รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรภัทร์  ภิบาลวงษ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตภาส  ศรีสุวรรณภูมิ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ์ชัยเเสน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติคุณ  จันทป โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายเกียรติคุณ  โพธิ์เขียว โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีเนตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายชยานันท์  ราษฎรดี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายชลวิทย์  สิงห์แจ่ม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายชิษณพัทธ์  ภูวภาคิน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายณัฐวิธาน  ชูเเสง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายทีปกร  ถาเเก้ว โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธนพงษ์  ขุนทอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายธนภัทร  สายเชื้อ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธีรภัทร  ทิพย์อักษร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายธีรยุทธ  สุขใส โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนันท์นภัส  สิงห์แก้ว โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนารีรัตน์  ดอกดวง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนิศารัตน์  คงนิล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปวีณ์นุช  วิชาดี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายเปรมปกรณ์  ชูหา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพรรณวรท  โคตรวงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพิชชาภา  ไชยรัตน์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพิชญาพร  ศรีเสริม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพิสุทธิ์สินีย์  ท้าวด่อน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพีระดา  สีราช โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายเพชญเกล้า  จำปารัตน์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายภัทรโกศล  มูลหา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงมัลลิกา  บุปผาวงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงรัตติกาล  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงรินรดา  ขยันการ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงวรดา  เจริญพันธ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวิชญาพร  นันทบุตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยพันธ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายสรยุทธ  บัวทอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายสรวิศ  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายสิปปะ  แสนบุญ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายอมรเทพ  สมบัติ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอรฤทัย  ด้วงทอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอัมพุชินี  สายราช โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอารีรัตน์  ชูช่วย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกนกรดา  อุ่นจันทร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกมลชนก  พงศ์จินดารัศมี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกัญชพร  ผาลา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กชายกานต์กวี  ทองคู่ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายเกียรติวิสุทธิ์  พิมพ์ชาย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงเจนจิรา  บุญครอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายชโนทัย  ใจบุญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายชวกร  นวลเนตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คณาพันธ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงชุติกานต์  บังศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายชุติพนธ์  ชิณโชติ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายโชฏิญา  เพลพกุล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายญาณวรรธน์  อดิศัยเดชรินทร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงณกมล  มุลคุตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงณชนก  ตุละภิพาก โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงณภัทร  ปัสสามั่น โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงณัฏฐาพิชญา  ทองสิงหา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ทองสลับ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงณัฐณิชา  ครองยุติ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูสิน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงณัฐนรี  พินิจชัย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายณัฐพงศ์  ศิริวงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ดำรงสกุลวงษ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงณิชานันทน์  ครุทธมงคล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงณิชาภา  มุ่งหมาย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงดาริน  ประจญยุทธ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงเตชินี  แสงงาม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายธนกฤต  คนหาญ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายธนพงษ์พล  เขียวสด โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายธนภัทร  พละศักดฺิ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายธัชนนท์  ชาญชิตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงธัญจิรา  บุญรินทร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงธีราพร  มวลสุข โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายนนทวัตร  จูมสิมมา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงนวพร  กองแก้ว โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงนัทธมน  กลิ่นบุญ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  จัยสิน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายบดินทร์  แสนโคตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงประกายแก้ว  หงษ์ศิริ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงปริชญา  พาประจง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงปริยานุช  การกล้า โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงปวริศา  บุญอุ้ม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงปวีณ์สุชา  เต็มดวง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปัญญดา  แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญชาลี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปานวาด  ภาระหอม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปุญญรัศม์  ศรีมันตะ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปุณญาภา  เวียงนนท์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายพงศธร  ดุจดา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพณิชนาฎ  พระฮึด โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพรปวีณ์  ดอกพุฒธนะพงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายพฤกษ์  แสงใย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายพฤฒิพงศ์  พวงจันทึก โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายพัทธดนย์  โสมา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายพันเนตร์  เย็นนัมย์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายพิชชากร  ทองกัน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพิชชาพร  ผกาลา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายพิชญศรุฒน์  ปัดสาคำ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพิชญาภา  นาเจริญ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายพิชเญศ  เคนคำบ้ง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายพีรภาส  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พานิชกุล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงภัทธิรา  บรรพตะธิ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายภัทรดนัย  พิมพ์สาร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงภัทรธิดา  พวงงอก โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงภัทรปภา  เลิศยิ่งดี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงภัทราพร  ดวงมาลา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายภูกวินทร์  เนินสนิท โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายภูริพัฒน์  ลบบำรุง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงรวินทร์ภัค  ศักดิ์ธนวัฒน์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายราชนาวี  สุโภภาค โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายราชพฤกษ์  โพธารินทร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงฤทัยภัทร  ผ่องศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงลักษมี  จันคุณ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงวงศ์พลอย  รังษีกาญจน์ส่อง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงวริศรา  เทศนา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงวาสนา  อารีย์เอื้อ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวิชญาดา  ทรัพย์สิน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงวิภวานี  พุทธวัน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงวิมลศิริ  จันมาทูล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงวีรวดี  ทาระศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายวีรินทร์  แก้วประกอบ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงศิรประภา  น้อยวรรณะ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายศิระ  แก้ววงษ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงศิวกานต์  นุ่มฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายศุภกร  ปรารมย์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายศุภกร  สัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงศุภนุช  ถนอมวงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงศุภาพิญ์  ทัดเทียม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสุขศิริ  เหลืองงาม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงสุภัคต์ชฏา  ปวะภูโต โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงสุภาวีร์  ชอบเสียง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายองครักษ์  สีมาคำ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอภิชญา  บัวเวช โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอรอินทร์  เจญอรัญ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงอริศรา  ชัยศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอสมาภรณ์  ชมชัย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอินทัชพร  บุระสี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงอิศราภรณ์  เพ็ชรพงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายทวีรวิชญ์  เครือมาศ โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายทศพล  ไชยทอง โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธันยพร  บัวพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายนิตตกร  ดำริห์ โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายปิยะวัฒน์  บุราเลข โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายพงพิพัฒน์  พุทธาธรรม โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายพิทยาธร  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงศิรภัสสร  ขวัญนู โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายอภิมุข  ป้อมอาสา โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายอภิวัฒน์  สีลาพา โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายอมร  สิมพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายธนวัฒน์  สีลา โรงเรียนบ้านโนนแดง ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายธีรเมธ  บุญไพโรจน์ โรงเรียนบ้านโนนแดง ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายพัชรพล  ใจใส โรงเรียนบ้านโนนแดง ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงศิริภัสสร  พลอำนวย โรงเรียนบ้านโนนแดง ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงสุภัสสร  ทวามั่น โรงเรียนบ้านโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชลิตา  วิมลรักษา โรงเรียนบ้านหินแห่ ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงปณิดา  พรมสุ โรงเรียนบ้านหินแห่ ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  พุทธานี โรงเรียนบ้านหินแห่ ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายสันติ  แก้วคูณ โรงเรียนบ้านหินแห่ ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงณภัชชา  ขันธวิชัย โรงเรียนบ้านแก่งโดม ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายธนกร  กวนหลวง โรงเรียนบ้านแก่งโดม ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายนัณธวัฒน์  พวงศรี โรงเรียนบ้านแก่งโดม ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายสรวิศ  มีกุศล โรงเรียนบ้านแก่งโดม ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงนพรัตน์  จันทร์ลา โรงเรียนบ้านแก่งโดม ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ผลาเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งโดม ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงสุธิดา  บุญพุธ โรงเรียนบ้านแก่งโดม ป.6 วิทย์ประถม