รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกณัฐ  ตองอ่อน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
2 นายกรณ์พงศ์  ชวิทย์ฤทัยกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกฤตณัฐ  นามสาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกฤตพร  บุษบงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกฤติยากร  สามิภักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกฤษพัชร  วงค์ขวัญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกัลยกร  ยุติวงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวกัลยากร  ลี้ไพโรจน์กุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกิตติภณ  แสงมุกดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกิตติภพ  เจริญพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวขรินทร์ทิพย์  วรัญญูรัฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายคณิศร  สว่างไสว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายจักรเพชร  ไชยวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงจันทรัตน์  กนกรัตนไพศาล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงจารุวรรณ  มีทิพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงจิดาภา  ทองนบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายจิรภัทร  ชวนฤทัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวจุติมน  บานเย็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นายเจ้าพระยา  บรรจงการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงชณาภัช  ชวศิริกุลฑล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงชนณัทชา  สินสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายชนะชล  มรกต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงชนาณัติ  หัสรังค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นายชยกร  อุณหศิริกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวชาลิสา  ปัจจุสานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายโชติพัฒน์  ทรงเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงญาณิศา  ตั๊นงาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายณภัทร  พบสมัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงณัชชา  ปรียานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายดุสิต  เจียมโฆสิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายธรรมธร  น้อยสง่า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงธัญญาวรรณ  ทศานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงธีริศรา  เลาหุไรกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายนพฤทธิ์  หรูเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายนรเศรษฐ์  วัฒนะฐิติภัค โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวบุรัสกร  ตั๊นงาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงบุษญาวดี  วงศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงปณิดา  นิตย์จินต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงปภาวรินท์  วัฒนพฤกาชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายปัณณวัฒน์  กุญแจกล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงปิ่นมนัส  กุลพาณิชย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงปุญยวีร์  บุญช่วย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายปุณณวิชญ์  สุทธิพานิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายปูรณ์  ประภาโส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายเปนเอก  สุขสุดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงพรธีรา  งามการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงพรพรหม  พงษ์ขจร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายพรรษวุฒิ  นพกูลวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายพลัฏฐ์  พึ่งบารมีอุปถัมภ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงพัดชา  ผดุงนาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงพิชญาภา  บำรุงสวน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายพีรพัฒน์  เฉลยไข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวภทรพรรณ  พลอยประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายภาสวีร  บุญเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงภินันดา  คุรุปราการกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายภูณภัษฐ์  สิงขร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายภูเบศ  พงษ์เจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายภูผา  มูลผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายภูมิภัทร  อภัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงมนัสนันท์  วัชรินทร์รัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงรมิดา  รำพึงกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงรมิตา  รัตนสัจะรรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
63 นายรัชตพล  คติทองเอก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงรัษฎากร  สีเผือก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  กูรุ่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงเรืองริน  คูหากาญจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงลลิตา  ศิลสังวรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงลัลนา  ภูมิพัฒน์โยธิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงวรัทยา  สิทธิพาชัยกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายวราวัฒก์  ปานมีสี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงวรินทร  เฉิดฉิ้ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงวรินยุพา  รักษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายวารวัต  บัณฑูรรังษี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงวิรัทธา  วิรประพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  สนสูงเนิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายเวโรจน์  บุญราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายศิรสิทธิ์  ดอกไม้เทียม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายศุภกร  ถนอมวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
79 นายศุภณัฐ  ขุมโมกข์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายเศรษฐ์  พรรณมณีลักษณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายสิทธิพล  คลองคต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงสิริพร  ธัญญาหาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงอรปรียา  วงษ์กำปั่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงอรไพลิน  ทับสีรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงกชกมล  บ้านเนิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงกชกร  วงศ์สีใส โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงกชพร  บ้านเนิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงกชพร  สุมิตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงกนกกร  ประทุมวี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงกนกรัตน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงกมลภัทร  ธรรมเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงกรณิศ  เพช็รคง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงกฤติกา  พิทยาวิริยะพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวกฤติมา  สละชั่ว โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงกษมาภรณ์  สุวรรณโชติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงกัญจิรา  สุทธิเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุศลศิลป์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงกัญณิภา  เทือกขันตี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงกัญธิชา  ศิริเมฆา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงกันตธีร์  แซมหิรัญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงกันตนันท  หงษาชาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงกัลยกร  วัฒนกูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงกัลยากร  คุณเจตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงกานต์สินี  พบสุขธนทรัพย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงกานต์สิริ  โฉมเฉลา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงกิตติกาน  เพิ่มพูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวจิณห์ณพัจน์  อนันตกฤษณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงจิณัฐสิกา  มนต์ชัยสิงห์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวจิดาภา  เซี่ยงว่อง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงจิดาภา  เทียนเงิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงจิดาภา  แย้มงามเหลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงจิรชยา  นิลชาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงจิรนันท์  วัลลิสุต โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงจิรปรียา  ยังเหลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญทะการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงจิรัชญา  สยามประโคน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวจิรัชญา  เจริญวงค์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงจิรัชยา  จิระพงศ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงจิราภา  บูรพาพาณิช โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงจิราวดี  แววดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวจุฑามาศ  เงินมูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวเจตนิพิฐ  สุรนันท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงชญาดา  วุฒิ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทะประสพ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงชนัญชิดา  ภุมรากูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงชนารดี  บุญตา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงชนิกานต์  จาดแจ่ม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวชัชชนันท์  โตมีศิลป์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงชัญญนัท  ชำนาญชล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงชาลิศา  สุขเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีทองคำ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงชาลิสา  สุขสุโฉม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อามพัฒน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงชุตินันท์  สุวรรณเปิ้น โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงชุติภา  บำเพ็ญผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงชุติภา  สมารักษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงโชติกา  ชัยเจริญพงศ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวโชติกา  อ่อนโพธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงโชติชนิดา  สุสมวงค์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงโชษิตา  ริมท่าม่วง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงญาณศิริ  ถิ่นชีลอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
142 นางสาวญาณิกา  แซ่จง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีทองคำ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงญาดา  พฤกษ์เจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงฎาร์วินทร์  สุขสวาสดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงฐิติวรดา  สังฆวัตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงณกมล  คนมีเก่า โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงณภัทร  พันธ์เมือง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงณภัทร  เจตน์มงคล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวณัชชา  จิราษฎร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงณัชชา  ตาหน่วย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงณัชชา  เจริญชาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงณัชยาภา  สุพรชัยวิวัฒน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำอาจ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันทะชัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวณัฏฐิมา  สารเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ขวัญเย็น โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปีเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวณัฐกานต์  โซ่เงิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงณัฐชยา  แสงสว่าง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงณัฐชา  พินผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริเมฆา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวณัฐนิชา  ชยางคานนท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงณัฐพร  ทองใบ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวณัฐวดี  อ่อนตา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวณัฐวดี  โตศิริ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงณัตฐนันท์  เกตรา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวณัตฐวัลย์  สร้อยระย้า โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงณิชกานต์  หอมอุทัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวณิชาดา  วงค์สุทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงณิชานันท์  เดิมกะยอม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงดารารัตน์  สมผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงทรรศยา  อังคะณา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงทิพย์ธาดา  ยศคำลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวทิพย์วารี  อุตรชน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงแทนพร  ตาตะคุ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงธนพร  เสนะกูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงธนภรณ์  มีไชย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงธนัชญา  พิทักษ์โกศล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงธนัชพร  กูลนา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สมัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงธัญชนก  วัฒนะวิรุณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงธัญธิชา  อูปปรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวธัญพิมล  สังข์ทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงธันยพร  ภิบาลวงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงธิญาดา  วงษ์ภักดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงธิติสุดา  สีทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงนณี  อนุศัพท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวนนรวรรณ  พยัฆวิเชียร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงนภสกร  การพานิช โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงนรมน  ผดุงสัตย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงนรมน  รอดปรีชา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงนลัทพร  บาศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงนัทธมน  แถวเนิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงนัทร์วรินทร์  มั่นศิลป์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวนันทกร  ดีวงกิจ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่อ๊วก โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงนิภาภรณ์  ริมสันเทียะ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงนิรุชา  ด้วงมาก โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวบัณพร  ดีเกตุ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงบัวบูชา  บุตรอุดม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวบุญณิสา  ป้อมอาษา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงบุณยานุช  บุญเสริม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงบุษบาภิเศก  กระจ่างศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงบุษบาวรรณ  รมรื่น โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงเบญญาภา  อาลัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวเบญญาภา  แก้วขาว โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงปทิตตา  ดำรงกิจอุดม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงปนัสชยา  ศรีไพรินทร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวปพิชญา  ปริญโญกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงปพิชญา  เสงี่ยมงาม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงปภณิสา  บุญณัทน์นท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงปภัตพิดา  แซ่ตั้ง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงปภัทรสรญ์  ยมยิ่ง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงปภัสรา  จอมหงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงปภาสินี  ประจงการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวประภาพร  ภู่จำศิลป์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงประภาวีร์  จันทิบุตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงปริชญา  ชำนาญชล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงปริชญา  เล็กวงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงปริณดา  กอบศิลป์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงปวริศา  สุริยวงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงปวีณวัชร์  สัมเภาพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงปัญจรีย์  เทพวรสุข โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงปัญญาดา  วิชัยคำจร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงปาณิศา  นิจสุข โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวปานฤทัย  ศรีสุวรรณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงปาริชาต  เอกปัจชา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ป.6 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงปิยะธิดา  ประชุมสาร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงปิยากร  เทพภิบาล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงเปมิกา  เจรฺญพรรค โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงฝนทิพย์  อินสอน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงพรปวีณ์  ธรรมจริยา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงพรมณี  กลมเกลี้ยง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงพรรณวลี  ร่วมญาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงพรรวินท์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชินนาหอม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงพลอยเพทาย  พทคิด โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงพัชนิดา  ธรรมลิขิต โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงพัชรีรัตน์  กุลวงศ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงพัทธนันท์  ชูเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปฐมพฤกษ์วงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
244 นางสาวพัทธนันท์  เสือแพร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงพัทธ์นันท์  รำพึงพงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงพิชชาพลอย  ชัยทวีมงคล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงพิชญ์สราธีร์  จันทนกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพิชญา  ปราชญ์เปรื่อง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงพิชญา  เข็มทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ตางาม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงพิรญาณ์  พร้อมมูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวแพรวพรรณ  ปานจันดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงฟ้าใส  บุญนธิกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงภคพร  กุศลส่ง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงภรภัทร  บุญช่วยเหลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงภวิษย์พร  สุคนธรัตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงภัคจิรา  เวชสรรเสริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงภัฏชภรณ์  อยู่พิทักษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงภัทรดา  บุตรทะสุ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงภัทรวดี  หมื่นศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงภัทรียา  สรศักดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงภาวนา  ศิริพงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวภิญญดา  ประมาณพล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ทุมทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไพบูลย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงภูริชญา  ถิติปัญญา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงมนชนก  ยุติธรรม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงมนพร  คงสำราญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงมนสิชา  กอร์ปไพบูลย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงมโนชา  บุญเรือง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงมลิสา  ปิดตานัง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงมีวรา  พงษ์คุณาวุฒิ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงมุกดา  หนองน้ำเย็น โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงเมธาวี  วิไลพัฒน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงเมธินี  ทับทิม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงยุวรินทร  ใจสุทธิ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงรพีพร  ภาพสิงห์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงรมิดา  นิลพัฒน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงรัตติยาพร  ญานี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวรัศมีจันทร์  หอมสวัสดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงรินรดา  รุ่งอร่ามศิริ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงรุ้งชาดา  มามีไชย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงลภัสนันท์  โรจวิรัลรัตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงลภัสรดา  ใจตรง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุ่นเรือน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงวนัชญา  บุญแก้ว โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงวรณัน  ปะญาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงวรนิษฐ์  แสงสุธา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงวรรณพร  แก้วละมุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงวรรณวริน  นาแถมนาค โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงวรัชยา  ปุริเส โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงวรัชยา  สายทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงวรางคณา  คูณสวัสดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงวรางคณา  บุญเรือง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  โหตรภวานนท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงวรินญา  ชาวประมง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงวริยา  เกิดผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงวริศรา  บำรุงศาสตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงวริสรา  บุญคงมาก โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ทองม้วน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงวสิพร  ศฤงคารเพิ่มพูน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงวาชนก  เพ็งผ่อง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงวาสิตา  วิทูธีรศานต์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงวินยาวดี  ผิวบาง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แก้วขาว โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงวิศรุตา  ผลอำพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงศรุตา  ต้นแผ้ว โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงศลิษา  ธัญญกรรม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงศศิณา  ปัจจัยโก โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
310 นางสาวศศินภา  โสพรม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงศิริญญา  รอดดำพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมบูรณ์ศักดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงศิริวรรณ  รสฟุ้ง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงศิริวรรณ  อาษาพา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงศุกลิน  อินนก โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงศุภมาศ  กาญจนวิจิตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงศุภรางค์  วารีนพฤทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงศุภิสรา  กันทะบุตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงสรวีย์  กิจสุวรรณรัตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงสรัลดา  บุตรหนัน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
321 นางสาวสรัลพร  คลังสิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงสโรชา  โฉมเฉลา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
323 นางสาวสวิชญา  เครือทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงสาริศา  อย่างสง่า โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
325 นางสาวสาวิณี  แสงทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงสิตากาญจน์  เขียวอ่อน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงสิริรัตน์  ราชวัฒน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
328 นางสาวสิริรัตน์  สาคเรศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวสิริลักษณ์  รอดอำพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงสุชญา  จิรฐิติโชติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
331 นางสาวสุชารัตน์  เพไร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงสุณัฏฐา  แสงมี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
333 นางสาวสุทธิดา  ปู่โท โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงสุธาสินี  อิ่มกมล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงสุนิสา  แช่มล้วน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
336 นางสาวสุปวีณ์  พัฒนผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงสุพิชญา  ยอดมาลี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงสุภัทรา  อนันตสุข โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงสุภัสรา  ธงไชย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงสุวพิชญ์  สมบูรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงสุวภาพ  เพชรแพ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงสุวรี  นภาลัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงฬุริยา  ชูวา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงอชิรญา  ชาวนา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงอชิรญา  อุทัยรัศมี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงอติพร  ไตรสุทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงอธิติยา  ชาวพิมาย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงอนันดา  นามวงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงอนันตพร  มาสกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงอนุสรา  ยศคำลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงอภิชญา  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
352 นางสาวอภิญญา  อินธิราช โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงอรกมล  หลายกนก โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงอรจิรา  หมอยาดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงอรชพร  ทิพย์อุทัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงอรนลิน  เรือนดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงอรปรียา  ค้าผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงอรปรียา  หวังผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงอัญชุลี  ประชุมวงศ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงอินทุอร  อัญชลิสังกาศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงอิสราภรณ์  วามะกัน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงอุทุมพร  ฉวนฉิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
363 นายกรฤทธ์  สูญทุกข์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นายกฤษณะ  สงวนหงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นายก้องภพ  ประทุมเมศร์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายกิตติ์วิวัตติ์  เรือนงาม โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
367 นางสาวกุญชริกา  บุญญทลัง โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงเขมิสรา  ศิริ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
369 นายจตุพล  มงคลนาค โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงจารวี  ไหลพิริยกุล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายจิรเดช  สิกบุตร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายจิระนันท์  ชำปฏิ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปันสา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายเจริญพิภัช  เจริญผล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงชญานิศ  เจริญสุข โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงชนชนก  สวัสดิชัย โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายชนนันท์  เสียงเสนาะ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงชนมน  ทัตภิรมย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
379 นางสาวชมภูศิลา  เขียวขจร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นายชยุต  กิจเถกิง โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายชวิศ  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นายชัยวัฒน์  ชาครโกวิทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นายญาณวรุตม์  บำรุง โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงฐิติภัค  วงษ์ธนไพศาล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงฑิตยา  สุนทวนิค โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายณธรรศ  จันทร์แสนโรจน์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายณัชพล  อำภา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงณุวดา  เนืองนิตย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายดนตรี  เต็งสุวรรณ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงธวัลหทัย  แสงศรีจันทร์รัตน์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงธัญชนก  ช่างเก็บ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงนภัสกร  สร้อยศรี โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายนราวิชญ์  วงศ์ส้มจีน โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงนฤกันยา  ทองปาน โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไกรทองสุข โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงนิธิมา  สุเนตร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายนิธิวุฒิ  แสงแข โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงนุจรี  ฉุยฉาย โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงเบญจพร  สร้อยระย้า โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงเบญญาภา  มณีนาวา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
401 นายปภัส  นุกูลกิจ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายปราชญ์  พร้อมวงศ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวปริยากร  ยั่งยืน โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ประจักษานนท์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายปัณณทัต  กิจเถกิง โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนธรรม โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงปิ่นมณี  เข้งนุเคราะห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
408 นายปิยพัทธ์  ลิขิตสถาพร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายปีติภัทร  หัตถแพทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายเปมทัต  วงศ์เฉลิมสุข โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงโปรดปราน  เข้งนุเคราะห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายพชร  สุขกสิ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงพรรษชล  จิวชะลา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายพฤฒพงศ์  งาเจือ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายพศิน  พรหมสัมฤทธิ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
416 นายพัทธดนย์  ปิยทัศสึ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายพัสกร  มิดชิด โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ชีวะสุขะ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ขันนาค โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  พูลเกษม โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงพิรญาณ์  แก้วตาด โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
422 นายพีรพันธุ์  สถิตวิภารวงศ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายพุทธิพล  วิมุกตานนท์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงเพรียวรินย์  เมธีพันธพงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงภัทรมน  รักร่วม โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงภัษราภรณ์  พิกุล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายภูริณัฐ  กาบสลับ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงรวีพร  สิทธิถาวร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวรุ่งฤดี  ยี่หวา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงวราภรณ์  ถวิล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายวิชชกร  เจริญสมบัติ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายวีรภัทร  เทศสิงห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
433 นายศรายุท  ศิลปแพทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงศศิประภา  ศิริภูธร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายศักดิิ์นฤน  สิมลา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงศิขริน  ธนากิจ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
437 นางสาวศิริภัคสร  พรมพิราม โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายศุภกร  ถาวะโร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงศุภนุช  โชคสมุทร์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
440 นายศุภสัณห์  เพ็งกระจ่าง โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวสริตา  วิจิตธรรมภาณี โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายสิร์รัฐ  แสงแก้ว โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายสิริภัทร  ทัศวิล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงสุพัชชา  เวชานนท์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงหัฐยาพร  แสวงศิลป์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
446 นายอชิระ  ตรีวงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายอธิษฐ์  ธรรมวงศ์ผล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงอภิรดี  เหม็งหยิม โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
449 นายอรรถพร  สัมมา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงอลิสรา  คำใส โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ปิดทอง โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายอานันท์  กล้าหาญ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายมงคล  ปั้นแบ่ง โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงรสสุคนธ์  วงศ์อยู่ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงกนกพร  ไตรภูมิ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นายกิตติภพ  แสดงผล โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงชนิกานต์  สืบวงษ์รุ่ง โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงเชอรี่  ทอง โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
459 นางสาวณิชา  รัตนะ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวประภาพร  สูงสุด โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  แถวกลาง โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
462 นายพีรวัส  เที่ยงทางธรรม โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงรุ่งนภา  ชูคำ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงศยามล  แก้วทรัพย์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงศลิษา  แก้วทรัพย์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
466 นางสาวอรปรียา  อรัญวงศ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงญาณิศา  ขุยขำ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายทักดนัย  แก่นพิทักษ์ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงทิฆัมพร  เพิ่มเจริญ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงนาตาลี  เขียวขจี โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงปาริชาต  หรรษาพันธ์ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงพัชญา  หอยสังข์ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายพีรพัฒน์  เดชกล้า โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงเพ็ญนภา  มณีวงษ์ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายฤทธิชัย  ฉุยฉาย โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงสราญจิตร  พุ่มสุข โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายสุรวุฒิ  ไชยพิณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นางสาวโสสุวรรณ  สังข์ทอง โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายอรรถพล  ยอดพรหม โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงอัยริน  รัตนพลที โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น