รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลวรรณ  ปั้นมณี โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวกฤติมุข  บุญเอี่ยม โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกฤษณา  กิ่งไทร โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงเขมาภรณ์  มีเพ็ญ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นายคณินทร์  เมฆกระจ่าง โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงฆายนีย์  โตงาม โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวจรัญญาพร  นวมจิตต์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงจารุกัญญ์  ชุ่มชวย โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงจินตนา  พงษ์แตง โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวจุฑารัตน์  อุดทา โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงชนิดาภา  ขะมันจา โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
12 นายชานาธิป  เขียวฉอ้อน โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงญาณิศา  นาคเสนอินทร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงฐานิดา  จั่นประดับ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวฐิตินันท์  อุ้มทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวณัชนันท์  ทรงสม โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อ่วมทร โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงณัฏฐา  อ่อนละออ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายณัฐภูมิ  สดแสงจันทร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงทรรศรินทร์  แสงโพธิ์ทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงทวิกานต์  โรจนอารัมภ์กุล โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวทัสพร  ศรีประทุมวงศ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นายธนดล  สถาพรพิมลสกุล โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายธนพล  จันทร์หอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงธนภรณ์  ยิ้มสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงธนภัทร  จั่นนพรัตน์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงธนัญชนก  ราชประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงธนิศา  ช้างต่อ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงธมนวรรณ  คงสุวรรณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงธมลวรรณ  มาระยาท โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นายนนทวัฒน์  ตันติกุลวัฒนา โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงนฤภร  มีศิลป์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงนันท์นภัส  น้อยสุวรรณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
34 นายบรรณวิชญ์  ยนต์พิมาย โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงบรรรัตน์  ทองณรังสี โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวปวัณรัตน์  ตรีเข้ม โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายปัณณวิชญ์  ช้างต่อ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวปัทมาพร  ชมภูนาค โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงปาลิดา  สหประชากิจ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงพชรภรณ์  ธรรมลี โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงพอตา  ช้างพงษ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงพอเพียง  บุญตา โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงพัชรมณฑ์  อ่ำสกุล โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวพิชญาภา  สุดสมัย โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายพิชญุตม์  มีมงคล โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายพิเชษฐ์  อภิวันท์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวพิมลรัตน์  วันดี โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายพีระพงษ์  ทองอร่าม โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงเพ็ญณิสา  กรรณสูตร โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงไพลิน  แก้วพรหมมา โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวภวิษย์พร  ศรีวงษ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงภัชภิชา  เลิศจรัสพงศ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงภัทราวดี  นาคแดง โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นายภูพิพัฒน์  ขาวศิริ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นายภูรินัฐ  สังข์ไพร โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงรดา  นวลใหม่ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงลักษิกา  เด่นดวง โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงวรวี  พฤฒิธาดา โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวศรัณย์ภัทร์  มากสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวศิรดา  รวยทรัพย์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวศุภาพิชญ์  นาดี โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงสาริศา  เชิดปรุ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวสุปวีณ์  มาลัยศิริรัตน์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวสุภัสสร  งามฤทธิ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวสุรารักษ์  นิ่มนุช โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงเสาวนีย์  แสงทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวอชิรญาณ์  นุชสวาท โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงอธิชา  ศิริล้วน โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงอนันตญา  ประสงค์สุทธิ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงอภัสริญญา  กิติสุรกุลชัย โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงอรวิรา  พลายแก้ว โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงอลิชา  มานิจธรรมพงษ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวอัญชลีพร  อินทร์โต โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงกชกร  ผุดผ่อง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
75 นายกชกร  แจ่มฟ้า โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงกชมน  ผุดผ่อง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงกนกกร  ศิริสูงเนิน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงกนกพร  ชูวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวกนกพร  สุนสนาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมพ์สว่าง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงกนกวลัย  งามแก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นายกรรณวชรภรรฬ  จำหาญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายกรสกุล  ธีระนิธิ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
84 นายกฤตณัฐ  คนึงวิริยะกุล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายกฤตภาส  นาควารี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
86 นายกฤตภาส  เปรมอมรกิจ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายกฤติน  อินทร์แก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายกฤษตเมธ  สายสุ่ม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
89 นายกลวัชร  แป้นทัศน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงกวิสรา  เขียวป้อง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงกษมา  กฐินเทศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงกัญชิภัทรศร  วรเรียน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคประสาร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองบุญลาภ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายกันต์กวี  ผลนัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงกันตรัชต์  จันต๊ะขัติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นายกันติทัต  สุคันธชาติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงกันยาวีร์  สุทธิบูรณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงกัลยลักษณ์  ภีสระ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรหมสนธิ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายการัณยภาส  นามจันดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
102 นายกิตติธัช  กำปั่นทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงกิตติยา  ชีตารักษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวกิรณา  นิรมิตรมหาปัญญา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงกุลจิรา  โตวิจิตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงกุลนาท  พวงมะลิ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวเกษมณีรินทร์  ดวงจินดา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงขวัญนภา  กิ่งวงศา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงเขมวิกรณ์  พึ่งเพียร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายจตุภัทร  สาลีผล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงจารวี  จั่นประดับ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายจารุภัทร  ปีตินทรางกูร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวจิณณพัฒ  ผลโภค โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายจิตรายุธ  เทียมกระโทก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายจิรัฏฐ์  สุวรรณสารารักษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายจิรายุ  ไขขุนทด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวจิราวรรณ  สกุลพราหมณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงจิราวรรณ  เทพสถิตย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เทพแก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสงทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงฉัตรชนก  ผลโภชน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงชญานี  สุขประไพ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายชนสรณ์  เสือวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรัพย์สุริต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวชนัญชิดา  ศัพทเสวี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายชนาธิป  คงสุวรรณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวชนาพัฒษ์  แสงชาลี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายชยณัฐ  แจ่มใส โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายชยากร  เหลืองคำ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายชยางกูร  หนูทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายชยุตพงศ์  จิตรจักร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายชโยธร  เพียรเก็บ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวชลธิชา  ชุ่มชวย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายชลากร  ยะพรม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงชวัลรัตน์  คงปรีดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายชวิน  กุลเสวต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงช่อทิพ  วีระสัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายชัชนันท์  เผือกพงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายชัญญา  วีระศักดิ์ถาวร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นายชัฎชนม์  พึ่งเนตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นายชิษณุพงศ์  อินทรัมพรรย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จูสมบูรณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวชุติกาญจน์  เจียรรุ่งแสง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายโชคดี  เกษดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงโชติกา  ปทุมานนท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงญาณภัทร  จันทร์แจ่มฟ้า โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงญาตาวี  หอมพรมมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงญานิชา  เฉลยชีพ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงญานิศา  เฉลยชีพ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงฐิติกานต์  ผลโอฐ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายฐิติพัฒน์  เฉลยชนม์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงฐิติมา  วิมานรัตน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขาวเจริญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงณชนก  สุรวัตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายณฐนนท์  แจ่มกระจ่าง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายณฐปณต  ชุ่มวงศ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายณภัทร  แสงสว่าง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายณภัทร  แหวนเงิน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ทองชันรุก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงณัฎฐินี  เบอร์เนียร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พานอังกาบ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงณัฏฐพรรณ  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายณัฏฐากร  คล้อยสุวรรณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายณัฐชนน  มิ่งขวัญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พาชื่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงณัฐธิดา  กุหลาบ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงณัฐนิชาวดี  ปานพรมมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงณัฐภัทรา  ณัฐนันทชัยกุล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายณัฐภูกฤษณ์  เฉลิมวัฒน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วมีศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงดลชนก  พรมยม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายตักสิลา  แดงประสาน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายติณณภพ  แสงเนตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายเตชากร  ขวัญอ่อน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงทัชชาภรณ์  แป้นพงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงทิพลดา  ศรีสะอาด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายธนกร  ก้อนทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายธนกฤต  ชาวบ้านกร่าง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายธนกฤต  ถนอมทรัพย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงธนกานต์  จำนงค์ศาสตร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายธนชัย  เวียงนนท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายธนโชติ  นาข้าวเบา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
183 นายธนโชติ  โพธิ์จำศิล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายธนบดี  อารยะรังสฤษฏ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายธนป์ธรณ์  นพพิทักษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายธนพนธ์  ธนทรัพย์พาณิชย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงธนพร  หอมไม่วาย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวธนพร  แก้วเกิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายธนพล  ถนอมชาติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงธนภรณ์  เพ็งแจ่มศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงธนัชพร  ค้ำชู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงธนัชพร  หล่อเหลี่ยม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงธนัญชนก  ภู่สิงห์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงธนัญชนก  สุภาสาด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงธนัญญาณ์  เดชฤดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายธนากร  ศรีชัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงธมนวรรณ  รัตนมุณี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงธัญญารัตน์  แตงทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กับโต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงธันยชนก  เกติพันธ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายธันวา  ไทยทวี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวธิดารัตน์  จันไทย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นายธิติวัฒน์  เอี่ยมศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายธีทัต  เอี่ยมปูน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นายธีรภัทร  แก้วมงคล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายธีรภัทร์  อักษรกริช โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงธีราภรณ์  พงศ์ทองคำวงศ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นายธุวานนท์  พุ่มพวง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงนพรัตน์  ดีศิริ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงนภัสนันท์  สุกใส โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงนภารัตน์  ครองเคหา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายนราวิชญ์  ฤทธิ์สุทธิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงนลินี  อุ่นแทน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายนัฏฐวัฒน์  รอดฤดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงนัฐนรี  อินสำราญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายนัธวัฒน์  อุ้มญาติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายนันท์นภัส  โพธิ์กระจ่าง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวนันทิกานต์  ชั่งประดิษฐ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงนิชากร  พรมมิราช โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงนิชาภา  แก้วสุก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
221 นายนิธิวิทย์  อมราภรณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงนีนนารา  การีกลิ่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงเนตรนภา  พงษ์จันทร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ป.6 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงเบญจมาศ  นิยมจิตร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายปฏิพัทธ์  กสิกรสุนทรชัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงปณดา  ทรัพย์หิรัญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงปทิตตา  จามกระโทก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายปภังกร  คงการุณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายปรญญา  บุญเชิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายปรมี  หาญพานิช โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายปรัตถกร  กลิ่นหอม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
232 นางสาวปราณปริยา  ชมชื่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงปราณปริยา  นิยมศิลป์ชัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงปรารถนา  ผลโชค โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงปริญญดา  หาญพานิช โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวปรียาภรณ์  เหลืองมิวาย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เฮงประเสริฐ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายปัณณวัฒน์  กลิ่นขจร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายปัณณวัฒน์  นัยสดับ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายปัณณวัฒน์  พูลสมบัติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวปัทมาพร  ทองเกิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงปาณิศา  เฉลยชนม์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงปานระวี  ขันตี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงปิณิดา  อุดม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีชมภู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงปิยาพัชร  ทองปิ่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงปุญญิสา  สิงหฬ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงปุลพัชร  ขอพึ่ง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงเปรมวดี  อิ่มตระกูล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายพงศกร  เนื่องปฐม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
251 นายพงศวัชร์  พรหมสมบัติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงพนธารา  ศศิธนานันท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงพนัชกร  งามรุ่งโรจน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงพนัชกร  ศาลารมย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
255 นายพนา  หมายมั่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงพนิตพร  หอมปัญญา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงพรกนก  แฟงผลน้อย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงพรนภัส  ศรีสุข โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงพรนภา  คุมมานนท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงพรพรรณ  หลายแห่ง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงพรพรหม  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงพรพิมล  อินทวงศ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายพรรณวัชร  เข็มทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงพรรธนพร  เหมวัตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงพรรษชล  รัตนคุณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
266 นายพฤกษ์  สินพิบูลย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นายพลธารา  พลายงาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายพสธร  เพ็ชรวิจิตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายพัชรพล  ศรีคำดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ช้างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงพันธิตรา  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงพิชญา  ยังคุ้มญาติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงพิชญาภัค  อินถาวร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็งแจ่มศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จุ่นสาย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กมลฉ่ำ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สมัยมาก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวพิมพ์ทิชา  ภูศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  เฉลยไตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันสนิท โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เฉลยไตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายพิรพัฒน์  ทุมมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายพีรณัฐ  บุญกล่ำ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงพีรดา  ทองโชติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวพีรดา  เรียนหัตถกรรม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายพีรพล  โมฬี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายพีรภัทร  ปรายพันธ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายพีระพัฒน์  คล่องณรงค์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายพุฒิพงศ์  คงเกษม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงเพชรไพลิน  พะสิม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงแพรทอง  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงแพรวา  บุญอนันต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงภคนันท์  ทองกัญชร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงภคพร  บุษปฤกษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายภควัต  บุญสาทร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงภทรพร  เกิดคำ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงภนิดา  น้อยเรืองฤทธิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงภัคจิรา  นพวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวภัคจิรา  ศรีสุขพงษ์ศักดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงภัคธีมา  อารีจิตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวภัทรนันท์  ขันธมนต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงภัทรพร  พิศณาวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์แสน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงภัทรวดี  สามัคคี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงภัสสร  สิทธิโชค โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายภาสกร  พราหมนัส โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายภูธเรศ  ศรีคำ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายภูบดินทร์  การสมนุช โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงภูริชญา  ฉัตรชัยรัตน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงภูริชญา  ภู่ขาว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวภูริชยา  นิ่มนิรมานมงคล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายภูริพัฒน์  แย้มประดิษฐ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงมณฑิกานต์  เบญจมธำรง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงมนชนก  อ่อนสุวรรณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
315 นางสาวมนัสนันท์  รอดฤดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงมนัสวี  เทพสถิตย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงมัชฌิมา  จันทร์จรูญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงมัญชุสา  แสงหิ่งห้อย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายเมธพัฒน์  คำแก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงยลดา  ลูกฟัก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงยิ่งพิมพ์พิลักข์  ศิริมูล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงโยษิตา  ระเวงจิตร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงรพีพร  ฤทธิสาร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายรัชชานนท์  มาเนียม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายรัฐภูมิ  แสงแก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
326 นางสาวรุ่งรักษ์  ทรัพย์สวัสดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
327 นางสาวเรืองรัตน์  พ่วงผจง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงลดาวรรณ  ชาตินันท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงลลิตา  เพ็ชรัก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงลาภัสลดา  โล่พิทักษ์อุดม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
331 นายวชรกร  ศุกรเสพย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงวชิรพรรณ  อู่อรุณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงวทันยา  ขวัญเมือง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
334 นางสาววรรณวิษา  พวงแตง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นายวรากร  โพธิ์แข็ง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงวิชญาดา  ก้อนนาค โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สง่างาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
338 นายวิศรุต  ปริวัติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงวิศรุตา  สุนันต๊ะ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายวีรภัทร  วิหคเหิน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายศรชัย  เนกขัมมะ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงศรัญญา  พิมสว่าง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
343 นายศักดิ์สิทธิ์  พึ่งเจียก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงศิรประภา  ชูเชิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงศิรภัสสร  หุ้มแพร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายศิราพัฒน์  วรรณา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงศิริภัทร  กันสถิตย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
348 นายศุภกร  หลักกรด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นายศุภกฤต  ผดุงศิลป์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายศุภกานต์  แสงศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายศุภวิชญ์  เบญจมธำรง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงศุภศิริ  สังข์สอาด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงศุภิศรา  เฉลิมอรรถ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เจียรรุ่งแสง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวสกาวรัตน์  สร้อยทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นายสกุลวัฒน์  แววแก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
357 นายสรรัตน์  ฐิตะวิริโย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายสรวิชญ์  เจริญฉ่ำ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายสรวิชญ์  โครพ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายสรวิศ  เลิศล้วนพาณิชย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายสรัล  แจ้งชะไว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
362 นางสาวสรัลพร  บุญเชิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงสวรรคพธู  ฟักสกุล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายสัณหณัฐ  สังข์ทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงสิฐาณภรณ์  พัสกรกุลยงค์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายสิรวิชญ์  ตั้งใจ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายสิริณัฐฐ์  ศรีประมัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงสิริยากร  บุบผารัตน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงสุชัญญา  พางาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงสุชัญญา  สินทาชวโรจน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
371 นางสาวสุชาดา  กระจับเผือก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงสุณิสา  นิยมจิตร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงสุธาสินี  พลวงศ์ษา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวสุพิชฌาย์  เอี่ยมระหงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงสุพิชญา  รักคำ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวสุพิชญา  เกษดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงสุภัทรตา  งามถ้อย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงสุภาพร  ลำเจียก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงสุภาพิชย์  เเสนลือ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงสุภาวิณี  ลำเจียก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงสุมิตรา  สุขมี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงสุวรรณา  ธาระ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงโสภิตนภา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงอชิรญา  น้อยสุวรรณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายอดิศร  พิศณาวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงอติมา  น้อยคล้อย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงอธิชา  คันทรง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงอนัญธรณ์  วุฒิยา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงอนันตชา  คำนวนฤทธิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
390 นายอนันธชัย  จานเจือ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายอนิพัฒน์  เถื่อนวิถี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงอภิชญา  เดชคง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงอภิชญา  แสงอิศราภิรักษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงอภิญญา  พราหมนัส โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายอภิสิทธิ์  ภักดิ์จัตุรัส โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายอรรถพล  สวนมะม่วง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงอริสรา  ตรีสันต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงอลิชา  สวามิชัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายอังกูร  อรรถธรรมสุนทร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงอัจฉรา  หน่ายสังขาร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงอัญชลี  ทรัพย์อนันต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายอัฎฐสม  วงษ์ปาน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายอัยการ  กลิ่นแก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวอารยา  อริยพฤกษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายอำนัฆ  คำนวนฤทธิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงอินทิรา  หาพิพัฒน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายเอกดนัย  เรือนหล้า โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงไอลดา  แสงพงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นางสาวไอศิกา  เมืองวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงชนกนันท์  วงหลอด โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวชุติกาญจน์  สุขมล โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงกชพร  พึ่งทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงกนกรัตน์  ลิ้มตรีวรศักดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงกนกวรรณ  รักช้อน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสว่าง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงกมลวรรณ  ญาณอรรถ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงกรกมล  นาคมณี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงกรรณิการ์  หว้านหอม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงกรรณิการ์  อุตรา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายกรินทร์  ชัยบูรณ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายกวินท์  ชัยบูรณ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายกษิติ  บุญเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายก้องภพ  พรมณี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เต็งมิ่ง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเรือง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นาคนวม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายกันตพงศ์  สุขทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงกันต์สินี  สวัสดิพงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงกัลยภรณ์  ศรประชุม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายกิตติชนม์  หงษ์ทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายกิตตินันท์  ทองมี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายกิตติพศ  คงดี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายกิตติภพ  ค้าแหวน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายกิตติภพ  ภู่แพร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายกิตติภูมิ  นาคนัตถ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงกิตติมา  วงษ์พันธ์ธรรม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายกิติพัฒน์  กลิ่นสอน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงกิติยา  ธัญญะวานิช โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายเกศณภัค  วงษ์คำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงเกศวรินทร์  วงศิลป์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงเกษราพร  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายเกียรติภูมิ  เพ็ชรประสิทธิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายไกรวิชญ์  คามรักษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงเขมิสรา  ปรีชา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงคณภรณ์  รอดพูน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงคริมา  นาคมณี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายคุณานนต์  โสภาเจริญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงจณิสตา  วิเศษวงษา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายจตุพงศ์  ตระกูลใจดี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายจักรวรรดิ์  ใจเจริญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงจังคนิภา  ปีมะณี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงจิดาภา  พุทธสอน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงจิดาภา  เสริมศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สโมสรสุข โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงจิรัตน์ธัญญา  สงวนสุข โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายจิรัสย์  มากบุญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงจีรนันท์  โพธิ์ชะคุ้ม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงจุฑารัตน์  นระแสน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายฉันทพัฒน์  มีประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายชญานนท์  สายสอนดี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงชญานันท์  ขวัญนาค โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงชญานันท์  แก้วแสงอ่อน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงชญานิศ  ไผ่ชู โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงชญานิษฐ์  มีมั่ง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงชญานุช  กันพ่วง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงชณิสรา  เขียววิเชียร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงชนกนันท์  พานทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทบูลย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงชนัญชิดา  บัวฉิม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงชนัญชิดา  อินโต โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงชนัญดา  ธูปบูชาการ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายชนาธิป  เดชผดุง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงชนิดา  ชั่งบู่ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงชนิสรา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายชนุดม  สุริยะหิรัญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงชมนภัส  อินธุโสภณ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายชลธี  บางขาม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงชวณัฐ  เชี่ยวชาญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายชวัลวิทย์  พิบูลย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายชัชวาลย์  นาคประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายชัยวัฒน์  วัฒนาธนไพศาล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายชาญศิริ  ลิ้มชัชวาลกุล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายชานนท์  เสวตวิหารี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงชาลิสา  เพ็ชร์มา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายชินภัทร  คำคงศักดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายชิษณุพงศ์  พัดลม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายชิษณุพงศ์  เสมอพิทักษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้อยนาค โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงชุติปภา  พ่วงโพธิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงชุติมา  ศิลป์ประสิทธิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายไชยทรัพย์  ช่างหล่อ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงญาณภา  ผ่องสอาด โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงญาณิศา  จารีย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงญาณิศากานต์  โพธิ์พรมศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงญาศิกานต์  วัตรายุวงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงฐานภา  ไชยวงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายฐานิต  พนเจริญสวัสดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงฐิตาพร  กองแก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงฐิตาภา  บัวดี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายณฐกร  ศรีวิชัย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายณฐกร  หมอโอสถ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายณฐพล  ธีรากิจ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงณฐมน  ติยะจามร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงณปภา  กลีบคำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายณพัฒน์  พรสวัสดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายณรากรณ์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ภู่งาม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ยาประไพ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นามหาวงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ปั้นสุวรรณ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายณัฏฐนันท์  วรรณรัตน์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่อนคำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายณัฐชยา  เอี่ยมสำลี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  รักษาแก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงณัฐทิชา  สารีสาย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทับทิมทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงณัฐนรี  คงงาม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงณัฐนรี  สนเทศ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายณัฐนันท์  สร้อยคำหลา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงณัฐนิชา  พวงอินทร์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงณัฐวดี  พูลพังงา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงณัฐวรา  เต่าทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายณัฐศรัณย์  ธรรมเนียม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงณัฐสุดา  พงษ์พัฒน์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงณิชา  ชื่นกุศล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงณิชาบูล  กุมภี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงณิชาภา  สุขตั้งมั่น โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายดนัยณัฏฐ์  กาใหญ่ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงดลพร  ปังวัฒนกุล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงตรีชิรา  ช้ำเกตุ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายติณณภพ  นวลนิศาชล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงตีรณา  เพ็งบุญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายถิรพงศ์  ทองพานิช โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายทนาย  ศรีนาค โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงทัศนีย์  บุญเขียว โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงทิฆัมพร  ทองมาก โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่นกลิ่น โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงเทียนทิพย์  พงษ์ขำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายธนกร  ธนนชัยกุล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายธนกร  ม่วงคำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายธนกฤต  วาศุกรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายธนกฤติ  ศรีชัย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายธนดล  เพ็งถาวร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายธนทัต  เนียมเย็น โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายธนธรณ์  รองมี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายธนภัทร  ทองโต โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายธนภัทร  พั่วงาม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายธนภัทร  เครือครุฑ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายธนภัทร์  แย้มบู่ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงธนมณฑน์  รอดเงิน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายธนวัฒน์  คงถาวร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายธนากร  สัชนะกุล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงธนาภา  สร้างนา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงธนาศิริ  แดงเดช โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงธนิสร  ติยะจามร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองอุ่น โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายธรรศภณ  ชอบเพื่อน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายธฤต  สมเนตร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงธัญชนก  อุ่นใจชน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองขาว โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงธิติยา  พึ่งหิรัญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายธีธัช  ปัญญา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายธีรเดช  แจ้งสว่าง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายธีรภัทร  หวังสะและฮ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงนพนรี  พิพัฒกุล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายนพรุจ  รัตนศิริ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงนภัสกร  กลัดงาม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงนภัสรพี  เเจ่มมี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงนภัสสร  สีหงษ์สอน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงนราทิพย์  โตลิ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายนราธิป  นุชสละ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายนฤเบศร  นวะศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายนฤภพ  นวะศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงนลินี  พุทธา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงนวพร  เชยชม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงนันทธิชา  แขวงสุ่น โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงนันท์นภัส  ช้างโฉม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงนันท์นภัส  แกมทับทิม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วผ่อน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายนันทิพัฒน์  เนียมเย็น โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงนันทิมาพร  พระศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงนาฏลดา  มาลัยเจริญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงนาถตยา  แจ้งสว่าง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงนิจชยา  แสนรับสิน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ผุยใจ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงนุชสรา  ท้วมพัด โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงเนรัญชลา  ไพรมุ้ย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์ลี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงบัณฑิตา  ยอดย้อย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงบัณฑิตา  เรืองเดช โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงบุญญิตา  บุญมี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงปฏิมากร  ประชากูล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงปฐมาวดี  คุ้มภัย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงปฑิตตา  ประดู่วงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงปณวรา  รุจิระเศรษฐ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงปณิตา  อินทร์แสงทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงปพิชญา  จันทร์งาม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โชคลาภ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงประภาพร  นาคบุตรศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงปรางค์ฤดี  ชัยวรรณ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงปริยากร  พรหมศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงปัญญดา  คงเขียว โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายปัณณทัต  เด่นดวง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงปัณณพร  พาศิรายุธ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วผ่อน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายปัณณ์  กุลหกูล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ห่วงศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงปาจารีย์  พูลศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงปิยกาญจน์  บุญสถิต โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงปิยวรรณ  พูลทรัพย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงปุญณิสา  ทองโต โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงเปมิกา  พูลรอด โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายพงศ์วัชรวัฒน์  พรมทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายพณิชกร  วิบูลย์พันธ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายพนธกร  มาลัย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงพรธิตา  คุ้มครอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงพรปวีณ์  กะลำพา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงพรปวีณ์  สมเนตร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงพรรณงาม  พนเจริญสวัสดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงพรรณพร  สนจิตต์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงพรลภัส  โกมล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงพฤกษาพรรณ  ทองศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายพฤฒิพงศ์  ธนินชัยภูริวัฒน์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงพัชชาภรณ์  รอดคำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายพัชรพล  พันธุ์จันทร์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงพัณณิตา  อินนก โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายพัทธพล  กลิ่นเเค โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายพันธนันท์  ผ่องอักษร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายพัสกร  วิไลกิจ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงพิชชารัตน์  พิสิฎฐ์วรากร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงพิชญา  แพรวัฒนะสุข โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงพิชญาภา  สุโยธีธนรัตน์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศุภนคร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใยอ่อน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงพิมพ์ชนากานต์  เสือยอด โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เดชาสถิตย์วงค์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  บัวทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายพิริยทัศน์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายพีรพัฒน์  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายพีรภัทร  จันทร์วงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายพีระวัฒน์  มะนาวหวาน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงแพรววนิต  ปิยะชน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงภคนันท์  จรเกตุ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายภวัต  วรรณศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงภัคจิรา  เหล่าศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายภัทร  ฑีฆะบุตร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงภัทรชนก  โชติกาญจนเรือง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายภัทรดนัย  จันทราสา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงภัทรธิดา  อ่วมน้อย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงภัทรภร  มีดำเนิน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายภัทรภาคย์  พงษ์ยิ้ม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองคำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงภัทรวดี  ปราสาทแก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มีศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายภาคภูมิ  กิตยสิทธานาถ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายภาคิน  โพธิ์วิฑูรย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายภานุพันธ์  ปัญญาดิลก โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายภูตะวัน  อึ้งสุวัฒน์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายภูบดี  ศิวพิทักษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายภูมารินทร์  ใยระย้า โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายภูมิรพี  สังข์ทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายภูวฎล  สายแปลง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายภูวพงศ์  พาขุนทด โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายภูวรินทร์  ชมภูนุช โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงมณีรัตน์  ชินคำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงมธุรดา  สอ้าง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงมนพิชา  คุณวุฒิฤทธิรณ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงมนัสชนันท์  มากลี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายมนัสชัย  แย้มกระจ่าง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงมนัสชา  เผือกทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขุนทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงม่านฟ้า  อยู่แก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายมีดี  อางคาสัย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายเมธัส  สีทำมา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงเมธาพร  คงสุวรรณ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายเมธาพันธ์  อินทร์เหว่าวงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายเมธิส  รมณีย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายเมธีณัฐ  ตาลแสน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงยุศริศา  เศรษฐี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงโยศิกา  ศรีวิชัย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายรชตวิทย์  บุญเรือง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายรติ  ยิ้มสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงรมณวรรณ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงรวิพร  อุตะละมาตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายรวีวัฒน์  แก้วเจริญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงระพีพรรณ  เพ็ชรนิล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายรัชตะ  ดนตรีเสนาะ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงรัชนียากร  เลี้ยงหล่ำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายรัฐพงศ์  บำเพ็ญทาน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงรัตตวัลย์  แกมทับทิม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ลักษณะพันธ์พงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงลภัสรดา  ชาลี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงลลิตวดี  พวงทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงลลิตาภาว์  แก้วขาว โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงวณัฐธิตา  นกขุนทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงวณิชชา  สาครพันธ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงวรกานต์  รักษาสีมันต์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายวรชัย  ไชยเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายวรเมธ  ภูยาธร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงวรรณกานต์  ภู่น้อย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงวรรณภรณ์  นาคดี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงวรรณษา  เสาเอก โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงวราภร  รุ่งจำกัด โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงวริศรา  มีลาภ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายวัชระ  ดีละม้าย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงวันสิริ  แสงดาว โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายวายุภัทร  บุญมาก โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงวิชญาดา  อำลา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงวิชุรินทร์  ปิยะนุชศักดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายวิภู  พรหมอยู่ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายวิริทธิ์พล  เจริญพรหม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายวีรฉัตร  สมวัธน์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงศตพร  เสมสมาน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายศตพรรษ  บัวโรย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงศรัณย์พร  วงษ์เงิน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายศรันย์  ยามี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงศศิกานต์  รอดทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงศศิชา  เจนเชี่ยวชาญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงศศิพิมพ์  พิศรูป โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงศศิวรรณ  สรสิทธิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงศิรกาญจน์  ภัชจุนโท โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงศิรดา  เขมะพรรค โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงศิรประภา  สุดสวาท โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงศิรประภา  โพธิ์ศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายศิรวิทย์  บานเย็นงาม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงศิระกาญจน์  โสภิณ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงศิรินยา  ทองคำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงศิริประภา  ม่วงหมู่ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีสัตยา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายศิวกร  โฉมเชิด โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายศุภกฤต  ฟักโสภา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายศุภณัฐ  คงสัตย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายศุภณัฐ  ยิ้มพราย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวิชัย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงศุภรัตน์  วงษ์เนตร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงศุภะจี  ขุนอ่อน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายศุภากร  หมวดเตี้ย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงศุภาศิณี  ทรัพย์เพิ่มพูล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงสณฑกานต์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายสรวิชญ์  วงษ์พจนี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายสรวิชญ์  เจริญสุข โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายสรวิชญ์  เดชะเทศ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงสรัลพร  สมบัติบำรุง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงสวีณา  สังข์วงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายสิทธิการ  คุ้มวิญญาณ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงสิรภัทร  จิตรดา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงสุกฤตา  เรียนทับ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงสุจารี  อ่วมน้อย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายสุชาครีย์  สุขงาม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงสุพิชชา  สิงห์ดี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงสุพิชญา  พูลผล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายสุภัส  มั่นสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงสุภาภรณ์  จำแนกรส โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงสุรินทร์ทิพย์  เกษรบุบผา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายสุริยพงศ์  สีมาภาพงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงสุรีภรณ์  รอดโฉม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงสุวิชญา  สินโน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงสุวีรยา  เข็มวรรณ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายสุวีร์  บริบูรณ์บัญญัติ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงหทัยชนก  จิตร์กระจ่าง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงไหมแก้ว  อัฐมาลา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงอชิรญา  รุดทัง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายอณวัช  ใจทน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายอติกานต์  สุทธิญา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายอติคุณ  ภักดีรักษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายอนันทพร  ปอใหม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายอนุชา  พึ่งสวัสดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงอภัสรา  มั่นอ่วม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงอภิชญา  ชุมวรฐายี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงอภิชญา  นองเนือง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงอภิญญา  สายศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงอภิศรา  สุขสโมสร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงอรนุช  กาญจนโกมุท โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายอริญชย์  อาจเอี่ยม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงอริสรา  เอี่ยมวิไลย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายอัคธสิทธิ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายอัครพนธ์  สุขสมกิจ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ต้าวเต็บ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงอัจลญา  เนตรสว่าง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงอันนา  อินทร์งาม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงอาจารีย์  อินกลับ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงอาทิตยา  รุ่งแสง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงอาทิติยา  จันทร์ทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงอารีวรรณ  ลูกอินทร์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงอินทิรา  อินทพิบูลย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงอิศราวรรณ  อุ่นรอด โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงเอกปียอร  คล้ายดี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงโอฬีน่า  ดีพุดชา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายไอยรา  หมอสมบุญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายก้องภพ  สุขทรัพย์ โรงเรียนอินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงฌลานันท์  มหาพรหม โรงเรียนอินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายธรณินทร์  รานอก โรงเรียนอินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงพรธีรา  กำจาย โรงเรียนอินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สวัสดิ์พันธุ์ โรงเรียนอินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงกนิษฐา  ศุกระรัศมี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงกมลดา  จ๋วงพานิช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายกรวิชญ์  เพชรสัมฤทธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายกฤตภาส  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงกฤษณา  ตระกูลตั้งจิตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงกฤษณา  ผลเจริญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายกษิดิส  ดนตรี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงกัญญณัช  สินธุคุณากร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวบาง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายกิตติภัทร  บัวบาง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงกุณฑลี  ศรีเจริญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายกุลเทพ  โฉมนาจ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายจักรภพ  กิ่งผา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงจารวี  คงเจริญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายจิรภัทร  สังข์มี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายชญานนท์  คำเหมือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงชนัญชิดา  ช่างหล่อ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงชนัญชิดา  แตงขุด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงชนันธร  พลธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายชนัยชนม์  สังเพ็ง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงชนากานต์  ปั้นลาภ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
819 นางสาวชนิสรา  เมทางสุเวช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงชมพูนุช  เชาว์โต โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ธูปอ่อน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงชัญญา  ยงศิริวรรณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายชินาธิป  ประสงคฺ์ศรี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทร์คลาย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์เจริญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชลอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
827 นายชุติพนธ์  ชื่นเรือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
828 นางสาวชุติมณฑน์  ช้างพาลี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงชุติรดา  สุทธิบุตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายฐนกร  เอี่ยมละเอียด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายฐปณพงศ์  พวงมาลี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายฐานพัฒน์  ทับโพธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายณฐกร  พอใจ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายณฐกร  สระทองเอก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายณภัทร  อิสริยภานันท์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายณัชชากร  สินธุคูณากร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงณัฏฐชา  คุณธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงณัฏฐา  ปาลวัฒน์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายณัฐชนน  ปั้นจันทร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงณัฐญา  ชลอปัญจศิลป์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงณัฐณิชา  โยธาวงศ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายณัฐดนัย  ทองดอนเนียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงณัฐธิดา  มณฑา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงณัฐนิชา  ม่วงเกลี้ยง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงณัฐิดา  ตันยา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงณิชาภัฐ  พุ่มพุทรา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงณิชาภัทร  นาคศิลา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงดลชนก  ดวงดิษฐ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายทรรศพร  น่วมทิม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
850 นายทัตพงศ์  เดชมา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงทัศศิมล  บัวดี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงธณัฐชพร  มีทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายธนกร  จำนงประโคน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงธนกร  ชุ่มจิตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
855 นายธนกร  ธรรมศักดิ์ชัย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายธนกฤต  นิลสุวรรณวงษ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
857 นางสาวธนนันท์  สังข์ประเสริฐ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายธนภัทร  คล้ายสมาน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายธราเทพ  ศรีวิชัยแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายธัชพล  พักผ่อน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงธัญชนก  สุนทรวิภาค โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงธัญชนก  หรั่งบุรี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มิ่งขวัญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงธารทอง  เต็มสวัสดิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายธิติพัทธ์  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายธีรภัทร  ภัทรนิเวศน์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายธีรภัทร  สอนสุข โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงนปภัช  พุ่มพวง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายนรภัทร  คุณะพันธ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงนวมินทร์ตรา  คำมุงคุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
871 นายนันท์ธร  จี่พิมาย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันติวัฒน์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายนันทิพัฒน์  รอดเจริญศักดิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายนันทิพัฒน์  เชียงสอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงนิชาภา  เหล่าบุตรสา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงเนตรนภัส  รอดแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายบุญญสิตา  บุญญสิทธิกุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงบุญยวีร์  น้อยจันทร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงปกฉัตร  ตั้งพิสิฐโยธิน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงปฏิญญา  แสงเย็น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายปฐวี  กีเซล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงปพิชชา  อนุวัฒน์วิมล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายปริวัฒน์  ละมุนมอญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงปวริศา  ตรีวงศ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายปวเรศ  รัตนประชา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงปวันรัตน์  อยู่กลัด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงปวินันท์  ม่วงทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายปวีณ์กร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงปัณฑิตา  พัดสอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วพิเศษกาญจนา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
891 นางสาวปิยะภัทร์  รัตนเลขา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายพงศกร  สมคุณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายพงสกร  เปี่ยมเนตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายพชร  เลิศวิจิตรจรัส โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายพชร  เลิศสุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงพรชิตา  เมืองใหญ่ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงพรรณฑิภา  วิวน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
898 นายพลภัทร  แสนสำราญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงพลอยชมภู  เนตรนิยม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
900 นายพศวีร์  วุฒิเดชกำจร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จูสี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายพิชญ์  ทองสวน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงพิมพ์ชมภู  ปรีชา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เรืองทัพ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงพิริญาภา  ยอดศิรจินดา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายพีรณัฐ  กิ่งหลักเมือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์ดี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายพีระวิทย์  รัตนใส้พงษ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
909 นายพุฒิพงศ์  อิ่มกรุง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงพุทธิมา  วัชรพิบูลย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
911 นางสาวภัคธีมา  ป้อมเดช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายภัทรกร  กิตติยานีกุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงภัทรชรินทร์  ปุ่มเพ็ชร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
914 นางสาวภัทรมน  ข้องน้อย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงภัทรมน  อินทร์วัน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไวสาริกรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายภูรินทร์  พรหมวอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายภูริวัจน์  จิรวัชระวงศ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  มีทรัพย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายมรกต  อิ่มฤทธา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงมานิตา  ทองขวัญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงมาริสา  ศรีโพธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงมาลิตา  อ่างแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงรดา  ยอดเกวียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายรัฐนันท์  ปราบทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายไรวินท์  เพ็ชรไพทูล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงลลิตา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงลลิล  ขจรกิตติประการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงลักษิกา  มีทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายวทัญญู  ปานดำ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายวรกานต์  ถ้วยทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงวรพิชชา  เสี้ยงล่ำ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายวรภัทร  พึ่งโพธิ์ทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงวรรณรดา  การภักดี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงวรวลัญช์  ภู่สอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงวรัชยา  บุญกล้า โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
937 นางสาววศวดี  ภู่สอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายวาชิ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงวารุณี  เพ็งนิ่ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายวิชชานุ  ทองเอี่ยม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงวิชญาพร  พวงทรัพย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงวิชญาพร  พัดสอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
943 นางสาววิลาวรรณ  เต็มสวัสดิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงศศิชา  โสดาพงษ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงศศิธร  สุขชื่น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงศศิรประภา  สุ่มงาม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายศิวกร  นาห้วย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงศิวพัชร  ช้างจันทร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
949 นายศุภวิชญ์  แก้ววานิช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงสรัลพร  สุขพลำ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงสโรชา  ตระกูลโชคเสถียร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ดีดิษฐ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงสิทธินี  บุญธนิน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
954 นางสาวสิรพัทธ์  ต้นพงศ์พัฒนกุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายสิรวิชญ์  ภู่เอี่ยม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายสิรวิชญ์  มั่นปาน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงสิราวรรณ  บุญชู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายสิริภัท  ธนสุขโสภณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงสิริยากร  เผ่าคง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายสุกิจจ์  พานเที่ยง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงสุธาสินี  ชั่งใจ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงสุพรรษา  ดวงแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงสุภชา  ปล้องมาก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงสุภชา  สาลี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
965 นายสุภณัฐ  กวางแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงสุภัสสร  ชูขวัญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงสุภัสสร  ทรัพย์มาก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงสุรัชวดี  สุขรักษ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายสุวณัฐ  ภูสะระ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ฉัตรทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายอชิระ  เอมศรี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงอนัญญา  เต็มศักดิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
973 นางสาวอภิญญา  ชูชื่น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงอรกัญญา  น่วมภักดี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงอรจิรา  ทองดง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงอริสรา  ศรีโพธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายอัครวินท์  อินทโน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงอารียา  ทองศรี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายอิสรภาพ  คงประยูร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายกรวิชญ์  สังฆรัตน์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายกิตติภูมิ  โชติรัตน์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงกิรณา  เกษตรสิงห์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายเกียรติวศิน  ผิวสุพนธ์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายขจรศักดิ์  กระแสร์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงจันทิมา  สอนสีดา โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงจิรัชธญา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายชนาธิป  อินทโชติ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายชลภัทร  สลุงอยู่ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายฐิติศักดิ์  ทองพรม โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายณฐนน  จันทร์พงษ์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงณัฐธภา  สุดาวงษ์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงณัฐธิชา  เชาว์ไวย์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายณัฐสรรค์  นวมลพจน์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงณัฐสุรางค์  เสือเลี้ยง โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงณิชาภัทร  มูลธิโต โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายเตชิต  ขวัญยืน โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายทรงโปรด  กิตติสุวรางกูล โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
998 นางสาวทิพยวรรณ  อ่ำเมือง โรงเรียนพระนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายธนกร  ทองอินทร์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายธนกร  ภูครองทอง โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายธนณัฐ  แสงสุขา โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงธนพร  รวยทรัพย์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายธนวัฒน์  อรรถวิชัย โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายธนาลักษณ์  มะลิหล โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เรืองพาณิชย์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายนนทพัทธ์  ทองทิพย์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายนพณัฐ  ลุนชิตร โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงนภัส  เจริญกิจพิสุทธิ์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงประภาสิริ  สุนันตะกูล โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายเปี่ยมสุคนธ์  วีระเดชชูชีพ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงพัชรพร  สุขวิบูลย์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองสกุล โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงพิชญ์ชาภรณ์  ปรางศร โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชัยยศ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รักษ์ทิพวรรณ์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายพีรพัฒน์  สืบอักษร โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงมนัสนันท์  อ่อนสุวรรณ์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงมนิสา  วงษ์เคียม โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงรจนภัสสร  นานาศิลป์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงรมิดา  อรรถวิชัย โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายวจนะปกรณ์  ชัยแก้ว โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายวชิรพรรธน์  นิลใจพงษ์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายวชิรวิทย์  สุขโม โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงวรรณกานต์  ศรีสกุล โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงวรรณวิษา  ศิริจันโทวาท โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงวรวลัญช์  ชูเสือหาญ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงวรัญญา  สิทธิกสิกรรม โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงวริศรา  ภู่เกษร โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายวัชริศ  แสนสุข โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายวัชเรศ  แสนสุข โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงวิระดา  คำขวัญ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายศุภรากร  เฉลยศาสตร์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายศุภวิชญ์  ใจเบิกบาน โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีประมาณ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายสฤษพงษ์  สุทธิสารโชค โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงสุชานันท์  อ่อนทองคำ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายอดิรุจ  พวงมาลี โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 นางสาวกนกนิภา  บัวแฝง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงกนกอร  กลบสูงเนิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 นางสาวกมญฐกาญจน์  มั่นคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงกรณิการ์  โกศัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายกรเมศ  พงษ์สุด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายกรวิชญ์  จินหิรัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายกฤตพัฒน์  บัวทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายกฤตภาส  ควรหัตถ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายกฤติพงศ์  อำไพจิตต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงกวินทรา  ปรีชาญาณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายก้องภพ  จิระวัธน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายกัญจน์ธน  อุดมวิชิตกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงกัญจน์รัชต์  เปี่ยมสุวงษ์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลายนาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงกัณฑิมา  เชื่อมชิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายกานตพงศ์  สาระศาลิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงกิตติญาณินท์  อินทร์แก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายกิตติธนนท์  ดีอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายกิตติธัช  ตัณฑวรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายกิตติพงศ์  สมสอาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายกีรติ  กิตติศัพท์ขจร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงคุณากร  แสงจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงจนิสตา  สามขำนิล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายจักราวุธ  อ่อนพุทธา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงจันทกานต์  ทองโสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 นางสาวจันทร์จิรา  ช้างป่าดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 นางสาวจันทิมา  ศรีหา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงจิดาภา  เกิดปานทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงจิดาภา  เผ่าพงษ์บุรีพันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายจิรนนท์  เสนานุวัตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายจิรภัทร  ฉ่ำเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายจิรภัทร  นาคสีหมอก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายจิรภัทร  ปีตานนท์ชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 นางสาวจิรัชฎา  พิมพา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงจิรัฏพร  เมฆส่าน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 นายจิรายุทธ์  ดีกระจ่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงจิราลักษณ์  เฉลิมพรไพศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายจีระยุทธ  นาจาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ปิ่นทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงชญานันทน์  มีสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงชญานิศา  วรปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายชนะชล  สนธิสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงชนาภา  มานะการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายชยพล  แก้วสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 นายชยุตพล  นาคสังข์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายชลธี  นอบน้อม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เจริญโดยธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  มีผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงชัญญา  พรมพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายชัยธารา  วันทนทวี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายชัยวิชญ์  วัฒนสาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายชาตินักรบ  คำอ่อนสา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายชานันทร์  มีสินกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงชาริสา  จัดกสิการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงชาลิสา  หมอช้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายชิษณุชา  ราชสมบัติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงโชติกา  นอบสำโรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงญาณิศา  ทะจิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงญาณิศา  สาสิงห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงญาณิศา  เทวรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 นายฐปนวัฒน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายฐปนวัฒน์  อุดมสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงฐิติพร  ติยะพานิชย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ลิ่วลาภาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายณชรัณต์  จิตตรีธาตุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 นางสาวณัฏฐ์กฤตา  สีมาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์มณฑา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 นางสาวณัฐณิชา  น้อยอุทัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงณัฐธิชา  อัปการัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงณัฐนันท์  คงมีเงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงณัฐนันท์  ซื่อตรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปานคุ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 นางสาวณัฐพร  ตนะวีรกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงณิชกานต์  ชัยพฤกษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงณิชชาพัชร  ชูชาติหาญสันเทียะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงณิชนันทน์  สาธุธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงณิชมน  สังประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายณํฏฐวุฒิ  ภักดีประเสริฐสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 นางสาวดวงกมล  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายเดชาธร  นามไพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายธนกฤต  สถาผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายธนกฤต  เจริญสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายธนภัทร  รุ่งวัฒนพัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายธนภูมิ  กุหลาบไกรวัลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายธนวิน  สำแดงภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงธมลวรรณ  พลเจียก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายธราดล  โรจนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงธัญชนิต  สังข์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงธัญยรัตน์  อัครวิไลพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายธาวิน  ชาติเชื้อ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ปฏิเวธ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายเธียรวิชญ์  ทองเทศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายนภนต์  มีวัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายนภพล  ปานคุ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงนรันฎา  โสขวัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงนริศรา  เกื้อกูลธรรมกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงนลินรัตน์  ตั๊นสถาพรชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายนัทธพล  มามั่งคั่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายนัธทวัฒน์  พลอยเจริญกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายนิติ  สุขญาณกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงนิภารัชต์  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงนิรชา  จิอู๋ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงนิรดา  เสมสายัณห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงบัณฑิตา  แหวนทองคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กชายบูรพา  โพธิวุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงปติมา  จันทราภิรมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงปพิชญา  บูรณะกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายปรเมศวร์  โรจน์หล่อสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายปรวิชญ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงปริยากร  ศรีจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงปอขวัญ  มิสาโท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงปัณณภัตต์  แก้วปนทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายปัณณวิชญ์  คูสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชัยมงคลทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ยอดรัก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงปาณิสรา  วัฒนคาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงปาณิสรา  เกตุแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงปาลิตา  อ่อนตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงปุณิกา  จันเหมือน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงผริตา  หุ่นกิตติเวชกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายพงศ์ปณต  หอมรส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายพงศ์ศิริ  บุญศิริเภสัช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายพชรพล  พัฒนตั้งสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงพรชนก  ตุลิตะธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงพรธยานิก  ปันสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงพรนภัส  จันสนิท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงพรปวีณ์  มีมงคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายพัฒน์พิทยา  เปลี่ยนดิษฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายพัทธดนย์  เกตุทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงพิชชนาฏ  บำรุงไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงพิชชา  ซำคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงพิชญธิดา  วราโภ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 นางสาวพิชญาภา  พันธ์กุ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายพิชัยรัตน์  ทองคุ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 นายพิธาน  ธีโรภาส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 นางสาวพิมพ์มาดา  จิระวัธน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงพิมพ์อร  จันทรคณา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงพิมมาดา  อินสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 นางสาวพิรญาน์  เทวะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายพิรัชย์  เจริญเผ่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายพีรวิชญ์  ดวงสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายภคนันท์  ลี้ภากรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงภัคนันท์  แจ้งแสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สวัสดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงภัสสร  สุขลาภ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงภัสสร  เกษสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายภูดิศ  ชลกุลจนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายภูมินันท์  สุราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายภูริ  แน้มกลีบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายภูวศิษฏ์  ขวัญแพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายภูสิ  สุคนธพันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 นางสาวมณฑิตา  วุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงมานิตา  พจน์เจริญกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงมาลียา  เบ้ามะโน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 นายรชต  ทองชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายรชต  มาลัยศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายรดิศ  มาลัยศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายระพีภัทร  กรเอี่ยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 นางสาวรังสิมา  ทุมลา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงรัญชนา  กลัดตลาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงรุจาภา  แจ้งแสงทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงลภัสรดา  เดชธรรมรงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายลัทธพล  พระเทพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อักษร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายวชิรเมษฐ์  สั่งสอนอาจศักดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงวรรณพร  พิกุลทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงวรวลัณช์  สำราญกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายวรสิทธิ์  เฉลิมนัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายวีรภัทร  กุฎีรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงวีรวรรณ  สาสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 นางสาวศศิรินทร์  ดนตรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงศศิวัลย์  ผลแสงสี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายศักเศรษฐ์  ศรีตูมแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 นางสาวศิรภัสสร  ศรีสิงห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงศิริรักษ์  แสงทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายศิวกร  ศิริปูน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 นายศิวา  ศรีคชไกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 นายศุภวิชญ์  สันโดษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงศุภิสรา  เกษมสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงสรณ์สิริ  ทางดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงสรัสวดี  ปกป้อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายสหรัตน์  ธีรเนรมิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายสัณห์ปองคุณ  จันทรนิยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายสารัช  จีระออน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายสาละวิน  เทพสุภรณ์กุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายสิรภพ  สงวนสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายสิรวิชญ์  เขียวหวาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงพรหม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงสิริกัญญา  เจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงสุพัชชา  เนาวรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงสุพิชญา  ตราชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงสุภัสสรา  สายบุญณะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงสุภาพร  ลี้เทียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงสุมลฑา  โอสถประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สังเวียนกสิกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อุบลพืช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงเสาวภาคย์  สุภารส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงโสฐิตา  จิโสะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 นางสาวหัสญา  ชุ่มโชคดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายหิรัญภัทร  หามนตรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงอตินุช  จิรวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงอธิชา  หอมอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายอธิษฐ์นลัน  โตประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายอนรรฆ  นารอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงอนัญญา  คัตพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงอนัตตา  นันทไตรทิพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายอภิวัฒน์  สร้อยม่วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงอริสา  พงษ์สนิทกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงอริสา  พุทธไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1248 นางสาวอัจฉริยาภรณ์  ประทิพอาราม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  ศิริณัฐทองโชติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงอินทพร  แจ้งใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  สุทธิวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงอุบลวรรณ  เมฆส่าน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น