราพร  แสนสุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงภัทราภรณ์  อุคำ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายภากร  บรรจง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายภิรวัฒน์  สุวะศรี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายภุชงค์  ไชยคำพา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายภูริภัทร  ใคร่นุ่นนา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  คนหาญ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงมุกดามณี  พุ่มไสว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงระดาดวง  ทองดี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายรัชโยธิน  จ๋ายเจริญ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายรัฐวรรณ  ดอนทองจุย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงรัตนากร  พุทธเสน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  โต้สาลี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงลลิดา  วังหมื่น โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงวรรณธิรา  วังคะฮาต โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงวรัทยา  นามอุทัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงวัชชฎาทิพย์  นามเหลา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงวิชญาดา  แสนขาว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงวิภา  คนหาญ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงวิราณี  วังวงษ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงเวธนี  ใคร่นุ่นนา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงศลินา  บัวหลวง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงศศิปรียา  น้อยทรง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ไตรยวงค์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายศิรวิทย์  เหมหาญ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายศุภกร  ผ่องโอภาส โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายสหรัฐ  หมื่นวงษ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงสุประวีณ์  เสียงเย็น โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงอนันตญา  ชัยปัตถา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงอภิชญา  วงค์นารี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงอมรรัตน์  จันเต็ม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงอรปรียา  วงษาโท โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายอรรถเชษ  แข็งแรง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงอัญรัตน์  ทองดี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงอุสรา  แสนโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายเอื้ออังกูร  แสนโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงไอรินดา  กลางประพันธ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น