รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกุญชร  ชาวดร โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชนม์นิภา  นันทะโคตร โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฏฐา  ทองเพชร โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิทธิไทย โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญมีป้อม โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนรินธารา  จอมทอง โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปณิตา  ผิวงาม โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปีย์ธิดา  ราชโยธา โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพัชรินทร์  เกื้อกูล โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  สุวรรณอภิชน โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงศศิธร  เรียงวัน โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงอารยา  เกกาคำ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงนันทิธาดา  แก้วนอก โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงเบญญาภา  สีนวล โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงพีรยา  สิงห์โต โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงศิริประภา  สุทธิชัย โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงสุชาดา  เชื้อกลางใหญ่ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายสุรกานต์  น้อยมนตรี โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ทองแสน โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงอนันญา  จันทนวรานนท์ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายอัครวินท์  กาษาวัจน์ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงฮันน่าห์  แดเนียวจง โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงชุติมณฑกานต์  กัปโก โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงญาณิศา  มีลา โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงดลพร  โสภากุล โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปภาวดี  สร้างนา โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายปิยวิทย์  เครือทอง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ทินช่วย โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายภูสิทธิ  พลศรี โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เหมุทัย โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายศิขรินทร์  อ่อนละมุล โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงหทัยชนก  บทมาตร โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกฤติกา  ลาวัณย์พร โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายกฤษณะ  ขันดอกไม้ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายชูพงษ์  แสนตุ้ย โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงทองไทย  ไตรนิรันดร โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายธรรมวิชิต  ปะนิทานัง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายธีรศักดิ์  แวงคำ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายธีระวัฒน์  ศรีสร้างคอม โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงธีราพร  ทะวะระ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงนันท์สินี  แสงวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงผริตา  แก้วชนะ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายพงศ์พณิช  แจ้งนิล โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงเพียงพอ  ชัยจันทา โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายภานุวัฒน์  สวัสดิ์ชิตัง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงรวิสรา  นามสว่าง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงวิภาดา  เจริญชนม์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงอุษามณี  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายกิตตพัฒน์  พูลเขตวิทย์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงธัญชนก  บุญเรือง โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีสุธรรม โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงภรณ์ลัดดา  โคตรเพ็ชร โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงสุวิชาดา  กุดสุชัยราช โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอิศราภรณ์  คำใบ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงเบญญาภา  สิงห์วงษ์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกฤตาภรณ์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกานต์มณี  สีนวล โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายจิรัฎฐ์  เจิมขุนทด โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงธนพร  พัฒนขจร โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายธนารัตน์  ภูพวก โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงยะรินทร์ดา  เกตุปลี โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงสุชาวดี  คุณสาร โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงอนันธิตา  โชคมาก โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายเกียรติกมล  ลูกแก้ว โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงขวัญจิรา  คำไพ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายชิราวุฒิ  เนื้อไม้หอม โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายธงชัย  สาลีแสง โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธนสรณ์  จันตะเสน โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธัญญาเรศ  นาสมโภชน์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายธีรภัทร์  เพ็ชรคราม โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงนงนภัส  พิมพาแสง โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายนัฏฐพล  กองทอง โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายปรเมศ  ซอกลม โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายพงศกร  กองปาน โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พรมสา โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงมยุรา  สังชัยภูมิ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงวรัญญา  เบ้าคำ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงเกสริน  แก้วโก โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายขวัญเมือง  สาลีแสง โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงชนิภรณ์  ชาวดร โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงชลธาร  ชมภูน้อย โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงชลธิชา  สุตตานนท์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงดวงพร  บุตรพรม โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายธนพร  สุวรรณดี โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงธันวา  สีสมรส โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงนิธิพร  คำอ้น โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงปณิดา  สาลีแสง โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงปณิดา  แก้วแสนชัย โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายปรเมษฐ์  มุงคุณคำซาวด์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงพรทิชา  คันที โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงพรนลัท  สอนโพธิ์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงพรพิไล  กิ่งก้าน โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงพัชรี  จันทร์พรม โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงพิมพิศา  รียะวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายพุฒิพงษ์  ป้องโส โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงภัทริดา  พรมภา โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงสิริลักษณ์  โม้แพง โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายเสกสันต์  สาลีแสง โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงอชิรญา  แก้วเชียงหวาง โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายอภินันท์  ทับทิมหิน โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงอรสา  อุทกโยธะ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงอรอุมา  บุญมาก โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายอัมรินทร์  สินทร โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายอิทธิพล  วงษ์ทะนี โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายธนกร  แก้วเชียงหวาง โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงน้ำฝน  ดวงมีละดา โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายภูชิษ  บ้านหว้าน โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายภูธเนศร์  ผาใต้ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายวทันยู  ไร่พริก โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ยมรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายฉันทพล  ผิวงาม โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงดารินทร์  นันทะ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.2 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวปภาวี  จันทร์สว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงปุณยนุช  ร้อยจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายภาคิน  สิงห์วงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงมีนาพร  โพธิ์หล้า โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายเมธา  สีดาบุญมา โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.2 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวลักขณา  วงเวียน โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แพงน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายศตพรรษ  กุลวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงสิรสิทธิ์  ขันอ่อน โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงสุจิรา  ไชยศรีดา โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.1 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวสุภารัตน์  เรือนใส โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงสุวิมล  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายกิตติชัย  พันธ์ชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงคีตภัทส์  กอแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงจินตนา  ไชยศรีดา โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชลธิชา  บัวบน โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงชลลดา  มีชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธนวันต์  ชาวหล่ม โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธนัญญา  พันธ์ชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายนวพล  อินทร์ภู โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปทิตตา  ศรีสว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงรุ่งลัดดา  คะสุดใจ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงวรินทร์ดา  ทองกร โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอรปรียา  ชัยภูมี โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนวิชญ์  ผดาศรี โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  วงษ์พิลา โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงภคพร  แก้วพล โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายศิริภูมินทร์  ศิริกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสวิตตา  นารินทอง โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงกชกร  ทุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กัลยา โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกัลยา  พนาสูร โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายคุณานนท์  เกรงขาม โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์แสง โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายใจเพชร  ภูบังดาว โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณภัทร  วารีศรี โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รวยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงบุญญาพร  แวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงบุญธิชา  ดวงเทียน โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงปพิชญา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพรชิตา  ปานสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพอใจ  อาสานอก โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงภูริชญา  บุญนาค โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงเมตตา  ขวัญมนัสธรา โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายวราธร  ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงศุภิสรา  สุทธิแพทย์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงสุภาวดี  ตาวงค์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกมลรัตน์  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงกษมา  สีหาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกัญญาพร  จันทะแสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงจรรยาพร  รัจกก โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงชญานันท์  แก้วอาษา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงชญานิษฐ์  หิมพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงฐิติญา  พาจันดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โกสน โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงณัฐธิตา  วงศ์หาจักร โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงธนพร  ผ่องปัญญา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงธนภร  วันคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงธนัญชนก  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงนิติกาญจน์  สุริยวงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงเนตรนภา  โวหารลึก โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงบุณยานุช  วรเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงปุญญาพัฒน์  กุลชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงพรสวรรค์  ภาคเหนือ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงพิญาดา  ภูถมดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายพีรพัฒน์  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สมภักดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงมลฤดี  พิมคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  สุวรรณสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงวิรัญชณา  ศรีเชียงสา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงวิลาสินี  สินไชย โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายสุรเดช  ระแพงสี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายเอกริน  ปลายเนตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงไอรดา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงกชมาศ  ไชยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกวินธิดา  ทองผาสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกษิรา  รัตนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงจัณห์วรา  กรจักร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงจิราพัชร  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงจุฑามาศ  เกษสว่าง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใจทน โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงเจสสิคา  ชไนเดอร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงฉัตรนภา  ไชยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงชฎาธาร  ลาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงชลดา  ดาวสว่าง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงชลลัดดา  เก้ากระโทก โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงชุติมา  หมื่นพรม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัชชา  สุทาวา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงเสนา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไพรพนม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงตวิษา  เอกตาแสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธนาเดช  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธมลวรรณ  สิงห์ทน โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงธีริศรา  สระบุรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงธุวนิช  สาระรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนพัชรา  พันปอปิด โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปณิดา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปรียากร  สายสิม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปัณณพร  จรบุรมย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปานทิพย์  คานทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปาริฉัตร  เชื้อฝั่งชน โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงปาริตา  บัวนาค โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงปิยธิดา  พลพรมราช โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงปิยมน  ช้างเผือก โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายปิยวัฒน์  กระพี้สัตย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพลวัตร  มูลคม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพัชราพร  หวันธรรมมา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพัชรินทร์  ไผ่โสภา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพัลลภา  ดีโสม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพิม  มีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงภัคจิรา  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงภัทรธิดา  คงบรรทัด โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายรณกร  สุพรม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงวรพิชชา  แสนโคตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงวราวรรณ  ชัยมูล โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงวิชชุดา  เคนไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวิมลณัฐ  งามเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงศศิวิมล  ประพันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงศศิวิมล  พลพรมราช โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงศิรภัสสร  รุ่งรัตน์ธวัชชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงศิรินธร  ขาวปลอด โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สิงห์สาร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสิริวิมล  ภูบังเดือน โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสุชาวดี  ผาแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสุดธิดา  จันทร์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงสุพรรษา  รานรมย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงสุพรรษา  เนียมหนองตูม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสุรัชติกาน  พิลาทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงหฤทัย  ศิริคุณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอนัญญา  แพงศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอรปวีณา  ผาแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงอรพรรณ  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงอรรษา  คานเพชรทา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอารดา  สุภะดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญเหลือยิ่ง โรงเรียนบ้านแดง ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายกิตติศักดิ์  ผ่านกลาง โรงเรียนบ้านแดง ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงจันทิดา  สิงหา โรงเรียนบ้านแดง ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงชนิษฐา  บัวชม โรงเรียนบ้านแดง ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงธัญจิรา  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านแดง ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงผกาไพร  ชูโชติ โรงเรียนบ้านแดง ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงศศิวรรณ  บุญล้อม โรงเรียนบ้านแดง ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสุกัญญา  เหล็กโอ๊ก โรงเรียนบ้านแดง ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสุมิตา  เหล่านรสิงห์ โรงเรียนบ้านแดง ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงสุริษา  เกษาแก้ว โรงเรียนบ้านแดง ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายจิรายุ  ประการแก้ว โรงเรียนบ้านหยวก ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายชัยวัฒน์  คำภานัย โรงเรียนบ้านหยวก ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายนัทธพงศ์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านหยวก ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายปาลิตา  นามกร โรงเรียนบ้านหยวก ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงปาลิตา  โยธาแสง โรงเรียนบ้านหยวก ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายพรรษา  บัวงาม โรงเรียนบ้านหยวก ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายวีระศักดิ์  โคพะทา โรงเรียนบ้านหยวก ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงมณีรัตน์  ไชยวัน โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายวีรภาพ  เมินดี โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แสนสินาท โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสุกัญญา  ชาวดร โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอนันตญา  แสงสุด โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองทิพย์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายวัชรพงศ์  นนทะแสง โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปาลิตา  ศรีบุญยัง โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายเมฆา  ศรีรัตน์ โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายศุภกร  ผิวเหลือง โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงอรอุมา  แสนภูวา โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงชุติสรา  สังฆรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายธนายุต  ทองกันยา โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายธีรวุฒิ  พรมมา โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงพรนภา  คำวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายพลศักดิ์  บังจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายศุภกร  โสรักนิต โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงอมรกานต์  ดอนกัญญา โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงอรวรรณ  โหมดนอก โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงจารุวรรณ  โหมดนอก โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชุติมา  หินประกอบ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงธิดาลักษณ์  แก่นเขียว โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายธีรภัทร  สีธาตุ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปริชญาดา  ดีแสน โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงศุกร์ฤดี  วงษ์เคน โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชัยสงค์ โรงเรียนบ้านขัวล้อ ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงกุลภัทรา  บุตรพรม โรงเรียนบ้านขัวล้อ ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงปิยนันท์  ทองตัน โรงเรียนบ้านขัวล้อ ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายณัฐวุธ  เทพชนะ โรงเรียนบ้านขัวล้อ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณิชกานต์  วงษ์ทองคำ โรงเรียนบ้านขัวล้อ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงศิริทรา  จำปาสิม โรงเรียนบ้านขัวล้อ ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงสุธิมนต์  โง่่่่่่่นแก้ว โรงเรียนบ้านขัวล้อ ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสุพิชญา  กองจันดี โรงเรียนบ้านขัวล้อ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกฤษณา  พลสงคราม โรงเรียนยางโกนวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายณัฐภูมิ  ภูเวียง โรงเรียนยางโกนวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายธีระพัฒน์  แก้วกันหา โรงเรียนยางโกนวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงปภาดา  ผดุงเวียง โรงเรียนยางโกนวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงปวิตรา  ลุนศรี โรงเรียนยางโกนวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงปิยานุช  คำพิธรรม โรงเรียนยางโกนวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงวิลาวัลย์  มาลาศรี โรงเรียนยางโกนวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายศิริวัฒน์  แก้วพิจิก โรงเรียนยางโกนวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงอรสา  สารบรรณ โรงเรียนยางโกนวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงธนภารณ์  โพธิศรี โรงเรียนยางโกนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงวราภรณ์  ปาคำ โรงเรียนยางโกนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายปฐมากรณ์  กำเนิดกาลึม โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงประภัสสร  พานคำ โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงปริยภัทร  โง่นแก้ว โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงพาทินธิดา  มณีชัย โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงกุลภัสสร์  เฮ้าทา โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงช่อเพชร  สายเมฆ โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์แข็ง โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงนฤมล  ราชมัด โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงมนัสนัน  กิ่งมาลา โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงวิภาดา  แก่นจำปา โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายอภิวัฒน์  คตภูธร โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายกิตติกวิน  ชาญนอก โรงเรียนภูมิพิชญ ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายเจค๊อบ  หยกฮอง โรงเรียนภูมิพิชญ ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายณฐลักษณ์  สำแดงไชย โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงนิจวิภา  พูลเพิ่ม โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงปพิชญา  พันศรี โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงปวันรัตน์  จอมไธสง โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ประเสริฐแก้ว โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายศักรินทร์  กุดดวงแก้ว โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายอดิเทพ  ไชยพิม โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงไอยวริญท์  วังสะอาด โรงเรียนภูมิพิชญ ป.5 คณิตประถม
333 นางสาวขนิษฐา  นาหนองตูม โรงเรียนภูมิพิชญ ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายครุจิต  มาพันธ์ โรงเรียนภูมิพิชญ ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วหอม โรงเรียนภูมิพิชญ ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงเจนิส  แวนเฮลเด่น โรงเรียนภูมิพิชญ ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายชญานนท์  นามย่อง โรงเรียนภูมิพิชญ ม.2 คณิต ม.ต้น
338 นางสาวฐิติรัตน์  ทองดี โรงเรียนภูมิพิชญ ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วชื่น โรงเรียนภูมิพิชญ ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นายณัฐวุฒิ  เวชพราหมณ์ โรงเรียนภูมิพิชญ ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายทิวากร  สีหาราช โรงเรียนภูมิพิชญ ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงธนาภา  ธงชัย โรงเรียนภูมิพิชญ ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงธิญาดา  พิมบก โรงเรียนภูมิพิชญ ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงนริศรา  ผาแก้ว โรงเรียนภูมิพิชญ ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายพิชญุตม์  พิมพ์ภาค โรงเรียนภูมิพิชญ ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ธุระงาน โรงเรียนภูมิพิชญ ม.3 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวพิยะดา  แสงอ่อน โรงเรียนภูมิพิชญ ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงภัทชรินทร์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนภูมิพิชญ ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงมณฑิตา  กุดดวงแก้ว โรงเรียนภูมิพิชญ ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นางสาวมธุรดา  รอนไพรี โรงเรียนภูมิพิชญ ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นางสาวมัณฑิตา  กันยารัตน์ โรงเรียนภูมิพิชญ ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงยุพารัตน์  ศิริโสม โรงเรียนภูมิพิชญ ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายวทัญญู  มณีชัย โรงเรียนภูมิพิชญ ม.2 คณิต ม.ต้น
354 นางสาววิจิตรา  แสนอาจ โรงเรียนภูมิพิชญ ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวศศิธร  บัวระพา โรงเรียนภูมิพิชญ ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภูงามดี โรงเรียนภูมิพิชญ ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงศิริวรรณ  อัคเทพ โรงเรียนภูมิพิชญ ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงสุภัคจิรา  กองสอน โรงเรียนภูมิพิชญ ม.2 คณิต ม.ต้น
359 นางสาวสุภาพร  ตะไก่แก้ว โรงเรียนภูมิพิชญ ม.3 คณิต ม.ต้น
360 นางสาวอภิญญา  มาตพระคัง โรงเรียนภูมิพิชญ ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวอภิรดา  พิมพิลา โรงเรียนภูมิพิชญ ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายไกรวิชญ์  สานุกิต โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงจิรัชญา  คาคำเมล์ โรงเรียนภูมิพิชญ ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงจิรัชญา  เวชภัณฑ์ โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ธนะภูมิชัย โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายเจนพัทธ์  ลาดคอมมอม โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงชนันธิดา  เนตรวงศ์ โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงทิพปภา  สมบัติมาก โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงธนัชชา  หลวงทิพย์ โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงธัญรดา  ชาวดร โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงธิราพร  สุขหา โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงนภสร  หัสดี โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายนราวิชญ์  กาญจนแก้ว โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงนิชา  อาริต โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงพิมพ์โพชญา  ยาใจ โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงภัคขมัย  ไตรนอก โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงภัทราวรินทร์  แก้วเจริญ โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายภูดินันท์  ประเสริฐศรี โรงเรียนภูมิพิชญ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงเยาวนารี  โฉมปราชญ์ โรงเรียนภูมิพิชญ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงรัชนีกร  ภูเซซัง โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายวัชรกิตติ  ภิบาลขันธ์ โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงวันวิสา  ดวงตา โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงวิคตอเรีย  เบตตี้ โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายศิวกร  วะชุม โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ตั้งมั่นดี โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงอนินทยา  ศิริมะณี โรงเรียนภูมิพิชญ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงขนิษฐา  ช่วงปลูก โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญวิจิตร โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายธนวัช  จงจัดกลาง โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงนรีกานต์  กันดุล โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงปัทมา  ช่างปลูก โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงปุญญิศา  กาญจน์แก้ว โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงศศิษา  อัตถสุวรรณ โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดวงทองมา โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงศิโรรัตน์  รองคำ โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายสมจิตร  มุสิจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงสิริพัชชา  ร่องบุตรศรี โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงสุดารัตน์  ดวงสำราญ โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.5 คณิตประถม
399 เด็กชายกฤษณะ  คูณศรี โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงชรินรัตน์  คานลุน โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงบุญรัตน์  จันทร์วงศ์ โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงปินิดา  ไชยา โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพรชนก  พิมศูนย์ โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีดาแจ่ม โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงมณทิรา  คำผาย โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายสหรัฐ  จันทร์ผอง โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อ่อนสอน โรงเรียนบ้านนาสี ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงชลธิชา  พลคร โรงเรียนบ้านนาสี ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายธีรเดช  บุตรพันธ์ โรงเรียนบ้านนาสี ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยเพ็งจันทร์ โรงเรียนบ้านนาสี ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงรดา​  พลชา โรงเรียนบ้านนาสี ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงวิมลสิริ  วงษ์ลา โรงเรียนบ้านนาสี ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อุดชุมพิสัย โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงวณิชยา  ทองงาม โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงวรกมล  ฉิมพลี โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงสุรางคนา  หอระพูล โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายเสกสรรค  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงกมลวรรณ  อินสา โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงโซติกา  มะณีชัย โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ชูชนะ โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณัฐรินทร์  คุริมา โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปภาวี  ลุนพันธ์ โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงปวีณา  วรีไทยสงค์ โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายพงษ์ศกร  เพ็งกล้า โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพลอยชมพู  อินอุดม โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงมณี โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายชัยชนะ  สุมะลี โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงฐาปนี  กุตัน โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายธิติศักดิ์  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายธีรภัทร  แตงบุญรอด โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงปรัชญา  ช่างแคน โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายอรรถพล  อุ่นแสนสุข โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายสรศักดิ์  กองศิลา โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงสิริกัญญา  อันศรีแก้ว โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงสิรินทรา  ผดุงราช โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงณัฐธิชา  ขุริดี โรงเรียนบ้านเทื่อม ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกาะแก้ว โรงเรียนบ้านเทื่อม ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายปรเมศวร์  พานเมือง โรงเรียนบ้านเทื่อม ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงปัฐมาวดี  ชอบเรียบร้อย โรงเรียนบ้านเทื่อม ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงวรัญญา  ประทุมวัน โรงเรียนบ้านเทื่อม ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงศิริวรรณ  ยังสบุตร โรงเรียนบ้านเทื่อม ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงอัจฉรา  คติ โรงเรียนบ้านเทื่อม ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงกิ่งแก้วเพชร  บุ้งทอง โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงณัฐนิชา  แสนสุภา โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายณัฐพงษ์  วงษ์พรม โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงดลญา  โกบึงกาฬ โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพิมญดา  ศรีสร้อย โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงภัทรวดี  ผาลอย โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงมณธิชา  หลงเจ๊ะ โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงลลิตา  สิมสีพิมพ์ โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายวชิรเดช  วงษ์ชำนาญ โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงศลิสา  สุรินทะราช โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายอานันตพล  วันนุรักษ์ โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงอินธุอร  เบ้าไอ่ โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายนิธินันท์  ประทุมมา โรงเรียนบ้านกุดเม็ก ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายบรรณสรณ์  ป้องเทพ โรงเรียนบ้านกุดเม็ก ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายรัฐภูมิ  วงศ์ยศ โรงเรียนบ้านกุดเม็ก ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายชนินทร์  นาฬิกุล โรงเรียนบ้านกุดเม็ก ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงมัฑริกา  เกาะแก้ว โรงเรียนบ้านกุดเม็ก ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงสุภัสสรา  โจมคำ โรงเรียนบ้านกุดเม็ก ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายกัมปนาท  เหลืองอ่อน โรงเรียนบ้านโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงกัลยา  สาขจร โรงเรียนบ้านโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายกิตติกร  บัวหลง โรงเรียนบ้านโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วกันหา โรงเรียนบ้านโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายณัฐพล  กันจันวงศ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายธราเทพ  สายโสธร โรงเรียนบ้านโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายธวัชชัย  ศรับุปผา โรงเรียนบ้านโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วเมืองกลาง โรงเรียนบ้านโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงธันยะชนก  กินรี โรงเรียนบ้านโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงปณิดา  คานเพ็ชรทา โรงเรียนบ้านโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายปวริศ  ท้าวมะลิ โรงเรียนบ้านโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายพรมพิริยะ  เข็มทอง โรงเรียนบ้านโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงมาริษา  ขานหมัก โรงเรียนบ้านโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงเยาวภา  ไชยเชียงพิณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงศศิธร  รินทะรักษ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงสุกัญญา  บรรณารักษ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายอธิราช  เรียนเที่ยง โรงเรียนบ้านโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงอำพร  สีทอง โรงเรียนบ้านโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงอุมากร  ภูแหวน โรงเรียนบ้านโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายฉัตรยา  อุตมาร โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายณภัทร  ทิมเทศ โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงพนิตพร  ท้าวพา โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงพรไพลิน  พิมพะลับ โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายพีรภัทร  จงเอี้ยง โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงภาวิณี  ดอกไม้พ้วง โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายศิรพล  พรมมา โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงอรปรียา  ป้องเทพ โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงมณัฐชยา  สีหาราช โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงอุทัยรัตน์  เพชรตะกั่ว โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมสุข โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
491 เด็กชายธีร์ธวัช  ประสงค์ผล โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงสกาวรัตน์  เกื้อพหุชน โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงชลินทรา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม