รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวชิดชนก  สมเมือง โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวนิชาดา  คำภีร์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวอริสรา  พลเสน โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงชนาพร  เภาพาน โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงตรีทิพย์  สองห้องนอก โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธนิษฐาน์  ทวีเลิศมณีโชติ โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงอนุธิดา  อ่องแก้ว โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปัณณิกา  สุดใจ โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงศิรินภา  นิลดอนหวาย โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงอาทิตยา  สุขรมย์ โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกชกร  ยศธแสน โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกมลชนก  ยศธะแสน โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกมลลักษณ์  โคตรมณี โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกุลธิดา  พูยี่ติ โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายชยากร  ทองมา โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายชยานันท์  จำปาโชติ โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายชยานันท์  ทองมา โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โพธิ์ใต้ โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฐชา  ชินโซ โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐธิชา  รัตในย์ โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายธนพัฒน์  ทองมา โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายธนากร  สอนศิริ โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายนนทชาติ  มีกง โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายปรเมษฐ์  บุตตะหิน โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงประนัดดา  สุทธิกร โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปริยาภัทร  เกิดเพชร โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพร่างนภา  สุขเกษม โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพัชราพร  สุระมณี โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายพีรภัทร  วิบูลย์กุล โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายเมฆพัฒน์  ปราบพาล โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงวรัญญา  สุระมณี โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวริศรา  หงษ์ชัย โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวิลาพร  บุษดี โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายวีรภัทร  พิลาหา โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายศิวกร  ชาญครไทย โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสุภิสรา  สิมมาจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสุวรรณี  ชมภูมี โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายอภิเชษฐ์  สิงห์ศักดา โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายอรรคเดช  พันแสน โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายิชยุตม์  มีไพฑูรย์ โรงเรียนบ้านโนนมะข่า ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกนกพร  สันติวัฒนากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกมลวรรณ  นามโส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายกรกันต์  คำผา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายกวิน  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกวินตรา  สนิทชน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายก้องภพ  พิมพากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายก้องภพ  ภัทรมานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกัญชลิกา  อินเรืองศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทำมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กิตติพัฒน์วงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงกัญญาภัค  ภักดิ์จรุง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โยบุตดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงขวัญพิชชา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชญ์สินี  บุญยะศาสตร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงชญานันท์  ปานมพฤกษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชนาภา  เพชรษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีธงชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชาริตา  ธนากิจณิชยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายชิษณุพงศ์  อินเพ็ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายฐาปกรณ์  โคตรชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  เจริญสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายณัฐกร  แปะทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คำร่อนมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายติณณภพ  ศรีสัมฤทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงทิติยา  ติยะบุตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายธนาวุฒิ  สิงห์หลง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายธวัชพงศ์  สวรรยาวิสุทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธัญวลัย  โพธิ์หล้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายธีรภัทร  ภักดิ์จรุง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายธีรเมธ  จันสุธา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายนภัสกร  สุขรมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนรารัตน์  วงษ์จันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงนาวีพร  ลุนสะแกวงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายน้ำหนึ่ง  คำสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายนิติณัฐ  วงศ์เอี๊ยดเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายปกป้อง  แสงสว่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายปิยะนันท์  ประสงค์ศิลป์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายพชร  พลสงคราม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพัทธนันท์  วัจนะพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพิชญาภา  รัตนศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พันธุวาปี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  แกมคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพีรญา  สุวรรณกาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงเพียงนภัส  สุนทโรทก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงภัทรชยา  สระคูพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงภัทรวดี  ชอบสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงภิญญดา  แสงสว่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงลริษา  นาเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงลลิตา  ฟ้ากระจ่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงวรการณ์  แหมไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงวราศิกาญจน์  โพธิ์สีมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายวไลยอลงกรณ์  พันธุรัส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงวีรญา  โสโท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงศศิรัศมี  ปัญญาตระกูลกีรติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายศุภโชค  แสงสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงสรัลชนา  ก๊อกพิมพ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงสิริกร  จิตรดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  กุดทิง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายอดิศร  ศรีวงราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงอติกานต์  มาลาอ่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายอภิวิชญ์  ศิริวรโชติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงอริญรดา  ขันธวิชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงอริสรา  วัฒนสาครศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายอินทัช  ปัดทุม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายอินทัช  ศิริวรโชติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายกฤชณัท  สิงหบำรุง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายกฤษชานันท์  สุขวาปี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกฤษฎา  สุขรมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกวินตรา  สุภีคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกษมาภรณ์  อนุประดิษฐ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายกษิดิศ  ศรีแดดัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกัญจนพร  ศิริภักดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกัลยา  วิ่งเดช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกานต์รวี  เมืองมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงการะเกตุ  วังคำหาญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกิตติญา  มะณีสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกิตติพงษ์  บุญสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงขวัญกมล  นิติธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงขวัญข้าว  พลอาษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงขวัญชนก  เชยโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายคัคเนศ  สุวรรณโคตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงจันทร์จิรา  อยู่สบาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงจิตสุภา  สงกา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชลิตา  อุปมัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายฐปณวัฒน์  ใสสะอาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายฐิติกร  อ่อนสันสี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงฐิติกา  โยธาฤทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณัฐชนิกานต์  แซ่เจ็ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญลือ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัฐธยาน์  รัตนศรีวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฐวศา  สิงห์สกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณิชานันท์  พัดไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงทักษพร  ศรีวงศา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงทัศณีวรรณ  เกิดไทย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธนโชติ  นามดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธนพร  ไชยปัญหา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนารัตน์  ไชยคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธีรเมธ  คำพิมาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงธีราลักษณ์  สุระมรรคา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายนราวิชญ์  ถิ่นถาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนัชชา  นารัตน์โท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงนารินทร์  มาแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงบัณฑิตา  วระศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงบันฑิตา  นามณีชม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายบุริศร์  ปัสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงบุษกร  วาริศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปนัดดา  ดรครชุม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปัญฐ์ชลี แอนเดรีย  คูเนลลิส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปาลิดา  บุบผา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปิยะลักษณ์  ศรีสุขา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปุญยวีร์  คำศรีทวิวัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  หาพรหม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพอเพียง  สุริยะจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพัชชา  รัชกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพิกุลภัสส  ปัสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพิชชานันท์  ด้วงเอียด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิชชาภา  ชาลีสมบัติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายพิชัยภูษิต  สิทธิวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงเพชรกะรัต  นวลไชยดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงเพชรลดา  เหลาดวงดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงภคพร  ศรีสมศักดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงภัทรภร  ทาระแพน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงภัทรีย์  ใจสามารถ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงภูริชญา  วงปัตตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายเมธาวิน  กงพลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายยศกร  ทาระแพน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงรสิตา  คันธบุปผา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงวรพิชชา  ธรรมสงฆ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายวสิษฐ์พล  ธนสีลังกูร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายวีร์ธวัช  ยังอยู่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงวีรินทร์  ถีติปริวัตร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงศศิวิมล  กองแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงศิรพันธ์  น้อยชนะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงศิริประภา  ไชยสิทธิ์สกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงศุภกาญจน์  บุญพา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงสิริพิพรรธน์  แสงนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงสุทัดตา  กอแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสุภิณดา  ทิวาพัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงสุรัสดา  บุตรสาระ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงองค์อินทร์  มานะวงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงอชิรญา  โพธิ์สีมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงอณุภา  มณีรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายอติเทพ  ไชยสาส์น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงอรวรินทร์  ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงอรอมล  บริกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายอัครวิทย์  เงยไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายอัศวรุ่งเรือง  พิราโสภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอิศลักษมิ์  มหัทธนรังษี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงไอลีล  ทองศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ธันศรี โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วคำสอน โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงวรรณิศา  หวังเรียบกลาง โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า ป.6 คณิตประถม
193 นางสาวจันทกานต์  ไกรหาน โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวจิรนันทร์  ดอนจันเบ้า โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิหล้า โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า ม.2 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวฐิติมา  ลุนสแกวงค์ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงตวิษา  พนาพนม โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงปภัสรา  สารสิน โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงพรสุดา  บุญคุณการ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า ม.1 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวพัชราภรณ์  พุทธดี โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงพิชิญากร  หวังให้สุข โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงศศิพิมพ์  โพธิหล้า โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายศุภกฤษณ์  นามนนท์ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายกมลภพ  ปั้นทอง โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายกฤษดา  คำศรี โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายชนิตพล  ศรีเสาวงค์ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายนันทพัฒน์  บุญศรี โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายภราดร  ชัยประโคม โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสุชัญญา  รักษ์ทอง โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกมลชนก  ภูมิเพ็ง โรงเรียนกมลาลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงจิรัชญา  อุทิตสาร โรงเรียนกมลาลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงชนรดี  อุตตะกะ โรงเรียนกมลาลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายธนาพิสุทธ์  ศรีเสาวงศ์ โรงเรียนกมลาลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายธนาวัฒน์  คำแก้ว โรงเรียนกมลาลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงภัสริยา  พาเจริญวงษ์ โรงเรียนกมลาลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายภูวดล  บัวมาตย์ โรงเรียนกมลาลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงรวินันท์  คำโยค โรงเรียนกมลาลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงอภิญญา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนกมลาลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
219 นางสาวจุฑามาศ  น้อยนิล โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรสุทธิ์ โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงนวนันท์  มหาชัย โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายนิลพัทธ์  พันธุ์สุรินทร์ โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงเนตรอัปสร  กองหล้า โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงปิยพร  นันทเพ็ชร โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงไปรยา  อุ่นสงคราม โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายพีระภัทร  นรากุล โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงภัทราพร  พิมพะวงษ์ โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงวรรณิภา  เสาะไธสง โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงสุภนิดา  ภูเวียงแก้ว โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงอลิน  สืบศักดิ์ โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงณภัทร  กัตตะโร โรงเรียนกมลาลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  หลักคำ โรงเรียนกมลาลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพัชรพร  ทิพย์เสถียร โรงเรียนกมลาลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงเมธาพร  บุญส่ง โรงเรียนกมลาลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงรติกาญต์  กัญญาพัน โรงเรียนกมลาลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงเจนจิรา  จำปีหอม โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายเจษฎากรณ์  แสนน้อย โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงชนิตา  คงทองคำ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายทอมมัส  เกรย์ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงธิษณา  จันอัมพร โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายธีรภัทร  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงปรีดิ์รติ  กิ่งมาลา โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงปวัณรัตน์  พิลาพรม โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายปิติ  ทำสิมมา โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงพนิดา  แปะทา โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงพรณภา  สีหวงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงพัณณิตา  สมคะเนย์ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายพูลทวี  สุวรรณื โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงวรัญญา  นาสุริวงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงศศิภา  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงศิรินทิพย์  มุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายศิลป์ศรุต  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงอรวรรษา  อ่อนราช โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายอาภากร  สิทธิคำ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงกฤษติกานต์  อ่อนราช โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงจิตฐิพร  แก้วจุนันท์ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงเนตรนภา  โยธาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงภัทรธิดา  โคตรสีดำ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงมินตรา  พากล้า โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวิลาวัลย์  โสภาคำ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายสันติชัย  พละแสน โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม