รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  คุณาพลเทวินท์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกณิฏฐ์  หงษ์ยิ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนกพร  ขวัญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกนกพล  บลดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวกลั่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกันตพัฒน์  จูเที่ยง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัลยกร  ตุริยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  นนธิสรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกุลนาถ  ต่วนเทศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายเกียรติวงศ์  เจนเจตวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายจตุพร  ฉวีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจนิสตา  นวกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงจิณณพัฒน์  พิลึก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายจิรภัทร  หล้าคำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจิรัชยา  นาควัน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชนกกานต์  ศรราม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองฟัก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงญาณิศา  กองแพ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงญาณิศา  พันธุยี่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐฐชัย  ม่วงสุข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐนรี  ดิษเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐพล  ชังชั่ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ม่วงภู่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงทิฆัมพร  สุพสร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงทิวาพร  วรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธนพร  ทองยา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายธนพล  จีรดิษฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธนวัฒน์  มากมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายธนากร  ว่องวิการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธนาภา  ปัทมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธัญศุภา  คุ้มพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธิดาพร  ว่องเกษการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธิติวรรณ  บุญเกษสุรพล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธิษตยา  ยิ้มพะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายนพวินท์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนภัทร  สายสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนิศามณี  คงมณี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงเบญญาภา  หวยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปพิชญา  กองศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปภินดา  คงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปราณปริยา  รงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปราณปริยา  แกล้วการไถ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปราณปรียา  ดาเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปริฉัตร  พลวนอาจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปริชญา  วิสุชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายปริญญา  แยบเขตรการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  วิทยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปัทมา  ชมสุข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปาจรีย์  รักเกียรติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายปาณชัย  กังวาฬ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายปิยพนธ์  หัสแดง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปุณยพศวีร์  อินสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงเปรมฤดี  เทียนลำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพนิตพร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายพสธร  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพัชนันท์  ดาใจคำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายพัสกร  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพิณฑกานต์  จำปีทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพีรกาญจน์  แก้วทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายพีรัลวิชญ์  เสาวมาลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงภาฝัน  พลอยเพชร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงภิญญดา  โทนทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายภูวดิท  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายยศภัทร  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายยุทธภูมิ  ธุสิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายรังสิโชติ อรวรรณ  มาทีฆะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายรัชพล  ไพศาล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงลักษิกา  เพ็งพะยม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายวรปรัชญ์  ว่องวิการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายวรายุทธ  ป่องเป็น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงวันวิสา  วิทยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายวุฒิชัย  โพธิ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงศตพร  โตรศรีวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายศักดิ์ชัย  พรหมศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงศิรธดา  รอดหนิด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายศิรภัสสร  นิลสาตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายศิรวิชญ์  คันศร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายศุภกร  บรรเทิงจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายศุภวิชญ์  จำปา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายสรธร  ทวิชศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสโรชา  กันวิชา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสุพิชชา  เจตเขตการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสุภัสสร  บัวเกตุ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทิพยวงศ์วิจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสุรีรัตน์  จินะชัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงโสภานุช  อินต๊ะอุ่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายหฤษฎ์  นาคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายหิรัณย์  บริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงอักษรศิริ  สุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงอัญชิสา  ปัทมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายอัมรินทร์  บุตรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงอารยา  ลำพึงกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอาริสรา  มุทิตา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สนองผัน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายเอกวิทย์  บุญกมุติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกณิศา  สายเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกนกพร  ทาทำนุก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกนกพร  พลปัญกาศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกมลชนก  อินทพาส โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกมลพรรณ  เนียรภาค โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกมลวรรณ  จัดเขตรกรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกัญญาภัค  ประสิทธิการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกัลยรัตน์  กรงไกรราช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายกิตติพงศ์  สารสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกุลชญา  วัฒนเกษกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกุลชวาล  สิงทะยม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกุลธรา  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกุลธิดา  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกุลพัชร  พรมธร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงเกศราภรณ์  จินเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายเขษมศักดิ์  พิมพา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายคณาชาติ  นวลนุ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงจรรยาพร  เฟื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงจารุวรรณ  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงจิดาภา  ทบพวก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงจิดาภา  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงจิดาภา  ศรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายจิรพัฒน์  บุญเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายจีรภัทร  สอนศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงฉัตรชนก  ทวีกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชญาณี  สีทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชมพูนุท  ระบอบ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายชยณัฐ  พันธุ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชลิตา  นนท์คำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายชวิศ  แอ๊ตมา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายชิติพัทธ์  ฤทธิิ์ธา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายชิษณุพงศ์  นวกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอี่ยมจิตคำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชุติมณฑน์  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชุติมา  จบศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงญาณดา  แก้วเกษ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงญาณิศา  ชินอาน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงฐิติพร  เหล่ายัง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายฑิวากร  สุภบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายณภัทรพงษ์  กะระวะสุ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณรงค์เดช  ราชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชุตินทร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหล่าแช่ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐกฤตา  บ่อพิมาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณัฐชนน  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฐชยา  วิลัยตรวจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐฎ์ชนก  โชติธนะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีอชูรส โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อัครภัคพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฐธิดา  บาระมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณัฐนนท์  เดชอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณัฐพงษ์  ดวงมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณิชา  ถิรตันติกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณิชากร  บำรุงรัฐสุจริต โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายเดชาวัฒน์  ยศนันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายตรีวิทย์  เขียวเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายเตชิต  คงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายทักษ์ดนัย  เรืองประชา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงทิพย์สุดา  นาคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธนกฤต  สำฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธนกฤต  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนวัฒน์  ภูแซมโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณคำภู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธมนวรรณ  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธรรมนูญ  เฉลิมพันธ์์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธรรมรัตน์  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธัชตวัน  หัสแดง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนคล้าย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธัญชนก  เจตกสิกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วงค์โอษฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วงศ์สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธัญยพร  เหนือคูเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธาริษา  จันทรังษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธีทัต  เยาวโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธีร์ธวัช  บุญเพียร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายนนณพัทธ์  วารี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนพรัตน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนภัทร  อ่ำสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายนราวิชญ์  โม่งแป้น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนฤมล  ไทยขำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายนันทภพ  จิตรปลื้ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนิศาชล  นารี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงบุญญารัก  ศรลัมพ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายบุญฤทธิ์  ทองคล้าย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงบุลภรณ์  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์บุญมา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงเบญญาภา  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายปกป้อง  นิลยี่เรือ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปภัชญา  พรศิรชัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปภาดา  แพ่งพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ดาวดวง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปรายธันวา  ชูประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปรียาภัทร  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปลีณา  ประเสริฐกุลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปวริศา  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายปวีร์  นิลสนธิ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปัณฑิตา  คุ้ยสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปัณฑิตา  แซ่เล้า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายปัณณทัต  ทองคำขาว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายปัณณธร  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปาณรวินท์  หนูกลัด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายปิยพัฒน์  หัสแดง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายปิยะวัชร์  กุดแยง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปุณยภา  วรรณภาค โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายพงศกร  พงศ์ชีวะกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายพชร  จิตรดา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพชรวรรณ  ชื่นนอก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพนิดา  ม่วงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพรชนัญญ์  จันทฤก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพัชชา  พัฒนวรเวคิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพัฎชรดา  สารมูล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพัณณิตา  แจ้งถิ่นป่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายพัทธดนย์  สิงห์เวียง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพันธุ์ธิช  อ่อนบาง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพิชชานันท์  นันทะโกลมล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิชชาพร  ประสิทธิการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิชชาภา  งามขำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิชชาภา  พัฒนวิริยะพิศาล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพิดารัตน์  รักษากลิ่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายพิตติธาดา  กำเหนิด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายพิพรรธ  โสภณศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพิมธ์วดี  รุ่งวัฒนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  สุขสุวานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายพีรวุฒิ  พันธ์มหา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงเพชรธัญณา  แข็งเขตการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หาญสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายภาคิญ  วงษ์หัสแดง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงภิชญาพร  บุญสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายภูริช  สาลี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงมณิสรา  แป้นพยอม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงมนัสพรรณน์  คำภา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายยศกร  เซ่งปี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายรณกฤต  กางกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงรดา  ชูประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายรัชชานนท์  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงรินรวี  บุษบงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงลลนา  วงษ์เวช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงวรดา  ห่างภัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงวรพิชชา  ไกรสิทธิพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายวรภัทร  ดิษหร่าย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงวรรณิก  พัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายวัชรชัย  ขาวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายวันศุกร์  อัศวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายวินทวิชญ์  พิลึก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวิรัญชนา  วารีศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวิลาวัณย์  คำสมจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายวิวัฒน์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายศรัณย์ธร  เกิดศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงศศิลดา  รัดรอดกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงศิรประภา  หวังผล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงศิวาพร  ทองลิ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายศุภกร  จำเนียรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงศุภาพร  เหล่าเมืองกลาง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสรียา  บูรพา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสาวิตรี  อ่ำเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายสิทธิชัย  ทองดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายสิทธิทูล  ทองดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสิริกร  ระงับภัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสิริธัญญ์  ไชยศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงสิริภรณ์  ฉัตรสุริยากรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสุขจิตรา  ทรัพย์ปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสุจรรยา  ดาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีไพร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงสุนิศา  โพธิ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสุพัตรา  ทวิชศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสุพิชญา  บูรณะจารุ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสุภาวดี  กสิกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสุวพัชร  หนองคาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงอนัญญา  จุ่นบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงอามานี่ คาเรน  บัวก์บา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายอุปถัมภ์  อินทร์ทิม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงเฮเลนน่า  เคลียร่า บัวก์บา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายจิรภัทร  อุทัยวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายจิรายุ  ทองพิกุล โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายณัฐวัชร  กะมะละคร โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายภูมินทร์  ประทุมแสง โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายอนุภพ  พูลฉนวน โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงชนม์นิภา  สานุทิตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายณัฐฐาพล  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  รงค์ทอง โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายกฤษดา  นนทภาพ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายกิตติภูมิ  วงษ์อุปปา โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงจิรนันท์  สึสุราช โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายจิรภัทร  เพ็ญสาริกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายฉัตริน  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงชนิกานต์  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายชาญวิทย์  ชัยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงโชติกา  อุปสาร โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงฐิติกานต์  ศรีกระสอน โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงฐิติชญาภรณ์  คลองน้อย โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายณัชพล  แซ่เติล โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ดุลยชาติ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายณัฐชัย  ธัญธเณส โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงณัฐชา  มะโนสร้อย โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมพ์โคตร์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายณัฐธัณเวทิศ  พงษ์เขตกิจ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายณัฐภัทร  เจริญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายณัฐวัศห์  โปรณะ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงณัฐสินี  ต่างทอง โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงทัศวรรณ  บุญสง่า โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายธนวัฒน์  โพธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงธัญรดา  กุสุโมทย์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงธีรนาฎ  วิมูล โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายธีรภัทร  ณ น่าน โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายนนทกานต์  โพธิ์คง โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงนรภัทร  กวระสูตร์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงน้ำเพชร  จันทร์ชื่น โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงบุณยาพร  หิรัญสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงปาณิศา  เพิ่มเขตกรรม โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายปิยพัทธ์  โพธิ์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงเปรมสุดา  รู้ลึก โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายพงศกร  วิสิเขตต์การณ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงพรรณพัชร  รัตนเทพ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงพันธ์ทิพา  ดรพล โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายพีรพล  กฤษวี โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายพีรพล  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงเพชรญาณิญร์  ชาวหล่ม โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงภัทรวดี  ปานเจริญ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงมณีเนตร  เนตรมณี โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายรัชชานนท์  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงวชิรญา  ชีคงเนียม โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงวรวรัญช์  ภุมมา โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายวลภพ  น้อยเจริญ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายวันชัย  สบาย โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงศิรินาถ  แก้วตา โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงสิริกัญญา  วราธนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงโสภาสินี  เฟื่องกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายอธิป  สุเสนา โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายอนุชา  อิศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงอริตรา  สมบัติหา โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายอัครภูมิ  กลิ่นศร โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายเอกวิทย์  แม้นพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงเอริน  ไลซ์ ชร็อก โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงกัญฐิดาพร  แข่งเพ็ญแข โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายชโณทัย  ตระกูลวรรณา โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายพนมรุ้ง  สุดาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ปินะกะเส โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงออมสิริ  เงียบกระโทก โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงจุติอร  ทรัพย์สิน โรงเรียนวัดทัพคล้าย ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายรติวรรชน์  จันทร โรงเรียนวัดทัพคล้าย ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายปิยวัฒน์  ธรรมภิทักษ์ โรงเรียนวัดทัพคล้าย ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงอภิญญา  เพ็งอุ่น โรงเรียนวัดทัพคล้าย ป.4 วิทย์ประถม