รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองมูล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปาลพันธ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวกรกนก  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกรวรรณ  ภักดิ์วิไลเกียรติ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกรวิรัชย์  จันทา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกฤตภาส  กำลังทรัพย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกฤติน  ศรีชมภู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกฤติน  เมตตาจิต โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกฤษณ์ปาณัสม์  พ่อค้า โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
10 นายกฤษระวี  แสงทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายก้องภพ  เลี้ยงถนอม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีวิเชียร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกัญฐภา  พันธุ์มาดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกัณษพิชญ์  เพ็งรุ่ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สิทธิเกรียงไกร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกานต์นรี  อนุศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกิตติเดช  เพิ่มวิเศษ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกีรติ  เรืองวงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายเก่งการ  รัตนคำสกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายเกื้อกุล  เชานสกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายคเฌศ  นามรักษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายคุณณ์  ผลจรัญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายจรัญวัฒน์  มัลฑากาญจณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
24 นายจารุกานต์  กิจจารุวงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายจิณณะ  สุธาพจน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายจิณานนท์  เยี่ยมสวัสดิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงจิดาภา  ทำจะดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงจินต์กมล  ทับพวาธินท์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงจินตนา  จ่าพันธุ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายจิรกร  พันธุ์พฤกษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายจิรภัทร  จิรวาณิชกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
32 นายจิรภัทร  เสถียรถาวร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายจิรัฎฐ์  จุลบุญญาสิทธิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายจิรัฏฐ์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายจิรัฏฐ์  อริยอาภากุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายจิรายุ  สุพรรณโรจน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงจุรีรัตน์  จูมศรียา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงจุฬารักษ์  เรืองวรเวทย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายเจษฎา  อันฐาเชษ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายเจษฎากร  บุญมา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงชญาดา  วศินนิติวงศ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงชญานิษฐ์  มณีสุวรรณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายชนม์ชนันทร์  สกุลพราหมณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายชนาธิป  เรือนใจมั่น โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงชนิกานต์  มีวงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายชยพล  เชาวนสกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายชยานันต์  สุวรรณรักษ์กูล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงชัญญณัฐ  ยศศักดิ์ศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายชัยทวัฒน์  ลี้เปี่ยมวระกูล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายชัยวัฒน์  ทาตุการ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายชัยวัฒน์  ร่มโพธิ์ชี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงชานิสา  แจ้งประจักษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
53 นายชิษณุชา  ร่วมชาติ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศิริอรุณรัตน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงโชติกา  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงฐาปณี  ขันธ์มั่น โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พันธุ์ขะวงศ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายฐิติวัชร์  วงษ์บุญเพ็ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวฑิฆัมพร  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายณชพงศ์  คำแผง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายณฐกร  เอี่ยมน้อย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายณฐพงศ์  วงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายณฐภรรท  คล้ายสุบรรณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงณภัทร  ชินสุวรรณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายณภัทร  ยศศักดิ์ศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายณภัทร  ศิลป์ไพบูลย์พานิช โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายณัชพล  วังวงศ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงณัฏฐ์ณริน  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวณัฐกมล  ศิริอรุณรัตน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายณัฐกิตติ์  ปาลพันธ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีธุระวานิช โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายณัฐกิตติ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
73 นายณัฐฐินันท์  ชาวโพธิ์เอน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงณัฐณิชา  อึ้งเจริญชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงณัฐธิดากร  แสนสิงห์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายณัฐพนธ์  แป้นแจ้ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายณัฐพล  แสงอรุณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายณัฐพัชร์  แสงอรุณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายณัฐวรรธน์  ศีลประเสริฐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายณัฐศิษฏ์  ฉิมพันธ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองสุข โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงดารุณี  ตันติพรนพคุณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายดุสิต  คนทน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายตรีเพชร  สมน้อย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายเตชภัทร  พัวประเสริฐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายทศพร  แตงระย้า โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายทศวรรษ  สุดสวาท โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวทัตพิชา  อมรเศรษฐชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายทินภัทร  ศรีวิชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายทิวัตถ์  วังกรานต์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายธงชัย  คล้ายฉ่ำ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายธนกฤต  ศรีถัน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายธนกฤต  โสมภีร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายธนกฤษ  ไตรสังข์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายธนชัย  จันโท โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายธนนรินทร์  ตฤณชาติวณิชย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงธนภรณ์  พูนดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายธนภัทร  คล้ายคลัง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
99 นายธนอนันต์  ตฤณชาติวณิชย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงธนัญชนก  ขวัญอ่อน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายธนันชัย  หงษ์โต โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายธนาธิป  มั่งคงดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงธนิชา  ก๊วยสมบูรณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงธมลวรรณ  แดงประเสริฐชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายธรรมรัตน์  จันภาวะ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงธิชา  แช่มช้อย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายธีรพล  บัวเพชร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายธีรภัทร  สุนทรวิภาค โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายธีรภัทร  เฉลิมฤทธิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายนพคุณ  ดิษดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายนพพร  ธีรนนท์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายนพอนนต์  พินิจพานิชย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงนภสร  จารุทิกร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายนภัทร  ศรีอินกิจ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงนภา  คำจันทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายนราวิชญ์  แก้วปานกัน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ธงชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายนริศพงษ์  มณีอินทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงนันทกานต์  รอดหงษ์ทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวนันท์นภัส  มาแสง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายนิธิภัทร  รู้รอบดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวนิราภร  สุวรัตน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายบดินทร์วัตต์  กุลชนะเชาวน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญแต้ม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายบุรินทร์  ปีตรังสี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายปฏิพล  แซ่วี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายปฐมพงษ์  พุฒิเนตร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงปภัสสร  กล้าหาญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายปรวัฒน์  อมรเศรษฐชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายปราบดา  บุญมียงค์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงปริม  กระแจะเจิม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงปริยากร  ศรีสุริยาพัฒน์กุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายปัญญา  ธรรมสามิสรณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายปัณณธร  ศรีแจ้ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายปัณณสิทธิ์  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงปาณิศา  แก้ววิชิต โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายปิติภัทร  เรือนวิลัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายปีใหม่  เจริญสม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายปุณพล  บุญมา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายพงศพล  พันธุ์พฤกษชาติ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
141 นายพงศ์ภีระ  สินทรัพย์บวร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงพรกนก  สุระนันทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงพรกมล  กล่ำจตุรงค์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงพรทิพย์  ยิ้มยวน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายพรพิพัญน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงพรรณนารา  กลัดกลีบ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงพรรษา  หมอยาดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวพรหมพร  วงศ์จุฬาลักษณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายพฤกษ์ตะวัน  ชาวบางงาม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายพสิษฐ์  สวนดอกไม้ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายพสุวัชร์  แก้วปาน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายพัชรพจน์  วีรภัทร์ปกรสิน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวพาขวัญ  ลักขณาพินิจ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายพิชญุตม์  เพ็งรุ่ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงพิมนทิพ  บุญเมฆ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวพิมพ์มาดา  กูดอั๊ว โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงพิยดา  มหาชาติ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายพีรพล  สำราญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายพีรพัฒน์  เหมหงษา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายเพชร  อยู่โพธิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายภคพัฒน์  ปทุมสูติ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายภพธร  ชื่นใจดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงภัณฑิลา  บุรงค์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงภัทรชรียา  อุทัศน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงภัทรภร  สว่างอารมณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงภัทรวดี  พลภักดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์เตียน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มันมณี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายภาณุวิชญ์  ย่อมมี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายภาวัต  บุญประจวบ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายภาวินท์  เอี่ยมสำอาง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายภูกิจ  วิพุธบุณยภัท โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายภูธนดล  หงษ์โต โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีทโชค โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายภูริ  มาลัยเล็ก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายภูวเดช  ร่มพฤกษา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายภูวิศ  อ๊อกศิริ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงมนัสนันท์  เกตุชะรักษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงมนัสนันท์  โพธิ์สิงห์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงมัชฌิกา  แบนประเสริฐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  กันตรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงเมธาวี  สระทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงยมลภัทร  ลัยวงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายยศพล  ข้องม่วง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายยศพัฒน์  กิตติวรวัฒน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายยุทธนา  พงษ์สูงเนิน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายรพีพงศ์  ตั้งธโนปจัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายรวิภาส  จันทร์จริยากุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นายรังษิภัสมิ์  สร้อยเกษร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีทองกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงรัตติการ  เรือนแก้ว โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายรัตนโชติ  อ่ำสกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายเริงชัย  ฉัดฉาย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวลลิตภัทร  เพชรอุด โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  โค้ไพอินทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายวชิระวิชญ์  สิริเรือนทองดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงวรภัทร  พลายละหาร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงวรรณกานต์  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงวรรณพร  พลายระหาร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงวรรณวนัช  วงษ์ศรีเพ็ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงวรวลัญช์  สุระตโก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายวรัญญู  โพธิ์รัง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงวรัทยา  ศรีคำแหง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงวราลี  สว่างศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายวรินทร  ชินวงษ์ทัน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นายวสุธร  ทาสี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นายวัชระ  สถิตโสฬส โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายวัชรินทร์  สระทองจุติ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายวิทยา  จอมเศรษฐี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายวิรัสย์  สุวรรณศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงวิลาวัณย์  เกตุคง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายวีรกร  ประจงการ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงศรัญญธรณ์  กายทิพยเดช โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายศรุต  นครารมย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงศลิชา  อึ้งเจริญชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวศศิกานตร์  พวงพิกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงศศิกานต์  ใจสุขดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายศศิวัฒน์  กลั่นแก้ว โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายศิวกร  หอมระรื่น โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายศุภกฤต  พินนาพิเชษฐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายศุภณัฐ  บัวแตง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงศุภวิชญ์  ทวีวงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสุริยาพัฒน์กุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายศุภศิษฏ์  ดีปลอด โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายสตภัษ  ขวัญเพ็ชร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายสรวิชญ์  นันทปิยะวรรณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงสรัญญาพร  ใจเด็ด โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายสหวุฒิ  ขำขม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายสันติ  ภูเหมือนบุตร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายสิทธิภาค  สุนทรวิภาค โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายสิริโชติ  แซ่อุย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายสุทธิชัย  โชคสุขนำชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงสุพรรณิก์กา  อภิวัฒนะสิริสกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายสุพัฒน์  บุตรแสงดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุดดาเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงสุภพรรณนีย์  ภู่มาลา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โฉมงาม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายอคิราภ์  เพ็งชะตา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงอณัชฌา  สังขพันธุ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายอดิศักดิ์  แหวนทองคำ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงอนัญญา  พลอยสุกใส โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงอภิชญา  บุดดาเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงอภิษฎา  แท้สูงเนิน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงอรปรียา  อากรชี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวอรปรียา  เตชะจิรานุวัฒน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงอรวรินทร์  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงอรัญญา  คำนวนศิลป์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงอรินดา  นาคทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงออมสิน  สิงห์ขจร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงอัจจิมา  มั่งลิ้ม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ชัยโสม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายอาชวิน  ลีอารีย์กุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงอาภรณ์  รุ่งราตรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงอุษฎาณิษาอร  สุกแสง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นายไอราวัตต์  รัตนธนาพัฒน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวกนกพิชญ์  วงษ์เกิด โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงกนกรดา  แหวนทองคำ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงกมลชนก  อัปมะเย โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวกมลพัชร  ทำมา โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงกรวรรณ  ราชคฤห์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงกรศิรินทร์  พาเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงกษมา  คุ้มประดิษฐ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงกัญจ์นภัส  ผาสุข โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวกัญญ์นิษฐา  พงษ์พิละ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมบัติเจริญ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หงวนตัด โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายกันตพัฒน์  ชัยรัตน์เมธี โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวกานต์ณพิชญ์  จำปาเงิน โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงกีรติกา  ทนุการ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงกุญช์ภัสส์  รชตพิตรพิบูล โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงกุลปรีญา  สิทธิสมบูรณ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงเกวลิน  หิรัญกิตติกร โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงขวัญชนก  ชาวอบทม โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงครองขวัญ  ล้วนเนตรเงิน โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงจรัณญา  กัลยาณพจน์พร โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงจอมขวัญ  บุญแย้ม โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงจันทวรรณ  ชาวนา โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงจารุศิริ  กิจจารุวงษ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงจิรัจฌา  พันธุ์พฤกษ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงชมตะวัน  ปุ่นนิ่ม โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงชยาภรณ์  นาคยศ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงชลฑร  ไชยชนะ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงชลันธร  ศรีภุมมา โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงชัชชญา  สะอาดดี โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงชาคริยา  วิไลเนตร โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงชิชฎา  เกษตรเจริญกิจ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขันฑ์ประภาพกุล โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงญาณิศา  นาคนิยม โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงฐาปณิกร  ศรีวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงณภาภัช  ช้อยเชื้อดี โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงณฤชล  จงสมจิตร โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงณัชชา  พิมใจใส โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เทียนสว่าง โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงณัฐกมล  วรรณะ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงณัฐกมล  โรจน์บุญถึง โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยิ้มช้อย โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใคร่ครวญ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงณัฐนรี  วังเสาร์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงณัฐนิชชา  เชื้อเล็ก โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงณัฐพร  แก้วเจริญ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงณัฐภัทร  อารมณ์สวะ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงณัฐวรา  พลมั่น โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
304 นายณัฐวุฒิ  โรจน์บุญถึง โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงณันฑวรรณ  ศรีคำ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงณิชาภา  แช่มวงษ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงธนพร  ก้อนชัยภูมิ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงธนัชพร  คงเปีย โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
309 นางสาวธนิษฐา  พรวิศณุกูล โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นางสาวธวัลรัตน์  ทวีสิงห์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงธัญชนก  ครื้นน้ำใจ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงธัญชนก  มั่นคง โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงธัญชนก  อุรินคำ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงธันย์ณภัทร  อภิวัฒิธรรม โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงธันยณัฐต์  ขลังธรรมเนียม โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายธีริทธิ์  ตันติโรจนาเมธ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงนภสร  พันธุ์แตง โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายนวนนท์  จันทร์วาววาม โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ตันพิรุฬห์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงนันทวัน  แก้วกล้า โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงนานา  กุลจิตติพิริยะ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงเบญจพร  ฉัตรมงคลพาณิช โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงเบญญาภา  ครองสวัสดิ์กุล โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายปณิธาน  วราเอกศิริ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงปนัสยา  จันทร์เทศ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงปริยาภัทร  นาคยศ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงปวริศา  ฉิมวงษ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงปวัณรัตน์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวปัณฑิตา  เล้าศิลป์ไพศาล โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงปานชนก  ปรีชาวิทย์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงปายหนาว  คุณากรกุล โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงปารมี  อ้วนเจริญ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงปุญญิศา  พลเสน โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงปุญญิศา  รัศมี โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงเปรมพิศุทธิ์  ธีระกุลนิศุทธิ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงพรรณทิภา  พันธ์ชูชาติ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงพรศิริ  สดบัวงาม โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงพลอยชรัตณ์  เมฆขาว โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงพลอยพิชชา  เฉลิมเตชวงศา โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงพัชร์อริญ  นาคะประเสริฐ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงพัทธนันท์  นุชนา โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงพัทธ์สิริ  ตั้งสะสม โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงพัสวี  ดวงดาว โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรวงศ์เลิศ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงพิมพกานต์  เกตยืนยง โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์ศิริสกุล โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ภมรสุพรวิชิต โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ยนต์อยู่ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  ปัญญาเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงพีรดา  บุญครอบ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงพุทธรักษา  เขาแก้ว โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงพุทธิดา  วัฒนาไพศาลตระกูล โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
353 นางสาวภคนันท์  ศรีจันทร์บาล โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงภควรัญชญ์  ทองบุญเหลือ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงภทรภร  อุทัด โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายภัทรพล  กลั่นสุภา โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงภัทรวรรณ  อนุสรานนท์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
358 นางสาวภัทรานิษฐ์  เป็งตะพันธ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นางสาวภัทราวรรณ  ศาลยาชีวิน โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปัญญาภู โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงมุกอันดา  เรืองหิรัญวนิช โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
362 นางสาวยลกมล  โพธิ์ศรี โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงโยษิตา  โฆษิตเกษม โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงรภัสสา  จีนขจร โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงรวิสรา  โค้วอุดมประเสริฐ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงรัญชิดา  อสัมภินพงศ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงรินรดา  จริยารังษีโรจน์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงลลิตภัทร  จันทร์ดัด โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงลลิตภัทร  ช่างเกวียนดี โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงวรัทยา  อุ่นอ่อน โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายศตวรุตย์  ศรีวิไลเจริญ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวศรัณยา  ศรีโปฎก โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงศรุตยา  เสือเมือง โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงศวรรยา  ศรีจันทร์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงศาศวัตรา  ศรีเหรา โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวศิรินนภัส  แต้ธันยพงศ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงศุทธินี  อินสว่าง โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงศุภรดา  ภัทรเสน โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงศุภรัชตา  คูหาพัฒนกุล โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงศุภสุตา  อุ่นอิน โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงศุภิกา  ว่องทรัพย์เจริญ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงศุภิสรา  ฟักอ่อน โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงสจธฬ  เที่ยงธรรม โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงส้มจีน  แสงสำลี โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
385 นางสาวสิตานัน  วิเชียรศรี โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงสิตาภา  ปิ่นวิเศษ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงสิปปกร  เทพทอง โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงสิริกาญจน์  วงษ์ปรีดี โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
389 นางสาวสิรินทร์ทิพย์  สังข์วรรณ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงสิริเพ็ญ  ดิษฐ์กระจัน โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงสุชัญญา  สถาปนพิทักษ์กิจ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงสุชานรี  คล้ายสังข์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงสุนิสา  ใจแสน โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงสุปรียา  คงมั่น โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงสุพิชชา  บริสุทธิ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทับทิมดี โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงอชิตา  เกตุแก้ว โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงอริสา  แก้วพานทอง โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
399 นางสาวอัญรินทร์  นราประวัติพงศ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
400 นางสาวอาภัสรา  ภูฆัง โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงอิงครัตน์  วัฒนชีวโนปกรณ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงอิสราภรณ์  เจนประเสริฐไกร โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงกัญจน์นิกข์  สมบูรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงขนิษฐี  ดาวเรือง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายจตุรภัทร  ธนบูลย์ทวี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  บรรจงศุภมิคร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงจรัชยา  เพ็งแข โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงจิภาอัณณ์  ช่างดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายจิรวัฒน์  ทำดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มณีอินทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงชนัญชดา  ห่วงวิไล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงชาลิสา  แตงทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงญาณิกา  เหมกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงณธษา  สังวาลเดช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายณภัทร  วงศ์สุบิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายณัฐชนน  แสงสว่าง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงณัฐชา  กระจ่างแพทย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายณัฐฒ์ปวีร์  เถื่อนใหญ่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงณัฐนันท์  สามารถรัมย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงณัฐศณิศา  เดชบุญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงเณศรา  ธิกุลวงษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายทักษดนย์  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายทีทัช  พัชเชวลิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายธนกฤต  สุรพานิช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงธัญรดา  ข้องเกี่ยวพันธ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายนพธนดนย์  พงษ์พิละ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงนภิศสิริ  งามสอาด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  สิงห์อุดร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายปฐวี  สุวรรณคร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงปริยพิชญ์  คู่บุญประเสริฐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงปุญญิศา  อนุช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายพชรดนัย  โปเล็ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายพชรวรรษ  ศรีกัลยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายพศวีร์  ดาบธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงพัชรา  จันทมัด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายพีระวัฒน์  มนต์วิเศษ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงแพรวอัมพรรณ  เพ็ชรตะกั่ว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปรางเทศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายภาวิช  ยาสุวรรณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงภูษณิศา  ชำนิปั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงรมย์ณัฐธีรา  ว่องกิจพูลผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงลักษิกา  แก้วปานกัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงวรรณกานต์  บุตรงาม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายวัทธิกร  หนองน้ำขาว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงสวิตตา  จำปาเงิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายสุภทัต  พงศ์อัมพรไท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายสุรทิน  พงศ์อัมพรไท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงสุรัมภา  พงศ์อัมพรไท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงอธิชา  มีประเสริฐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายอนุพงศ์  แก้วพวง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงอัฐภิญญา  มุลจันทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงอาภัสระ  รุ่งเรืองแก้วมณี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงไอศิกา  ปรึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายกมล  พันธ์รัตนานนท์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงกรชนก  อาจคงหาญ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงกรพินธุ์  บุญนาค โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงกรรณิการ์  สาสุข โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงกวิสรา  พรหมสว่างศิลป์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายกอบเกียรติ  คำภา โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ตั้งทีฆกูล โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงกัญญารักษ์  อุบลแย้ม โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายกันตพงศ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงกัลญากร  สุนทรวิภาค โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงกาญจนา  ทองดีพันธ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงกาญจนา  ห้วยกระเจา โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงกาญจนิกา  หลักเพ็ชร โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายกิจรุ่งโรจน์  นันทาธิราช โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายกิติวัฒ  แซ่ตัน โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงกุลสตรี  สุขสม โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงคณัฐชา  สมานมิตร โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงครองขวัญ  แสวงหา โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายคุณากร  เชื้อหนองปรง โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงจณิสกานต์  เดชดี โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายจริวัฒน์  ศรีภุมมา โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายจิรพัฒน์  เอี่ยมใจดี โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วแกมทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงจิราภา  ผิวชะอุ่ม โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รุ่งเรือง โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงจุฑานันท์  ประทุมสูตร โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีเหรา โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายเจษฎา  ชำนาญกุล โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงชญานันท์  หวังทรัพย์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สีนวล โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงชญาพัส  วีระเสนา โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงชนิกานต์  มั่นใจดี โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงชนิษฐา  พรหมสุรินทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายชยางกูร  กรุดูมณี โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงชรินรัตน์  บัวสวัสดิ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงชลธิชา  ช่างเรือนกุล โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงชลธิชา  สุขสุนทรี โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายชลศักดิ์  วงศ์ศรีสังข์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายชลสิทธิ์  ออละเอี่ยม โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายชวกร  เหมือนแก้ว โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงช่อผกา  จีนอนงค์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายชัชพงศ์  วิวัฒน์ภาสวร โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายชาญวิทย์  สุทธิจิต โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายชาติวัฒน์  พันธ์ล้อม โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงชาลิสา  จงรักษ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงญาณิกา  ทองยิ้ม โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงญาณิน  ศรีระวัตร โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงญาณิศา  พรน้ำเงิน โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงญาดา  คำภาเกะ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงญานน  จนารจน์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงฐานิตา  วิเศษสุวรรณ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายฐิติพันธ์ุ  โลห์ประเสริฐ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สาสูงเนิน โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงฐิติวรดา  จารุรัชตเมธา โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายฐิติวุฒิ  สุขสม โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงณกัญญา  ปานดอนลาน โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงณญาพล  พงษ์ศิลป์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายณฐกร  ปทุมสูตร โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงณวินทรา  นาบุตร โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงณัชปภา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เลี่ยนเพชร โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงณัฐชา  อาสน์สถิตย์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เที่ยงธรรม โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองรังษี โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เปี้ยวนาลาว โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงณัฐนันท์  ดาสม โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายณัฐนัย  ช้างเขียว โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงณัฐภรณ์  อุ่นใจ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงณัฐภัทร  ช้างเขียว โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายณัฐภัทร  รักอู่ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายณัฐภาส  หล้าพรม โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชีพนุรัตน์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงณิชา  นักใจธรรม โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงดวงหทัย  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงดาวดา  ตาลเพชร โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายทศพร  แสงศรี โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายทักษิณ  พ่วงขำ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายทัตพงศ์  แคล้วคลาดศัตรู โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงทิพรัตน์  ชมชื่น โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงทิพรัตน์  ห้อยมาลา โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงธณัฐวดี  บ่อบัวทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายธนธรณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายธนธรณ์  แสนชา โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายธนพงษ์  เกรียงไกร โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายธนพล  จำปาทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองยินดี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงธนวรรณ  กาญจนะ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายธนวัฒน์  ชายสีอ่อน โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายธนวัฒน์  เปี่ยมสุข โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงธนัชพร  ภู่กัน โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายธนันศักดิ์  เที่ยงธรรม โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายธรรมศักดิ์  เหมเวียงจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พิมพ์อุบล โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บัวบุตร โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงธัญรดา  เกษสง่า โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงธิฆัมพร  แจ้งฉาย โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายธิติพันธ์  ศิริอรุณรัตน์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงธิติมา  รักราษฎร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงธีรกานต์  จันทร์แดง โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงธีรดา  พูลเงิน โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายธีรพัฒน์  อุทัศ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายธีระพันธ์  เชยล้อมขำ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายนนทพัทธ์  พานทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงนภัส  รักษาผล โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดอนหงษ์ไพร โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงนฤมล  นาคทองอินทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงนฤมล  แจ้งธรรมมา โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงนฤสรณ์  เขียวสวาท โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายนัฏฐวัฒน์  มากสมบูรณ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงนันท์นภัส  จินดาเกียรติ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงนันทิยา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายนาวี  กองม่วง โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงนิชานาถ  ชาวสวน โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายนิธิพัฒน์  มีภาษี โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงนิรชา  พูลเสมอ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงนีรนุช  คำป้อง โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงนุจรี  โพธิ์พรม โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงเนตรลดา  ปรีสงค์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงบวรลักษณ์  รุ่งแจ้งดี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงบัณฑิตา  อ่อนศรี โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงบุญญิสา  ศรีภุมมา โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงบุญยศิริ  มณีกุล โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงบุษกร  สุทจิต โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ขวัญศิริมงคล โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงเบญญาภา  พิมลเกตุ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงปณัฐฌา  บุญวานิชย์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงปนัดดา  ปะโมทาติ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงปภัสสร  ร่วมชาติ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงประกายรัตน์  โพธิ์เอี่ยม โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงประภัสรา  แสงทองดี โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายปริญญา  หอมบานเย็น โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงปรีดารัตน์  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายปัณณวิชญ์  ว่องเจริญพร โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงปัทมา  ขาวลี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงปาริตา  ศรีภุมมา โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงปิยธิดา  คล้ายสินธ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงปิยภรณ์  ศรีเหรา โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงปิยะธิดา  รักอู่ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ธัญญผล โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  เหล่าสกุลสมบัติ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงเปมิกา  คล้ายกระแส โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายพงศ์ธวัช  ปทุมสูตร โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายพงษ์ธร  เกตุทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สืบประเสริฐกุล โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงพนิดา  จริยะตระกูล โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงพรชนัน  จันทะเวช โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงพรณิภา  ขันทองดี โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงพรพรรณ  ก้อนชัยภูมิ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงพรพรรณ  สืบพลาย โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงพรพิมล  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงพรพิมล  อาจคงหาญ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายพรรณธร  ผันอากาศ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงพรรณิภา  จันทร์เทียมฟ้า โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงพรรวินท์  จักกภูมิ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายพศิน  ดินประเสริฐสัตย์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงพัชราภรณ์  โพธิ์ยิ้ม โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงพัชรินทร์  มากระจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงพัชรี  กัณพัทธณะ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ดอนไพรมี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงพัทธนันท์  แสงสุข โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายพัสตร์ฐกร  พันธ์เพชร โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายพัสวี  ชินพัณณ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงพาขวัญ  อมรธรรมวุฒิ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงพาณิภัค  กาญจนากาจ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงพาณิภัค  ประชา โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงพิชชาพร  จ้อยศรีเกตุ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงพิมพกานต์  เตียะเพชร โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  แสงจันฉาย โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงพิมพ์บูรพา  สุวรรณคีรี โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ช้างเขียว โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงพีชญา  คล้ายจินดา โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงเพชรลดา  หลีพันธ์ุ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงภณิดา  เณรจาที โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงภรภัทร  อินทรทองคำ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงภัททา  ระย้าย้อย โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงภัททิยา  สอนจันสี โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงภัททียา  คงเจริญ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงภัทรธิดา  รัตนปัญญา โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงภัทรนันท์  สร้อยระย้า โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายภัทรพงค์  หลักเพชร โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงภัทรภา  ชีพนุรัตน์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงภัทรวดี  ละอองนวล โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายภากร  หอมไม่หาย โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงภาวิณี  สุดใจ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัยกิจพัฒนากุล โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายภูริณัฐ  บุญศรี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายภูริทัศน์  ตั้งพัฒนาสมบุญ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงมธุรดา  คนสะอาด โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงมนัสญา  ช้างเขียว โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงมนัสนันท์  มาโสมพันธ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงมยุรฉัตร  สร้างยืนยง โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงเมวิสา  นนท์อ่อน โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงยุรฉัตร  ดิษฐ์กระจัน โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายรชต  ศรีลาดี โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงรสนันท์  อาจคงหาญ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงรสา  พึ่งโสภา โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายรัฐภูมิ  ลีสุขสาม โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายรัฐภูมิ  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงรัตนาวรรณ  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงริชาภัทร  ศักดิ์มงคลชัย โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงรินรดา  จงไพบูลย์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงลักษิกา  ชูสุข โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายวชิรวิชญ์  ทองขาว โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายวณภณ  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายวณัฐพงศ์  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายวรโชติ  ศิริอรุณรัตน์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงวรดา  ดอนไพรเพชร โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายวรพล  เด่นชัยประดิษฐ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายวรภัทร  ส้มแก้ว โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายวรัญ  แป้งหอม โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงวรัทยา  กรเกษม โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงวรัทยา  เชื้อโพล้ง โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงวรารักษ์  หาญกลับ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงวริศรา  พุทธสงค์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายวสันต์  กิจทวี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงวัณณรัตน์  ชัยมณีการเกษ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงว่านฤทัย  ขันทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงวาร์ธินีย์  ต่ายสกุล โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงวิจิตรา  เพียรทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายวิชญะ  วีระเสนา โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงวิชญาดา  ชูวงค์วาลย์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงวิภาดา  ศรีเหรา โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายวีรภัทร  เหลืองอ่อน โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายวีรวัฒน์  วัฒนา โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายศรกรัณย์  ปรีเปรม โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงศรัญญา  มีสมบูรณ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงศรุตา  บัวสองสี โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงศศวรรณ  แย้มสำราญ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายศิวกร  คำไพเราะ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายศุภกิจ  ผิวชะอุ่ม โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายศุภณัฐ  วงษ์ทองดี โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงศุภรัตน์  คชฤทธิ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงศุภิสรา  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงสกุณา  ขันทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายสมภพ  กัลยา โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงสร้อยสุดา  บูรณะสุวรรณ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงสริตา  แสนชา โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงสโรชา  ศรีเหรา โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายสิขเรศ  ชัยณรงค์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงสิณาภรณ์  เกตุงาม โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงสิริปรียา  จำปาดี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงสิริยากร  ก้อนชัยภูมิ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงสุทธิดา  รุ่งแย้ม โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ศรีดา โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงสุธิดา  ลานภูเขียว โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงสุนันทา  หอมนวล โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายสุประวีณ์  แสวงนอก โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงสุพรรษา  กาญจนะ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงสุพรรษา  จุมพรม โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงสุภรดา  มาตรวิจิตร โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงสุภักษา  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงสุภัชชา  ขจรทรัพย์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงสุภัชชา  คำตุ้ย โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงสุรีพร  บริสุทธิ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงสุรีรัตน์  เพ็งพาลา โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายสุวิทย์  ทองช่วง โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แก้วลาวขวัญ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงเสาวณีย์  สุขสม โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  สมบูรณ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงหัทยา  คนใหญ่บ้าน โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายอดิศักดิ์  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายอติชาต  พันธุ์ขะวงษ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายอธิคุณ  เนตรสุวรรณ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายอโนทัย  สระทองหน โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงอภัชชา  ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงอภิญญา  เยื่องกระโทก โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายอมรเทพ  บุญเลิศ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงอรจิรา  งามดี โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงอรทัย  อ่อนส้มกิจ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงอรพินท์  คัดชา โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงอรพินท์  บัวงาม โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงอรวรรณ  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงอรวรา  สืบส่วน โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงอรัญญา  ทะนารี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงอริสรา  สืบพลาย โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงอริสรา  สุขอร่าม โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงอโรชา  มั่นพุฒ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงอังควิภา  ผิวนวล โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงอัญชิษฐา  มณีอินทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงอัมริสา  รุ่งกิตติศักดิ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายอัษฏา  ชูสาย โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงอาภาพร  นิลพัฒน์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายอิทธิพล  ขำดวง โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายกิตติพัทร์  เปรมสมบัติ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายจักริน  เลิศศักดิ์พณิชย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงจิตติณัฎฐ์  อุทัศน์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายจิราพัชร  ขิงหอม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีเดช โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงดวงพร  ปรึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายนพกร  เพ็งสวย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายนาธาน  สะราคำ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายบวรทัต  เชียงทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เต็มหน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายปัญญพัฒน์  อินสว่าง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงปานฝัน  จันทรดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงปิยากร  ปิยคุณากร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทีปะลา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายพงษ์ทวัฒน์  หมื่นสิน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายพชรพงศ์  เวชวิฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายพชรวริศษ์  ธูปแจ้ง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงเพชรดา  กุญชรกิตติคุณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายวชิรวิทย์  ภูผา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายวันเฉลิม  ปล้องบุญ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายศตพล  เกิดสมนึก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายอิงควัช  รายะรุจิ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงกนลรัตน์  โสภา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงกรวิภา  ยั่งยืน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
766 นายกฤติน  วงษ์สะอาด โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายกวีพัฒชน์  ศิริผ่องแผ้ว โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงกัญญาพัชร  น้ำเพชร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ท้วมสุข โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายกัณพ์เอนก  ภุมมา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายกันตภณ  สมพงษ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงกานติมน  ลิ้มศิริวัฒน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
773 นายกิตติพงศ์  สุขแก้วฟ้า โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายไกรสรธนายศ  อุ่นรั้วทิพย์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงขวัญชนก  ถึงสุข โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงขวัญรัตน์  อนุเอกจิตร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายข้าวตังค์  สุขจินดา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงเขมอัปสรณ์  แก้วเกิดกิรกาญติ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายคุณานนต์  แป้งคุณญาติ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายจักรเพชร  เลียวรัตนกร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงจิณห์นิภา  มั่นใจ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงจิรวรรณ  พรวุฒิพงศ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายจิรวัฒน์  มากบุญงาม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีสวาท โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายจิรัฏฐ์  สุคนธ์พงษ์เผ่า โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
786 นายจิรัสย์  ทางเรือ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายจิรายุทธ  ทองเกิดหลวง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
788 นายจีรสิทธิ์  สกุลศิริบวรทัต โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายเจษฎาวุฒิ  ฆายะนานนท์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
790 นางสาวชญานิน  บวรวุฒิพงศ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
791 นางสาวชนกานต์  เกาสังข์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายชยากร  เกิดลาภ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
793 นายชยานนท์  จันทพันธ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงชลพร  กระต่ายทอง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายชัยพัทธ์  พ่วงจันทร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายชัยวิทิต  เบี้ยวบังเกิด โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายชิษณุทัต  ตรีแดงน้อย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงณปภา  เหลืองวรชาติกุล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
799 นางสาวณภัทร  ศรีวิชยางกูร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงณัชชาพร  แก้วมหา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายณัฏฐ์กฤต  กาญจนประดิษฐ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายณัฐกิตติ์  รุ่งรัตน์พิศาลชัย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
803 นายณัฐจิรพัส  จิราพิมุกต์กุล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
804 นายณัฐชนาจักรกฤช  อุ่นรั้วทิพย์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงณัฐชา  กองจะริตร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงณัฐชา  ศิริพิน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงณัฐณิชา  งามดี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงณัฐรดา  เจริญเชื้อ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายณัทณพงศ์  คำฝั้น โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายไตรรัตน์  นามวงษ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
811 นางสาวทินมณี  วงษ์จ๊ดซี่ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
812 นายธนวินท์  ประเสริฐพรรัตน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายธนาธาน  พลายนุกูล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายธนิสร  ราชญาณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายธิติ  ศรีประสงค์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายธีธัช  ชมภูศรี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายธีร์กวิน  บุญมาก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
818 นายธีรภัทร  บริพันธ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายนนทกร  อมรลักษณ์ปรีชา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงนภาวดี  สิงห์โตงาม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายนันทภพ  สว่างศรี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายปฐมพร  เขาทอง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงปณิชาณัฏฐ์  นิยะมะ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายปภากร  เอกชัยฤดี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงประภัสรา  สูญสิ้นภัย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงปวีณ์นุช  สุทธิ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงปวีณ์ลิดา  ใจสุทธิ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายปัณณธร  เตชะปฐมานนท์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายปุณยตว์  ก้อนจันทร์เทศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงปุณยนุช  พินิจกุล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายพงศธร  สีมาน้อย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงพรธวัล  พุกยิ้ม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายพฤหัส  เกรียงวัฒนะศักดิ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายพันธกร  ชิตพันธ์ุ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายพันธ์ุธัช  ปราการรัตน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายพิชชากร  แท่นทอง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุขพันธ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
838 นายพิชญะ  อันชะนะ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงพิริย์กร  วงศ์ชัยกิตติโชค โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
840 นายพุฒินาท  เคลือบเต็ง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
841 นางสาวภัณฑิรา  สุธรรมบุตร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายภัตรพยนต์  ลิ้มกิตติโชติ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
843 นายภัทรกร  เข็มทอง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายภัทรดนัย  อยู่สุข โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายภาณุวิชญ์  วงษ์โต โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายมนกานต์  โกศลวิชญะ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
847 นายรตนภากร  จงสุขไกล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงรวีกานต์  วรรณากาญจน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายรัชชานนท์  สีผึ้ง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงรุจิสา  สังข์บุญลือ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายวรกฤต  แสไพศาล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายวรเวช  หอมตะโก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายวรัพพล  สกุลสิริวัชร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายวริทธิ์ภัส  อินมิทิน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายวศุพล  ภูพะเนียด โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงวิญาวรรณ  วงศ์ยะลา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายศรรักษ์  ปิ่นสินชัย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
858 นางสาวศศิธร  ศรีนวล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงศศิมา  ถวิลวิสาร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
860 นายศักดิพงศ์  เมธีรังสิมันต์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
861 นางสาวศุภานัน  ติดโสม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายสรวิชญ์  น่วมปฐม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายสรวีย์ธัช  จั่นวิลัย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายสัญชัย  ขวัญแก้ว โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงสิริรัตน์  เสือสีห์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงสุดารัตน์  เฮงสังข์วอน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
867 นายสุทธิศักดิ์  อ่ำบางยุง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงสุนิษา  บุญชุม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงสุพิชญา  พัดชา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายสุรยุทธ  โคตวงษ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงอภิชญา  ชนะไพรี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงอภิสรา  ธีระแสงจันทร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงอภิสรา  น้อยอยู่ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายอภิสัณห์  เหลืองวรคุณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายอริญชย์  คำเภา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงอำภา  พนาอุดม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
877 นางสาวเอม  ภัยสูญสิ้น โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงกชพร  สุขสอาด โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงกนิษฐา  ปวงนิยม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงกมลวัลท์  ตรีประสิทธิ์ชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงกรกนก  ลานเทศ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงกรกนก  เฮ้งเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงกรกมล  กรทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงกรรณิกา  อนันตทรัพย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงกรสิริ  รอดฮิน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงกฤติมา  ตะโพวิญญู โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงกฤษติกา  สวัสดิ์ภูมิ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงกวินทรา  รัตนโชติ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงกังสดาร  เผ่าจี๋ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงกัลยกร  จิตกระจ่าง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงกัลยกร  สายยืนยง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงกัลยกร  แม้นจริง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แม้นจริง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงกาญจนา  คงเพ็ชร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงกานต์สินี  พรภัทร์วัชรสิน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงกิตติมา  จันทิพย์วงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงกุลิสาภัสร์  กิจพาณิชรุ่งเรือง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงเกรวรี  วันดี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงขณิฌญา  สนบ้านเกาะ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงขวัญข้าว  ปันคำ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงขวัญข้าว  สงฆรินทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงขวัญชนก  ศักดิ์อินทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงเขมจิรา  ธรรมรักษ์เจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงคีตกานท์  โพธิ์สุพรรณ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงจอมขวัญ  หวังสกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงจารุภา  ทุ่งศรีแก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงจิณัฐตา  ผิวผ่อง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงจิตตาภา  แย้มไสว โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงจิตรลดา  เข็มทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงจิรนันท์  บุญขุนช่วย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงจิรภิญญา  จันทร์ศิลา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงจิรศุภา  ศิริมงคลชัยกูล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงจิรัชญา  สุขใจ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงจิราพัชร  ใจอารีย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงจิราภร  เปี่ยมประยงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงจิราภรณ์  หวานชะเอม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงจิราภา  เปี่ยมประยงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงจิราวรรณ  ชูสกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงจิราวรรณ  สารแดง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงจีนตณาพร  ไกรรักษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงจีรนันท์  คงเขียว โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงแจ่มนภา  ไร่เหนือ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงฉัตรทกาล  มั่งแว่น โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงฉันทณัฏฐ  วิชพันธุ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ลบแย้ม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงชฎาธาร  ฟักเปี่ยม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงชนกนันท์  พะวงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงชนกนันท์  สารสุข โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงชนัดดา  สีสุก โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงชนานันท์  ใจหาญ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงชนิกานต์  ชาวไร่นาค โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีทาวงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงชนิกานต์  สังข์แก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงชมพูนุท  เหลาโชติ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงชมพูเนกข์  ครองระวะ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงชยาภรณ์  อ่อนส้มกิจ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงชาลิสา  จตุพรพูลสมบัติ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงญาณิศา  สานจิตรสัมพันธ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงญาดา  โชติมุกตะ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงญาธิณีย์  แก้วสีม่วง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงฐานิดา  หวังธนพรชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงฐานิตา  แก้วศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงฐิตา  เอี่ยมแสงศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงฐิตารีย์  แสนวิเศษ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงฐิติภร  สุวรรณะ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงฐิติภัทร  ดุษฎีวิมล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงฑิฆัมภรณ์  ทับเณร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงณชญา  สุขจินดา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงณฐวรรณ  คงพล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงณราพัชร  สุชลธาดา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงณัชชา  มหัทธนานนท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงณัชชา  ลี้เจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงณัชชา  สวยกลาง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงณัฐกมล  แจ้งประเสริฐ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงณัฐชา  ชะเอมน้อย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงณัฐชา  พุ่มจิตร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงณัฐชา  วงษ์วิวัฒน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงณัฐชา  สร้อยสำโรง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงณัฐชา  หลวงศักดิ์ดา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงณัฐณิชา  หวังพนาเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงณัฐนรี  แวววรีคุปต์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงณัฐพร  ธรรมชิโนรส โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงณัฐริสา  นักสิทธานนท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงณัฐวดี  นาคทั่ง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงณัฐวิมล  กิจประสงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงณัฐศศิ  พิมพ์ศรีกล่ำ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงณิชา  ชิณวังโส โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงณิชารีย์  ศิริจามร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงณีรนุช  ขุนศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงดรุณี  สระทองจันทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงดวงกมล  วิบูลย์เชื้อ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงดวงภรภัทร  สรรพราช โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงตวงรัตน์  เกิดแป๋ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงทัศนีย์  มาสุข โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สิงห์รัตนวราหะ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงธชาษร  ลิ้มพุทธานุภาพ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงธนพร  แซ่ก๊วย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงธนภรณ์  ภูบาล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงธนัญญา  ธนะเมศฐ์เกศกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงธนัตถ์กานต์  จุ่นอยู่ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงธนาวรรณ  กิติวัฒนวิลัยกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงธมนวรรณ  จันทร์หอม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงธมนวรรณ  วัดพ่วง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงธมนวรรณ  อารมณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงธมลวรรณ  น้อยหลวงชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงธรณจรส  โชตจิตตะ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงธัชพรรณ  ส้มเอม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปฐมโภคินเสถียร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงธิดาพร  ชวนวิริยะฉันท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตั้งอนุศาสตร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงธิดารัตน์  เปี่ยมศิริ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงธิตาพร  วาสนกิจจากุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงนนทวรรณ  ใช้เทียมวงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงนภสร  รูปเพียว โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงนภัสกร  ปลาบู่ทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงนภัสสร  วรรณวรกิจ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงนริศรา  ดอนพิกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงนริสานันท์  ชูสกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงนวมณ  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงนอร  ไหลสุวรรณา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงนัชชา  พัดทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงนัฐฌานันท์  สุนทรพรนาวิน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงนาถลดา  แก้วนิมิตรชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงนารีรินทร์  พงษ์สมบูรณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงน้ำตาล  ปลั่งกลาง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงนิชาภา  แซ่แต้ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงบุญญฎา  สมสมัย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงบุษยมาศ  สุพร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงบุษราภรณ์  แก้วสำอางค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงเบญจภรณ์  เที่ยงวงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงปณัชช์ฐิตา  ปรางทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงประภัสสร  มหาพรหม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงปราณี  สมไพบูลย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  ติ่งดา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงปลื้มฤทัย  บุญลา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงปวรวรรณ  ปฏิพิมพาคม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงปวีรา  สวยลึก โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงปัณณพร  สุขสีใส โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงปาณิสรา  พุ่มชลิต โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงปุญญิศา  สานจิตรสัมพันธ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงปุญฐิตา  ดวงดี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงพชรนิดา  โฉมฉาย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงพรทิพย์  ลาฝอย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงพรนัชชา  ฮวดเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงพรรณณิชา  รักเอก โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงพรรษา  ครุฑเครือ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงพรรัตน์  แก้วพูน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงพรสิรีย์  พรมสุรีย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงพลอยกาญจน์  คุ้มแก่น โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงพัชรมัย  รัชตธนกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงพัชราพา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงพัณณิตา  ล่าบ้านหลวง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงพัณณิตา  แป้นประหยัด โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  สันทราย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงพิจิตรา  รองวัง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงพิชญสุกานต์  พุ่มมาลา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงพิชญา  มณีรัตน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงพิชญาภา  คุณประยูร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงพิชามญช์  ศรีมีธรรม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงพิตตินันท์  แจ้งจิตร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงพิมญาดา  เอกจินดา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงพิมพ์กมล  คงประยูร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขพ่วง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พุมมา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  อุ่มนาวงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ฤกษ์เนาวรัตน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงพิมลรัตน์  อ่วมจันทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ช่างทุ่งใหญ่ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงพิมลักษณ์  ภมรสันต์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงพีรภาว์  ส้มเอม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงพีระศรี  ตะหน่อง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  หอมศรีประเสริฐ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงแพรวพรรณ  พรหมสุรินทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงแพรวา  เพ็นเทศ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงฟ้าใส  อติธนานันท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงฟ้าใส  เที่ยงธรรม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงภคพิมพ์  เกิดโพชา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงภคภร  เขียวสูงเนิน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงภคมาวดี  จันมา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงภัชรินทร์  ยอดแก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงภัทรพร  แดงพยนต์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์ประชารัตน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงภัทรวดี  เสนาะกัน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงภัทราพร  ขำสุวรรณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงภัทริกา  เรียบเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงภาวิดา  ดอนสระ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงภาวินี  ปิ่นทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ลลิตเจริญวงศ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงภีญดา  จิรโชติฐากุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงภูวรินทร์  มัตสรรกฤษณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงมณีประภา  น้ำสละ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงมยุรี  - โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงมลฤดี  สุขเกษม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงยุวาภัสร์  กลัดบ้านห้วย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงรฐิกานต์  สมบูรณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงรติมา  ตาทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงรพีพรรณ  รัศมีสุขสรร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงรวิภัค  บุญสม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงรวีวรรณ  เพียรสม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงระวีวรรณ  คณิตรัตนกาล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  บุมี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงรัตตมณี  งามสินจำรัส โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร  ธนานิรันดร์กุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงรัตน์รวินันท์  พุ่มดียิ่ง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงริสา  วนสุนทรเมธี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงรุจาภา  หิรัญชยางกูร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงลัลนา  จารุพันธ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงลัลริส  เข็มทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงไลลา  แสงทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงวณัชชา  ประทุมถม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงวรกมล  ตั้งเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงวรนุช  สิงหนุ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงวรนุช  เปรื่องกระบิน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงวรพร  อัครเอกฒาลิน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงวรพรรณ  เปรมเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงวรินญา  ตาปะสี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงวรินสิรี  ยืนยง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงวริศรา  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงวริศรา  วงษ์น้อย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงวริศรา  อู๋สูงเนิน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงวริษฐา  เรียนทัพ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงวัชราภา  ริ้วทองชุ่ม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงวาสนา  เกตุมณี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงวิชญาพัชณ์  ชื่นมีศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงวิภาวี  ชัยชิตนฤมิตร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงวิมลวรรณ  แซ่จิว โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  บุญประสาน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงศตรัศมี  บุตรศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงศริญญา  โหละยะวงศ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงศลิษา  พิลึก โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงศศิกมล  เกตุมัก โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงศศิธร  คูรัตน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงศศิธร  สุทธิบงกชมาศ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงศศิวิมล  เกสรา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงศิรัญญา  โหละยะวงศ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงศุภลักษณ์  สุขะโต โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงศุภวดี  ไทรศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงโศภิต  อินแพง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงสรณ์สิริ  เสนท้วม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงสรัญณัฏฐ์  เหล็กอิ่ม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงสาวิกา  รักวิเศษ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงสิรภัทร  อัตตะกีรติ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงสิรินญา  คล้ายชนที โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงสิริพร  ด่านจับกุม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงสิริวรรณ  เลาหวิจิตรจันทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงสุกันยา  ปิยะพันธ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงสุจิตา  ยวงงิ้วราย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงสุชาวดี  พลเลียบ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงสุชาวดี  ภู่พูลเพียร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงสุดารัตน์  ทันปรีชา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงสุธีมา  โคตรชมภู โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงสุนทรี  เหมือนสุดใจ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงสุประวีณ์  เถาตะกู โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงสุภัชชา  สุขโพธิ์เพชร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงสุภานี  ล้ำเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงสุภาวดี  สมพิมพ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงสุภาวิณี  ใจแก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงสุวรรณนี  สุปิตาชุน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงสุวรรณา  สุขพะนา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงสุวิมล  ยังอยู่ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงหงสรักษ์  แสงสินสันติ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงหทัยทิพย์  พรหมณ์วิจิตร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงหฤทัย  สุริจันทรา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงอจลาพร  แก้วลาย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงอนัญญา  สุวรรณชาติ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงอนัญพร  เทพบูชา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงอนุศรา  เรือนนุช โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงอภัสรา  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงอภิญญา  ขันทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงอภิญญา  ชินนะ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงอภิญญา  สามารถกิจ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงอภิญญานันท์  ความดี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงอภิวรรณ  เถมิลสิริ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงอภิศรา  บรรจงแจ่ม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีสำปทวน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงอมรรัตน์  เครือวัลย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงอมลรดา  โกทองยม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงอรณิชา  แซ่ลี้ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงอรทัย  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงอรปรียา  ปรีชาสุข โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงอริญชยา  อินเสือสี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงอริศรา  นิลพัฒน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงอริสา  มีนาลุ่ม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงอริสา  แวงนอก โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงออมรัก  นาคจีนวงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงอังคณา  ฉิมจินดา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงอัจจิมา  เอี่ยมละออ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงอัญชิสา  สงวนพันธุ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงอาทิตยา  แสนเขื่อน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงอาภัสรา  มันตะพงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์ทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงอินทุกานต์  ดิษคำ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงแอปเปิ้ล  - โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงไอลดา  แพะขุนทด โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายชยางกูล  เกิดลาภ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงกชกร  คล้ายคลึงดี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงกมลวรรณ  เซี่ยงหลิว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายกฤษณพัฒน์  ปัญญาชัยรักษา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายกันตินันต์  สนจุ้ย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายกัลยวรรธน์  รัศมีโรจน์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงกัลยา  แสงสว่าง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงกาญจนา  วิมลชาติ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฤทธิเดช โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ใจรู้รอบ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 นายจตุพร  สกุลพราหมณ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงจันทิมา  เรืองอุไร โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงจิตรลดา  อ่อนสด โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงจิราภรณ์  สิงทอง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายจิราวัฒน์  ล้วนโค โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงชมพูนุช  ลาโพธิ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายชยานันต์  คำสี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายชาติชาย  ทองหอม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรรณะ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายชูพงษ์  ท่าฉลาด โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงฐิดาพร  สระทองเคน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกิดบัว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงฐิติวรดา  ชนะเกตุ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายณัฏฐพล  แสงขำ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพิ่มอุดมวัฒนา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายณัฐนันท์  ศรีทาน้อย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงณีรนุช  พวงสร้อย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงณีรนุช  วุฒิวิมล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายธนพล  ยิบรัมย์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงธนวรรณ  สุขเกษม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงธนัชชา  บูชา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงธัญรัตน์  คำมูล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 นายนรเศรษฐ์  หุ่นหล่อ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงบุษกร  พันธ์ุสุข โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 นางสาวปภาวรินทร์  ก้อนทอง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงประภัสสร  สุขวัฒนากรณ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 นางสาวปริญากรณ์  ตุ้มนิลกาล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงปัณฑิตา  กลมแก้ว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงปานรวี  บุญวงษ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงปิย์วรา  วงพิมล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายปุญชรัสมิ์  รื่นนุสาร โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายพงศ์ปณต  ชูดหอม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายพชรพล  ตั๊นเจริญ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงพรชนก  แสงเทียน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงพรณัชชา  เสถียรบัวงาม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงพัชรพร  นาห่อม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงพัชรีพร  ขันทองดี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 นางสาวพิชามญช์  สระศรีสม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายพิพัฒน์ไชย  ปูนปาน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงพิไลพร  คนสัตย์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายมนพัทธ์  แซ่เหลี่ยว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงมนัสนันท์  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายมนัสวิน  พิพัฒน์ธนกุล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 นางสาวยุวรรณดา  เรืองศิลป์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงรพีพร  สมท่า โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงรักษินา  ใจหลัก โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงรังสิมา  สระจันทร์เขียว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงรัญชิดา  แซ่เหลี่ยว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงรัตนากร  ล้วนโค โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 นายราชศักดิ์  ต่วนเครือ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายวชิรวิทย์  ใจซื่อ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายวรภัทร  จิตติชานนท์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงวริศรา  พยัคฆวงค์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 นางสาววัชรภัสร์  เกษม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงวันวิสา  พิริยะเกียรติไพศาล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 นางสาววิมลรัตน์  ทองอ่อน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงศนากานต์  วิมูลชาติ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงศลิษา  วรานนท์วนิช โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 นายศิวกร  เซี่ยงฉิน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายศุภกร  ทองดอนจุย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายศุภกร  พจน์ชัยกุล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงโศภิตตา  บุญครอง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายสมัชญา  ครองเมือง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงสุธาวรรณ  พรเลิศเกษมสุข โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงสุนันฑา  สำลีฉาย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงสุนิสา  นิลตะโก โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 นายสุรเชษฐ์  กลมดี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงแสงอุมา  สระทองหน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายอภิรักษ์  จันทา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงอรณิชา  ทองสร้อยเครือ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 นางสาวอรทัย  ศรีอุบล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงอรไพลิน  รุผักชี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายอัครวัฒน์  ตั้งฤทัยวานิชย์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงอังคณา  เสียงโสม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 นางสาวกมลพร  สุวพัศดำรง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายกรกนก  นุ่มกลิ่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 นายกรรณชนก  จันทร์ช่วย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายกฤตภาส  ตรุเจตนารมย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 นายกฤตภาส  นวลสุมา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายกฤติน  พุทธศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายกฤติน  ล่องลม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายกฤติพงศ์  เหมือนสุดใจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายกล้าสน  วุ่นบำรุง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงกษมา  สายทา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงกัญญาวัชร  นิมิตรชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายกันตภณ  ชัยวัชรผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงกันยกร  โสณเศรษฐ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศิริประภา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แสงจินดา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงกิ่งฉัตร  บูรณพาสน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายกิตตินันท์  สินธุสอาด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงกิตติมา  รอดยูร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงกีรติกานต์  เจียกกระโทก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายกีรเทพ  เก่งสร้างทรัพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 นายกุญช์วิสิฏฐ์  ศักดิ์กิตติโภคิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงกุลประภัสสร์  อภิพัฒน์จิรา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงเกณิกา  จารุวาทีเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงเกศโสภา  มีพวงผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงเกียรติญาตรา  สังวาลย์เพ็ชร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายเกียรติศักดิ์  มากมีทรัพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงแก้วตา  อินทวงค์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงเขมิกา   สายเพ็ชร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 นางสาวเขมิกา   เพ็ชรแก้ว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายคุณานนต์  อมรชาติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายคุณาวุฒิ  อ่อนชูสูงทรง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 นายฆริทธิ์  เอกปัญญากุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงงสิริรัตน์  ไชยขาว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 นางสาวจันทร์กะพ้อ  วงศ์ศรีชา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงจิดาภา  จำนงบุตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงจิดาภา  เจนกฤติยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายจิรพงศ์  โพธิ์เอี่ยม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายจิรพัฒน์  พันธุ์ไพโรจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 นางสาวจิรัชญา  ป้อมสุด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงจิราลักษณ์  อิ้วสวัสดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายจีรัชชัย  อุทยาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 นายเจษฎา  มุทุตานนท์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงชญาดา  จงสมบูรณ์โภคา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงชญาภา  สุจริตจันทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงชณิสรา  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายชนสรณ์  จิรพงศาธร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงชนัดดา  ชอบธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายชนัธพงศ์   กันกง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายชนาธิศ  ส่งเสริม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงชนิพรรษา  บุญช่วย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงชนิสราพร  สีเกตุนิ่ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กชายชยพัทธ์  คงมี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 นายชโยดม  ศิริชยาพงษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงชลลดา  กุศล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงชวัลนุช  ศักโกระ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายชวัลวิทย์  เอี่ยมมงคล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงชวิศา  ภูวนเพียรเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 นายชินภัทร  แก้วน้อย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายชินาธิป  เทพาวัฒนาสุข โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายชิษณุพงศ์  แจ่มใส โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงชิสาพัชร์  แสงตระกูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายชุติเทพ  พรมจันทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงชุติมันต์  ศรีคง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายโชติพงศ์  ขุนนารักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงฌัชจิมา  เชื้อปากน้ำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงเฌอ  พิเชษฐวิทย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงญาณ์นภัส  สุรอด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 นางสาวญาณภัทร  บุดดาเพศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทหาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงฐิตินันท์  โพธิ์อาศัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โชชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 นางสาวฐีติรัตน์  วงศ์แก้วเกตุ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงฑฌนัญ  ธนะเพิ่มพูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายฑิปังกร  ดาวกระจาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงณกานต์  อำนาจเรืองฤทธิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงณฐนนท  สิงห์นันท์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กชายณตะวัน  วัฒนวงศ์ชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงณธิดา  สุขคลีวนัติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 นายณภัทร  พัฒนบุรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ภักดีบุญญานุกูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงณัฏฐา  ลิ้มคุณธรรมโม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เรืองศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงณัฐชญา  นรัฐกิจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงณัฐณิชา  นามวงษ์ชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิยะราช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 นายณัฐพงษ์  สามทองบุตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายณัฐพัชร์  ปิยกาญจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ปุ๋ยรักษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงณัฐวรา  พุ่มกุมาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 นายณัฐวุฒิ  จันทะโสม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงณิชนันท์  สิงหนาท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงณิชาภัทร  อ้นใจกล้า โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงณิชารีย์  แววสีงาม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงณิสรากรณ์  พยนต์ศิริ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงดลพร  ติรพรวดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงดิษย์ธร  สุทธาเวศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายเดชาวัจน์  หิรัญตีโรจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายต้นน้ำ  สุธีบุตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงตรีรัตน์  นาคหล่อ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงตฤณนภาพร  จารุนงคราญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กชายติณห์  ภาณุรักษ์สิริกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กชายเตโช  เตชะสุรินทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายถิรพุทธิ์  อุตมะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงทิพธัญญา  นัยปรีดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงทิพย์ผกา  ณ สงขลา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายธนกร  รอดสกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายธนกร  เพิ่มพูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายธนพัชร  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายธนวิชญ์  ผลสินธุ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายธนวิชญ์  เสือประสงค์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงธนัชชา  ลี้ตระกูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1370 นางสาวธนัชชา  ศรีเผด็จ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายธนิษฐ์  พิมพิศประภานัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายธรรมภณ  แฉ่งพาที โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายธรรมวัต  ธีรภรณ์เลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายธรา  หทัยทิพรัตน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายธราดล  ทองชัยไพโรจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 นางสาวธวัลยา  พรหมดาว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณเรืองศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงธัญญ์กมน  ชินวรสวัสดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงธัญทิพย์  นิติโชติทรัพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงธารารัตน์  โหลยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงธิญาดา  จิรโอฬารพัฒน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายธีทัต  อำรุงสกุลรัฐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1383 นายธีภพ  ปฏิญาณานุวัต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายธีรภัฒน์  นิยมนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายนนท์ปวิธ  พุ่มม่วง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 นางสาวนนธิชา  ฉัตรสอน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายนพกร  ศรีวิศวพาณิชย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1388 นายนพพร  พัฒนะอิ่ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายนพรุจ  กาศอุดม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงนภชนก  บุญทาเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงนภัสกร  ร้อยบาง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงนภัสชล  มรรคผลสมบัติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1393 นางสาวนภาภัทร  พฤกษาชีวะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กชายนรวัฒน์  ชุมพล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 นางสาวนรินทร์ทิพย์  สุทธิพงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กชายนวชนม์  ภิรมย์น้อย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงนวเรศ  สมพิกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงนัฎธิดา  พุ่มจำรัส โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กชายนัทธพล  มาแต้ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงนันทกานต์  วงษ์พยัคฆ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งภาวนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงนันท์นภัส  บูรณาภา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปรวีร์พงศ์เดช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายนันทภพ  เหล่าพร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงนันทิชา  รจิตพฤกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงน้ำเพชร  เลาอริยะพร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงนิติกาญน์  ทองสองแก้ว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายนิติธร  ตันติชวลิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายนิธิวิทย์  ปาลิเฉลิมวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 นายนิธิศ  บุตรดา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายนิธิศ  พูลสงวน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงนิสิตทรา  พันธ์ธุม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงเนตรประภา  เนตรเปรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กชายเนติธัช  แก้วศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงบัณยดา  ภิรมย์คูณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 นางสาวบุญญาพร  มะโนน้อย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงบุญทิพา  เลิศวรญาณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงบุญยานุช  ผ่องแผ้ว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงบุญสิตา  แก้วงาม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงบุญสิตา  แจ่มกระจ่าง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 นางสาวบุษราภรณ์  สุขเกิด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายเบญจคุณ  ศรีพรหมคำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงเบญญาภา  ลออโรจน์วงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายปกรณ์  บัวเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายปฐวี  กาญจนะสมบัติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงปณาลี  วรรธนะสาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงปภาวรินท์  โสภา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงปภาวี  สามิภักดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1429 นางสาวปรนรร  จันทร์นิยม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายปรมัตถ์  กุลกรุต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายปริญญ์  มหาวรศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงปลื้มกมล  ยงเจริญชัยสิทธิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงปวรรณรัตน์  รัตนภิรมย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงปวิชญาภา  ไทยเกื้อ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงปวีณอร  ดิถีเพ็ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กชายปัญจทรัพย์  กันไพรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กชายปัญจพงศ์  ภูบาลชื่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 นายปัญจพัฒน์  พรไพรัช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงปัญญาดา  พุฒิลดา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงปัณฑารีย์  สิริสม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายปัณณทัต  โสวณากุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายปัณณวัฒน์  สัตยวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงปาณิศา  มากเปรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงปานชนก  กลิ่นดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กชายปารมี  กัณนกิจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงปาริชาติ  ตระกูลเกษมสิริ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กชายปารินทร์  ปู่หลำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงปารีณา  สมศักดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กชายปิยบุตร  กังวานกิจวาณิช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กชายปิยะวัชร  วิวัฒนเกษตรพร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 นายปุญญพัฒน์  โยมพยอม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กชายปุณณวิช  เส็งสมวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงปุณยาพร  สุขมี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงปุณยาพร  เทียนพัด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงปุณิกา  เจิมจรุง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงปุษยาพร  สุขมี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1457 นายเผ่าลาภ  กุลธีระ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายพงศกร  กู้เกียรติรัตน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กชายพงศ์ไกรณ์  หิรัญพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายพงศ์ปณต  เกษกี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1461 นางสาวพรรณเพียงเดือน  อุดมเกียรติไพศาล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงพรรษา  พิเชษฐพงศ์นิมิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงพสชนันทร์  ซุ่นทรัพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงพอเพียง  ตันธนาธีระกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงพิชชานันท์  เศรษฐกิจงาม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงพิชชาภา  ขุนณรงค์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงพิชญ์ศิญา  มีพัธสม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงพิชอร  เดชมี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  วงศ์ปราณีกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายพิสิฐพงศ์  สนใหม่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1471 นายพิสิษฐ์  ดีไร่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายพีรณัฐ  เติมประยูร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายพีรดนย์  เธียรพงศ์เกษม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กชายพีรพัฒน์  วิมลพันธ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กชายพีรภาส  ภุมมาลี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายพีรวิชญ์  วรวิศัลย์กุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงแพรพิไล  เบี้ยวน้อย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงแพรวา  เดชกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงภคพร  ภิญโญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กชายภรภัทร  ประยูรศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กชายภวัต  เดชานนท์วัฒนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กชายภวินท์  เรืองภู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายภัทรกร  ชัยรัตน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กชายภัทรพงศ์  สายวิวัฒน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองสุทธิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1486 นางสาวภัทรวดี  อดทน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงภัทราภรณ์  หวังสิทธิเดช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กชายภิเษก  ศรีฤกษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 นายภูเบศ  เลิศวรไกร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กชายภูผา  ขาวสว่าง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กชายภูผา  รั่งสันเทียะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายภูมิไท  หัสดีผง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กชายภูริภัทร  กรุณี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กชายภูริวัฒน์  จีราคม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงมาริสา  ผะอบเหล็ก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงมิ่งมงคล  แสนเกรียงไกร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงมีนา  จำปาอ่อน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กชายเมธังกร  ธัมน้อย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายเมธัส  มีเปรมปรีดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงเมษ์ศิณี  ครุฑธา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงยุพากร  โรจน์ณรงค์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กชายรพีภัทร  บัวสด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายรวินท์  อ่อนภักดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงรสกร  อรจุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายรัชชานนท์  กิตติสัตยาวัจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายรัชชานนท์  ศรียารันต์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายราชิต  ภากรธนสาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงลัลนา  บุญพักผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กชายลาภวัต  เลาหสูต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงวรกัญญา  สินพิชิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กชายวรชัย  ลลวลัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 นางสาววรญา  โพธิ์อำพร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กชายวรดร  วระดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กชายวรพงษ์  ปิ่นเกตุกาญจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กชายวรพล  จองบุญวัฒนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กชายวรพล  แข้โส โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายวรวิทย์  ทองคำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1518 นางสาววรัญญา  จันทรมณี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงวรัทยา  วัชรีฤทัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายวราชัย  มูลต้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงวรินทร  สนธิ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายวรินทร  โชคอัมพรทรัพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงวริศรา  รักสวัสดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กชายวัทธิกร  ศรีประดับทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กชายวิทยา  วิจิตรยืนยง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงวิภาพร  ภูษณวิทย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงวิรัลสิรี  พันธ์เตี้ย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายวิศรุต  ศุภษร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1529 นายวีระ  บัวพันธุ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายไวทิน  จิตติเรืองวิชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1531 นางสาวศมาวดี  ศักดิ์ศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายศรัณย์ภัทร์  ถาคำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กชายศิร์ณัฏฐ์  จันพนาผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงศิริ์กาญจน์  ภัทรสิริมงคล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงศิริภัสสร  รักษสุธากาญจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงศิริมาศ  มากพุ่ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงศิริรักษ์  กรุดพันธ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กชายศิวกร  พิมสาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กชายศิวัจน์  พิศาลดำรงสิทธิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กชายศิศิร์นพัช  น่วมสวัสดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กชายศุกลวัฒน์  บุตรดีขันธ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงศุภธิชารัตน์  เฉลิมขวัญมงคล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงศุภรัตน์  โพธิ์บุญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กชายศุภากร  บุญศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1545 นายเศรษฐภัทร์  ซู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงสกุลมาศ  วรนุช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายสิทธิ์ธา  ปัญญาสาธิตกิจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงสิรีธร  สรรพสาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1549 นางสาวสุชาวลัญช์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  กันทะเสน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองประภา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กชายสุภนัย  พาณิชย์ชัชวาลย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กชายสุภเวช  สาระพงษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงสุภัควดี  นิสภกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทับมณี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 นางสาวสุภัสสรา  หกขุนทด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กชายสุรธัช  วงศ์ศิลปกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กชายสุรวัชร์  ชมภูนุช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กชายสุริยะ  เผ่าเมือง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงสุวนันท์  ทิพย์อารักษ์วงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กชายสุวรรณภูมิ  จันทะวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงไหมรดา  ถิ่นวงศ์อินทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กชายองศา  ลักษมีสถาพร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กชายอนุชา  พึ่งงาม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1565 นางสาวอภิญา  ม่วงโพธิ์เงิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1566 นายอภินิช  จันทร์ฝาง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1567 นางสาวอภิสรา  รัตนิพนธ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงอรอนงค์  กิตติสัทโธ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงอริศรา  แก้วเนตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1570 นางสาวอัมภรพรรณ  ตะโกนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงอาทิตยา  ไทรศรีคำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงอุมาภรณ์  กิ่งสุพรรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงเกศตะวัน  พัดทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กชายภาณุพงศ์  เซียวประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงอรนภา  ฉิมบ้านไร่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงกันญาภัคฐ์  พฤกษ์ธาราธิกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงณัฐพิมล  พลศิษฏ์ศักดากุุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กชายธนดล  ธีรภาพสกุลวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กชายธนากฤต  โชคบุญญาวาส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงธัมมณัช  เลิศวิจิตรจรัส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงนภัสสร  วงษ์มั่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 นางสาวบุณฑริกา  พิเชฐพงศา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงปาณิสรา  วานิชาชีวะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงปุณณภา  คงเกรียงไกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงพัชรพร  เครือสินธุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงพิชชานันท์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงพิชริฏา  เกิดไทยดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กชายภิเษก  ไชยแจ่มจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงมณฑิรา  อัจฉริยวนิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กหญิงมทินา  ชื่นประไพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงมุกตาภา  พัสดร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงลลนา  แจ้งสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงวรัฐธภรณ์  คูณทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 นายวิชญะ  ศักดิ์อิสระพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กชายวิวิศน์  ธเนศมณีกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงศิรกมล  สุขีวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กชายศุภกร  จำปาจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1598 นางสาวสุพัดชา  สวัสดิ์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กชายสุรฐะวิชญ์  จุลวนิชรัตนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงทอฝัน  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กชายธนวิชญ์  จันทร์วาววาม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กชายปัณณทัต  บางสวนหลวง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงพิชชญามญช์  ทองไว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ภัทรสิริวรกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กชายพีระณัฏฐ์  ทรงนิพิฐกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงภคมน  พาณิชย์ผดุง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงภิชญาพร  กลักเพชร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กหญิงวริศรา  เพชรกล้า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  เรืองขจร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงศิรากาล  พ่วงแพ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น