รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายคมกฤช  แสนศรี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายคมพิศิษฐ์  เกียรติสุดาศักดิ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงฐิติภัทรา  ไกรญาติ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายณฐพล  จุขุนทด โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายทินพัฒ  ศรีร่มโพธิ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายธันวา  หอมเนียม โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนมิตา  ลิ้มอุดมพร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปาณิศรา  เพ้ยจันทึก โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพอเพียง  ฤทธิเดช โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเพชรพริ้ง  แน่นพิมาย โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายภคพล  อุ่นทะยา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงรัษฎร์นัชกรณ์  พงศ์พันธ์ภราดร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายสิรวิชญ์  พุ่มขจร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายอภิวัฒน์  เสนาเพ็ง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายกฤษปภณ  ตรึกตรอง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกัญญ์ลภัส  ไชยสาร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายชลชนก  ฟองกำแหง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายชัชพล  เย็นสวัสดิ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงญากานดา  วิจิตรกาญจน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงญาณิศา  มะก้านตง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงณัฐรินีพ์  สิทธาจารย์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายธนพัฒน์  อนุวงศ์นวรัตน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายธนภูมิ  รัตนดาวงค์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายธเนศพล  จำจด โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายธีรนัย  เรือนคำ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายนภสินธุ์  เหล่าวีระโยธิน โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงปภาดา  วงคืตรี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงพัชชพร  ชำนาญปืน โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เผื่อนสูงเนิน โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายลัทธพล  เคนตู้ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงศุภิสรา  สิงหนาท โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงสุกัญญา  มีธรรม โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายสุทิวัส  เดชเดชะสุนันท์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายสุวพัชร  ตรีคันธา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายอชิรวิชญ์  นฤคนธ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายอชิระ  ฉิมพานิช โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายอภิภัทร  คงรอด โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงอาเรนัส  วงศ์ชูศรี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกชพรรณ  กฤตโตปการ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายกวีวัฒน์  ชมภู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายกันตพัฒน์  มาลีศรี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกานต์กมล  สีมาพล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายกิตติธัช  ขัติยะ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงเกวลิน  พุทธรักษา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายจิรกิตต์  หงษ์วิไล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายชญานน  พิบูลกุลสัมฤทธิ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงญาณิศา  มณีนิล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายณชมงคล  เจตศุภสุข โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายณฐกร  เมธาโชติพิพัฒน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายณภัทร  จงใจเทศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงณัจฉรียา  เอี้ยวเจริญสุข โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จิตต์ชอบใจ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายณัฐกรณ์  สุวิทยพันธุ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงณัฐกัญญา  คมคาย โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงทักษพร  คำใส โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายธนบดินทร์  เตโช โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงธนัชชา  ไผ่จันทร์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนภิสา  ทองลงยา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองทับ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงปณิชา  หันทิพย์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงปัณณภัสร์  ธำรงค์ประพัฒน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปุณยาพร  นึกหลีก โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงพรนภัส  มูลสาร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงพริมา  จันทร์แขกหล้า โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพิชญา  บุญทั่ง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จันทร์เทศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วแก่นตา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  กงแก้ว โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายพีรพล  สภามิตร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงเพตรา  ชิเวย์ โนส์ซู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงแพรพัชร  สระทองเนียม โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงภิติดา  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงภูริชญา  อ่อนอ้วน โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงมนัสนันท์  เหมะ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงรวินท์วิภา  เคนตู้ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงละอองอินท์ุ  เพิ่มผล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงวัลภา  สังข์ศิริ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงวิชญาพร  มูลจันทร์ทา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงวิลาสินี  หริตวร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงศุภิสรา  กิติการอำพล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายสหัสรัฐ  พรหมศิริเดช โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสิรดา  แสงเมือง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายสิรวิชญ์  นาใจคง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงสิริกร  บัวลอย โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสิริกร  มีนิล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงสุกฤตา  กิจเจริญเสรี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงสุภนิชา  บุญแย้ม โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายสุภัคกร  โคมทอง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงหริดา  หริตวร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงอนุกูล  ละมูล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกษัมาพร  เรือนคำ โรงเรียนสายมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงกานต์ณิชา  อธิปัญญา โรงเรียนสายมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณดาพัณ  รอดแช่ม โรงเรียนสายมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายเทอดพงษ์  ผิวภูเขียว โรงเรียนสายมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายธนัชชา  โคกระบือ โรงเรียนสายมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพุธิตา  นิลเขียว โรงเรียนสายมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายภูธนิตย์  แสวงสุทธิ์ โรงเรียนสายมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายศุภเศรษฐ์  สินพรม โรงเรียนสายมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายถิรวัต  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนสายมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงทิพสุดา  นิลเขียว โรงเรียนสายมิตรศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนสายมิตรศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงปัณฑิตา  สกุลศักดิ์ โรงเรียนสายมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพุทธธิดา  แก้วขาว โรงเรียนสายมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม