รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนัทช์  อิทธิฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายบรรณวัชร  มีรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ทองเพ็ง โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายณราช  นาคสุกปลั่ง โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายนเรศ  นาคสุกปลั่ง โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงชญาณิศา  สุตตะคาร โรงเรียนบ้านพน ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนรมน  คงทอง โรงเรียนบ้านพน ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปิยมิตร  เปลี่ยนใจ โรงเรียนบ้านพน ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสุธาสินี  อินนุรักษ์ โรงเรียนบ้านพน ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายสุรยุทธ์  สาระโมลี โรงเรียนบ้านพน ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกรวรรณ  ดำชื่น โรงเรียนบ้านพน ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กชายขวัญชัย  จุ้ยเหมือน โรงเรียนบ้านพน ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายครรชัย  คงเกลี้ยง โรงเรียนบ้านพน ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงจิรภิญญา  นิ่มเพ็ง โรงเรียนบ้านพน ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงชญานันท์  สุตตะคาร โรงเรียนบ้านพน ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กชายธนทัต  ศรีแป้น โรงเรียนบ้านพน ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายธีรธนัชช์  ณ นคร โรงเรียนบ้านพน ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงนรีกานต์  ช่วยยก โรงเรียนบ้านพน ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงประกายดาว  คงดำ โรงเรียนบ้านพน ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงปวริศา  คงดำ โรงเรียนบ้านพน ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงพรรวศา  ไชยเวศ โรงเรียนบ้านพน ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กชายเมธาสิทธิ  อินนุรักษ์ โรงเรียนบ้านพน ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายวชิรวิชญ์  คงวุ่น โรงเรียนบ้านพน ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงศิริรัญญา  ฉ่ำสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านพน ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงสวิชญา  ปราบปรี โรงเรียนบ้านพน ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงตัสซินา  เศรษฐสุข โรงเรียนบ้านทอนตรน ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงภิรัญญา  พรหมปลัด โรงเรียนบ้านทอนตรน ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงอัญมณี  เศรษฐสุข โรงเรียนบ้านทอนตรน ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายอาริฟ  หลีน้อย โรงเรียนบ้านทอนตรน ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงอาลิตา  หนูหนุด โรงเรียนบ้านทอนตรน ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงรัตติญา  พุมนวน โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวริสรา  รามณีย์ โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกวินทรา  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงกุลธิดา  รัตนานุกูล โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงเกศกนก  คชเสน โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กชายจักริน  ทองเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงจันทัสมา  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงจิดาภา  หมินเส็น โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ช่วยเทศ โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงจุฑาพร  โกสินทร์ โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายเจนณรงค์  เมืองเหล็ม โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงชฎาทิพย์  หมัดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เปาริกรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินขาว โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงทิพย์นารี  แสงเสน โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงธัญยกานต์  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงนพวรรณ  ชูฉวี โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายนิติธร  มาสุข โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงปัณฑารีย์  จันทร์พรม โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายพัชรกร  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เกื้อหนู โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงเพชรา  เพชรสังข์ โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายภัทราวุธ  เขียดนิล โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายภาณุพงศ์  บุตรสว่าง โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายภูวนัย  สุขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงภูษณีศา  หอยมณี โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายรัชพล  คงสอาด โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงวัชรีพร  เขียดนิล โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงศิรภัสสร  ขนานสุข โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงศิริกานต์  ชายเกตุ โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงศิริรัตน์  หอยบาง โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงศิริวิมล  ชายเกตุ โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เทพราช โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายสิทธิโชค  พลับพลา โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรสังข์ โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงสุภัสสรา  ช่วยนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงสุริยา  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงอลิน  ช่วยเทศ โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงไอลดา  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายซ่อรีฟ  หลีแจ้ โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงรุซดิยาฮ์  ติเสส โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงอริสรา  รัตนานุกูล โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกฤติมา  สังแทน โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายจุลจักร  ด้วงเอียด โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงชลธิชา  มะซอ โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงดรุณี  คงนิล โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายดานิช  อิสราป้อม โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงดารุณี  หวัดแท่น โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงนงนภัส  เส็นบัตร โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงนัจญ์มีย์  เหมมันต์ โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปิยดิลก โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายเฟาซีย์  สียานเก็ม โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงลีนา  เหล็มปาน โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงวริศรา  เหล็มปาน โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอาทิตยา  เส็นบัตร โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายอินซอฟ  ไหมหมาด โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอุซัยนา  เหล็มปาน โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงเกวลิน  ทองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายคงตะวัน  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายจักริน  เม่งช่วย โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงจิรัติกาล  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงจิราภรณ์  ฉ้วนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงชนมน  อินทร์สังข์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายชยณัฐ  สุกแดง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงณัฎฐกมล  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายธนกร  คงมี โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงธนพร  ชูเซ่ง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายธนวัฒน์  สงไข่ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงธนัญญา  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สงไห้ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายนพรุจ  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงเนติภา  รักนิ่ม โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายพัสวี  ศรีชูทอง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายภัทรชัย  เนตรสน โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายภัทราวุธ  แก้วบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายรติกร  ธรรมโชติ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงโศภนพิชญ์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงสิราวรรณ  ศรีนวน โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงสุธีธิดา  แย้มมณี โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงไอยริน  ไชยเขียว โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงทักษพร  เรืองชัย โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายธนพนธ์  ปราบณารายณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงปวันรัตน์  โรจนรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายภูธน  ทองจันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายราชันย์  ขวัญอ่อน โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงจันทวรรณ  บุญนุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวณัฐริกา  ขุนไชย โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงภาวิดา  กล้าคง โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายภูวดล  ปานโต โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายภูวนัย  ทองศรี โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวรักษ์ธีรา  มรรคคงคา โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงจารุพิชญา  มั่นสอน โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายชลากร  แต้ตระกูล โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายซัลฟาฮ์  ด้วงรัตน์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายฐณะวัฒน์  เขียวใหญ่ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายธนกฤต  ไชยวรรณ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เขาแก้ว โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงธิติกานต์  มีเสน โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายธีรเดช  แป้นเงิน โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายนวนันท์  มูสิกะเจริญ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายปรเมศวร์  ทิมพิชัย โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายพชรพล  ช่วยพิชัย โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงภัทราภา  ทองอยู่ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายภานุวัฒน์  กิ้มไซร้ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงภูริชญา  ใจห้าว โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงวรรณรดา  พรมทา โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงศุภธิดา  แก้วยัง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงสุธาศิณี  สังข์ทอง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงเสาวณีย์  ชูยัง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้วกาญจน์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงจริยาวดี  หนูชู โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายจักรภัทร  คงประสิทธิ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จันทรอุไร โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูนุ่น โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฐธิดา  รอบรู้ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณิชา  ขุนเนียม โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โฉมทอง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายพลอธิป  แก้วชูทอง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพัชราพร  มรสุม โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงภัทรนันท์  พลเพชร โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงภัสรา  สงดวง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงวิภาวี  แก้วแกมทอง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงศศิมา  พูลดวง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายศักดากร  อรุณพันธ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสุธินี  ศรีเพ็ชร โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงอนันตญา  ขุนทอง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอังคณา  คังคะมะโน โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกมลชนก  รามเเก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงกัณดาณัฏฐ์  ทองขำ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงชญานิศ  เดชสงคราม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายชิติพัทธ์  หมัดอาดัม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายฐณพล  ปิดภยันต์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงฐิติกานต์  สวัสดีนาราย โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายณฐพล  สุวรรณเรือง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายณภัทร  ฐานานุกรม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายณัชพล  ฐานานุกรม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เเก้วอัมพร โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงณัฐวรา  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายธนากร  มาสุข โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงธัญพิชชา  คำใหญ่ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงนนทพร  คุณะ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงนพัชนันต์  อักษรชู โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงนุชจนาถ  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายเบิกฟ้า  เพชรสงค์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงปทิตตา  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงปวีณ์กร  แก้วชูทอง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงพัชรพร  นวลทอง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทโร โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สัจจา โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงภัทรนันท์  เอียดเฉลิม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายภูวนัย  วิเชี่ยร โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายยศพนธ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงรุสนานี  โส๊ะสมาคม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงลลิตา  นุกาศรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงลักษิกา  โอฬาริ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงวาสนา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงวิภาวดี  วิสูตร โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายศิวกร  บุญณจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายศิวัช  สุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงสลิลเกตน์  นวลนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ยิ้มวรรณ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงโสมพิสุทธิ์  อินใหม่ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงอนันตญา  หวันยีเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงอภิชญา  เผือกติ้ม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงอริสรา  ทองกุ้ง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายเกษมสันต์  สาสุธรรม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงจันทกานต์  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายฐิติวุฒิ  หนูเทพ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายณัฐวัตร  ไฝ่แสง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธนัญชนก  พรมศิลา โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธัญชนก  คงทอง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงธาราทิพย์  เส้งดำ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงนราธิลักษณ์  ชาติวงค์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพลอยนารา  เส้งตุก โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงศิริวรรณ  จิตรพรหม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสิริกาญจนา  มาสุข โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสุมิตตา  มูสิกะสง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงจันทกานต์  แสงช่วง โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงจิราวรรณ  หนูขาว โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงปริญญา  ดนุเดช โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงไปรยา  หวังอาลี โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงฟาตีนี  ฤทธิ์โต โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงมิรันตี  สะอาด โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงวรัญญา  พลพงษ์ โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงสาวิกา  เบ็ญละโต๊ะ โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงอรทัย  หนูมาก โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายอัสนี  ก็เด็ม โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงอาซียา  ชอบงาม โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายฮัมดาน  ผอมเกื้อ โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายโกมิน  สุขัง โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงซัยยาดา  เส็นธนู โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงซานียา  หมัดอาดัม โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนัสรีน  อ่อนคำ โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายมานพ  ก็เด็ม โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงยัสมิน  ร่าเหม โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายรอซซากี  ฉาดหลี โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายริสกี  เบ็ญก้อหลี โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายวงศกร  หมัดอ่าดัม โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงอนัญญา  หะมิสะ โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายอาซิสด์  แอหลุย โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายกิตติภพ  เสี้ยมหาญ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายคณาธิป  สุคนธวดี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีเทพ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายติณณภพ  ปลอดแก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วบุตร โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงปวีธิดา  หมวดสง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายพัชรพล  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงพิชามญชุ์  หนูกลับ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงพิมลวรรณ  นวลเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายพีรวิชญ์  ภู่ประดิษฐ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายพีรวิชญ์  เลื่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายภพธร  เซ้งอิ้น โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงภัททิตา  นวลดี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายภูธิป  ศรีเหลือง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายภูริช  ศรีอรรคพรหม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงมณฑิตา  พริกเบ็ญจะ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายรัชชานนท์  คลังมณี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายศักรภพ  กรุงแก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายศุภกร  เนียมบุญ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงสลิลทิพย์  บัวเนียม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายสิปปกร  เกื้อคลัง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงหยาดเพชร  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกนกวรรณ  หนูศรี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายกฤตภาส  หนูนุ่น โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกัญต์ฤทัย  มณีแนม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ซื่อสกุล โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงขวัญฤดี  ศรีลาชัย โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงจารุกัญญ์  สุริยงค์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงจิรชยา  มากสุก โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงชญานิศ  รอดชุม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงฑิตยา  คงอาษา โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงมา โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วมรกฎ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธนโชติ  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงธันย์ชนก  หนูหมอก โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายนพดล  ลักษณะ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงนันทิชา  รัตนะ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงปัทมพร  ชูชุมศรี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายภาณุวัฒน์  ธรรมประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายภูมิพัฒน์  คงอ่อน โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงรักษิณา  รักแดง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงลิปิการ์  ศรีเส้ง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงวรรณิดา  บัวอ่อน โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงศุภรัตน์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสศิตา  คำหอม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายอภิสร  ช่วยจำแนก โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอรไพลิน  รักราม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงอาฑิตยา  คำเขียว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายกันตพงศ์  พลเพชร โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายเดชาธร  พลเพชร โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายนพกร  ขุนหลำ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายพชรพล  เลขลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายพุทธิ  เพ็ญจำรัส โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายวรเทพ  ไพชำนาญ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายอชิระ  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงกันติยา  แก้วหนู โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  รัตนสุภา โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงขอบคุณ  สระโมฬี โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงจิรานันท์  หนูวุ่น โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายจีรศักดิ์  ชัยชนะ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชมพูนุท  พลเพชร โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชูศรีสงคราม โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงฐิตาภา  คงแคล้ว โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงณัฐณิชา  นุ่นนุ้ย โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ไชยรัตน์ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงทักษิณา  ศรีสงคราม โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธราเทพ  พรหมวงค์ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายธาวิน  ศรีนวลขาว โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงปฐมวรรณ  ทองระหมาน โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงปพิชญา  ใจหาร โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปัทมพร  จันทร์คง โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงปาณปวีณ์  แอขวัญ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงปาลินี  เขียวจีน โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปิยธิดา  หนูปาน โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายพัชรพล  ดำเม็ง โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายพัชรพล  พลเพชร โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพัชริญา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณคีรี โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทภาโส โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพิมพ์พัตร  เพ็ญจำรัส โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงระพีพร  หวัดเพชร โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายรามรักษ์  ศรีนวลเอียด โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงรุ่งทิวา  หลำชู โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เขียวจีน โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายวรกาญจน์  ไพชำนาญ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงวริศรา  ไพชำนาญ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงวัชฐาปณีย์  ฤทธิ์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงวัชรภรณ์  สายนาค โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  หลีวิจิตร โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงศิริรัตน์  วัฒโณ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายศุภกฤต  รัตนมนตรี โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงสุชานันท์  เจ้ยชุม โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรหนู โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอภิญญา  รามแก้ว โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกรกมล  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุขนุ่น โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายเตชินท์  ทองอุบล โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายยุทธภัทร  หะ โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายวันชนะ  ยอดศรี โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายสุวรรณภูมิ  สงเล็ก โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงไอยวรินทร์  เกื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายกสิพัฒน์  หนูนุ่น โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายจตุรวิทย์  เคนมี โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณัฐวรา  เสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายติณณ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายธนภัทร  แก้ววิเชียร โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองจินดา โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายภูวเดช  วิเชียร โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายวรากร  สุวรรณรมย์ โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายวุฒิกร  พุ่มนุ่ม โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอภิสรา  เรืองเทพ โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงอลีนา  จิตต์หลัง โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 วิทย์ประถม