รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงซากีฟะห์  สามะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงซุลฟาห์  ซอรอเอะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงซูไรดา  เจ๊ะบือราเฮง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงซูวัยบ๊ะห์  อีแต โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงซูอาดะห์  สาและ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงญีลาณีย์  แวมะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงตักวา  ดีตรีเพชร โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงตัสนีม  มูซอ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนูรฟาฮาน่า  ดาโอะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนูรอันนี  สารอเอง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนูรฮานีฟา  สามะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนูรุลฟิรดาวซ์  ฮาแว โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงฟาเดีย  อาแวปูเตะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายมูฮัมหมัดนาอีม  หะยีสาอิ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายมูฮัมหมัดอิรฟาน  บูงอ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงราโมน่า  ยามา โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงอัสมาด  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอาซีซะห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงอาณียะห์  แวอาแซ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงซูรยานา  หะแวแฉะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงนัยลี  วาบา โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงนาอีม  มาลายา โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงนูรอัยนา  สารอเอง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงบายาน  แฮมา โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายมูฮัมมัดเซาะรีฟ  มะลี โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายมูฮัมหมัดนาอีม  ฮะซัน โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กชายมูฮำมัดเนาฟัล  หะยัสาอิ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงอานีล  แวเด็ง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงนะดา  การีดะ โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนิตัสนีม  มะเระ โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนิสริน  เด็งโด โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนูรฟิรมาณี  ซาเงาะ โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายมูฮัมหมัดซารีฟ  เจะแว โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายมูฮัมหมัดบุสตาน  สาลี โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงยัสมีน  ยีสาแม็ง โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายศิดดีกีน  หาแว โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอัลวานีย์  มะสะ โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงค้อยรุลนิซาอ์  เจะดาแม โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายซัลฟาร์  จันทร์แจ่มใส โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงญัจวาร์  มิงซู โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงนารีรัตน์  สามะอาลี โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงนินาเดียร์  สามะ โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงนูรดียาณาร์  ยูนุ โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงนูรอาซีละห์  นะซิ โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงนูรฮาซีฟา  นิคง โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายอับดุลฟาตะห์  สาและ โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงอิตมีอินนาน  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงซูไฮลา  เจ๊ะหลี โรงเรียนบ้านตือเบาะ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนูรีซา  ลงซา โรงเรียนบ้านตือเบาะ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนูรุลอามีนา  กาซอ โรงเรียนบ้านตือเบาะ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงฟาตีเมาะ  หะมะลง โรงเรียนบ้านตือเบาะ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายมูฮำหมัดซากิร  มามะ โรงเรียนบ้านตือเบาะ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายราอูฟ  ฮามิ โรงเรียนบ้านตือเบาะ ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายอาดือนัน  สาและ โรงเรียนบ้านตือเบาะ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายอิสมาแอล  ไสสากา โรงเรียนบ้านตือเบาะ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกานีตา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านตือเบาะ ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงซากีร๊ะ  มามะ โรงเรียนบ้านตือเบาะ ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงตัสนีม  อาบู โรงเรียนบ้านตือเบาะ ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนูรไลลา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านตือเบาะ ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนูรฮาฟีซาน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านตือเบาะ ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายมุตตากีน  เมาะแล โรงเรียนบ้านตือเบาะ ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงรุสมี  อาดำ โรงเรียนบ้านตือเบาะ ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงอาอีเสาะ  อีแต โรงเรียนบ้านตือเบาะ ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงจั๊ฟนี่ย์  สามะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงตัซนีม  ลอตง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนาอิฟณีย์  มะสีละ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงนูรดียา  ยูโซะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงฟารีดา  สาเเละ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงฟิรดาวส์  เจ๊ะฮะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายรุสฮาบีดีน  ยูโซะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายลุกมาน  วานิ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงวีด๊าด  อินทรทอง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายอาลิฟ  เบญอาวัน โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงฮัสนีย์  สีตีเลาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายฮาฟิซ  กาเซ็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายฮูวัยรีซีย์  กาหลง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 คณิตประถม
77 นางสาวซัลมี  ดือรานิง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงนาเดียร์  อาลี โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวนายูวา  มะเซ็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงนิซุลฟาร์  คาเดร์ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นางสาวมัรญาณีย์  สาและดิง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงรุสณานี  ซาอุ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวศิริมา  เม๊าะสนิ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายซัยดาร  สาและ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงดาเนียะฮ์  ดือเร๊ะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนัศรีน  ดอเลาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงนิบัซลาอ์  สือรี โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายฟัฮมานณ์  ยีเจะดือราแม โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงมัรดียะห์  สาและดิง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายมุคลิศ  สะตา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายมูฟีด  เปาะสา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอัซรีนา  โซะมะดะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงอาซูรา  ฮามะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอาอีซะฮ์  อิสฮาก โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายฮัสรูน  อาแว โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม