รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกอร  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกรัณ  คล้ำชื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตภาส  นนทโคตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษณะ  ธรรมชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกวิน  ชุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกษิดิศ  สุนทรายุทธ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายก้องนคร  เพ็งแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญพัชร  คำทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัลย์ธีรา  มะทะการ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกิติภูมิ  บุญหมื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงเกณิกา  ศรีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายไกรวิชญ์  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายเขตตะวัน  โกสุมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเขมจิรา  เกิดมีมูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายคณิศร  ขันปิงปุ๊ด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายจารุกิตต์  บัวเทพ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจารุพิชญา  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายจารุภัทร  พิมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายจิรภัทร  วิทยางกูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายจิรภัทร  แว่นสิม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจิรวดี  นวลเปี้ย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชญานุช  ศรีไกร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายชยกร  เลอศักดิ์ธนากร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายชยางกูร  มหาวัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงชยาภรณ์  มหาวัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายชยุฒพงศ์  คงชู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายชโยดม  ยศบุตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายชรินรัตน์  ปั้นจาด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายชวกร  อ้นภู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชวัลรัตน์  มณีงาม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายชัยดิตถ์  ภูมิคอนสาร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายชินโชติ  ลาบรรเทา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายชินภัทร  ศรีขำมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายชิษณุพงษ์  สระทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายชุติพนธ์  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชุติพัทธา  กุลณาวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายญาณภัทร  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณญาดา  นาคประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายณฐพงศ์  ศรีสา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายณฐพล  อยู่นุ้ย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายณภัทร  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายณภัทร  อภิวัฒน์สุขสกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัชกวินทร์  รักสกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายณัฐกรณ์  คำมงคล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฐฐาริณีย์  สุขวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฐณิชา  เป็งเนตร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายณัฐภูมิ  ปะวะขัง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายณัฐวัชต์  ม่วงรัก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์ดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายเตชินท์  แสงเทียน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงทรรศน์พร  ทรงคุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงทิชามญชุ์  ปลิวทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงทีราพร  ทะนะขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายธนกร  อวนมาก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายธนกฤต  ทับม่วง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายธนกฤต  เอี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายธนโชติ  จันทร์ใช้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงธนนันท์  ใยแก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายธนัญกรณ์  กุศล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์ยวง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงธัญพร  ทิพย์ทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงธัญรดา  มณีรัตนาพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายธีรพงศ์  ทาจ๋อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายนนทชัย  อินกลาง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนภัทรชนก  รัตนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงนรีรัตน์  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายนักรบ  บุญนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนัดดาพร  เกตุบำรุง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทวีผล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงนันท์นภัส  มาสุด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนันทัชพร  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงนาฏวดี  อยู่อิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนิชา  ยศวงค์ษา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงบุญสิตา  พันธชาติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปภัสสร  มีสี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายปรมะ  ภาณุวัฒนภาคิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายปรเมศร์  แซ่จันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายปรัชญา  สุมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายปริณวัฒน์  ดวงทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปฤณวดี  เนาว์ชมภู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายปัณณธร  บุญพึ่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายปัณณวิชญ์  กล่ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปานรดา  คล้ำชื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปิยธิดา  ศิริเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายปุณชัท  ลิขสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายปุลวัชร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายพชร  สระทองหย่อม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายพชรดนัย  กันภัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพรรณทองอร  เชียงส่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายพัชรพงษ์  มูลแก่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพาไสว  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพิชญธิดา  จุลญาติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพิชญ์นรี  นาคพริก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญวิวัฒน์สกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายพิเชษฐไชย  เชื้อนพคุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองแถม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายพิสิฐนันท์  อนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงเพตรา  เนียมสอน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายภควัตร  ขำไทยแท้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายภัทรชนน  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายภัทรชัย  เครือมาศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วเมธีกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายภูมิพัฒน์  สังข์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายภูมิภัทร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายภูมิรพี  โกศัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงยอดกมล  อรุณเขต โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงรวินท์  สุภสีมากุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงรักษิตา  พุ่มชุ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายรัชชานนท์  โอสถานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงรัตนนุมาส  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายรุธิร์พัฒน์  แสนเรืองเดช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงลลิดา  น้อยนามบุญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญทาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายวชิรวิทย์  จักรน้ำอ่าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายวชิรวิทย์  นุ่มนวล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงวรงศพร  โควาบุญพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงวรรธนกร  กาทองทุ่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายวรวิช  แก้วนาคแนว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายวริทธิ์ธร  บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงวริศรา  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงวันวิรัตน์  กรเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายวิชชากร  บ้ามีธูป โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวิชญาพร  เชียงบุญณะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงศิริวิมล  เฟื่องมณี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายศิวกร  จงแพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายศิวาการ  ถีปรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงศุภิสรา  ชิวชื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายสิริภาส  สอนแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงสุชาวดี  อ้นทุ่งยั้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงสุธิมา  ขันกฤษณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงสุภัทธราภรณ์  รุ่งเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายสุวิจักขณ์  จันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายอนุพงษ์  ก้อนเสทื้อน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงอภิชญา  พุกรอด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายอภิวิชญ์  อุ่นคำมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงอภิสรา  เกิดสา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายอริญชัย  คงสุด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายอัครเดช  สังฆพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายอัครพนธ์  จีจอม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายอังกูร  ทองตีมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงอังสนา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายกช  อุไรวรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกชพร  อินตาวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกชพร  แจ่มฤกษ์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกนกพร  แป้นสวน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกนกวรรณ  ถ่ายเกิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์หล้า โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกนกสินา  กาวี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกนกอร  จิตจักร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกมลชนก  บุญมาติด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกมลพร  โมรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกรกนกกาญจน์  สารเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกรกมล  รวยอบกลิ่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายกรัณย์กร  เอี่ยมสกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกฤตพร  บานชื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายกฤตมุข  ฤทธิแสง แสงวิจิตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายกฤตานน  วังวิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายกฤษฎา  ประทังคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายกลวัชร  จันทร์บุตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายกวิน  คุ้มภัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกษิดิ์เดช  เพ็งมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายกษิดิศ  ดีเทศน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเพ็ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกัญญามาลย์  คำภิระแปง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกัญญารัตน  ชมภู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อิ่มเอิบ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกัณฑรัตน์  ยิ้มอ่ำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายกันตภณ  อัชวนันท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายกัมพล  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกัลยกร  ทำนุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกานต์เกล้า  กุลณาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกานต์ชุดา  บรูตัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกานต์ระวี  ปัญญาวิ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกานต์สิตา  อินทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายกานต์  เหล็กสี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายกิตติเดช  เพ็งมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายกิตติภพ  นพศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกิรติยาณี  โปร่งแสง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกุลกัณณญา  แก้วประสงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงเกวลิน  พันธุ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายไกรสิทธิ  ภู่เจริญยศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายคณินกฤษฎิ์  สุขวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายคธานน  เชื้อต่อมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายครองพล  อ่อนนิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายคีตพล  แซ่ไล้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายคุณาธิป  รัตนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายคุณานนท์  ดำเนินยุทธ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงจรรยพร  สุทธไขย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงจริยาภรณ์  แก้วบุตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายจารุกิตติ์  อ่วมสั้น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงจิณณา  ชารีวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงจิรัชญา  ทุมลา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงจิรัชยา  ปานสังข์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายจิรัฏฐ์  กรงทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงจิราพัชร  มาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงจิราภา  สุริยันต์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงจุฑามณี  ประกายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายเจนภัทร  เจนประกอบกิจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายเจษฎา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายชญานนท์  คงนวล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายชญานนท์  พัฒนตรีกุณฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงชญานุตม์  เพชรวิจิตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชนัญชิดา  ลักษณาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชนัฐปภา  ไวยกสิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชนาภัทร  ศรีพลากิจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชนิดาภา  คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายชนิตพล  สินธุอุไร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายชนุดม  วันมหาชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงชยิดสรา  ม่วงแกม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงชลกานต์  เกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงชลดา  อ่อนนิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงชัญญานันท์  สุขานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงชัญญานุช  สุขานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายชัยณเดช  วัฒนะภูติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายชาคริต  ห้อยไชยสงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายชุติพนธ์  อินฮุย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายเชิดศักดิ์  กุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงโชติมณี  มีชม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงญาณภัทร  จินะปัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงญาณิศา  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สุขร่องช้าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงฐิตินันท์  กันหาทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงฐิตินันท์  ยาดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงฐิติมา  ชมภูง่าว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงฐิติวรรณ  เหมือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายฐิติวัฒน์  เพ็ชรคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงฐิรญา  รัตนรณชาติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายณชพล  เลิศคลัง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายณฐภัทร  ดำริธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายณภัทร  สาสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณฤดี  พวงห้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณัชชา  นวลคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ยะใหม่วงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายณัฎฐากร  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จำปาแดง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญทา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศิลปชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายณัฏฐนันท์  ภูริสัตย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เคลือบมณี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายณัฐชนน  นามโชติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฐชยา  กิตติจารุจรรย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณัฐชวัล  โกษาแสง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฐชา  จันทัด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณัฐชา  ธีรสุนทรานันท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำไท้ย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฐณิชา  วิศวไพศาล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณัฐดนัย  ชังแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฐธิดา  โลมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ยศสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณัฐนันท์  เชื้อม่วง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณัฐนิชา  อ่อนมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณัฐนิชา  อ่ำเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายณัฐพล  เวฬุมาศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายณัฐพัชร์  เชื้อภักดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายณัฐรุทธิ์  โกศลดิลกกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ทองศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณัฐสุดา  เตชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายณัฐุวุฒิ  บุตรเชื้อ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัทมนกาญจน์  มูลนานเที่ยง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณิชชา  มากพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณิชา  บุตรดา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณิศวรา  เงินอยู่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายดารชาต์  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายดิฐ  เจตนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายเตวิช  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายทรงวุฒิ  ปานคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงทักษพร  ทานะขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายทัดเทพ  สำราญรื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงทานตะวัน  ภู่พัฒน์วิบูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงทิวากานต์  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงเทพอักษร  จูมปา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายแทนขวัญ  วงษ์บุตรดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายธนกร  อำ่เมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธนกร  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธนกฤต  จำปาจี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธนกฤต  เกิดประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธนโชติ  อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธนธัช  อยู่อิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธนบดินทร์  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธนบดี  อินทร์พรม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธนพนธ์  โนตา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธนพล  ศรีเคน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงธนภรณ์  คงเทศน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธนภัทร  ภักดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงธนวรรณ  หาดเคลือบ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงธนวรรณ  แสงม่วง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงธนัชพร  อิ่มลาภ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงธนัตพร  ปัทมานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายธนากร  ขานไข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธนากร  มเหรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายธมกร  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธรรณพล  แย้มอรุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายธรรมรัฐ  ครันดอน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธรรมศาสตร์  จันทร์ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธัญชนก  ทองอู๋ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงธัญธนาพรรธน์  นวลศรีใส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงธัญย์ชนก  สังข์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงธัญวรัตม์  คำเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงธันวา  เย็นจิต โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธาราธร  ชายสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายธีร์ธวัช  ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธีรเมธ  คงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธีระ  ป้องกัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงนงนภัส  หว่างพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงนนทพร  จอนคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงนนทรัตน์  มากน้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายนนธวัช  แต้มทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายนพกร  ทองประจำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายนพดล  เฮ็งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนพพดา  หรั่งศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายนพภัสสร  ถือแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนภษร  สินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงนภัสสร  ปัญญาแจ้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายนราวิชญ์  รอดทองดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงนฤกมล  สงวนสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงนฤชนก  มีสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงนฤภร  เกลียวทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงนลินทิพย์  ลิ้มสุวรรรณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงนวพรรณ  การุณประชา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายนวพรรษ  ทองศรีอ้น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายนัฏฐ์ปพน  จำนงค์จิตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายนัทพงษ์  พรมเสนา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขัดคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงนันทัชพร  คำจุ้ย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายนันทิพัฒน์  คำโสมศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายนิติศาสตร์  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงนิธิชา  คำมงคล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายนิธิศ  ทองแต้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายบรรณวัชร  ยงไสว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทานะขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงบุญญนุช  อินต๊ะนอน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงบุญญากานต์  สวนสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงบุญญาภา  โชติมานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายบูรณ์พิภพ  ปันนวน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายเบญญสิทธิ์  มายรรยงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงเบญญาภา  สังข์เงิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงเบญญาสิริ  แก้วอุ่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายปพน  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงปพิชญา  ตามูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปภาวรินท์  อุตสาหปัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายปราชญ์พงศ์  ขวัญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงปรายฟ้า  แม้นสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงปริยากร  ลิขิตปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายปวรุตน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปวิชญา  จันทะนู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงปวีนมัย  ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายปัญญ์ณวัฒน์  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงปัญญภา  แก้วหล้า โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายปัญญาวัฒน์  คำภู่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงปัญณ์กมล  ริตเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงปัณณิกา  ทองกระสิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปาณัชยา  โห้ถนอม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปาณิสรา  ดำเนินยุทธ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงปาณิสรา  ผู้ดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายปิยะอังกูร  แก้วศรีงาม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายปุญญพัฒน์  ขัดคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปุณยนุช  ทองกลั่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงเปรมชนก  เปรมปรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงเปรมณพัชร์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายพงศกร  ลือเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายพงศพัศ  เชื้อเดช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายพงศ์วรัชต์  โพธิษา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพนิตพิชา  จันรุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพรณพัส  มั่นสวาทะไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพรพุทธคุณ  ดีมูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพราวพิชา  คุ้มขำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงพรีมรภัทร์  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงพฤกษ์ลดา  เอกกา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายพลกฤต  อ่อนดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายพลัง  วุฒิชัยอภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มณีจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงพันธิตรา  อยู่สา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายพัลลภ  ห้อมหา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายพัสกร  อ้นเขียว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงพาณิภัค  หมื่นเครื่อง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพิชชานันท์  สมาธิมงคล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพิชญ์ชัญญา  หาญวัฒนาศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพิชญธิดา  พรมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพิชญธิดา  พานทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพิชญธิดา  ใจหลวง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ผาดำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพิชณุตม์  บุตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  หวาดเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายพิภพภัทร  อุสาห์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพิมพ์เพชร  สว่างโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุขมั่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพิมสวรรค์  บุญโสภาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพิยะดา  อาวรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพีชญา  สระทองหย่อม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพีรดา  ดำสนิท โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายพุฒิพงศ์  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงแพรทอง  อิ่มแจ้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงแพรวา  คล้ายชม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงภคพร  เพิ่มพล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงภคพร  แถวปลิว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงภทรพรรณ  จงศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงภทรวรรณ  ตรีโภคา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงภรณ์พิชชา  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงภรภัทร  เศวตบรรเจิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงภัคจิรา  ศุขวิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายภัคพล  ทำมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงภัทรดา  พยาวัง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงภัทรปภา  นันตา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายภัทรภณ  อำ่เมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงภัทรภร  พลังช้างสาร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงภัทรภัสสร  มีเรือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายภัทรภูมิ  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงภัทรวดี  คำพึ่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงภัทรศผา  วิริผงมร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงภัทราสรณ์  ดำริธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายภาคภูมิ  รังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายภาณุวัฒน์  ขวัญมุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายภาณุวิชญ์  เงินพล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายภานุกร  แดงกองโค โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายภานุพงษ์  ชดช้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายภูดิศ  วัชราศรม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายภูเมธา  ตั้งชั้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายภูริคุณ  แสงนวกิจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายภูริณัฐ  มั่นจีระ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายภูริพัฒน์  อภิวันท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายมงคลทรัพย์  เอี่ยมสกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงมนัสขวัญ  สวนนุช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขุนศาล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงมนัสวี  บุญมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงมาติกา  ก้อนเครือ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงมิ่งกมล  เชิดชูกิตติคุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงมิ่งกมล  โปธาตุ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายยศพัทธ์  ตาแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายยศพัทธ์  แสนบ้าน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายรณวัฒน์  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงรติมา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายรติวัฒน์  ทับขวัญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงรวิพัณณ์  ธนเดชสิริพงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงรวิภา  พัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงระวีวรรณ  ไทยเรือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายรักษ์รวี  เบี้ยวน้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายรัชชานนท์  ฟองดา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงรัชนีพร  สิทธิหล่อ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายรัชภาค  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงรัฐธีย์  คิดสนอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายรัฐศาสตร์  วิระปิง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงรัตนาพร  ลาภประเสริฐพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายรุ่งโรจน์  ผิวคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงลลนา  ชินวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงลักษิกา  พงษ์มณี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงลักษิกา  เรือนคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงวชิรญาณ์  หลงทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายวชิรวิชญ์  สมโนชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงวณิชยา  เมืองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายวรโชติ  อินดวง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายวรภพ  เทศรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายวรยศ  ชนะโรค โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงวรรณพร  พวงเงิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงวรรณิภา  คำจีน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงวรัญญา  ธงหนึ่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงวรัญญา  มั่นแย้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวริษา  อ่อนนุ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายวสวัตติ์  แหยมบุรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายวัชรวิศว์  โกฏโท้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงวิชญาพร  ขัดสี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงวิรัลพัชร  พันไพศาล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงวิรัลพัชร  มีเรือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายวิศรุต  สายพริก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงวิศรุตา  มั่นแย้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายวีรวัฒน์  นวลหิง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  สังขพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงศศินันท์  หอมเพียร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายศิรวิชญ์  กันยะมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายศิรวุฒิ  อวยพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงศิริประภา  วอนเจียม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงศิลาภัช  อินทะพาท โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายศิวนาถ  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายศิวพงศ์  พงศ์กาสอ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายศุภกฤต  ยินดีรส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงศุภกานต์  รอดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายศุภฤกษ์  แก้วพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายศุภวิช  วันแดง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงศุภสุตา  บุญนำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงศุภิสรา  มังคละ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงสมัชญา  เพ็ชรพรม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงสมิตานัน  เย็นสำราญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายสรณ์สิริ  มานพกาวี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายสรรวัฒน์  ศิริธวัช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายสรวิชญ์  ปาลาศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายสรวิศ  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงสรัลชนา  ชัยเกิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงสรัลสิริ  สอนแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายสหรัฐ  เปี่ยมเนตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงสหัชญาณ์  จินดาทา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายสัณหณัฐ  สอนคง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงสาธิตา  เอื้อจิรวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายสิทธิเดช  มะโหรา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายสิทสิริ  แจ้งฉาย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายสิรพัฒน์  เสาวภา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายสิรวิชญ์  เพชรแบน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงสิริณัฐญ์  ศรีทน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงสิริวิภา  แย้มศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงสุกริฤตา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงสุกัญญา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงสุชานาถ  สุชาติวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงสุทธญาณ์  โคเกิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงสุธาวินี  คำลอย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสุภัสสรา  แซ่เจ็ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายสุรสิทธ์  ไสยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงสุรัมภา  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายสุวรรณภูมิ  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายเสกสรรค์  พรมน้ำอ่าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงหทยา  นวลมะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายอธิคุณ  ยิ้มเพชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายอธิพัชร์  จิราวัฒน์ธนากิจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายอนวัช  พันธ์ุทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายอภิชาติ กระสวยทอง  อภิชาติ กระสวยทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอภิสรา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงอรองค์  จามูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงอรอนงค์  ทองสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายอัครพนธ์  กล่อมแจ้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  หอมระรื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายอัจฉริยวิทย์  สอนคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงอัญชิสา  ผลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงอาทิตยา  โกศัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงอารีรัตน์  สนใจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงอาลิตา  ใจยาเปียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายอิทธิกร  อินทร์น้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายอิทธิเดช  คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายเอกวิทย์  ฝามงคล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  อินทร์เลื่อมใส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงไอศิรา  ช่างทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายกมนนัทธ์  สุขอร่าม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงกรวรรณ  ปาลาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายกัณฑ์อเนก  อินทรไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงกาญจนณัฐ  กันเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงเกศแก้ว  มีสติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายชวัลวิทย์  รบช้าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงชวิศา  น่วมทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงณชกนก  ประหลาดเนตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
543 เด็กชายณวรรฒ  สิทธิวิรัชธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงณัชริญา  พร้อมญาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงณัฏฐากร  แย้มสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงณัฐรินีพร  กองมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายณัฐวุฒิ  กาญจนสันติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงณิชากานต์  จิระเดชประไพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายธนทรัพย์  เพ็ชรเอี่ยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
550 เด็กชายปภาวิชญ์  วงค์อ่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
551 เด็กชายปัณณวิชญ์  นิธิกุลวราวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
552 เด็กชายปิยะพัชร์  จันทร์อิ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงพชิรารัตน์  ศิวะตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงพัชริญา  อิ่มเพ็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายพิชัยยุทธ  ม่วงยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายพิพัฒน์  แผ้วผา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงพิมพ์พราวเพชร  พุทธรักษ์ขิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
558 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปิ่นรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
559 เด็กชายเมธา  ลาภชัยเจริญกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงเมธาวีย์  พัทดิพันธ์ปรีดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายรชต  พามา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายวชิรวิทย์  สุนาพรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงวาสิตา  ผะเดิมชิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายวิชยุตม์  ศรีทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงศาศวัตรา  ศุภศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงสิริวรรณ  เพ็ชรไกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงอักษราภัค  บุตรชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
568 เด็กชายอัญญาวิชญ์  ดวงแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงกชพร  ณรงค์ศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงกชพร  เกลียวทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงกษมา  นนทวาสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  สุขโภชน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงกิรณา  ทิงิ้วงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงกุลนันท์  วิทยานันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงขวัญจิรา  ภูพันนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงจิรัชยา  พืชเนาวรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงชญานิศ  แสนยอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายชยพัทธ์  สุขมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายไชยภัทร  เผ่าโหมด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีอุดมพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายณปัณวิชญ์  ชุมพล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดถา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงณัฐทิตา  เรือนคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงดาธารัตน์  เกตุอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กชายธนกฤต  เทียนไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายธนภัทร  อัศวกิติพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แพรพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงธัญพิชชา  ดิสสังวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงนนธนกร  วานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงนิรินทร์  อรัณยะปาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายปณิธิ  ขาวเมืองน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงปพิชญา  ดีอุดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงปภัสสิริย์  จันทร์เที่ยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงปริชญา  มาประกอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงปวริศา  มาประกอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงปารดา  คณิตปัญญาเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายปีมงคล  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงปุญญิศา  มณีรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายพจนาท  สิงขรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงพรสุวรรณ  รัตนสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายพลอธิป  ปัญญาโสภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงพลอยชมพู  ทับผดุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายพสุ  จงอัจฉริยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายพานเพขร  ฉัตรสุวรรณกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงพิมพ์พันดาว  พุทธรักษ์ขิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงพิมสุดา  ตันติอำไพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงเพียงพอ  ศุภศิริภิญโญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชูประเสริฐสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายภีคเดช  ขอบใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายภูมิวสิษฏ์  ตั้งสุริยานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงยมลพร  เรียนแพง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงรมิตา  นะบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงรวิภา  พงศดิลก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงรษิกา  รัชตอัมรากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงวรรณวริน  แก้วยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายศุภพัชรกฤษณ์  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงศุภัสชญา  ชีเปรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงสุธาพร  กองแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงสุภัคชญา  แสนคำมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงสุภัทรา  กาวิชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงสุภัสสรา  ติลภัทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายฬียฤทธิ์  พินิจรัตนอนันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงอชิรญา  แช่มช้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงอภิชญา  ธีระวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายอิทธิพัทธ์  จินทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงไอวารินทร์  เมืองอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงกนกวรรณ  เกษวงศ์ โรงเรียนบ้านในเมือง ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงกวิสรา  สอนพงษ์ โรงเรียนบ้านในเมือง ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายกิตติพศ  สอนอุทัย โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงจีณห์วลา  สินหลักร้อย โรงเรียนบ้านในเมือง ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงชนากานต์  ค้ำมุ้ย โรงเรียนบ้านในเมือง ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายณัฏฐพัชร  ขุนแก้ว โรงเรียนบ้านในเมือง ป.4 คณิตประถม
633 เด็กชายทยากร  อยู่หนู โรงเรียนบ้านในเมือง ป.4 คณิตประถม
634 เด็กหญิงธัญพร  คล้ายกล่ำ โรงเรียนบ้านในเมือง ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงปวริศา  เกิดทรัพย์ โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงปิติชานันท์  ศรีวิจิตร์ โรงเรียนบ้านในเมือง ป.4 คณิตประถม
637 เด็กชายพลพัฒน์  ศรีริอ่วม โรงเรียนบ้านในเมือง ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายพิรพัศ  อินทิม โรงเรียนบ้านในเมือง ป.5 คณิตประถม
639 เด็กชายภูริณัฐ  ดีเพ็ง โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงวรวรัญชน์  พุทธา โรงเรียนบ้านในเมือง ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงวีชราภรณ์  ชูเกตุ โรงเรียนบ้านในเมือง ป.5 คณิตประถม
642 เด็กชายสีหราช  รัตนภิระนนท์ โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงสุพิชญา  สุธาพรต โรงเรียนบ้านในเมือง ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงสุวนันท์  อ่อนแสง โรงเรียนบ้านในเมือง ป.4 คณิตประถม
645 เด็กชายกันต์กวี  นิลกำแหง โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงจิรัชยา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองแย้ม โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงชัญญานุช  ลิ้มเจริญ โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายณัฐวีร์  กาสุด โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงทยากร  สุขแดง โรงเรียนบ้านในเมือง ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงนัชชา  สุกานนท์ โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงปริยฉัตร  สั่งสอน โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายปาราเมศ  กำยาน โรงเรียนบ้านในเมือง ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีวิจิตร โรงเรียนบ้านในเมือง ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายพสชนัน  ทองสาย โรงเรียนบ้านในเมือง ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายพอเพียง  แสงแก้วสุข โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายพิชญุตม์  ละอองเภา โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายพีรเชษฐ์  พุ่มสิทธิโชค โรงเรียนบ้านในเมือง ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายภคิณ  เหม็นต้นสาย โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายภาคีย์นัย  แสงเดช โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายวีรภาพ  สุขใจ โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายศิวกร  สุขใส โรงเรียนบ้านในเมือง ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงสิรินดา  บุญธรรมมา โรงเรียนบ้านในเมือง ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายอติเทพ  ชูอ่ำ โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงอพิชญา  ดีท่า โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายอัศวิน  สิงเหม โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงญาณิดา  ม่วงมุกข์ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงภูริชญา  กิงกันทร์ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงสุนิสา  น่วมนุ้ย โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงํภัทรพร  มุลลุน โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายจิรภัทร  มั่นอ้น โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายวีรภัทร  เยขะจร โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงกมลพรรณ  พรหมธารา โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงกัญรญา  อุก โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  แก้วประสงค์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงขนิษฐา  น้ำนุช โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
677 เด็กชายขันติ  สิงหา โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายจิรภัทร  สีมาอิ้ง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงจิรัชยา  วิลัยรัตน์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงชนาภัทร  อยู่เจริญกิจ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงชนิสรา  บุญสังข์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายชุติเดช  พิมพากรณ์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุ่นบ้าน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายณัฐวัชต์  กลิ่นทอง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายณัฐเศรษฐ  แก้วคอน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงณิชาภัทร  หนุนอนันต์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายธนโชติ  ประสิทธิ์นราพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายธนวุฒิ  เหล็กแย้ม โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายธนากร  สุขโท้ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงธัญชนก  โฉมแดง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ก้านพลู โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายธีรพัฒน์  เถื่อนเอี่ยม โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงนนทชา  วรรณวงค์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงนิภาพร  แพรปราณีต โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงนิศามณี  เกตุสุริวงศ์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายปริพล  ยวงนุ่น โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายพงศกร  หลักพิบูลมงคล โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
698 เด็กหญิงพชรพร  จิตตะกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงพรพัชรินทร์  สิทธิวิรุฬห์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายพันธพัฒน์  ลาตา โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงพิสุทธิณีย์  จันทร์ทิม โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงวรรณรดา  คำสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วก่า โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงวริศรา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
705 เด็กชายศุภกร  เหล็กมั่น โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงสรัลพร  คำยา โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายสิรปัญ  หมุนลี โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงอนัญญา  วรพัฒนเมธ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายอัครวิชญ์  วงษ์พรวน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
710 เด็กชายอัจฉราวุฒิ  สีทา โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
711 เด็กหญิงอารีย์  เต็งวิลัย โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงกชพรรณ  ทารกเงิน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงกฤษณี  ทิศขันธ์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ภู่เกาะ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงกุสุมา  อยู่แก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายจิรายุ  อ่อนอยู่ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงชนันธิดา  ยิ้มเจริญ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงชลิตา  คำอยู่ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายชัชชัย  สุขก้อน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงณัฏฐ์นารี  โคกตาทอง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงดลนภัทร  ปรางทอง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายธนกร  สุขศรี โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายธนกฤต  ยาวงษ์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายธนภัทร  เสริมสุข โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายธีรภัทร  เที่ยงธรรม โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงนงลักษณ์  มีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายนภนันท์  มั่นคงดี โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายนินนาท  คำคุ้ม โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายปฏิพัทธ์  สินเดช โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงปองขวัญ  ใจหล้า โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายปิยวิศว์  นาคะวิจิตร โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงเปรมมิกา  กุลวงค์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายพงษ์นพัท  นาคมี โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงพชรพรรณ  จรัสพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายพัสกร  ดิษเสถียร โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงพิรญาณ์  กำพัน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายพิษณุ  ใคร้ชม โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายภาณุพงษ์  คำโอด โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายภูธเนศ  ใบบัว โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายรัชพล  ธรรมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นาคกล โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายวรเมศร์  มีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงวรรณิศา  จิ๋วจันทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงวริศรา  ตันติ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ดง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงศศิธร  ทรัพย์ขำ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงศุภจิรา  ทายะรินทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงสลิลทิพย์  โม่มาลา โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงสิริยากานต์  หุ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงสิริรัตน์  แก่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายสุทธิพงษ์  เมืองซอง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงหทัยกานต์  แสนเจริญ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายอติคุณ  น้อยเทียน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงอภิษฎา  บุญมาสืบ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงอริสรา  โหมดพันธ์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงอังคณา  อรุณศรี โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงอริสา  สีหะอำไฟ โรงเรียนวัดดอย ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงกรกนก  กล่ำเชย โรงเรียนวัดดอย ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงชุติมา  แสงเทียน โรงเรียนวัดดอย ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายอภินันท์  ป๊อกหลง โรงเรียนวัดดอย ป.6 วิทย์ประถม