รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกฤติยา  แก้วบุตร โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  แก้วขุนจิตร โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงศศิวิมล  ทองกอบสม โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงอัสรีนา  ยุโซะ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกชพร  วัชระสัมพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองรมย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกนกนุช  วงศ์วัชรเดช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกนกลักษณ์  เนาวสินธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกมลรัตน์  สิงห์ศักดิ์ตระกูล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกมลลักษณ์  พยากรณ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกรกนก  เทพบุตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกรรณ์ติชา  ธุระพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกรวิชญ์  อุเซ็ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกฤตพร  ศรีสุข โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายกฤติกร  มีสีดี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกฤติกา  พงศ์เกษตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกฤติธี  โชติมารัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกฤติมา  พุ่มทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกฤติยากร  คงคาเนรมิตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายกฤษกร  ชูเอียด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกฤษณพร  ภัทรวงษ์วิเศษ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายกฤษเดฎ  ปราบกรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายกลวัชร์  ไชยเสวต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายกษิดิ์เดช  ไชยนรินทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายกอร์ดาฟี่  แวอาแซ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  คงพัน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกัญจนพร  ทองฉีด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกัญจนลักษณ์  วิเศษศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ส่งสุข โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมิงแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงกันต์ฐิฌา  บุุญสะกันต์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายกันตพิชญ์  แก้ววิชิต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายกันตภณ  จันทชูโต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกัลยาณี  มุขสีฟ้า โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงกานต์สิรี  ลัดเลีย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายกิตติธัช  คงฤทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายกิตติภพ  สุทธิชาเจริญพงษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกุญแจ  แก้วตาทิพย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายกูฮัสซานัล  ง๊ะกูหลัง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงเกทลฎา  แก้วกระเศรษฐ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงแก้วสวรรค์  เอียดนุสรณ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงขวัญชนก  แซ่อึ้ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงเขมิกา  ขำเผือก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงเขมินทรา  บุญทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงเขมิสรา  ค้ำชู โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายคฑาวุฒิ  วงศ์งาม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายคณิน  โปติบุตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายคีตวรรธน์  มะโนมะยา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงคีตา  ภาคธีร์ธวัช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายคุณานนต์  ไชยขวัญ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงจอมพล  ธรรมสะโร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายจารุภัทร  อุ้ยดำ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงจิตรทิพย์  ฆังคะรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงจินต์จุฑา  สวยยะลา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายจิรกิต  สุวรรณรัศมี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงจิรชยา  เพ็ชร์ปล้อง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายจิรทีปต์  กูลณรงค์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายจิรพงษ์  กาญจนสิทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายจิรภัทร  วรรณทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงจิรัฐิพร  สาธิตสิทธิพร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงจิราพร  พรหมดำ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายจีรวิชญ์  มุนินทร์นพมาศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงจุฑามาศ  กาซอ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ตุดเกลี้ยง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายเจษฎา  จันทรศิริ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายฉลองรัฐ  บุญช่วย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงฉัตรวดี  เทพบุตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  แก้วเนื้ออ่อน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงชญาดา  ชูทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงชญาดา  รอเกตุ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงชญาดา  สมมาตย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายชญานนท์  นิธิวิสุทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงชญานิศ  ฐานานุกรม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงชณพร  บุญส่งนาค โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายชณัฐนนท์  แก่นแท่น โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  เขียวแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงชนัญชิตา  พีระเมธา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงชนากานต์  ตระกูลพานิชย์กิจ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงชนิตา  จีนธาดา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายชยธร  ศิริไชย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายชยากร  สังข์วิชัย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายชยุตม์กร  แก้วคงทน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงชลภัทร  ขัจรกิตติยา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายชาจิภัทร  แก้วเรือง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายชาญชนก  ไชยรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายชิติพัทธ์  สุขาเขิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กั้งเหล้ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายโชกุน  โยธี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงโชติกา  ลิขิตสาธรสกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายซีนอร์ดีน  ปาลกาลย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงซูเฟียร์  วานิ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงโซเฟีย  จอหวัง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ชุมกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงฐิติกานต์  แก้วหวาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงฐิติมาวดี  ตำแอ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงฐิติวรดา  มะกูวิง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงฐิติวรดา  หมัดหลี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายฐิติศักดิ์  แซ่แต้ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายณ กาลเวลา  รัตนพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงณ แก้วรัสเกล้า  รัตนพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายณชพล  พงศ์นุรักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายณฐกร  โยมมาก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงณฐวัฒน์  ตวงทองวัฒนา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงณดา  เจ๊ะนา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงณภัทร  จิระอำนวยเวทย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงณภัทรจรี  อาจอาสา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายณภัสสกรณ์  ภูมิวณิชกิจ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงณหทัย  อินทองเพ็ชร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พูลผล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายณัฏฐ์  วงศ์รัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายณัฐกร  จันทร์เมือง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงณัฐชนก  ล่วนล่อง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงณัฐชา  ถมทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงณัฐฑิพา  ทองวิเศษ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงณัฐณิชา  จังโกฎิ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิรรัตนโสภา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นวลศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายณัฐนนท์  ศรีคง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงณัฐนิชา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายณัฐพล  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายณัฐพัชร  เพชรมณี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายณัฐพัชร์  ไม้จันทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายณัฐภัทร  ทองด้วง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณราช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายณัฐภัทร  ไลวานิช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงณัฐริกา  เพชรโรจน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายณัฐวรรธน์  วรรัตนนุรักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงณัฐวรา  ช่องชะนิล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงณิชกุล  ไชยแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงณิชนันทน์  บุญลาภ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณิชา  สงทิพย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงณิชากร  กฤษฎาวัตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงณิชาพร  พงษะพัง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายดนัทธ์  แก้วแดง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงดุจพร  กว้างสกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายเดชาธร  จิตนาธรรม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงตวงทอง  สุตินกาศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงตวงรัตน์  ด่านนคเรศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงตัสณีม  สกุลาใบ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายเตชินท์  แพงป้อง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายทองทัต  ยานุทัย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงทักษอร  ศรีวิทัศน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงทักษอร  หนูดำ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงธณัชชา  ใสยผุด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายธนกฤต  พรหมแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายธนชาติ  แย้มสระโส โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายธนธร  แสงสมนึก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายธนนท์  แจ่มจรัส โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธนพัฒน์  ปัญญาวัน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายธนภัทร  เพ็ชรบุญยัง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงธนัชชา  มณีวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายธนากร  กันธะวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายธนากร  ทองร่าหมาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายธนิสร  จิตรหมั้น โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงธมนวรรณ์  หมื่นผ่อง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายธรรมปพน  ทองนาค โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายธรรมปพน  พิมเสนศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายธราเทพ  แก่นแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงธัญชนก  จินดายล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายธัญญสิทธิ์  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงธัญรดี  ตันติวัฒนกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงธัญวลัย  เนาวสินธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงธัญสิริ  ศรีพงษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงธันย์ชนก  บัวงาม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงธันยา  เจริญไว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายธาม  ปรุงเลิศบัวทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงธารทิพย์  กางพาพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงธิญาดา  แซ่ฮ่อ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงธิดารัตน์  ซาและ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายธิติภูมิ  มีจันทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงธิรวรรณ  ชุมช่วย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายธีรภัทร  แดงมณีกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายธีรภัทร์  ชูสง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายธีรากร  พรหมโลก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงนดา  สังสกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายนนทกร  จิมจวน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายนพคุณ  สุจวิพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายนพรุจ  ชุมศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงนภษร  ภูนุชอภัย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงนภสร  อนุรักษ์กวิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายนภัสดล  ได้รูป โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงนภัสสร  กลบกลิ่น โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงนวมินทร์  เข็มสันเทียะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงนัจญ์มีย์  เต๊ะกาแซ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงนัจมี  หมานหยะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงนัซมี  ดิษฐาภินันท์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดนวล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีพรมมาศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงนันทภัทร  นาคพันธุ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายนันทวัต  แสงมณี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงนัศณีนท์  เด็งระกีนา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงนาดา  หะยีสาอิ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงนาราภัทร  จินดารัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงนาวาล  หะยีสาอิ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงนิชานันท์  นันทเสน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงนิตย์รดี  วัชระสัมพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงนิตัสนีม  ลีอะละ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงนิพัทธ์ภา  พิศวง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงนิอัยนาอ์  หะสาเมาะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายนิอานีส  วัฒนศิริวณิชช์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงนุชนาฏ  ตรีรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงนุชนารถ  ช่วยกลับ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงนูญูม  สุไลมาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายบัญญพนต์  จันทร์สมมิตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายบัสรี  สามะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายบารเมษฐ์  บุญปถัมภ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายบุญลือ  ไชยนาพงษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายบุณยกร  แดงกระจ่าง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงบุปผา  บุญราษฎร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายบุรพร  สรรพสิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายบุรพล  สรรพสิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายบุลากร  พรพุฒิศิริ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายปฏิพล  ปิ่นทองพันธุ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายปฐวี  จงกลพืช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายปณัยกร  อรัญดร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงปณาลี  จิตร์บรรจง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงปณิชามาส  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงปณิธี  สุวรรณอักษร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงปดิวรัดา  ปริเปรมกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายปภพ  แสงสมนึก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายปรเมศวร์  ทีฆะพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายปรวัฒน์  ปรีชาวุฒิเดช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายประเมศฐ์  วรโชติหิรัญศิริ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายปรัญชัย  แซ่หยง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายปราชญ์  ปริเปรมกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายปริวิช  แย้มอิ่ม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายปัญจพล  ปิ่นแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงปัญฑารีย์  กิ้มแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงปัฑมปาณี  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงปัณฑา  วิเชียรกาญจน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายปัณณธร  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายปัณณธร  หมื่นเดช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงปาณิสรา  ผูกพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายปารย์ปรินทร์  รุธิรโก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายปาราเมศ  จุ้งลก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์ประทีป โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายปิติรัฐ  สุขแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายปิยวัฒน์  อุฬารศิลป์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายปุญญพัตน์  พร้อมสุข โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงปุณยนุช  รัตนวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงปุณยนุช  เก้าเอี้ยน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายปุณยวีย์  วณิชพัฒนะเศรษฐ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายปุณยวีร์  พร้อมสุข โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงปูชิตา  จังหวัดมุนี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงไปรยา  ทัดแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงไปรยา  หมื่นเดช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายพชรดนัย  วัชรวิภากร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายพชรวิชญ์  ทองทา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงพรนัชชา  เตโช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงพรพิมล  รอดมา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายพรภวิษย์  มากจันทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงพรรณฐิตา  สุขจันทรา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงพรรพร  จงอ่อน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายพลพิทักษ์  รัตน์น้อย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงพลอยชมพู  ก้งหุย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทร์ร้อยเอ็ด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงพลอยนภัส  สกุลประดิษฐ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายพลัฏฐ์  วรศักตยานันต์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายพัสกร  จิรรัตนโสภา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายพัสกร  สู่สุข โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงพาขวัญ  รัศมีอักษรสกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองวิเชียร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายพิชญ์พงษ์  พัฒนสมบัติสุข โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงพิชญ์สินิ  ปราโมทย์ภิภพ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คงทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงพิชญาภา  สมบูรณ์แก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงพิชญาภา  แซ่จื้อ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดีเลิศไพบูลย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่อึ้ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงพิมพ์ดาหลา  แห้วขุนทด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  บัวอ่อน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงพิมพ์พจี  ดุลิยะนฤตย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ว่องนาวี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพิมพ์วนา  ละอองผล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายพิศวัส  บุญสืบ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายพีรพล  แก้วทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายพีรวิชญ์  บัวแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายพีระทอง  หมื่นสา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีสุวิทย์วงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายพุทธิกร  โกมลตรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขุนศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายฟัยรูซ  เบ็นอับดุลเลาะห์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายฟาฎิร  ลีม๊ะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงฟาติญญา  วณิชชานนท์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงฟาตูน  หิเล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายฟารุกซ์  อารีบุหงา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายฟาอิฟ  เจ๊ะมาด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงฟิรดาว  ยือราน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายฟิรเดาซ์  ยูโซะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายฟุรกอน  ชูพุ่มพัว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายภควัต  หนูสีคง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายภัค  เทพาสิต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงภัคจิรา  ตั้งพงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงภัทธิรา  โต่นวุธ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงภัทรธิดา  วงศ์กระจ่าง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายภัทรพล  ภูวไพศาลกิจ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายภัทรพล  ได้รูป โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงภัทรวดี  ยอดทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายภาคภูมิ  เอี่ยมศิริ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายภาคภูมิ  ไชยหมาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายภาณุวิวัตน์  รุจิจินดาวรรณ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายภานุพงศ์  ศิริพันธ์บุญ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงภิรญา  นาคบรรพ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายภีมพิสิษฐ์  ธรรมพิธิ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีสมทรง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงภูริชญา  เจริญศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงภูริชญา  เฉียงตะวัน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงภูริชาญา  เลิศพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายภูริณัฐ  แสงสมนึก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายภูริวัตร  นิยาแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงมธุรดา  รัตนสุวรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายมฤคพล  นกเกตุ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงมัยซาน  เจะดีรอกี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงมัศริญาร์  เรืองประดิษฐ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายมุขมนตรี  คงสุวรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายมุฮซิน  ซาเฮร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายมูฮัมมัดเพาซี  เซะบากอ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายมูฮำมัดยุสรี  รอเกตุ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงเมธาพัชร์  แซ่เซีย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงรชฏ  ศรัทธารัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายรณชัย  เพิ่มพูนมหาศาล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายรติพงศ์  สิงห์วี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายรวีโรจน์  ตนายะพงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงรังสินี  พิมมาตย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายรัชพล  เพชรซ้อน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายรัชพล  แซ่ฮ่อน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายรัชอานนท์  เจ๊ะแต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายราฟิกซ์  อารีบุหงา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงรุ้งแก้ว  อินทมิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงรุสนีตาร์  สือแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงโรสนา  มามะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงโรสนานีร์  เจ๊ะอะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงไรวินท์  แขวงเมืองปักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คูนิอาจ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุวรรณโชติ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายวชิรวิชญ์  บุญญรักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายวชิรวิทย์  จอมงูเหลือม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายวรชิต  แท่นทิพย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายวรดร  สองแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงวรรณวษา  อรุณรัตนวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายวรรธนะ  พรหมมาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงวรสรณ์  แซ่หว่อง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงวรัญญา  พงษ์สุวรรณศิริ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงวรัญญา  ยิ่งยงสกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงวริศรา  ศรีไชย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงวริศรา  อ่อนแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงวรุณยุพา  ทองแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายวัชรพงษ์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงวันอัยมี  แส๊ะเด็ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงวารีซ  อดุลยศาสน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายวิชญสิทธิ์  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงวิชญาพร  ไชยสุขทักษิณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายวิทยา  มันอิ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงวิธิดา  เพชรภักดี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงวิมลสิริ  จันทร์ทิตย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายวิรัตน์  ยี่สุ่นดนตรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายวิลดานน์  โซะหะแว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายวิวรรธน์  ปัญญะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายวีรพัส  มหาโชติ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงวุฒิพร  นลินเบญจพรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายวุฒิภัทร  หุ้นเอียด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงศรัญรัตน์  แก้วสุวรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายศราวุธ  วิริยะกริ่มกมล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงศวิตา  เบ็ญมะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายศักรินทร์  สะดะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงศิรภัสสร  นาคะวิโรจน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญแสร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายศิวกร  ทองหลิม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายศุภกร  ทองนาค โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายศุภณัฐ  ภาชโน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายศุภณัฐ  สงทิพย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไชยนาพงษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายศุภวิชญ์  กาญจนภูมิ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีจันบาล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงสร้อยสุดา  ร่วมพรภาณุ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายสรัช  เลขาลาวัณย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายสริศ  ธรรมประพัทธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงสวันตี  ภูมาชีพ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายสหรัช  จันทร์์อินทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายสันติสุข  ฉิ้นเจริญ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายสิรภพ  กิ่งอนุรักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายสิรยุทธ  เจ๊ะแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายสิรวิชญ์  ชัยชนากานต์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายสิรวิชญ์  มาถนอม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงสิริกร  นลินเบญจพรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายสิริพงษ์  แซ่หลี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงสิริภา  วรรณกวินโกมุท โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงสิริยาพร  สุวรรณ์รัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงสิริรัศมิ์  จันทศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงสุคนธา  แก้วสุกใส โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงสุจิรา  สุวรรณะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงสุชาดา  เจ๊ะแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายสุทธิศักดิ์  ชูช่วยคำ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายสุธิกานต์  ศิริธรรมพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงสุพิชชา  หอมสมบัตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายสุวพิชญ์  เบญจกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงโสรยา  สุขบางนพ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงหริณยา  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายหาญ  จันทรักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปฏิเวช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายอธิภัทร  จิราภารัญชน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงอนันตพร  สุภัทรชัยวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงอนินทิตา  วรรณชาลีกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงอนุธิดา  ขั้วแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงอภิชญา  คงเหล่ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายอภิรักษ์  ทองคำ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงอภิริยาภรณ์  คำแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงอภิริสา  ศิริเพชร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงอภิสรา  ศิริวรรณดี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงอภิสรา  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงอรชัญญา  เรืองยศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงอรณิชา  ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงอรรพี  สังข์ศรีสุข โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงอริสรา  แก้วสิโน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงอลิน อากาฌา  อามิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายออมกฤษฏิ์  ธรรมสะโร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายอะเวรา  ร่วมพรภาณุ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงอัครภา  อิสโร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงอังศุมาลี  สงสุรินทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายอัชชาฟ  อัลฮามาดีย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงอัซนาฮ์  สือแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายอัฟฎอล  จุลยานนท์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายอัฟฎอล  เปาะอีแต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงอัฟนันร์  กรียอ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงอัลวาณีย์  แนหะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงอัสวานีย์  เจะหลง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงอาธิติยา  แซ่จื้อ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายอานันต์ดา  นาคนาวา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายอานันท์  ตะเย๊าะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายอานิส  แซ่เง้า โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายอาฟี  หะยีเลาะแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงอามาล  กือลือแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายอาลีฟ  สะมะลอ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงอิซดีฮาร  มุขยวัฒน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายอินทัช  แก้วชูด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงอินทิรา  หวังสุขเกษม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงฮากีมะห์  สาลามะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงฮาซูน่า  สามะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายฮาดี้  กาเซ็ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายฮานีฟ  มูซอ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายฮาริส  ดือราแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงซารีนา  ดอเลาะ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
446 นางสาวซูใฮลา  มะเซ็ง โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงนัสเราะห์  มีซา โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงโนรฮัสลีนาห์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงปาริตา  เอียดศรีแก้ว โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงฟารีดา  เปาะแห โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นางสาวรุสนา  อาแด โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายรุสลี  มะดิเย๊าะ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงอดิศา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงอาตีนา  แลยะลี โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงอามาณี  ยะหริ่ง โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายอิสเราะ  เจะมุ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงฮายานี  เจะโอ๊ะ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงกชกร  ช่อมณี โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงกมลชนก  ไชยรัตน์ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายกฤตยชญ์  กาลวรรณา โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงกวินธิดา  ศักดิ์ถนอมศรี โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายกษิดิ์เดช  ธรรมโชติ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงกานต์ธิดา  จิรศรัณย์พร โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงกิตติญา  แสงตา โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงขวัญชนก  พรหมจรรย์ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายจารุวิทย์  จันทร์แดง โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงจิณห์วรา  รักบุตร โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงจิรฐา  เทพรัตน์ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายชตินนท์  บรรจงละเอียด โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงชนิกานต์  นุ่นปาน โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงชรินพัชร  ชุมใหม่ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายชินภัทร  เบลเลอร์ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงญาดา  เกลี้ยงรส โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงญาตาวี  จินตรา โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงญาศินันท์  แสนโยชน์ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายณภัทร  ถาวรกานน โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายณภัทร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ภู่ขจีตระกูล โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงณัฐชา  พวงแก้ว โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองเต็มแก้ว โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงณัฐนันท์  เจียรบุตร โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงณัฐภัชศร  เทพบรรจง โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีสมทรง โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงดลนา  กันหะ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงตุแวลานี  นิแน โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงทิฆัมพร  รักจุ้ย โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายทิชากร  แก้วสุรัตน์ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายธนกร  จันทรมณี โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงธนวรรณ  ปุริโต โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงธนัญชนก  ทับใหญ่ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงธนาภา  บุญสนอง โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทองมา โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงธัญชนก  จันทมุณี โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงธัญชนก  ประสงค์สุข โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงธัญชนก  สมประสงค์ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงธันชนก  จันทรโชติ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงธีวรา  ขุนแผ้ว โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายนนทกร  กาญจโนภาศ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายนพณัฐ  ยิ้มซ้าย โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงนพรัตน์  เพชรศรี โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงนริศรา  บุญเพ็ง โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงนันทนัช  วรรณะ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายนิธินันท์  ธรรมสะโร โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายนิธิฤทธิ์  จันทวาศ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงเบญญาภา  เมืองสว่าง โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงปภาวรินท์  วิรุฬห์ตั้งตระกูล โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายปราบดา  เจริญศิริวรวุฒิ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงปรียาภรณ์  อักโขมี โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายปวีร์  กุลธรรม โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายปัญจพล  ตันวัฒนะ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงปัญญดา  ทองแก้ว โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงปาณิสรา  บำรุงชู โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงเปรมฤทัย  เกียรติจรเดช โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายพัสกร  เงาศรี โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงพิชญาภา  ชูเมือง โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงพิณกวี  ขันฑะสีมาเฉลิม โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงพิริษา  กิติชัย โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายพุทธพัทธ์  พรหมเกิด โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายเพิ่มยศ  สุจริตธุระการ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายภัทรนิติ  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายภูริภัทร  สันหรีม โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงภูรีตา  สันหรีม โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายมิ่งแมน  จันทร์พิธาร โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายมูฮัมหมัดฮูไซฟีย์  ลาเตะ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุวรรณโชติ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงยุวกานต์  มะสง โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงรมย์วรัท  สงเคราะห์ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายรัชชานนท์  ภัทรนันท์สกุล โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงรัตนาวดี  เงาศรี โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายราฟฟี่  ไชยบุญมา โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายวงศพัทธ์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงวรรณทิพย์  อิสโร โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายวรานนท์  แซแต้ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายวาริซ  อุสมาน โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายวิจิตร  อุศมา โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงวิริสรา  ขวัญทอง โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงวิศรุตา  พรหมทอง โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงศิรประภา  มังสังข์ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายศิวกร  วรรคย์วทัญญู โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายศุภวิชญ์  อาจณรงค์ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายสรวิชญ์  จิตซื่อ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายสรวิชญ์  เลี่ยนจ้าย โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงสิริกร  สองแก้ว โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงสุพรรณษา  ใหม่พุ่ม โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงสุภญา  วิกรัยสกุล โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายสุรจักษ์  ทองมา โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงสุวพิชชา  พิณนุกูล โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายหรรศรัณย์  สองแก้ว โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายหฤษฎ์  แววทองคำ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงอโนชา  หน่อแดง โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงอภิชญา  กุฏิภักดี โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายอภิเดช  แก้วลือ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงอริสา  ศรีวิริยะธรรม โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงอัศวินี  วิสุทธิ์ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงอัสรีมา  หะยีหวัง โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงอาทิตยา  ชูเรือง โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายอารีฟ  แวหามะ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงอิษฏา  กระจ่างยศ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เถาทอง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ขาว โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงกรภัทร์  วิชิต โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงกรวรรณ  แก้วโยธา โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นายกรีทัต  ดวงคุระ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายกฤตชญา  เชาวะเจริญ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงกฤตพร  พงษ์พานิชย์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงกฤตพร  พรหมชาติ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายก้องเกียรติ์  ดาววงศกร โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เพชรแก้ว โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวกัญญาพัชร  ขานโบ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงกัญณิกา  กอมะมาโมง โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงกานติมา  จันทรวิศรุต โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงกิตติยา  พานิชธนาคม โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงขวัญข้าว  เวสวานิชย์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายคณพศ  ธรรมา โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายคมกฤต  สกุลจีน โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายคอยรุลอามีรีน  นาวี โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงจันทปภา  ฤทธิวงค์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายจารุภัทร  เงินมาก โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงจิรปรียา  เทพจันทร์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงจิรัชญา  ขวัญนาคม โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองสีอ่อน โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายชญานนท์  ดีพาส โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงชนัญชิดา  ถิระผจญ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงชลลดา  เทียนทอง โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
586 นายชัชภณ  วงศ์อกนิษฐ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงชาริณี  มาหามะ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงชุติมา  เติมเศรษฐเจริญ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงญัซมีน  มะหะมะ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายฐานนท์  โออินทร์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงฐิตาพร  จี๋คีรี โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายณัควัต  เศรษฐเอกพันธ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายณัฐนนท์  รับไซ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงณัฐพร  น้อยสร้าง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายณัฐวัฒน์  จงบรรณกิจ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
596 นายณัฐวุฒิ  กุลแก้ว โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงตักวาย์  เจะมามะ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงทองกนก  สุภาพาบ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงธนภัทร  อินทมาศ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายธีรภัทธ์  ประยูรวงค์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายนนทพล  หิรัญ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายนราวิชญ์  บุญให้ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงนัฏนันท  สุดรักษ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงนันท์นภัส  อดิศัยนิกร โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงนาฟา  หะยีหะมะ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงนิฟาเดียร์นา  บินอาลี โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงนุรฟานีย์  สาเมาะ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงนูรฮายาตี  ยามา โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงนูรูไรนี  กาเด็ง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงนูเรีย  ยูโซะ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวปรียวัลย์  แซ่ฮ่อ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงปิยธิดา  มณีวงษ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงปิยวรรณ  บุญช่วย โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
614 นายพรรษกร  เยาวรางกูล โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงพัณณิตา  ทองมาก โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายพัทธนันท์  นนทสิงห์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงพิชชานันท์  อินทร์เหมือน โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงพิชญาภัค  แก้วสุกใส โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายพิชญุตม์  แสงมณี โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงพิณรัตน์  เกตุเล็ง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงพีรวรรณ  แก้วสุกใส โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายฟารุส  สาแมง โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงฟิรฮานา  ยามะเเอ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายภัทรพล  หมุดตะเหล็บ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงภัทรวดี  เจ๊ะหะ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงภิญญดา  หะยะมิน โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีสุข โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  ยีดิง โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงรัตนา  อินเอิบ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงรุสณา  ปิ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงลาตีฟะห์  เล็งฮะ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายวรชาติ  พวงทับทิม โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายวรพล  สุขสบาย โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงวรพิชชา  รักราวี โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายวันอิลฮัม  ลูโบะเด็ง โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงวารยา  การดา โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายวาริส  แสเมาะ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงวาศินี  คงแข็ง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงวิภารัตน์  สุขจันทร์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงวิลดาล  ไทยสนิท โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงศลิษา  พุฒแก้ว โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงศศินิภา  สิทธิโยธา โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงศุภัสราพร  เจตนากุล โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงศุภิสรา  ธนาวุฒิ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงสัริรัตน์  กิ้มขู่ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายสิรภพ  ขันฑะสีมาเฉลิม โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงสิริรัตน์  รัตนสมบูรณ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายสิโรดม  ศรีชัย โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงสุพิชชา  เนื้ออ่อน โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงสุพิตตา  แดงประสิทธิ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงสุภัทรี  พลอยศิลา โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงอดิศา  ศรีษะสังข์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายอลันต์  สะนิ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงอะนีส  ยูนุ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายอัซรอน  อารมย์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงอัฟฟา  สามิ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายอัลวาริษ  มะแซ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงอัสรินดา  อาลี โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงอัสวานี  อุเซ็ง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงอาทิตยา  สุขพันธ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายอารีฟีน  มาหิเละ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายอาสาฬีห์  เปรมปรีดี โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงอาอิษะ  วาหะ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายอิลฮัม  สะมะแอ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายฮสัน  เบ็ญฮาฟีส โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงฮัยฟา  มะ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  พรหมสุด โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายกฤษฎาภ์นันทน์  อิ่วหวั่น โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงกัลยกร  กาญจนเพ็ญ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายคณพศ  หยกเจริญ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายจักริน  ชีวะวัฒนาสกุล โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ลือเดชวุฒิไกร โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงจิดาภา  สีจันทร์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายจิรกร  ศุภภัทรจินดา โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายจิรพัฒน์  รุ่งประเสริฐ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายจิรภัทร  ชี โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายจิรภัทร  พันคำ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงจิรวดี  คงคุณ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
679 นายจิรวัฒน์  วงศ์เดช โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
680 นายจิรายุส  พันคำ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายชนพัฒน์  สังข์สุวรรณ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงชนากานต์  รัตนกุล โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงชนิตาภา  เวทมาหะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายชยพล  กาญจนเพ็ญ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายชาริส  ยาฮังเกียคาน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายซอฟรอน  สะอุ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายซาฟารัสคาน  โมฮัมเม็ดซาริน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงซูรียา  เจ๊ะมามะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงญาณาธิป  บุญทอง โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงฐิตาภา  บุญสม โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงฐิตาภา  วิลาศคีรีพงศ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงฐิติมา  วิรามสมบัติกุล โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงณฐมนพัณณ์  สินคุณาธาร โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หวานแท้ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ปริธัญ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายณัฏฐพล  จินดาเพ็ชร โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงณัฐวดี  นามอยู่ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายดาเนียล  มะยูมิง โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายเดชพนต์  ทองรักษ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงตัญติญา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงตัสนีม  สาโรจน์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายเตชิต  เจนพาณิชพงศ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายเตชิน  สาธิตอภิบาลวงศ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายทรงพล  เส้งพา โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงทักษิณารัตน์  กุนเสน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายท่าน  จารุพงศา โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายธนทัต  สุวรรณนึก โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายธนัช  พรหมศักดิ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงธนัญชนก  ทองจีน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายธนากร  เขียวหลี โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายธนิสร  ทองกราว โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายธัชชยุต  ดำรงธนกิตติ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
713 นางสาวธัญญาศิริ  ศรีตระเวร โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงธาราทิพย์  พันธ์โภชน์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายธีธัช  พรมแก้ว โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายธีธัช  เพ็งเจริญ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายธีรชัย  ขวัญใจ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
718 นายธีรธร  อุเสน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงธีร์วรา  ดือราแม โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
720 นายธีรศักดิ์  ขวัญใจ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายนครินทร์  จันทร์มา โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายนนทกฤต  พรหมจันทร์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายนนน  จารุพงศา โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายนรวิชญ์  ธนสมบัติมงคล โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายนเรศรินทร์  ธาตรีนรานนท์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
726 นางสาวนฤภร  บุญศิริ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงน้องธาร  เมฆม่วงแก้ว โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงนันทกานต์  โชติจารุกิตติ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงนันท์นภัส  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงนันทิยา  วงศ์วานโต๊ะขุน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงนิศาชล  แสงแก้ว โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
732 นางสาวนุรฮาดายู  สาและ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงนูรซับรีน่า  สะอุ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงนูร์ริศา  เบญยาลี โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงนูรีนอัฟซา  เบ็ญจุฬามาศ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงโนร์มีซัน  อาแว โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายบาซีร์  เจ๊ะแว โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงบุณยานุช  มั่นคง โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายปรเมษฐ์  คงรังษี โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
740 นางสาวประภาพิม  แซ่ลือ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายปวริศ  จุ้ยทอง โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายปัณณวัฒน์  อ่องสกุล โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงปาล์มมีลี่  ฮารง โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงเปรมยุดา  ตั้งวีรชาตกุล โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
745 นางสาวพนัชกร  อุดมเพ็ชร์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงพรรณนารา  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายพฤษวายุ  ทองไทย โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายพลกฤต  จินดากูล โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายพลพรรธน์  เผือกพันธ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายพลภัทร  พัฒน์ธนกิจ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงพลอยพรรษา  มาลัย โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
752 นางสาวพลอยศิริรัตน์  ประดิษฐ์ธรรม โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีสดใสสกุล โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คุรุนุศาสก์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
755 นางสาวพิมพ์ชนก  สะสาง โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ทองคำ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงพุตรีเดียนา  ดาเลโบ๊ะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
758 นางสาวแพรพรรณ  คงช่วย โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายไพศาล  มะรอเซะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายฟารฮานคาน  โมฮัมเม็ดซาริน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
761 นางสาวฟารีดา  เจ๊ะนุ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายฟารุค  พลายด้วง โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายฟิตรี  สาแม โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายภคพงศ์  พงศ์ธเนศ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงภัคจิรา  บรรจงช่วย โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายภูธเนศ  สันตะพันธ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
767 นายภูธิชย์  เจริญกิจ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
768 นายภูรินทร์  รัตนรุ่ง โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงภูษนิศา  ลายขวะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงมาริษา  มณีโรจน์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
771 นางสาวมุฑิตา  จริยะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายยศธร  วงษ์คลัง โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายรชต  มามะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายรฐนนท์  เล็กใจซื่อ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงรวิพร  พงศ์สถิตย์ปิยะกุล โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงรวิพร  เซซัง โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
777 นางสาวรุสมี  ละโตะนอ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงโรสมีนีย์  มาหะมะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงโรสริน  หมีนหวัง โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงลาวัณย์ศิริ  พลภมรเสนวงศ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงวรนารี  หวังวรลักษณ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
782 นายวรพล  แมงทอง โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
783 นางสาววราภรณ์  อินทกาญจน์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงวรารัตน์  วงศ์เซียน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
785 นางสาววลียา  อาแซ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงวัชรีภรณ์  อำภัยฤทธิ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงวีนัส  ยูโซ๊ะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงแวซัรฟีน  ปราบสูงเนิน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงแวโนรมี  แวอูเซ็ง โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
790 นางสาวศริญญา  ไสลเพชร โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงศศิวิมล  นุชภู่ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงศัซณีย์  มามะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายศาสตรา  ขวัญแก้ว โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายศิรชัช  ไกรคุ้ม โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
795 นายศิรสิทธิ์  หวังคุณากร โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงศิริประภา  ศรีสองคอน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายศิริพงศ์  แดงบรรจง โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายศิวโรจน์  ชูจันทร์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
799 นายศิวโรจน์  วิไลเลิศพงศ์พันธ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงศุภกานต์  พันธ์ยอด โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
801 นายศุภชัย  แซ่เอี้ยว โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายสรวิศ  พึงศรี โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงสโรชา  บุษบงค์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงสาธิตา  ชะดูแท้ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
805 นายสิทธิสิน  ขุนนุ้ย โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายสิรภัทร  บุญมี โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงสิราวรรณ  ทัศนานุสรณ์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงสุคณทา  มิ่งสุข โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงสุทธิดา  ไข่มุกข์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
810 นายสุทธิพงษ์  นิสารพายุ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายหัสฟานดี  สันติวรกุล โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายหาญศึก  มังคลาทัศน์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
813 นางสาวไหมแพรวา  ฟ้าคุ้ม โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายอณุรุต  คิ้วแก้ว โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
815 นางสาวอนัญญา  ทั่วถวิล โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายอนันตชัย  กิระโรจน์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
817 นางสาวอภิรดี  อีซอ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายอภิรมย์  พรหมมานพ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายอภิรักษ์  แก้วสองเมือง โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงอมิตรา  หริ่งรอด โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
821 นางสาวอรกนิษฐา  ปานสุข โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
822 นางสาวอรทัย  แสงแก้ว โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงอรีสา  อีซอ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงอลิชา  อับดุลรอมาน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงอัญชิสา  พรหมจันทร์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายอัฎดีน  บากา โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงอันนา  อนันทมาศ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายอับดุลชาฟัย์  หมัดแสละ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงอารยา  สวยงาม โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงอาริษา  มามุ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงอารียา  นันตา โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงอาเรียณา  แวมูซอ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายอิลฮัม  อนุศาสนบุตร โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงอุไรรัตน์  ศรีวิเชียร โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายอูมัร  โครมัส โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงเอมิลา  เจ๊ะอุบง โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น