รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤตนู  กันภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤติน  สังข์ชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกวินธิดา  กิจกวินสิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกันณพงศ์  ทองมั่น โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกิตติธัช  ขาวพราย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติภัค  สอนซิว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติภูมิ  ว่องวิกย์การ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกุลริศา  เกตุสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงขนัญชิดา  สุดเขต โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายจารุวัฒน์  จิรวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิตทิวา  ใจบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชญาณัฎฐ์  บุญคง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายชนาธิป  จูงวงษ์สุข โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายชยากร  อินสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชุติมา  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายฐปนรรฆ  วัชรเกษมสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พัฒโนทัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงฐิติญา  ภารพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายณพรรษ  ประสิทธิ์เวชศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐขวัญ  ศรีสร้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายดนุสรณ์  สุขสอาด โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายแทนคุณ  เลาหอุทัยวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธนพร  อุ้ยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายธนิสร  การักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงธมลวรรณ  หมั่นการนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธฤษวรรณ  มะฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธัญชนก  วิจิตสุขุม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธัญญ์จุฑา  จันทนง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายธิติพันธ์  เฮงหิรัญญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายธีภพ  พุทธาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธีรดา  เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธีร์วรา  จันทรภาส โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายธีรวัต  เอี่ยมโอษฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนงนภัส  จำนงสังฆ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนวพร  สามัคคี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนิติรัตน์  ปฏิพัทธาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายนิธิกันต์  ทาไทสง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายปัญญพนต์  บุญนุช โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปุญโญทัย  ประสาทเขตรการ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพชรมณ  ปิยวัฒนสิน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพชรวรรณ  ศรีโสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายพิธิพัฒน์  กาญจนากร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพีรดา  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายภักดีภูมิ  ถ้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายภีมภพ  กันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายภูมิกมล  ไม้สนธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงมนัสนันท์  คงยุทธ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สมถะธัญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงรวิสรา  หาญเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายรัชชานนท์  พนมสัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงวรรณิภา  เพ็ชรอำไพ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายวิชญ์ภาส  ปานดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงศศิตา  สงวนเผ่า โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงศิริ  ฤทธิ์ลอย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายสิรภัทร  สาแช โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายอัครวัฒน์  วราหไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายอันดามัน  กายไธสง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายอินทัช  อินทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงเอื้อมขวัญ  นออุ่น โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงกมลรัตน์  นันทจิตตานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายกรวิก  หินแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายกฤตพล  ตันติวิมงคล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกวินธิดา  ผุดผ่อง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกัญจน์ณัฎฐ์  วิเชียรวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  วิเชียรวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกัญจนภร  รุจิชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขุนพิลึก โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกัญญาภัค  วิริยะวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์ชื่น โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฮวดอำไพ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชมภูนุช โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายกิตติกานต์  สมบูรณ์วิทย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายกิตติภณ  เกตุถาวร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกิตติศักดิ์  น่วมเกิด โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกุลจิรา  จันทร์สงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายกุลชวาล  นิ่มสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายเกียรติคุณ  ไพบูลย์วุฒิโชค โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงขวัญสุดา  ดำงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายคณาธิป  ใจบิดา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายคณิศร  กุศลธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายคมชาญ  ทองคร่ำ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงจรรยพร  เอี่ยมครอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงจัณทัศภา  ขยันเขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายจิรพัฒน์  อยู่รอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เพียรธัญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายเจษฎา  ฝ่ายจีน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงฉัตราพร  วิสิทธิโชค โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงฉันท์สินี  สิงหรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงชญากาณ  ประสาทเขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายชนกชนม์  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชนาภา  ภาชนะปรีดา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายชยพล  บุญกมุติ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชลธิชา  สรรพ์สุขเติม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงชาดีดา  ไทยเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายชิติพัทธ์  รอดชะ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายชินเทพ  จินตนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายชิษณุพงศ์  พะวา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มโนศิลปกร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อ่ำทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงญาณิศา  บำรุงวงศ์ดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงญาดา  ควัธน์กุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายฐิติกร  กลัดเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายณฐวรรษ์  บางสมบุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายณัฐชนน  กำจร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายตรัยคุณ  มูลชมพู โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงทักษอร  เทียนแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงทัตพิชา  สีประดู่ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงธนภรณ์  ทรงวารี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงธนัญชนก  อินสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายธนาธิป  ปฏิสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายธเนษฐ  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายธัญเทพ  กุลชี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธัญรดา  ศรีแจ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายธิติ  เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงนภกานต์  ศิลาภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนัชชา  สุบินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายนัฐชัย  ฉิมศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายนันทภพ  จันหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงนันทิชา  สมุณี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงนาดา  ขุนพลช่วย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงนาตาชา  ชวาลาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงนารา  ทัศมาลี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงนิศาชล  เปรมกมล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายเนติภัทร  คำหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงบัณฑิตา  อินชูพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุวรรณโยค โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปณิสาภัทร์  สุขในศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายปรเมศ  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายประวิตร  กมลมาลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปวริศา  ชุมโกมนต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายปวีณ์กร  ราชสีห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ราชสีห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายปัณณทัต  ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายปัณณวิชญ์  แผ่วัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายปารเมศ  ผูกคล้าย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปุญญิศา  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงพณณกร  พูลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายพรมเศรษฐี  ภู่ไหมพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพรรณาราย  เพ็ชร์วรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพลอยภัสสรณ์  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายพศิน  แก้วจงประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายพัชรวัฒน์  ตุลยวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพาฝัน  นิพนธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพิชญาภา  วรรณสูตร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายพิพัฒน์  สมัครธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายพิภู  นิ่มพระยา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายพิริยะ  ฉันทวิทย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพีรดา  หงส์ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายพีรพัฒน์  จิตรซื่อ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายพีรพัฒน์  อธิวัฒน์ธนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฤกษ์ดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายภณัศกร  อนันตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายภัทรธร  พงศ์ภัทรธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายภัทรพล  ศิริสาริการณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายภัทรพัจน์  แห้วเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีรัตนเมธี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายภูริณัฐ  จันต๊ะโมกข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายภูวดล  มิ่งสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงมนัสสิรินทร์  ชูโตศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงมิตรสินี  โกยอมร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงยุรมาศ  สาจุ้ย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงรมมณี  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงรสิตา  ภูมิมา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายรักษก  รัตนโชติธาดา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงรัชพร  พลอยศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายรัฐนันท์  นงค์บาง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงลภัสรดา  วสุธนพิสิฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายวรวุฒิ  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงวรัทญา  เฟื่องสุขไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงวศินี  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายวุฒิพันธ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายศรัณยพงศ์  อินทร์ชู โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงศิริชาดา  ชูแสงทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงศิรินภา  ว่องกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายศุภกิตติ์  อัมรนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายสรวัฒน์  เทพพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายสรวิชญ์  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายสิทธินนท์  วรรณบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสิรินิรัน  อุดมศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายสุกัลย์  ลี้ภัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสุพรรษา  ขำหนองเต่า โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงหทัยวัลลภ์  แป้นห้วย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงอชิรญา  เตียวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงอนัญญา  บุญนิล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอภิญญา  อิศรางกูล ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอภิปวีณ์  บุรวิชเกษตรกร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายอภิสิทธิ์  นุ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงอะนะ  ขยันเขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอารีรัตน์  จักกิตติ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายชัยชนะ  เกษไตรย์กุล โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์พางาม โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงณัฏธณิตา  ยิวคิม โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายธราดล  เพิ่มเขตรกรรม โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงนฤมล  มักเกษตรกิจ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงบุษมาศ  พัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพัดชา  เดิมภาระ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็ญเขตรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองเรือง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกัญชลิกา  ดีปาน โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพชร์กล่อง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงจันทกานต์  คุ้มญาติ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงจินดารัตน์  ยอดบัว โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชัญญานุ  ทองมาก โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณภัทร  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัฐธิดา  สาคร โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธนโชติ  กลับชัยนาท โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนิชากานต์  จันทร์ทาบ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปวรา  สาคร โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงเปมิกา  บำรุงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพรรณปพร  ศิริเขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพิมพ์พร  ชูโตศรี โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ธุมา โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิมภรณ์  อรุณฉาย โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงภคนันท์  สุดสมัย โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงมนพัทธ์  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงรสิตา  กันมัง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงลักษิกา  ไผ่บง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงวรรณรภา  ทองเรือง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงวรวรรณ  วงค์กำภู โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวริศรา  เหมือนทอง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงวศินี  เชื้อฉิม โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงวิลาวัณย์  เสือพ่วง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงเวธกา  ชาสอนตา โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงศุภิสรา  ครุฑธา โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงสาธิกา  พูลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสิรินทรา  ชุตินทร โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายสุทธิพจน์  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสุวิมล  มาหัวเขา โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงจันทนา  เขียวอุบล โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 4 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงธนภัค  แจ้งใบ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 4 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  คุ้มไพรี โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 4 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพิชชานันท์  เพ็ชรโพธิ์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 4 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสุวิมล  เงินทนง โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 4 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกรรณิการ์  ไกรเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายชินวุฒิ  จุลพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทวีการไถ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุษวดี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงเตชิตา  ประทุมมาศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายทัชชกร  พิลึก โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงธิติกานต์  หมั่นเพียรธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายนราวิชญ์  วัตตะ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายพลวัฒน์  ผุดผ่อง โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงพิชญาพร  ระงับไพร โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายภัทรพล  เงินอยู่ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายภูมิบริภัทร์  รักอู่ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงลลิตภัทร  จันทราศรี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายวรกฤต  กล่ำเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายศรัณย์ภัทร  สงพรมทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายศุภโชค  จู้อี้ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงสโรชา  แกว่นกสิกรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงอริสรา  อัมรนันท์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงอลินรัชวดี  แสงขำ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงกรยา  ทองอ่วม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายกฤษกร  อินทร์น้อย โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อันทะสา โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงเกษรา  น้อยเทียม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
258 นายคงพัฒนื  มาศขาว โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายฉัตรชัย  วัฒนพานิช โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงชนิตา  กลิ่นแย้ม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายชินัดดา  ประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีวารี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภวภูตานนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายณฐพงศ์  สุโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายณภัทร  พูลการไถ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงณัฐริการ์  พันธุเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงณิชาภัทร  โฮนกระโทก โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงทิฆัมพร  นาคยา โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายธนกฤต  ชำนาญไพร โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายธาดา  เนื่องแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงนภัสรา  ทาราช โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงนริศรา  คล้อยชาวนา โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงนันทนา  วัชนาค โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงนิชานันท์  ป้อมคำ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงปัณฑิตา  ประสพเนตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงปิยมาศ  พันธ์จบสิงห์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพรัทพร  ทองทา โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงพิมลวรรณ  เหล่าขาน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
279 นายพุฒิวัฒน์  วิเศษศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายภคพล  เวชมนัส โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายภัทรบดินทร์  สุทธิศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงรินรดา  มีชู โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายวชิรวิทย์  ปรีศรี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายวรวิชย์  จันทร์เสงี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงวรัญรัตน์  เปรมจิตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงวราลักษณ์  อยู่สว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายวีรวัฒน์  เขียวดี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายวุฒิชัย  สมัครการค้า โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงศศิธร  พ่วงแสง โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงศิริพร  อิสลาม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
291 นายศุภกร  โพธิ์เจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวสวิตตา  ชูศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายสิรภพ  พุ่มดนตรี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายสุรวัช  เลาหวัฒนเสรี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงสุรีพร  ดีดสี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายอนุพนธ์  สดใส โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงอภิชญา  แก้วการไถ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
298 นางสาวอรวรา  ดัดวัตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายอริยะ  นาคาพจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงอาทิมา  ผ่านพิบูลย์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงกัญญาพัฒน์  แยบการไถ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงเกวลิน  หร่ายซี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงจิรภิญญา  มีขำ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อุโคตร โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงชนากานต์  เขียนงิ้ว โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงญาณดา  ศรีบุญไชย โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีอิน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณิชกานต์  มิตรกิจการค้า โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายนพรัตน์  บุญแจ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปวริศา  สมัครการค้า โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงเปรมยุดา  โรจนกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพรพิพรรษ  หมั่นมาก โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพิพรรษพร  กลึกสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพิมพ์วารี  จันเสน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายมงคลณพัฒน์  ธนพัฒน์ดิลก โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายยศภัทร  กิจเจริญไชย โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงวิไลวรรณ  รอดกำพล โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงสิริษา  สังขวิสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงสุปัณฑิตา  นวลปิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงนัสวี  ว่องเชิงค้า โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงปานดาว  หมั่นการนา โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงริสา  จันแปงเงิน โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  เกตุกะพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงจิรัสยา  โทตรี โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงชาลิสา  สายเทียน โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายธนา  หลากสุขถม โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกันยารักษ์  เรียนเอี่ยม โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เปรมจิตร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงจุฑามาศ  ถิราวัฒน์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายณัชพล  ทิพรส โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายนครินทร์  ว่องวิการณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงนภพร  คำเพ็ญ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงนภาพักตร์  ดีบุบผา โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงนันท์ลภัส  พิมพ์ศรี โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายภุชงค์  เกิดศรี โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายรัชพล  เพ็ชรทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายวีรภาพ  เปาจีน โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงศรัณย์พร  พงไพล โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายศรันยพงศ์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงศิรประภา  ทองแท้ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงสิดาพร  สีทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงอรทัย  แซ่ตั้ง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงทอแสง  แก้ววิเชียร โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายพงศภัค  พัฒโนทัย โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เก่งธัญกรรม โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุราฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เกิดสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงวรรณวิษา  แม้นพยัคฆ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงวริศรา  เคนทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงศิรภัสสร  สมัครการไถ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงศุทธินี  แกว่นเขตรวิทย์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสุทัตตา  พงษ์ธัญญการ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงนันธิภา  ทิพวรรณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงปภัสรา  มุสิสาช โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงปรเสา  นุ่นงาม โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงเปรมปรีดา  สุระทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สายเทียน โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงมนธกาน  โชคชัย โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงสุนิษา  โพธิ์สุ่น โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกชกร  สุพัฒน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงกนกวรรณ  แจ่มแจ้ง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงกิ่งกานดา  อ่ำจุ้ย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงเกล้ากัลยา  นิลวัตถา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงขวัญข้าว  ใจหงิม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายคชานนท์  สุระวาศรี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายจักรพงศ์  ลอยล่อง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายจักรพงษ์  อุ่นกงราช โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โพธิ์ทอง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายเจษฎา  ชะอุ่มดวง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายชนกชนม์  กาศสาริกรรม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายชนวีร์  กาศสาริกรรม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายชยพัทธ์  เรืองรุ่ง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายชยางกูร  คงการ้อง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายชยานันท์  ทับฤทธิ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงชาลิสา  อาทร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายฐปนวัฒน์  นิลสนธิ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายณฐกร  กอบเกตกรรม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายณฐกรณ์  ดิเรกสุข โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผึ้งเถื่อน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงณัฐณิชา  ถิราวัฒน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงณัฐนิชา  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชมสน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตันสุวรรณ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายตริณณุภัทร  วานิชกร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงเทอร์ชา แองเจิ้ล  แลนฮาร์ด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายธนกร  บำรุงรัตน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายธนกร  หัตถวงค์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายธนกร  เชยสวรรค์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายธนโชติ  เชื้อกสิการ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายธนดล  อินทร์พรหม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายธนภัทร  สีดำ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงธมนพรรณ  พรมนิ่ม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงธัญชนก  อรรถอาภา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงธัญพิชชา  วรรณพันธ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายธีรดล  แดงประดับ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงนฤชา  สีวัตถา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงนันท์นภัส  เทียมจันทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายนันทิพัฒน์  เสือน้อย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายนิพัทธ์  ศรีแก้ว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยกิจกรณ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายปกป้อง  อักษร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตรีเดช โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงประภัสสร  มรรยาทอ่อน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงปลายฝน  สุวรรณไพรัตน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายปัณณชัย  จิตร์โกศล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงปาณิภา  ซื่อตรง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงปาณิสรา  สุ่มเงิน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงปุลินิตา  นาคยา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงพรชนก  เต็งอยู่ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายพวิน  ธรรมเจริญศีล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายพัฒนศักดิ์  งิ้วงาม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงพัดชา  ผายะวัฒน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงพิภาภรณ์  ศรีหงอก โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายพีรวิชญ์  ปลื้มใจ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงแพรชมพู  สิทธิการ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายภาณุพงศ์  เก่งธัญการ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายภูชิต  ธูปสุวรรณ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายภูริช  เจนเขตต์การณ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายมงคล  นิลสนธิ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงมตัญญุตา  จันทร์แก้ว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงมาลีวรรณ  โกสาแสง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายเมธาสิทธิ์  พันธ์วุ้น โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แซ่ลี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  สะดวก โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายรณชัย  เรืองเขียว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายวรภพ  รัตโนทัย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายวรัญญู  วิสิทธิ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายวีรภัทร  เย็นสุข โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายเวชพิสิฐ  ทาสะโก โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายศุภกิตติ์  จุ้ยดอนกลอย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายสกุลวัฒน์  โสภา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายสหภพ  โพขวาง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงสุญาณี  ทองดี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายอธิปจิรัชญ์  บุญบุตร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายอภิรักษ์  รักเกียรติเผ่า โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงอมรรัตน์  สีสด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายอรรถพล  ฟักผล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงอรวรรณ  วชีรสูตร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงอัฬลฎา  ร่มโพธิ์เย็น โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ปากเกร็ด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงกนกวรรณ  อุสาหะ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายกมลวิช  ฉิมพาลี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายกรวิชญ์  เสมือนพันธ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายกฤตติกุล  เก่งสาริกิจ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงกฤตยาณี  พิมสอน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายกฤษกร  ศรีโสภา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายกฤษฎ์  เสือสุ่ม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายกฤษฏิภูมิ  อินทสิทธิ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายกฤษณพล  ชมภู่ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายกวิน  กุศลส่ง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกิจติยา  สุวรรณคุณ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายกิตติวัฒน์  กุจนา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงเกวลิน  คนดี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายคณัสนันท์  ก๊กศรี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายคณิน  ฟองศรีจันทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงคนึงนิจ  วงศ์กิจเลิศพัฒนา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายคุณัชญ์  นาคินี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายคุณานนท์  คณฑา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงจิรชยา  นุ้ยตูม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ภู่เกตุ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงชนัญชิตา  จรูญพันธ์เกษม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงชนากานต์  เสือน้อย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงชนานันท์  อยู่พรม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงชมพูนุช  พัฒโนทัย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายชวนากร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายชัชวาล  สุพลจิตร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงชาลิษา  วงษ์รักษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงชาลิสา  ศรซี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงชิดชนก  ใจมั่น โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงฐิตาพร  คำภาวิช โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงฐิติกานต์  มงคล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายณฐนน  สงวนวงษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงณภัสสรา  อินทโลหิต โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  สร้อยสนธิ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาคยา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณัฐจิรา  ทีปะลา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายณัฐชนน  สร้อยระย้าแก้ว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีมาลักษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงณัฐนันทพร  สุพัฒน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายณัฐพงษ์  บุญบุตร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายณัฐพัชร์  พิมพ์สอน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายณัฐวัฒน์  พันราตรี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงดารินทร์  เชื้ออภัย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายเตชินท์  บัวปลอด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายไตรทศ  เรียบฮวด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงทักษอร  บัวบาน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายธนกร  สุขจิตร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายธนพงศ์  กอบเกตกรรม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงธนัชชา วาล์เลรี่  อุดมพงษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายธัญเทพ  อ่อนจันทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงธัญพร  จินดา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงธัญรดี  หอมขจร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายธันวา  ชูทรัพย์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายธีรเมธ  ประเสริฐดี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายนภนัย  วงษ์ธัญกิจ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงนภัส  วิเลปะนะ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงนรมน  คุปติเกษม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายนักรบ  ทองอินทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงนันท์นภัส  สอนจีน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงนันทิชา  โอชา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายนันทิพัฒน์  พัฒโนทัย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงนิชาภา  วงศ์นากนากร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงบุญญาภา  ซื่อตรง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงปพิชญา  คำพร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงปภัสรา  ประดับญาติ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงปราณณิชา  หนูตะเภา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงปรียาภัทร์  มนูญวงษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายปิติภัทร  มรรยาทอ่อน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  โคกม่วง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงปุณยนุช  นิลสนธิ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทวีการไถ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายพงศกร  เชิดสูงเนิน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สูนประหัต โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพนิตพิชา  ท้วมทองดี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพรนัชชา  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายพลกฤต  จั่นบำรุง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพิชญา  โพธิพิทักษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงพิชญาภา  ลีปลา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายพิตติยุต  สัจจวาทีกุล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพิมชนก  วิสิกสิวิทย์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พริบไหว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงพิริยากร  อัคคะบุญ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายพีรวัส  ศิริเทียน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงไพริน  เชาวนโชติ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายไพสิฐ  สามลปาน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายภัทรกร  จีบประดับศรี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงภัทรนันท์  นิลผ่อง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายภาคภูมิ  หอมหวล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายภีรภัทร  อัมระนันท์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายรัชชาพงษ์  โห้วงค์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงวนิดา  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายวรกร  สิงห์ทอง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายวรยศ  นิลตระกูล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงวรัญญา  คนดี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  วิทยาภรณ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายวริศ  ลีปลา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงวิภาดา  นะวารีย์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงวิภาวี  วิเลปะนะ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายศรุต  มหาสมบัติกุล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงศศิญาภา  ศรีนุธรรม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายศิรวิชญ์  สวยสะอาด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงศุภจิต  หมกทอง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายสรรค์บุรี  รอดเหลือ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงสวิชญา  เชื้อศรี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายสิรภพ  สิทธิ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงสิริวิมล  สังข์ทอง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายสุชาติ  อินทร์สังข์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายสุทธิพจน์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายสุธีร์  โบราณประสิทธิ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงสุนีย์  อินทร์สังข์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปุยะพันธ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงสุรัสวดี  จันทร์งาม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงอนันตญา  วรรณกุล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงอภิสรา  ยาเขต โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายอริยะ  แก้วมีสี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงอริยา  อักษร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงอริสา  อักษร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายอัครชัย  สุวรรณคุณ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายอัฑฒ์  จันทร์ศรี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงอาทิตยา  กลิ่นพิกุล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงจิรัชยา  ทิพกวีย์ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงณัฐนันท์  มาสสุข โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพิชชาพร  เจตกสิกร โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายสุรเสกข์  พงษ์เขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงชาลิสา  ม่วงปัญญา โรงเรียนบ้านสวนขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงประติภา  พึ่งงาม โรงเรียนบ้านสวนขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงสุธาพร  ศรีหาวงค์ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงอารยา  พุ่มทอง โรงเรียนบ้านสวนขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายทวีศักดิ์  วิทยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง ป.6 วิทย์ประถม