รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกณิญ  ไชยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรกนก  บุญสนิท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกรณ์พัชร  หอมจำปา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกรวรรณ  กอพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกรวิชญ์  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤตภัค  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตภาส  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกฤตยา  นามจันดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤตานน  คงแสนคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายกฤติน  องค์สถาพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤษณ์  สูนานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกวิน  กะนะหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายกวินทร์  เอกปริญญารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกันจพงศ์  สุวรรณกูฏ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายกันต์ธีร์  บุตราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายกันตพัฒน์  กวีนัฏธยานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายกันตภณ  ทุมเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกันยารัตน์  พงษ์บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกัลยกร  สิงห์สาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกานต์สินี  สวัสดิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายกำพล  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายกิตติธัช  นิลาสน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกุลปริยา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงเกวลิน  พุฒพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงแก้วขวัญ  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงขวัญลดา  จึงวิมุติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายคงสักก์  โกศัลวิตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายคชภัทร  ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายคณาทิป  บุตรชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายจอมทัพ  เหล่าพงษ์ศร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายจักรภัทร  ทองพุ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายจักรวัฒน์  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายจิรกฤต  ตั้งนิพนธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายจิรภาส  ทองดีแท้ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงจิรัชญา  หมายดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายจิรัฏฐ์  ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจิรัฐติกานต์  พลไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงจิลลาภัทร  จิระบลกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายฉัตรชัย  บุญกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายชญาณวรุตม์  สุดสี่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชญานิน  นรเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงชนัญชิดา  สมุทรรัตนากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงชนันทกานต์  วงศ์ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชนุตร์  ศรีสันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายชยกร  คล้ายใยทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายชยพล  แซ่จึง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายชยุต  ธีรลีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายชัยภัทร  จิตทวี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายไชยธัญธร  ไชยทุม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงฌานิกา  ดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายญาณพล  อนุอัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายญาณวุฒิ  ผ่องเเผ้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์ภิญโญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงฐณิกา  นิยมวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงฐานิฏฐ์  โชคนิรัติศัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายฐานิวัฒน์  ชายทวีป โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงฐาปานีย์  ประสิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เชื้อสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงฐิติธาดา  บุญโปร่ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายฐิติพงศ์  แก้วมหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายณคุณ  เชาวกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายณฐนน  ตันติวาทินกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณฐพร  ปัญญาสาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณปภา  สิทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายณัช  จูมพระบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัชชา  บรรณมาส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายณัชพล  กนกแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายณัชย์ธรรม์  วิไลกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วาภพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จิตสันติกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายณัฏตวัณ  จันทะมาลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายณัฐกิตติ์  มานิตทวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลจัด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายณัฐนนท์  ตังควัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายณัฐนนท์  เหลืองรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายณัฐพัฒน์  พุฒพวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณัฐภัทร  ตรีโรจน์พร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัฐรดา  คูณค้ำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณัฐรดา  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายดิษยธร  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายดุลยวัต  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายต้นแบบ  เศรษฐปิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงเตชิตา  ฤทธิ์เปี่ยม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายทยาวีร์  จูมลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายทัตเทพ  สุวรรณวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงทิพย์สุดา  สุทธิโคตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายทีปกร  ตังควนิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายเทวเทพ  บุญประกอบ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายธนกร  ทานะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายธนกร  ศรีทิม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายธนกร  สวัสดิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายธนกร  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายธนดล  ชิราวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายธนดล  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายธนธรณ์  มูลสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายธนพล  หวังชม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายธนวัฒน์  พงคพนาไกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายธนวินท์  โอบอ้วน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงธนารีย์  พิมพะกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงธรรชนก  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงธัญชนก  สุขอุทัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงธัญทิพ  ก้อนคำดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงธัญมน  เกษมทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายธีรภัทร  กลางถิ่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงธีราภรณ์  ภาสตโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงนถฤณี  พระอารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายนนทพัทธ์  พรหมป้อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายนภสินธุ์  เต็มศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงนภัสตรา  พงษ์พิสิฐวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงนภัสนันท์  ขจรฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงนภาดา  สายพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงนโม  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงนลินนิภา  ผาดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายนวพล  สิทธิโชค โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายนะโม  ชนะกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายนัฐเศรษฐ์  บุญเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงนันทิญา  เทพคำราม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายนาธัส  บางเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายนำโชค  พุทธบุญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงนิชาภา  ปัญจกนกกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ผลดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายนิพิฐพรรษ  คลังทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงเนตรนภา  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายบวรศักดิ์  บุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงเบญญาภา  พิมพาวัตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงปทิตตา  แก้วงามสอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายปภังกร  สมุทรเวช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุนทรา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงปภาวรินศ์  แก้วกันยา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายปรัตถกร  จรรยาเลิศอดุลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายปริญ  ไพศาลรภัทร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงปรีชญา  โหตระไวศยะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ยะโสธรศรกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายปวริศ  บุญเทียม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงปวริศา  ชนะไพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงปวริศา  โหตระไวศยะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายปวเรศ  โกมลวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อินทรพานิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายปัญญาวุธ  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงปานพิมพ์  ไพยรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงปาลิดา  ก่องดวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายปุญญพัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายปุณณพัฒน์  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายปุณณวิช  เขตคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงปุณยนุช  สุระชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายปุระชัย  อินทะนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายพงศกร  จันธุลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายพงศธร  ชัยสมร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายพชรพล  นิลเนตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายพชรพล  เชื้อชม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพรนพัฒน์  จันทร์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพรรษชลธร  มักการุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายพรรษวุฒิ  ปานห้อย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายพรหมพิริยะ  ดีระสา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายพร้อมบุญ  ตั้งเกษมุกดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงพราวฟ้า  ภักดีร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายพลช  นิลสกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงพอใจ  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงพัทธนันท์  ธัญญาโภชน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพิชฌาภรณ์  บุญโชติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายพิชญ์พิสุทธิ์  รักษาคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงพิชญาภัค  พิมพกันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ประสารวรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงพิมพ์ลลิต  พิมพ์ดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายพิศิษฏ์  เต็มธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงพีรดา  พันธ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายพีรวิชญ์  พิบูลมณฑา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายพุทธิวัฒน์  กอบัวกลาง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงแพรชมพู  พจน์ธีรมนตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงภคพร  ปั้นปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงภคมน  ศรีสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายภคิน  พรรณาภพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายภัทธดนย์  นันทบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายภัทรดนัย  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายภัทรธร  ปาวรีย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายภาคภูมิ  ชาสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงภาวิกา  องอาจณรงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงภิรวดี  กฤชปัญญาวโร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายภูมินทร์  ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายภูริณัฐ  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายภูวนาถ  ทาระธรรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงมันตรา  หงษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายเมธวัฒน์  สุริยะดำรงค์วุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายเมธัส  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงเมธาพร  โสภาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตั้งเกษมุกดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายเมธาสิทธิ์  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงเมลดา  สังขฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงรมย์ธีรา  แซ่โล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงรวิอารยา  สุระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายรัชชานนท์  จึงวิมุติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงรัชประภา  สมจิตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายรุจิภาส  ตนินทรางกูร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายวงศธร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายวชิรวิทย์  สำเนียงเสนาะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายวรกมล  เศรษฐนันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายวรชัย  สีมาพล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงวรมน  หม่าตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายวรรธนะ  เป็นสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงวรวลัญช์  บุญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายวรากร  พาชิยานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายวัชรากร  สาตาละ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายวายุ  ธีรลีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายวิริทธิ์พล  ศิริรัตโนบล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายวีรภัทร  ชัยฑวังกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายวีรวิชญ์  อื้อศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายวุฒิภัทร  ทาคำรอด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายศตายุ  วัฒนะไพบูลย์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงศรินท์พัทธ์  สิงห์เผ่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายศศิศ  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงศิริกัญญา  นวลงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายศิวกร  ภาสตตโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายศุภชัย  จอมใจทิปิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายศุภณัฐกรณ์  คำยอด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายศุภวิชญ์  บัวกฎ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายศุภเศรษฐ์  อยู่เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงศุภากาญจน์  จามรโชติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายเศรษฐกาณฑ์  ศุภศร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์โชติเสถียร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายสรวิชญ์  นาคะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายสร้างบุณ  พลาศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงสวิชญา  อู่สมบัติชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงสวิตตา  วรรณลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงสาริน  แก้วกุลชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายสิรธีร์  ตั้งมานะกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงสุกัญญาเรศ  หล่อเพชรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายสุขุมภัทร  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงสุชญา  บูรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงสุเทวา  กองตระกูลดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายสุธนพัฒน์  ภูริยานุวัตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงสุภิชญา  สังวาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายสุรเกียรติ  แว่นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายสุวพัชร  คงแจ้ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุตาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายอชิตะ  ประกิตชัยวัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงอชิรญา  ดำริห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงอชิรยา  พื้นทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายอชืตพล  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายอติคุณ  สุริยะรังษี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายอติเทพ  สายสิม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายอนนท์  ชัยวัฒนากุลกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงอนัญญา  ไชยศิลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายอนาคิน  จำนงกำาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายอนุวัฒน์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงอภัสนันท์  บุญโชติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายอภิวรรธน์  พลธะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายอภิวิชญ์  รูปช้าง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายอริย์ธัช  อนันต์เจริญพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายอัครวัฒน์  อธิธนัยชัยภัทร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงอัญชเกศ  ภักดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงอัณศยา  ยิ่งยืน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงอันนา  พันธ์นิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงอัยยาริณณ์  ช้างสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายอัษฎาวุธ  จินาพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงอัสรีย์  ทองเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายอาชวิน  นาคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายอิทธิกร  ทองทั่ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายอินทัชธรร  นาเวียง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายเอกวัชร์  ศิริพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายไอยเรศ  สาระคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงไอริสา  แก้วงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงกชพร  อุรโสภณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกชพร  โตวัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกชพรรณ  ปาวิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกชพรรณ  โพอุทัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกนกพร  ชินาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกนกพร  เพ็งชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกมลพร  พิมพ์สุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกมลพัชร  สำเภานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกมลพิชญ์  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์ค้ำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกรธีรา  ธุศรีวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายกรวิชญ์  ถนอมสิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายกรวิชญ์  นามกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายกรวิชญ์  โกยกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกรวินท์วลัย  ผดุงกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกฤชอร  กำลังงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกฤตณัฏฐา  สุตะพรหม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายกฤตภาส  ฝางแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายกฤติภัทร  พุ่มพฤกษี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกฤติมา  บุตนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายกฤษฏิ์  ฉายจรัส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายกฤษณ์  สุรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงกษมา  สายเมฆ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายก้องนภากาศห์  โชติกวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้อยคนดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิริยะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกัญญาภัค  ขจรเพชร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกัญญาภัค  วงศ์พรหมพิริยะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เกษเพชร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ชาติประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ชูกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกันติชา  เดชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงกัลยภรณ์  สันตะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  เยาวศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงก้านพลอย  คานเขต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายกิตติธัช  บุญปก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกีรติ  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกีรติกา  เมโฆ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกุลณัท  กุลสถิรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงกุลธิดา  เหมรานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงกุลปรียา  ปาณิวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกุลพิพิทย์  กุลสถิรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงไกรดา  ทัดเทียม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายไกรวิน  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายขฑาหิรัณย์  จรัสดำรงนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงขวัญจิรา  ดวงคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงขวัญชนก  บัวสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงขวัญชนก  พรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงขวัญชนก  สัตนันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงขวัญปราชญา  โสภิตชา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายขอบฟ้า  เหล่าอยู่คง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงเขมมิกา  ปัญญาธิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายคณินณัฏฐ์  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายคิม  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายคุณภาช  นิพขันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงจรัสรวี  มณีภาค โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายจักรพงศ์  พันธ์น้อย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายจักรพรรดิ์  อนุอัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายจักรพัฒน์  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายจักรภัทร  พากเพียรตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายจักรภัทร  โมฬีชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายจักรินทร์  รูปดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายจักษ์กฤษ  คำศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงจารุภา  โคตรพรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงจิฑาภรณ์  กัลยาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงจิณห์นิภา  อาจเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงจิดาภา  นรานันทน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงจิดาภา  อ่อนตาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายจิตติพัฒน์  เสนาะน้อย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงจิตบุณย์  ทองทั่ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงจิตรสุดา  โชติกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงจินต์จุฑา  พงษ์เสือ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายจิรภัทร  ชะนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายจิรภัทร  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงจิรัชญา  โตสงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงจิราพร  บุญอุ้ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายจิรายุส  สุยะลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงจุฑามณี  ศรไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงจุฑามาศ  สาริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงจุฑารัตน์  กิตติวงศ์วิศาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายเจนวิทย์  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงฉัตรฤทัย  ไกรเดช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงชญานิศ  สุนทรา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงชญาภรณ์  รัตนจันทา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงชฎาณิส  เลิศอุทัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงชนกฉัตร  สุนทรวราภาส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงชนกนันท์  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายชนกันต์  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายชนธัญ  เชื้อสุจริต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายชนพัฒน์  ชุติพงษ์ไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายชนะเก้าทัพ  วิสุตกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายชนะพนธ์  ชิงชนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงชนัญชิดา  ถือสัตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายชนาธิป  เจริญกรุง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงชนิกานต์  สิงห์สาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายชนิศภณ  นวภาณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงชนิสา  พันธิมาตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงชมขวัญ  ศรีไมตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายชมะนันท์  ทะนอก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายชยากร  ตนะวิไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายชยาภพ  ศรีภูมาตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงชลนิชา  เครือทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงชลิดา  จันทวารา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  ศรีธเนษฐ์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงชัญญา  จารุแพทย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายชัยภัทร  ปลูกเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายชัยภัทร  พลอำนวย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายชัยมงคล  แก่นกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายชัยวัฒน์  ยุ้ยจำเริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงชิดชนก  เพ็ชรคง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงชิตาภา  สีดาโคตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายชิษณุพงศ์  สายเมฆ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชุติสรา  เทียรอุดม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายโชควิวัฒน์  เข็มเพชร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายโชติภณ  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายไชยพล  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงญดา  ฤทธิ์สว่าง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงญาณภัทร  พรมสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงญาโณบล  สีแสด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงญาดา  ดาราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงญาตา  สุวรรณกูฏ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายฐณะวัฒน์  กุจะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายฐปนวัชร  ฉลูสิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงฐานนันท์  บุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงฐาปณี  เพ็งมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงฐิติญาดา  เทพคำราม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายฐิติพัทร์  สีด้วง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายฐิติภัทร  ปิ่นโต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายฑีรสีห์  สมบูรณ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณกมล  ณัฐรังสี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงณญาดา  แสนสี่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายณฐนนท์  ศรีล้วน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณปภัช  วัฒนสกุลไทย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงณฤดี  ผงคลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงณฤดี  มณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายณวัฒน์  บุญห่อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายณัฏฐชัย  เหล่าสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  นิธิพานิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ยิ่งยืน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณัฏฐวริศา  สืบศิรินุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงณัฏฐิมา  วงศ์บุญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายณัฐกริช  เกาสายะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงค์นาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุดหนองบัว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายณัฐชนน  พุฒพวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายณัฐชนน  สิทธิผล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายณัฐชนนท์  เทพคำราม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงณัฐชยา  บุตรสง่า โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณัฐชยา  สุริยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  บรรจง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณัฐฐิญา  ทองเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงณัฐฐิณี  วงศ์พัชรเมธี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายณัฐดนัย  สะเดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงณัฐทิชา  ปริบาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปฏิพัทธ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แจ้งไธสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณัฐนันท์  คู่สกุลนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายณัฐปคัลภ์  หวังลาภ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงณัฐพร  พึ่มกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณัฐพร  พื้นผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายณัฐภัทร  ไกรศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณัฐมล  ทวีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณัฐวดี  ภูสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณัฐวดี  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงณัฐวดี  วงศ์ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณัฐวรรณ  สมชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายณัฐวรรธน์  ธรรมสัตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายณัฐวรรธน์  ศิริพานทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงณัฐวรา  สมลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายณัฐวัฒน์  เหล่าสายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายณัฐศักดิ์  บุญเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายณัทกฤช  พร้อมพรชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายณัทชาติ  พิมพบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายณัทพงศ์  เก้าลิ้ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณิชกานต์  ฐานียการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงณิชพิชฌานันท์  จันทพาลน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงณิชา  กวีวรญาณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงณิชากร  พลสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงณิชาภา  วรสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงณิชารีย์  หวานใจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณิชาลฎา  แสงนิล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงดวงรุ่ง  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงดากานดา  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายเดชาธร  ดุลย์ชูประภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายตรัยคุณ  จิตกุศล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายต่อภูมิ  บุญญโก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายเตชินท์  ไชยโกษฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายถามพัฒน์  จันทเวทย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงทวาราวดี  กิติพิเชฐสรรค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายทศพล  เสถียรกิจการชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงทักษพร  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงทักษอร  ชุวานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายทัตเทพ  กองพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายทัศน์พล  บุ่งทวย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงทัสดา  โคบาลอีสาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงทิญาดา  โพธะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงทิพชนก  หมื่นพัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายเทพราชันย์  ทองเหลือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายธนกฤต  ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธนกฤต  เรือนประดับ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธนดล  สิงห์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงธนพร  ความสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายธนพร  พุทธเทศก์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงธนภรณ์  จรรยาเพศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธนภูมิ  สุขอุทัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงธนรินทร์  คชาธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงธนวรรณ  วามะเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายธนวัฒน์  สะเดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายธนวัตน์  กาขาว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายธนวิน  เดชะวลีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายธนวินท์  พงคพนาไกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายธนัช  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงธนัชชา  สุพรรณไชยมาตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงธนัชชา  หรัญนวกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงธนัชญา  ชาลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงธนัชพร  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงธนัญชนก  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงธนัญญา  เป็งตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายธนัฐศนัย  เป็งตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายธนันท์ปยุต  ธีระวิทยากุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายธนาธาร  วงษ์กลม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายธนิตเชษฐ์  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงธนิยรัศมิ์  ฤกษ์สมสุนัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญคูณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เพชรพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงธัญชนก  ทองงอก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงธัญญชนก  แสงนิล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงธัญญ์นรี  ชัยวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธัญญพัทธ์  วรพิพัฒน์พร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงธัญญรัตน์  หอมสิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงธัญญ์รัศม์  จันทร์อร่าม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงธัญพัฒน์  โหมขุนทด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงธัญภา  ไชยบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงธัญรดา  ทันธิมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงธัญวรัตม์  กลั่นความดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงธัญวรัตม์  มาคะวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงธันยนันท์  ปัตถา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงธันยวลัญญ์  จันทร์อร่าม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงธันยา  แซ่หว่อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธิรนันท์  ดุจดำเกิง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายธิษณ์  ขุนจิตรงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายธีรดนย์  เคนบุปผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธีรพงศ์  นันทสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธีรภัทร  ปริปุรณะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธีรเมธ  จันทร์พิทักษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายธีรเมธ  อารีย์วิจิตรกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงธีราพร  ภูยางดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงธํญวรัตม์  กลั่นความดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายนครินทร์  ครองยุติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายนครินทร์  จิตทวี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงนงนภัส  ยอดมาลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายนนทวัฒน์  ชายทวีป โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายนนทวัฒน์  สานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนนทิชา  มีคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายนบธรรม  จิตตกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายนพเมศฐ์  สโรชนันท์จีน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายนภทีป์  ดอกพุฒ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงนภสร  เกษาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงนภัสนันท์  ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงนภัสรา  นันทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงนภัสศร  ลาภเกิด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงนภัสสร  ลีลาศสง่างาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงนราภรณ์  บุญบัง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงนรีรัตน์  พงษ์พิสิฐวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงนลัทพร  เอี่ยมวชิรกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงนลินธรณ์  คงเดช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงนลินี  วิลามาศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงนวพร  ตติยะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายนวมินทร์  รสจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงนัฏธิดา  ยาประสาท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงนัฐธิชาดา  ทาระขจัด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงนันทเกตุ  หล่อเพฃรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงนันท์ฐิตา  ศักดาวัฒนไพศาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายนันทนัช  สุตาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงนันทพร  คำนวน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงนารีรัตน์  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงนิตย์รดี  กสิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงนิธิธนันท์  อธิธนัยชัยภัทร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายนิพัฒน์  แต้ศิริเวชช์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงนิรัญญาภัทร  นวลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงนิลุบล  บุญยาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงเนติคุณ  ดิษฐอั้ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายบุญญาธรณ์  สุขาวห โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงบุญยาพร  อรุณยะเดช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงบุญรักษา  ทองผุย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงบุญวีร์  อภินันทกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงบุญศิตา  แก้วกุลชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงบุณยวีร์  ไชยธรรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายปกรณ์  ปัตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายปฏิพล  ดีไว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายปฐพี  บุญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายปณชัย  กนกนภากุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายปณชัย  ศิริวัฒน์วิมล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงปณิตา  แซ่อุ่ย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงปทิตตา  วัฒนะไพบูลย์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายปธานิน  สุทธิเวสน์วรากุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงปพิชญา  วิริยะการุณย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กชายปภพ  ถึงแสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายปภาวิน  แม่นทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายปรเมฆ  นามบุรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายปรวีร์  ธนะศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายประวิณ  โสมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงประวีณา  คันทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงประวีณา  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายปราชญ์ปิยะ  คำสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงปราณณิชา  อ้อนอุบล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายปราบปลื้ม  แสงชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายปริญ  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายปรินทร  เถาว์โท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงปรีติยากร  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายปวริศ  โกมลวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงปวิชญา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงปวิชญา  แสงสวัสดิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นิมิตรนิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายปัญญวรรธน์  ธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายปัณณฑัต  ปิยภิญโญภาพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายปัณณทัศน์  ชัยเรืองรัชต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงปัณณพร  ชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายปัณณวัฒน์  เผ่าภูรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงปางฆเณศวร์  ฉ่ำเพชร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงปาณิสรา  สายงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงปานฤทัย  วรรณวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงปานวาด  เพชรพรหม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงปาลิดา  จังกาจิตต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายปิติกร  เหล็กงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายปิติกร  แก้วธรรมมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายปิติณัฐชนัน  คำมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายปิติสวัสดิ์  แก่นคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายปิยกริษฐ์  ศีลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายปิยกัณ  รัตนูปการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายปิยภัทร์  พูลผล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายปิยภูมิ  มูลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายปิยอังกูล  พรหมกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงปีย์รฎา  พนาดร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงปุญญิศา  โพธิสาขา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงปุญญิสา  ไหลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงปุญยวีร์  สวรรค์ตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงปุณญดา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงปุณณภา  ขัดโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงปุณยวีร์  ครองยุทธ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงปุณยาพร  สงวนตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายปุณวรรษ  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายปุุณกานต์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายเปรมคุณ  แสงชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายผืนน้ำ  จันทร์เต็ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายพงษ์ศุภวิชญ์  พันธ์โสภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายพชร  กุระโท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงพชรวดี  จันทร์ร่องคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงพรกนก  สายโกสีย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงพรปวีณ์  ลาผ่าน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก่นบุปผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงพรปวีณ์  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงพรพิรุณ  แสนนาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงพรรณพัชรา  คำแก่นกลาง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงพรรณลดา  สังข์สกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงพรรนดา  ภูผาธรรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงพลอยนภัส  ธรรมชอบ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายพศวัต  สายสมยา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายพสธร  สืบภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายพสิษฐ์  สีถาการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงพัชมณ  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายพัชระเมศฐ์  แสงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงพัชริศา  อาภรศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงพัฒน์นรี  วงศ์กันทรากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตั้งศิริวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายพันธะ  คณะพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายพัสกร  พบลาภ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพาขวัญ  แสงไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงพิชชา  ดาราสิชฌน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายพิชชานนท์  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงพิชชาภา  วงศ์สุนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายพิชญะ  พานทองศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงพิชญาดา  นาสารี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพิชญาพร  นนทะใส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายพิชญุตม์  ตระกูลชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายพิชเญศ  เทียมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงพิชยา  บุญประดิษฐสกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงพิชอร  ภวโภคาภินันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กชายพิชัยยุทธ  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงพิชาภัค  โพธิ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รัตนสุนทรทัศน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงพิชามณชุ์  ศรีเสริม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงพิมพกานต์  พุทธเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงพิมพ์นารา  หิญชีระนันทน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หลายวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  โลกภิบาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงพิมพ์สราญ  ลือสุวรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  พิมพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงพิริยากร  เจริญนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงพีรญา  สุกฤตโอฬารกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพีรดา  ราชิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงพีรดา  ศิลาวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายพีรพัฒน์  กาหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายพีรวิชญ์  พินิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายพีระ  สุไวศยวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายพุฒินาท  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายพุทธรักษา  ปราสาทศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงพุทธิฌา  สุวรรณกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายพุทธินันท์  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงเพชรชฎา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงแพรวรัมภา  หลายวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงแพรวา  แสนสอาด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงภคพร  วงศ์ผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงภคพร  อุทรามนตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงภครมณ  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงภทรภรณ์  พิมพ์กิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงภภรชล  แนบชิด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงภริตพร  ปทุมมาศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายภวินท์รพี  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายภักดี  พุทธเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงภัควดี  ก้อนด้วง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงภัททิยา  โสภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงภัทธริดา  หมทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายภัทร  สายโน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายภัทร์ธนัตถ์  มาพรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงภัทรธิดา  เดชธำรงกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงภัทรปภา  สุทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายภัทรพล  มงคลดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายภัทรพล  โอบอ้อมกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงภัทรภร  นามแสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงภัทรวดี  เดชผล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงภัทรวี  นารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงภัทรศยา  วันประจิต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงภัทรศิยา  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงภัทราวดี  ชูบุญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายภัทราวุธ  ส่งศรีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงภานิชา  สายสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายภานุวิชญ์  จตุภัทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายภาสกร  ม่วงศรีทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงภาสินี  วงศ์ที โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มั่งมีธนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงภิรัญญา  คงศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงภูชญาดา  สีสังข์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายภูดิศ  โตวัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กชายภูเบศ  องค์สถาพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายภูมินภัทร  บุปผาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายภูมิพัฒน์  จินารัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูคงคา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายภูมิพัฒน์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายภูริพัฒน์  แก้วอมตวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กชายภูริภัทร  เรืองสา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายภูริวัฒน์  กอบัว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายภูวภัทร  พิมพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กชายภูวริฐ  บุญทน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายภูวัช  ศุภโชคโชติกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงภูษณิศา  ภูธนแสงทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงภูษณิศา  ศิริรังสรรค์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายโภควิชฌ์  พรมสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายมนสันต์  แสงพล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงมนัสชนก  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงมนัสนันต์  นิ้วทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงมัทนพร  เอกอมรธัญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงมินนารา  สุวรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงเมธาวี  ปรีเปรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายเมธาสิทธิ์  จิตทวี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงรมณภัทร  ยุระชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายร่มธรรม  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงรมิดา  จารุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงรมิดา  เกษสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงรมิตา  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ศรีธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงรังสิมาภรณ์  พบลาภ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายรัชชานนท์  ลีลาตระการกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายรัชนนท์  พรมลาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงรินรดา  วงศ์สุคนธนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายรุจิภาส  อุทธสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงลภัสรดา  มีคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีนาง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงลัลน์ญดา  บ่อหิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กชายวงศ์วศิน  เติมสมบัติบวร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายวชิระญาณ  อิทร์โทน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงวรกัญญา  รินทา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายวรปรัชญ์  โพธิ์ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายวรพัฒน์  ปทุมวัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายวรภพ  วรนาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงวรรษชล  นวลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงวรวลัญช์  แก้วอุดร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายวรัญชิต  พงษ์เสือ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงวรันธร  ไชยสา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายวรากร  บุญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงวรางคณา  โชคศิริวรางค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงวราสินี  ประเสระกัง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงวรินทร  แสนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงวริศรา  ลิมปิทีปราการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงวริสา  ไสยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายวสวัตติ์  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กชายวัชรพล  คำมุงคุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กชายวัชรรัฐต์  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายวัรพล  ค่ำคูณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงวิคตอร์เรีย  ลี ฮิวส์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงวิชญาดา  บุตรชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายวิชยุตม์  มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงวิชิรดา  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  จันตา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงวิสารัตน์  เสลวาปีนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงวีระดา  ตนะวิไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงเวยา  โสวัตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงศกลรัตน์  พิมพ์เทพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายศรัณยพงศ์  ประวิทย์ธนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายศรัทธา  ต่อพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงศรันย์พร  แก้วกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงศิริกุลวดี  แย้มบางยาง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงศิรินภัทร  ชูค้ำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงศิรินภา  วงคูณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงศิริรัตน์  นิยมวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กชายศิวกร  ลอยหา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงศุธิรักษ์  ชิณะโคตรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กชายศุภณัฐ  ชนะศรีรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงศุภวรา  ไทรงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายศุภวิชญ์  วิวิตรกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายศุภวิชา  ไทรงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงศุภศศิน  กาญจน์วัฒกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กชายศุภสิน  บุญรังษี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงศุภานิช  สิมาขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงศุภิสรา  จิงหะรานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายษิริวิชย์  นิลรัตน์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายสกลพัฒน์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กชายสกุลกานต์  การงาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงสวิตตา  วงศ์ก่อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายสันทัด  พันธุ์คำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงสาธิตา  สอนอาจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงสิคีริยา  เหม่ากระโทก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายสิทธินนท์  ร่วมสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายสิทธิ์พัฒน์  เกษเจริญคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายสิทธิศักดิ์  คำนวน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายสิรภัทร  พาชื่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงสิริญาดา  หมื่อนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงสิรินดา  สิงคเสลิต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงสิริพร  สำราญเริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงสิริยากร  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงสุกานดา  ศิลปรายะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงสุจิตรา  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงสุจิรา  ยุทธกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงสุชาดา  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงสุชาดา  สุมงคล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงสุชานาฏ  แจ้งจรัส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงสุดาภัทร  พิบูลย์ศักดิ์โสภณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายสุทธวัช  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายสุทธิกานต์  ศรีโพธิ์ชู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงสุธิดา  อภิรัตน์มนตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงสุนิตา  มิ่งชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงสุพพัตรา  วีระนันทาเวทย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงสุพิชชา  ทินกรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงสุภัสสรา  ปัตถาทุม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายสุรกิติ์  แว่นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายสุรชา  พิลาคงเดชากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายสุวพิชญ์  นิยมพานิชพัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงสุวภัทร  ทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองสุกงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงหทัยภัทร  พัฒนะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายอชรวัช  จึงวิมุติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ภูมิภาค โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงอติวัณณ์  ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงอนัญญา  คุสิตา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงอนัญญา  เขะปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงอนัญญา  เชื้อชม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายอนันดา  แม้นพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงอนันตยา  ไขแสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงอนุธิดา  กาลจักร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายอภิชาติ  ชลายน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กชายอภินันท์  พันธ์ภู่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กชายอภิภู  ภูดิฐธนพัฒ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงอภิรดา  พลธะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงอภิอาภา  คลังทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงอรจิรา  มณีศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงอรปภา  ป้องโสม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงอริศรา  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงอักษราภัค  ทองคำบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายอัครวัฒน์  จงตระการสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  อามาตย์มนตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงอัญชลิตา  กินรีโดน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงอัญวีณ์  พิริยฉัตรไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงอัณณา  นันทสำเริง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายอานันท์กร  ทาโพนทัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงอาภากร  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงอาภาวรรณ  นิลทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงอารีรัตน์  ลาภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงอิงธาร  น้อยพลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายอิทธกร  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายอิทธิกร  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงอินเดียน่า  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงอินทิพร  สงวนตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายอิศลาลัฐ  มากมูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงอิสริยา  ภาคพาไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายอีธาล  โลว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายอุกฤษฎิ์  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายเอื้ออังกูร  พรหมกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายโอบนิธิ  สันธนาคร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงไอลดา  ปรีชาเสถียร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงกนกนิกา  โตใหญ่ยิ่งเจริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
869 เด็กหญิงกนกรัตน์  พลราช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
870 เด็กชายกรวิชญ์  เกตุพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
871 เด็กชายกรวิชญ์  ไชยพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
872 เด็กชายกฤดา  วงษานนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายกฤตภาส  มุขขันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
874 เด็กชายกฤติพงศ์  นวรัตน์ ณ อยุธยา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
875 เด็กชายกฤษณ์  กุตาวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
876 เด็กชายกวินพัฒน์  ชัยหิรัญกิตติ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
877 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กาญจนรักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
878 เด็กชายกีรติ  คชฤทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงกุลปรียา  รุ่งแสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
880 เด็กหญิงเกวลิน  คงสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
881 เด็กหญิงแก้วเพรชฌรัตน์  สาจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
882 เด็กหญิงจิณณพัต  ศักดิ์ศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงจิรภัทร  พันธง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
884 เด็กชายจิรภัทร์  มนัส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
885 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปทุมวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงเจนจิรา  บุญเศรษฐ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สังฆะมณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายชนะพล  ศรีแสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
889 เด็กหญิงชนาธิป  สุวรรณกูฏ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
890 เด็กหญิงชนิกานต์  ดานุวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
891 เด็กชายชโยธิต  ดีพลงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
892 เด็กหญิงชลิตา  น้ำกลั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
893 เด็กหญิงชัญญา  กัลป์ศิริไพศาล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
894 เด็กหญิงชัญญา  เชื้อโชติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
895 เด็กชายชาคริต  ชนะสิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
896 เด็กชายชาญชัย  ช่วยอาษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
897 เด็กชายชิษณุพงศ์  ภานุมนต์วาที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
898 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์ทรง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
899 เด็กชายญาณภัทร  บุญจริง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
900 เด็กหญิงฐานิสรา  สีมาวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
901 เด็กหญิงฐิตาพร  วงวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
902 เด็กชายณฐนนท์  ทองวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
903 เด็กหญิงณัชชา  มาร์ติน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
904 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีลาชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
905 เด็กชายณัฏดนัย  มีห่วง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
906 เด็กชายณัฐธัญพงศ์  ศาสตร์ศศิ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
907 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญมาก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
908 เด็กหญิงณัฐพันธ์  สายโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
909 เด็กหญิงณัฐรินทร์ญา  บุญมั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
910 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เจริญทัศน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
911 เด็กชายณัฐวัฒน์  เสพสวัสดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
912 เด็กชายณัฐวีร์  สารกอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
913 เด็กชายณัฐวุฒิ  ธงไชย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
914 เด็กชายดิศพงษ์  วงศ์ชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
915 เด็กชายธณะโชติ  จันทร์ทรง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
916 เด็กหญิงธณัฐลิตา  วาสโสหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
917 เด็กชายธนกร  ธงวิชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
918 เด็กชายธนกฤต  สังโส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
919 เด็กชายธนบดี  ธานี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
920 เด็กหญิงธนพร  ทรัพย์โคกสูง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
921 เด็กชายธนพล  ใจองสี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
922 เด็กชายธนพัฒน์  เกษเงิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
923 เด็กชายธนภัทร  บุญตะวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
924 เด็กหญิงธนัชชา  เหล็กงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
925 เด็กหญิงธนัชญา  พลศักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
926 เด็กชายธนัตภูมิ  แก้วพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
927 เด็กชายธนาเดช  มุสิกสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
928 เด็กชายธัญญ์นิธิ  จตุรรังสฤษฏิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
929 เด็กชายธัตรชัย  เสนาะวาที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
930 เด็กชายธีรเมธ  เกตุพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
931 เด็กหญิงนงนภัส  ชิณพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
932 เด็กชายนพพล  กาญจนเสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
933 เด็กชายนภัสรพี  ดวงศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
934 เด็กชายนรภัทร  คุ้มครอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
935 เด็กชายนิติธรรม  บุญอาสา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
936 เด็กชายนิรัติศัย  วงษ์สามารถ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
937 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ใจธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
938 เด็กชายปฏิภาณ  ทวีศักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
939 เด็กหญิงปวริศา  ศุภลักษณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
940 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วงค์ศรีชา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
941 เด็กหญิงปัณฑารีย์  บรรทอน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
942 เด็กชายปัณณวัฒน์  กาบแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
943 เด็กหญิงปุณยาพร  เครือวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
944 เด็กชายปูรณ์ธนทรัพย์  ศิวประภากร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
945 เด็กหญิงเปมิกา  ศรศิลป์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
946 เด็กชายเปรมปิติ  ควรครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
947 เด็กหญิงเปรมิกา  หวังดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
948 เด็กชายพชร  ลาธุลี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
949 เด็กหญิงพชรรัศมิ์  ทองน้อย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
950 เด็กหญิงพนัชกร  จันทะเสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
951 เด็กชายพรเจษฎา  วิลามาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
952 เด็กหญิงพรเพชร  โสภะกา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
953 เด็กหญิงพลิน  โสภะถา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
954 เด็กชายพสิน  ยอดกันหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
955 เด็กชายพาทิศ  ศรีอาราม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
956 เด็กหญิงพิมท์น้ำเพชร  ศรีแก้วกูล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
957 เด็กชายพีรณัฐ  เจริญศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
958 เด็กชายพีรวิชญ์  จันทร์นวล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
959 เด็กชายพีระภัทร  การภักดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
960 เด็กชายภูมิทรัพย์  บุญล้อม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
961 เด็กชายภูมินทร์  เทพดู่ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
962 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทองอุ่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
963 เด็กชายภูรินทร์  บุญโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
964 เด็กหญิงมนต์ลดา  คชฤทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
965 เด็กหญิงเมธาพร  อิ่มใจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
966 เด็กชายยศวรรธ  ไชยสัตย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
967 เด็กชายยสินธร  สุภะนานัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
968 เด็กหญิงรมิตา  สิทธินันท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
969 เด็กชายรัชชานนท์  พันธ์โชติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
970 เด็กชายรัชชานนท์  สารกอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
971 เด็กชายรัชพล  บุญราศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
972 เด็กหญิงรัตนากร  มังคละพลัง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
973 เด็กหญิงลภัสรดา  ดอกบัว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
974 เด็กหญิงลักษณานันท์  หอมจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
975 เด็กหญิงวรรณธิดา  ตียาพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
976 เด็กชายวริศ  รัตนโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
977 เด็กชายวิชชากร  อนุพันธางกูร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
978 เด็กชายวิธวินท์  พรมสอน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
979 เด็กชายวิวัฒนากรณ์  เบาะแฉะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
980 เด็กชายวีระชัย  วีระกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
981 เด็กชายเวคา  เลยกลาง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
982 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เมธาวรธันย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
983 เด็กหญิงศวิตา  แสนทวีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
984 เด็กหญิงศิริตระกูล  ศรีประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
985 เด็กหญิงศิริทรัพย์  โสมินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
986 เด็กชายศิวดล  สาครขันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
987 เด็กชายศุภกฤต  บุญเจือ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
988 เด็กหญิงสกุลทิพย์  สิริชาติสิทธิโชค โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
989 เด็กหญิงสาริศา  ดิศแพทย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
990 เด็กชายสิรดนัย  สมสิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
991 เด็กหญิงสุชัญญา  ราชอุ่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
992 เด็กหญิงสุณัฐชา  เจริญบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
993 เด็กชายสุทิวัส  ดวงสิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
994 เด็กหญิงสุภัคจิณา  บุตรวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
995 เด็กหญิงสุภัสสรา  ขุนตาแสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
996 เด็กชายสุวิจักขณ์  จันมนตรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
997 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ผลดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
998 เด็กหญิงอนงค์พร  ตริรักษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
999 เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์ส่อง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงอภิชาดา  พูลงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กชายอภิมุข  นามวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงอักกิชา  ไชยเสนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กชายอัชฌา  บุญพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงอัภภิชา  ไชยเสนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงอาชิรญาณ์  บุญประสม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  ศิริบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ไหลหลั่ง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงอุปลมณี  วนมหากุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงไอฝน  บรรสุทธี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงกชกร  พรมไทย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงกชกร  ศรศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงกชพร  วิลาวัลย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงกชพรรณ  กาญจนวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงกชพรรณ  ไชยชนะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงกชวรรณ  ศรีทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงกนกอร  กุลวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงกรรณิการ์  สุทธิกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงกฤตพร  สุภี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายกฤศณ  กองอุ่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายกฤษกร  อิสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงกวินนาฏ  สายสุด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงกษิตินาถ  ใจตรง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีษะคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แก่นสาร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลิ่นกุหลาบ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นะที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันธ์โชติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงกัญญาภัค  กุมรีจิตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตราชู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงกัญยาณี  เดชมุงคุณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงกัลยกร  มีป้อม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เถาว์โท โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สมบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายกิตตินันท์  หอมจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายกิตติพงษ์  ไชยกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายกิตติพัทธ์  พิลาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายกิตติศักดิ์  พิริยะพงศธร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงกุลิสรา  แสงโสภี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงเกศชุฎาพรรณ  แสนศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงเกษสิริ  แก้วพรมดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงขวัญข้าว  มานะโส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชเอนก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงขวัญชนก  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงขวัญชนก  เจริญรอย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงคณิสร  พุทธแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายคณิสร  สุขเจริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายคมชาญ  วิชาชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายคุณานนต์  แสงนิล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงจตุพร  คำโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงจรรยพร  สุขเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงจรรยพร  ส่งสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงจริยา  โจระสา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงจามิกร  พรมหล่อ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงจิณาณา  จรรยากรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงจิรนันท์  กลมเกลียว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงจิรัชญา  วัฒนอินทโรจน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายจิรัฐติ  สิงสอน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงจิราพร  วรรณสุทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายจิรายุ  บุญใส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายจีรพัฒน์  แก้วดา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายจีรวัฒน์  คำริยา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  ยองรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เชื้อชม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงจุฑามาศ  ยงกุลวณิช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงชญานนท์  ทองพันธุ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงชญานิศ  ศิริกมลเสถียร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงชนกนันท์  ดานุวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงชนกนันท์  สาเมฆ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงชนรรถวรรณ  วิไลเลิศพงศ์วณิช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายชนวีร์  ธรรมสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงชนัญชิดา  พวงสร้อย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงชนิกานต์  พวงธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายชยกร  บุญมาศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายชยพล  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงชยามร  สองศร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงชลธิชา  ใหญ่ผา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายชลธี  บูชายันต์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงชวิศา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายชัยธัช  อึ้งอุดรภักดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงชาริตา  เผ่ากัณหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงชาลิสา  คะเณศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายชิษณุพงษ์  พิมพ์วัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงชุติมา  คชเศียร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงชุติมาภรณ์  ศรีบุรัมย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายเชษฐ์ดนัย  สินงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงโชติกานต์  บุญขจร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงญาดา  บุญชิต โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงญาดารัตน์  กุลบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  โคตรมณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายฐิติพล  บุเงิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงฐิติพัชร  ศรีอินทร์จันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายฐิติวัฒน์  กองคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงณฐนันท์  อินทนนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายณนณ  วทัญญูเลิศสกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงณภัทร  บริสุทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงณภัทร  วรรณศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายณวัธ  อุทธสิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายณัชพล  คูณมี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงณัฏฐนรี  ธานี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ศิริพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงณัฏฐวี  พลหาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายณัฏฐิพล  แก่นธาตุ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชาชุมพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงณัฐกัญญา  วามะกันต์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ลัทธิรมย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงณัฐชยา  นนท์ศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงณัฐณิชา  สอนอาจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญชนะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายณัฐดนัย  สายแวว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายณัฐพล  ทานะกิจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายณัฐพัสธร  บุญมั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงณัฐริกา  สาวิไสย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงณัฐวรรณ  เทพสังข์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทานให้ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายณัฐสุต  ชมบาล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงณัฐหทัย  ฝ่ายคำตา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงณิชกานต์  ผลจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงณิชาภา  โลหะสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายดิษยทัศน์  อุตส่าห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงเดือนเต็ม  เทพารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายติณณภพ  ต้นโพธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงตุลยมาศ  พันธมาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายตุลยวัต  แก้วกล้า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายทัพพ์  จิรดานนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายธนกฤต  ก้องเบญจภุช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายธนโชติ  ศรีเสมอ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายธนทรัพย์  ลายทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายธนธรณ์  เนาวมาตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายธนบดี  โพธิ์ไม้ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงธนพร  ศรีธรรมภิวัฒน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายธนพล  สุระพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายธนภัทร  เกษมสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงธนวรรณ  แสนทวีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายธนวัฒน์  คำงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายธนะพัฒน์  ดวงดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายธนัช  ตียาพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายธนัท  บุญยรัตนกร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายธนันณัฏฐ์  พิทักษ์ธงชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงธนิดา  ร่วมรักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายธรรม์  พันธมาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายธรอธิป  ยะระเขต โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงธัญพิชชา  อ่อนน้อม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายธัญวุฒิ  งอกศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงธัญสินี  สุดแสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงธันยชนก  อระไชย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงธิดาดาว  ธุระอบ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงธิดารัตน์  โชคดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงธีมาพร  คะสุวรรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงธีมาพร  เหลานาคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงธีรกานต์  น้อยคำพวง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงธีรดา  ศรีโนนซี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายธีรภัทร  ทัดเทียม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายธีรภัทร  สงวนตระกูล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายธีระวงศ์  จันทรวงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายธีระวริทธิ์  สามารถ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายธีระศักดิ์  องอาจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายธีร์  อุปสิทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายนนท์ปวิธ  แสนตุ้ย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงนภสร  ดัดงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายนฤชา  สันถวะสกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงนฤภร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงนลพรรณ  ศิริผล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงนลินทิพย์  โคตะสา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงนัชชา  อุทธา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงนันทิชา  ศิลาเกษ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงนันลินี  ตังควัฒนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายนาตะ  แสงทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงนิชาธรรม  บุญอาสา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายนิติพงษ์  นรารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายนิติพงษ์  มาพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายเนรมิตร  เถาว์โท โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงบงกช  เนตรเถื่อน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงบัณฑิตา  โสมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายบัวนพคุณ  บัวขาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงบัวพรฑิตา  บัวขาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายบารเมษฐ์  ทวีรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงบุญญพร  ไชยสัจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงบุญยวีร์  ทศพรไพบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงบุษญา  โทบุดดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงเบญญาภา  บริสุทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงเบญญาภา  พูลเพิ่ม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายปณต  ศุภลักษณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายปณพัฒน์  ชัยฑวังกูล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายปณิธิ  ประมวล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงปภาวดี  แสงก่ำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงปภาวี  สีห์พิทักษ์เกียรติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงปราญชลี  สายบาง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงปรายฟ้า  ทองอ่อน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงปริชญา  นามบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงปริตา  คชเศียร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายปรินทร  สารมาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายปริพัฒน์  นามวงศ์ษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงปริยาภัทร  อุตภู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงปวรรัตน์  คำจันทร์ลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงปวริศา  ศรีมงคล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายปวิธชาต  พิมพ์วงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายปวินท์ไชย  พวงพลอย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เสวยสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  โปธา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงปองปุณย์  วงศ์ปักษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายปัญญพัฒน์  สะอาด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองคำห่อ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายปัณณวัฒน์  สุบุญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายปัณณวิชญ์  คำนนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงปัทมพร  มุทาพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงปานรดา  เดชมณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงปาลินี  อุดาหน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงปุณิกา  ขลุ่ยทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงปุตราจายา  พิมพ์ทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงปูริดา  วรานนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงเปมิกา  มีศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายเผ่าภาคิน  ทองจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงพรณะรินทร์  หัสดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงพรรณนารา  สมเสนาะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  คุมวานิชพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงพัชรินทร์  แสงสนธิ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงพาทินธิดา  ผุยพรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงพิชชา  มหาผล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงพิชชาภา  เพ็ชร์ภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงพิชญธิดา  ซิงค์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงพิชญา  เลนทำมี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงพิชฎา  จันทร์พวง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายพิชัยภูษิต  ชูไทย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายพิชัยศักดิ์  พิมพ์ทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายพิเชฐพงศ์  วงศ์นามเถาว์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ลือโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมไธสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มูลภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงพิมพ์นารา  มะยม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เพ็งพี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  แสงเทียน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรกาญจน์  บุญเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงพิมพ์วรินทร์  อุทานุเคราะห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงพิมลภัส  พุ่มเมือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงพิยดา  โกศัลวิตร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงพิรญาณ์  สุตะพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายพิสิษฐ์  สมบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายพีรณัฐ  อารียะธนวัลย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายพีรพัฒน์  แสนสี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายพีรวัส  อารียะธนวัลย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงพุทธิตา  เย็นศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงแพรวลดา  ป้องเขตต์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงไพรัลยา  กาญจนจิรวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีเกษ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงเฟื่องลดา  ผลาเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงภคนันท์  ศรีจำปา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงภคพร  ออมไธสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงภควดี  รูปงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงภนิดาพร  อยู่สุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงภัคธีมา  ปัจฉาพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงภัฎชธิดา  อุ่นอินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายภัทรพล  รัตนสุนทร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงภัทรานิษจฐ์  จำปาทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงภาขวัญ  อรุณเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายภาคภูมิ  ใสจูง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายภาณุพงษ์  ส่งเสริม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายภาณุวัฒน์  พงศ์ญาติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงภานรินทร์  ชุมสวัสดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ศุภธีรารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายภูธเนศ  ทองศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายภูผา  ดำมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายภูมิณภัทร  มณีภาค โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายภูมิภัทร  บัวภาเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงภูริตา  อรุโณภาสกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงภูสุดา  สุรารักษ์วงษ์วีระ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงมณิสรา  สาธุชาติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงมณีรัตน์  ก้อนเงิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงมัญชุพร  น่วมปฐม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงเมธาพร  บุญชารี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงเมษิยาพร  คูณภาค โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายยศพัทธ์  งานสัมพันธฤทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงยอดทรัพย์  สุทธิคุณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายรชต  แก้วดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายรัชชานนท์  ป้อมหิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายรัฐภูมิ  พรหมพิทักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงรัตนกมล  แสงวิเชียร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีทองธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงรามาวฎี  ธานี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงรุ้งพราย  สัสดีวิจิตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงลักษณ์พร  สีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายวชิรพล  ดวงโสมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายวชิรวิทย์  โสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงวชิราภา  พิมสุตตะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงวทันยา  ดอนชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายวรชิต  ศิริจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายวรปรัชญ์  สายเนตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายวรพล  วัณณะพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงวรรณวิลัย  แก้วผลึก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายวรัชญ์  อนุเคน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงวรัชยา  แสนสี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงวรันธร  วงศ์ปักษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงวราพร  ประจวบบุญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงวราลักษณ์  มะลัยสิทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงวริศรา  คะเณศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงวริศรา  คำพู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายวัลลภ  ทองแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงวาสนาดี  งามมาก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงวิชชุดา  สายมั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายวิชิต  เพียรงาน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายวิเชษฐ์  คุณพรหม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงวิภาวนี  ศรีสุรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงวิภาวี  ปรินายวนิชย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงวิรัลยุพา  สุขมานพ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงวิลัญชนา  บุศดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายวีรภัทร  อัปกาญจน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงศรุตา  พรานประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงศศิกานต์  จานศิลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายศักดิ์เลิศล้ำ  คำเคน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุขสาย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายศิรวิชญ์  แก้วใจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงศิรัญญา  สุพะนานัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงศิริพร  คำทา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายศิริวัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  ศรีชมภู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายศิวกร  แสงงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายศิวปรีชา  จันทร์จรัส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายศิวัช  จันพวง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายศุภกร  บุตรราช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายศุภกร  สารรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงศุภธิดา  กาเกษ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงศุภลักษ์  ธรรมนุวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายศุภเศรษฐ์  พันวิชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงสกุลพลอย  คำวชิรพิทักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงสมิตานัน  บุ้งทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงสรัลพร  สายสุด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ดีการกล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงสโรชา  จันทร์สกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายสัณห์พิชญ์  จันทร์แจ่ม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงสาวิตรี  สาวิสา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงสิริกรณ์  ประทาน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงสิรินพรรณ  สุขเสริม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงสิริยาพร  แพงสินธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายสุกฤษฎิ์  นามคันที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงสุชัญญา  สงวนงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงสุทธีธิดา  กลิ่นแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงสุนันทา  แสงดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงสุพิชชา  อยู่แล้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงสุพิชชา  แกระหัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงสุพิชญา  อุตทาพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงสุภาวิตา  สุดชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายสุรชาติ  ตลอดพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงสุรัตน์พร  ดุจดา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงสุรัมภา  คณะพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงสุรีย์พร  พงษ์อุดม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงสุวพัชร  คูณทรัพย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ตั้งตระกูลอดุลย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายอจลวิชญ์  สาระกิจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงอชิรญา  ศิริมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ครองยุทธ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เสงี่ยมงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายอชิระ  บึงจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายอติเทพ  ดวงโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายอนันดา  สอนสะอาด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายอนิรุจน์  ราชอุดม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงอรชพร  ศรีแสงเมือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงอรวรา  กันยาบัตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงอริสา  บุญชิต โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายอัคคัญญ์  แสงงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายอัครราชย์  ชาญเนติกิจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงอังสุมาลี  เดชคุณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงอาทิติยา  ไกรษร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุจรินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงอินทิมา  ต่อนคำสนธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายเอกนาวา  จุ้ยเจริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายเอกพจน์  กองสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงไอรดา  จักษุบษ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงไอลดา  ระดาพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงไอลิน  กรงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงกนกพร  นรดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงกมลชนก  สุทธิคุณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1375 เด็กหญิงกรกนก  กองไชย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1376 เด็กชายกรวิชญ์  หงษ์อินทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1377 เด็กหญิงกฤชภร  อยู่เพชร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1378 เด็กชายกฤษฏิพงศ์  บัวศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงกวินนาถ  พานิชเจริญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1380 เด็กชายก้องสุธา  สุวรรณกูฎ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1381 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  รุ่งเรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1382 เด็กหญิงกัญญวี  ทองสำแดง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1383 เด็กชายกัมปนาท  เพ็งธรรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1384 เด็กชายกิตติพล  ศรีรักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1385 เด็กชายกิตติพัฒน์  สิงห์งาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงกุสุมา  คุณมะนะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงเก็จเพชร  ขันรักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ท้วมขำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงจิรชยา  สาระวัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1390 เด็กหญิงจิรภิญญา  ฝอดสูงเนิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1391 เด็กชายฉัตรพิพัฒน์  บุบผาสังข์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงชนกพร  ทองคุ้ม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงชนิสรา  วิชาพรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงชิดชนก  วงษ์อินตา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1395 เด็กหญิงชีวาชนา  มูลศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กลิ่นกุหลาบ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กชายโชติวัฒน์  พูลเสน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงฐิติรัชต์  ทองพิเศษ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1399 เด็กชายณภัทร  ชัยสอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปูเชียงแดง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1401 เด็กชายณัฐพงศ์  แสนมหา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1402 เด็กชายณัฐพัฒน์  เถลิงรัมย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1403 เด็กชายณัฐภัทร  เฉลิมศิลป์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1404 เด็กชายณัฐวร  คุณิรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1405 เด็กชายณาศิส  พิณศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1406 เด็กหญิงดลนภา  กลิ่นทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงดวงฤทัย  ใจภพ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1408 เด็กชายตะวันฉาย  สดชื่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1409 เด็กชายทัตพงษ์  อู่อ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1410 เด็กชายทินสิริ  สีใส โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1411 เด็กชายธนดล  ท้าวแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1412 เด็กหญิงธนพร  สุโพธิ์คำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1413 เด็กหญิงธนภัสสร์  ดุลยเสรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1414 เด็กชายธนวัฒน์  แสนมหา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1415 เด็กชายธนวินท์  นัยนานนท์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงธนัญชนก  บุญส่ง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงธนัญชนก  เอื้อทาน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1418 เด็กชายธนาวิณ  เปาคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1419 เด็กชายธีรเดช  มีเดช โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1420 เด็กชายเธียรธรรม์  เธียรภูริเดช โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงนภัสสร  ปัสสา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงนรพร  ก้อนคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1423 เด็กชายนราวิชญ์  สำราญสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1424 เด็กหญิงนลินี  พันธ์คุณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1425 เด็กชายนัฐพงษ์  ชิณโชติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ภิรมย์กิจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงนันต์ทิยากร  ศรีสมุทร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1428 เด็กชายนิติธร  ประพันธา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1429 เด็กชายนิทิชคุณ  สุริสาง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1430 เด็กหญิงนิรัชพร  พลราช โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1431 เด็กหญิงบงกชกร  หว่างเที่ยน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1432 เด็กชายบิลพัสดุ์  คงสนั่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1433 เด็กหญิงบุญยวีร์  บุญเย็น โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1434 เด็กหญิงเบญญาภา  บัวกอ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1435 เด็กชายปฐพี  จันทะวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1436 เด็กชายปณวัชณ์  บังศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1437 เด็กหญิงปณิตา  ปิ่นใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงปพิชญา  คงวัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1439 เด็กชายปภังกร  สุภาพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1440 เด็กชายปวเรศ  สุขเจริญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1441 เด็กชายปัญณวัชร  ประหยัดยา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1442 เด็กหญิงปัณฑิตา  นาสมใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1443 เด็กหญิงปุณฑริกา  ตอพล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1444 เด็กชายปุณณกันต์  นาสมวา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1445 เด็กชายปุณยวัจน์  สงครามมา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1446 เด็กหญิงปุณยวีร์  บุญล้อม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1447 เด็กหญิงพรรณนารา  ผลจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1448 เด็กชายพลกฤต  ขวานทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1449 เด็กหญิงพิจิตรา  พันธ์สุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1450 เด็กหญิงพิณศิริ  แจ้งจิตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1451 เด็กชายพิพัฒน์  แกล้วกล้า โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1452 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขสาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อรรคพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1454 เด็กชายพุทธานุภาพ  แพทย์เพียร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1455 เด็กหญิงแพรวา  ทาลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1456 เด็กหญิงแพรวา  บุรัสการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1457 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีจันทร์อ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1458 เด็กชายภูภิภัทร  กัณหาสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1459 เด็กชายภูมิพันลภ  อบเชย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1460 เด็กหญิงมนต์นภา  นภา วีสเพ็ญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1461 เด็กหญิงมะลิวัลย์  บุญชาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1462 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เค้ามูล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1463 เด็กชายรรรณธัช  มาตรา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1464 เด็กชายรุจฒ์ธิศักดิ์  พิจารณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1465 เด็กชายฤทธิไกร  สายเหลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1466 เด็กหญิงวนัสนันท์  เวียงคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1467 เด็กชายวรณธรรม  ทองทาบ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงวรวรรษา  กูลรัมย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1469 เด็กชายวรวัฒน์  บุญทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1470 เด็กชายวรินทร์ธร  จันทร์พวง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1471 เด็กหญิงวรุณยุพา  สุนะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1472 เด็กชายวารี  คำศรีสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงวิยะดา  กิ่งทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงวีรปริยา  แก้วหลอดหล้า โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1475 เด็กชายเวธัสน์  ไพรลักษมี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1476 เด็กชายไวณวิณ  คงสนั่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงศรัญญา  เกณทวี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1478 เด็กชายศรัณยพงศ์  พูลผล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงศรัลย์พร  เปี่ยมศิริ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงศศิประภา  บุญประชุม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1481 เด็กชายศุภกานต์  แก้วกล้า โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1482 เด็กชายสหรัถ  นวมครุฑ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1483 เด็กชายสิทธิพงษ์  มุคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1484 เด็กชายสิทธิพิเศษ  นิลเกษ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1485 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1486 เด็กชายสิรวิชญ์  โกยทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงสิริกันยา  บุตรบาล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1488 เด็กหญิงสิรินทิพย์  สุมาลี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  คงมั่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงสุชญา  มั่นยืน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงสุชาวดี  สุพรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงสุภัสสรา  สินเติม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กชายสุรศักดิ์  คำรัง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงสุรีรัตน์  แก้วเกิดมี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงอชิรญา  บุญพร้อม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กหญิงอทิติยา  พูลภาพ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงอนัญภรณ์  สมสุพรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงอรณัชชา  โสมณี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1499 เด็กชายอรรณพ  ลายสันเทียะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงอริษา  เชื้อชัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงอสิตา  ฝาวัง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1502 เด็กชายอัคราเดช  สินเติม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์บุบผา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงอุบลวรรณ  ชาววัง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงกชกร  ภูธา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงกนกพร  ยุทธวี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงกนกรัตน์  วิเวกวิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทริยวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงกมลชนก  พิมศรีเมือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงกรณิกา  ธีรศุทธากร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงกรณิศ  จันทะสาต โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงกรธิษณ์ชยา  บุญกอ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายกฤษดา  จันทร์เกื้อ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงกัญญา  ลาภพิกิตติ์ภัทร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงกัญญาพร  สุวรรณโส โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภาเรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เนาวบุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงกัณยาวรรณ  อนันต์เรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงกันยากร  ชูญาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายกิตติทัต  ทุมวงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายกิตติภูมิ  ภูมิ วันดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายกิตธิศักดิ์  ล้อมวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงกุลนาถ  พันโสรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงเกศกนก  ชิณภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายเกียรติภูมิ  ผาสิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงจรรยพร  มานะบุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงจรัสรวี  เมืองเหนือ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายจักรภัทร  สายแวว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงจิตตาภา  บุบผาพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายจิตติพัฒน์  เผือกอ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงจินตพร  สุขมา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายจิรวศิน  มีเพียร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายจิระกิตติ์  แซ่เลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงจิรัชญา  มณีวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงจิรัชญา  สมบูรณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ฮึงวัฒนา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กชายจุมพล  กล้าหาญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เสาแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายเจนวิทย์  สุนทร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงชญานิศ  หล่อวินิจนันท์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงชนิดาภา  สามารถ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กชายชโนดม  เงินยวด โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงชลธิชา  กอมะณีย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงชวัลรัตน์  บังสี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงชวัลรัตน์  บุญจอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงช่อชมพู  ข้องม่วง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงช่อชมพู  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงชะญานิษฐ์  แพงไธสงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายชัชชัย  จันทบุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายชาคริต  ศรีพลาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กชายชาญณรงค์  ไอครรัมย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายชาติสยาม  กาวัลย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงชาลิสา  สุภาพ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงชื่นนภา  พุทไธสงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจริญรอย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงซาร่านาเซิล  ทิพรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงญาณิศา  คงได้ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงญาดา  จึงมั่นคง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงญานิศา  วงจันลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงฐิติมา  ไชยนา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีเพชร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงณญาดา  สุภาวดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายณภัทร  ต่อมกระโทก โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงณมลชนก  นวลสุภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทักทาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงณัฐกุล  พุทธรักษา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงณัฐณิชา  หลักคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงณัฐธยาน์  มุงคุณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภาคแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงณัฐนิชา  สุนทร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายณัฐพล  พุทธรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงณิชาภัทร  พานแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงณิชาภัทร  สายนาค โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงณิชาภัศ  ยงกุลวณิช โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงดรัณ  พวงมาลัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงดวงกมล  แท่งทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงดากานดา  ผลพยุง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายเดชาวัต  ดาวิเด กาดาอู โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายเตชินท์  ลินลิโก โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายไตรวิช  บุญยืน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงทักษอร  แก้วดวงงาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงทิพยาภา  กิณเรศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายธนดล  บุญวิจิตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงธนพรรณ  บุญชิต โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1585 เด็กชายธนวัฒน์  ยิ่งยืน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายธนวัฒน์  อุไรวงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายธนวินท์  แสนทวีสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงธนัชชา  อริยนันทกาญจน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงธนัญญา  คำแดง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายธนากร  นามประสพ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายธนากร  บำรุงผล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายธนาธิป  วะสุรีย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงธนาภา  วิชาบาล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายธเนศ  เกษพรหม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงธัญชนก  ปั้นทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงธัญพิชชา  ปุสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พรมโสภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายธันวา  โยธา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงธิภารัตน์  สมอาจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายธีรชาติ  ประสานวัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายธีรภัทร  ยกเทพ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายธีรภัทร  สมรักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายธีรภัทร์  วงศ์ศรีแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กชายธีระวัฒน์  ทีมุ้ย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายธีราทร  เทพสวัสดิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงนวกาญจน์  มาตรา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงนัชญาพลอย  มณธิราลัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายนัทธพงศ์  วงศ์ด้วง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายนันทยศ  ผลาผล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายนันทวัฒน์  บุญมาปัด โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงนันทิชา  แสวงพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงนันทินุช  เวชสวัสดิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงนันธิดา  บุญทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงนิชกานต์  สมโคตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงเนตรนภิศ  แก่นการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงในฝัน  วงษ์จันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงเบ็ญจพร  อุดรพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงเบญญาภา  ธรรมนิยา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงปณิตา  ศิวเลิศพร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงปทิตา  พิมพ์ตะคุ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงปนัดดา  สารสิทธิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายปภังกร  ตรีประทุม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิทธิขวา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กชายปภาวิน  โพธิ์สีนวล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงปรมาภรณ์  พงษ์สถิตย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงปราญชลี  คำดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงปรายฟ้า  ปิ่นคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กชายปริญญา  เจริญชาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงปริยากร  สีอ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงปริยากร  อนันต์เรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงปัญญดา  ขจรกลิ่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายปัญญา  พระอารักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงปัณจวนิส  เนตรสง่า โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงปัณณพร  นิลแสง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงปาลิตา  อินทรุขา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1637 เด็กชายปิยปาณ  หมื่นท้าว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงปิยะดา  เสียงชอบ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ปัญญา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงปุณยนุช  สู่บุญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงเปรมฤทัย  วืโรจน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ยนต์ยงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงพชร  สิงห์ตะโคตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงพรบุณยา  จันทุมา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงพรไพลิน  ห้าวหาญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงพรรณพร  ทาศิริ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงพรรณภัทร  เชื้อชัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงพรรณิภา  อัศฤกษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงพลอยปภัส  ชนะภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงพลอยพิชชา  ดำรงชาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงพัชรพร  พึ่งวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงพัชรภรณ์  ชูหา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มาตมุลโท โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กชายพัฒนชัย  แสนทวีสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงพัณณิตา  กานา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1656 เด็กชายพัทธดนย์  วันดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กล่ำฮวบ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงพิชชานันท์  วิทิตพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงพิชชาภา  ขันอาสา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงพิชญธิดา  แสงพุทธวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สียางนอก โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงพิชญา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทะมิตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงพิชญาวี  สุรำไพ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญฤทธิเดช โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  นาภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงพีรดา  โภคทรัพย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1668 เด็กชายพุฒิพากร  เที่ยงแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กชายเพชรพิพัฒน์  แก้วพิลึก โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายเพชรมณี  บำรุงผล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ศรีทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงแพรวา  มั่นจิตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงภรภัทร  ศรีทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงภัทรนันท์  อนันต์เรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงภัทรวดี  แสนทวีสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กชายภัทรศิษฏ์  นำผล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงภัทราพร  ดอกไม้ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงภัทราพร  ศิริป้อง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงภิรณพร  กูร์ณา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงภูริชญา  ชัยอาสา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงภูษณิศา  ประสานศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงมนปรียา  นนทการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงมนัสนันท์  กาญจนารักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กชายมหาลาภ  อินทร์โสม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงมานิตา  ทองภู โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงมุทิตา  มาเฉลิม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กชายรัฐภูมิ  สมสนุก โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงรัตนประภา  สอนทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงรัตนภรณ์  จันทร์เติม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงราชาวดี  พิณทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงรินรดา  มงคลศิรินาดูน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงรุ่งกานต์  พูลเพิ่ม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงลักษิกา  เมืองเหนือ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงลักษิกา  แสงศิริ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1695 เด็กชายวรชิต  พุทธวอร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงวรนุช  สวัสดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายวรวุฒิ  บัวระพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1698 เด็กชายวรัญชัย  สายแวว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงวรัญญา  พุดด้วงเงิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กชายวรากร  สีงาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงวราภรณ์  บุดดารวม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1702 เด็กชายวัชรพล  หงษ์อุทัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กชายวัธนพล  สร้อยมาศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กชายวิพัธน์  สร้อยมาศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กชายวิริยะ  ชมภูจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงวิสารดี  ศรีบรรเทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1707 เด็กชายศรัณยพงษ์  ไยศร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงศศินันท์  เฉลิมพร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงศศิมณี  ราชิวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงศิรประภา  โชติบุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงศิรินันท์  นนทการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายศิวกร  สุวรรณกูฏ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงศิวรินทร์  เดชคุณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายศุภกร  ยุคลธร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงสกาวใจ  วงศ์โหง่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงสกาวเดือน  พรมดาว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1718 เด็กชายสรวิชญ์  พงศ์ธนาธนินทร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1719 เด็กชายสรวิศิษฎ์  บุญเดช โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กชายสรวีย์  ภานุสิทธิ์ตรีภูมิ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงสริญญา  เครือแสง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กชายสัณหณัฐ  วิสาการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงสิริกร  สิงห์ทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงสิริกัญญา  ทวีวรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงสิริประภา  ภิญโญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงสิริยากร  จันทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงสิริวิมล  กาญจนพิมาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงสุกฤตยา  อ่อนละออ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงสุกัญญา  สุขสวาท โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงสุชานันท์  กำจร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงสุชาวดี  ครบอยู่ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงสุนิษา  อินทรสงเคราะห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงสุพิชญา  ดีรอด โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงสุภัชญา  สุขมดัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1735 เด็กชายสุรเกียรติ  สุทธิกุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงสู่ขวัญ  สาวงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงโสรญา  สมบัติมั่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงหนึ่งปรียา  ทองแสง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1739 เด็กชายอชิรยา  วงศ์เสนา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายอชิรวิทย์  โมฬีชาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายอดิศร  มณีนิล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายอเนกพงศ์  ผิวอ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายอภิชาติ  พวงจำปา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงอริสา  ทรัพย์คูณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1745 เด็กชายอลงกรณ์  แดนพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1746 เด็กชายอัครวินท์  สมบูรณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงอัยริสา  นนทการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงอัยลดา  กันยะลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1749 เด็กชายอาชัญ  นิยมวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายอาทิตย์  สวัสดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงอานิสา  บุญมาปัด โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงอิศริญาภรณ์  อรัญสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงอุษามณี  วจีภูมิ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายเอกรินทร์  มูลทองเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงแองเจิล นภาภรณ์  ฮอร์บอรี่ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงชไมพร  นามพงษ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.6 คณิตประถม
1757 เด็กหญิงนาราชา  สวัสเอื้อ โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.6 คณิตประถม
1758 เด็กชายปฏิภาณ  บุษมงคล โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.6 คณิตประถม
1759 เด็กหญิงปัณฑธ์ร  นามจำปา โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.6 คณิตประถม
1760 เด็กหญิงมนัสนันท์  งามเถื่อน โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.6 คณิตประถม
1761 เด็กหญิงวริษฐา  รักชัยกิจ โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.6 คณิตประถม
1762 เด็กชายวายุ  ศรีจำปา โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.6 คณิตประถม
1763 เด็กชายอชิรวิชญ์  คำแพงทอง โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.6 คณิตประถม
1764 เด็กหญิงกณิตา  กิจคงเศียร โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  พงศ์ธนาธนินทร โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงกิติญาภา  คเณศร์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กชายจักรราช  หัตถชาติ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงจิรภาส  สมตา โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กหญิงญาณิศา  ทับแสง โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กชายตติพันธ์  คืนดี โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงต้นข้าว  กุลเกษ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กชายธนโชติ  กาฬเนตร โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กชายธีรศักดิ์  สุดตาชาติ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงประภาภรณ์  เทียนทอง โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กชายปริญญา  กาบสุวรรณ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงปลื้มฤดี  วิบรรณ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กชายปัณณวัฒน์  ทองมูล โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กหญิงพิชญธิดา  ผลพันธ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงพิมพ์ณิภา  พงษ์อนันต์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงมินตรา  สิมพันธ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กชายยศนนท์  เกณฑ์ทวี โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กชายวงศธร  นามประกอบ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงวิรังรอง  สุโภภาค โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  คืนดี โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กชายศุภัช  มุสิกสาร โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงสิริลักษณ์  แสนโสม โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงสุดารัตน์  สาหินกอง โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กชายสุรยุทธ  นบไธสงค์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กชายเสาร์ธวัฒน์  ศรีสุธรรม โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กชายอนุกูล  บุญเรือง โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กชายอนุชา  หอมเงิน โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กชายอัมรินทร์  สุ่มมาตร์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พันธ์สัมฤทธิ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงชนาพร  นามพงษ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงธัญชนก  สังวาลทอง โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองศรี โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  สุริยะศรี โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงศิริภัทร  ขันสัมฤทธิ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
1799 เด็กชายสุรดิษ  ทองอ่อน โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
1800 เด็กชายสุเลิศศิลป์  ศุภสุข โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
1801 เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรไชย โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กชายเจตนิพันธ์  สุกรรณ์ โรงเรียนเมืองอุบล ป.6 คณิตประถม
1803 เด็กชายอรรถพร  พิมพ์ทอง โรงเรียนเมืองอุบล ป.6 คณิตประถม
1804 เด็กหญิงกนกพร  บุญสิงห์ โรงเรียนเมืองอุบล ม.2 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กชายจิรภัทร  ผ่องจิตร โรงเรียนเมืองอุบล ม.3 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กหญิงเจตปรียา  ทองชุม โรงเรียนเมืองอุบล ม.3 คณิต ม.ต้น
1807 นายชนาวุฒิ  กุลวงค์ โรงเรียนเมืองอุบล ม.3 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กหญิงชลธิชา  อาลัยรักษ์ โรงเรียนเมืองอุบล ม.2 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญครอง โรงเรียนเมืองอุบล ม.1 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กหญิงณัฐณิชา  วันธิรัตน์ โรงเรียนเมืองอุบล ม.2 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กชายทัศนัย  วงค์ประเมษฐ โรงเรียนเมืองอุบล ม.1 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กชายธีรวัฒน์  นันทาทอง โรงเรียนเมืองอุบล ม.1 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงนาถศิริ  เขื่อนแก้ว โรงเรียนเมืองอุบล ม.1 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงปฏิมาพร  พรมวิหาร โรงเรียนเมืองอุบล ม.3 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงพงษ์พร  เวชนาม โรงเรียนเมืองอุบล ม.3 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีพรม โรงเรียนเมืองอุบล ม.2 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กชายพันแสง  จันทร์เอียด โรงเรียนเมืองอุบล ม.1 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงพิมชนก  อีศาสตร์ โรงเรียนเมืองอุบล ม.2 คณิต ม.ต้น
1819 นางสาวภัทรวดี  เดชะคำภู โรงเรียนเมืองอุบล ม.3 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กหญิงเมตตา  ศรีอำนาจ โรงเรียนเมืองอุบล ม.2 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กชายวุฒิชัย  สมควร โรงเรียนเมืองอุบล ม.1 คณิต ม.ต้น
1822 นายศิววงษ์  อัมพวานนท์ โรงเรียนเมืองอุบล ม.3 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กชายสิทธินนท์  เรืองบุญรบ โรงเรียนเมืองอุบล ม.2 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กหญิงสุนิสา  เหลาทอง โรงเรียนเมืองอุบล ม.2 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กชายอดิศักดิ์  ทาตระกูล โรงเรียนเมืองอุบล ม.2 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงอรุณวรรณ  ถิ่นนาเมือง โรงเรียนเมืองอุบล ม.1 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กหญิงอุมาพร  นำพา โรงเรียนเมืองอุบล ม.2 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กหญิงธนาภรณ์  อ่อนอก โรงเรียนเมืองอุบล ป.5 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงรุ่งฤดี  นำพา โรงเรียนเมืองอุบล ป.5 วิทย์ประถม
1830 เด็กชายกฤษดา  ศิริวรรณ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า ป.6 คณิตประถม
1831 เด็กชายพรหมโชติ  เทศนา โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า ป.5 คณิตประถม
1832 เด็กชายตระกูล  จำปาเงิน โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า ม.3 คณิต ม.ต้น
1833 นางสาวน้ำฝน  สายโท โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า ม.3 คณิต ม.ต้น
1834 นางสาวอรณิชา  นิยมการ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า ม.3 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กชายจักรี  ตรีวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงปาริตา  เป็นสุข โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงสุธาวัลย์  ชัยลา โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1838 เด็กหญิงสุมิตรา  บรรผนึก โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1839 เด็กหญิงอรวิภา  สายเมฆ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1840 เด็กชายธนิสร  มงคลเสริม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ป.6 คณิตประถม
1841 เด็กชายปิยพงษ์  หมีคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ป.6 คณิตประถม
1842 นางสาวกมลชยา  จันทร์นาม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กหญิงกรปณต  ทากุ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงจันทมณี  นามศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1845 นางสาวชื่นฤทัย  สารภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1846 นางสาวณัฐนิชา  ศรีทะลับ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กชายธนกร  พิมพลา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1848 นายพงศภัค  สนั่นเอื้อ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1849 นางสาวพัชรพร  ร่มเย็น โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1850 นายมนเฑียร  สมาทอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงสุพรรษา  ทาวัน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1852 นางสาวไอลดา  โอภากุล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กชายปรเมศ  พิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
1854 เด็กชายอัมรินทร์  วุฒิเศลา โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
1855 นางสาวกิตติญาดา  แสงอ่อน โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
1856 นายนิธิพงศ์  มั่นคูณ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
1857 นางสาวศุภลักษณ์  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
1858 นายสุรชัย  จันทร์หาญ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
1859 นายอนันต์ชัย  อรศรี โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
1860 นางสาวอินทุอร  สายวรรณ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กชายฉัตรธวัติ  บุญประภาร โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
1863 เด็กชายวีรวิชญ์  ทวีทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
1864 เด็กหญิงศิริกัลยา  ภักดีวงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
1865 เด็กชายชัยภัทร  มัชปะโม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1866 เด็กชายพงศธร  ส่งเสริม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) ป.6 คณิตประถม
1867 เด็กชายภานุวัฒน์  สรรพสาร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) ป.6 คณิตประถม
1868 เด็กหญิงพีรดา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงพุทธชาติ  พุทธดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงสไปทิพย์  พันธ์งาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
1871 เด็กชายชนแดน  แสนทวีสุข โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) ป.4 คณิตประถม
1872 เด็กชายดินแดน  แสนทวีสุข โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) ป.6 คณิตประถม
1873 เด็กชายนวพล  พันเสมอ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) ป.6 คณิตประถม
1874 เด็กหญิงนิตยา  สอนดี โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) ป.5 คณิตประถม
1875 เด็กชายภูมิธรรม  รัตนกุล โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) ป.6 คณิตประถม
1876 เด็กหญิงจิดารัตน์  โงมขุนทด โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) ป.6 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงนภัสศร  ไหมชู โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) ป.6 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงบุษกร  ทวีบูรณ์ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) ป.6 วิทย์ประถม
1879 เด็กชายศุกลวัชญ์  โคตรมงคล โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) ป.6 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงสุพัฒตรา  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) ป.6 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงอินทิรา  ชมบุญ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) ป.6 วิทย์ประถม
1882 เด็กหญิงเอมมิกา  คงดี โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) ป.6 วิทย์ประถม
1883 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วัฒนาราช โรงเรียนบ้านเค็ง ป.4 คณิตประถม
1884 เด็กหญิงณัฐภาส์  พาแก้ว โรงเรียนบ้านเค็ง ป.5 คณิตประถม
1885 เด็กหญิงนฤมล  สังขรมย์ โรงเรียนบ้านเค็ง ป.5 คณิตประถม
1886 เด็กหญิงน้ำทิพย์  เอกเลิศ โรงเรียนบ้านเค็ง ป.6 คณิตประถม
1887 เด็กชายราชันย์  สงวนทรัพย์ โรงเรียนบ้านเค็ง ป.4 คณิตประถม
1888 เด็กหญิงวรรณภา  พลศรี โรงเรียนบ้านเค็ง ป.5 คณิตประถม
1889 เด็กชายอัศนัย  แสงวิเชียร โรงเรียนบ้านเค็ง ป.6 คณิตประถม
1890 เด็กชายกฤษฎา  ผุยหัวโทน โรงเรียนบ้านเค็ง ป.6 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงกุลนัดดา  นาชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเค็ง ป.6 วิทย์ประถม
1892 เด็กหญิงชลลดา  ศุภสุข โรงเรียนบ้านเค็ง ป.5 วิทย์ประถม
1893 เด็กหญิงปลื้ม  แสงเพิ่ม โรงเรียนบ้านเค็ง ป.5 วิทย์ประถม
1894 เด็กหญิงปาธิตา  ความสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเค็ง ป.6 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงเพ็ญนภา  วาจาสัตย์ โรงเรียนบ้านเค็ง ป.6 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงวาสนา  พาแก้ว โรงเรียนบ้านเค็ง ป.5 วิทย์ประถม
1897 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีธรรม โรงเรียนบ้านเค็ง ป.6 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงอินทิรา  จันทาทิพย์ โรงเรียนบ้านเค็ง ป.4 วิทย์ประถม
1899 เด็กชายณัฐยศ  อรรคบุตร โรงเรียนบ้านหนองมุก ป.6 คณิตประถม
1900 เด็กชายนัทธพงศ์  บุญคง โรงเรียนบ้านหนองมุก ป.6 คณิตประถม
1901 เด็กหญิงสวรินทิรา  จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านหนองมุก ป.6 คณิตประถม
1902 เด็กหญิงกาญจนา  พยัคคะมาศ โรงเรียนบ้านหนองมุก ป.6 วิทย์ประถม
1903 เด็กหญิงจีรณัฐ  ท้าวทอง โรงเรียนบ้านหนองมุก ป.6 วิทย์ประถม
1904 เด็กหญิงณชลนิภา  ม่วงอ่อน โรงเรียนบ้านหนองมุก ป.4 วิทย์ประถม
1905 เด็กชายธนกฤต  ศรีละคร โรงเรียนบ้านหนองมุก ป.6 วิทย์ประถม
1906 เด็กชายนิธิกร  เชิดชู โรงเรียนบ้านหนองมุก ป.6 วิทย์ประถม
1907 เด็กชายปัณณวัฒน์  สายสุพรรณ โรงเรียนบ้านหนองมุก ป.6 วิทย์ประถม
1908 เด็กชายวงศกร  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองมุก ป.6 วิทย์ประถม
1909 เด็กหญิงศปรายรักษ์ฺ  วันดี โรงเรียนบ้านหนองมุก ป.6 วิทย์ประถม
1910 เด็กชายอนุวัตน์  แก่นกอ โรงเรียนบ้านหนองมุก ป.6 วิทย์ประถม
1911 เด็กหญิงอัญมณี  หวังชื่นชม โรงเรียนบ้านหนองมุก ป.6 วิทย์ประถม
1912 เด็กหญิงอุธารัตน์  พลพิทักษ์ โรงเรียนบ้านหนองมุก ป.6 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงแขไขนภา  สุทธัง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
1914 เด็กหญิงธนพร  สุพิพัฒน์โมลี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
1915 เด็กหญิงธิดาทิพย์  อร่ามศรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
1916 เด็กหญิงปวิชญาดา  อักษร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
1917 เด็กหญิงปัญชลิกา  อินสมนึก โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
1918 เด็กชายปารย์  บุญเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
1919 เด็กชายพีรวิชญ์  บุษยานุรักษ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
1920 เด็กหญิงมนัสนันท์  โกยสำราญ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
1921 เด็กชายรัชชานนท์  บุญทวี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
1922 เด็กชายราชันย์  ทองงาม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
1923 เด็กหญิงรุ่งฤดี  ใจผ่อง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
1924 เด็กหญิงสุรางคนาง  บุ้งทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
1925 เด็กชายอชิรวุฒิ  คันธจันทร์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
1926 เด็กชายอภิทรัพย์  สุทธสิงห์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
1927 เด็กหญิงอาริยา  แสนสุด โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
1928 เด็กหญิงกชกร  ครองยุทธ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1929 เด็กหญิงกชมน  ตระการจันทร์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1930 เด็กหญิงกันต์ณัฐพัชร  บุญพันธ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
1931 เด็กชายกันติพล  ประมูลพงษ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงกาญจนา  ศรีเมือง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1933 เด็กชายกิตฐพงษ์  บุญโกศล โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1934 เด็กหญิงเขมจิรา  มุธุสิทธิ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1935 เด็กหญิงเขวัญญาดา  กาวัลย์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1936 เด็กหญิงจุฑามาศ  ระดาบุตร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1937 เด็กหญิงชนกนันท์  ฝ้ายสีงาม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1938 เด็กหญิงชลิดา  เทศสิงห์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1939 เด็กหญิงณฐมน  ใจยะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1940 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วพิภพ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1941 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฝอยทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1942 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สู่สุข โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1943 เด็กชายเทวินทร์  อาจเอี่ยม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1944 เด็กชายธนวัต  พิมพาหนู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1945 เด็กชายธนวิทย์  บุญเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1946 เด็กชายธราเทพ  อุดร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1947 เด็กชายธิติวุฒิ  จันทรถ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1948 เด็กหญิงบุญยพร  ศรีปาน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1949 เด็กชายปภาวิน  จันทร์ทรง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1950 เด็กหญิงปลายฝน  บุญเจริญ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1951 เด็กหญิงปัญญาพร  บุ้งทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1952 เด็กหญิงปานตะวัน  ทองกลม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1953 เด็กหญิงปานิสรา  มณีพงษ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1954 เด็กชายพงสธร  แสนโสม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
1955 เด็กชายพัชรวินท์  ศิริไทย โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
1956 เด็กชายพันธวัช  ไชเสนา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1957 เด็กชายพานุพงษ์  แว่นระเว โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
1958 เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  พงศ์เพ็งธรรม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงภคมน  มั่นคง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงภัณฑิรา  สายเสน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เกษมสุข โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1962 เด็กชายภานุวัฒน์  ยอดคำ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1963 เด็กชายยศธนะพงศ์  ทองทา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
1964 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญสู่ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงวรกานต์  ชูแก้ว โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1966 เด็กชายวรพัฒน์  วะสุรีย์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
1967 เด็กหญิงวารี  วรรณทวี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1968 เด็กหญิงวิชญาดา  จันทร์หอม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1969 เด็กชายศาสตรา  ศิลาคะ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1970 เด็กหญิงศิวพร  มีศิลป์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1971 เด็กชายสรวิศ  วิลัยบูลย์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1972 เด็กชายสิรณัฐพัชร  นวลงาม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงสิรินทรา  อินงาม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1974 เด็กหญิงสิริวิภา  ภัควันต์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1975 เด็กหญิงสุธิดา  ศรีดาวเดือน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1976 เด็กหญิงสุนิศา  เกิดปรุ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1977 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุดเต้ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1978 เด็กหญิงอรชุมา  รุ่งจารุชัย โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงอรนิชา  วงศ์ศิริ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
1980 เด็กหญิงอาทิตยา  พูลเพิ่ม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
1981 เด็กหญิงจุฑามาศ  แผลงฤทธิ์ โรงเรียนบ้านยางขี้นก ป.6 คณิตประถม
1982 เด็กหญิงนิธิตา  จันทร์โยธา โรงเรียนบ้านยางขี้นก ป.5 คณิตประถม
1983 เด็กหญิงปณิดา  จันทร์โยธา โรงเรียนบ้านยางขี้นก ป.6 คณิตประถม
1984 เด็กหญิงภัทรลภา  ปวงสุข โรงเรียนบ้านยางขี้นก ป.5 คณิตประถม
1985 เด็กชายภูวไนย  อุ่นจิต โรงเรียนบ้านยางขี้นก ป.6 คณิตประถม
1986 เด็กชายศรัญภัทร  อุ่นจิตร โรงเรียนบ้านยางขี้นก ป.6 คณิตประถม
1987 เด็กหญิงกัลยาณี  จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านยางขี้นก ป.4 วิทย์ประถม
1988 เด็กชายจารุวิทย์  บุญเกื้อ โรงเรียนบ้านยางขี้นก ป.5 วิทย์ประถม
1989 เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์โยธา โรงเรียนบ้านยางขี้นก ป.4 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงภัธรภร  บุญจำเนียร โรงเรียนบ้านยางขี้นก ป.4 วิทย์ประถม
1991 เด็กชายกนกพงษ์  ชินนะ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.5 คณิตประถม
1992 เด็กหญิงชลัญฏา  คาวะดี โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.5 คณิตประถม
1993 เด็กชายดุจเทพ  ยิ่งยืน โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.4 คณิตประถม
1994 เด็กชายนภาดล  เกษเพชร โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.5 คณิตประถม
1995 เด็กชายนวพล  บุตรพรม โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.6 คณิตประถม
1996 เด็กชายปุญญพัฒน์  สืบศรี โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.5 คณิตประถม
1997 เด็กชายพีรพัฒน์  สายสุด โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.5 คณิตประถม
1998 เด็กชายอภิชาติ  น้ำเงิน โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.5 คณิตประถม
1999 เด็กหญิงอรุโณทัย  พงษา โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.5 คณิตประถม
2000 เด็กชายเอกอนันท์  สารจันทร์ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.4 คณิตประถม
2001 เด็กชายกวินทรา  เกษเงิน โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
2002 เด็กหญิงกัลยกร  หมอกวงษ์ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
2003 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แสนสุริวงค์ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
2004 เด็กหญิงกัลยาณี  ธรรมศิล โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
2005 เด็กหญิงขวัญเรือน  บุญกระจาย โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
2006 เด็กหญิงเขมจิรา  เกษเงิน โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
2007 เด็กหญิงชลธิชา  คุณมี โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
2008 เด็กชายธนวัฒน์  จอกทอง โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
2009 เด็กหญิงธัญวรัตน์  โชคชัย โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
2010 เด็กชายบุญญปัญญ์  โพธิอำพล โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
2011 เด็กชายบุณยกร  คณาจันทร์ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
2012 เด็กหญิงรัตน์ชนก  อ่อนมิ่ง โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
2013 เด็กหญิงวันวิสาข์  จอกนาค โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
2014 เด็กชายศุภชัย  หมั่นหา โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
2015 เด็กชายสมบัติ  ปริดฉิม โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
2016 เด็กหญิงสุนิสา  อ่อนสอน โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
2017 เด็กหญิงอรณิชา  อินทร์ขาว โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
2018 เด็กหญิงกรรินทร์  พิมพ์สำโรง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 คณิตประถม
2019 เด็กชายกฤษดาณุวัตน์  สกุลจาป โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2020 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  สุดา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 คณิตประถม
2021 เด็กหญิงกัลย์สุดา  เรืออาจ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2022 เด็กหญิงกานต์กนก  คุ้มจิตร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2023 เด็กชายไกรยสิทธฺ์  จินดากุล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 คณิตประถม
2024 เด็กชายคณาธิป  วายทุกข์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2025 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  เเก้วทองนาค โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2026 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เคน้ำอ่าง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 คณิตประถม
2027 เด็กชายชัชพิมุข  จำปาทง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2028 เด็กหญิงชาคริยา  โพธิสาราช โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 คณิตประถม
2029 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คุชิตา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2030 เด็กชายฐิติศักดิ์  แท่นทอง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 คณิตประถม
2031 เด็กชายณชนก  ดาโรจน์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 คณิตประถม
2032 เด็กชายณัฐพล  สาระจันทร์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 คณิตประถม
2033 เด็กชายณัฐภูมิ  จันขาว โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2034 เด็กชายทัตเทพ  ชลกาญ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 คณิตประถม
2035 เด็กหญิงเทวธิดา  มณีเขียว โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 คณิตประถม
2036 เด็กชายธนกฤษณ์  สิทธิ์วรรณ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 คณิตประถม
2037 เด็กชายธนวิชญ์  โคตรคำ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 คณิตประถม
2038 เด็กชายธราเทพ  ลอยฟ้า โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2039 เด็กชายปฏิณญา  ไชยะเดชะ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 คณิตประถม
2040 เด็กชายปฏิภาณ  โสตเเก้ว โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2041 เด็กชายผาสุก  ศิระพรหม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2042 เด็กชายพงศกร  ทองจุล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 คณิตประถม
2043 เด็กชายพิธิวัฒน์  ทนสีราช โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2044 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญเชิญ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2045 เด็กหญิงภัชราพร  สวัสดิ์ัรักษ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 คณิตประถม
2046 เด็กหญิงภัทรธิดา  โคตรภัทร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2047 เด็กชายยศภัทร  เชื้อเเก้ว โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2048 เด็กหญิงยุภาวดี  คชรักษ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2049 เด็กชายรชานนท์  ดอกอินทร์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 คณิตประถม
2050 เด็กหญิงวริศรา  โนราช โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2051 เด็กหญิงวิภาดา  สังฆะบุตร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2052 เด็กหญิงศิธาวรา  ปัญญาพันธ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 คณิตประถม
2053 เด็กหญิงศิรประภา  พุฒพงศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2054 เด็กหญิงศิวพร  สวัสดิ์ตระกูล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2055 เด็กชายสมชาย  โควสุรัตน์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 คณิตประถม
2056 เด็กชายสันติรัฐ  บุดดีสิงห์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 คณิตประถม
2057 เด็กหญิงสุชาดา  ชนะชัย โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 คณิตประถม
2058 เด็กชายเหมราช  จินดาธนารักษ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 คณิตประถม
2059 เด็กหญิงอโนชา  จักรสาร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 คณิตประถม
2060 เด็กหญิงอมิตดารา  อกนิตย์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2061 เด็กหญิงอัจฉริยา  หารมาก โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2062 เด็กหญิงอาริษา  หงษ์เพรช โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 คณิตประถม
2063 เด็กหญิงอุมาพร  ยุววาสน์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 คณิตประถม
2064 เด็กหญิงกมลชนก  พรมวัลย์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2065 เด็กหญิงกมลพร  จินดากุล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2066 เด็กชายกวีวัธน์  คงกุทอง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2067 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงศ์คำ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2068 เด็กชายกิตติพงษ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2069 เด็กหญิงขวัญชนก  ก้านนาค โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2070 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ระรื่นรมย์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วกล้า โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงชมพูนุช  โกการัตน์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2073 เด็กหญิงชลลดา  ศรีทองทุม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2074 เด็กชายชัยมนัส  สุภาคาร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2075 เด็กชายชิณกฤษ  งอกงาม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2076 เด็กชายชิติพัทธ์  สำราญสุข โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2077 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีทอง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2078 เด็กหญิงณัฐนิชา  วงศ์บุญชา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงณัฐพร  โควสุรัตน์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2080 เด็กหญิงณิชกานต์  นิชวัน โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2081 เด็กหญิงณิชานันท์  สุขเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2082 เด็กชายเตชินท์  สมชาติ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2083 เด็กชายทาราวรรษ  สุรสาย โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2084 เด็กหญิงแทนคุณ  บรรพชาติ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2085 เด็กหญิงธัญพิมล  ยิ่่งยืน โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2086 เด็กหญิงธัญลักษณ์  แสวนิล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2087 เด็กหญิงธารทิพย์  ถวิล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2088 เด็กชายนพกร  อุณหพันธ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2089 เด็กหญิงนภัทร  พูลชาติ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2090 เด็กหญิงนภัสกนก  กนกหงษ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2091 เด็กหญิงน้ำทิพย์  มีธรรม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2092 เด็กชายนิติธร  โคตรวงษ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2093 เด็กชายบวรลักษณ์  แสนภูมี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2094 เด็กหญิงบุญสิตา  บุญคุณคำซาว โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2095 เด็กหญิงเบญญาภา  ขุมทอง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2096 เด็กหญิงปพิชญา  นามโคตร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2097 เด็กหญิงปลายฟ้า  บรรเทา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2098 เด็กหญิงปารมี  ศักดิ์ชาลี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2099 เด็กชายพชร  ภูสิธานันท์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2100 เด็กหญิงพรปวีณ์  มุขมณี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2101 เด็กหญิงพัชราภา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2102 เด็กหญิงพัชรินทร์  เข็มเพชร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2103 เด็กหญิงพัณณดา  รัตนวรรณ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2104 เด็กหญิงพาขวัญ  นนทวงศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2105 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุดเพียร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2106 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พวงธรรม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2107 เด็กหญิงภัชรธิดา  ทะปัญญา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2108 เด็กหญิงภัณฑิรา  เจตนา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2109 เด็กชายภัทรพล  อิ่มใจ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2110 เด็กหญิงภาพิชมนทน์  สกุลจาป โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2111 เด็กชายภูมิรพี  นามศรี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2112 เด็กหญิงรัชฎาพร  บู่เเก้ว โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2113 เด็กหญิงรัชนีกร  ภาคทอง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2114 เด็กชายรัฐภูมิ  ทัดศรี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2115 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เข็มเพรช โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2116 เด็กชายเลอสรรค์  อณุวรรณ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2117 เด็กชายวชิรวิทย์  ชายทวีป โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2118 เด็กชายวรชิต  บรมฤทธิ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2119 เด็กหญิงวริยา  สุขเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2120 เด็กหญิงวิชญาพร  สุดา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2121 เด็กหญิงวิภาดา  ธะนู โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2122 เด็กชายวีรภัทร  บุตรวงศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2123 เด็กหญิงศรีรักษ์  กาฬเนตร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2124 เด็กหญิงศิรินภา  พนาสิทธิ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2125 เด็กชายสิริชัย  ภักดี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2126 เด็กหญิงสุวดี  ธะนู โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2127 เด็กหญิงสุวพัชร  มุธุวงศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2128 เด็กชายอาทิตย์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2129 เด็กชายเอกอธิษฐ์  ทองเศรษฐี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2130 เด็กหญิงเอมีเลีย นิตา  เเม็ทคอฟ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2131 เด็กหญิงเเพรวา  จินดากุล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2132 เด็กชายจักรพันธ์  ศรีดาจันทร์ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.4 คณิตประถม
2133 เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก่นมั่น โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.4 คณิตประถม
2134 เด็กชายชินดนัย  กิจสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.6 คณิตประถม
2135 เด็กชายณัฐพนธ์  หินแก้ว โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.6 คณิตประถม
2136 เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่สุข โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.4 คณิตประถม
2137 เด็กชายเตชสิทธิ์  มหาทอง โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.4 คณิตประถม
2138 เด็กหญิงนภสร  ชุดชอง โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.4 คณิตประถม
2139 เด็กหญิงนริศรา  โยธา โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.6 คณิตประถม
2140 เด็กหญิงนาตาชา  แก่นมั่น โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.6 คณิตประถม
2141 เด็กชายนิติพัฒน์  สุวรรณพรม โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.6 คณิตประถม
2142 เด็กชายเบญจวิทย์  สายแวว โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.6 คณิตประถม
2143 เด็กหญิงปณัฏฎา  หินผา โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.4 คณิตประถม
2144 เด็กชายปภังกร  ศุภลักษณ์ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.6 คณิตประถม
2145 เด็กหญิงประกายแก้ว  สีแดง โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.6 คณิตประถม
2146 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  บุญค่อม โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.6 คณิตประถม
2147 เด็กหญิงวลัยพรรณ  วงศ์สามารถ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.6 คณิตประถม
2148 เด็กชายวศิน  มหาทอง โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.6 คณิตประถม
2149 เด็กหญิงศรัญรัช  สารบรรณ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.4 คณิตประถม
2150 เด็กชายศิวกร  แก่นมั่น โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.6 คณิตประถม
2151 เด็กหญิงศุกัณญา  กุลคำ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.4 คณิตประถม
2152 เด็กชายสมเกียรติ  โรมรัมย์ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.4 คณิตประถม
2153 เด็กชายสุวิจัขณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.6 คณิตประถม
2154 เด็กหญิงอภิญญา  ถาวร โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.6 คณิตประถม
2155 เด็กหญิงอภิสรา  รักโคตร โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.4 คณิตประถม
2156 เด็กหญิงอัญญาพัชร  แก้ววิเศษ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.4 คณิตประถม
2157 เด็กหญิงอัยลัดดา  โทนทัย โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.4 คณิตประถม
2158 เด็กชายเอกชัย  หารโฮม โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.4 คณิตประถม
2159 เด็กชายเกรียงไกร  ทาระ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.5 วิทย์ประถม
2160 เด็กชายจิรเดช  การะเกษ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.5 วิทย์ประถม
2161 เด็กหญิงดวงจันทร์  มุสิกสาร โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.5 วิทย์ประถม
2162 เด็กชายถิรวัฒน์  ภาคศิริ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.5 วิทย์ประถม
2163 เด็กชายนนธชัย  ภูมิภาค โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.5 วิทย์ประถม
2164 เด็กหญิงนันทิกานต์  โยธา โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.5 วิทย์ประถม
2165 เด็กหญิงปานไพลิน  อินทร์เชื้อ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.5 วิทย์ประถม
2166 เด็กชายพิชยพล  สุขพรม โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.5 วิทย์ประถม
2167 เด็กชายพีรพล  วงษ์ศรี โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.5 วิทย์ประถม
2168 เด็กหญิงพีระญา  สีสวรรค์ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.5 วิทย์ประถม
2169 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สายแวว โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.5 วิทย์ประถม
2170 เด็กชายศักนรินทร์  วงษ์สายตา โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.5 วิทย์ประถม
2171 เด็กหญิงสุรภา  สมัญกลาง โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.5 วิทย์ประถม
2172 เด็กหญิงสุวารี  คำบุญเกิด โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.5 วิทย์ประถม
2173 เด็กหญิงอรอุมา  แก่นมั่น โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ป.5 วิทย์ประถม
2174 เด็กชายภากร  สองศรี โรงเรียนบ้านตำแย ป.6 คณิตประถม
2175 เด็กชายยุทธนา  คำวงศ์ โรงเรียนบ้านตำแย ป.5 คณิตประถม
2176 เด็กชายวิศนุ  กุลวงศ์ โรงเรียนบ้านตำแย ป.5 คณิตประถม
2177 เด็กหญิงกนกวรรณ  สมมาลย์ โรงเรียนบ้านตำแย ป.6 วิทย์ประถม
2178 เด็กหญิงคัมภีพรรณ  เทพมุสิก โรงเรียนบ้านตำแย ป.5 วิทย์ประถม
2179 เด็กหญิงเชษฐธิดา  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านตำแย ป.6 วิทย์ประถม
2180 เด็กหญิงเนตรทราย  มอญรัมย์ โรงเรียนบ้านตำแย ป.6 วิทย์ประถม
2181 เด็กหญิงปิ่นมุก  พุฒา โรงเรียนบ้านตำแย ป.6 วิทย์ประถม
2182 เด็กชายวิวัฒน์  พลหาญ โรงเรียนบ้านตำแย ป.5 วิทย์ประถม
2183 เด็กชายอาทิตย์  มานิตย์นาถ โรงเรียนบ้านตำแย ป.6 วิทย์ประถม
2184 เด็กหญิงอารยา  เลียบไธสง โรงเรียนบ้านตำแย ป.6 วิทย์ประถม
2185 เด็กหญิงชลธิชา  คงศรี โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ป.5 คณิตประถม
2186 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พลอยบุตร โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ป.5 คณิตประถม
2187 เด็กหญิงมนทิวา  พิพัฒน์ โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ป.6 คณิตประถม
2188 เด็กหญิงวิสุดา  มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ป.6 คณิตประถม
2189 เด็กหญิงสุภาพร  ทองสันต์ โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ป.6 คณิตประถม
2190 เด็กชายกฤษดา  เทศนา โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ป.5 วิทย์ประถม
2191 เด็กชายณัฐดนย์  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ป.6 วิทย์ประถม
2192 เด็กชายณัฐวุฒิ  นามแสน โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ป.6 วิทย์ประถม
2193 เด็กชายธนวัฒน์  ไชยภักดี โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ป.5 วิทย์ประถม
2194 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญจันสี โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ป.6 วิทย์ประถม
2195 เด็กชายพลพล  เผ่าสีหา โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ป.5 วิทย์ประถม
2196 เด็กชายวัชรพล  เผ่าสีหา โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ป.6 วิทย์ประถม
2197 เด็กชายสนธยา  บุญไทย โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ป.5 วิทย์ประถม
2198 เด็กชายสฤษฎิ์ธนัส  พวงจันทร์ โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ป.6 วิทย์ประถม
2199 เด็กหญิงอนงค์นาฎ  แก้วโสภา โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ป.6 วิทย์ประถม
2200 เด็กหญิงอรอนงค์  ขันชะลี โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ป.6 วิทย์ประถม
2201 เด็กหญิงบงกชกร  นาไชยสินธ์ โรงเรียนบ้านเหล่าแดง ป.6 คณิตประถม
2202 เด็กหญิงพิมพ์กานต์  ชาวตระการ โรงเรียนบ้านเหล่าแดง ป.6 คณิตประถม
2203 นายขจรภพ  สารพิศ โรงเรียนอาเวมารีอา ม.3 คณิต ม.ต้น
2204 เด็กหญิงคนดี  วงค์ภา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.5 คณิตประถม
2205 เด็กหญิงคาสานดร๊าเมย์  บาจา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.6 คณิตประถม
2206 เด็กหญิงจิดาภา  ดิษยกาญจน์กูร โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.5 คณิตประถม
2207 เด็กหญิงจิรัชยา  พระลักษณ์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.5 คณิตประถม
2208 เด็กชายเจษฎาภรณ์  มาซาฮิโร่ ซือจิ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.6 คณิตประถม
2209 เด็กชายณัฎฐ์วัฒน์  ปริหา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.4 คณิตประถม
2210 เด็กชายณัฐวัฒน์  พาธิรักษ์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.5 คณิตประถม
2211 เด็กชายตุลาการ  ทองประสม โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.6 คณิตประถม
2212 เด็กหญิงธันยกานต์  กิ่งสกุล โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.4 คณิตประถม
2213 เด็กหญิงนาอีมี นัทตชา  กาบริแอล โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.4 คณิตประถม
2214 เด็กหญิงปริสา  ปริพุฒิ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.5 คณิตประถม
2215 เด็กหญิงภัทราวดี  หิรัญธัญทิพย์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.6 คณิตประถม
2216 เด็กหญิงมรกต  โซเฟีย แม็คเซ่น โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.6 คณิตประถม
2217 เด็กชายมาเทโอ้  ลุทซ์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.4 คณิตประถม
2218 เด็กหญิงรัฐชาชนก  สมสิน โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.4 คณิตประถม
2219 เด็กชายศตวรรษ  ศรีเนตร โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.6 คณิตประถม
2220 เด็กหญิงศุภาทิพย์  สิทธินุกูล โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.6 คณิตประถม
2221 เด็กหญิงอภิชญา  มานะกิจ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.6 คณิตประถม
2222 เด็กชายDat  Nguyen Viet โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
2223 เด็กหญิงNiri  Tongu โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
2224 เด็กชายกันตพิชญ์  เชียงศรี โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
2225 เด็กชายจัสกีรัส  ซิงค์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
2226 เด็กชายจิรโชติ  สมอทอง โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
2227 เด็กชายจิรวัฒน์  สุเมธิวิทย์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
2228 เด็กชายเจษฏาพร  รักสันเทียะ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
2229 เด็กหญิงชิชญา  นฤมิตรกริ่มกมล โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
2230 เด็กหญิงณัฏพร  ศรีชมภู โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
2231 เด็กชายณัฐพัชร์  ญาติเจริญ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
2232 เด็กหญิงเดือนกนก  สมสิน โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
2233 เด็กชายตะวันฉาย  บำรุง โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
2234 เด็กหญิงทิพวรรณ  วงษาบุตร โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
2235 เด็กหญิงธิติรัตน์  สุมุทธราช โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
2236 เด็กหญิงนวรัตน์  จันทร์ครบ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
2237 เด็กหญิงนันทิตา  จันทร์ครบ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
2238 เด็กหญิงบุศรา  มานะกิจ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
2239 เด็กชายปภังกร  เหล่าจารอัน โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
2240 เด็กหญิงประกายดาว  วรกุลปีติ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
2241 เด็กหญิงปรารถนาพร  พลเยี่ยม โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
2242 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีคำภา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
2243 เด็กหญิงผกาพรรณ  เชาว์โคกสูง โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
2244 เด็กหญิงแพรวา  ปริพุฒิ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
2245 เด็กชายมาร์ตี้  เบลล็อค โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
2246 เด็กชายรัชต์ธร  แพงวงษ์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
2247 เด็กชายวินเซนท์  คราสก์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
2248 เด็กชายวิศรุต  อยู่สุข โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
2249 เด็กหญิงศิรินภา  มีห่วง โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
2250 เด็กชายศิลปชาญ  ไม้โคกสูง โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
2251 เด็กหญิงศิลัชญา  ปริพุฒิ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
2252 เด็กชายอภิสิทธิ์  ทิพย์รี โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
2253 เด็กชายอรรคกร  เจนพิทักษ์คุณ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
2254 เด็กหญิงอลิเซีย  ทักษี้ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
2255 เด็กหญิงอลูิเวีย  กตัญชลี โย๊ะเนน โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
2256 เด็กชายเอกศักดิ์  ดูวา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
2257 เด็กหญิงกวินธิดา  บุญสุภา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.5 วิทย์ประถม
2258 เด็กหญิงกัญญาภัทร  พิมเสน โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.6 วิทย์ประถม
2259 เด็กหญิงกันติชา  กวยานนท์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.6 วิทย์ประถม
2260 เด็กชายโจเชฟ  สตริงเกอร์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.6 วิทย์ประถม
2261 เด็กชายชาคริต  ชวลิต โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.6 วิทย์ประถม
2262 เด็กหญิงญาณิศา  เจนพิทักษ์คุณ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.5 วิทย์ประถม
2263 เด็กหญิงณญาดา  นฤมิตรกริ่มกมล โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.5 วิทย์ประถม
2264 เด็กชายแทนคุณ  ปรุงฆ้อง โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.5 วิทย์ประถม
2265 เด็กชายโทมัส  สตริงเกอร์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.5 วิทย์ประถม
2266 เด็กหญิงธันยพร  วงษาบุตร โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.4 วิทย์ประถม
2267 เด็กหญิงปณาลี  ทองประเสริฐ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.5 วิทย์ประถม
2268 เด็กชายปราชญ์เปรื่อง  ์นครแก้ว โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.4 วิทย์ประถม
2269 เด็กหญิงปาณิศา  สมฤทธิ์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.5 วิทย์ประถม
2270 เด็กชายภาสวิชญ์  บรรโล โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.4 วิทย์ประถม
2271 เด็กชายวรฤทธิ์  หิรัญธัญทิพย์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.5 วิทย์ประถม
2272 เด็กหญิงวริศรา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.4 วิทย์ประถม
2273 เด็กชายสิรภพ  ตันติประชารักษ์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.6 วิทย์ประถม
2274 เด็กหญิงอิษฏาอร  สุเมธิวิทย์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ป.5 วิทย์ประถม
2275 เด็กหญิงณัฐปวีณ์  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
2276 เด็กหญิงเบญญาภา  จุดาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 คณิตประถม
2277 เด็กชายปฏิภาณ  สรพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
2278 เด็กหญิงกมลชนก  คะณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
2279 เด็กชายกฤติกร  คลังแสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
2280 เด็กหญิงกวินธิดา  เทพสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
2281 เด็กชายก้องกิดากร  หิมะคุณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
2282 เด็กชายกานต์  กมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
2283 เด็กชายคณุตม์  เทนโสภา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
2284 เด็กหญิงจันทกานต์  หาริวร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
2285 เด็กชายเจษฎา  ผาป้อง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
2286 เด็กชายชญาวัต  ไร่วิชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
2287 เด็กชายชุติวัต  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
2288 เด็กหญิงณชนก  มานะมุติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
2289 เด็กชายณภัทร  พิลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
2290 เด็กชายณัฏฐ์  โมฬีชาติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
2291 เด็กหญิงดวงกมล  ฝางคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
2292 เด็กชายธนบดี  เดชคำภู โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
2293 เด็กหญิงธนัชชา  นามพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
2294 เด็กชายธัชชัย  ทิณพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
2295 เด็กหญิงธัญชนก  ยิ้มเกิด โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
2296 เด็กหญิงธิติกานต์  อัครษร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
2297 เด็กหญิงนภษร  กาบวงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
2298 เด็กหญิงนันทิชา  นาคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
2299 เด็กชายนันทิพัฒน์  สรสนิธ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
2300 เด็กชายนิชกุล  นามแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
2301 เด็กหญิงนิชาภา  มารมย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
2302 เด็กหญิงเบญจพร  พินธุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
2303 เด็กหญิงปภาวรินทร์  นวลศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
2304 เด็กชายปองพล  บุญจรัส โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
2305 เด็กหญิงปาณิสรา  ผลาพรม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
2306 เด็กหญิงปิ่นทิพย์  อัศวจิตต์ภักดี