รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  เส โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตานนท์  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลาตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกิรินท์  วงศ์เพชรชารัต โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเกวลิน  เกษร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  พรหมลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายคุณานนต์  เสระทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ผลชุม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ดวงหม่อง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงฉัตรมณ  บรรพตะธิ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชญาดา  ดวงคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชญาดา  สมศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายชญานนท์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายชนาธิป  บวรแสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายชยพล  สุระพร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชัยรัมภา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายชาญวิทย์  พรมภักดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายไชยวัฒน์  บุญจวบ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงญชิฎา  ใบแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงญาณดา  อัครภาชื่นสกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายฐาปกรณ์  วรรณปะถา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายฐิตากร  วงศ์โสภา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงฐิติวรดา  อรุณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายณฐวัฒน์  คำทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณปภัสร  ขวัญคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฏฐพัชร์  พรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐกรณ์  บัวคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐชญา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐพัชร์  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงเต็มสิริฉาย  สอนเรียง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทร์ผอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายธนกฤต  วรรณพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธนเดช  หาสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายธนภัทร  มุงเฟีย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธนัชญา  นนทสิน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธนัญชนก  ชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธนิตรามณี  สุวรรรกูฎ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายธรรศสนัยศ์  พันธ์แสง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงธัญชนก  สีแสด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายธานน  พงษ์อุดม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธารณ์ธิชณ์  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายธีร์ปพน  พันธ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนภัสกร  ประดา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายนราธิป  นาจาน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายนัฐพฤกษ์  พรหมดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายบัลลังก์  ขลุ่ยแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงบุณยาพร  มีมาก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปฑิตตา  สีสาสีมา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปทิตตา  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปพิชญา  ดีมาก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายปภิณวิช  จำรูญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงประณัฐดา  เยื่อใย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงประภัสสร  พันธ์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงประภาพร  ลือเดช โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปรานธิดา  ศรีบุระ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพรรัตน์  วันดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายพัชรพล  ทนงค์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายพัชรพล  ทรายมูล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพันธ์ธีรา  ทองเหลือง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพาขวัญ  ปิ่นอนันต์สกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพิรญาณ์  เล็กสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  สีมา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายพิสิษฐ์  สมสาร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพีรยา  สมานทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงภษมน  เปรยะโพธิเดชะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงภัทรปภา  จันทกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุระสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายภิรวัฒน์  ปิ่นถาวรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายภูบดี  ทองมี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายภูวดล  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงมนัญชยา  จันทร์เติม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายรพีภัทร  ภักดีการ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายรัฐภาค  สุขคุ้ม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงวนัชพร  บุญสูง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงวรันธร  พละพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงวิชญาดา  เบ้าเงิน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงวิภาวี  ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายวุฒินันท์  หวังดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงศศินันท์  สุดโคตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายศาสตราวุธ  สันติวิชัยกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายสกนธ์ธีร์  ดาลาด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสไบทิพย์  ทองเกิด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสาวิตรี  บุญวัง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายสิริโชติ  เทพอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสุทธิดา  พักพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงสุธัญญา  มาลัย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงสุนิตา  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงสุพิชญา  หงษ์หา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายเสกสรรค์  ริมทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงเสาวภาคย์  ดอกคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายอนุชิต  แก้วอุดร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายอภิรักษ์  พันธ์ุเสือ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายอภิวัฒน์  ประสารแสง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงอมรรัตน์  รัตนรักษ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายอันดามัน  วิเศษชาติ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอาทิตยา  สายสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายอาทิตย์  ผลาเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงอาภาสิริ  เลิศแล้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงกนกเนตร  ประดา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุมพล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกฤษณพล  ศรีสุวอ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกัญญาภัค  สงวนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกานต์สินี  ศรีเวียง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกิตติญา  อุดด้วง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกิริยาภรณ์  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงเกวลิน  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงขิมชนก  พึ่งตัว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายจักรกฤษ  กอทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงจิรบูรณ์  ปิตาระเต โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายจิรโรจน์  จอมใจ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชไมพร  แก้วกัญญา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชวัลรัตน์  เรือนเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชาคริยา  พลบุบผา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายชินกร  จันทร์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คำมะนาถ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฏฐกัญญา  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ขวัญคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฐกมล  คำมูล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัฐกมล  วันตุ้ม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงษาเกษ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายณัฐดนัย  บุญเทา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณิชชา  จันทกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณิชารีย์  วันดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายทักษ์ดนัย  นวลศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธนภูมิ  มุ่งพิงกลาง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายธนเมศฐ์  รุ่งสิทธิ์ศรีกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายธนวิชญ์  สาระคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงธมนันท์  ทองเกิด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายธฤต  ธรรมรส โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นามวา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายธีรวัต  ศิริมูล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงนนทรินี  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนรวรกรพรรณ  ยองใย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายนัฐวัชร  คูณภาค โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงนันทวิไล  อุรา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงนิสสราณี  คงสี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงเนตรนภิศ  สุชิลา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงบัณฑิตา  มะละปัทธิ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายปฐมพร  ไชยบัวรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บัวคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายปรเวศ  บุญเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เฌอมะนา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทะวัน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปิยธิดา  ตั้งพิบูลชัย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปุณยวีร์  เมอมะนา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพรธิดา  มุงคุณดา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายพลวัต  โคตรมนตรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพัชราภา  สาระพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ทีฆกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าแค โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายเพชรฉัตรา  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงไพลิน  หลักบุญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายภัทรดนัย  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงภัทรวดี  สุระสาย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงภัทรอร  ผิวศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงภัทราวดี  ทาระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายภูนิกร  ดีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงมินตรา  พุดไทย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายรัฐภูมิ  สุนทรคล้อย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงรุจิรัตน์  ล้อมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายวรกร  บรรหารบุตราไชย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวรปภา  จันทกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์คำดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายวรัญญู  โกศัลวิตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายวิทิต  ราชาธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงศศิธร  บุดดาเพศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงศิรนุช  บุญรอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงศิริกัลยา  แสนพินิจ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงศิลาธาร  เนื้ออ่อน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายสกุลวัฒน์  บานยา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสุชาวดี  เหล่าแค โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสุพิชญา  ตั้งการกิจ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงสุพิชญา  พันธ์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงสุพีลา  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงหทัยภัทร  ประดา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอณิชนันท์  จันพิรัก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายอธิษฐ์  ทองย้อย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงอภิชญา  เพียภูเขียว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงอภิญญา  ตั้งสืบพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายอภิลักษณ์  หลักดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายอภิวัฒน์  อุทุม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงอริตา  บัวใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอัญธิกา  วงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอัธภิญญา  ฟางคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอาทิตยา  มะณีสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายอิทธิกร  อ่อนผิว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอิสรีย์  บุตรศิริวงค์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณณิชา  วงศ์ขัน โรงเรียนบ้านหนองห้าง ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิเศษโวหาร โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายกิติศักดิ์  ศุขรักษ์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงเกษิณี  พรทิพย์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงจินติราภา  เรืออาจ โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายถิรวุฒิ  บัวงาม โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีจันดา โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงธิติมา  พุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงนพวรรณ  บัวคำ โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงประกายดาว  หัสดี โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงปิยาภัสร์  จรูญเพ็ญ โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ช่ออ่อน โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วันทาสุข โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 คณิตประถม
204 นางสาวจิราภรณ์  บุญชม โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อ่อนจันทร์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงญาสุมินทร์  โยธานันท์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายธรณิศวร์  พรทิพย์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงเปรมวดี  ปัตไตร โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงมุกดา  พรมพิลา โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.1 คณิต ม.ต้น
210 นางสาววรรณภา  ชาวตระการ โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงวิชญาดา  อ่อนจันทร์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.2 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวสวิทตา  บั้งทอง โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายสิทธิพล  กอแก้ว โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.2 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวสุณิศา  เกมิโย โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวอรนรินทร์  ประสงค์ดี โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฉัตรวิไล โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลาภมูล โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายชญานน  หันณรงค์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายปรเมษฐ์  เจิมงามพริ้ง โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายรัฐติกานต์  มงคล โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวรรณิศา  เหลื่อมรัตน์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายวัชรชัย  ทองสว่าง โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายศรายุทธ  มิตรมาตร์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายศุภเลิศ  นนท์ศิริ โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายศุภัช  การะปักษ์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงสุภาพร  นีระพุฒ โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอรพรรณ  จันทะภา โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายชโรธร  บุญช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงชลชนก  สุขเต็มดี โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ม.2 คณิต ม.ต้น
230 นางสาวธนัชพร  วิริยะภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีบุระ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงพิยาภรณ์  วงศ์เจียม โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงอริสญาภา  ทองพา โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ม.3 คณิต ม.ต้น