รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  หมื่นราษฎร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกชรัตน์  ชัยวรานุรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวกมลพร  อักษรนำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤตภาส  แช่มช้าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกฤษฏิ์  ปัญจเวสารัช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกษิดินทร์  หมัดดะอี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายก้องกิดากร  ทองมี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายคมชัด  รัตนสุรการย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวครองขวัญ  คงอินทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายคุณัชญ์  คงทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงจิดาภา  บัณฑิตมหากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายจิรพัส  ศุภกิตติวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
13 นายชนกภัทร์  จุลนวล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงชนานันท์  ชัยคชบาล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายชยุต  แก้วละเอียด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายชยุต  โกฏิรัชญ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวชุติกาญจน์  สุภัทรากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงญาณิศา  ชนะคุ้ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวญาณิศา  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงฐิตานนท์  เบญจพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
21 นายณฐกร  วงศ์พิพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายณฐภัทร  ไชยพานิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงณปภัช  เลิศนาคร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงณัจฉรียา  พุ่มบุญฑริก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  วงษ์ปรางค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวณัฐกฤตา  รักษ์ศรีทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวณัฐฌา  หนูน้อย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นายณัฐภัทร  พันธุ์อุไร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงดนิตา  เชิงสมอ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงทองณภค  ดุลย์เภรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายธรรมธรณ์  บูลภิบาล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงธัญณิชา  แซ่เตียว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บำรุงผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงธัญวีร์  หิรัญกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายธีรกานต์  คำพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายธีร์  เหมจินดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายนนทพัฒน์  วินิจผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขุนเพชร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขชล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงนันทนัช  เดชรักษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงนันทนุช  ชุมแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายนันทภัค  กว้านเมธากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายนิธิศ  นรังศิยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ลอยวิรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงปทิตตา  ฐานิสสร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงปนัณญา  สังข์แก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงปนาลี  แก้วเขียว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวปริยาภัทร  สุทิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายปวรปรัชญ์  ลีลาสุวรรณสิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงปวิศรา  ฤกษ์ดิกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายปัญญากร  ลี่ดำรงวัฒนากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงปัญฑารีย์  ลี่ดำรงวัฒนากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงปัณฑิกา  อิสรทะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายปัณณทัต  กันตังกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงปัณณพร  ลี่ดำรงวัฒนากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายปัณณ์  ตรีสัตยพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายปาณภัทร  อิสระวัฒนา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงปาณิศา  สังข์แก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปานชีวา  พรหมอินทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงปุญญิศา  สุทธิศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
61 นายปุรัณ  ประเสริฐไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายเปรมมากร  อารีผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายพชรพล  รอดเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายพรภูมิ  แก้วช่วย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงพรรวษา  นิลสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงพัทธญาดา  ชูกลิ่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงพัทธนันท์  เส้งส่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายพัทธฤทธิ์  อินทรพิบูลย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายพันธ์ชนน  แก้วประจุ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ช้างกลาง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายพิชญุตม์  เห็นประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รัตนะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงพิริยา  ชุติเดโช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวเพชรลดา  ธานีรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงเพชราภรณ์  สุทิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวเพ็ญพิชชา  ทับทิม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายภวดล  มานะจิตต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงภัณฑิรา  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายภูวณัฐ  ทุมสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวยวิษฐา  เมฆสุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายรัชช์ศิร์  มณีโชติรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายราเมศวร์  หวังหิรัญกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวรุ่งวราภร  อรรถพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ลีลานิพนธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
85 นายวรยุทธ  นาคเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นางสาววรัทยา  มีทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นายวริทธิ์นันท์  ทั่วด้าว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายวรินทร์  โฆษิตรังสิกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
89 นางสาววาสิตา  ด่านสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นางสาววิชชุลดา  ยิ่งดัง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นางสาวศุภสุตา  ดวงแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงศุภิสรา  เดชสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวษัณา  พรหมดนตรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายสรรเสริญ  คล้ายทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายสรวิชญ์  พุ่มสีทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
96 นายสรวิศ  ไทยเกื้อ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายสหรัฐ  อายุบวร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวสาริศา  กมลอเนกคุณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นายสิริเชษฐ์  โคตรพันธุ์กูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายสุกมล  บางโชคดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงอภิชญา  เณรานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายอภิสัณห์  จงเพิ่มวัฒนะผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงกรรณิการ์  เม่าน้ำพราย โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายกวิน  ชูทับ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงกวิสรา  พึ่งแพง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
106 นางสาวกัญญารัตน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงกัณฐิกา  สุขรุ่ง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงกานต์รวี  ทังศิริ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงกานติมา  ชูจางหวาง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายกิตติธัช  เม่าทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงเกศินี  ชายเกตุ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายเขตต์ฐภูมิ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สงสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงชนัญญา  เรืองแก้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงชยนันต์  ยายมาก โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายชยุต  สมจิตต์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายชวกร  ทองบุญ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงชัยรัมภา  บุณยะวันตัง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายชินกฤต  ด้วงชู โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมเหมือน โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงโชติกา  ชูอินทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงญาณิน  สิริบุญญาวาส โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงญาณิศา  อินตะจักร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายฐปนวัชร  บัวเนียม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายฐปนวัฒน์  ผอมสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายณฐนนท์  ณ พัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายณฐรักษ์  สว่างนิพันธ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงณฐิตา  เรืองพุทธ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  สุขใส โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายณัฐชนน  ดำช่วย โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวณัฐธิดา  กาลกัญจะ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงณัฐนันท์  ติเสส โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายณัฐพล  จันเอียด โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายณัฐวีร์  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงณิชาภัทร  สูงสุด โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายเดชาธร  หนูชู โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายธนกร  แก้วดำ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายธนดล  แก้วด้วง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายธนรัชต์  เลื่อนจันทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายธนิสร  พรอภิรัตน์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายธรากร  จันทร์เอียด โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงธัญชนก  มิตสุวรรณ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงธันญ์ขวัญ  ด้วงคง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงธันย์ธีตา  สงคง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายธานัท  รักษ์เกลี้ยง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงธาริการ์  ชูบัวขาว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายธีรพัฒน์  เรืองติก โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงนฤกานต์  ร่มเจียม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายนันทสิทธิ์  หมวดอินทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงนิชานันท์  เพชรน้อย โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
152 นายบรรณสรณ์  ชูแสง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงบุปผาวัลย์  สงแสง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายปกป้อง  คงอิ้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พงศาปาน โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เพ็งนิล โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นายปรมะ  พรอภิรัตน์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงปริมณาลี  บุญช่วย โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงปวริศา  สุตตะคาร โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงปัณฑา  สุขเกษม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวปัณฑารีย์  เกิดแก้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงปัณฑิตา  นุ้ยด้วง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงปาณิสรา  ทรัพย์จิตร โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวปานภัส  วสิษฐ์พล โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวปาริชาติ  สำแดง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายปิติฉาย  ทองคง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ขุนนุ้ย โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายพงศ์สฤษฎิ์  เกตุแก้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายพรหมพร  ยูงทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นายพอพัน  คำเกตุ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายพัชญศักดิ์  มะลิวงค์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงพัณณิตา  มณีโชติ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงพัทชล  ปานแจ่ม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปราบปรี โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงพิชาภรณ์  รอดปาน โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงพิชามญชุ์  น้ำทับทิม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงแสง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายพิรพัฒน์  ดำชู โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายโพธิกร  เกื้อสุข โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองมาก โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงภัทรลดา  ศรีเกตุ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงภาวิดา  ดวงขวัญ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงภาอนงค์  รัตนานุกูล โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายภูวเนตร  เกตุแสง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
185 นายภูวพัฒน์  จันทร์เอียด โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวมติมนต์  ปล้องไหม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายยศกร  คงเกลี้ยง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงรวิศรา  ดำชูพราย โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงรสิตา  ด้วงเอียด โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงรัชนี  อินทรแป้น โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายวรพงศ์  ทองขุนดำ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
192 นางสาววรลักษณ์  ทองขุนดำ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นางสาววริศรา  ทองดีเพ็ง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาววริศรา  อาจทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงวัลญา  เหมือนเมือง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงวิมลรัตน์  หลิบแก้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายวุฒิพงษ์  จันทมาศ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงศรุตา  คงย้อย โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงศศิกานต์  อำลอย โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายศิระณัฐ  มูสิกะเจริญ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงศิริกัลยา  อ่อนคง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายศิวกร  บุญเลิศกุล โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายศิวพัชร  จันทร์มณี โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายศิวัช  ชูดวง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงศุภิสรา  หนูในน้ำ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงสถิตย์ภรณ์  นวลขวัญ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงสใบทอง  เต็มยอด โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
208 นายสรวิศ  ชูทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวสุจารี  รัตนมณี โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงสุชาดา  เด็มเพชรหน้อง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายสุทธิภัทร  ชูเก็น โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายสุทธิรักษ์  ทองชูดำ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงสุภัชชา  ชุมทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงสุภัชชา  ศรีชูทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงสุภาวรี  ยูงทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวสุวิชาดา  มาศตันติพร โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พันธ์คง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ดำราม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงหทัยกานต์  ศุกลพัฒนะ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ชูรักษ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงอติกานต์  ภักดีวิจิตร โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายอนุวัฒน์  พรหมบัญพงศ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายอเนก  ขุนพล โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายอภิลักษณ์  จินตาคม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงอภิษฐา  ตุ้ยนะ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
226 นายอลังการ  ณ กูล โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงอัจจิมา  พุมนวล โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงอัจฉริยา  หมวดจันทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวอัชฌา  ไชยชนะ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงอัญชิสา  ดวงจันทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงอามานี  สันอี โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงกชวรรณ  จันทร์เจริญ โรงเรียนปากพนัง ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงกฤษศิณีย์  ชายใหม่ โรงเรียนปากพนัง ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงกัญญญาพัชร  บุญยพันธ์ โรงเรียนปากพนัง ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายธนกฤต  ทองส่งแสง โรงเรียนปากพนัง ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงปานิษรา  สิวะสุธรรม โรงเรียนปากพนัง ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายสรยุทธ  ขอนแก้ว โรงเรียนปากพนัง ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงหงส์เหม  ตั้งฉัตรทอง โรงเรียนปากพนัง ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงกชกร  ช่วยชูวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงกรกช  ช่วยชูวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายกรเทวา  ก้งเส้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงกฤชญา  หมวดอินทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายกฤดิ  ทรงเดชาไกรวุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายกฤษณพัฒน์  แก้วกิ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงกันต์นพัช  บุญช่วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายกันติชา  สุขนิตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงกันติศา  สอนดอนไพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงกัลยกร  สุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายกิตติพัฒน์  ชูแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงกีรตี  กียะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เพียรแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงกุสุมา  ช่วยศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวขนบพร  เพชรชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงขวัญหทัย  เอารัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายคณิติน  เกื้อนุ้ย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงครองขวัญ  บุญหาว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายคุณานนท์  ชูวิจิตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายฆฤเณศ  คงสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายจตุพล  สุขวิเชียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงจิณณพัต  หิรัญรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายจิรภัทร  หวัดแท่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงจิรัชญา  ไพฑูรย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงจุฑากร  เข็มตรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำปล้อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายชยุตพงษ์  พิบูลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายชัยธวัช  ธานีรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายชิติพัทธ์  กรองแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายเชษฐกานต์  สมเขาใหญ่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์เจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายณฐพงศ์ธร  ศิริพันธ์ุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายณฐพงศ์  วังปรีชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายณธรรศ  ธิบดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงณภัทร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เจยาคม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงณัฏฐชา  ศรีมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายณัฏฐ์  ชูเดช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงณัฐญาดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายณัฐนนท์  เหลืองอักษร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงณัฐนันท์  เลขะธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงณัฐวดี  ลีภัทรกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงณิชาภัทร  ยืนชนม์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงดลพร  กนแกม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายดีเด  บิลโหด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายติณณภพ  เพชรอนันต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายทนุธรรม  แซ่ตั้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงแทนฝัน  คงศร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายธนกร  เลี่ยมแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายธนพัฒน์  ดวงมุสิก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงธนภรณ์  พุทธรักษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงธนัชพร  เชยบัวแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายธนาวิธ  รามแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงธมน  จิรวงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายธรณ์ธันย์  ปรีชาติวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายธฤต  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงธัญชนก  ปาณะบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ด้วงศรีทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงนภัสวรรณ  โหสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายนราวิชญ์  ไกรเทพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายนิติธร  เกตุแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายนิธิกร  บัวแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายนิธิวัชร์  พรอนันตโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายเนติธร  ขาวมะลิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงบัวบูชา  รัตนบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายปณทนนท์  บุรณนานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงปทิตตา  กองประดิษฐ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายปพนธีร์  ขนอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญญานุพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงปภาวรินท์  รัตนพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงปรมาภรณ์  นุ้ยศรีราม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายปรเมศวร์  ชำนาญเเป้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงปรินทร  ศรีทองกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงปริยภัทร  ภักดีเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายปฤณ  ภูวรกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายปวิตร  อัครวนิชกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงปัญรัฏฐ์  จารุสิริรังษี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองหยู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายปัณณวิชญ์  พิทักษ์บูรพา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงปาณิสรา  ชุมพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงปาณิสรา  เพชรโกมล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงปาริสุท  เนาว์รุ่งโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายปิติณัช  คงแป้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายปิยกร  ศรีประทุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายปิยศักดิ์  คงทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายปิยังกูร  ชูบัวทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายปุณยวีร์  สุขกลับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายพชรวิชญ์  ว่องไวรัตนกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงพรปวีณ์  แหวนเพ็ชร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงพัชรากร  สุขดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายพันเพชร  พัชนี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายพิชชานันท์  ถาวรสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงพิชชาพร  ฮั่นวิวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เหวรารักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายพีรวิทย์  ขาวสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงพุทธิมา  สิงหเสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายภควัต  สวัสดิวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายภควัต  โรจน์โมสิก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงภัณฑิรา  นาคา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงภัทรวดี  หนูปลอด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงภัทริน  รินากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายภูชิชย์  พุทธานุวัติกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายภูมิพัฒน์  แซ่หลู่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายภูมิรพี  ปุณยวาทะงาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายภูริพัชร  สุขแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายภูรี  ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงมนรดา  ศรีภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายเมธัส  สีเผือก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงรมิดาดีน  ทองคำเสก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงรสิตา  ล้อประเสริฐกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงรสิตา  ศิริรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายรัชชานนท์  ธราพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองนอก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายวชิรวิทย์  พจน์จำเนียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายวรพล  แก้วบุญญานุภาพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายวัชระชัย  ชาญณรงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงวิมลณภัทร  สงค์ดำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายวิวิธวินท์  แสงเงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายศรวิษฐ์  หนูเอี่ยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงศรัณย์พร  สุขสงวน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายศรีภูมิ  ศรีไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงศศิร์ธา  อุ่ยสุ่ย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายศิรวิทย์  ตันติพิสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายศิวกร  สองรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายศุภกร  ยี่มี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายศุภณัฐ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายศุภวิชญ์  ประดิษฐ์อภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงศุภิสรา  วิชช์วัฒนางกูร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายเศารยะ  พงศ์สว่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายสธรรดร  บดีการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายสรวิชญ์  ด้วงปราง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศิริวาณิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงหทัยชนก  ไชยศิลา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายหัฏฐกร  หัตถการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงอธิชา  แก้วพรรณราย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงอภิษฐา  ศรีหมุดกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงอรวรินธ์  บุญมา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงอัคริมา  ใจสมุทร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
380 นางสาวกมลนัทธ์  เทพขวัญ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
381 นางสาวกมลลักษณ์  ภักดี โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวกริญญา  นาคช่วย โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายกฤตนัน  ภักดีวานิช โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายกฤติน  เกตุชู โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงกัญญาภัทร  พรหมหมวก โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
386 นางสาวกัณฑ์เกษม  หนูเกลี้ยง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายคารธิกเกยะ  โลเกช โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงจิรัชยา  ชนะสิงธิ์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายเจษฎา  คงสีปาน โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายฉันทิต  เมืองไข่ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายเฉลิมวงศ์  สุขมิ่ง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นางสาวชญานิศ  คงพูล โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวชนัญชิดา  เพชรบูรณ์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นายชยกร  คะภะสุวรรณ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงชยานันต์  ทองสลับล้วน โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวชวิศา  นุ้ยเล็ก โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงชัญกฤตญา  พชรพงศ์กฤต โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายชัยภัทร  ประชุมทอง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงชื่นชัญญา  ทองคง โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงฐณัชญ์พร  ศรีราชยา โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายณฐพัฒน์  จงหวัง โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายณภัทร  อนุจันทร์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นายณภัทร  อินถิติ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงณรัฐชริญ  รักชุม โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงณัชชา  นิลรัตน์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงณัชชา  พิทักษ์บุญเขต โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายณัฐชนน  ไพณุจิตร โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงณัฐนรี  บุญญาพิทักษ์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
409 นายณัฐนันท์  ไชยรักษ์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงณัฐยมล  ภัทรธิติพันธุ์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงณัฐวรา  นุชิต โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายเด่นพงศ์  คงหวัง โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงทิพย์วรินทร  รุจิดาสกุลศิริ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวธนพร  กรุงภักดี โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายธมณัฏฐ์  แสงแพง โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงธัญสร  ทองสังข์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงธิดาวัลย์  รัตนพันธ์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
418 นายธีรไนย  นุ่นเกลี้ยง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายธีรภพ  รักษ์ชูชื่น โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายธีรัช  เกื้อวงศ์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวนพัสสร  หนูมาก โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงนภเตน์  นามศรีอุ่น โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายนภน  ทองวิเศษ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นางสาวนฤภร  ลำแดง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงนวลนาถ  ทับยัง โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวเนตรศิริ  รอดผล โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงบุญรักษา  กองสินพิพัฒน์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายปฐวี  ช่วยศรี โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงปรียนันทน์  ดวงจันทร์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
430 นายปุณณกริช  การพานิช โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายปุณณวิช  อุ้ยตยะกุล โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
432 นางสาวเปมิกา  ชูเส้ง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ทองเที่ยง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงพรปวีณ์  นุ่มนวล โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
435 นางสาวพฤษณีญา  โพธิ์ทอง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงพลอยชมภูธ์  เขมะวนิช โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
437 นางสาวพัชรพร  บุญชรัตน์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นางสาวพัทลบล  แท่นจันทร์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวพิชญาภา  อักษรพันธ์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายพุฒิสรรค์  ทองขุนดำ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายภานุวัฒ  รักจำรูญ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
442 นางสาวภูริชญา  ไชยเดช โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงมะลิวัลย์  สุดสังข์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายมังกร  พรหมจินดา โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
445 นายยศกร  คงสุวรรณ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อนันต์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กิตติเลิศ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายวชิรธร  กิติเศวตจิต โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงวรรณรดา  บุยมณี โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายวรินทร  ฉิมวงค์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงวริศรา  เมืองแก้ว โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
452 นายวัชรพล  วงศ์ชู โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายศิริวิศว์  คงหนูเกตุ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายศุภกร  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
455 นางสาวศุภรดา  แก้วแฝก โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงโศภิสรา  เก้าเอี้ยน โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายสิทธิโชค  จุลรอด โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงสิริคุณ  กองสินพิพัฒน์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงสิริประภัสร์  ศิริธร โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวสิริยากร  จันทร์ไข่ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวสุทธิดา  ชูปาน โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
462 นายสุรภาพ  เมืองแก้ว โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ยอดราช โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงโสภิตนภา  ชูแก้ว โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงอมลณัฐ  พงศ์นุรักษ์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
466 นางสาวอรวรรณ  คงจันทร์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
467 นางสาวจันทร์จิรา  ผ่องท่าไม้ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
468 นางสาวจุฑาทิพย์  บุปผาสุวรรณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
469 นางสาวจุฑามาศ  อิวิโส โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นายชยากร  เอียดเหตุ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงชาลิษา  พรหมเดช โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
472 นายชิตดนัย  วิเศษประไพ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นางสาวชุติมา  สุขโม้ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นางสาวดิฐาพัทธ์  พรหมมา โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
475 นางสาวธดากรณ์  ชามทอง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นางสาวธนพร  ไชยานุพงศ์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นายธัชนนท์  สมเก่า โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นางสาวนงนภัส  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นางสาวนพรดา  จิตรสำรวย โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวนภัสวรรณ  เทพทอง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวนันทวัน  ประชุม โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวนารีรัตน์  อินทรณรงค์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวนิภาพร  ทองอร่าม โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นางสาวนุชรีย์  จับจันทร์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นายผดุงเดช  เพชรอ่ำ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นางสาววรรณวิสุทธิ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นางสาววรันธร  โสภาเจริญวงศ์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นางสาวศิริธิดา  รักเถาว์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงอนุธิดา  สุขหวาน โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวอรวรรณ  จุลเรือง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น