รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายก้องกิดากร  กั้งกลาง โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกุลธิดา  ธาตุบุรมย์ โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กชายไกรวิชญ์  โยเหลา โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายชินกร  บับลุน โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายธีรภัทร  นามอาษา โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงนกนภา  ดวงพลจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายบัญญพนต์  ศรีนูเดช โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงปิยธิดา  ดาวกุลน้อย โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงปิยธิดา  ใจบุญ โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงปิยพร  สิงห์ขรณ์ โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงพัชราภา  ถาเหลา โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายมงคล  ดรนาม โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายรัชพล  เขยนอก โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายอภิเชษฐ์  เดชยศดี โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงอัญญานี  แก้วมงคุณ โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงอารยา  สีสาโหล่น โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม