รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกตัญญุตา  ทองแย้ม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกนกพร  สีทอนสุด โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สัจจรักษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกนกอร  ยนต์ดัน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกนิษฐา  มั่นเพ็ชร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีพล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุ่นแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
8 นายกฤชชานนท์  เหล่าลาภะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกฤษติธี  โสกัณทัต โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกวีวัธน์  ชาติโสม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกษพร  สอนสุภาพ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายก้องกิตติ  วงษ์ศิริ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกัญจนภรณ์  จันทริมา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ตรีนิธิรัตน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีราชอินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกัลยาณี  บุญมีวิเศษ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกานดาภร  แก้วระเวีย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกิตติกานต์  โสกัณทัต โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายกิตติพัทธ์  มีแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกีรติกา  ชินบุตร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกีรติรัฐ  ระยัน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกุลญาดา  มาตราคิด โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกุลธิดา  สุขเกษม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายขวัญแก้ว  กันยายาว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงขวัญชนก  ใจวงค์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงขวัญณภัทร  พาภักดี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงเขมจิรา  ลิภา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงเขมลักษณาจ์  เขมะประสิทธิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวเขมิสรา  วัฒนราช โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายคาร์ล เฟรดเดอริค  บาห์น โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายคุณธรรม  เหล่าเจริญ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายจักรภัทร  รัตนวาสนา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายจักริน  จบดี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายจาระภิญญา  ต้นก่อหลวง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงจารุภา  ทองภู โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงจิดาภา  ทองมาก โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงจิดาภา  วางอภัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงจิตรลดา  กรีกุล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายจิรกิตต์  นามกอง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายจิรโชติ  จันตะนี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายจิรภัทร  จันทร์นาม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงจุฬารัตน์  คำบูชา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นายเจษฎา  บุตรทา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ปาระ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงชญาภา  วงศ์มีฤทธิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงชนกานต์  ขำชู โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงชนสรณ์  ดวงดี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวชมพูนุท  บุตรโคตร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงชวิศา  โชติพิชญกานต์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงชัชชฎาพร  สันพันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวชันม์ชุดา  อาจแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายชัยชนก  วังคีรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายช้างเอก  ฉัตรวงศ์ทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายชินาธิป  มีวันคำ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายชิษณุชา  แพนไธสง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีเพ็ง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุคนธทรัพย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โปร่งมณี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงฌิโนทัย  ไชยยันต์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงญาณิศา  ชัยจันทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงญาดา  ดวงไพชุม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงญาตาวี  ชาวกระลึม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงฐิติมา  สัตยานุรักษ์วงศ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงฐิติวรดา  อะโน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงณหทัย  ใฝ่ชำนาญ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณัชชา  ศิลารัตนพันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงณัญดา  บ่อน้ำร้อน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศุภวงศ์วรรธนะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โอนแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายณัฏฐภัทร  ยึนประโคน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายณัฏฐ์รพี  ศรีนาราง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สอนสุภาพ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงณัฐชยา  สุชาดา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงณัฐฑริกา  สุขราช โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวณัฐณิชา  เดชขันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงณัฐณิชา  เลิศเกียรติคุณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงณัฐนันท์  สำราญเจริญพงศ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงณัฐนิชาช์  ลีทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงณัฐนิชาพร  ปินปัด โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณัฐพร  สุวรรณเกษม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงณัฐพิชญาณ์  บุตรทา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายณัฐภัทร  สิงห์สุพรรณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงณัฐวดี  นามโคตร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงณัฐวิภา  รบไพรินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงณิพิชญา  สุนา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายแดนไท  สุนทองห้าว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
88 นายติณณ์  อุสาพรหม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงเต็มศิริ  อัมพาผล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายถิรวัฒน์  เหลืองสุวรรณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
91 นายทวีโชค  วิจิตรชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายทวีทรัพย์  วัฒนะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
93 นายทัตธน  มณฑา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงทัศนีย์  ทองอินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายธนกร  แสนกิตตะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายธนโชติ  นันทะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายธนทร  อังคปัทมากุล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงธนพร  แซ่เติ๋น โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงธนพัชร  เสมอเชื้อ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายธนพัฒน์  บุญเทพ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายธนภัทร  ชลาชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายธนภัทร  อักษรประเสริฐ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายธนภูมิ  กล้าขยัน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงธนวรรณ  เยรบุตร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
105 นายธนัชชา  รัตนวุฒิชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงธนัชธร  จำปาอ่อน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงธนัชพร  จำปีกาง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงธนัญชนก  กงภูธร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายธรรมนูญ  ปัดถม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายธรรศธรรม  นพรัตน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายธัชพล  คำกำจร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายธัญกร  อาศัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ภักมี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายธีร์ธวัช  คำยิ่ง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงธีราพร  แสนมหาชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายธีร์  ม้าทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายนนท์ฐกานต์  บุตรเต โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายนนท์ปวิธ  เชื้อบุญมี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงนพจุฑา  เทียนสว่าง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายนพฤทธิ์  ฤกษนอก โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายนวพรรษ  จันทร์อ้วน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงนัชชานันต์  สาวิสัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงนัทธมน  สันติวรากร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงนันท์นภัส  วทัญญคุณากร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงนาดาว  พรหมมี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
126 นายนารถนที  จิตมั่น โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงนิชาพัชน์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายนิธิกร  อินทมาตย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงนิรมล  โสดวิลัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงเนตรดาว  ทองปลิว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงเนตรนภา  เกษทองมา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวบรรธิตา  บรรพลา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงปพิชญา  ลาวัณย์ศิริ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวปภานัน  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายปรัตถกร  สุขวรรณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  เมธาชัยกรกุล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวปรีดารา  ผุยแสงพันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงปรียาภาสุ์  สารทัศนานันท์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงปลายฝน  กุลวงษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงปวริศา  ปานันท์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงปวิชญาพร  ไชยอุตม์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงปัญชิกา  โคตรบัว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงปานตะวัน  วรินทรา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงปานตะวัน  หว่างกลาง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงปานระพี  ปิตตุลา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงปาลิตา  นามเขต โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงปิ่นปวรรณ  ลิ้มสุวัฒน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  บุญเรือง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงพชรอาภา  ศรีแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายพณภัทร  ไมตรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงพรนภา  ไชยเดช โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวพรนัชชา  สอนสุภาพ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงพรรพี  ศรไชย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงพรรษา  เหลืองสุวรรณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงพอเพียง  วุฒิอุดมพงศ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายพัฒน์ธวัช  ไกรศรีวรรธนะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายพัทธดนย์  อึ้งธนาธิป โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงพาขวัญ  สาวิยะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงพิชชาภา  ป้องนาลา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงพิชญา  พวงจำปา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงพิชญา  สารมะโน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  โคตรชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงพิชญาภา  จำปา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงพิชญาภา  อาจปาสา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ลีกระจ่าง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สวนมาลี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงพิมพ์รพี  ผลสลัด โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวพิมพ์ลดา  จันทะทูน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงพีรญา  จันทนา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายพีรธร  สอนสุภาพ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายพีรพัฒน์  กุตัน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายพีรพัฒน์  พิมพ์พัฒน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงพีรยา  ดวงวงษา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายพีรวัฒน์  สวนสุรัตน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายพีรวิชญ์  กิตติอัมพรกุล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายพีรวิชญ์  บรรเทาพิษ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงพุดธชา  ศรีจำปา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงแพรวา  นามเข็ม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวแพรวา  บุตรดีศักดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงภกาวรรณ  จำเริญทรัพย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายภคนนท์  กาศมณี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงภรณ์รพี  แก้วผ่าน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงภรภัทร  เลิศอุดมโชค โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายภวัต  โขเจริญผล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายภัคพล  กาญจนเรืองกิตต์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงภัณฑิลา  อุทธังชายา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงภัททิยา  หิรัญพรหม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงภัทรธีรา  สิมสวัสดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ธนสิริกาญจน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายภาณุพงศ์  คำผิว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงภานุชนารถ  สุจิมงคล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายภานุพงศ์  จิรเกษมสุข โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงภิริษา  จันทร์พุทธา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
194 นายภูบดินทร์  รามศิริ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายภูเบศ  แก้วธรรมชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายภูริชพัฒน์  รูปสอาด โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายภูริณัฐ  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายภูริภัทร  แก้วทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายภูวดล  ธาดาอิสราพานิช โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายภูวเดช  เป็นสุข โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงมนปริยา  ปิ่นโสภณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวมนัสนันท์  จิตไธสง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงมนัสนันท์  ดิ่งวัน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงมาริสา  ร่องชาติ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงรติมา  อุทานนท์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงรวิภา  จันทวงษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงรวิสรา  โตพันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  บัวบาล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวรัญชิดา  พลซา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงรัญญาภัสร์  ปลัดนู โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงรัฐญา  ผุยขันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงรัตติกาล  ทองแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายรัตน์วิโรจน์  จันทะศร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงรุริยาพร  แก้วกัณหา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงลภัสรดา  ผกากรอง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงลลิตตะวัน  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงลลิภัทร  แถลงกัณฑ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงวชิรดา  สุขมารมย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายวชิรวิทย์  อุดจันทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงวนิดา  อุปฮาด โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
221 นายวรเมธ  อ่วมจันทะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายวรรณกฤต  ผาระพรหม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงวรรธนัญท์  สิริโพธินันท์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงวรางคณา  ศรีไตรภพ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงวราทิมา  ศรีสันต์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายวราวิชญ์  ขอบทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายวริทธิ์  คุรุวาสี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงวริศรา  ชัยพร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงวริสา  สิงห์มณี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
230 นางสาววารุณี  อิ่มเอิบ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงวิชยา  แก้วโบราณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงวิรัลยุพา  สุภามา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายวิษณุ  วุฒิจักร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายวีรภัทร  พิลาออน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงวีรยา  โสวรรณ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายวุฒิภัทร  ยังพึ่ง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงเวฬุริยาวดี  ยศสูงเนิน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงศตรัศมี  แสงแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายศรัณย์  วิรัญจะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงศศิภา  ชอบดี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายศาสตรา  พีรกมล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงศิรษร  จันทร์พาณิชย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงศิริกาญจน์  จันทร์สม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงศิริพันธ์  ครองดี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายศุภณัฐ  น้อยศิริ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายศุภพล  ภักมี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงศุภาวรรณ  พิศาลอัครวรากุล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายสมประสงค์  วรรณชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงสมฤทัย  มาตรกลาง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
250 นายสรยุทธ์  บุญมีวิเศษ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศุภวงศ์วรรธนะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายสหสวรรธน์  หอมตระกูลขจร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
253 นายสานตวัน  แก้วมณี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวสายรุ้ง  วิจิตรจันทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายสิทธินันท์  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายสิรวิชญ์  สถิตชาญวุฒิ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายสิรวิชญ์  สุโนภักดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงสิริกร  บัวอ่อน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงสิริกร  บัวเวียง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงสิริกาญจน์  บุญทะวงศ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงสิริภัทร  นาพรม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงสิริยากร  นิคมภักดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงสิริวรรณ  สอนสุภาพ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงสุกฤตา  เลขวิสุทธิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงสุกิตรา  เรืองจิตร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงสุชัญญา  อาจศัตรู โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนภักดี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงสุทธิดา  อุธิโท โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงสุธาศิณี  จิรมงคลไทย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงสุธิมนต์  ลครพล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงสุปรียา  อำไพกุล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงสุปวีณ์  เหง่าศรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายสุพรหมพล  สร้อยพรม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงสุพิชชา  นาราศรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงสุพิชญา  ขันทะคีรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงสุพิชา  ศรีวิวัฒน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายสุรจักร  ระเบียบบนาวีนุรักษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายสุรพัฒน์  บุษบา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงหทัยชนก  บาลลา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมอินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงอจลญา  จันทนา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายอชิรวัฒน์  พนมผา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายอดิศร  เวศมะโน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวอธิชา  วิไลลักษณ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงอนันตญา  สุจิมงคล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงอนุธิดา  โพธิ์มา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
287 นางสาวอภัสรา  จำปาตา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงอภิษฎา  แสนใจวุฒิ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงอภิสรา  ขนะทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นางสาวอมราพร  ชนาราษฎร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงอรปรีญา  จันทร์ชนะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงอรวี  ศรีหริ่ง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
293 นายอเล็กซ์ซันเดอร์  ไรยะเซน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงอังค์วรา  ภูดานุ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงอัจฉริยา  สง่าทรัพย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงอาทิตยา  กชวงศกร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงอารดา  ฟอลเล็ต โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายอิทธิกร  เจริญ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงอินทิยา  ขจรกิตติยุทธ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงอินทิรา  มาตมูล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงอุมากร  มะแสงสม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายเอกภวิษย์  นิติกรไกรพจน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงไอริณ  อินทร์มณี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงไอลดา  ก้อมมะณี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
305 นายจตุรพิธ  ดวงแสนพุด โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงนารีรัตน์  อินทนาม โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวนุชนาถ  ชาภักดี โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นางสาวปานวาด  แก้วสุวรรณ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงมณฑิกานต์  เฉวียงวาศน์ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นางสาวลัดดาวัลย์  สมรัก โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
311 นางสาววรลักษณ์  หวดชัยภูมิ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายวุฒิพงษ์  ใบบ้ง โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
313 นางสาวสโรชา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น