รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกนกพิชญ์  สินเธาว์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกฤติฌาน  สมศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกฤติญา  พงษ์นิล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกฤติมา  สิริจิตวานิช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกฤติยา  ศรีวัฒนทรัพย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกฤษณะพงศ์  คงตระกูลพิทักษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกวินทิพย์  แสงแก้ว โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายก้องภพ  ใจกล้า โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ร่วมรัตนตรัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกัญญาภัค  ร่วมรัตนตรัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกันตธี  โฮซิน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกันตธีร์  ยุคันตวนิชชัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกันตพิชญ์  ภูจอมจิต โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกันตภณ  มากพิสุทธิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกันตศิริ  กลิ่นถนอม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกำพลพัฒณ์  แดงนา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกิตติพันธ์  บุญไชยธนินท์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวกิตติมา  พนาลิกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกุลจิรา  โอนากุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงเก็จปรีชญาณ์  ชิดมงคล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงเกวริน  นิติมงคลชัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวเกศราภรณ์  ต่านภูษา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงขอขวัญ  ฐิติปุญญา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายคณพิชญ์  แสงงาม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
25 นายคุณากร  บุญยืน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายจักรภพ  บูรณศิริวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายจารุเดช  เชิดโกทา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวจิณณพัต  ภักดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงจิดาภา  นันทะสาร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวจิดาภา  ประภาธรรม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงจิตภินันท์  โพธิ์อ่อนจรูญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงจิรสุตา  ศรีโบราณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายจิราวัตร  พวกขุนทศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงฉัตรสุดา  จุฬารี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงชญณัฐ  ภูวศรีวัฒนานนท์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงชญาดา  วิสุทธิรัตนมณี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวชญานิษฐภัค  เกียรติรัศมี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงชนกนันท์  อันทฤทธิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวชนม์นิภา  จอมชีวิน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงชนวรินทร์  ลีทุม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงชนัญพร  สกุลพาเจริญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวชนาพร  เรืองทิพย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงชนาภัทร  วิทยาบำรุง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายชนิณทร์  ใจช่วง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นายชนุดม  สมบูรณ์เจริญยิ่ง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายชโนดม  เมฆวัน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวชลธิชา  ศรีมูลเขียว โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงชลนิภา  ศศิวิลาสกร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นายชวิน  รัตนไตรวิรัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงชวิศา  โพธิ์ศรีสม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงชัญญาภัค  อัญโญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวชัยรัมภา  แซ่นิ่ม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายชาญพัฒน์  ธนโวฬาร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
54 นายชานนท์  นันทะรักษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงโชติกา  สิริจิตวานิช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงญาทิชา  จันทรศรีสุริยวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงณชญาดา  ศรีสุข โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงณชนกพร  พงศ์นพรัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
59 นายณฐพล  จารุกรโสภณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวณฐภัค  โฆษิตนุกูล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงณฐมน  วังธนากร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายณภัทร  สระคูพันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายณภัทรสรวง  แสงสว่าง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายณัชชพัฒน์   เชี่ยวรุ่งโรจน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวณัชชา  พลภักดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวณัชชา  ศรีกสิกิจ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณัชชา  หอบรรลือกิจ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
68 นายณัชนันท์  ลักษณะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวณัฎฐวริญท์  ตั้งศิวพงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวณัฏฐณิชาดา  เรืองกิตต์ชัยกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายณัฏฐพล  วรสกุลกาญจน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิ์ใต้ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวณัฐณิชา  จันทร์ดำ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวณัฐธยาน์  ทวีรัตนพาณิชย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวณัฐนิชา  นิรานนท์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายณัฐพงษ์  เตียวศิริชัยสกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฮอดจันทร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายณัฐวัฒน์  กิจจงเจริญยิ่ง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ทวีรัตนพาณิชย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงณิชกมล  วรรณขาม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  อึ้งอารี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวณิชาภัทร  โนนคู่เขตโขง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวณุกานดา  สารวิทย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายเตชินท์  ตงศิริ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงทยิดา  ผดุงกิจ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงทัตพิชชา  พระสว่าง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
87 นายทิวัตถ์  ฉัตรคำ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายทิวาพัฒน์  รัตนศรีวงษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายทีปกร  ชำนาญพล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายแทนคุณ  ฐิติปุญญา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายแทนไท  ธาตุทำเล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายธนดล  เหล่าโพธิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายธนพล  แก้วศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
94 นายธนภูมิ  กงพาน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นายธนภูมิ  จันทรัตนา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงธนรักษ์  จันโทศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงธมกร  วงษ์ศรีวอ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายธรรมสรณ์  ประภาธรรม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวธรัลรัตน์  เหมวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายธราเทพ  สูงสุมาลย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงธรารัตน์  ไชยเดช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายธัชพล  นาถธีระพงษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงธัญชนก  มักโกมินทร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ปัญญาวชิรพงษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงธัญพิชชา  นนพิภักดิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงธัญพิชชา  แสงฟ้าม่วง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงษ์ศิริ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวธันยพร  สังฆศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงธิชา  โคตรมงคล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงธีรพร  คำทิพย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายธีรวัฒน์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงนงนภัส  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายนนท์ปวิธ  นิติกิตเจริญวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงนภัสพร  มะเสนา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายนรวิชญ์  บัญญัตินพรัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองเศรษฐี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายนิพัทธ์  จันทรพรหมเดช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายนิรวิทธ์  ปฏิภานรุ่งโรจน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงบุณยานุช  ธาดาเดช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายปฐมพล  ศรีแสงทอง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายปณชัย  คูวัฒนสุชาติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายปพนวัฒน์  เชี่ยวรุ่งโรจน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายปรมะ  ตั้งศิริ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงปรวีร์  ปัญจนะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายปราโมทย์  อยู่บัว โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงปริชญา  กองมณี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายปวรปรัชญ์  นิยมเหลา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงปัญจรีย์  ปีเจริญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวปัญญาพร  จิตรศิลป์เจริญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายปัณณทัต  มาสันติสุข โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวปัณณพร  วิลัยมาตย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นายปัณณวิชญ์  ผาผ่อง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงปัทมพร  เอกธนบดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงปาณัสม์  สนั่นไทย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงปารีณา  สถิตธรรมนิตย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงปารียา  นรานันทน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงปิยพัชร์  เรืองนรพัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  พยัคฆพงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงปุญญิศา  คำพันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงปุณยาภา  นันทะสาร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายเปรมปะวีร์  บุญญาพิพรรธน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายพงศ์ธวัช  สวรรยาวิสุทธิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายพชร  สุทธาโรจน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงพรนภัส  สิริธนสุข โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงพรพิรุณ  ศรีสรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงพริมา  นันทะสาร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวพัชราภา  วลัญชพฤกษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงพัทธนันท์  ไพรตื่น โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวพานิภัค  ภัทรศุกล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงพิชชาอร  อินทร์พันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายพิชญพงษ์  สายพัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงพิชญา  อโนชาเดช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงพิชญานันท์  แสงแก้ว โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวพิชญาภา  คงสุวรรณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวพิชาดา  ทองนิล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวพิมพ์พัดชา  เมธาณัฐยศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สร้อยสน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงพีรชญา  สุปัญญา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงพีรดา  หวานชะเอม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายพีรรัฐ  โถบำรุง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายพีระกานต์  สุวรรณประสิทธิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวแพรชมพู  พิทักษ์ทิม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงแพรไหม  อุณแสงศิลป์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายไพรภูธาร  ชูชีพ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงไพลิน  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงฟ้าใส  อุปลี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวภรภัทร  นรานันทน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงภัสรา  นรานันทน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงภัสส์ณิชา  กิจรักษา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงภิญญดา  บุญโสม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายภีมพล  ทัศนเศรษฐ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงภูชณิศา  อภิญญาภิชน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงภูชิตา  โชคเจริญยิ่ง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายภูเบศวร์  ช่อผกา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายภูมิบดินทร์  ไชยเชียงพิณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
177 นายภูมิรักษ์  ชัยมณี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงภูริชญา  กลีบรังค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายภูริภัทร  เพ็งสา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวมนัญชยา  วรรณพราหมณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายมรรษ  บุญรักษา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวมลทการต์  ชูพรหมวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวมินท์ธิตา  ศรีประใหมมั่น โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงมุทิตา  บุญเสนาะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวยุวรัตน์  ริยะวงค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงยูริ  ชิเยโมเนะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายรพีพงศ์  อภิรัตน์วรากุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงรมณ  เหลือวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายรมย์รวินท์  ดำรงสัจจ์ศิริ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  สาครขันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงลลิตสุดา  นาระกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรหมโสภา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
193 นางสาววดีลดา  วงษาเนาว์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงวรกมล  ทานะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงวรรณภา  สุรชนม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายวรัญญู  ปานมงคล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
197 นายวรัญญู  ไชยฉัตรเชาวกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงวรัทยา  ก้อนคำ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงวรันธร  ศักดิ์สง่าวงษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงวราภรณ์  แสงเรืองเอก โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายวริทธิ์นันท์  ศรีสร้างทอง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงวริศยาณัสร์  บาลไธสง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงวริศรา  ชนะพันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงวริศรา  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายวฤทธิ์  ไชยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นายวิธวิทย์  เนาวจรัสโรจน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงวิภาดา  ดารารัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงวิภาพร  จาตุรงค์กร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายวิโรจน์  ทองลี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
210 นางสาววิลาสินี  สงครามภักดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายศรัณยภัทร  พิทักษ์สกุลพงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงศรินญา  ยังสีนาค โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวศลิษา  ชาญชิต โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงศิรฏา  ศรีดาวเรือง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวศิรดา  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายศิรวิชญ์  ชาวดร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวศิริอร  พรหมคุณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายศิวัช  ขวัญเจริญศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายเศรษฐโชค  ตาราช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ชัยจักร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
221 นายสรวิชญ์  ชุมพล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงสวรส  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงสาวินี  ยอดไพสง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายสิทธิพร  สิงห์นลินธร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงสิริกร  คามะปะใน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวสิรินันท์  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงสิริพร  คิดสง่า โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายสุจิณณ์  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงสุภาวิตา  มื่งวัฒนชาติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายสุรพัศ  กล่ำแสง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายสุริยกมล  ทัดมาลา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายเสกสกุล  แตงทอง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายอชิรวิชญ์  ศิริวรโชติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายอติคุณ  มีจันที่ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงอภิสุตา  อัคเนตร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวอมรรัตน์  เหง้าพรหมมินทร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงอรกนก  อ้วนศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายอรรถกฤต  พุฒิปัญญากุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงอัจฉรานันท์  ภูธรศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวอัญชิสา  เต็มภัทราโชค โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวอัมพาพัฒนันท์  รุ่งเรืองวรโชติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายอัศวิน  ภูชูธรรม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
243 นางสาวอารยารัตน์  รุ่งศรีรัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงอาริยา  สีมาวุธ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงอารีญา  แต้ชูวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงกชพร  แก้วสมบัติ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมเงิน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงกมลชนก  กาสินธุ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงกมลพร  บวรรัชธรรม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงกฤตินี  สมบูรณ์มณีโชติ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงกฤติมา  กรพันธ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงกฤติยา  คำโมนะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงกฤติยา  แก้วดวง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงกัญญรัตน์  มะปะทัง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยาวาปี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงกัลยารัตน์  คุ้มคง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ชาญนารา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงกุลชา  ศิริวรโชติ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวเกวลี  จันทะศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงขวัญมน  สีลาโคตร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงขวัญฤดี  ตรีเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงจรรยพร  พูลพรม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงจอมสุดา  นาคใหญ่ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงจันทกานต์  สุดน้อย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ฉิมมาแก้ว โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงจามจุรี  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงจิดาภา  ใจบุญ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงจิรภิญญา  มิลี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  เสตะรมยะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงจีรนันท์  ผิวผ่อง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงจุฑามณี  นารินทร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงเจนจิรา  สินทิพลา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงชนม์นิภา  สอนอ้น โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงชริญา  นิมิตวงศ์ศิริ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงชลญาดา  วิชาชัย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงชลิตา  ใจสุข โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงชัญญานุช  หนูทองอินทร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วภา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวณัชชา  เพชรดี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงณัชชา  เหล่าชัยสงค์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  แสงทอง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงณัฏฐกฤตา  กายสิทธิ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  แก้วมาตร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงณัฏฐ์ธา่ริตา  ศรีมงคล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีทอง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงณัฐนรี  ทะคำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงณัฐลดา  หอมขจร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงณิชาภัทร  ป้อมประกาย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
290 นางสาวณิรชา  โพธิ์ษาราช โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงทักษพร  บัวลอย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงทิฆัมพร  ไกรจันทร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงธนพร  ตรีวิเศษ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงธนวรรณ  วิสิทธิเมธีกร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงธนัญญา  นุชเกิด โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงธนัญญา  สุวรรณบุตร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงธนาภา  นารีโพด โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงธมลวรรณ  เงินกลม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงธวัลพัฒน์  แสงหมี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงธัญชนก  สืบกองแสง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงธันยกาญจน์  ใจซื่อ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงธารดา  หอมขจร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงธิดารัตน์  พุกคำแปลก โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงธีมาพร  วงษ์เคน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงธีราพร  ธีระสาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงนรินทร์ลักษณ์  บดสูงเนิน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงนัฐพร  บูรพันธ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
308 นางสาวนิภาภรณ์  จันสุภีร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงนิสากร  ศรีมงคล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงเนติมา  ศรีสารคาม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงบัณฑิตา  ภูครองทอง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงบุษกร  บุญหนุน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงเบญจพร  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงปนัสยา  ผาบุญมี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงประภากาญจน์  จงย่อกลาง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงปรียา  สุริยภักดิ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ตะระชู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงปิ่นสุดา  บุญวิเศษ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงปิยธิดา  กังสกุล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงปุณยาพร  แพนน้อย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นางสาวผกายแก้ว  ปัญญางาม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงพรลภัส  แปะทา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงพัชชา  ซากุระ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุระเทวี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงพัชราภา  สุระเทวี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงพัตธรา  อัครบุตร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงพาทินธิดา  ธานะราช โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงพิชญธิดา  ขัตติยะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงพิชญาณัฏฐ์  รินทร์วงค์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงพิณัฐเอม  ม่วงคำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงเพ็ชรัตน์  วรพุทธะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณคร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงภัคจีรา  ชมชื่น โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงภัณฑิรา  บัวระภา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงภัณฑิรา  เจริญสุข โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงภัทรศรี  ภูสีไม้ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงมณีรัตน์  เคนคำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงมลฤดี  เผือกมา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงมันทนา  วงประเทศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงมาริษา  คันธระโก โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีวิชา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เฉลียวดี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แสงจันทร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงวนิภา  สมเพชร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงวรวรรณ  อนุวงศ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงวรินธีวา  ศรีเชียงสา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงวริศรา  กอบเกื้อ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงวริศรา  กาหลง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงวศินี  นฤสรณ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงวสวดี  ชาวดร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงวิภาวรรณ  สวยรูป โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงศรัญญา  ธาตุไพบูลย์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงศราวณีย์  ชุมพล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงศศินภา  อินทรกำแหง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงศศิภัทชา  เจียรเจริญกิจ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงศิรินภา  เทพศิริ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายศิริรัตน์  นารัตน์โท โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงศิริรัตน์  สมบูรณ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เชื้อวังคำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวศุภฉัตร  เนื่องชมภู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงศุภาลักษณ์  โคตรชาลี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงศุภิสรา  สายทอง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงสกาวเดือน  บัวบาน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงสรณ์สิริ  พากุล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงสโรชา  บัวผัน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์  อุรัญ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงสิริยากร  กุลศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงสิริลักษณ์  คงดี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงสิริวจี  ทรัพย์สนาม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงสุชัญญา  สุพรรณศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงสุชานันท์  พุทธพลพิทักษ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงสุปรียา  หล่องบุตรสี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงสุพิชญนันท์  พรมสอน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวสุพิณญา  แก้วเมืองน้อย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงสุภารัตน์  กิ่งมิ่งแฮ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงสุภาริดา  ประชามาตย์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงเสาวนีย์  ชีวะนอรรถ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงหทัยรัตน์  แสนประกอบ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงหยาดชล  ภูสนิท โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงอนัดตรา  บุญมา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงอภิญญา  ภูวเดชากุล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงอักษราภัค  พินิจ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงอัญชิษฐา  พะสุนิ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงอุษมา  พริกจำรูญ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงไอยรา  กองผ้าขาว โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงชนิดา  อุบลหล้า โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายเชิงชาย  ปิ่นใจ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายธราเทพ  สุวรรณจำรูญ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงนิภาพร  วงษาทร โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงปวิชญา  ภูฉายา โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายสรสิทธิ์  สมิงพยัคฆ์ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวกัญญาณัฐ  พรมโท โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวจรรยาภรณ์  ลาเสือ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นายจิรายุทธ  ล้ำสัน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงจีรณา  เสือคำจันทร์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายชาญเศรษฐ์  สถิตโพธิ์ศรี โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
398 นายชุมกวินทร์  โคตะมะ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายแทนคุณ  ประภาโส โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายธนกร  สาริศาโสภณ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์หล้า โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายนิติคุปต์  ฝักฝ่าย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายเนมิราช  พานเงิน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงปราณปรียา  บัวศรี โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
405 นายปิยศักดิ์  กันยา โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นางสาวมานิตา  สมป่า โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงวนิศรา  ต้นกันยา โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงศิรัส  พึ่งอวยผล โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงอารีญา  แก้วกล้า โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น