รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชามาส  ปลื้มรุ่งโรจน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกนกกร  ชัยเนตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกนกพร   คำลือ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกนกพิชญ์    แก้วรินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกนกรัศมี  มณีแสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกนกวรรณ  หงษ์โสภา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกมลชนก  โหรานิตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกมลวรรณ  โหราฤทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกรกด  ไชยวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกรกนก  คำสุนันท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกรกวรรษ  สุทวิ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกรพจน์  สิทธิภาพ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกรพิน  หงษ์อาจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกรวรรณ  ทองพูลพัฒนกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายกรวิชญ์  ลบแย้ม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกฤตธนโชติ  กำหัวเรือ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกฤตนัน  คุรุอังกูร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกฤตภาส  ฐิติธนสุนทร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกฤติมา  เรียงลาด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายกฤษฎา  บุตรสีทัด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกฤษฏิศักดิ์  เลิศธนาปรีชา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายกฤษณกัณฑ์  แสนแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายกอบกฤต  เจริญภาณุพงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกัญญ์วรา  คำสุนัน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  หาญศักดิ์ดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายกันตินันท์  ประทุมชาติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกัลญา    มั่งมีไพศาล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกัลย์ธีรา  รุ่งเรืองวรโชติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงกัลยาณี  มิสักขะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงกานต์ชนก  ปู่วัง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงกานติมา    สุวรรณรงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ศรีวงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายกิตติโชติ    มนัสทิพารมณ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกิตติญา  จิตประเสริฐ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายกิตติธัช  บุตรแสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายกิติกร  อาคม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงกีรติ โรสแมรี่  เวสท์เกท โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกีรติกา  จันโท โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกุญช์ญาณ์  เดชะคุณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกุลณพฤกษ์  อาจสม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายเกริกฤทธิ์  พัฒนภูทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงเกวลิน  งามเหลือ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สกุลวันธนพัฒน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงขวัญจิรา  กูลาสัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงขวัญจิรา  ดาราวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงขวัญพร  อาจเดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงเขมจิรา  สมิทธิ์ภากร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายคณน   เจริญภาณุพงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายคณพศ  อุณาพรหม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายคณาธิป  วงษ์แสนชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายคณาธิป  ไกรยะราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายคมชาญ  หาริกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงจงกลพรรณ  วงศ์โสภา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงจรรยพร  แก้วรอด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายจักรพรรดิ์  เยือกเย็น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงจารวี  สีหาสุทธื์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงจารุวรรณ  ศิริธร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงจิดาภา  ปิ่นกมล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงจิดาภา  โชติกานต์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงจิตรทิวา  แสงรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงจิตรานันท์  ศรีนุกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงจินดามณี  สีพันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายจิรวิทย์  แสนพาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงจิรัชญา     เลืองยวี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงจิรัฏฐ์  หารวรวิรุฬห์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายจิรายุ  สุวรรณทรัพย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีชุม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายจีรภัทร  สนิทกลาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายจีรศักดิ์  สวนเสน่ห์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงจีอู  คิม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายจุฑาภัทร   พรมวงษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงจุฑามาศ  โสภาพิมพ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อนันตกิจโสภณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงเจนจิรา  เที่ยงภักดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายฉัตรณรงค์  แสงศิลา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงชญาดา  จันทะสุวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงชญาดา  ภาษาเวทย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายชญานนท์  ศรีสุข โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงชญานินท์  ตันนารัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงชญานิษฐ์  อินทรเกษม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงชนกนันท์  จำปาสิม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายชนันวิทย์  บุญกว้าง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายชนาธิป  ขุนศักดิ์ณรงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายชนาธิป  อินมะตูม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายชนาธิป    ลำพุทธา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงชนาภัทร  จันทะโคต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงชนาภัทร  แสงวรรณา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงชนาภา  สิงหศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงชนิตา  วรสิษฐ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงชนิสรา  ทิพย์สุทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงชนิสรา  แสนสุข โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงชมพูนุท  อรรคราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงชลธิชา  พัดบุผา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงชลิตา  สุประพนธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  รักษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงชวิศา  ติยะพิพัฒน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงชวิศา  ผาณิบุศย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายชาติรุ่ง  แสงจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายชินดนัย  พิชาลี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายชิษณุพงศ์  วงทองคำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงชุติมา  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายโชคปริวัฒน์    บุญพรหม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายไชยพงศ์  อธิคุณวงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายฌานณัช  เคหฐาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงญดา  สิทธิบดีกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงญาณภัทร  เทศศรีเมือง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงญาณิศา  ชัยวงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงญาณิศา  วรวงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงญาณิศา  สะวิสัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงฐนิดา  ฉวีวรรณภักดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงฐานิดา  สีสวยหูต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงฐานิดา  เหวย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงฐิตาภา  ต้นนารัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงฐิติยา  กุลคำแดง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธรรมจารีรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายฑีฆทรรศน์    สุวรรณสินธุ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงณญาดา  สอนกุลภักดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงณฐนนท์  แก้วสาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายณฐวัฒน์  ปานมีศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายณภัทร  คลังเงิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายณภัทร  ดวงสิมมา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณภัทร  เสาวภาคย์ไพบูลย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงณภัทรกาญจน์  ผานิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายณรงค์  อักษราภักดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงณัชชา  ตั้งตระกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงณัชชา  สาศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงณัชชา  สิทธิผล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขำดวง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงณัฏฐา  มาตะวงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จินตนานันท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เอี่ยมขัน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงณัฐกานต์  จันเทพา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โยธาทัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทักษิโน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายณัฐนนท์  วรแสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายณัฐนนท์  โฆษิตธัญญ์นนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทะแพงพันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงณัฐพร  ทิพยธร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงณัฐพร    นันทโพธิ์เดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงณัฐมน  ลักขณากรกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยทองคำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงณัฐริกา  สารีรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เมธาสิทธิกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงณัฐวลัย  ลี้สมบัติวัฒนะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์เทศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายณัฐวัตร  นันทะศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณรินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงณัถถาศีรี  ภมรศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงณิชกานต์  ทุริสุทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงณิชารัตน์  มูลมานัส โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงดนยา  ศรีตะบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายดนัยวิชญ์  ศรีตะบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายดนุเดช  ศรีตะบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงดลนภา  บุผาสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงดวงกมล  คำชาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายดิลก  อุณารัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงตวงภาณัช  อินมี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงติชิลา  เรืองกิจพิสัยกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายเตชทัช  โสรมรรค โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายถิรเดช  ปิ่นกมล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายทยากร  พันชุรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงทองประภา  พรรณะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงทัตพิชา  ผาทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายทิวเมฆ  สิทธิโชคกิจสกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายเทพทัต  ไชยชิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายเทวา   เรืองเดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายธนกร  ทองธิราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายธนกร    พงศ์มานะชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายธนกฤต  ช่างเหล็ก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายธนกฤต  โยธิกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายธนเกียรติ  อุดมโรจน์รุ่งเรือง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายธนชาติ  ขวกเขียว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายธนดล  เพ็ญกุลกิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายธนทัต  กาสกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายธนพนธ์  เวชเดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายธนพล  พรหมมา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายธนพล    วงศ์จันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายธนพัฒน์  เสนะบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายธนภัทร  ทิพยสุทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายธนภูมิ  ไตรยะวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงธนัชญา  ศรีสมบัติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงธนัชญา  แซ่ตั้ง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายธนาธิป  ฉัตรมี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงธนาภรณ์  ปทุมสาครกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงธนิดา  เฉยเมล์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงธมลวรรณ  โพธิจินดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายธราเทพ  โสภาเวทย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงธัญชนก  พรหมกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  สินสืบวงศ์ธาดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แหยมตุ้ย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงธัญญานันท์  ประเสริฐทวีพร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงธัญญารัตน์      อัคราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงธัญพร    เถื่อนโยธา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงธัญพิชชา    คงเจริญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญการี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงธันญาพร  มณีศิริรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายธันวา  วันงามวิเศษ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงธาราธาร  สิมมา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงธิญาดา  ธนาสุวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงธิดารัตน์  คุ้มเดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงธีรดา  พรมสูตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายธีรภัทร  พิทักเขต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายธีรวิชธนิน  ธนิกศุขนิธิพัชร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงธีราพร  ตันนารัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายนนท์ธรัฐ  ธีระพัฒน์ธัชกร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงนรมน  ถมพลกรัง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายนราวิชญ์  ทิพย์สุทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงนฤนาถ  วิเศษ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงนลิน  สินโพธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายนวพล  ชุมพล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงนวินทร์ดา  ดีมาก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงนัชชา  ถาวร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงนัฎฐา  เนาวเพ็ชร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงนัฐนันท์  เธียรธนเกียรติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายนัทธพงศ์  สุนทรชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงนันทิยา  อุ้ยอั้ง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายนิติ  ตรีดำรง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงนิติชญา  กลางคาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายนิติศาสตร์  ศรีจุลโพธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงนิภา  แก้วศรีสังข์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงนิรชา  นิยะนุช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงนิรัชชา  หินะสุทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงนิศมา  ยาพรหม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงนิศานาฏ  แก้วหิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงนิศารัตน์    ชมโลก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงนุชวรา  สมศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงนุศรา  สิมมาหลวง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงนุษบา  นิลเกตุ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายบรรณวัชร  เอกภพธนนันท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีวรษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงบัณฑิตา  เพียรภายลุน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงบัวชมพู  วงศ์ไชยา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงเบญญทิพย์  อุณาสิงห์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายปฏิวัติ  ไชยจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงปฑิตตา  เตินเตือน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงปณดา  กิจวัตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงปณิชา  แสงอาวุธ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงปณิตา  สุระคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงปณิตา  เสมอสมัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงปดิวรดา  สะวิสัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงปทิตตา  ชาวชายโขง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงปทิตตา  บัวใหญ่รักษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงปนัดดา  พระประเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายปพนวิตร     จังคศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงปพิชญา  หอมขจร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายปภังกร   บวรศักดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เป็นพร้อม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงปภาวรินท์  ชมภูนิมิตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงประภัสรา  ศรีสร้างคอม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงประภัสสร  แสงทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงปราณปรียา  นวลสุวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงปราณปรียา  เย็นเหลือ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายปรินทร  สงวนบุญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงปรีดาวรรณ  กงนาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายปรุฬห์  แสงโชติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายปวเรศ  ทรงเกียรติศักดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายปองภพ  ศรีสูงเนิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงปัญญาพร  รุดพิมาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ดอนโพธิ์ก้อม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงปัณณธร  ศิริกิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงปาณิศา  ปานิเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงปาณิสรา     พุทธามาตย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงปารีวา  อามาตย์มนตรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงปาลิตา  โชติทุม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงปินภาฎา  ไศลบาท โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงปิ่นหยก  แสงหาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงปิยนุช  อนันตกิจโสภณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงปิยวรรณ  เคหฐาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปิตะสุทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงปิยะธิดา  กาหวาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงปิยะพร  อัฆะรา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายปิยังกูร วิชิต  ปิยังกูร วิชิต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงปิยาภัสร์   รัตนะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายปุริต  กันโสม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงไปรยา  สุทธากรณ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงผกากาญจน์  ณ สุนทร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายพงศ์วสิษฏ์  สิงหานิล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายพชรพล  จันทร์ดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงพนิตนันท์  เกิดสุขตระกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงพรชนก   พ่อบาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงพรชิตา  หัสสา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงพรตระการ  วิภักดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงพรทิพ  เตนากุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงพรทิพย์  เหมาะชาติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงพรนภัส  ชัยอาวุธ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงพรพรรณ  พัวตนะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายพรภวิษย์  ขำสมบัติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายพรภวิษย์  สกุลคู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงพรรัชดา  สุทธิ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงพรลภัส  ชัยอาวุธ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงพรสินี  หาริกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายพรหมมินทร์  บัวพันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงพลอยชนก  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงพลอยสวย  บุบผาสังข์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงพศิกา  วิเศษสุนทร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงพัชญาภา  ตาดำดวน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายพัชรชัย  บุญทรัพย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงพัชรพร  อัมภวา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงพัชรากร  อาจสม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงพัชราภา  สมัยงามสิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงพัชรินทร์  เตนากุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงพัณณิตา  จันธิราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายพัทธดนย์  ปัดสาแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สาวะรีพล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายพัสกร  พรชนะรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายพาทิศ  ชวนชูใจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพิชชาพร  เจริญศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงพิชญา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงพิชญาลักษณ์  เทียงมา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงพิชาญาภา  แสงฟ้าม่วง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายพิเชษฐ์  สิงหัส โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประสงค์เสรีนนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  พุทธมนตรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงพิมพ์ลลิตภัทร  เกตุกันท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงพิมมาดา  คิดเห็น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงพิยดา  คะณะโท โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงพิยะดา  แข็งแรง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงพิริศา  โสภิณธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงพิสินี  ยางสุด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายพิสิษฐ์  อิงไธสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายพิสุทธิกมล  จ่าพันธ์นา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายพีรณัฐ  รัชตเมธี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายพีรพัฒน์    อินทะวงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายพุฒิพงศ์  กลัดณรงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ฤทธิ์นายม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายฟาฮัท  มัสโอดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงภคพร  แก้วรินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายภคพล  สีหานนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายภรัณยู  ใสมรรคา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงภัททิยา  กลัดเพชร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงภัทรดา  ลือดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงภัทรธิดา  จอดนอก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงภัทรธิดา  รังษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงภัทรภร แอนจี้  อินทะวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงภัทรวดี  จุลปาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ราชบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายภัทรากร  สมดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายภากร  อนันตคำนึง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายภานุวุฒิ  พิมโยธา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายภิญทิพย์ภากร  ทุริสุทษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายภีศเดช  วลีพิทักษ์เดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายภูดิท  สหัชพงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายภูมิพัฒน์  รุ่งศรีศรัณย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายภูริณัฐ  ยุพา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายภูริณัฐ  หงษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงภูวศา   เกษมสุวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงมณีทิพย์  มหาพงศ์ไพศาล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงมณีรัตน์  แก้วอุ่น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงมนต์นภา  วงศ์พรม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายมนทกานต์    วีระคุณาพร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงมนัสนันท์  ช่วยชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงมนัสนันท์  ตุลยวรรธน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญณัฐรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายมัฆวัน  พลศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายมังกรทอง  ปัทธรรมราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ชาวชายโขง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายเมธาสิทธิ์    ป้องคำสิงห์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงโมนัย  เชื้อสาวะถี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายยศกร  วิไลพันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงเยาวพา  รัตนสุรินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงโยษิตา  วิจารณรงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายรชต  นันทา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงรตินาต  มีเคลือบ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงรวิภา  ปุริวัฒน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงรสมินันท์  วงหาจักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงรสิตา  อนุการสกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  นนท์ไทย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายรัฐชานนท์  ขุนใหญ่ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายรัฐภูมิ  พิมพ์ภากรณ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันเทพา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายราเมศวร์  แก้วเมือง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงริรัลดา  นภาสกุลคู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงลักษมี  จุลละสุภา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายลัทธพล  เปรมประสพโชค โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พุทธามาตย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงวรดนู  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายวรพจณ์  พรหมมาศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงวรวีร์  สิทธิภาพ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงวรัชยา    เบ้านู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงวรัญณัฏฐ์  แข็งแรง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงวรัตรา  สารีรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงวรินทรา  ชัยจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงวริศรา  ชลันบุรึธรรม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงวริศรา  สุทธจรรยา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงวริศรา  อารยะรังษี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงวริษา  นันทพรสิริพงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงวริสรา  แสงจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายวายุพัฒน์    บรรณารักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงวาสิษฐี  ศรีสุข โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงวิจิตรา  บรรณารักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงวิจิตรา  พันธ์เพชร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงวิชญาดา  ไตรยางค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงวิชญาพร  แสนสุข โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงวิรัตติญา  สว่างโสดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงวิลาสินี  กิตติศักดิ์ตระกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายวิษณุ  ถันชนนาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงศจี  ตั้งสมบัติสันติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายศตวรรษ  ตรีรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงศรัญยา  สีหไตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายศรัณย์  พรมแก้วสี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงศรันญา  เรืองฤาหาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงศรุตา  นาตาล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงศศิตา  เตโช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีดารักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงศิรดา  จันทรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงศิรประภา  สินไชย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงศิรภัสสร  โหราฤทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  บูชากุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงศิริภิญญา  คำแพงศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงศิริลักษณ์  นามบุรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายศิวกร  วงศ์นุกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายศุภกร  ฝ้ายขาว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายศุภกิจ  สุกทน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายศุภกิตติ์  อิทริฤทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายศุภณัฐ  แก้วเต็มคำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงศุภนุช  สิงสีทา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายศุภเมธ  เครือวัฒนเวช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายศุภฤกษ์  เศษรักษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงศุภลักษณ์  โสภาพิมพ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงศุภาพิชญ์    ศรีเชียงสา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิ์ชัยศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายสรณัฐ  ไกรยราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายสรยุทธ  โคศรีเพชร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายสรายุทธ  บุญชม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงสรินภา  เห็มสมัคร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายสหรัฐ  ศิริศักดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงสายสวรรค์  กันชะนะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายสิรภัทร  ลิมโพธิ์ทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายสิริไชย  เร่งศิริกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงสิริยุพา  รัตนคุณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีนารักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงสิริสารามา  พุดนอก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงสุคนธวา  สุนารัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงสุจิตรา  บรรณารักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงสุชาดา  มินะสิงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงสุชาวดี  เทพพิทักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายสุชิน  บุตรแสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงสุดาทิพย์  ด่านระหาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงสุดาวรรณ  พรหมกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงสุทัตตา  รุ่งโรจน์รังสิกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายสุธรรมมา  แสนยีน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงสุธารัตน์  เตียวศิริชัยสกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงสุธาสินี  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงสุธาสินี  ทิพย์มะณี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงสุปรียา  ภัทรชนน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงสุปรียา  หงษี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงสุพรรณี  หงษี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงสุพิชญา  ชัยจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงสุพิชญา   แก้วลา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายสุภกิจ  ศิลธรรม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงสุภพัชร์  ธรรมวงศา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงสุภัสสรา  นันท์โพธิ์เดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงสุภาวดี  มาลีหวล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายสุรวิศ  นิลเกตุ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายสุรวีร์  ราชกิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงสุลลิตา  ทองขันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงสุวพิชญ์  คู่เรืองรัมย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายสุวิจักษ์  ธีรกุลชัยกิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงสุวิชาดา  คำภูษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงสุวิดา  เจริญทรง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  กลัดเพชร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายเสฏวุฒิ  อุทุม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายโสภณ    บุระเนตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงหทัยชนก  นามโบราณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงอณิสร  โคติเวทย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายอดิศักดิ์  ชัยจิต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายอธิษฐาน  โกมิล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงอนันตญา  สุโพธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงอนันตญา  อุปวงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงอภิชญา  สุไลมาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงอภิชาดา  พลภักดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายอภิวัฒน์  ราชาดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายอภิสิทธิ์  กิจประเสิรฐ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงอรกานต์    พึ่งโสภา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายอรชุน  รัชตเมธี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงอรณิช  หัสสา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงอรณียาพร  โลจันทร์ต๊ะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงอรปรียา  ไชยปัญญา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงอรพินท์  แสงเอก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงอรวรรยา  สำราญชื่น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายอรัณย์  วัชรชันย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายอริย์ธัช  คุณวิศรุต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงอริยา  โพธิเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงอลิศรา  ฤทธิ์จรูญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายอเสข  ปัญญาวงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงอัมภิกา  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงอาคิรา  เนาวรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายอาณัติ  บุญยืน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายอาทิตย์  ดวงมณี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงอาทิมา  ไพวงศา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายอามีนทร์  มหาศิริพันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงอารดา  มหาพงศ์ไพศาล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงอำพร  สีอ่อน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายอิรวัฒน์  สุดจริง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  ปัตทะนนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงอุมากร  ชัยไพร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงอุศณิษา  ชมภูนาวัฒน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายเอกเพชร  เอกอุ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายเอกมงคล  มีดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายเอกรัฐ  แต้สุวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายเอกศิษฐ์  จุมพฏสุนทร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงเอมอร  กิ่งคาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงเอื้อมพร  วาปีสิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายไอยรา  สุคนธรังสรรค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงุอุมาภรณ์  บับพิบูลย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงกชกร  ประเทศสิงห์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายกณวรรธน์  วิภักดิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงกนกพร  ลาสา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงกนกพิชญ์  นนทะเสน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงกนกวรรณ  ด้วงมะลี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยโคตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงกนกวัลย์  จันทะผล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงกรรณิการ์  ชาติทุ่ง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงกรรณิการ์  ศิริภูวงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายกริชนพคุณ  กองแก้ว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายกฤตวิทย์  คำฉ่ำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
517 นายกฤษฎา  พลสุวรรณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายกฤษฎา  วิชาชัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายกฤษฏา  อำนวยการ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายกฤษณพงศ์  แก้วกำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงกฤษณาพรรณ  วรรณหินทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นายกฤษพล  พิมพาศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายกวีวัฒน์  ดรน้อยโม้ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายกษิติ  สมาขันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายก้องภพ  ทันเยี่ยม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิมมากุล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงกัณฐกรณ์  อุตส่าห์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงกัณฐิกา  ชาติดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายกันต์นภัทร  แก้วม่วง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงกาญจน์ณอร  ผสมประโยชน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
531 นายกายภัทร  แสงเพชร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายกิตตินันท์  ขันตี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายกิตติภพ  ประดิษฐ์ศิลป์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายกิตติศักดิ์  นพเก้า โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายกิตินันท์  จรเสถียร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงเกสรา  กาสังข์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงแก้วกัลยา  ไหวดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงแก้วเก้า  เพ็งเก่ง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงเขมิกา  มุสิกา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายคงกระพัน  ลือชา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายคมสัน  อยู่ทุ่ง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงครองขวัญ  ช่วยสวัสดิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงจณิสตา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายจตุรภัทร  พรมบุบผา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
545 นายจักรพันธ์  มาศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงจัสมิน  ทร็อทมัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายจาฏิพัศย์  วังสีคุณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงจารุพร  ธรรมสนอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงจิรนารถ  แสนอุบล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงจิรประภา  สารธิราช โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงจิรภัทร  ยอดแก้วพิสัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงจิรภิญญา  ฉาไธสง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงจิรภิญญา  มาตนาคุณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงจิราพัชร  หลอดทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายจิรายุ  นะที โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีสร้อย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายจีรภัทร  ปานแก้ว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงจีรวรรณ  กมล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เนียมสกุล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายเจริญชัย  รัตนพันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายเจษฎา  ชาวยศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงเจียระไน  อภัยภักดิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงฉัตรญาภรณ์  ชารีวัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายฉัตรพล  เอิบกมล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายฉัตรมงคล  กมุทศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงชญาดา  สิงหอำไพ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายชญานนท์  พะหา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงชญานิน  สุขา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงชญานิศ  ชื่นใจ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงชฎิลดา  ภักดีเจริญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงชนัญญา  ค้าขาย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงชนาพร  พันลำภักดิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงชนิตาภา  รูปขันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงชรัญญา  คนล้ำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงชลธิดา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายชลสิทธิ์  จิตมาตย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงชลิตา  อุดมทรัพย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  คงศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายชิตวัน  ชำนาญมะเริง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายชิษณุพงศ์  โพนพุธ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงชุรีย์ทร  สายทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงโชติกา  มูลสาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายญาณภัทรชวกร  ผาทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงฐานิดา  น้อยมงคล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงฐิตาพร  ภูครองจิตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
586 นางสาวฐิติมา  โคตพันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ธินาธุวงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายณฐกฤต  แพงแสนทรัพย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นายณฐพล  ภารจรัส โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงณทนน  แก้วกระจ่าง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงณัชชา  พลอยสดใส โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงณัฏฐรินีย์  สุพมาตร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายณัฐ  แก้วละคร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวณัฐชยา  จันหล่น โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงณัฐชยา  เนาวสี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงณัฐฐาพร  บรรณบดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เจ็ดกลาง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
598 นางสาวณัฐณิชา  ศรีหาบุตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายณัฐดนัย  ไชยหงษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงณัฐธิชา  ฝ้ายขาว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงณัฐนันท์  จินะไชย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
602 นายณัฐนันท์  พันธ์พิมพ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงณัฐพร  ตระกูลพริษฐ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงณัฐพร  พงศ์ษากลาง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายณัฐพล  แซ่เอี้ย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์แก้ว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายณัฐภัทร  เหล่าพุทธา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงณัฐวดี  อ้วนแก้ว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายณัฐวัชร  อินทร์กา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมทพงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงณัฐสิชา  คำสอน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงณิชารีย์  ภูอกิจ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงณิชาวีร์  ม่วงจันทึก โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงดวงตะวัน  ขันคำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงดวงฤทัย  ออระศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงดาวนภา  ภูวงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงตรีรัตน์  เรืองรงณ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายตะวัน  นาคทัศน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายตันติยาวัฒน์  มูลหอม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงทัณฑิกา  เจริญธรรม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงทิพรัตน์  แก้วรอด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงทิวาพร  พลราช โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงทีรยา  สุขมา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายธนกฤต  กินเสน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายธนบดี  ภูจอมดาว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายธนพงษ์  สะภูทิพย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
627 นางสาวธนพร  ปัจจิมพฤกษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงธนพร  โยธะวงศ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
629 นายธนพล  กมล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายธนพล  แซ่แต้ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายธนภัทร  อัคฮาด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายธนภูมิ  สีชมภู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายธนัช  ใจทัศน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายธนากร  สนิท โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายธนาทร  โพธิจร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงธนิสร  สุขา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายธเนศ  สุริสา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงธมนวรรณ  ดงนอก โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงธรรมพร  สงวนพฤกษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายธราดล  สุขสำราญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงธัญชนก  ประชุม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงธัญญา  เทศศรีเมือง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงธัญธร  คันธนู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
645 นายธันวา  ฝ้ายขาว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายธานัท  นุชนางชูสิน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงธิดานันท์  ผิวเงิน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงธิดาพร  ศรีสร้างคอม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรราช โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงธิติยาพร  ปักขะพล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายธีรดนย์  ชานุบาล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงธีรนาฎ  รัตนมงคล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายธีรพงษ์  สีเสมอ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายธีรวัฒน์  เมืองหลวง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายนครินทร์  อินทรเนตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายนนทพันธ์  พิมพา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายนพวิชญ์  สมบูรณ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงนภัส  นามกุล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายนภัส  โถแก้วเขียว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงนภาโชค  โคกสถาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงนมัสญา  บุตรสาระ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายนราธิป  พรหมประกาย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงนริศรา  วุฒิชาติ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงนฤมล  นนทะแสง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงน้องนภัส  รงค์โสภณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
666 นายนัฐพล  ลัทธิรมย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายนันทเดช  วงศ์ไชยา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายนันทพงศ์  ชุมศร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงนาราญา  ยอดประดิษฐ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายเนติวุฒิ  มณีมนต์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายเนธาน  นอร์ดควิสท์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์ศิริ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงบุณยวีร์  คำมันตรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงบุบผา  แก้วเชียงหวาง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายเบนจามิน  กรีนเวล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงปฎิมากร  พลศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
677 นางสาวปฏิพร  หงษ์ทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายปฏิพัทธ์  ศิลาคม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายปฏิภาณ  วังคะฮาด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงปทิตตา  แฝงวงคำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงปนัดดา  ธรรมขันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงปพิชญา  เคหฐาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายปภังกร  แก้วจันทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงปภัสรา  นิบรรพต โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินกง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายปรเมษฐ์  ศรีใจ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายปรวีร์  คุ้มไทย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงประภัสสร  ประยงค์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงปริชญา  ทระทึก โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงปริชญา  นาศฤงคาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายปริญญา  มะละเว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงปริศนนันท์  ลาภคุณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  เวียงคำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายปองพล  วงศ์ศรีชา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
695 นางสาวปัฐทิชา  พาสุข โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงปัณฑวรรณ  สุวรรณชาติกุล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงปัณณพร  สีสาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายปัณณวิชญ์  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงปาณิศา  ชูบุตรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงปานอรุณ  ศรีภักดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีนิล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงปาริษา  อนงค์ชัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงปิ่นมุก  แก้วนามเมือง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญกลาง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
705 นางสาวปิยธิดา  บัวบาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายปิยพัทธ์  พรมภักดิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงปิยะดา  บุญกลาง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ดวงแก้ว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
709 นายพงศธร  สูฝน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
710 นายพงษ์พิสุทธิ์  กับบุญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายพชรพล  ชนประทาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงพนิดา  งามวงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายพรจักรี  โสภาจร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงพรชนก  สิงห์ดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงพรทิพา  คูจินดา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
716 นางสาวพรประภา  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงพรรรณกาญจน์  อุทัยแสง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงพรลภัส  อ่อนโคกสูง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงพรศิริ  บุสุวะ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
720 นางสาวพัชรนันท์  บัวคอม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงพัชราภา  สมสา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงพัชรินทร์  เคนาอุประ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายพัทธนันท์  พรมแพงดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงพัทธมน  สิงหศิริ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายพานุกร  ยามดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
726 นางสาวพาราพร  ปาละสาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงพิชญธิดา  จันทรัสสะ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงพิชญาดา  ภักดีวุฒิ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงพิชญาภา  คำปัญญา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงพิณพาทย์  อาจหาญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงพิยดา  นามกิจ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
732 นางสาวพิยดา  ริ้วทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายพิรัตร์  ศรีอุดร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงพิราภรณ์  ทันศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงพิราวัลย์  สวาทวงค์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายพีรพัฒน์  ประจันนวล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายพีระพล  พิมพา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายพีระภัทร์  พิรักษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
739 นางสาวเพ็ญนภา  คุณปัญญา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงภณิดา  สระโสม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงภักณิภา  แก้วอุดม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงภัคธีมา  หมื่นคำแปง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงภัทรณิษฐ์  ภามัง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงภัทรนิชา  สมจิตพิจารณ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
745 นายภัทรพล  โพนทัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองเจริญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายภาคิไณ  มุระดา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายภาคิน  ดาสา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายภาณุพงศ์  นามวิเศษ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
750 นายภาณุพงศ์  เมืองแสน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายภานุพงษ์  พรมกัลย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แสงศิลา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายภูมิพัฒน์  กะตะศิลา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายภูมิพัฒน์  จินโจ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายภูมิภัทร  เหมืองทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายภูมิรพี  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายภูรินท์  จันทร์หล่น โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายภูรินท์  บุญพา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายภูริพัฒน์  เกิดกลาง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายภูวนากร  อ่อนนอ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายมงคล  โคตะวงค์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงมณฑกานท์  เรืองโสภา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงมณีรัตน์  สีแก้ว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงมนัสวี  ศรีจันทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงมาลาชาติ  แก้วสิมมา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงมาลิษา  ทัศนัส โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายเมธัส  ฟองสารี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายแมก  บิกเคิร์ท โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายยงยุทธ  เวียงคำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงยุพารัตน์  จันทร์ศิริ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงยุวดี  มางิ้ว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงยุวธิดา  โคตรธิสาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายรวิสุต  วงษ์คำซาว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายรังสิมันต์  พลาหาญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงลลิตา  กนมทำมา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงลวิตา  ทองดอนเปรียง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายวงศธร  ธรรมขันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายวชิรวิทย์  มะลิลา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงวรดา  นันทขันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงวรนุช  บุรัตน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายวรพงศ์  พฤกษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงวรรณวรี  โสนาเรือ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงวราภรณ์  สุทธิโสกเชือก โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงวรินดา  อินธิยา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงวริศรา  บุญยะรัง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
786 นางสาววันวิสา  โคตะวงค์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีศิลป์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายวิริยะ  บัวบาล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายวิศรุต  แสนบึง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายวีรภัทร  สุวรรณรอด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายวีระภัทร  ฐานะ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายวุฒิชัย  แพงโคตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายศรัณยู  เวชสิทธิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงศรีวราภรณ์  อินทพาษ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ถุงแก้ว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงศศิธร  ลีระบุตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงศศิธร  ศรีสุระ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงศศิธร  ใจสุข โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงศิริดนยา  กุนเสน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนบุตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายศิริวัฒน์  โลหะปาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงศิริอาภา  พิสัยพันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายศุภกร  หอมทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายศุภโชค  ชัยชาติ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายศุภโชค  ลือคำหาญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงศุภรัตน์  รัตนติสร้อย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยเพ็ชร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงศุภานัน  เบ้ารักษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงศุภิสรา  หงษ์ภูมี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายสรยุทธ์  พรพิรุณโรจน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายสรวิชญ์  ดาวยัญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงสริดาพร  อัคฮาด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงสลิลทิพย์  วรรณสาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายสหรัฐ  ศาตสมบูรณ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายสิทธิกร  ฉาไธสง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายสิรภัทร  แสงดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายสิรวิชญ์  พิสัยพันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงสิรินทิพย์  บุญสา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงสิริมาพร  สมวงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงสิริยากรณ์  เหล่าชัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงสิริวิมล  จอมทิพย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงสิรีธร  แก้วรอด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายสิฬายุ  เคหะฐาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงสุกัลยา  บุญจันที โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงสุทัตตา  กองธรรม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงสุนิสา  ธิมาชัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงสุพินญา  งามลุน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงสุภาพร  สอนบุญมี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงสุมนรัตน์  เหรียญทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายสุวรรณชาด  เศษสุวรรณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงสุวรรณรอด  สระโสม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายสุวลักษณ์  ศรีสุภะ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุวจันทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สารศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงหทัยทิพย์  เคนาพิมพ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงอจิรวดี  รางศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
837 นายอดิศักดิ์  สามา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงอธิตยา  งามประเสริฐ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีพุทธา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงอนัญญา  สิงทิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงอนันตญา  นามดวง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
842 นางสาวอนันตญา  สกุลพงค์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงอนิสา  อินทชาติ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายอนุชา  กันธิมา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายอนุชิต  เคหะฐาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงอนุธิดา  แซ่โง้ว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงอภิญญา  สิมสา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายอภิรักษ์  สังข์เมื่อง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายอภิวิชญ์  หงษ์ษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงอภิสรา  พิมพ์ภักดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
851 นางสาวอมรรัตน์  เจริญวัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงอรณิชา  มิตรภาพ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงอรณิชา  สูฝน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงอรนุช  ศรีสุขจิตร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงอรปรียา  โทบุตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงอรพรรณ  แท่นหิน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายอรรถพล  แดงบุดดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงอริศรา  อนุสรณ์ประเสริฐ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงอริสา  บุญมีประเสริฐ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายอลงกรณ์  ต้อนโสกรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายอัครพล  นาเจิมทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงอัจฉรา  สรรพวิเศษ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงอัญมณี  สังข์เขียว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายอัธรพล  เครือสาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายอานุภาพ  สุวรรณรอด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงอาภรณ์  ศรีจักร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงอารียา  ดงแสนสุข โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญทัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายเอกรัฐ  ทับชา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายเอกสิทธิ์  สุววรณวงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงเอมี่ วีเวี่ยน  นีดแฮม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายเอื้ออังกูร  สุวรรณพันธุ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงกชกร  จันทะนนตรี โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงกนกพร  บัวถนอม โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงกนกภรณ์  กิ่งคำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงกนกรัตน์  ยอดใสย์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงกมลพรรณ  คงสุวรรณ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายกฤษกร  ดวงจันทร์ดี โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงกฤษณา  ชมภูเขา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายกวิลพล  พิลาอาจ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายกันตชา  ธรรมดา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงกันยาวี  ทีหอคำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายกัมปนาท  พรรัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายกานตพงศ์  บัวละคร โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายกิจเกษม  มาตจุฬา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายกิตติกร  แซ่อึ้ง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายกิตตินันท์  จันทร์อ้วน โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงกุลจิรา  รักษาศรี โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายเก่งกาจ  เลิศวิชชุหัตถ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายเกียรติก้อง  เลิศวิชชุหัตถ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงขวัญชนก  ทันใจ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงคกิรา  เศรษฐมวกุล โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายคณิศร  ศรีหาบุตร โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงคีฏาณภัสส์  หอมสมบัติ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงงามแสงเดือน  สายสุวรรณ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงจณิสตา  เกตุพันธ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายจักรภัทร  โทสวัสดิ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงจันทร์รยา  อุปเสน โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงจิกะพร  ทวีลาภ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายจิตริน  บำรุงศรี โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงจิรฐา  วารุกะ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงจิรภรณ์  บุญศรี โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายจิรวัฒน์  ทองโสม โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายจิรวัฒน์  อะโคตมี โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายเจริญชัย  พลคราม โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงฉัตรฑริตา  ปานทอง โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงชญานี  อัมไพ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงชนกนันท์  ปุนนา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงชมพูนิกส์  พิมพ์กรม โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายชรัลยวัฒน์  ใจดี โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงชลธิชา  ผิวขำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงช่อเอื้อง  เภ้าสร้อย โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงชัญญานุช  ไชยโภค โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงชิชา  มาปังโม โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงชิญญานุช  บรรณบดี โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จำรูญรัตนากุล โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขโสม โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงซาล่าฟิน  อุ่นวิเศษ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงญาณภัทร  นนยะโส โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายฐากร  ผิวผ่อง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงฐิตินัดดา  ประภาธรรม โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงฐิติภรณ์  แก้วสะอาด โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงฐิติมา  แก้วแสนชัย โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญภา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายณธพล  แสนเทพ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายณภัทร  ผดาเวช โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงณรัตมน  องอาจ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายณัชชนก  พลชัยยา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงณัชชา  พรหมมา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงณัชชา  ัจันทร์ศรีนวล โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายณัฐกฤต  ศรีคร่ำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายณัฐกิตต์  ใจหาญ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  ศรีสด โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงณัฐณิชา  ราชหาด โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายณัฐดนัย  อุทัยเรือง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายณัฐดนัย  ไชยรถ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายณัฐพัฒน์  เพชรคง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงณัฐพิชยา  ภูพันนา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายณัฐภพ  อึ้งตระกูล โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายณัฐภัทร  ไชยโภค โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงณัฐรดา  สุธรรมป๋า โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายณัฐวัฒน์  บ่อสุข โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงณัฐวิภา  ไพรนาทม โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงณิชกานต์  พระสว่าง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายเด่นดนัย  แก้วนิล โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายตะวัน  วันตา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงตะวัน  อ่อนโก้ก โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายไตรภพ  สุวรรณธาดา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงทัศวรรณ  จำเริญใจ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงทิตาธร  กอบุตร โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงทิพากร  เทศประสิทธิ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายทีปกร  รุ่งจินดารัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายธนกร  วันตา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายธนดล  รันนันท์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายธนดล  วงษ์ปัญญา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงธนพร  ศรฤทธิ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงธนพร  เคหะนันท์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงธนพร  แก้วใส โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงธนภรณ์  ประเสริฐผล โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนผึ้ง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายธนากร  เนื่องแก้ว โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงธนาพร  ดีท่าโพธิ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงธัญญาเรศ  อินทา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงธัญยพร  เชื้อเวียง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงธัญวรัตม์  แก่นโสม โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงธันยธรณ์  บุญธะรา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงธิดารัตน์  กุลรัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรพต โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายธีรดนย์  กวนพา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายธีรวัฒน์  พลเยี่ยม โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายธีรศักดิ์  สมบัติตรา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สมขาว โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงนภาพร  สุขรี โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงนวนันท์  เลือดขุนทด โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงนัฐกุล  ศรีพึ่งจั่น โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงนัทธกานต์  พิมพา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายนันทภพ  ระหารนอก โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงนันทภัค  ระหารนอก โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงนิโลบล  กมลเก่งเรียน โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงบัณฑิตา  บัวเรียน โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงบัณฑิตา  มูลโต โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงบุญธิชา  จันทร์ละคร โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายปฎิพล  ทักษิณ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงปฏิญญา  ไกยสิทธิ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายปฏิภาณ  ปานทะเล โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายปฐพี  บึงกาญจนา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงปณิศรา  จินาวรณ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ราชาทุม โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงปภาวรินท์  ปึวันนา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงปภาวรินท์  ไชยสุระ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ปัญโญกิจ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงปรวิศา  กัญญาจิตต์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายปรีชาพร  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงปวริศา  ป้องนาทราย โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายปัญญพนต์  สุขรี่ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงปัญญารัตน์  อภัยโส โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงปิ่มประภา  สุจันศรี โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงปิยนุช  คำพิลา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายพงศพัฒน์  สุพร โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายพงศภัค  เกตุพันธ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงพรชนก  วงค์พิพัฒน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายพรพัชร์  หันดี โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงพรรณชนิดา  สามาจักร์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงพรรณภา  กตสุริย์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงพรรวษา  สุภาสัย โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงพรรษนันท์  จันทร์เมือง โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงพราวพุธธ์  สิงห์ลี โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงพัชรมัย  นิลวัลย์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พันธ์หล้า โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงพัชราภา  พร้อมสมุทร โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงพัฒนาวดี  แสงเงินยอด โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงพัณณิตา  แสงคีรีเขต โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายพัทธดนย์  โพธิ์ศรีน้อย โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงพิชญา  เชียงคำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายพิทวัส  รัตนติสร้อย โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายพินธคุปต์  ต้นหา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงพิมณภัทร  ติดทอง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงพิมผกานต์  พุทธาอามาตย์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงพิยดา  ขันอาษา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงพิรดา  ทักษิณ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงพิรดา  สันติวิวัฒนพงศ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายพีรณัฐ  วรรัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงพีรดา  สีดาน้อย โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายพีรภาส  คำลัยวงค์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายพีรวัส  พรมแดง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ทองมหา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำสีลา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงภวรัญชน์  ปานิเสน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงภัคจิรา  ธงชัยธีรเดช โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายภัคพล  ศรีหลง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงภัทติมา  ทองแดง โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงภัทรดา  ทองแดง โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงภัทรพร  เพ็งคำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงภัทราพร  ธรรดาชัย โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายภัทราวุธ  โพธื์คำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงภาณิศา  สุวะศรี โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายภาณุพงศ์  อุตรธิยางค์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายภาณุวัฒน์  กองเงินนอก โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายภูณพัชร  ศรีลาวรรณ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายภูตะวัน  ศรีทัพไทย โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายภูวเดช  ภูไชยแสง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายภูสิทธิ์  ชื่นชม โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงมนทกานต์  แท่นประทุม โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงมนันญา  พิทักษ์วงษ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงมัญชพร  ชมภูพาน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงมุฐิตา  คำมูล โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงเมขลา  สอนโพธิ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายยศพล  โสภา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงยุพารัตน์  ปัญญาวรรณ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายรชต  มาพลาย โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายรณกร  เบื้องสูง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายรวิพล  ธงชัยยศ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงรสธร  ปีวันนา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงรักชนก  แซ่โค้ว โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายรัชชานนท์  บุปผา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงรินทร์ญดา  โมงขุนทด โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงรินลดา  ผดาเวช โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงลักษณารีย์  เนตรภักดี โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงวนิชชา  แสนหมื่น โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายวรกิจ  สมหวัง โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายวรชิต  ศรีเกษตร โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายวรวัส  วัลลา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงวันวิสา  จันทร์ละคร โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายวิชญะ  ศรีสว่าง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายวิทวัต  แก้วคำสอน โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงวิรดา  สายตำลึง โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงวิรากร  บุตรพรม โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงวิลาวัลย์  นาทอง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงศรีสุรัตน์ทัศพรณ์  บุติมูลตรี โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงศศิวิมล  อินภิรมย์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงศิริลักษณ์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงศุภกานต์  เชื้อชม โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายศุภชีพ  โดนโยธา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายศุภณัฐ  หลักชัย โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงศุภธิดา  บรรเทา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายศุภเสกข์  ล่าฟองคำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายสกลกร  กองแก้ว โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงสมิตา  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงสรัญญา  นางาม โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงสลิลทิพย์  นิตยาชิต โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงสวรรยา  ปานทองสี โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงสวรรยา  หาญคำหล้า โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายสหภพ  คำชู โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงสายธาร  ผายพิมพ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายสิรภพ  คำพิลา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายสิรภัทร  สวนบ้านไผ่ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงสิริกันยา  วงศ์ก่อ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงสิรินาถ  อภิบูลย์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงสิริยากร  ทัพซ่ายขวา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงสิริยากร  เพชรวิสัย โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงสุชาวดี  เสาะสมบูรณ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายสุทิวัส  สุรเกตุกิจ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงสุนิตา  นามวงศ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงสุพัตรา  คะนะวาปี โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงสุภานันท์  โดนโยธา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงสุภาพร  ไตรนิคม โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายสุรนาถ  นาใจคง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงโสภิดา  ผูพงษ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  วิชา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ผาสุข โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายอชิตพล  ตรีศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายอดิเดช  ต้นเงิน โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงอติกานต์  สมัญญา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายอติเทพ  ศักดิ์แสงโสภา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงอธิชา  พระไตรราช โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงอนินธิตา  เรียมแสน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงอภิชญา  แสนสีมนต์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายอภิวัฒน์  มีแก้ว โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงอรกัญญา  ผ่องใส โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงอรปรียา  ทุมสา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงอรปรียา  รินทา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงอริชรา  คมขำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงอัญชัน  สอดเสน โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงอัญชิษฐา  พนมเริงศักดิ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายอาจอง  วงศ์หาบุศย์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงอาชิรญาณ์  จันดาแสง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงอิดศดา  ศรีเภ้า โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงอินทุอร  แย้มยวน โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายเอกพันธ์  เสนสาย โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงชลิตา  ศรีวงษา โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงณัฐนันท์  คำสิทธิ์ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงณัฐนิชา  โทสาลี โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงปรมาภรณ์  คำกุลมี โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ไสยศาสตร์ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงมัณทนา  สุขแสวง โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงรุ่งนภา  สงวนรัตน์ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงลลิตา  วรรณวงค์ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงอนิญญา  เคหฐาน โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงกชกนก  นวรัตนากร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงกมลชนก  เทพอุดร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงกรรณิการ์  เวียงวิเศษ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายกฤษณะ  บัวชาบาล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงกัญญาพัชร  รัฐนิยม โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายกาวินรัตน์  งามดี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีประสงค์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงกุลณัฐ  คำแหล่ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงกุลธิดา  คำแหล่ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงแก้วดวงพร  ชัยวงค์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงขวัญจิรา  อามาตมนตรี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงคณัสนันท์  คงทัน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงจารุวรรณ  ทศศะ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงจิรสุดา  คลังแสง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงชฎาพร  โพธิ์หล้า โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงชฎาภา  ธรรมสุนา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงชนมณี  ตรีธรรมกุล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงชนันธร  หมั่นคง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงชาลิสา  มาคล้าย โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงชิตาพัณณ์  ภูวศรุตประสิทธิ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงซาร่า  คอตแดนติ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงฐิติกานต์  เรืองจันดา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงณกัญญา  ศรีเชียงหวาง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงณัชฐิณี  โสดารัตน์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กุตเสนา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิลเขียว โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายณัฐวุติ  ภาคภูมิ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายเดชดนัย  วรรณคำโกฏิ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายตนุภัทร  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงทนัชชา  พลแสน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงธณัสญา  เครือทองศรี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายธนริศ  สว่างศรี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายธนวัฒน์  ผือฮีเขวา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายธนากร  สุทธิประภา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงธัญชนก  ดงราษี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บัณฑิต โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงธัญลักษณ์  พัฒน์ปภพชัย โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงธัณฒิกา  อาละพล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงธิตาภา  ประวิเศษ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายธีรธร  ยี่เข่ง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายธีร์รัชต์  ไชยคำภา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายธีรวัฒน์  คงทัน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายนราธิป  ชมเสียง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงบุษกร  บุปผา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงปวรา  จันทร์สว่าง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงปัณชญา  พิเภก โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายปิยะโรจน์  ดอนละคร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงเปรมมณี  คารมย์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงเปรมิกา  บุญปก โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายพชรพล  แสงสุด โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงพรทิพย์  เว้นบาป โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงพรทิพา  งอกทรัพย์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงพรธีรา  พ่วงนาง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงพรรณผกา  พึ่งกลาง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงพรสินี  บัวพรมมา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงพรสุดา  ทองแท้ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงพันณ์ชิตา  ญาติสมบูรณ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายพาณาสน์  อุ่นจิต โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงพิชชาพร  นาคอ่อนโพธิ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงพิชญา  นาใจนึก โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  นิกรเทศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงพิมพ์กนก  จันทร์โยธา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายภคพล  เพชรศิริธำรง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายยศพล  ศรีพุทธา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงยสุตมา  วาระเนตร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายรชต  คงทัน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายรัฐศาสตร์  สมเพ็ชร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงรัตดาวรรณ  บาดาล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงรุจี  บุตรนนท์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 นางสาวลลิตา  เทพสุริย์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงลักษิกา  คำจันทร์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงวนิดา  จำเนียรผล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายวราเทพ  คำศรี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงวรินทิรา  สุวรรณศักดิ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงวลัยพร  แก้วลา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายวสุธร  ราชวงษ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายวัชรเกียรติ  วงศ์ภูมิเมือง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 นางสาววันวิสาข์  เฟื่องรัสมี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงวิชญาดา  ชัยพัฒน์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายวิชยุตม์  เทพอุดร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงวิรัลยา  ไชยรัตน์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายวีรภัทร  เทพนา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงศรินธร  ลิ้มเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงศรุตา  คำเหลือ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงศิรภัสสร  ฮังกาสี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายศิรสิทธิ์  เดชไกร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงศุภธิดา  สุกาวงศ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 นายเศรษฐพงศ์  แสนจำลา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายสรศักดิ์  คำเหลือ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงสรัลชนา  วรรณพรามณ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงสาริศา  โสดาวัฒน์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงสิริวรรณ  ต้นกันยา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงสุพรรณษา  ทุงจันทร์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงสุพิชญา  สาริสุทธิ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายสุรยุทธ์  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงสุวนิดา  ปะมะพุดโต โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โพธิ์เปี้ยศรี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงโสธรา  นาสมผล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 นางสาวอทิตยา  ขำน้า โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 นางสาวอนันตญา  ชำนาญ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  จันทร์ชัย โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายอภิญญา  นิยะนุช โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายอภิวัฒน์  ทนหงษา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงกรกมล  สาริกา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 นางสาวกรรณิการ์  ป้อมหิน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายกฤษกวีวัฒน์  โสดาภักดิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงกษัตรตรี  ภูสามี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  คำมา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  คำลา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายกัมพล  ลุนอุบล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงกัลยา  มีศรี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  มลสินธิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงกิตติภรณ์  ดาพิม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายกีรติ  วัลยวงษ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงเกสรา  ศิริการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงขวัญข้าว  เพียรกล้า โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายเขมทัต  เลิศสงคราม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงคลองทรัพย์  สุวรรณเนตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายจักรกฤษ  อัคพิน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงจันทนุช  ลีเขียว โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายเจษฎากร  โพธิ์สุวรรณพร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงฉัตรพร  มั่นดอนเรือ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงชนิสรา  โสภา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงชริตา  ลีลาชวานนท์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงชลณิชา  เวียงคำ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงชลดา  สารวัน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายชลวิทย์  กลี่เตียง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงช่อผกา  ทุมรี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงชาลินี  อินทปัทม์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงชิดชนก  ภูนาสรณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงชุติมา  ชัยรักษ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงชุติมา  ว่องไว โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงฐิติมา  ปะสะจะ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เนียมอ้ม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทองมหา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองมหา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ชัยขันธ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำภูมี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีปัตเนตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายณัฐพล  ราชโส โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงณิชากร  วะลัยรัตน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงณิชากานต์  ศรีวิไล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญหล้า โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงทอไหม  ชื่นชม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงทาริกา  แพทย์เมืองจันทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงทิพากร  ทิพย์จันทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายธนดล  บุตรพรม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายธนทรัพย์  ภูพานทอง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงธนพร  สารสอน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 นายธนวัฒน์  ปะสะจะ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายธนายุธ  คนเพียร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงธมลวรรณ  วงษ์สะอาด โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  คำภูมี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงธัญจิรา  สุวรรณกูฎ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุขีคึมบง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงธันย์ชนก  มะโฮงชัย โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายธารากร  ขอนแก่น โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงธิญดา  ภูผาสิทธิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายธีรพัฒน์  โหตะรัตน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายนฤชล  ปิดตะคุ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงนฤมล  นาสินพร้อม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงนฤมล  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 นายนลธวัช  ถนอมดำรงค์ศักดิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงนัฐจรี  นุพพล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงนิภากร  สมเชียงคง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 นางสาวนิสรา  ยุ่งพรมมา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงนีรัมพร  กองกาญจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายเนรมิต  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายบุณยกฤต  สี่แสน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงปนัดดา  แสนสุข โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สมขาว โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จันทร์อ่อน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงปลายฝน  ผงพิลา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  โคตรสมบัติ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 นางสาวปัณฑิตา  ศรีชาหลวง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงปาณัทพร  ถูระวรณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงปาณิศา  โปะปานม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงปิยภรณ์  นนชมภู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงไปรยา  อักโขวงค์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 นางสาวพรทิพย์  พันป้องซอด โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงพรธันวา  กลอกกระโทก โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงพรนภา  แก้วกล้า โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงพรไพลิน  บุตรสา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงพรรณนิตา  ยืนยั่ง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงพรวลัย  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงพิรุณรัตน์  ศรีหานนท์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงเพ็ญพรรณ  นันทจักร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงภัทรภร  ฝาเฟี้ยม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายภานุวัตน์  โคตะพัฒ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงภิรมย์ลักษณ์  พละวัฒน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายภูริณัฐ  โต่งจันทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 นายภูวเดช  ไกยเดช โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายมนัส  สุนารัตน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงมานิตา  ขานวงศ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายรัฐภูมิ  บุญสงค์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายรัตนวัฒน์  ขันธชัย โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายโรจนศักดิ์  เวียงคำ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุพร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงวรนุช  บัวอ่อน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายวรพงษ์  ธงษาราษฎร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงวรรณพร  ลูกจันทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงวรรณภา  สุวรรณมาลา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงวศินี  พระสุราช โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงวิภาดา  พรมโคตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงศรุตยา  โสภา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงศรุตา  โคตรหานาม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงศศินิภา  มีบุญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงศิรินภา  แสงพนา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงศิริพร  สุพร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายสรสิช  คำเมืองโจ้ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายสิทธิกร  บัวเฟื่อง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 นางสาวสิรินดา  วงชาลี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงสิริยากรณ์  คุณชื่น โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงสุดาวรรณ  ศรีภูธร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงสุทิศา  บุญทรัพย์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงสุนิสา  พวงเพชร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงสุพรรษา  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงสุพัตรา  เพ็ชรูณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงสุภัสสรา  สิงกันยา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 นางสาวสุภาวดี  ธรรมภักดี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงสุภาวดี  สีพอ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงอชิรญา  ภาคภูมิ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงอภิญญา  นันคำ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายอภิวัฒน์  ยศม้าว โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงอรณี  อาจทวีกุล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายอรรถพรๆ  ธรรมทาทอง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงอวัศยา  พ่วงจันทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงอัญชลีพร  บุญทศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงอาทิตยา  พันธ์หลง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงอาทิตยา  หอมใส โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงอารียา  หาญกุล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายอุทัย  สุวรรณดี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายํธีรภัทร  พินิจมนตรี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น