รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  พิพัฒน์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญจนพร  สุวรรณกูฏ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิลาวัลย์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกิตติกานต์  ทองพันชั่ง โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกิตติพัศ  คำนาม โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายขันติชัย  ธานี โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจรรยพร  มะณีเรือง โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจินดาพร  หมูนหมาย โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุษดี โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชนวรรณ  ดรุณพันธ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายไชยวัฒน์  อ่อนเขียว โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฏฐินี  บุดตะโคตร โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐชยา  กาหา โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฐธิดา  หาระสาร โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฐวัฒน์  กองพล โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงทิพย์ประภา  หลายภา โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายธนกร  ยุทธภิญโญ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายธนชาติ  สายสิทธิ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายธนวัฒน์  สุมาตย์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธัญวรรณ  ดวงศรี โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธันยพร  โลมรัตน์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายธีรภัทร  บัวศรี โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายธีรภัทร  วงค์ใหญ่ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายนรัตถภูมิ  เนื้ออ่อน โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนันธิกา  นนทกุล โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายบัณฑิตา  คนล่ำ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเบญจวรรณ  สืบเชื้อ โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิงสีทา โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุญมาปัด โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปรียาภรณ์  วันทา โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปวารตรีรัตน์  แสงฉาย โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปิ่นรัตน์  ท่วงที โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปิยฉัตร  ยิ่งยง โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายปุณยวัฒน์  ชายแก้ว โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายพฤทธิพร  เงาแจ้ง โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายพัชรพล  จารุตัน โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพุทธรักษา  ธิอินทร์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงแพรวา  เทียมทัด โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงมะลิรัก  พลสวัสดิ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงเมลานีว์  อุนานันทพงศ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายยศภัทร  เยาวะศรี โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายรัชชานนท์  ยลไชย โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงรัชนี  เจือบุญ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายเรืองชัย  เรืองแสน โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงฤทัยชนก  ชาลี โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวรดา  อินทร์ตา โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวรัญญา  รูปแกะ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงศุภนัฎฐ์  พัฒนะดำรงค์ชัย โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสุคนธวา  สุดหล้า โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสุจิตรา  ทัศบุตร โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสุทิดา  ตลบหอม โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสุพัชเวช  เพชราเวช โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงสุภิเพ็ญพร  อิทธิสกุลชร โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงหทัยชนก  บุญมี โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายอนรรมชัย  พงษ์พิลา โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายอภิเชษฐ์  ชารี โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงอภิญญา  อมตะเวทิน โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงอมรรัตน์  คำวัน โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงอรจิรา  หินนาค โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายอัษฏาวุธ  วงษ์งาม โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงอ้ายอิ่ง  ซู โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกมลชนก  แสนทวีสุข โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกรรณิการ์  แดนดี โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกัญชนก  วิเศษชลธาร โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทะวารี โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แพงคำ โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พันธ์ตา โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ยวงมณี โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายกันตวิชญ์  สีเทา โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกัลยาภรณ์  เทพพินิจ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายกิตติ  ทองผาย โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายกิตติธร  กัญญาบัตร โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ตันแก้ว โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ศิริราช โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงแก้วกัลยา  จันทรา โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายจตุพร  วงค์มั้น โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงจิดาภา  แพงจ่าย โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจิตติภัทร  เครืองาม โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงจิระนันท์  ศรัทธาพันธ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงจิรัชญา  สีสำรวม โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงจิรัชญา  โพนแก่น โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงจิราพร  วงศ์ทอง โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มาลัย โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงฉัตรมณี  นวลพงษ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  หลุยบุญเริง โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงชรัมพร  กอบเกื้อ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชรินรัตน์  มาสู่ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายชุตินันท์  บุตรศรี โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงฌานิดาภรณ์  เรืองแสน โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณัชญาดา  ปัญญา โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
91 นายณัฏฐดนย์  ทุนมาก โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำศรีสุข โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณัฐชยา  สีสุวะ โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงณัฐทิชา  หวานฉ่ำ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณัฐธิดา  โภคทรัพย์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณัฐวิภา  พันโย โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงดาราธิป  ปูคะภาค โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงทักษิณา  ประกอบผล โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายธนกฤต  องษา โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายธนกฤต  เยาวศรี โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงธนภรณ์  ทรงดวงดี โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงธมลวรรณ  ถายะพิงค์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธัญวรัตม์  บุตรโท โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงธาราทิพย์  ไชยพิเศษ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงนรมน  จงสูงเนิน โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงนันทนา  เทียมทัด โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายนันธวุฒ  ครุณพันธ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนิชฌาวัลย์  พลศรี โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงนิตยา  คู่แก้ว โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงนิศากานต์  สุดศรี โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายบวร  ลานนท์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงบัณฑิตา  ดาลัย โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงบุญญากานต์  สุราโพธิ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงบุญยานุช  คงทน โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วารัพัฒน์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงประภาวดี  พรมจันทร์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงปรายญารัตน์  ล้วนคัด โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายปรินทร  วรสาร โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายปวรปรัชญ์  สุพรม โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปิยะธิดา  อุ้ยโพนทอง โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปุญญิสา  ชมตันติ โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพรธีรา  พรวิเศษศิริกุล โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพวงชมภู  ธรรมวงษ์ศรี โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพัชราภา  มะหิน โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพัฑฒิดา  อุ้ยโพนทอง โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายพันเทพ  ประสาน โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงพาวิดา  แสงตา โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพิชญธิดา  โนนทิง โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพิมผกา  เพิ่มพาม โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายพีรพัฒน์  ทับทิมใส โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงแพรพิไล  หลายภา โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงฟาริตา  วิชุวงค์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงภวิภาพร  วรบุตร โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงภักดิ์พิลัย  ว่องไว โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายภัทรดนัย  ประสารดี โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายภัทรพล  โมหา โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงภัทรวดี  วงค์ชมภู โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงภิพาดา  บุตรจันทร์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงมนัสนันท์  ลัดดา โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงมัทยาทิพย์  ปัดนา โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายยุทธภูมิ  อึ่งน้อย โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายราเชนทร์  ชะนะพา โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงรินลณี  รินทอง โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงลภัสรดา  ผาสุข โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงวรัมพร  กอบเกื้อ โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงวราภรณ์  รูปสงค์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายวริศ  ขาววงศ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงวารินทิพย์  สลัยรัมย์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายวิชชากร  แบนประชา โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงวิมลศิริ  ทันธิมา โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายวิษณุ  รื่นเริง โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายวุฒิกร  เสริฐสม โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงศิวรานุรัตน์  เพ็งสอน โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายศุภกร  วามะกันต์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงสราวัลย์  พิพัฒน์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายสราวุฒิ  หาวุฒิ โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายสันต์จเร  หนองหาญ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสิตานัน  บุญสุข โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายสิทธินนท์  คำแก้ว โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงสิริกัญญา  แถมวัน โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงสุจิตรา  ไชยลา โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงสุพรรณหงษ์  แก้วกนก โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงสุภิสรา  พงศิลา โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายสุริยา  วังพลับ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงสุวรรณา  ใยทอน โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงอชิรญา  สาสีมา โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายอนุกูล  ชมตันติ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายอภิชาติ  แข่งขัน โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายอมรเทพ  พืชคำ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอรนุช  คันธนฤกษ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายอัครชัย  นวลพงษ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายอัครเดช  ชนะพาห์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายอัครพล  ทิพยพร โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงอัญชลี  ทปประดิษฐ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงอารียานีณ์  นามบุญเรือง โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงกมลมาตย์  เจษฎาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายกฤตธัชพงศ์  ลาสา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายก้องภพ  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงกันตา  กาญจนพรภิญโญ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงกานติมา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายกิตธิกร  แก่นทน โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงขนิษฐา  ฝูงดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศิริสืบ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงชนัญชิดา  พิทยโทนุศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงญาดา  โคตรวันทา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายฐปนวัฒน์  คำสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงณัชชา  แสนหล้า โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายดุลยวิทย์  อินทร์เสนา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายธนภัทร  ลานนท์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงนันท์นภัทร  สาลีวรรณ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงนิสาชล  วัฒนพรหมธาดา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงเบญจพร  มะโนวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สีลับสี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงปิยากร  แสงชัย โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงพรรพษา  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายภูริวัฒน์  ไชยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญครุฑ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายรุ่งเกียรติ  สีมาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วพวง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงลริตา  จารุกมูล โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงลักขณาภรณ์  แกะมา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายวัชระวิชญ์  ตรีชินะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงวิพรธิดา  สุภาคาร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงศิรกานต์  ชัยน้อย โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงศิริวรรณ  สุระพินิจ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงศุภิสรา  บาทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายสิปปกร  นวลฉวี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงสุธีกานต์  แดนดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงสุธีกานต์  โสมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายอเล็กซ์  จอนห์ ฟีนีย์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงจิรัชญา  พลีดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงจิราภรณ์  มงคล โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงชนัญธิดา  สำเภา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงฐิติวรดา  นาคสุด โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณฐพรรณ  ป้อมแดง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัฐกานต์  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์เลิศ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณัฐริกา  ศิลา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายเตชินท์  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายทวีสินทรัพย์  สายจันดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายธนาทร  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธนาธิป  วงเวียน โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงนภัสสร  ชินพงศธร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนันท์นภัส  กองพล โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงบุษราคัม  วงศ์คำ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายปกรณ์  ชนะศรีภูมิ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปริณทิพย์  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปวริศา  แคนดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปานไพลิน  โกมลศรี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงปุญญิสา  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายพงศ์ปณต  อุปรีที โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายพชร  ภิสสาสุนทร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพชรอร  ดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายพันธุ์พฤกษ์  กางกั้น โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  สีสุวะ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงมะลิชาติ  การกล้า โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงมินตรา  จันทร์นันท์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงรดากานต์  แก้วกัญญา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายวิชภูมิ  หมุนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงศรันญ์พร  กาทอง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสายสวรรค์  ทัศราช โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสุรัตน์ธิดา  ภะวัง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายอธิคุณ  ก้อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอักษิกา  วงศโภชย์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงอาทิตินันท์  ค่ำคูณ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายกฤตเมธ  วะนา โรงเรียนบ้านฮี ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายกฤษฎา  สุดหล้า โรงเรียนบ้านฮี ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกีรติกา  พลเสริม โรงเรียนบ้านฮี ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงขวัญวจี  สีมาบัติ โรงเรียนบ้านฮี ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฐชยา  ทิพรส โรงเรียนบ้านฮี ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณัฐชยา  ยิ่งยง โรงเรียนบ้านฮี ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพรส โรงเรียนบ้านฮี ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายตระการศักดิ์  จุใจล้ำ โรงเรียนบ้านฮี ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายนพรัตน์  สุขแสง โรงเรียนบ้านฮี ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายปฏิพาร  พละโพธิ์ โรงเรียนบ้านฮี ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงปิยะกาญจน์  บุญทิตย์ โรงเรียนบ้านฮี ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพิชญธิดา  หาสุข โรงเรียนบ้านฮี ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เชื้อท้าว โรงเรียนบ้านฮี ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงภัทราวดี  น้ำคำ โรงเรียนบ้านฮี ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายภูมิมินทร์  คำสิม โรงเรียนบ้านฮี ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายเมธิชัย  สุดหล้า โรงเรียนบ้านฮี ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงรัชนีกร  ยิ่งยง โรงเรียนบ้านฮี ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวิชญาพร  สุขสิงห์ โรงเรียนบ้านฮี ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  แพงทรัพย์ โรงเรียนบ้านฮี ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสุพัฒตรา  ศุภรักษ์ โรงเรียนบ้านฮี ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสุภาวดี  วะนา โรงเรียนบ้านฮี ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสุภาวิดา  ท่าหาร โรงเรียนบ้านฮี ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายอภินันท์  คำพลี โรงเรียนบ้านฮี ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอรอินทร์  รักการ โรงเรียนบ้านฮี ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกมลพร  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านนาขาม ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงกาญจนา  ลคร โรงเรียนบ้านนาขาม ม.1 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวทิพานัน  สาเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นายนันทวุฒิ  ขันสิงห์ โรงเรียนบ้านนาขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงปริศณา  จูมรี โรงเรียนบ้านนาขาม ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงปัณฑิตา  สว่างเนตร โรงเรียนบ้านนาขาม ม.1 คณิต ม.ต้น
277 นายเปรมปรีด์  นาคทอง โรงเรียนบ้านนาขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงวรรณเพ็ญ  โคตรพรมศรี โรงเรียนบ้านนาขาม ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงวราภรณ์  แรกเรียง โรงเรียนบ้านนาขาม ม.1 คณิต ม.ต้น
280 นายวัชกรณ์  ใจกล้า โรงเรียนบ้านนาขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นางสาววิจิตรา  วันทอง โรงเรียนบ้านนาขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงวิภาวณี  ผงจันทร์ โรงเรียนบ้านนาขาม ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ถนอมบุญ โรงเรียนบ้านนาขาม ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงสุนิสา  จำปาไทย โรงเรียนบ้านนาขาม ม.2 คณิต ม.ต้น
285 นายอัศนี  คำแก้ว โรงเรียนบ้านนาขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงบุหลันฉาย  คงทน โรงเรียนบ้านนาขาม ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงปิยธิดา  พวงศรี โรงเรียนบ้านนาขาม ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพงษ์พันธ์  จันปุ่ม โรงเรียนบ้านนาขาม ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงวรนุช  เสนพันธ์ โรงเรียนบ้านนาขาม ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายอจลวิทย์  พรมพิลา โรงเรียนบ้านนาขาม ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงณัฐิดา  ล้วนคัด โรงเรียนบ้านโหมน ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงรวินันท์  ศิริวัฒนกุล โรงเรียนบ้านโหมน ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงธัญวรัตน์  หิมคุณ โรงเรียนบ้านโหมน ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงออรญา  สวัสดิพงษ์ โรงเรียนบ้านโหมน ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงสุตาภัทร  แวงวรรณ์ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายชนภัทร  แวงวรรณ์ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงโคตร โรงเรียนบ้านดงตาหวัง ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกนิษฐา  รอบรู้ โรงเรียนบ้านพังเคน ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงขวัญกมล  ผายม โรงเรียนบ้านพังเคน ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีสุดหา โรงเรียนบ้านพังเคน ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปุณฑริกา  คำผุย โรงเรียนบ้านพังเคน ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มัดทะปนัง โรงเรียนบ้านพังเคน ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงเพชรดา  สาลีเครือ โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงวนิดา  แจ้งพรมมา โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงศรีสุดา  เทพอาษา โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงศารยา  แพงจักร์ โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.6 วิทย์ประถม