รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนภา  แสงส่อง โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ป.4 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงนลินา  พุฒขวัญ โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ป.4 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงมาซีรา  บารู โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ป.4 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงนูรใบซูรา  ปาแว โรงเรียนบ้านมาลา ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายฟัยซา  วาเด็ง โรงเรียนบ้านมาลา ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายสุไลมาน  ปาแว โรงเรียนบ้านมาลา ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนัสรีน  อาแย โรงเรียนบ้านมาลา ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงนูรรูอีซัน  มะหะแซ โรงเรียนบ้านมาลา ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายบัสรี  ซามะ โรงเรียนบ้านมาลา ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงรุวัยดา  อาหวังกะจิ โรงเรียนบ้านมาลา ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กชายกฤษฎา  แซ่ลู่ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงซีรีน  ซียง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงซูวัยดา  ปาแว โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงตอยยีบะฮ์  อาดำ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงตั๊กวา  การือมอ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงตัสนีม  อายะมาโซ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทองบุตร โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธัญนี  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนภัสสร  อุทิศานนท์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายนัชมี  ประเสริฐดำ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนัฐฑฌา  โต๊ะยง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนูรไลลา  ริบิล โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนูรูลฮีลาล  ซา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงบัลกิส  ดูบี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงบัลกิส  สาหลำ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงบุชรอ  สะรี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปานิสรา  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายฝารุจ  รือสะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายพีรกานต์  ชอบจิต โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายฟาฎิล  สะอุ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงฟิรฮานาน  ดรอแม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายมุนินทร์  ภัทรกุลพิสุทธิ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายมูฮัมหมัดอากีล  ลีเม๊าะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายรัชชานนท์  บัวเกิด โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงรัตติกาล  คชสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายรัยยาน  ดอสอลี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายวายุพัฒน์  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายวิชัยยุทธ  บุญทักษิณกพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวิญาดา  ดาอิตำ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายศิวกร  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายหฤวัตร  ทองบุตร โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงอตีชา  ดาเด๊ะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงอัสมา  กูดู โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงอานา  ตอแลมา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอาฟีฟะห์  กะโด โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายอามาน  วาแวนิ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงฮัชมาอ์  สาและ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงฮุซนา  ดาหะตา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายกัมรูน  ลืบาน๊ะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงขวัญจิรา  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายเขมณัฐ  เจียระนัย โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงจัสมินทร์  แห่เหล็ม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายซัยฟุดดีน  มูฮัมมัด โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงซีรีน  สาเต๊าะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายญาณพัฒน์  ภัทรกุลพิสุทธิ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงญาณิศา  เปล่งงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายณัฐธกฤษณ์  เจ๊ะตา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายณัฐพงศ์  ภคพงศ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายธฤต  มีบุญลาภ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  ยะยือริ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงนูรอัยณีย์  บาหะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงนูร์อากีล่าฮ์  ลีเม๊าะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายเบ็ญจพงษ์  เรืองพูนวิทยา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงเบญญาภา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงเบญญาภา  ลีม๊ะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปัญธิกา  เคนงาม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปานรดา  จักราพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปุญญานันท์  เนตร์นิยม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงพรสินี  ทองคง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายฟาฏิล  ดารอฮิง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงฟาริน  กะลูแป โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงฟารีดา  หะยีดอเล๊าะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงภคพร  แจ้งเจษฏา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงมนัญชยา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอิส  แดเบาะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงโมนัย  บัวเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงรชนีกร  แซ่เตา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงรอฟีดะห์  บาฮา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงโรสฟาเดียร์  พึงพระ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายลัญจกร  ทองขวัญสุข โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เศษแอ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงวรัญญา  พานซ้าย โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายวิทวัส  ซียง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงศสิธร  ชัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายสิริกร  เวชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงสุพรรณิกาญจน์  เอี๋ยวสกุล โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงอธิชา  ยืนมาแต โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายอัซลัน  เจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงอัมภิกา  คุนาการ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงอามีร่า  ตาเยะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอารดา  มะสาลัง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงอิลฮัมร์  แวหะยี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายฮัยกัณต์  แวเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายฮานีฟ  การือมอ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายนภดล  ทรัพย์ประโยชน์ โรงเรียนบ้านจุโป ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สุขสถาพรชัย โรงเรียนบ้านจุโป ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกิรณา  แซ่เล่า โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายขัตติพงศ์  จันทวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงเขมจิรา  มณีโชติ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงจรรษะณัย  เชื่ยวชาญศิลป์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายณภัทร  ฟ้าอรุณ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เงาเรือง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แซ่แต้ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงณัฐนรี  ภิมาลย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงทอฝัน  อัครวรมาศ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงธนนันท์  ธนศิริสุข โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงบุณยานุช  แซ่หลี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายภูริต  ปริเปรมกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายรพีพัฒน์  อาดัม โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงวิภาวดี  ภคพงศ์พันธุ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายศรัญยพงศ์  เหล่าเจริญกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายสุขสันต์  แซ่จุง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงกรพินย์  แซ่ซ่ง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงจิราพัชร  โรจนรักษาวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงจีรนันท์  ไพโรจน์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงจุฬาคัมภีร์  เลิศลำยอง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวณัฎฐา  สุภาพ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยชนาภา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวณิชนันทน์  เจริญพรพิสุทธิ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงดวงกมล  แซ่ซี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายธนภัทร  มากอ้น โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงธัญชนก  บัวศรี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวนัทธ์ชนัน  เจะมิง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายนันทิพัฒน์  มารมย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงเบญจรัตน์  เลี้ยงพันธุ์เจริญ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงปานชีวา  รามแก้ว โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวพนิดา  แก้วทอง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวพรปวีณ์  ฟ้าอรุณ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สุขปักษา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงรัตมณี  บุรีศรี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงศิรินภา  วัฒนดำรงสวัสดิ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงศุภรัตน์  ลิปิการวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงสินินทรา  แซ่วื้อ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงสิริกานต์  หงษ์สี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงสุธาสินี  โทนะพันธุ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวสุพรรษา  แซ่จัน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงโสภิตนภา  ชุมนวล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงอภิลดา  ประเสริฐคงแก้ว โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงกมลวรรณ  เสถียรดิลก โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกล้าสิริ  เรือนสากล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คงอินทร์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงชนม์ภัททา  คุณโท โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายชากีร  สะอุ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงญนันทพร  นิลอ่อน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายณชภัสกร  หนูยวญ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณภัทร  พูนทอง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฎฐนันธ์  สุวรรณภุชงค์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐมน  ดิลกกาญจนมาลย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีอัดชา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายเตชัส  โสภโณวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายทักษ์ดนัย  รัชตเศรษฐกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายธันยธรณ์  ทองคำ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนารีพิทักษ์  มุสิกะศิริ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายปภาวิน  ภักดีรักษ์พงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปานกวิน  เวียงแก โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายปุลวัชร  เพ็ชรมณี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สวนจันทร์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงภัทรษอร  เลิศพิรุณ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายภูมินทร์  จริยาบูรณ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายวรัญชิต  แซ่ตั้ง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงวิรัลพัชร  พิริยโยธากุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายศุภกร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายศุภกฤต  เกษมมงคลพร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงศุภกานต์  พิภูพัชญ์ชา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงสิริยากร  ชูพันธ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายสุรินทัศน์  ทิราชีพ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอุชุกร  เลื่องภัทรภา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิตดวงฤทัย โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงกฤติมา  แซ่เล่า โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายกษิดิ์เดช  เทียมเมฆ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายคณิสร  อำไพรินทร์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายคริสตัล  แซ่เช่น โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงจัสมีน  สาเล็ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่ลี่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายจิรายุ  โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายฉันทวัฒน์  ฉันทจุลสินธุ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายณภัทร  เหล่าสัมพุทธะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ดิษยาธนเจษฎา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายณัฏฐ์  ภคพงศ์พันธุ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงณัฐฌา  แซ่หลี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายณัฐพัชร์  แสนสุขไพศาล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายธนพนธ์  ท่องไพศาล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงธัญชนก  ตั้งนิธิวัฒน์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงธีริศรา  เท่งประกิจ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงนูรดีน่า  เปาะโน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงเบญญาภา  นุคระอานนท์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายปฐมพงษ์  สุวรรณกูฏ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายปภิณวิทย์กร  โชตน์ธนานันต์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงปวริศา  กิจพรอนันต์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายปวเรศ  จิรวัฑฒโนวงศ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงปิ่นชนก  นกแก้ว โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงพนิตพิมพ์  สิริโชคชัยกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงพิชญา  บุรีศรี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายภานุวัฒน์  รื่นรมย์ถาวรสม โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายภูเบศ  แซ่หลี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายวงศธร  แซ่ซำ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงวรดา  แซ่ยุ้ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายวิษณุ  แซ่ชั้น โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่ลู่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายสิรวุฒิ  แซ่เจน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายอัซรอน  สะมะแอ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
203 นางสาวเกตทิตย์  เกิดหวังสกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงจิตติสุดา  บุตรชัย โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงจิรดา  ไสวโสภณ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายชินเว่ยปิง  แซ่ย่าง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงญารินดา  ศีลาทอง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงทิพรัตน์  แซ่เจา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงธนัชชา  มณีโชติ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงนภสร  แซ่มุ่ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงนุชรดี  อนุพันธ์สกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงบัณฑิตา  ฟุ้งนำเจริญทรัพย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวปภาวี  แซ่ซู โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นายปรัตถกร  แซ่เจา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงปัทมาพร  เวชวัฒนประเสริฐ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงเปมิกา  อัมพรวิวัฒน์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงมัฑริกา  ถีอาสนา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ม.1 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวรุจิรา  แซ่ไล่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  รองใจคำ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงศรินนี  ยอดดี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงศุภิสรา  กสิกรรมไพบูลย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ม.1 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวสุณิชา  แซ่ถัง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พรมมินทร์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงจินดาภา  แซ่เจน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีเตชะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนูรเดียร์นา  มะแซสะอิ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงประภาสิริ  แซ่ว่อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพิชชา  อัญชัญศรีชาติ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เลิศโชติชวลิต โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงวริศรา  รุ่งนิธิไพบูลย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงอนุสรา  กสิกรรมไพบูลย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงซาตีเราะห์  ดาเด๊ะ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงเดียนา  กอตอ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงนาสรีน  หาญณรงค์ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงนูรฮูดา  รอซะ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงฟาตีเมาะ  เจ๊ะยะ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงฟิรดาว  กอตอ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงสุวรรณณา  สาแม โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายอุมัร  อิมัม โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงนุรอัยนี่  ดือเระ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายมะสุเรน  ตาบาซา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายมูฮัมหมัดเภาซี  ดือมาลี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิต  ดือมาลี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงสุดา  จะทะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงจีน่า  โมีะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงนูรฮายาตี  บินตีมัดอีซา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงมายีอาร์  ตอกอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายซูการนัย  ดามาดา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงบุซรอ  กาเดร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงมัยซาเราะห์  ลีมะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงอูมัยรอฮ  กูวะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.5 คณิตประถม
252 นางสาวนิวาริน  คงสม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงราเฟีย  ขันสู้การ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายอะห์นัฟ  สาหะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บาราเฮง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงซากีนะห์  ซิติ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงซูไฟรอ  คาเด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนาเดีย  ตาบาซา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนาเดีย  มะมิง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสุลดา  สามัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.5 วิทย์ประถม