รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชนิภา  พานิชย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
2 นายกชภาส  ไพศาลนันท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกมลาส​น์​  ยัญ​ญ​า​ง​กูร​ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤตกร  หอมสุด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกฤตธนา  อารีย์รบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกฤติน  อารีย์รบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกฤษฎา  สมวงษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
8 นายกฤษณพัฒน์  พ่วงรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกวินท์  ขุนนคร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกษมา  คันศร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกษิดิศ  หัสมี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกัญชพร  พรมดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกัญญกรณ์  ศรีนิเวศน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มั่งมีทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัลยกร  บุญยงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกัลยกร  เฮงจิตตระกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวกานต์ธิดา  เอื้อประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกานต์รวี  วงษ์เอี่ยม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายกานต์  สิทธิกัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายกิตติคม  สุขบัว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกิตตินภา  สุริโยดร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายกิตติพศ  ตันตระกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุทธิรัตนากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายกีระพัฒน์  พันธุ์โภชน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกุลชลี  สิริแสงสว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงเกตน์สิรี  พลจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงโกลัญญา  อมรเสาวภาคย์​ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวเขมมิกา  จุลกศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายจักรนรินทร์  ศิลสว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายจักริทร์  ปรีเปรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงจิดาภา  ศุภอักษร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงจิตสุภา  อรุณภิรมย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงจิรดาภา  ไชยวิทย์วิวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายจิรภัทร  จีนทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายจิรัฏฐ์  ศรีสงคราม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
36 นายจิเรห์  ปลั่งแสงไพฑูรย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ศรีมงคล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายฉัตรชัย  เย็นเปิง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงชณิดาภา  เกตุปัญญาพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงชนัฏดา​  ขุนบำรุง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายชยพล  ชัมพูนทะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายชยางกูร  นิลประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
43 นายชลทิด  อรรฆย์ภูษิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงชลพร  ศรีสุพพัตพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงชวิศา  ลีลาเชี่ยวชาญกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงชัญญา  อุ่นมา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายชินพัฒน์  อนุกูลชาญชม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวชินันท์ณัฎฐ์  บุณยาดิศัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทรัพย์เย็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวชีวาพร  ทองเอียด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชาว์วัตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายไชยพัฒน์  ขาวคำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายญาณวุฒิ  ยางสวย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงญาณิน  ศรีสุพพัตพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงญาณิศา  ยางสวย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นายฐิติกร  ศักดิ์ทรัพย์ทวี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายณธารธรรม  หมื่นนารายณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายณพล  ธีระวัฒนวิศิษฎ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
59 นายณพวุฒิ  พรหมชนะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายณภัทร  ชาญนำสิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
61 นายณภัทร  หงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นายณภินทร  จังพานิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงณัชพิฌาย์  มีสุทธิปัญญา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนตรอัมพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงณัฏฐามาศ  อุดมสันติธรรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักจำรูญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวณัฐณิชา  ล้วนลักษณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงณัฐณิชา  หงส์เลิศนภากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายณัฐนพพงศ์  จงสุขไกล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงณัฐภัสสร  จำรูญจารีต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงณัฐมนธ์  วัฒนบำเพ็ญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายณัฐวรรธน์  ทองแสงจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงณัฐวรีย์  จิรถาวรอนันต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายณัฐวัฒน์  อรุณสิริรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงณัฐหทัย  รักการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงณิชนันทน์  กิตติพงศธรชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงดมิสา  ศรีเทพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงทรงฤทธิ์​  ทรัพย์​เย็น​ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายทรงฤทธิ์  ทรัพย์เย็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงทอฝัน  บุญเซี่ยง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายทัศน์เทพ  ทัศนานุตริยกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายเทพทัต  ด่วนแสง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวธนกร  แย้มขยาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายธนกฤต  ดีบรรเจิด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงธนภร  จิรพนาธร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
87 นายธนภัทร  จตุวรพัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายธนยศ  องค์พิสุทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงธนวรรณ  น้อยกาญจนะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายธเนศพล  นาคบำรุง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายธรากร  ธนะพรสุขสันต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงธฤษวรรณ  พิริยาภัทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวธัญญธร  เพชรพิรุณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงธัญธนา  แสงวงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงธัญธร  ห้อยระย้า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงธัญธิตา  สุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงธัญสรณ์  เฉลี่ยสมบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงธันย์ชนก  กาญจนแสนส่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายธาม  ลีลาเชี่ยวชาญกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายธีรทัต  วีระเศรษฐ์ศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายธีรภัทร  ธำรงค์ประดิษฐ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณวนิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายธีรัช  บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวนนทกร  เลิศศักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงนพปภา  ทองรื่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงนพวรรณ  จิตต์สมุทร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงนพัสวรรณ  นาคเอี่ยม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายนรเศรษฐ์  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายนัคพัฒน  ตะโกอยู่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์สว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงนันท์นภัส  สินสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงนัสวรรณ  รุ่งฤทธิเดช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายนาธาร  ตันประภัสสร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงนิชปภา  ทวีปัญญายศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงนิชาภา  เชาว์วัตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายนิธิศ  อ่วมทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สังข์ทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงนิมิต  สิริวัฒนวิบูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายบรรณวิทย์  สุนทรกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายบวรทรัพย์  สินทรัพย์บวร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงบัญฑิตา  วีระพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงบุญญารักษ์  ภิรมย์แก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงบุญรักษา  ภิรมย์แก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงบุณยวีร์  วิริยวงวานศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงบุศราทิพย์​  โพธิ​ธ​นะ​พงศ์​ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายปณต  สุยะหลาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงปณิตา  กองรัตน์สกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงปทิตตา  อังอติชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
129 นายปธานิน  พิสิฐบุตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายปพน  สุยะหลาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายปรัชญ์วิรุฬ  เพทัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายปลายมีน  สายบุญศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงปวรรัตน์  พิรุณรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายปวริศ  หมื่นวิเศษ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวปวริศษา  อัจฉริยบุตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงปวริศา  สุทธิจิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงปวริศา  อรุณคีรีโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงปวริศา  อังอติชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ควรคิด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวปวีณอร  ศิริโต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวปวีณา  ศิริโต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายปัญญากร  วงศ์วัฒนากิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงปัญฑารีย์  จิตรเดชขจร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงปัณฑิกา  ผลลาภ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายปัณณวรรธ  พรสุดารัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงปิญชาน์  พินิตศักดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วรรธนะวลัญช์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงปุณยนุช  อรรฆย์ภูษิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงปุรีมปรัชญ์  ช้างแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายพงษ์ปกรณ์  ผุดผาด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
151 นายพชร  ดอกพรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงพรชนก  อุปสาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงพรปวีณ์  เสริมทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงพรรณวสา  ศรีสังวรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายพริษฐ์  ปริยกนก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงพฤกษชาติ  พฤกษากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายพัชรพล  กตัญญตาพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  บุศยพงศ์ชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
159 นายพัทธนันท์  โพธิเงิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายพิจักษณ์  แก้วอร่าม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวพิมพ์ประธาน  บุญชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวพิมพ์พัชชา  เรทนู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายพิลาพัฒณ์  พิลากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายพีรพล  มั่นคง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายพีรพัฒน์  แสงทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายพีรวิชญ์  ปัญญา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายพีรวิชญ์  พีรวิชญ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
168 นายพีระ  ประชาธนานุกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นายภคพล  คณารักสมบัติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายภพพิสิษฐ์  มีชัยมงคลกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงภรณภัส  กันณะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงภรณ์ภัสสร  หุ่นเครือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายภัคนภ  ตันกําเนิด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงภัคสณาง  ใยนิรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายภัทรฉัตร  แก่นเฉลียว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายภัทรวิ​ชญ์​  ปัญญา​ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายภาธิษณ์  อุ่นโชค โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายภาวัต  ธนศุภวิมล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายภาสกร  ศิษย์ปฐม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายภาสวุฒิ  เจียมจริยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงภาอุษา  จรรยาเมตตากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
182 นายภีษมะ  องอาจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายภุม​ณัฐ​  โพธิปิติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
184 นายภูดิส  พุ่มเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายภูเบศ  ลิมปนวัสส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงภูษณิศา  ใจซื่อ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายมังกร  ชุณห์วิจิตรา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงมัลลิกา  แย้มเย็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงเมธาพร  พิณทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงยศวดี  หุ้นเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายรฐนนท์  ศรีเคลือบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
192 นายรพีพล  ฤทธิเพชรอัมพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงรัญชิดา  บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
194 นายรัตนโชติ  เพ็ชรพันธ์ศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายรัตนากร  ตั้งรุ่งวงษ์ธนา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงลักษิกาน์  บุญเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายวชิรภัทร  อินทรชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายวรพล  สาตร์กลิ่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงวรมาตุ์  เกิดช้าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงวรรณพร  ม่วงงาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงวรรษมน  โมกขะสมิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายวริทธิ์ธร  เล็กมณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
203 นายวริศ  มาลีวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงวิชชุมนตร์  เจริญไชยนันท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงวิชญาพร  วุฒิภาพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายวิภู  กิจสำเร็จ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงวิรัลยุพา  สาลีวัฒนผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงวีรินทร์  มารักธรรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายศราณช  เจียมอ่อน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงศศิรัฎชา  ศรีสว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงศศิวรรณ  ศิริพัฒนานันท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงศศิวิมล  บุหลัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายศิรวัตน์  สอาจจิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายศิรสิทธิ์  นุชนารถ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงศิรินยา  อยู่ด้วง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่เฮา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายสรวิชญ์  ชูสุ่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายสรุจ  สุดศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงสโรชา  จำดวง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงสิตานัน  วิจิตรบรรณการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายสิร์พล  บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายสิรภพ  พุทธานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายสิรวิชญ์  อยู่ศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวสิริกมล  เห็นประเสริฐแท้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายสุชาคีย์  ลักษณาวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงสุชานันท์  น่าชม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวสุทราสินี  สุขสมัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงสุทิรา  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ติณะรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงสุธาทิพย์  สูญสิ้นภัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงสุธีรา​  คงอุดม​เกียรติ​ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงสุพิชชา  คชชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงสุพิชชา  สุขเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายสุริยพงศ์  นิลมานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายเสฏฐพงศ์  อภิรักษ์ธนานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
236 นายหริณโรจณ์  สินประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายหาญร์อุดมศึก  ชูสุทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงอชิ​ร​ญา​  เภาพูล​ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายอชิพล  ไตรมิตรวิทยากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายอธิภัทร  อมรรัตน์ธํารงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายอนุศาสน์  เอื้องอุดมสิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงอพัชชา  จันทร์ประทีป โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงอภิชญา  หวยภูผา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
245 นายอภิวิชญ์  ซ้ายเกลี้ยง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายอภิวิชญ์  เผือกหอม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงอรชพร  กาญจนภูสิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายอัครวัฒน์  จารุภัทรศิริพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวอัจฉริยา  แสนสมรส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงอัญชลิกา  มะลิทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงอาชิร์ญาณ์  โสนุช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวอิงคสุดา  อุตตะมะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงอุไรอร  ปิ่นศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวเอกปวีณ์  ทับมณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายกมนทัต  เซี่ยงฉิน โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงกรรวี  บุญฉวีราษฎร์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงกรองทอง  สดใส โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายกฤตภาส  พงษ์ศักดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงกฤตาณัฐ  ธนานนท์นิวาส โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงกษมา  เกษมโสตร โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงกัญญวัลย์  ศรีสุทธิวรกุล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงกัญญาภัค  เลิศจินตนาการ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายกานตวีร์  คงสุคนธ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายกิตติภูมิ  ภัคพาณิชย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายกีรดิต  มิตรกระจ่าง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงขนิษฐา  เฮงเส็ง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงขวัญชนก  วิเศษสิงห์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงเขมจิรา  ชูนำชัย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงเขมจิรา  ประทุมสูตร โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายจารุวิทย์  คำมูล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงจิดาภา  พัฒนมงคลเชฐ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงจินต์จุฑา  พีรพุฒิเวทย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงจิรกานต์  ตันติวัฒนสิทธิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายจิรัฎฐ์  สุนทรวงศกร โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายจิรัฎฐ์  โฆษิตวณิชย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงจิราพัชร  เกตุมั่งมี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงเจนณิกา  มิตรสันติสุข โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายฉันทพณธ์  เอี่ยมโชติชวลิต โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงชญานิน  สมทรัพย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงชนกพิมพ์มาดา  วิเศษสิงห์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายชลชนก  ศรีสงคราม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงชลัสสวดี  ตันเจริญ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงชัชชญา  บรรทัดกาญจน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายชัชพล  สมบูรณ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงชื่นชนก  รักษากุล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โคเพ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงญาดา  มหาเสมาชัย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงฐานิดา  กู้อัจฉริยกุล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงฐิตินันท์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายณฐพล  เอี่ยมสำอาง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงณฐมน  เรืองพยุงศักดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายณฐวรรษธ์  สุนทรศิริเวช โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงณภัทร  บุญเทศ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายณัฐไกร  ดำดี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณฉิม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายณัฐภูมินทร์  เนียมหอม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงณัทธมนพร  รักษี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายดุลยวัต  วันเย็น โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายเตชินท์  ภักดิ์วิไลเกียรติ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงถิรพร  สุภัทรากร โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายทัตพงศ์  หมู่ม่วง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายทินภัทร  รัตนกุสุมภ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงทิวาณี  รัตนวงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายธนกร  แดงเจริญ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายธนัญกรณ์  ดาวเรือง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายธนัฐ  โพธิ์ศรี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายธนายุ  แก่นยงค์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงธฤษวรรณ  เวชวงศ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงธัญกรณ์  ชะเอม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สูงกิจบูลย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงธัญวลัย  รวบรวม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงธิตินนท์  ยุวานนท์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายธีรศักดิ์  ชัมพาลี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายนนทรัตน์  คุ้มอยู่ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายนพคุน  นรนิล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงนภสร  พูนขวัญ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงนัทธมน  จิณแพทย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงนันทิชา  ถิ่นกาญจน์วัฒนา โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงนาถนภา  จันทร์พินิจรัตน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงนิชาภา  กาญจนการัณย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงนิชาภา  จงศิริไพโรจน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงนิธิวดี  นามวงศ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พงษ์สรวย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายปกรณ์  สกุลเพ็ชร โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงปภัชญา  ศรีวิเชียร โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองเรือง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ภูมิรัตนรักษ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปานจรูญรัตน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายปวรุต  ศรีเสริฐ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายปัฐยาวัฒ  สามลปาน โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงปานวาด  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงปาริฉัตร  วังขนาย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายปิยวัฒน์  เกียรติดิลกรัฐ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายปิยะวรรณ  กาเพ็ง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงปุญญิศา  บัวทอง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิรินันท์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายพชร  หนูผาสุก โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงพรชิตา  เชียงทอง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงพรรณพิมล  ศิลปาภิสันทน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายพลลพัตม์  ณ ป้อมเพ็ชร์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงพลอยชมพู  แกมไทย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงพัชร์ชิยา  สนทอง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงพิชญาภา  ตะพัง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงพิชญาภา  อุ่นจิตติ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงศ์ธนทรัพย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงพิมพ์ธดา  พจน์สถิต โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  ล้อเธียรประทาน โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองพิสิฐสมบัติ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  เชียงทอง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายภรภัทร  เสือดาว โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงภัทรนันท์  รอดคล้ำ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายภัทรพงศ์  จีนาภักดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงภัทรภร  มาปิยะพันธ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายภาณุรักษ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายภาสกร  อ่อนโพธิ์แก้ว โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวภิชาญาดา  ชาญเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายภูมิรพี  เหลี่ยมจงกล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายยศชนินทร์  คล้ายแสงจันทร์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงยุวดี  แดงทอง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงรฎาณัฎ  พรหมมา โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงลักษิกา  ตันวัฒนเสรี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงวรินรำไพ  หล่อรุ่งเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงวรุฬิยา  ทิพย์จ้อย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ประกอบแก้ว โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายวัศวีร์  ศักดิ์เรืองงาม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายวิชญ์  ศรีวัฒนชัย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายวีระเดช  สมทบ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายศรัณย์  ฉายะเจริญ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงศิรดา  ไกรโรจน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายศุภฤกษ์  วศินนิติวงศ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายศุภวิชญ์  บางอ้อ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายสรชัช  อุ่นอร่ามวัฒน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายสาธุ  ญาณะณิสสร โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงสิตางค์  ฟักทอง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงสิริกร  พฤฑฒิกุล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงสิริอาภา  พงศ์รัตนมงคล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงสุณิสา  กล้าหาญ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วโสภณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายสุรบดี  อยู่เย็น โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงสุรภา  เหลียวตระกูล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงสุวพัชร  เจตนาธรรมจิต โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงหทัยภัทร  ชโลธร โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายอติกานต์  กาญจนสมศักดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายอภิวิชญ์  ตันติวงศ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายอัครวิทย์  พรหมมา โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงอัญชลีกร  ธรรมชัยชูศักดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงอาคิรา  ปิยกิจการ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายอิทธิกร  ศรีวงษ์ไชย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงอุษณา  มั่นคง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงกมลทิพย์  ลิ้มสายชลไพศาล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงคณิตา  วงค์ติ่ง โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงจิรนันท์  เพชรแอน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงชินาภัสสร์  สุพิชานุติพงศ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงญาณิศา  ว่องชิงชัย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงณภัทร  มาปิยะพันธ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ปิดสายะ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวธนันญพร  ดอนสระ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงนภัทร  อภิจิตติกร โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุทธิ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงบุญญลักษณ์  เหรียญเลิศพร โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ไตรรงค์วิจิตร์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงปาณิภา  จันทร์ที โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงพชรพรรณ  จูสวย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงพิชญา  พลายมาศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ถังเงิน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  พูลประดิษฐ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นางสาวมนพร  เมธีกุลสุเมธ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงลภัสรดา  ประยูรไทย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงศศิธร  บุญมา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงศศิมา  ยะนิล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงศุภากร  จันทร์อนันต์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงสวรรยา  เธียรประณีต โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงสุณัฐธิดา  กรมทอง โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงสุดปรารถนา  บุญน้อม โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายกรพัฒน์  รัตนบัลลังค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรวัตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายกฤตยชญ์  ตันติศุภชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แซ่อึ้ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ม่วงแอ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายกำธร  ดาวทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายกิตติกร  ม่วงศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงกีรนันท์  เล่นวารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงกุลธิดา  จันมั่นคง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงกุศลิน  วงษ์ศรีทา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงโกมลทิพย์  กาญจนสาธิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงขวัญชนก  อวยหมื่นไวย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายเขมรัฐ  แดงกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงจิราพร  จารนัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงชณาพร  เหล็กไทย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายชนกันต์  เล้าสกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายชนธัญ  ชีพสาทิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงชมพูนุช  สินโต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงชวิศา  ชัยชนะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายชัยเฉลิมพล  หมอกไชย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายชัยวัฒน์  จันทราศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายชิษณุพงศ์  ลิ้มศิริสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงญาณิน  พุฒิลือชา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงฐิติพร  ปัญญาเจริญธรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายฐิติวุฒิ  โรจน์ธนิกกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงฑิตฐิตา  คงทน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงณชญาดา  กาลสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายณฐกร  ชัยทวีทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายณพัฒน์  สุขสม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายณรรฐพล  กาญจนกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงณัฐกรรณ  บุญกราน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายณัฐดนัย  ใจบุญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงณัฐรินีย์  มีเท โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงณิชาภัทร  ประวัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายทศพล  ปรุโปร่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงธนกมล  ดวงเจริญยิ่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายธนกฤต  ยืนยง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายธนดล  โพธิ์ทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายธนพงษ์  เหลืองสอาด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายธนภัทร  ดาวเจริญพร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงธนัชญา  อยู่สำราญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงธนัญชนก  เจริญงาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงธนันยภรณ์  เบญพาด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงธนาทิพย์  หวานชิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงธัญญ์พิศา  ภัทรวิกรัยกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เศรษฐ์วัฒนสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มังกรทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายธันยพัต  กนกปิยสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายนนทพัทธ์  วศินนิติวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงนภพร  แจ่มน้อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงนวลจุฑา  สนธิศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงนัฐกานต์  บึงแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ตั้งจิตรมณีศักดา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงนันทฉัตร  อรภักดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงบุณฑรีย์  วงศ์สุทธิรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายบุรเศรษฐ์  รื่นเกษม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายปณิธาน  ทองเหลี่ยว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เครือเมฆ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงปราณปรียา  ทองเรือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงปลพร  ส่องศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายปวรวิช  ปัญญาใส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายปวริศ  ปัญสิงห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายปวเรศ  จันทรสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายปัณณวัชญ์  วงตาแพง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงปาณิสรา  พฤษภา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงปาลิตา  เรือนพระจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงปิยธิดา  ช่วยดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายปุญณพัฒน์  จานแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายปุณยวัจน์  ปิยศทิพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงพรชนัน  ไชยแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงพัชรินทร์  ทนเถื่อน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายพัฒนา  สุขาภิรมย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เทียมเมฆา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายพันธมิตร  ยิ้มแย้ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายพิเชฐพงศ์  สมบัติทวีกุลชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงพิมพา  สาลี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงพิมมาดา  วังป่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงภัทรดา  มูลน้ำอ่าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงภัทรพร  วรอาภรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงภาศินี  ตั้งไทยขวัญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศิวบุรินทมิตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายภูวเดช  พิมพขันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายมฤทธิ์  สิทธิวะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงมาตา  สวัสดีดวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงโยษิตา  แซ่เฮง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงรมยกร  โพธิ์บอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายรัชติยพงส์  เรืองเวช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงวรรณกานต์  อารีย์กิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงวรรวิษา  ศรีสวย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงวัลคุ์วดี  ชูชื่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงวัศยา  วรินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายวิศรุต  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ทวีสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงศตพร  กิตติสรนันท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงศรัณย์พร  อุปวรรณะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายศรัณยู  บัวขม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงศลิษา  อารีย์กิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยงยุทธ์กุลสิริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงศิรดา  น้ำใจสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงศิริกาญจน์  เกศราช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงศิรินภา  ลบแย้ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายศุภณัฐ  ตรีวงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายศุภณัฐ  รุ่งรัตนพร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายศุภวิชญ์  รวงทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงศุภักษร  ทองแท้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงศุภิสรา  เพียรประสบสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงโศภิษฐา  สุขแสนสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายสรวิชญ์  วงศ์สุทธิรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายสหราช  พีรพรรณพงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงสิมิตา  ใจสิงหล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายสิรดนัย  ล้ออิสระตระกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายสิรวิชญ์  ตรงประสิทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงสิริลักษณ์  จันทรักษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายสุภกิจ  อินทร์ทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงสุภา  ข้อออ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายสุรภัสสร์  ทิมซ้อน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภักดีกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายอภิภู  สายอร่าม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงอังคนา  จุติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงอัยยาวีร์  คลังทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงอิสริยา  สุกใส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น