รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกมนดนัย  วิชาหาญ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกรกฏ  เดชะคำภู โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกันติชา  แก้วนอก โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกิตติกา  อ่างทิพย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจารุวรรณ  โพธิสาราช โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจิณัฐตา  กะมะณี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจิดาพา  พรมกอง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายไชยฏุลา  ไชยนามน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัชชา  หนูทิพย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศิลาชัย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฐวุฒิ  สมปัก โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายทรงธรรม  อุจรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงทิพมนธา  นามบุรี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธนวัต  ขวัญนู โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธนัชชา  อุปสุ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายธันวา  โทพิลา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนรีธาร  พันตรา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนัฐณิชา  ถ้ำหิน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ภูเขาทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงบุษกร  โพธิชาติ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงปาณิศา  สุมามารย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปิ่นมณี  สินศิริ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพรพิชญ์ชา  บุญสิน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายพศวัต  รัตนสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพาขวัญ  จันทะคะมุด โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขจรฤทธิ์อนันต์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงเพชรนรินทร์  ไกยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายรวิช  กลิ่นบัว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงรัชนีกร  พลทะรักษา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงรินท์นิตา  จันทวี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายรุ่งตะวัน  หมั่นนิยม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวิรวรรณ  แสงเนตร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายศรัญญ์  ปล้องไม้ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงศิริญากรณ์  แก้วสาลี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายสรวิทย์  ออมสิน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสิริยากร  วงศ์ปุรเชษฐ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายอัครพล  ขยายวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอัญชลีญา  สาโสม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  สุริโย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายเอื้ออังกูร  ตั้งจิตต์มงคล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกนกพิชญ์  วามะสิงห์รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกนกวรรณ  ฝอยทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกมลฉัตร  ศรไชย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายกฤษฎิ์กวิน  สารพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกัญชพร  ผลดี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกันติชา  แก้วอร่าม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกุลธิดา  คำพานันท์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายเกษมสันต์  วิจิตรเชื้อ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงเขมิสรา  จันทรภักดี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงจันญา  ถวายมงคล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงจันทริษา  หมายเกื้อ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงจารุวรรณ  รูปแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงจิรภิญญา  นระมาตย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงจิรภิญญา  วงศ์ภูธร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงจิรัชฌา  รอดวิจิตร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงจิรัชญา  เย็นประโคน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงจิรัชประภา  สิทธิ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงจิราภา  นะภากุล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงจิราภา  บุญห่อ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ประสาทศรี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ดาทุมมา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงชนากานต์  ชุมนวล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงชรินรัตน์  วัฒนพานิชย์กุล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์เลื่อน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงชุติมา  สุบุญ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขันธ์บุตร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงณัฎฐ์หทัย  วีระทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณัฐฑิตา  กองแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณัฐณิชา  ริ้วทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายณัฐนนท์  ดีเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณัฐวรา  มาสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณิชกุล  นามแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณิชา  อมรชัยเลิศรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายธนวิทย์  แสนสมบัติ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายธนากร  สมดี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงธัญสุดา  ขันทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงธีร์จุฑา  พิมพาวัตร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงนภาพร  มาลัยสอน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงนฤมล  สวัสดิ์พงษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายนวพรรษ  บุญทวี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงนันทวดี  ฐิตินันท์สกุล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายนิธิกร  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงเนตรชนก  จิตรวิขาม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงบุณยวีย์  ภามาศ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงปริยิน  ศิริจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปวันรัตน์  บาทสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายปุญญภัทร  พากเพียร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปุณยาพร  เจริญยุทธ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายปุลพัชร์  แสงหิรัญ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพรนภา  นิลผาย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพรรณวดี  รูปพรม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพรรวินท์  แก้วบู่ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพลอยธิดา  โพธิ์ขาว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพัขริดา  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพันธุ์ทิพา  กองแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพิยดา  ไชยหงษ์คำ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงแพรวา  จำปาแพง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงภัทรธิดา  คำหลอม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายภูมิ  พิมพ์เพ็ง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงรสิกา  ศรีชาลี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงรักษ์ณมน  มั่นคง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงวรรณวิสา  พงษ์รัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงวันวิสา  พิลารัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงวันวิสา  หมั่นนิยม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงศรัณย์พร  ประคองพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ยืนยาว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงศรุตา  วันริโก โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงศุภกาญน์  ไพดี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงสมพร  มณฑา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงสวิตตา  กำแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสุทธิดา  อนุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสุปราณี  บุญนำ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชื่นตา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงสุภัทรา  มิผล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ศรีเอิบ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายอภิชัย  ตั้งศิริกุล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงอริสา  ทำสอาด โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญวัน โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงนิศารัตน์  วงษ์ชู โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายวสันต์  พันธบัตร โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายพิรุฬห์  คำงาม โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองเกลียว โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสุจิตรา  คำมา โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายอนันธนชัย  ธานี โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอารียา  คุณโคตร โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงกมลพรรณ  แซ่จึง โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงเกศริน  สุดชะฎา โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจิราพร  ภูติยา โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชญานิศ  บุญชาติ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงฐิติมา  หามทอง โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณัฐถพล  บัวศรี โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฐธิดา  นามกระโทก โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธิติวัฒน์  วงศ์ธาตุทอง โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชาย๊ธีรภัทร  กุลสุทธิชัย โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนิชรัตน์  บัวสอาด โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปนัดดา  แสวงศรี โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายปุณยวัจน์  ประเสริฐ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงผุสดี  คำสิน โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพรพิมล  สีหนาท โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพรรณปพร  พุทธา โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายรุ่งอนันต์  นาหล่ง โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายวรากรณ์  แซ่กัว โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  พงษ์สุนทร โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายวุฒิศักดิ์  ประสาทศรี โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสร้อยไพริน  อนุพัฒนกุล โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญใจรักษ์ โรงเรียนเวตวันวิทยา ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงคำ โรงเรียนเวตวันวิทยา ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงปุณปภัส  ชิ้นถาวร โรงเรียนเวตวันวิทยา ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงภิญทินีย์  ประทุมทอง โรงเรียนเวตวันวิทยา ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายรัฐพงษ์  แก้วถนัด โรงเรียนเวตวันวิทยา ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีรักษา โรงเรียนเวตวันวิทยา ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายศักดิ์ชัย  ประสานพวง โรงเรียนเวตวันวิทยา ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงศุภัชชา  สมมาลย์ โรงเรียนเวตวันวิทยา ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงสุชาดา  พาชื่น โรงเรียนเวตวันวิทยา ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ตะคำ โรงเรียนเวตวันวิทยา ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงอภิชญา  กระโทกนอก โรงเรียนเวตวันวิทยา ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงจิรัฐฏ์  เรือนใสแก้ว โรงเรียนเวตวันวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธัญธร  คำสุทธิ โรงเรียนเวตวันวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนภาพรรณ  พูลวาม โรงเรียนเวตวันวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปอแก้ว  พิโล โรงเรียนเวตวันวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงภัทราภรณ์  คำหาญ โรงเรียนเวตวันวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายวรวุฒิ  ผการัตน์ โรงเรียนเวตวันวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายวายุพรรณ  วรรณศรี โรงเรียนเวตวันวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอรุณวลัย  บุปผาเผ่า โรงเรียนเวตวันวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงกมลวรรณ  กิติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายณัฐชนน  บุญเจือ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงณิชกานต์  พิมชัย โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงธิรัตน์ดา  มุทุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงนริศรา่  ทุมมา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายปฏิพัทธ์  ลิ้มวงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงปาลิตา  สารพัฒ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงปุณณิศา  พละโย โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงพัชริดา  ทองคำใส โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงพิมพ์ประภา  ท่าหาญ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายภานุวิชญ์  แก้วทุมทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายวรเมธ  ถิ่นขาม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงวรัญญ์รัตน์  คำทา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงสุชาดา  อรุณศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงสุดารัตน์  อบมาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายอโนชา  เดชะคำภู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายเอื้ออานนท์  บุตรคำดี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงจิรัชญา  จันมา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงจุฬามณี  ไวโสภา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชญาดา  จำรัสกุล โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงชลธิดา  แสงสาย โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงญาณภา  พาเจริญ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณัฐชา  เครือคุณ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายทัศไนย  วงศ์มาเกษ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงทิพพาภรณ์  เกษร โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงธิดารัตน์  มุทุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธีรวรรณ  มณีภาค โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนภัสวรรณ  วรรณคำผุย โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนันทวรรณ  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปภินวิช  ประสมทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายปรีชา  สมปัญญา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายพณิชพล  เสาเวียง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ถ้มพร้อม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เทียบคุณ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงมลฤดี  ลองสำลี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวริศรา  นุชนารถ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายวัฒนา  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายศิวกร  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายศุภกร  อัคคปัสสา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายศุภากรณ์  มังคะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสรัลย์รัตน์  ชัยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงอนัญญา  คุ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอรวรรณ  เกษร โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอริสา  ปลูกเพชร โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายอินทัช  ศรีสุระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกัญญารัฐ  พระทัยกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงจรัญพร  วรรณโสภา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายจิรภัทร  หาบุดตะ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงชลธิชา  สายพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายชวลิต  สุขหอม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลเขตต์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายธนพล  พักวัน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงธนัญญา  พลเสน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายธีระวัฒน์  ศิริเทพ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงนัฐลดา  ไชยโชค โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงนิธิศนล  อรรคบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายภัทรเมธิน  เครือบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายภาณุวัฒน์  ลัดดา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายภูริพัฒน์  ต้นจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงรัตนาพร  ศรีคำมุล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงศกุนิศ  แก้วภักดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายศราวุธ  คำศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญสาง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงสุภาวิตา  บุญไว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงอนัญญา  จันปัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายอนันตชัย  บุญทรง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วแสง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายกฤษณพงษ์  ศรีเมือง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชาภักดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ผ่านวิเคราะห์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มิ่งจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชนิดาภา  เลินไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงชัญญานุช  วงศ์สุด โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณัฐศวรรณ  คำหล้า โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงดาณิมา  ทองเชื้อ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงทอฟ้า  เทศพานิชย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงทิพรัตน์  อ่อนศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธนวัฒน์  ไพรดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายนนทกร  แพนศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายนพชัย  สุริบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปราณปรียา  กลิ่นจันทน์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงปรินลมัย  สายโสภา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปริยากร  จันทร์ทรง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายปรีชา  ญารักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายพงศภัค  ศาลาแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายพีรพัฒน์  อินแผลง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงภัทรชรินทร์  กอคูณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายภาณุวัฒน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงภาวิณี  เข็มพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายเมธาสิทธิ์  วงค์แก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายรัชโยธิน  บุญไว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวรัญญา  ธรรมเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงวรัทยา  ใยอุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงศิริกานดา  โทพิลา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญทรง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสายน้ำ  สาลีคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสุธิชา  ประเสริฐสิน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสุภัชชา  เจริญพระ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสุมิตรา  ทิพเนตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสุลิตา  นามรักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงเสาวภา  ศรีกุลวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายอนุชิต  สุขหอม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายอนุรักษ์  ประดับวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอริศรา  หาญเชิงชัย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงอลิสา  ทรารมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายอาทิตย์  ชินโชติ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอาทิติยา  สีพลไกร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายเอกราช  ทองรอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกชกร  แก่นลา โรงเรียนบ้านโนน ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายกฤษฎา  จำปาเต็ม โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายก่อศักดิ์  วรสิงห์ โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายกิตติภพ  ทองเต็ม โรงเรียนบ้านโนน ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายกิตษกร  บุญส่ง โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายชัยพล  หลายเตื่อย โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายชัยพัฒน์  ตะนะสุข โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายชัยมงคล  อบอุ่น โรงเรียนบ้านโนน ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงชานิกานต์  ทิมาทัน โรงเรียนบ้านโนน ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงชุติมา  โมฬาศรี โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงฐานิกา  โคตะนนท์ โรงเรียนบ้านโนน ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงฐิตากร  แก้วนิยม โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายธนพล  อนุลุน โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายธนวัฒน์  แก่นมาลี โรงเรียนบ้านโนน ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายธนาวัฒน์  พิกุลทอง โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงธัญจิรา  อาะิโคตร โรงเรียนบ้านโนน ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงธัญพิชชา  ตะนะสุข โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงธิญาภรณ์  ศิริโท โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายธีรภัทร  มีศิริ โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายธีรสิทธิ์  คัดสันเทียะ โรงเรียนบ้านโนน ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายนพพล  โสรินทร์ โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายนันทกร  โงนเงิน โรงเรียนบ้านโนน ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงเนตรภัทร  วันทอง โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายบารมี  ศรีโกศล โรงเรียนบ้านโนน ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงบุรัตดา  กาเมือง โรงเรียนบ้านโนน ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เกษอุดม โรงเรียนบ้านโนน ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายปัญชญา  คำปัญญา โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงปุญญิสา  หนุ่ยโหน่ง โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เกษกันธร โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงพิมมาดา  สารเสนาะ โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายภรภัทร  สุวรรณ โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายมิ่งขวัญ  กาเมือง โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงรสสุคนธ์  สมอินทร์ โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีนวล โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงวิภาภรณ์  นาคำรอด โรงเรียนบ้านโนน ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายวุฒิกรณ์  บุญเททิม โรงเรียนบ้านโนน ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงศิริกาญดา  คำภาพร โรงเรียนบ้านโนน ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงสกาววรรณ  นรมาตย์ โรงเรียนบ้านโนน ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายสิริวากรณ์  ทองไสล โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรพันธ์ โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงสุมาลี  เจริมสิม โรงเรียนบ้านโนน ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายสุรสิทธิ์  สาระวงค์ โรงเรียนบ้านโนน ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงอนัญญา  ทิพย์คุณ โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายอนุชิต  สาระพันธ์ โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงอาภัสรา  ไชยจักร โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายธนาธิป  หมายมั่น โรงเรียนบ้านบัวเจริญ ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงกัลยา  บัวใหญ่ โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายนเรศ  เอกรักษา โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงปณิตา  ตามแต่รัมย์ โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงพิชญา  กำพุธ โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายสุรศักดิ์  ศิริสา โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายเอกวุฒิ  คำศรีสุข โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงขวัญจิรา  กุลบุญญา โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายชวัลวิทย์  โทบุดดี โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายธนิสร  ศิริจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายนคินทร์  ทาแหวะ โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายอภิสิทธิ์  สำพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายกิตตินันท์  กันตัด โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายณัฐวุฒิ  บรรณสี โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายนนทกร  ลอยหา โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงวรินทร์ณิภา  กำต้าว โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญกัณฑ์ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงอนุสรา  ประพาล โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายกลวัฒน์  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายกิตติพงษ์  จิตประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายขจรยศ  บุราชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงจตุรงค์  ถนอมบุตร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงชญานิน  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายชญานิน  สุอำพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายชนุดม  ภูธร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงชลิดาภรณ์  จันทราช โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายชิษณุพงษ์  ชนะกุล โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงชุติภา  โสระสาร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายณัชพล  ภูธร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายณัชพล  สนทะวิน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายดนัยณัฐ  พิบูล โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายดนัยยศ  สรจักร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงดารณีย์  อุตส่าห์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายทวีพล  จันทะนิตย์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายทินกร  ภูธร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายธนเทพ  โครตบุปผา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายธนวัฒน์  ตุละโก โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงนงนภัส  กัญญาพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงบัณฑิตา  วังคะฮาด โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงปิติศักดิ์  ระสิโน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงพรชนก  ไกรศรี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงพัชราภา  พวงจำปี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายพันณา  รัตน์สิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายเพชรภัทร  ปฐมธรรมิก โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงเพ็ญภาสสิษฐ  ปฐมธรรมิก โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงแพรวา  สาเลศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายภูวนัย  เลื่อมใส โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงมลฤดี  คำแพง โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายยศกร  เลิศนา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายรภัทร  สาเลศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายรักพงษ์  ทิวัน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายรัฐภูมิ  สิงห์คำ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงรินลดา  ภูธร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงรุ่งทิวา  พันธราช โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายวรเดช  กัญจนา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายวิชชากร  ถูกจิต โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงศรัณย์พร  วัฒนราษฎร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงศศิวิมล  วงศ์คำดี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายศิริเทพ  ธรรมคุณ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายศิวกร  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายสันติ  กัลยาณี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงสุจิตรา  พิทักษ์เขต โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงอนุภา  สุขเย็น โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงอารยา  อักษร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงเอมิกา  ทองศรี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.5 คณิตประถม
390 นางสาวกัลยา  คำเคนบ้ง โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายกิตติธัช  ทองศรี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.2 คณิต ม.ต้น
392 นายกิตตินันท์  สาเลส โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวขวัญจิรา  พรมวิชัย โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวจรินทร์ทิพย์  ภูธร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงจารุนันท์  วงษ์ทองดี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.2 คณิต ม.ต้น
396 นายชัยสมนึก  บรรดิษฐ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงฐิติมา  ต้นพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.2 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวธัญชนก  วิลา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
399 นางสาวนฤมล  คำแพง โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
400 นางสาวนฤมล  จันทะนิตย์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายนันทวุฒิ  พุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์ไสล โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.2 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวประกายดาว  เผยศิริ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวประภาพร  มาลัยลอย โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นายพงษ์ศธร  รัตนสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงพรทิพา  ศรีพรม โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.2 คณิต ม.ต้น
407 นางสาวพัชราภรณ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายพัฒนพงษ์  จันทะราช โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.2 คณิต ม.ต้น
409 นายพีรวัฒน์  วงศ์คำดี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นายภิญโญ  ศรีบุบผา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวมนัสนันท์  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายมนัสวี  ราชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.2 คณิต ม.ต้น
413 นางสาวมะลิสา  รัตนสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงมาติกา  สาทำโล โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.1 คณิต ม.ต้น
415 นางสาวรุ่งระวี  บุลา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายวทัญญู  จะโลนา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.2 คณิต ม.ต้น
417 นางสาววรันธร  วังคะฮาด โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นายวุฒิศักดิ์  สีมา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงศรุตา  ขุนอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงศิริญญา  ราชพลีสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.1 คณิต ม.ต้น
421 นายสวรรค์  ธรรมวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
422 นายสามารถ  บุราชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นายสิรดนัย  สุวรรณศรี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นางสาวสุชาวดี  ศรีสุทโธ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวสุดารัตน์  ขุนโยธี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นายอธิศ  มงคลกาล โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
427 นายอมรพล  คำมีภา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวอรัญญา  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวอสมาภรณ์  บุราชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นางสาวอักษราภัค  สุอำพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นางสาวอุษา  เลาะสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงณัฐนิช  จันทร์สวง โรงเรียนบ้านสร้างหอม ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ดวงมะณีย์ โรงเรียนบ้านสร้างหอม ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงดวงฤทัย  บุราชรินทร์ โรงเรียนบ้านสร้างหอม ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายอธิวัฒน์  โคตรบุปผา โรงเรียนบ้านสร้างหอม ป.5 วิทย์ประถม
436 นางสาวเกลวลิน  วันดี โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.3 คณิต ม.ต้น
437 นายขจิต  สุวรรณดี โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงจิรัชญา  สินสาตร โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงจุติพร  ไชยเศษ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายชนะชัย  จันทร์เหลือง โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายตุลวัตร  จันทะเจียด โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายธีรไนย  ศรีวิจารย์ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงนภัสนันท์  จันทะเจียด โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายบุญญาธิการ  เติมสุข โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงรัชณี  วันดี โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงรัญธิดา  ทายบุตร โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.2 คณิต ม.ต้น
447 นางสาวรัตน์ติกร  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  แก้วนิล โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายสมพล  จันทร์เหลือง โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.1 คณิต ม.ต้น
450 นางสาวสุจิตราพร  พรมตา โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายกฤษฎา  ชำนิกุล โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายจารุกิตติ์  บัวใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงจารุพันธ์  รูปชาติ โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงฐานิตา  มณีเนตร โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงณปภา  ใหญ่ล้ำ โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงเด่นนภา  คำเพียร โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงพรพิมล  ยาเคน โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงศรันช์รัตย์  แสงฉาย โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงศศิกานต์  แสงใส โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดุจดีแก้ว โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงจิรภิญญา  สาระศิลป โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงประวีณา  โคตรคันธา โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงปาริชาต  พรมมุณี โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  ศิริเวช โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายพิทักษ์ชัย  โคตรคันทา โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงภัทราวรรณ  สุทธิสา โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงรำไพ  ศาสตราชัย โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายสัชฌุกร  สาระมู โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงอารดา  ยะราช โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายชินวงศ์  บุญกว้าง โรงเรียนบ้านบก ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงทิพภากร  โคตรสุวรรณ โรงเรียนบ้านบก ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายพัทยา  ราไชย โรงเรียนบ้านบก ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงศุนิสา  มนึกคา โรงเรียนบ้านบก ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงกมลพิยดา  สวิล โรงเรียนบ้านบก ม.2 คณิต ม.ต้น
476 นางสาวกัญญาวีร์  จันทร์ส่อง โรงเรียนบ้านบก ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงกาญจนา  ศรีทอง โรงเรียนบ้านบก ม.1 คณิต ม.ต้น
478 นางสาวจันทร์นภา  มนึกคา โรงเรียนบ้านบก ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงจิราวรรณ  พรมจารีย์ โรงเรียนบ้านบก ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงชลลดา  คุริโน โรงเรียนบ้านบก ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงชุติมณฑน์  เพียรชัยสงค์สงค์ โรงเรียนบ้านบก ม.2 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวฐานิตา  สาโล โรงเรียนบ้านบก ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ม่วงโคกสูง โรงเรียนบ้านบก ม.1 คณิต ม.ต้น
484 นางสาวนภาลัย  กันจะนา โรงเรียนบ้านบก ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายปฏิภาณ  หาญสมุทร โรงเรียนบ้านบก ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงปนัดดา  โพธิวัติ โรงเรียนบ้านบก ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงประภาพิมพ์  ไชยสำแดง โรงเรียนบ้านบก ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงปราญชลี  บาลุน โรงเรียนบ้านบก ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงปรารถนา  พรานไพร โรงเรียนบ้านบก ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงปิ่นมณี  พละที โรงเรียนบ้านบก ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงปิยนุช  บาลุน โรงเรียนบ้านบก ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงปุณยาพร  บุญกว้าง โรงเรียนบ้านบก ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงพรชิตา  ดับพันพิศ โรงเรียนบ้านบก ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงพรไพลิน  ภูเงินทอง โรงเรียนบ้านบก ม.2 คณิต ม.ต้น
495 นางสาวพัทร์ธีรา  หงษ์ลอย โรงเรียนบ้านบก ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงภัณฑิรา  บัวบก โรงเรียนบ้านบก ม.2 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวมณีรัตน์  มนึกคา โรงเรียนบ้านบก ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นางสาวมาริสา  วงษาเคน โรงเรียนบ้านบก ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงลัดดา  คำจันทร์ โรงเรียนบ้านบก ม.1 คณิต ม.ต้น
500 นางสาววิไลพร  ศรีทอง โรงเรียนบ้านบก ม.3 คณิต ม.ต้น
501 นายศรายุทธ  จิตแก้ว โรงเรียนบ้านบก ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงศศิกานต์  ฤทธิสิงห์ โรงเรียนบ้านบก ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงศิริวรรณ  จันมลตรี โรงเรียนบ้านบก ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายสรสิช  จันทมาศ โรงเรียนบ้านบก ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงสุทธิดา  แย้มยิ้ม โรงเรียนบ้านบก ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงสุธัญญา  เทพประทุม โรงเรียนบ้านบก ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงสุภาพร  แก้วสุวสิงห์ โรงเรียนบ้านบก ม.2 คณิต ม.ต้น
508 นางสาวสุวดี  จันทรา โรงเรียนบ้านบก ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงอารยาพร  ล้านคำ โรงเรียนบ้านบก ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายเอนก  ดับพันพิศ โรงเรียนบ้านบก ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงกชกร  ฤทธิมาตร โรงเรียนบ้านบก ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงจารุณี  คำจันทร์ โรงเรียนบ้านบก ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายจิรวัชร  มนึกคา โรงเรียนบ้านบก ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายเจษฎา  พรบุญมี โรงเรียนบ้านบก ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงชมพูนุช  พละที โรงเรียนบ้านบก ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตแก้ว โรงเรียนบ้านบก ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายทวีศักดิ์  เก่งนอก โรงเรียนบ้านบก ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายทินกร  สรจักร โรงเรียนบ้านบก ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายธีรวัตร  โปร่งกลาง โรงเรียนบ้านบก ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายปิยะวัฒน์  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านบก ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงเพชรไพรี  จิตแก้ว โรงเรียนบ้านบก ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายวรรณศิริ  อุตพันธ์ โรงเรียนบ้านบก ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายศรชัย  สาโล โรงเรียนบ้านบก ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงศิริญญา  กิ่งก้าน โรงเรียนบ้านบก ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายเศรษฐา  พละที โรงเรียนบ้านบก ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงสร้อย  บุญเจริญ โรงเรียนบ้านบก ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงสุภาพร  หงษ์ลอย โรงเรียนบ้านบก ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายอนุภัทร  สรจักร โรงเรียนบ้านบก ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงอรัญญา  เทพประทุม โรงเรียนบ้านบก ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายอิทธิเชษฐ  นุสนธิ์ โรงเรียนบ้านบก ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายกฤติภพ  สีสาย โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สมรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงจิตราพร  เกตุศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงณัฐนิชา  บัวใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงยาตรา  บุดดาโจม โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์พวง โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงกมลพร  ชินรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงจุฑามาศ  บัวใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงฉันชนก  วงชาลี โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงประภาพร  จันแสง โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายมงคล  ศรีสังขาล โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงยูมิ  ฐานะ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงวิจิตรา  บุญสงค์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงศตพร  พลหาญ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงกชกร  ธิษาไชย โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงจุฑามาศ  หงษ์วิเศษ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงบัญฑิตาพร  ศรีคำ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพิมลพรรณ  เจริญไทย โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงรัตนากร  บุญมางำ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงศรัญย์พร  พลหาญ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงสไบทอง  ยุวพล โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงกรวิภา  วงษาเคน โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ทะระวงษา โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณประภา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงกวิสรา  มิ่งไชย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  พาวัง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงขนิษฐา  สิงห์สีทา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงจิตตพัสตร์  ประสมสาย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงจิราพร  นุสาโล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงจิราวรรณ  แสงใบ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงชุลีพร  ศรีมาฤทธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายณัฏฐากรณ์  ปราบชมภู โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงทักษวดี  บุญละเอียด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงธันยมัย  บุญกว้าง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายนฤนาถ  ขานอัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงปทิตตา  แจ้งจิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงปนัดดา  มะลิภา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงปพิชญา  แก้วโท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงประภาวดี  ริวงค์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงปวีณา  หอมหวล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงปารีณา  นิลศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  จะโลนา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญสาลี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงมโนชา  สุมา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงรินลดา  ทวีชาติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงลิปิการ์  บุญประสาร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายวสันต์  สุดา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายวุฒิชัย  สายเคน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงศศิธร  นนท์ศิริ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงศิรินภา  จำปาโพธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
581 เด็กหญิงศิริรัตน์  หาญชนะ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงสุธิกานต์  ทองบุปผา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงอภิญญา  วรรณา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงเกศกนก  ตั้งจิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงจันทร์จิรา  เจนจบ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงจารรี  สายทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงจิราพัชร  แสนแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายจีรพัฒน์  อูปคำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมโพด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงชนม์นิภา  ไชยบัวรินทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงฐิตินันท์  รักหาญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงณัฐชา  อินทร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงณัฐธิดา  จิตมหัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงณิชกานต์  ตอนสี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงดลพร  มะหัย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงดวงพร  ประสารสี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงทิพปภา  ฟองศิริ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
599 นางสาวนฤภร  ศรีภักดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายนัฐพงษ์  สุขมามอญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
601 นางสาวนันดร์สิตา  แก้วตา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.3 คณิต ม.ต้น
602 นางสาวนันทยา  สุริยะ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงปทุมรัตน์  ทันจิตร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงปรภาว์  สนั่นนารี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงพรพิมล  เรือนนา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงพิมชนก  อนิกุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงพิมพิไร  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายพุฒิพงศ์  แซ่โก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญสาลี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงภัทริดา  เสน่หา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงมัทนา  การะกาม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.3 คณิต ม.ต้น
612 นางสาวรวงข้าวไทย  ใจราช โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงรัชนีกร  บุญชิต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงรัชนีกรน์  สินศาสตร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมละเอียด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงรัตติภรณ์  ประทีป โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงรินภา  แก่นสิงห์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
618 นางสาวรุ่งนภา  อุวิทัต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.3 คณิต ม.ต้น
619 นางสาวรุ่งอรุณ  แผ่นทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นางสาววนิดา  สีสำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายวรเมธ  บัวใหญ่ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายวรัตถ์  สีอุดทา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงศรัญญา  ศาตสิน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงศิริวิมล  ศรีนิล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายสิทธิชัย  จันดก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงสิริพร  พุทธไธสง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงสิริยากร  สัตยากุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
628 นางสาวสุฐิตา  อุวิทัศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.3 คณิต ม.ต้น
629 นางสาวสุทัตตา  ภาณะรมย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.3 คณิต ม.ต้น
630 นางสาวสุนิตา  งามศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.3 คณิต ม.ต้น
631 นางสาวสุนิตา  จันทะเรียง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงสุพรรษา  นนพละ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงสุพรรษา  ร่มทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงสุพัฒชา  แสงฉาย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยนาท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
636 นางสาวอนัญญา  พะละที โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงอภัสรา  โมราษฎร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงอภิญกิตติญา  ทองสุทธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงอภิญญา  พุดพัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
640 นางสาวอัครณี  พุดพัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำหมั่น โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วกัญญา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงกมลชนก  คิดสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงกมลทิพย์  เเก้วนิล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงกมลลักษณ์  นิโส โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงกรรณิกา  บุญเพชร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายก้องกิดากร  นาคพินิจ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงค์ศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วตีนแท่น โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงกานต์ชนิตา  เพียะวงศ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พละที โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายกิตติพงษ์  ดอนกว้าง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายกิตติภพ  หนองหงอก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายกิตติศักดิ์  เสนามงคล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงเกวลี  กิ่งแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงแคทเทอร์เรีย  จันทะเกษ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงจิรภิญญา  ภาคะ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงจิราวรรณ  พลับเพลิง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงเจนสุดา  จันเพ็ญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงฉัตรีรัตน์  สุจริตกุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงชฎาพร  เกาะแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุปผา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงชนากาญณ์  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงชลดา  สรจักร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายชาญชัย  บุญสร้อย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงชาลินี  สาโล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แก้วดวงดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงฐิติยาพร  ประสาทกะสิกิจ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เมืองโครต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงณฐพร  บาดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายณวัฒน์  สิงหาธรรม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  หนูอินทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไชยนาท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายณัฐพดล  สุนันท์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงณัฐรดา  บุราชรินทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายณัฐวิธาน  พูลพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายณัฐสิทธิ์  กอบแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายดนุเดช  พืบูล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงดาราลักษณ์  ศรีใส โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงตะวัน  พรมสุวรรณ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงทักษพร  ทวีชาติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายธนกร  ศรีอภัย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายธนกร  โคตระศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายธนดล  สมสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายธนวัฒนื  อินคำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายธนวันต์  นนท์ศิริ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงธนิดา  จันทร์จิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงธนิตษา  พาเมือง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงธันยพร  บุญเนตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงธิดาพรธนทรัพย์  อุดมวรรณ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงธิดารัตน์  พูลทรัพย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงธีร์วรา  โคตรสุวรรณ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายธีรศักดิ์  สวิล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงนงนุช  พิมพ์กิจ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายนพพล  แก่นคำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายนพรัตน์  ทวี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงนฤมล  พลแสน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงนันทกันต์  เชื้อตาพระ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงนันทิการ์  ร่มทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงนิฐิญา  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงนิตยา  เเสงศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายบัญญวัต  นะราช โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายบัณฑัด  แซ่โก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงบุณฑริกา  อุ่นอ่อน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงบุณยวีร์  สภา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงปนัดดา  อุวิทัต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงประทานภรณ์  จักษุกรรฐ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงประภาพร  กิจกุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงประวีณา  สายสี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงปลูกขวัญ  ดวงใจ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงปวีณา  จันทะมาศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงปวีณา  พันภูงา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงปานตะวัน  ศิลายศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงปาริฉัตร  งานขยัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายปิยทัศน์  ทาเสมอ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายปิยวัฒน์  แสวงหา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายปิยะพงษ์  ดีไว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงปุญญิสา  แท่นทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กชายพงศ์ภรณ์  ปริวันตัง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงพรฐิมนต์  รวมแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงพรรณษา  กันตพลอัมพร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงพฤทธิพร  ศรีโท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงพักตร์พริ้ง  สารยศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงพัชริดา  บุบผา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงพิยดา  พัฒนา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายพีรพัฒน์  สาระขันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หนักแน่น โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงแพรวพราว  สัทนา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงภควดี  อุดมกรรณ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายภราดร  ประเสริฐ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีสวย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงภัทรวดี  สนิท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงภัทราวดี  จันดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายภีรมร  บรรทอน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายมงคลชัย  อำพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายมนตรี  กัญญามา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สาโล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงมุฑิตา  การะบุตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายยศพล  ภูติยา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายยุทธการ  สรจักร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงรวินันท์  สุขสม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีพุฒ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายรัฐภูมินทร์  คำผัส โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงรุ่งฤดี  แก้วดวงดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงลดาวัลย์  คุชิตา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงลดาวัลย์  สมันชาติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายวรกร  ทองส่ว่าง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงวริศรา  ศิลป์ชัย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายวันชนะ  ชุมเสน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงวิตติมา  เคนประจง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงวิภาดา  บัวใหญ่ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กชายวีรภาพ  กองพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายวีระชัย  มนตรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงแววเดือน  แวววิเชียร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงศศิประภา  ค้อชากุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงศศิวรรณ  โนนจันทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายศักดิ์ชัย  จันทร์เเจ้ง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงศิรินภา  หาญกล้า โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงศิริภาภรณ์  เสน่หา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายศิวกร  ชายผา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงศุภัทรตรา  จันทร์พวง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงศุภานัน  เถาวัลย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายสรชา  วงณะลา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงสโรชา  แสนทวีสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายสิทธินันท์  สาโส โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงสิรินดา  จันทะเกษ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงสุกัญญา  กัญญาธิ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงสุดาพร  แฝงระโคก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงสุปราณี  ยาดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงสุภัทรวดี  ขันทะโข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วสาลี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายสุเมฆ  อัศดร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายสุรปรีชา  คุริโน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงสุวรรณษา  ก่อสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงเหมือนฝัน  พรมสุวรรณ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายอนันต์  จันทะศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงอภิชญา  ทำละเอียด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายอภินันท์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายอภิรุจพล  บุญโชติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงอัญชลี  สีแสง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายอัฐพล  สมสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงอัยรดาพร  บุญกว้าง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงอินทุอร  อ้วนผิว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม