รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  สุเวียงถา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรชนก  ครุฑสังข์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกฤติกานต์  จันทรเสนา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกันติชา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกานต์ชญา  จันชารี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ช่างทาพิน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกานต์วรินทร  วงค์ดี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พรหมโคตร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเกศรินทร์  พัฒนา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเขมิกา  ภารวัตร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจิตรกัญญา  จำใบรัก โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เครือเนตร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายเจริญศักดิ์  ธรรมรักษา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงฉัตรกมล  ศิริธร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชนมน  จูมลี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชลธิตา  ปัญโญเหียง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายชัยวัฒน์  ไชยคีนี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชุติมณฑน์  โกษาแสง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงญาณิษา  กานมเขียว โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงฐิติภา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฐกิกฤตา  สละ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐชา  สำโรง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ใสโยธา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปัดถาวะโล โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายทนงศักดิ์  โคตรชาลี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายทรงวุฒิ  วรยศ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายธนพัฒน์  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธัญจิรา  มลิการ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธัญพิชชา  สีลา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธาวินันต์  พันโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายธินกรณ์  พลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธีรภัทร  สถิรนาค โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายนพรัตน์  โสประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนวรัตน์  มหาโยธี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายนิติพงษ์  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายนิติภูมิ  ใต้ชมภู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงบัณฑิตา  รักษาเมือง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงบุญญาพร  ประทุมแสง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงบุญญ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปทุมมาศ  ทุนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงประภัสสร  แถสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายปริญญา  จันทร์รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปริยากร  บำรุงจิต โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายพงศกร  ชาญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพัชราวดี  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพัชรินทร์  ดีจริง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พังไชสงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  แสนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายภัทรพงศ์  แสนสูง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายภูเบศ  นาคูบอน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงรุ่งลาวรรณ  แสนสูง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายวงศกร  อ่อนทอง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงวรัญญา  โททำ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายวีรภัทร  เบ็ญจจินดา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงศิรประภา  วังหอม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงศิริรัตน์  เชือคำ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายศิวัช  วงษ์คลองเขื่อน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายสิปปกร  สุทธิวรรณา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายสุกฤษฎิ์  วิประทุม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสุชาดา  นาทราย โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสุชานาฏ  แก้ววิเชียร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสุชาวดี  บุญโกมุท โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีสมรส โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายสุทธิชัย  เศษเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงสุนิสา  พฤกษาโคตร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงสุพัตรา  สมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสุมิตรา  สีสุธรรม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงสุวรรณี  ปัญญาหลง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศรีปัจฉิม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงหยาดพิรุณ  โคตรสี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงอชิรญา  ขันอาสา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายอนุชา  ไชยคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายอภิวัฒน์  สุทธิวรรณา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงอมรา  แก้วประสาน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงอรฤดี  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงอิงรดา  สมสี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายกรวิชญ์  เพชรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกวินธิดา  สมสิวะกุล โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายกวีวัฒน์  แท่งทม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกัลยารัตร์  พลชารี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายกิตติกร  แสนสระดี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงเกศรินทร์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายขวัญชัย  บุญเปรม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายจักรพงษ์  พลสงคราม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายจักรี  โพธิ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงจิรดา  สิมมาแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงจิรนันท์  ชิณเกตุ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายจิรพัชร  อินทร์กง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายจิรวัฒน์  แสนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงจิรากรณ์  โพธิ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงจิราภรณ์  จินดามล โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงจีระนันท์  นันทะมีชัย โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงชนากานต์  อุดมชัย โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายชวกรณ์  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายชานน  ศรีสง่า โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงญาดา  วังหอม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณัฐชญาพร  โคกค้อ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณัฐณิชา  โคตรหัสดี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายณัฐภัทร  นรินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณิชาพัชธ์  แก้วทองคำ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงทักษอร  บุญกันหา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายธนกฤต  พินิจมนตรี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายธนภัทร  คำแพงทอง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายธนวัฒน์  บัวเงิน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายธนวัฒน์  พรหมล้วน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายธราเทพ  สโมสร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงธิดา  ดงแสนสุข โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงธิดาพร  ชำมะลี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายธีรโชติ  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงธีรดา  อัญฤาชัย โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายนพกร  นาสุริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายนพคุณ  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายนพรัตน์  พิศาจารย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนวพรรษ  มลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายนวมินทร์  บูรณสรรค์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนิชา  กุลสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายนิธินนท์  โฮหนู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงนิลภัทร  จิตรจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงนุชจรินทร์  มณฑล โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปริยากร  กลิ่นขจร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายปวริศร์  สุระมรรคา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงปวริศา  พรมโนภาส โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปวริศา  แสนน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายปัทมเชษฐ์  ธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปิยะธิดา  รัขตโชติวรกุล โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปิยะธิดา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายปิยะภัทร  สุทธิวรรณา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายพงศกร  ฤทธิ์ละคร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายพงศธร  โพธิสาย โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  แสนโคตร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายพชร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพิชญ์สินี  หันทำเล โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพิชยา  โสภาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงเพ็ญยุพา  วรยศ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงภัทรธิดา  คนซื่อ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายภาณุพงศ์  แสนสวาท โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงภาสินี  ฤทธิ์คำหาญ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงภูริชญา  ขุนสนิท โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายวงศกร  วงษ์คุย โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ดีสม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงวรลักษณ์  สิทธิพรหม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงวัชรนันท์  มหาโยธี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายวีรภัทร  งามดี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายวีรวัฒน์  งาคม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายวีระพัฒน์  ละโป้ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงศศิธร  สิงห์เสนา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีสุนาครัว โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายศุภวัฒน์  พนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงศุภานิช  บุญประสาน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายสถิตคุณ  บุญโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายสิรภพ  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสิริพร  สนิทนิตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงสิริลัดดา  การะภักดี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงสุกานดา  ตะเกิดมี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสุชานันท์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายสุดใจ  บัวชาบาน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เพ็ญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอติพร  นนทชิต โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายอนุชิต  อิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายอมรเทพ  นามวิเศษ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงอรัญญา  ช่อลี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายอัมรินทร์  บุตรกัณหา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายอัศวิน  ใจสอาด โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายจิรวัฒน์  บุญบุตตะ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงชฎาภรณ์  จันธานี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายณัฐพงษ์  นาสุริยวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงทิพมณฑา  จันนวน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายธนกฤต  วงษ์ดี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงธนวรรณ  วงศ์รักธรรม โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงธัญย์ชนก  สุขใจ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงธิติมา  ศรีสร้อยพร้าว โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงปราณปรียา  ถึงมั่น โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงปวริศา  ราชศรีเมือง โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงปวันพัสตร์  สุขศาลา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงปาริชาติ  กิตติราช โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายพงษ์ศิริ  ดวนดี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพิชญธิดา  ไพเราะ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงพิมพ์ยาดา  สีบัวอ่อน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงเพชรดา  กัลยา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงภควดี  อุทัยนิล โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงภัทราพร  อ่อนบำรุง โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงรสสุคนธ์  อย่างสวย โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงศุภชัย  ชัยนิคม โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วประสาน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงไอรินทร์  เม้าราษี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รูปสม โรงเรียนร่มเกล้า 2 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายบัลลังก์  คงเสน่ห์ โรงเรียนร่มเกล้า 2 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายวัชรพล  บรรเลงเสียง โรงเรียนร่มเกล้า 2 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายจิระภัทร  ดีขัน โรงเรียนบ้านเชียงงาม ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายชัชชานนท์  ผันผ่อน โรงเรียนบ้านเชียงงาม ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงณัฐชยา  หินเธาว์ โรงเรียนบ้านเชียงงาม ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณัฐธิดา  พลชารี โรงเรียนบ้านเชียงงาม ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธนกร  ศรีปัตถา โรงเรียนบ้านเชียงงาม ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายปริวัฒน์  คูชัย โรงเรียนบ้านเชียงงาม ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพชรกมล  หัวดอน โรงเรียนบ้านเชียงงาม ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายวีรภัทร  อัครพิน โรงเรียนบ้านเชียงงาม ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสราลี  มีประเทศ โรงเรียนบ้านเชียงงาม ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสุนิสา  มอโท โรงเรียนบ้านเชียงงาม ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอชิรญา  สุไชยะ โรงเรียนบ้านเชียงงาม ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอลิตา  ไชยแก้ว โรงเรียนบ้านเชียงงาม ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอุบลวรรณา  เครื่องโค โรงเรียนบ้านเชียงงาม ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกมลพร  พิลาแก้ว โรงเรียนบ้านคำเจริญ ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายกันฑ์อเนก  ลักษณะจันทร์ โรงเรียนบ้านคำเจริญ ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายโกเมนท์  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนบ้านคำเจริญ ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายคณวัฒน์  แก่นพันธ์ โรงเรียนบ้านคำเจริญ ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายจักรพรรดิ  อาจหาร โรงเรียนบ้านคำเจริญ ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายเจษฎากร  ดวแสนสุข โรงเรียนบ้านคำเจริญ ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายฐิติวัฒน์  แซ่โล โรงเรียนบ้านคำเจริญ ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงณภัทร  ลุนทะลา โรงเรียนบ้านคำเจริญ ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงเนตรนภา  หมื่นหาวงษ์ โรงเรียนบ้านคำเจริญ ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงมาริสา  ภูมิดง โรงเรียนบ้านคำเจริญ ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายวงศกร  ขันตีคำ โรงเรียนบ้านคำเจริญ ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายศรัญยพงศ์  ศาลาแก้ว โรงเรียนบ้านคำเจริญ ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงสิริยากร  ฤทธิยา โรงเรียนบ้านคำเจริญ ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายอมรวิชช์  สมสนุก โรงเรียนบ้านคำเจริญ ป.5 คณิตประถม