รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลนัทธ์  กลับรินทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกรกมล  กลับแดง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวกรณัฏฐ์  โกยสมบัติโอฬาร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นายกรภัทร์  ศิริอนันตภัทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกรวิชญ์  กรทิพย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกรวิชญ์  สกุลวิโรจน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกฤตมุข  จันทร์เทศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกฤติธี  นวลขาว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกฤศ  มงคลนิมิตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกฤษฐ์  นวลทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกวิน  ชัยยศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกษิดิ์เดช  ชูศักดิ์เกียรติกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกัญญ์นนัฐ  ยุทธวรวิทย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกัญญ์สิริ  เนาว์นาน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมคง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกันตินันท์  ทอธราเมธา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกุศลิน  อัครวิฑิต โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงเกวลิน  หริณะรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงคีตา  วณิชชานนท์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายจักรเพชร  ลิเหล็ก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
21 นายจักรมณฑ์  มากจันทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวจาฏพัจน์  จารุโภคาวัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงจิดาภา  วีระไวทยะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีใหม่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายจิรัฐวริทธิ์  อินทรธนู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายเจนกิจ  จิระจรัส โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงชนัญชิดา  เลื่องสุนทร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายชนัศภณ  ณ สงขลา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายชนานนท์  บุญช่วย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงชนาภัทร  เฉลิมพิพัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงชลภทร  ศรีเมือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายชิษณุพงศ์  ฤทธิธรรม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวชุติกาญจน์  ผลแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงญาณิศา  ขวัญใจสกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงญาณิศา  จิตรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงญาณิศา  ภู่วัฒนา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายฐนกร  นพรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงฐิชาภรณ์  ขจรบุญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงฐิตาฉัตร์  พัฒนสุวรนันท์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงณฐกมล  กู้เมือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
41 นายณพงษ์ธร  เจริญลาภ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงณพรรษ  ธีรสวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงณภัทร  กาญจนพันธุ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายณภัทร  ด่านชนะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายณภัทร  ลายประเสริฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายณัฏฐนันท์  โกยสมบัติโอฬาร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวณัฏฐาวีรณัน  อั้นเต้ง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีน้อย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แมนมิตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายณัฐกิตต์  ชาติวิทยาศิษฐ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นายณัฐชนน  เวชเตง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณัทธิญา  อรัญไสว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณิชารีย์  ศิริอนันตภัทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวตระกูลแก้ว  เกตุกัน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายตรัยรัตน์  เป็งวัง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงตะวัน  นิลพัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายตะวันฉาย  คุณมารินทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายติสรณ์  ณ พัทลุง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายเตชินท์  แสงเกื้อหนุน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงทรรณรต  มณีรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายทัตพงศ์  พรพุทธศรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงทัตพิชา  นาคกลัด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงทัตพิชา  เจียมทวีบุญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายทิวธนัท  ราษฎร์อารี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายทีฆทัศน์  วงศ์สืบสันตติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายแทนกาย  จินดาวรณ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายธนกร  สุขานนท์สวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
68 นายธนกร  ไชยยุทธ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายธนกฤต  หลิมกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายธนกฤต  อุ้ยเอ้ง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงธนภรณ์  จิตรโอวาส โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงธนิดา  จันทกานษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงธนิวรรณ  บุญวัฒน์หิรัญกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายธรรศ  ตั้งพิรุฬห์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายธราเทพ  พัฒน์มาก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
76 นายธัชศุทธิ์  วิโนทกะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงธัญญ์รภัสร์  โพธิ์เพชร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายธัญปราณ  ศรีสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงธัญภัสสร  วงศ์ชูศักดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงธันยวงศ์  บุญแสวง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงธิญาดา  เตชะเรืองสุวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงธิดารัตน์  แมนเมือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธีธัช  ประสิทธื์วิไล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายธีร์ธวัช  โรจนกิจจารักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายธีร์  วงศ์ปิยะบวร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
86 นายนพรุจ  ตันติยะวุฒิ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายนภนต์  เลาหะสราญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงนภัสนันท์  ตั้งทรงสวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงนภิสรา  ใจเย็น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายนราวิชญ์  ดีแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงนลพรรณ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงนารีรัตน์  เดชเจริญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายนิธิวิทย์  โรจนรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายเนติภูมิ  ชัยสงคราม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงบัว  จันทรังสิกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงบุญระพี  สุจีรพันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายบุณยกร  สำเภา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายบุณยวีร์  ดีช่วย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายปฏิพล  สุขขี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทร์แก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายปรัตถกร  ยี่เส้ง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงปริญศิริ  ขาวผ่อง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงปริยากร  ศรีศักดา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงปสุตา  อุบลสถิตย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายปัณณวัชร  วิโนทกะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายปัณณ์  ชัชชัยวรกฤศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงปาณิสรา  นาคสุข โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงปาณิสรา  วรรธนะพิศิษฎ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงปารณีย์  อุบลสถิตย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงปุญญิศา  สุขประสิทธิพร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงปุณยาพร  พรหมมาศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงเปรมยุตา  กาญจนดิฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายเปรมรุจ  ชาสวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงพรนภัส  เตี้ยงตุ้น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงพรรัชชา  อนุรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายพลกฤต  พันธุ์เล่ง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงพลอยหลวง  กรดเต็ม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายพศิน  นุ้ยเจริญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายพศิน  อุไรวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงพอเพียง  ผสม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงพอฤทัย  เจนกิจวัฒนาเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นายพัชรพล  นวเลิศปัญญา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายพัทธดนย์  กล่อมสวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงพันธิตร  อรุณเลิศเลิศรัตนวิไล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวพิงนภัส  ราษฎร์อารี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงพิชชาพร  เพชรพรหม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศุภลักษณ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศรีพัฒน์พิริยกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายพีชวิชญ์  ป้อมแดง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
130 นายพีรพล  นิธิเมธสานนท์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายพีระพงศ์  ถั่วตุ้น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงเพียงตะวัน  ศรีภักดี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวฟางนภิศ  ราษฎร์อารี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวภคมน  เนตรรุ่ง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายภัทรพงศ์  บุญเกิด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายภัทรพล  ใจเย็น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงภัทรภร  รัตนพันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายภัสสรกรณ์  ประสิทธิ์ศุภผล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงภิรญา  ใจเปี่ยม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายภูดิศ  จันทร์อินทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นายภูดิส  เจ็ดวรรณะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายภูมิวชร  ภูมิจิตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงภูริชญา  ภู่สัน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายภูริณัฐ  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายมนัสวิน  วงศ์คช โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายเมธัช  รัสธรรม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายรัชพล  เกษตรสุนทร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายราเชนทร์  ปาละคเชนทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวลลิตภัทร  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  เจียมทวีบุญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายวชิรวิทย์  ปันฉิม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงวรัญญา  หนูยิ้ม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงวริศรา  รักสวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงวศินี  บุญณมี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายวัศพล  ดีลี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายวินธัย  ฐิติฐานุศักดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงวิภาพร  อุ่นเรือน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงศวิตา  ศรีนิล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงศิลปากร  คงยืน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงศีลินี  นาคทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์สุข โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายศุภณัฐ  ธนาพล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงศุภณัฐฐินีย์  มีเศษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงศุภสุตา  ชีวศุภกร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายเศรษฐ์  ลายประเสริฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายสรวิชญ์  ตันติเจริญวิวัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายสรียวรรธน์  คงแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
168 นายสหัสวัช  วงศ์ปิยะบวร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวสิริกร  ก๋งอุบล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงสิริกร  เดชรัตนวิไชย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงสุกฤตา  ศรีฟ้า โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงสุตาภัทร  ขำปราง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงสุทธิดา  รัชชะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงหทัยภัทร  เบญจพิทักษ์ดิลก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงอติพร  พัฒนรังสรรค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงอธิชา  นาคกลัด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายอภินันท์  หีตช่วย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงอรชพร  คงเพชร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงอรวรา  สาริพัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายอัครินทร์  เอกเลิศศิริสิน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายอัมพร  แดงดา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงอัยยาวีร์  แน่นแผน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายอาชวิน  สังข์เพชร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงอารีญา  วงศ์ปิยะบวร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงโอปอ  อุสิทธิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายกนต์ธร  โกละกะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายกฤษฎา  ถ้ำจันทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายกิตติพศ  รักปาน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายเขมทัต  คงวิจิตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงจันทนภา  ทับหิรัญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงจิณห์นิภา  แก้วแดง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงจีรวรรณ  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงชญาฎา  จันทร์ทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วสุขศรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วมณี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงฐิติพัชร  ชิตเดชะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายฑีฆายุ  พัฒน์คล้าย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงณัชชา  เปลี่ยนสุนทร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงณัชธิชา  เพชรชำนาญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวณัฎฐณิชา  ทศเวช โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวณัฐกาญจน์  บุตรทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงยัง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักชาติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรกรุง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายณัฐพล  เพ็ชระ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  คำผอม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงณิชาภัทร  เจริญสิน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงณิชารีย์  ทองชนะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงณิชารีย์  ไพริน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงตรีลดา  สุมิพันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายทิชากร  นุ่นทิพท์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวทิพปภา  สุขกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวทิพวรรณ  ศักดิ์ศรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายธนัยนันท์  มากทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายธรรมรัตน์  สมสนอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงนภสร  กอบวัฒนกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์คง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงเบญญาภา  อั้นเต้ง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงปณิตา  เรืองอุทัย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงปวันรัตน์  นุ้ยบุตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงปุณณมา  แก้วทองดี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงพรนภา  กอบวัฒนกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวพรรณภัทร  ปลีแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชมเทศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงพลอยทับทิม  ชมเทศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงพัชรนันท์  ชูมณี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายพัสกร  บัวชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เดชศักดา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพิณิชฎาวรรณ  ฤทธืกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงพิมศิตา  ประทุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงพิไลวรรณ  บุญศรีนุ้ย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายพิสิษฐ์  ขำเกิด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายภคธร  มีนะพงษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายภีรพงศ์  จอนเอียด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายภูวเนศวร์  หมั่นถนอม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงเมทินี  พิมพา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงรสิตา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงลลิตภัทร  บุญเมือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายวรกานต์  อินทมาศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายวรภัทร  โชคคณาพิทักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงวริศรา  สำลี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายศรุต  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงศศิประภา  ชูเมฆ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นางสาวศศิวิมล  อินทรพัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงศิริญญา  ช่วยคง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงศิริพร  ศรีเปาระยะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงสุกัญญา  บุญรักษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์มณี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงสุธิษา  แก้วสงค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงสุภาวดี  เรืองเพชร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โมธารา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวอพิชญา  แก้วมีวงศ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายอรรถพล  สุขสนิท โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงอรอนันต์  คุณสมบัติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงอสมาภรณ์  คงสงค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 นายชัยวัฒน์  เมืองฉิม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงธิดารัตน์  กลิ่นแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
258 นายธีรภัทร  สมลักษณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวนัถสร  จิตต์มาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นายนิชนันท์  ทรัพย์รุ่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นายภิพิธธณ  เขียมวัชระ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
262 นายวิภู  เย็นวัฒนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงกรกนก  ศรีแก้ว โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงกฤตธีรา  มั่นเหมาะ โรงเรียนเกาะสมุย ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายกิตติกร  นิยมสัจจะวาที โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงชนกานต์  ใจสว่าง โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สระวัง โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงณัชชารินทร์  นามราษฏร์ โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงณัฏฐ์วริษฐา  อินทนิล โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิลเพชร โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายณัฐนนท์  แก้วทองเมือง โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงดวงตะวัน  ศิวภักดิ์วัจนเลิศ โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงถิรดา  ใจงาม โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายธัญวัฒน์  บุญรอด โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงธันยพร  จันทร์คงช่วย โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงธิญาดา  สุทธิการ โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงบัณฑิตา  จินดา โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวปุญญิศา  สุมงคล โรงเรียนเกาะสมุย ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงพนิดา  วิระษร โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวพรกนก  จันทร์แจ่ม โรงเรียนเกาะสมุย ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวพัชราภรณ์  ยืนนาน โรงเรียนเกาะสมุย ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงพัชราภรณ์  หารประชุม โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  เพชรรัตน์ โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายพีรพัฒน์  สามสี โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงแพรวา  ยามาภักดี โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงฟ้าเดือน  เลื่อนนาวา โรงเรียนเกาะสมุย ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงภัทราพร  ใจแผ้ว โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงเมธาพร  ฉายอรุณ โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงเยาวภา  อินทร์จันทร์ โรงเรียนเกาะสมุย ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงโยษิตา  ศรีฟ้า โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงลลิดา  พุ่มทอง โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงลักษิกา  หวังนุรักษ์ โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงวรัชยา  แก้วพิชัย โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
294 นางสาววันนิษา  ใจซื่อ โรงเรียนเกาะสมุย ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงศศิชา  ตริปาที โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงศศิธร  ประเสริฐ โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงศุภกานต์  จันทร์เพ็ง โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงสุดธิดา  บุญชัย โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ผิวขำ โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วใจ โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงอมรรัตน์  วงษ์สิม โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงอมิตา  แซ่อึ้ง โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงอรปรียา  สุพรรณพงศ์ โรงเรียนเกาะสมุย ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงอังคณา  แสนยางนอก โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
305 นายกตัญญู  วุฒิสันติกุล โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงกนกนาฎ  บุญอินทร์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงกมลเนตร  พุทธจิตร์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
308 นางสาวกรกนก  บุญแสง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงกัญชพร  ชุมชาตรี โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เพ็งจันทร์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศิริ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นางสาวจิณณพัต  ขวัญม่วง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงจิรนาฏ  ชุติมันต์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายจิรสิน  สระทองเกี๊ยว โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงเจนจิรา  เดชฤทธิ์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงญาตาวี  กิมเสาว์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
317 นางสาวฐิตาภรณ์  ทองคำ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงฐิติมา  ชูชาติ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงณัฐชปาลิน  เมืองน้อย โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดุลยาสิทธิพร โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานศิริ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
322 นางสาวณัฐณิชา  วุฒิจันทร์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงณัฐนันทร์  อินทวิชญ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงณิชนันท์  หนูศรีแก้ว โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายธนธัส  มีครุฑ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงธนพร  ทองนา โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
327 นายธนพฤทธิ์  กิตติวัฒน์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงธมลวรรณ  สุรัตนพราหมณ์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อินทร์เมือง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
330 นายธีรวัฒน์  แก้วไทย โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงนพชกร  ทิวแพ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายนพรัตน์  ชูขันธ์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงนัฎฐณิชา  แซ่หลี โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงนันท์นภัส  สรีระพร โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
335 นางสาวนิชนันท์  ช่วยพัฒน์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงเนตรดาว  ศักดิ์สง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
337 นางสาวปณิตา  เดยังรัมย์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงปัทมา  สองสมุทร โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงปาลิตา  จันทะโฆษ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงฝนทิพย์  มุ่งป้องกลาง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงพรชนัน  หนูจันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นางสาวพรพิมล  จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงพาทินธิดา  ณ พัทลุง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
344 นายพิทวัส  ศิลปะพรหมมาศ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นายพิพัฒน์พงษ์  ราชศิริ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงพิมพ์นารา  แซ่กั่ง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  เชาวชีวเกษตร โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
348 นายพีระพัฒน์  ไชยคง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงลีลาวดี  มีชำนาญ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
350 นายวรวุทธ  รักชาติ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงวิสสุตา  หนูสิงห์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงศศิธร  กรดสุวรรณ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญใย โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงศิรลดา  พุทธถนอม โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายศุภณัฐ  ชูทอง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
356 นางสาวศุภมาศ  พิทักษ์นิกร โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงสิริญญา  ชูจิตร์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายสิริพงษ์  อินทรักษ์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงสุดาชนก  เหลืองกุลกมล โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงสุวภัทร  สุดทอง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายอติรุทธ์  หนูสิงห์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายอนันต์ทสิทธิ์  ศรีแสง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายอังค์กูรห์  ทิวแพ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงกชกร  เจริญจิต โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
365 นางสาวกชพร  สุขศรีแก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงกณัชชา  ลาภนิรันดร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงกนกพร  พูดดี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นางสาวกนกพร  แสงสุข โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงกมลฉัตร  กาญจนวิเชียร โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงกมลชนก  ธนบัตร โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงกมลทิพย์  รัตนพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงกรกนก  ทาตา โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงกรณ์ณัช  บุญญากร โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายกฤชเทพ  บุญรัตน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงกฤตชญา  พีรฉัตรปกรณ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายกฤตนัย  พยุหกฤษ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
377 นายกฤตพณ  เชาวนะสินธุ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายกฤตพรต  เสวตวงษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายกฤตเมธ  นิยมธรรม โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายกฤติน  บุญเพียร โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายกฤษณ์  ชาญนคร โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงกวินธิดา  ทองคำ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายกษิดิศ  โสมนัส โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายก้องภพ  โควันนา โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายกัญจน์  ชุมวิสูตร โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทนนตรี โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
387 นางสาวกัญญาณัฐ  จันทร์ชัย โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นางสาวกัญญาณัฐ  อุปานันท์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุไรวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชุ่มชื่น โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงกัณฐี  มะเย็ง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายกันต์กวี  เนตรใจบุญ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายกันตภูมิ  เพชรศรีจันทร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  พรหมภินันท์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นายกันตินันท์  เพชรพิรุณ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ตันติพิสิทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไพบูลย์อนันต์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวกานต์พิชชา  มีแสง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
399 นางสาวกานต์พิชชา  เพ็ชร์สงฆ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วเกิด โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายกิตติภูมิ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายกิตติสัณห์  มิตรภาพ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงกุลธรา  วิชัยดิษฐ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ขวัญพุฒ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงเกวลิน  แก้วแดง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงเกศกนก  กำลังใบ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
407 นางสาวโกลัญญา  ฝอยทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงเขมิสรา  เอียดดำ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
409 นายคณิติน  อุดมศรี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายคณิศร  จันทร์รุ่ง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
411 นายคุณาธิป  หมุนสนิท โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายจงภัค  หาญกลับ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายจรินทร์ทิพย์  ยังสุนิตย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงจริยา  สมบุญ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายจักรพรรรดิ  ร่อนแก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายจักรพัฒน์  เผ่าพะโต๊ะ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายจันทรรัตน์  วัฒนไพบูลย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
418 นายจามิกร  กรองเห็น โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายจิณณพัต  ศิริกิจ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงจิณณพัต  เกื้อบุญแก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวจิณัฐตา  พลรักษ์เขตต์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
422 นางสาวจิดาภา  ชมภูนุช โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงจิดาภา  พ่วงเเม่กลอง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงจิตนิทัศน์  เหมทานนท์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายจิตรภณ  เทียบศรไชย โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงจิรฐิพร  มาวัง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
427 นางสาวจิรนันท์  นาคเพ่งพิศ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายจิรพัฒน์  คล้ายอักษร โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายจิรภัทร  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
430 นางสาวจิระชยา  ป้อมแดง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นางสาวจิรัสสา  สดากร โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงจิราพัฒน์  ชูสิทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงจิราลักษณ์  อาสาจารย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายจุลจักร  ยังวัฒนา โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายเจตดิลก  โชติกวนิช โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายเจษฎาภรณ์  วิริยะอุดมกิจ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายฉัตรดนัย  ชูสุริแสง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายเฉลิมพล  เนตรประไพ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวชญาดา  คงทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
440 นางสาวชญานิศ  เล่นทัศน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นายชนกันต์  บุญชื่น โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นางสาวชนัญชิดา  ภารชาตรี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงชนัญญา  บุญคงมาก โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายชนาธิป  การสมมุติ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
445 นางสาวชนาภัทร  ดำทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงชนิกานต์  ทศพร โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
447 นางสาวชนิดาภา  ชิตรัตถา โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงชนิภรณ์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงชนิสรา  สมเขาใหญ่ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
450 นายชนุดล  เถาเล็ก โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายชโนทัย  จันทร์ศรีนาค โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายชยธร  เณรวงษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายชยพัทธ์  ครุฑนิ่ม โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายชยุต  โชคกิจการ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายชยุตม์  โชติคุต โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงชลธิชา  หอมลาภ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงชลันธร  โพธิประสาท โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นายชโลธร  รัตนจินดา โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายช่วงโชติ  ไทยเจริญ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวชวัลลักษณ์  ทองคละ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายชวิน  คุโรปกรณ์พงษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงชวิศา  เพชรประพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงชวิศา  โปทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงชัชญา  กิตติมานะพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายชัยภัทร  อินทะเสม โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายชาติธาดา  สายน้อย โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายชินภัค  เสนาเลี้ยง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายชิษณุพงศ์  จิตดี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงชุติภา  ช่วยพินิจ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายชุติภูมิ  ยังมี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงโชติกา  จันทร์ตรี โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายไชยสิทธิ์  แสงสุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายญาณกร  ถั่วสวัสดิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงญาณิศา  สีดาคำ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
475 นางสาวญาณิสา  อภิสนทสมบัติ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงญาดา  อุ้ยหา โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงญานากุล  ธรรมสวาสดิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงญิบพันกานต์  ขาวสะอาด โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงฐาณัชชา  อุมาบล โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวฐานิกา  สุนทรหงษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงฐิติชญา  โอฬาร์กิจ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงฐิติพร  มณีรัตน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงฐิติยา  มีดีภาค โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายฑนพรพงศ์  สุทธิผล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงณญาดา  รัตตะมาน โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงณฐกาญจน์  ทองเหลือง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงณฐมน  เลขบรรจบ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงณฐวร  หนูฤทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงณปภัช  วัชรีคุปต์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายณพลพัทธ์  พระกะยาพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายณภัทร  เพชรกำเนิด โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงณภัทรสิริ  สมบัติบริบูรณ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายณัฎฐพัฒน์  ศรีวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายณัฏฐกฤติ  เลาหโชติ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วีรเสนีย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงสว่าง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายณัฐกรณ์  จันทบำรุง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทร์แก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายณัฐกันต์  พ่มทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงณัฐกานต์  คำรัตน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขสมนึก โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงณัฐชา  รักขันโท โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงณัฐชิสา  ทรัพย์มีสกุล โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงณัฐฐิตา  พิกุลเงิน โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายณัฐดนัย  ดรงพรวิสุทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายณัฐดนัย  แย้มลังกา โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายณัฐตนนท์  ภู่เจริญ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายณัฐธนน  มณฑิราช โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พันธ์เมฆากุล โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สามัญเมือง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายณัฐนนท์  ภู่ทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงณัฐนรีย์  เศลาอนันต์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
513 นางสาวณัฐพร  หญีตน้อย โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายณัฐพล  วงศ์สัมฤทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
515 นายณัฐภัทร  ดิษฐแสวง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายณัฐภัทร  ทับเเสงศรี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายณัฐภัทร  ผลทวี โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายณัฐภัทร  หมุนสนิท โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงณัฐภัสสร  สังวรกาญจน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายณัฐภูมิ  วงศ์วานิช โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงณัฐมน  อินทโก โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงณัฐวดี  วัฒนศรี โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
523 นางสาวณัฐวดี  ศรีทวี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นางสาวณัฐวรรณ  พรหมรักษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายณัฐวัตร  มโนทรัพย์หิรัญ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
526 นายณัฐวุฒิ  ชูเยาว์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงณัฐสินี  นาคแท้ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
528 นายณัฐสิษฐ์  คูประดิษฐานนท์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นางสาวณิชกมล  แซ่ล้อ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงณิชนันท์  มหาเจริญ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
531 นางสาวณิชา  ธารีรัตนาวิบูลย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงณิชากร  เพชรคง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงณิชานันท์  นุ่มปาน โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ผลพฤกษา โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์ทรัพย์โสภา โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงณีรนุช  สุดดวง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายด.ช.นิธิภัทร  สุจริต โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวดาวประดับ  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายเดชาธร  เกตุมาลา โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายแดนไทย  รักเมือง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายตรีรนันท์  เจียมรจนานนท์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงตวงรัตน์  คงอินทร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายตาบเพชร  ยังพลขันธ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นางสาวถวัลยา  ปลพัฒน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายทศา  เพชรมณี โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
546 นางสาวทักษวดี  ก่อกิจเถกิงกูล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวทักษวดี  พัธคาร โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นายทัศน์ธนิน  เพฃรไฝ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงทิพญาดา  เทพฉิม โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  หีตเสมียน โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  เกิดสุข โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายทีปกร  ทอนทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายทีปกร  นันตวรรณ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายเทศ  เจนสวัสดิ์ชัย โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายธนกร  ชูกลิ่น โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายธนกร  เกตุสถิตย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายธนกฤต  พ่วงแม่กลอง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายธนกฤต  รักชุมคง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
559 นางสาวธนชพร  เนียมสมบัติ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายธนโชติ  พ่วงแม่กลอง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายธนทรรศน์  รองมาลี โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายธนพจน์  จางบัว โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงธนพร  เปี่ยมศิริ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายธนภัทร  รอดอุนา โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายธนภัทร  สิมขาว โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
566 นายธนวัฒน์  พรหมขุนทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นางสาวธนัชญา  เหลืองประภาศิริ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวธนัชพร  เพชรแก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงธนัญชนก  อเนกศุภพล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงธนัสถา  ซังทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายธนาธิป  จินตรานันต์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายธนาพล  อุส่าหพานิช โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงธนิสร  กู้ศรีสกุล โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงธมนวรรณ  คชสีห์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงธมนวรรณ  โภคากร โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงธมลวรรณ  บานไม่รู้โรย โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นายธรณ์เทพ  สุขยิรัญ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขวัญกิจสิริคุณ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บรรณคีรี โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงธัญชนก  เพชรศรีจันทร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ขำขาว โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงธัญญรัตน์  นพชำนาญ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ภู่พร โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ระลึกเย็น โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายธันยานิษฐ  อินทนาศักดิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงธิติกาญจน์  สุขขัง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นายธีร์จุฑา  ยิ้มแก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายธีร์ธวัช  ภู่พร โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงธีร์พิชชา  อาจหาญ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
590 นายธีรภัทร  หัสไทรทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายธีรภัทร  ิศรีสนธิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
592 นายธีรวัฒน์  ง่วนชู โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงนฏกร  จิตณรงค์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายนนท์ปวิธ  ไกรเกรอะ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายนนทพัทธ์  แก้วเพชร โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายนพรุจ  แสงสุริยะ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
597 นายนภพล  นาคสิงคราญ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
598 นายนภัสกร  ปิตะสิงห์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายนรวิชญ์  อุ๋ยประสิทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายนราวิชญ์  ไกรนุกูล โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงนริศรา  เพชรสังกฤษ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายนฤโดม  จงกล โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงนัชชา  นามวงศา โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงนัฐนรีย์  สินสมบุญ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษวิริยะการณ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงนันทิชา  น้อยฤทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายนันทิพัฒน์  สถิระพจน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงนัยน์ปพร  สุทธิศักดิ์ภักดี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
609 นางสาวนิชนันท์  ภาษยะวรรณ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายนิธิกร  พุกบัวขาว โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
611 นายนิธิพงศ์  เจี่ยกุลธร โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
612 นายนิธิพักตร์  สุจริต โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายนิพิชณ์พนธ์  แก้วเพชร โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงนีรชา  เดชสุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงนุจรินทร์  ง่วนชู โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงนุสนา  ศิริทรัพย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงบัณฑิตา  กลักดวงจิตต์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงบัวบูชา  คงสุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายบุญญพัฒน์  กิตติชนม์ธวัช โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงเบญจพร  กรดหนู โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงเบญญาภา  ชมบุตร โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายปฐมพงศ์  ปานเกลี้ยง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
623 นางสาวปณศร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงปภาพินน์  งั่นบุญศรี โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชาญชัยวัฒน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายปภินวิช  สังข์กล่ำ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายปรเมษฐ  จรกลิ่น โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงประชฎา  เพ็ชรทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายปรัญชัย  มาลารัตน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
630 นางสาวปรางวลัย  อพันโท โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายปราชญ์ธรรม  ยอดเจริญ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
632 นายปริญญา  กนกวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงปริณดา  สังข์ชัย โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายปรินทร  ตันบี่ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงปรีดาพร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงปลิตา  ชูรัตน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
637 นายปวริศ  ธนสมบัติวรศิริ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายปวริศร  ราชบัณฑิต โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงปวริศา  แป้นกลม โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงปวีณนุช  พุ่มพวง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงปวีณา  ลานเกษบุษย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายปัญญ์  พันธ์ถาวรวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายปัณฑ์ธร  จันทรมณี โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงปัณฑนิษฐ์  บุญญอารักษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงปัณฑิตา  โกฎเพชร โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายปัณณวิชญ์  นนทพัฒน์ทินโชติ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงปัทมพร  ครรชิตวิทูร โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
648 นางสาวปันนวรรต  เเขนรัมย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงปาเจรา  เปรียบปราง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
650 นางสาวปาณิศา  ศิลปวิสุทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงปาณิสรา  นาชนเขตต์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงปานระพี  นาคเล็ก โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายปิติพัฒน์  ธีรชาติอนันต์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงปิยฉัตร  รักทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงปิยธิดา  จีนย้ง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
656 นายปิยวัฒน์  พรมยัง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายปิยวัฒน์  สกุลตธนิชย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
658 นางสาวปิยะธิดา  วานมณี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายปิยังกร  สุวรรณวิธี โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายปิยังกูร  คลี่แก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายปิยังกูร  จันทร์มีอ้น โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงปิยากร  สมพร โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงปุญญิศา  สังข์กล่ำ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ศิลป์เสวตร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายปุลวัชร  ทับเคลียว โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงเปมิศา  สังขมุรินทร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
667 นางสาวเปรมิกา  พรหมกำเนิด โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงไปรยา  มาตฒิวัฒน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายพงศ์ปณต  แก้วสวี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายพงศพัศ  เจียมสุชน โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
671 นายพงศภัส  เริงศักดิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายพชรพล  บุญรัตนไพโรจน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายพชรพล  สว่างมณี โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงพณิชา  กลีบแก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงพณิชา  แก้วรักษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายพนธกร  ปากจั่น โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงพรนภัส  คุ้มรักษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงพรนภัส  ธรรมณารักษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
679 นายพรปิยะ  ศรีแสงแก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงพรไพลิน  สุชาติพงษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
681 นางสาวพรรณกาญจน์  วรรณเผือก โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
682 นางสาวพรรษพร  บุญธรรม โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
683 นางสาวพรลภัส  สุขประวิทย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงพลอยปภัส  ศรีพักตร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
685 นายพสธร  มนต์นิมิตร โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายพัชรพงษ์  อุไพศิลป์สถาพร โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายพัชรพล  พลพันธุ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
688 นางสาวพัชราภรณ์  ประเสริฐสกุล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงพัชราภรณ์  วรรณนิยม โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
690 นางสาวพัชรินทร์  หอมจันทร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
691 นายพัทธนันท์  ญุทันธีธนันท์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
692 นายพัทธนันท์  ผุสดี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงพาทินธิดา  เรนชนะ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงพิชญ์ณิยา  สิทธิฤทธิ์กวิน โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงพิชญธิดา  จีนกิ้ม โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงพิชญ์สินี  วิเศษสุข โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีดำ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงพิชญาภร  ไชยบัณ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงพิชญาภัค  ศรีจำนอง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
700 นางสาวพิญดา  เพ็ชรอินทร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงพินันทา  เพราแดง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เเพรสมบูรณ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  องค์ไพบูลย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
704 นางสาวพิมพ์มาดา  สมัยแก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  สวาสดิ์นา โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จันทะมูล โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงพิมพิกา  ลือสกุล โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
708 นางสาวพิยดา  ขนอม โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายพีรณัฐ  เม้งหิ้นติ๋ว โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายพีรดนย์  เสงี่ยมวรกุล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายพีรภัทร  มงคลรัศมีโรจน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายพีรศิลป์  มุลกุณี โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายพีรากร  สุพรรณดิษฐ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  สุจริต โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงแพรพิชชา  วัฒนกิตติภากร โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงฟ้าใส  คุโรปกรณ์พงษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงภคพร  เดชแสง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงภคมนต์  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงภัคชญดา  ปั้นศีล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงภัณฑิรา  เพชรประพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายภัทรชัย  ลี้ยุทธานนท์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงภัทรทิยา  ตั้นตี๋ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงภัทรพร  ม่วงแคล้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายภากร  นพชำนาญ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายภาณุวัฒน์  ท่าสว่าง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงภาพิมล  ใจเย็น โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงภิญญดา  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จุลสิทธิโยธา โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แจ่มสุข โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงภิสชา  นักดนตรี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
731 นางสาวภีชญา  ชูธิบัติ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายภูชิต  ศรีชัยภูมิ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายภูมิชัย  ศรีชัยภูมิ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายภูมิภากร  โกเมนไปรรินทร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายภูมิรพี  กรีณะรา โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายภูมิรพี  งั่นบุญศรี โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
737 นายภูริณัฏฐ์  วัฒนกิตติภากร โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
738 นายภูริภัทร  อุชุภาพ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายภูวเดช  จันแก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายภูวเดช  นาคมณี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
741 นางสาวเภณิชาพร  ธนากรพรสวัสดิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
742 นายมนภัทร  ศุกลสกุล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงเมธิสา  สายทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
744 นางสาวเมษินี  ศรีบวรประภา โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงยลรดา  ลิ้มกิจรุ่งเรือง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายยศภัทร  ชลชลา โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายยศวิน  จงศรีวัฒนพร โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
748 นางสาวรดามณี  เกตุนวล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงรตน์  รติพัชรพงศ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายรพี  ศรีนวล โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงรมัณยา  ถนอมพันธุ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงรมิตา  สุขพาสน์เจริญ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงรวงทอง  บุญรัตนไพโรจน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงรักษิตา  จิตรอำพร โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายรัชชานนท์  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
756 นายรัชชานนท์  ไมตรีจิตร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงรัตติกาล  ลาภผล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงรัตนาพร  จินดาชื่น โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงราชาวฎี  ชูแก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงรียากร  เกรียงไกร โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  รัตนกูล โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงรุ่งรวี  มงกุฎวิสุทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงลลิตพรรณ  นุ่นรอด โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
764 นายวชิรศักดิ์  ผิวนิวัฒน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงวรกมล  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงวรกมล  ใส่ใจดี โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายวรปรัชญ์  เมืองแดง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายวรพงศธร  เจียรพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายวรภาส  ไทยนุกูล โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงวรรณ์อัปสร  แก้วมะหิงษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
771 นางสาววรรณิดา  เนตรสุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายวรรธนะ  ไทยปฐมพงษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายวรวัช  การถนัด โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงวรัญญา  ราชสีห์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงวรินทร  ทองคำ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงวริยา  วรรณครอง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงวริษฐา  หัตถชาติ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายวศิน  แก้วใจดี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายวัชระ  จันทร์เกตุ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงวาสินี  แย้มมีศรี โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายวิชญะ  ทวีพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายวิชยุตม์  พจนารถโกมล โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงวิภาวี  วาทีเส้ง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงวิมลสิริ  บูญยก โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายวีรพงศ์  แก้วเจริญ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายวีรภัทร  สิทธิราม โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
787 นางสาววีรยา  พรหมยก โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงศตกมล  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงศลิษา  รัตนพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงศศิกานต์  พรหมเทพ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงศศิกานต์  เอียดเสน โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงศศิชา  โชติคุต โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงศศิธร  อัครมโนไพศาล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงศศิธร  เนตรประไพ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงศษิณา  สุขสุวานนท์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงศสิหงษา  กิ้มเซียะ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
797 นายศักดิพงศ์  ศรีเมือง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
798 นายศิรวิชญ์  ดวงสกุล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายศิรวิทย์  หลักกำจร โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงศิริณา  แฝงกาย โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงศิรินภา  ศิริทัศน์ธนา โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงศิริพร  อ่อนมุข โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงศิริภรณ์  อำพันกาญจน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงศิริมา  อาสน์ทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายศิวกร  สุวรรณ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายศุภกฤษณ์  โกรัมย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายศุภนัฐ  เเพรสมบูรณ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายศุภฤกษ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงศุภัชญา  เกาะมุก โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
810 นายศุภากรณ์  ทับเนียม โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงศุภิสรา  อินทร์แก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงศุภิสรา  ไทยนุกูล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
813 นายเศรฐพงษ์  จันทรตรี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายษณฑาลี  ธงพุดซา โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงสบันงา  รัตนศิลา โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายสราวุธ  เเสงสว่าง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงสโรชา  นุ้ยพ่วง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงสวรส  แก้วอ่อน โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายสิงหร  ิพินคง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงสิตานัน  เยาวยัง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายสิทธานต์  สุกรี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายสิทรา  พินคง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายสินทรัพย์  อินทรโยธา โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงสินัชชา  เมืองสง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงสิรนุช  กุศลประคอง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงสิรภัทร  พัฒนศิริ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงสิริกมล  ชุมพงศ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงสิริกัญญา  พรมใจ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
829 นางสาวสิรินดา  ชังอินทร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงสิริพัชร  ทรัพย์มีสกุล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
831 นางสาวสิริรัตน์  พรหมฤทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายสุกฤษฎิ์  จันทร์ทัพ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายสุทธิเกียรติ  จังต่อตระกูล โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
834 นายสุทธิโชติ  ม่านทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
835 นางสาวสุทธิดา  เย็นสนิท โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายสุทธิพัฒน์  อ่อนอิน โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
837 นายสุประดิษฐ์  มิกขุนทด โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงสุภาพร  จันทรกานต์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายสุริยศักดิ์  เกิดเนตร โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงสุรีรัตนา  ยนปลัดยศ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงสุวภัทร  ทิพพาหล โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงสุวภัทร  เหล็กประเสริฐชัย โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงสุวิชญา  พุ่มพะเนิน โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สุวรรณ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นิ่มถึง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรินจันทรกุล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงอธิชา  มากผล โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายอธิธัช  วิทยาประภากร โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
849 นายอนุศิษฎ์  บัวพึ่ง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายอนุศิษฏิ์  บุญเลิศ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงอภัณตรี  สุขวิสุทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรประพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายอภิชิต  ปลพัฒน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายอภิรักษ์  สุนทรรัตนานนท์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงอรจิรา  รัตนภักดี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงอรจิรา  วัฒนานิล โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
857 นางสาวอรณิชา  เพ็ญสมบูรณ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายอรรถชาติ  ชาญนคร โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงอรวรา  พยุหกฤษ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงอริญชยา  จิตรรักษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงอริสา  คงสุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายอัครชัย  ชัยมาสพงค์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงอัญชนก  พุ่มสุวรรณ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงอัญชนา  อ่อนละมัย โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  อำพนพนารัตน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงอาจรีย์  สังเศษ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
867 นายอาณัติ  มเหศักดิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงอาทิติญา  สื่อมโนธรรม โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายอิทธิณัฐ  บุญช่วย โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
870 สามเณรอิลยาส  ยุมาดีน โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงอืสสริยา  ศรีบุรุษ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายเอกธนา  ทองประดู่ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงีนันท์นภัส  รู้จำ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงกชกร  ทองไตรภพ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายกรวิชญ์  คงคล้าย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงกฤติกา  สุทธิผล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายกฤษดา  สังข์ไชย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายกันตินันท์  แสงเจริญ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
879 นางสาวกัลยรัตน์  ภักดีโทรกิจ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงกานต์ณัชญ์  ฉิมธนู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงกิตติยากาญจน์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงกุลนันท์  เฉลิมวิทยากุล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงเกวลิน  วิลัยบัน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงเขมจิรา  ภู่ทอง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงเขมิกา  นนท์ฤาชา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
886 นางสาวเขมินทรา  กุมารสินธุ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายคณิศร  ศรีชะฎา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายคมชาญ  นาประจำ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายคุณวุฒิ  พุทธพุ่ม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
890 นางสาวจิรชยา  ผุดเผือก โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายจิรวัฒน์  เกรัม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงจิราพร  เกตุแก้ว โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายชนม์ชนก  พลครุธ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
894 นางสาวชมพูนุช  สุกใส โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
895 นายชยกร  เข็มตรง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายชวพล  รัตตะมาน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงญาตาวี  อำพันกาญจน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
898 นางสาวฑิฆัมพร  ปวงราบ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายณนรินทร์  ณ อาภรณ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายณภัทร  เพชรจร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายณัชพล  ในใจนึก โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงณัฐชยา  เทพมณฑา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองสุข โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์สม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงณัฐธิดา  เรืองหิรัญ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงณัฐนิชา  มณีรัตน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
907 นางสาวณัฐริยา  วรสิงห์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
908 นางสาวณิชชาวีณ์  เลิศพัชรกาญจน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงณิชนันท์  คชสิงห์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองเหลือ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายทัชช  เพชรมณี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายธนพงษ์  เทพดนตรี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงธนพร  กุวลัยรัตน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
914 นางสาวธนวรรณ  เพชรขจร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงธัญพร  ชุมเกษียร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงธารารัตน์  ชนก โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
917 นางสาวธิดาพร  น้อยภักดี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
918 นางสาวธีรพร  ปานพุมเรียง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายธีรเมธ  แดงสกล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงธีรารัตน์  บุญลอย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงนนทพร  คชหาญ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงนัชชา  สุภัตราภรรณ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงนันทรัตน์  เพ็ญสมบูรณ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายนันทิพัฒน์  สะอาดอุบล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายน่านนที  พัฒนบุรี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายนิธิวัฒน์  เจริญรุ่งวิภาส โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายนิธิศ  โถแก้ว โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงบุญญิสา  สุขห้วยพระ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
929 นางสาวบุษกร  กล่อมดง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงเบญญภา  โพธิ์คีรี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
931 นางสาวเบญญา  ปู่อ้น โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงปกฟ้า  ยอดนิยม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงประสิตา  มโนสันติ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
934 นางสาวปวริศา  กาลพัฒน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงปาณิศา  แสนใจธรรม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงปาริชาต  พนิตนวกิจ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
937 นางสาวปิยธิดา  สิงห์วิชา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
938 นางสาวปิยมน  เสรีกำธร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
939 นางสาวปุณยวีร์  กลอยสวาท โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงพรกนก  ครรชิตวิทูร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงพรสินี  แม่นศร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงพิชญาดา  เสนาคชวงค์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายพีรพัฒน์  สมพงษ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
944 นางสาวแพรพลอย  ฮวดปากน้ำ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงภัครมัย  สังข์ปริเมนทร์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายภัทรวินทร์  รุ่งพนารัตน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
947 นางสาวภัทรานิษฐ์  ทิพย์มงคล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงภัทราพร  จันทร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายภาณุพงศ์  พัฒน์นิล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายภีมเดช  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
951 นายภูรินทร์  สังข์ย่อม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงมัณฑณา  บุญโนนแต้ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
953 นางสาวมิรันตี  เอี่ยมปรีดี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายรชต  เยาวเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
955 นางสาวรังสิยา  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายรัชพงศ์  พินสุวรรณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
957 นางสาวรัณปวีณ์  รังสีปัญญา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ภู่ขวัญเมือง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
959 นายวรวิทย์  ผลพฤกษา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงวรัทยา  สินสุภา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
961 นางสาวศรัณยา  นุ้ยไซล่า โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
962 นายศิลป์ธนา  พฤษกูล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
963 นางสาวศิลป์สุภา  พรพิบูลย์ยศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายศุภกิตติ์  หนูฤทธิ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
965 นายศุภวิชญ์  แย้มประดิษฐ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายสิรภัทร  เอี้ยงมี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงสิริภัทร  วัชรจินดา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงสิริวรรณ  นาคสุวรรณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงสุชานาถ  อาจหาญ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายสุวิจักขณ์  อักโข โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงอนรรฆวี  นิลยกานนท์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
972 นายอภิชาติ  สิทธิภักดี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายอภิรักษ์  เอี่ยมงาม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงอริศรา  จันตรา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
975 นางสาวอริสรา  ผลประทุม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงอริสา  มงกุฎสุวรรณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เผือกเนียร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงอัญดา  บุญสม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงอาทิตยา  เกตุพินิจ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงกชกร  แสงอำไพ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงกชนันท์  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายกฤตานนท์  ศรีวิไล โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายกฤป  ล่องหลง โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงกัญจนพร  แก้วลอดหล้า โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
985 นางสาวกัญญารัตน์  ชื่นเพชร โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายเกื้อกูล  ฉายากุล โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงคีตนาฏ  กรุดทอง โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายจิณณพัต  จิตต์หาญ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยอดหนู โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงชุดาการต์  ศึกวัฒนา โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
991 นางสาวเซราฟีน ศรันยา  บัลเดลิเอร์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พุฒิเนาวรัตน์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูเสือหึง โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
994 นายณัฐนันทน์  โปตระนันทน์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายธนกฤต  ทิพย์บุญทรัพย์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองย้อย โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ฤทธิโสม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โลหภูมิ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายธีธัช  โสภณมณี โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงปนัดดา  พงศกรพฤฒิกุล โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายปวริศ  การุณสิต โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงปัญญาทิพย์  ปิยะณัตดิ์พูล โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงปาณิศา  กันกำไร โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงปานชนก  ภัทรสิทธิรักษ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายปุญญพัฒน์  อำพันมณี โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายพรเทพ  อินทะจักร์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายพีระพงษ์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงพุทธิญดา  ชะมะรัตน์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายภาณุพงศ์  เจียง โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงภามภากร  แก้วสุวรรณ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงมนสิชา  เทิดพุทธธรรม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 นางสาววรรณภัทร์  สินธุเสน โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงวรสุดา  พูลสุข โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงวริษฐา  กิตติวานิช โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายวสิษฐ์พงศ์  แซ่ว่อง โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงวิมลลักษณ์  เอกธนันท์กุล โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงวิลาสินี  ขาวปากช่อง โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายสรวิชญ์  กุลสาโรจน์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายสรสิช  ขำบุญเกิด โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงสาริศา  อินทร์ชม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงสิรีรัศมิ์  ครองไกรเวช โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงสุเทียนษา  ธรรมนิยม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายสุพศิน  สอนสวัสดิ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงอนุสรา  ชุมแสง โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น