รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายคอยรูลมาลีกี  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงซาฮีดา  ดอรอแม โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงซีตีฮูดีญา  ดอกโศก โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงไซนับ  บือซา โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนูรูลนาตาชา  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงบิสมี  มือลี โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายลุกมัน  หะยีดิง โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายอนันต์  ดอแว โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอาวาติฟ  เจ๊ะนุ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกูสลินดา  รายอคาลี โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงคอลีเยาะ  บือซา โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงซากีรา  สะมะแอ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงนัสรีน  เจ๊ะเย็ง โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงนาซีบะ  เลาะมา โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงนิพาดีลา  หะยีดิง โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงนิฟาตีมา  เจ๊ะนะ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงนิรอยฮาน  ดอรอแม โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงนูรอาลียาอัยลีซา  นิสายู โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กชายฟากิฮ  วอลี โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงมูรณี  สาและ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายอิลฮาม  ดาโอ๊ะ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กชายซัมซุดดีน  อามะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงซาฟีรา  ยาเลง โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงซูรัยยา  แลรอซา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงซูไวบะห์  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงต่วนฮานีฟา  ตองม่อง โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนรูฮีดายะห์  มีนา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนัสริญ  ปะมะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงนินัศริน  หนิโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนินูรุลฟิตรี  ปูตะนิง โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนิฟาซียะห์  นิยอ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนิวีดาว  กาเซ็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนูณไอณี  กรีติง โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนูรซาบิลลา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนูรอัฟซาน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนูรไอณีย์  สามานะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนูรไอนี  กาเด โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนูรฮาฟีซัน  กาเด โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงฟาดียา  แมและ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงฟารีซัน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงฟิตรียา  มะอีลา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายมุสตากีม  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายมูฮัมหมัดอัมรี  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฮัม  เจ๊ะนะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายมูฮำหมัดฮัมดัม  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายยุสรี  นิบง โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายวันวัฟรี  กาเซ็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวาซิลา  มามุ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายวิลฎาณร์  ยาโกีะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงแวอันฟาล  กาเซ็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสีตีสูไลฮา  บาแย โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสุนิสา  อุดอ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงอวาติ๊ฟ  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายอับดุลรอฟุด  เจีะสาและ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอัสมานี  ดะบู โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงอาดีลา  ยะกี โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายอาลิฟ  สะอิ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงอิลมี  มะนอ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายชารีฟ  หะเก็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงซารีดา  ตาเละลีเยาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงซารีฟะห์  ซิระโก โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวซูไอลา  อีแต โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวซูไฮลา  มะเจ๊ะเง๊าะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงต่วนซีตีมาเรียม  โลบือราเฮง โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงตัสนีม  หะเก็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวนาซอฟะห์  มะแซ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวนาวาตี  เจ๊ะตู โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวนิรมล  บาเละ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงนูซีลา  ยา โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงนูรนาเดีย  ยะโกะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงนูรฟารีซา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงนูรฟิรดาว  เซ็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงนูรอัสลีนา  เจ๊ะฮะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวนูรอามาน  ดาโอะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงนูรอาลิซา  สือแม โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงนูรไอนี  ตูแกบือซี โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงนูรฮาซีกิม  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  มาลอบูงอ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  จูมะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงนูรฮูดา  เจ๊ะเตะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวพาวาส  มะเจ๊ะเงาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงฟิรฮายานา  รือสะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงมุมีนะห์  โซะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายมูฮัมหมัดซารีฟ  มะเจ๊ะเง๊าะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงวารีดา  ดอนิแม โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงสุไลนี  บือราเฮง โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงอัสมะ  ดือราแม โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงอาตีกะห์  เลาะและ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
90 นายอาหามัดไอซัด  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นางสาวฮาปีซัน  ยาโกีะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงฮูลัยฟะห์  มะแก โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงซูนีฟา  คาลี โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงนรูหะนาณ  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนัสริน  ลีเย๊าะมาวอ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนัสรีฟา  ทองคำ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนาซุฮา  กาเจ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายนาดีม  บาแย โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนุรมี  ยายา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงนูรฮากีมี  ราแดง โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  ซีรอมา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงบัลกีซ  ดอเลาะอาลี โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงฟาติน  มณีหิยา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงมารีอา  วาเลาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงรูวายดาร์  กาเซ็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายวิลดาน  สะอิ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสีตีฟาตีเมาะ  สีรอมา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสูวัยบะห์  มีดิง โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายอาดัม  ซีรอมา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายอาดัม  มาลอบูงอ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอานีตา  เลาะมาวา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอารีฟา  อีแต โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงอาอีซะห์  แดอีแต โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงฮานิส  มาน๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงฮานีฟ  โซะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายมัรกาน์  ตาเยะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายมูอัซซิน  หวังอีน โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายมูฮำหมัดอินซาน  สาและ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายลุกมาน  อารง โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงอาลิสา  ลอจิ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายซัยฟูดีน  นิกาเร็ง โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงนดา  แวนิ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายนาซูฮา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงนาเดีย  สาเร๊ะนุ๊ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงนูรูฆอซีอะห์  เจะหะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงนูฮัยด์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงโนรฟารีดา  หะลีมัช โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพัชรี  สามะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายมะตอฮา  อูมา โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายมูฮัมหมัดอิสรัน  มีดิง โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายอัฎฮา  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอาซียะห์  บาโหะวา โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอานาตี  อูตง โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอานีฟะห์  มาแต โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอานีฟา  เจะหะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอานีรา  ฮายีลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงอานีสะห์  สารีแปเราะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอาแอเสาะ  เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายกษิเดช  ปอสุวรรณ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายขจรเกียรติ  แพทย์ศรี โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงเขมจิรา  เอนกรัตน์ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายชนวี  ตั้งใจ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายชโยดม  แดงเอียด โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงช่อชฎา  สารวิทย์ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชุติมา  ทองผาเสาวภา โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงธนันชา  ชูไชย โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงน้ำเพชร  ยอดละเอียด โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยยาว โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปิยรัตน์  ศรีสุข โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายภูมิพัฒน์  จับจันทร์ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายภูวดล  คงสุวรรณ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงวิจิตรา  จับจันทร์ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงสินีนาาฏ  ศรีเกรียน โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสุชาดา  ศรีชัย โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายนิอากิฟ  บอตอ โรงเรียนบาโงสะโต ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  เปาะนิ โรงเรียนบาโงสะโต ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายบัดรุดดีน  ชา โรงเรียนบาโงสะโต ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงฟัตมี  วาเงาะ โรงเรียนบาโงสะโต ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายมูฮัมหมัดโซเฟียน  อูมา โรงเรียนบาโงสะโต ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายซิลมาน  ลาเต๊ะ โรงเรียนบาโงสะโต ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนาอิฟ  ตีงี โรงเรียนบาโงสะโต ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนิรฮัตสือลีนี  ปลูแว โรงเรียนบาโงสะโต ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนูรอัยดา  ตีงี โรงเรียนบาโงสะโต ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงนูรีฮัน  มะวี โรงเรียนบาโงสะโต ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายอับดุลวาริส  กาเซ็ง โรงเรียนบาโงสะโต ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายอามีร  แวมิง โรงเรียนบาโงสะโต ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายฮัมดาม  แมเร๊าะ โรงเรียนบาโงสะโต ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงซอลีฮะห์  บูรอแมง โรงเรียนบ้านสิโป ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงซาลียา  สะอิ โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงซูณีรา  เยาะแม โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงนูรอิลมี  ลอแม โรงเรียนบ้านสิโป ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงนูรฮาฟาติน  สาและ โรงเรียนบ้านสิโป ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  มะนอ โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงรุสณีตา  ดีนามอ โรงเรียนบ้านสิโป ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงอัซญาน  ปะดอ โรงเรียนบ้านสิโป ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายอับดุลการีม  หามะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายอัยดี  มะแซ โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงอัศลินดา  ฮะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงอาดีซะห์  แวอาลี โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงอาอีเซาะห์  แวสามะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอิบตีซัน  นิแล๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงฮุษณา  เจ๊ะดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายเจ๊ะซูรฟัน  กาโบะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชัซวานี  โต๊ะหน๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงซัลซาบีลาห์  ซาและ โรงเรียนบ้านสิโป ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายนัสรูน  ตาเละ โรงเรียนบ้านสิโป ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนุรฟาเดีย  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงฟาดีล๊ะห์  ปูเต๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงฟารีณี  หะยีบีดิง โรงเรียนบ้านสิโป ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงมูนีร  บือราเฮง โรงเรียนบ้านสิโป ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงรูซีรา  ลีตาเละ โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายอัสฟาง  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอามาณีย์  ซีนา โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายฮานีฟ  ต่วยบูละ โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายฆอซีบ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงซาฮีรา  มะสาและ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงนาซีฮา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงนุรอามารีซา  กะจิ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายฟุรกอน  เปาะดิง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายมะซัน  อีดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงมูซัมมิล  บินดือเลาะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายรอยญาณ  แหเหล๊าะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายสัยฟุดดีน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงอันนี  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายซัยฟูดดีน  บินมะลี โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงซามีเราะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงดียาละห์  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนูรอีมานี  มะเด็ง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงฟัรดา  มะยี โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงวีอาม  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายอัสมีร  มีนา โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอิบตีซาน  มาเย๊าะกาเซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงฮากีมะห์  ลาบอ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงฮานีฟา  ยามา โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงซุลฟา  ดือรามะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงณัฐรินทร์  ไชยเดช โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงนูรอีมาณี  ยะปะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงนูรอีมาน  สาเร๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงนูรฮาม  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงนูรุลอัฎฟาลร์  เจ๊ะและ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงมารีนิง  ยูโซีะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงวรนุช  อาแว โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงอาซาซา  สาแม โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายคอยวารี  หะยีดาลี โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงชลธิชา  อาแว โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงซาลีฮา  หาเก็ง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงซีตีอามีนะห์  มะเส็ง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงซูนีรา  เจ๊ะนิ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงตัสนี  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงนัสริน  แมหะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนัสรินทร์  เฮง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนิฟาเดียร์  ปัตนวงค์ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายนิสฟูรอมฎอน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงนุรอาตีกะห์  บีรู โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงนูรอัฟรีนา  อาแวกือจิ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงนูรอัยนี  อาแว โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงนูรอาฟามี  ซาแมยี โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงนูรอาวาฏีฟ  ยาการียา โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงนูรฮายาณีย์  วาแฉะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงฟัยโรส  เจ๊ะดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงฟาตีมะห์  บีรู โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงฟาอีซะห์  มะรือเสาะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  ดือราแม โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงยัสมีน  มะเร๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงรอกีเยาะ  ดูเล๊าะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงรอฮานา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงวัลอาดีญา  เจ๊ะนะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงวารดา  ต่วนสุหลง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงสีตีฮาสมะห์  หะยีดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายอนัซ  สาเร๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายอักรีมีน  เจ๊ะมามะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงอัสวานี  เตาะสาตู โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายอาฟัยต์  บองออาแซ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายอามาน  อาบู โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอามีเราะฮ์  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายอิมรอน  สาและ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงฮัสวานี  มะเยาะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงฮารีฟา  ใจกว้าง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงซิลมีย์  เจ๊ะฮามะ โรงเรียนบ้านริแง ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงนัจวาฟาตอนะห์  เฮงปียา โรงเรียนบ้านริแง ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงนูรซาฮีดะห์  ดอแว โรงเรียนบ้านริแง ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงนูรอีมาน  สาเหาะ โรงเรียนบ้านริแง ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงอัสมะห์  เจ๊ะดาแม โรงเรียนบ้านริแง ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงอิบตีซาม  บูละ โรงเรียนบ้านริแง ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงนันทัษพร  มะลี โรงเรียนบ้านริแง ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนูรฟาซีรา  สาเหาะ โรงเรียนบ้านริแง ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงนูรมี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านริแง ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายบูรฮัน  สาเหาะ โรงเรียนบ้านริแง ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงมาซีเตาะ  มีนา โรงเรียนบ้านริแง ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงมีนา  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านริแง ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายมูหามะ  ด๊ะหยี โรงเรียนบ้านริแง ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายมูฮำหมัดบัยฮากีม  เจ๊ะแอ โรงเรียนบ้านริแง ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงวีรดา  บาเห็ง โรงเรียนบ้านริแง ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอาฟีนี  เจ๊ะหลง โรงเรียนบ้านริแง ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายซอฟวาน  ปิตายะโซ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายนัสรูดีน  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงนูรฟัฎรีณีย์  มะและ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงนูรีฮัน  วาหะมะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายฟุรกอน  ลานง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายมะอารือฟัน  โก๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายมูฮัมหมัดฟัจรี  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาซัน  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายริฟอัตร  มะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายอัฟวัน  บาโด โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงนูรฟารีชา  มีเหาะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงนูรวัยดา  เจ๊ะดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงนูรูล  สาเมาะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายฟัครูดีน  สาและ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงฟารีฮัน  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายมูฮัมมัดนัศรี  ตีลี โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายมูฮัมหมัดฆอยรู  เจะแม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายอามัด  สาและ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายอิสรูนณ์  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายซอลาฮุดดีน  แวมะ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงซูฮัยนี  หะยีเจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงนาญะห์  เบญอาหมัดธีรกุล โรงเรียนบ้านโคก ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงนูรฮายะห์  หนิมะ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงฟิรดาวส์  มะดือเระ โรงเรียนบ้านโคก ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายมูฮัมมัดซาฟิด  มะสะ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายมูฮัมมัดดะฮัน  อาแว โรงเรียนบ้านโคก ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงแวฮานีซะห์  แมเราะ โรงเรียนบ้านโคก ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงสายธาร  ขุนรายา โรงเรียนบ้านโคก ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายอับดุลบากิร  หะยีสาและ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายอาริฟ  หะยีอาหะหมัด โรงเรียนบ้านโคก ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายฮัมมัดอามีรูลฟารฮาร  อาแว โรงเรียนบ้านโคก ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายฮาฟิซ  อาแว โรงเรียนบ้านโคก ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงซัมซียะห์  ดือราโอ๊ะ โรงเรียนบ้านโคก ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงซูรียานา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านโคก ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงนาซูฮะห์  บอดอ โรงเรียนบ้านโคก ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงนาซูฮา  เล๊าะแม โรงเรียนบ้านโคก ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงนาเดีย  ดอเลาะฮามะ โรงเรียนบ้านโคก ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงนูรไอซะห์  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านโคก ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  แมะเยาะ โรงเรียนบ้านโคก ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงมาซีเต๊าะ  แมะแนะ โรงเรียนบ้านโคก ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงมุสลีมะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านโคก ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงมุสลีมี  เจ๊ะโซะ โรงเรียนบ้านโคก ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายมูฮัมมัดอัยมาน  แยนะ โรงเรียนบ้านโคก ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงสีตีนูรอิสมาวาตี  เปาะจิ โรงเรียนบ้านโคก ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายอัลนิส  อาแว โรงเรียนบ้านโคก ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายอาคิวาส  ฮะ โรงเรียนบ้านโคก ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงอานาตาชา  สะแลแม โรงเรียนบ้านโคก ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงอาฟีฟ๊ะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านโคก ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายอายาตูเราะห์มาน  วานอ โรงเรียนบ้านโคก ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงอารีฟะห์  แมเราะ โรงเรียนบ้านโคก ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายอิดรีส  บากา โรงเรียนบ้านโคก ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงอุลฟะฮ  มิงยีนา โรงเรียนบ้านโคก ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงซูรียาณี  แมะแนะ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงซูลฟา  มะนิ โรงเรียนบ้านโคก ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงไซนี  อาแวยานิง โรงเรียนบ้านโคก ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายไซยิดอีรฟาน  เจะอุมา โรงเรียนบ้านโคก ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายตัสริ  เจ๊ะปิ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายนัสรัณย์  แวอาแซ โรงเรียนบ้านโคก ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงนัสริญดา  แวอาแซ โรงเรียนบ้านโคก ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงนัสรี  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านโคก ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงนูรฟามีซัน  แยนะ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพาตือมา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านโคก ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายมุคลิสห์  มะแซ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงมูรณีย์  ตาเยะ โรงเรียนบ้านโคก ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายมูฮำหมัดนากิบ  คอร์แด โรงเรียนบ้านโคก ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงรุสนานี  สาและ โรงเรียนบ้านโคก ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายสับรี  สาและ โรงเรียนบ้านโคก ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงสารีเฟาะห์ไมซาระห์  เจะอุมา โรงเรียนบ้านโคก ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายอับดุลมูฮัยมิน  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายอับดุลรอฟัด  วาดิง โรงเรียนบ้านโคก ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอามานี  แมะแนะ โรงเรียนบ้านโคก ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอาร์มีนะห์  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านโคก ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายอาลี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงฮานีซา  สามะ โรงเรียนบ้านโคก ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงซอลิฮะฮ์  สุหลง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงซัลวา  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงนายูวา  หะยีดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงนูรอัยปูตรี  ดะบู โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงนูรอารีนี  ลาเต๊ะบือริง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงนูรอีซะห์  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายมูฮัมหมัดฮัยกา  บือซา โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงอักมา  อาแว โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายอับดุลฮาฟิส  เปาะแต โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงอัสวานี  สะอารี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงอาดีลา  อับดุลเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงอาริสมี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงอาวาตีฟ  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงอิลฮัม  กาเด็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงฮูซัยฟะห์  สานิ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงนาอีหม๊ะ  ลีบี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงนูรดีนี  ดอแม โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงนูรมีย์  แบเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
367 นางสาวนูรอาซีกีม  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงฟาดีลา  สาและ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงฟิรนี  หะยีกาเล็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายมูฮัมหมัดไพศอล  วาเลาะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงรอสาดา  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงอลิษา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงอัสลีซา  หะยีดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายอาซูวัน  มะลี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายอามัน  มะทิเกาะปะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงซูลฟา  อารี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงดาเนียร์  เจ๊ะแล โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงนูรบิสมี  ดอนิแม โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงนูรอีมาน  เจ๊ะโด โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  ตาปู โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  หะยีสาและ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายฟุรกอน  หะยีกาเล็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงมูสลีฮะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายมูฮัมหมัดรอฮีมี  เปาะอาเด๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงยูรีฟา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงรูสณี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงศอฟียะห์  หะยีดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงอัยซ๊ะห์  แวจิ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายอัรฮัม  มะลี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายซาฟารีน  ดือราแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงซูฟีฮะห์  วาพา โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงซูไวบะห์  อับดุลเลาะห์ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายโซเฟียน  มะเส็ง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงไซนับ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงญัสนีตา  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายณัฐสวี  เจ๊ะแต โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กชายเตาฟิต  ดอแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงนูรไรดา  เจ๊ะสะนิ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงนูรอีมานนี  ดุเล๊าะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงนูรุลอีมาน  เจ๊ะแน โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงนูรุลฮูดาย์  มายิง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายบัยฮากี  ซาล๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงพาดีละห์  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายฟัรฮัน  เต๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายมูฮัมหมัดซูรฮัน  ดอสะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงลาตีฟะห์  สนิโช โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายลุตฟี  มะเส็ง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงอัซมีรา  ดือราแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงอัสมี  เจ๊ะเง๊าะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงอาซือมะห์  อับดุซซาลาม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายอาดัม  สะมะแอ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงอาดูรา  มากา โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงอาฟีนี  มะยีดิง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงอาวนี  บินยูโซะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงฮัยฟาอ์  อาแซ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงซาฟียะห์  แวดือราแม โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงซูไรดา  สูหลง โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงนูรซอบีฮะห์  ยาการียา โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายบิสมิล  กาเดร์ โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายเฟาซาน  ปะดอโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซาล  ดาโอะ โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายอัฟฟาน  บันสุรี โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงอัลวานี  ดือเย๊ะ โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงอัสนีตา  อูมา โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงอานิส  สะมะแอ โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงอามานีย์  อูมา โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงอามีนะห์  ปูเตะ โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงนัซรินทร์  แวมะ โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงนูรนาเดียร์  กูเวกามา โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงนูรฟาติน  สาระห์ โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงนูรอิสซาน  หะแว โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนูรฮัสลินดา  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงฟาตีหะห์  สะนิ โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาซัน  มะ โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายยุสรัน  เวาะหลง โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงวัสมีย์  มามุ โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายอับดุลฮากิม  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงอาซูรา  หะมะ โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงต่วนนูรอัสวานี  จายอ โรงเรียนบ้านตะโละ ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงนินาดียา  มะลารี โรงเรียนบ้านตะโละ ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงนูร์อีมาน  ดือราโพ โรงเรียนบ้านตะโละ ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงซูไมยะห์  สือแม โรงเรียนบ้านตะโละ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงนูรอีฟาณี  ดือราแม โรงเรียนบ้านตะโละ ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงอาซูวาห์  อูมา โรงเรียนบ้านตะโละ ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอารีดา  เจ๊ะมิ โรงเรียนบ้านตะโละ ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงอาอีซะห์  บินมะรือสะ โรงเรียนบ้านตะโละ ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกวิสรา  กองแก้ว โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายกูมูฮัยมิน  ลอมา โรงเรียนดารุสสาลาม ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงกูอัซนา  ลอมา โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงซอฟาวาตีย์  ดาแม โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงซัซวานี  อัลตอฮัรย์ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายซัซวาลย์  บินสะอิ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงซัลวาณี  มามะ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงซัลวาณี  อายูดายอ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงซามีน  ยือราเฮง โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงซุลฟา  สาเมาะ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงซุลฮีซาณี  มะเก โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงโซเฟีย  บือซา โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงณีสรนีย์  แวจิ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงนดา  ดอเล๊าะ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงนัสรีญา  ตะมิงมะ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายนาซอรี  แย โรงเรียนดารุสสาลาม ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายนาซอรี  แวดือราเซะ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงนินัซริน  หะยีแวสามะ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงนินาดา  แวนามะกัน โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงนิอัลลีฟะฮ์  ดอเลาะ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงนูรซาฮีดา  มูฮิ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงนูร์เดียนา  สาแล๊ะ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงนูรอัยน์  ดุลรอมัน โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงนูรอัยมี  เปาะซา โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  อาดำ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงนูรฮูดา  แอสะ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงนูรูลฟาติน  เจะมะ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงเนาว๊าฟ  ตำมา โรงเรียนดารุสสาลาม ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงโนรนาซีรา  สะแลแม โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายบีลาล  สามะ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงปาลิดา  ลาเตะ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงฟะฮ์มี  เลาะแม โรงเรียนดารุสสาลาม ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายฟัยรุซ  สาเล็ง โรงเรียนดารุสสาลาม ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายฟัยรุซ  หะยีอาแว โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงฟัรดา  สมะแอ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงฟาเดีย  เอียดตรง โรงเรียนดารุสสาลาม ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายฟาฮัด  เร็งมา โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงฟิตรีญา  หมาดมานัง โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายฟิรมาณ  ยูโซะ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงฟีรดาวน์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายมุมีน  อาแว โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  เบญจเศรษฐ์ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟ  แวฮามะ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงรอยมี  เลาะแม โรงเรียนดารุสสาลาม ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายริดวาน  หะยีอาแว โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงรุสดา  มือเก๊าะ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงวาซินีย์  สารี โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงอัรวีญา  ดิงปอ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงอาซาดุลลอฮ์  มะดาโอ๊ะ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายอาดิล  สีระโก โรงเรียนดารุสสาลาม ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายอาติฟ  มาหะ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายอานัส  วรรณาการ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงอาฟีนี  หะยีเจ๊ะอารง โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงอามานี  โดนุ๊ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงอามาลีนา  เสมอภพ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงอารีฟะห์  โด โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายอิฮลาม  หะยีเซะ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงอูลฟะห์  ยานยา โรงเรียนดารุสสาลาม ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงฮาซานี  ดงมูซอ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงฮูสนา  สะมะแอ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.2 คณิต ม.ต้น