รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกณวรรธน์  โยธาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรวรรณ  นิลทะละ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกฤษวรรณ  แก้วกองแสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติธัช  ศรีพันบุตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกีรติ  หงษาคำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายฆรวัณณ์  ชาวเชียงยืน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายจักรกฤช  บุรุษภักดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายจักริน  พิลาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมชัยคุณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิรภา  วะจีปะษี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายจุฑานนท์  ศรีเสมอ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชนัญธิดา  ศรีหริ่ง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายชนันท์สิทธิ์  สกุลโรจนโยธิน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชนากานต์  ลิ้มญาณกีรติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายชินบัญชร  ล่องสุวรรณา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงฐาณิญา  ภัทรชัยภิญโญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงฐิตารีย์  ฐิตปรีชารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณฐพร  ลักษณะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายณธิวรงค์  อุดมศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  พรมมานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฐกิตติ์  สุระขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายติณณภพ  อุปโคตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงทิพธิดา  อุดมวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายแทฮัน  สุทธิ คัง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายธนกฤต  จุลชัยวรกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธนวัฒน์  ลี้วงศ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายธนวิน  อันทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายธนาวุฒิ  สุมรรคา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายธนุส  ฮังโยธา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธมลวรรณ  มีโสม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธัญชนก  วงษ์สีดา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายธันวา  คัมภ์บุญยอ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายธีรดนย์  บุตตะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายนราวิชญ์  ไชยกาฬสินธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนันทิยา  ประจันตะเสน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนิพิชญา  จินดาภู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายบดินทร์  พรพัฒนนุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายบวรเทพ  เต็งรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายปณิภน  ชัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายปรเมษฐ์  มารศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายปรินธร  หล้าจางวาง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปรียาดา  โพธิศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายปองภพ  บุญศิวนนท์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายปัณณธร  มุริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายปิติภัทร  สิมพลา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ลิ้มรัตนพิมพา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพัชรอร  สังสีโห โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายพัทธดนย์  ชาวดร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิชญา  โอนากุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายภัทรดนัย  บุญพาสิริสกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายภูเบศ  วิจิตขะจี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงเภยริตา  สุภัคกาญจนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงรินรพี  คำวิชา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงวรัญรัตน์  พิลาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงวสสา  วรรณไสย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงวิรัญชนา  จันทร์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงศิรดา  โคธิเสน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายศิรนา  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายศิวกร  ลักสาวง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายศุภิจชกรณ์  นุสนธรา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายษมาวีร์  ประทุมวัน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายสงวนชัย  มุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสโรชา  ชำนาญพล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายสิรวิชญ์  มูลพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงสิรินยาธร  ชาญนอก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงสุธิดา  สมพิมาย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายสุรวิพล  เขาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เทพประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองกูล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงอรกัญญา  จองศิริกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงอรฉัตร  เบ้าทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงอรพรรณ  สายทองคำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ศศินันท์คำพุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายกตัญญู  กุศลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกนกวรช  แพงน้อย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกมลพร  พานแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายกรวิชญ์  พรมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายกฤตปกรณ์  น้อยนาง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายกวีณวัช  รอดชมภู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกัญพัชญ์  สุนทรกมล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกัญภร  มาลัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกัณภัค  เชิดชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายกันตพัฒน์  บุญรวม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกันติยา  คำใบ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกันทลัส  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกัลยกร  นรสาร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกัลยา  ลำทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกุลจิรา  เหลืองอิงคะสุต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกุลธิดา  ช่วยค้ำชู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายคมธง  ทิพมาตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายคุณากร  สิงห์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงจิดาภา  ชูเสน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายจิรกร  ตุงคโสภา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายจิรโชติ  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายเจริญบุญ  พุ่มชะบา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายเจษฎา  เทพเสนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงชนวรรณ  พิทักษ์วงษ์สว่าง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงชัญญานุช  ธาตุไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชัญญานุช  เอื้อวงศ์กูล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชิชญา  ดาวังปา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชุมศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายโชคชนุตม์  สกุลพานิช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายไชยวัฒน์  พรมยาลี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงฐปนรรฆ์  ภู่เหลือ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงฐานนันท์  ภูมิช่วง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงฐานิกา  แก้วนามเมือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณญาดา  ชมภูนิมิตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายณฐพัฒน์  บุญประสาน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายณฐาภพ  คำปากดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณปภัช  ไชยกุมาร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณภัทร  สอนจันดา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณัฏฐชา  ธิตะปัน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณัฏฐ์วรัชญ์  เวชชนินนาท โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายณัฐกร  พร้อมจันทึก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เชี่ยวชาญวัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายณัฐภัทร  แก่นท้าว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  มะเสนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงดานุวดี  ศรีประทุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายตฤณ  เสนานิคม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงทอฝัน  กองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงธญาณี  อุปรโคตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายธนพล  ทวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธนพัฒน์  พาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธนภัทร  เศรษฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายธนวัฒน์  ชาตินาม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายธนะศักดิ์  ช่วยรัก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธราธิป  กองธรรม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงธัญยชนก  ขอนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธีรกานต์  บัวป่า โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธีร์ธวัช  อาวพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธีรพัฒน์  เพชรวิชิต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธีระเดช  วรรณราม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงนงนภัส  มวลมนตรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงนพพัสสร  มะลาศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนพรรณพ  เวียนเป๊ะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนภัทร  รัตนพลที โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายนรนิต  หลวงเมือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงนรากร  ศรีภูมั่น โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนันท์นภัส  คุณานนท์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายนิติภัทร  จันทร์ขุนทศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายบัญญวัต  แพ่งศรีสาร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงบุญญาดา  พุกโฉมงาม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงบุญยาพร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายบูรพา  พรพัฒนนุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายปฏิญญา  พรมเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายปณิธาน  กองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงปทิตตา  พุฒประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อึงสกาว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายปรัชญา  สุธีสุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงปริยากร  นนทปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปวริศา  พรหมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปัญจพร  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยสงค์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายปัณณ์  วงษ์ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปานระวี  ภูมิเพ็ง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายปารเมศร์  หมั่นอุตส่าห์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิริพณิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงฝันสิริ  เบ้าแบบดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายพชร  เชียงทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพชรพร  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพรนภัส  ยศศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพราวลิน  ชะลุยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพันนภา  ปะริเวทัง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายพิชชกฤษฎิ์  พุ่มมาลี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพิชชาภา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพิชชาภา  โมคา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพิชามญธุ์  เจียวิริยบุญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพิทยารัตน์  ชาลีผล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายพิธพัฒน์  ราชสีมา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพิมพ์ปภัชญ์  เวชชนินนาท โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดอนแสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพิมพ์อักษิกรณ์  วงศ์ภาคำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพุทธิดา  สีซา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงฟ้าใส  บุดดีคำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายภัทรชัย  พิศจำรูญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงภัทราวดี  ถามูลเลข โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายภูริภัทร  ศรีวงษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายมงคล  บำรุงศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงมาติกา  ทองอุทัยศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายเมธัส  พบวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายยศกร  จันทยุคันโท โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงรสิตา  กาญจนสุขเมฆิน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงรัฏฐอร  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายรัฐภูมิ  สุระเสียง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายรัฐศาสตร์  เถื่อนฤชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงลลิตา  ชำนาญพล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงลลิตา  เครือเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงลัลน์ลลิตา  ยศษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายวรธิษณ์  แสงศิลา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวรนิษฐา  พ่อค้าช้าง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายวรภพ  เพชรวิชิต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงวรรณวิช  วิรติกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายวรัชญ์  บำรุงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงวิจิตตา  งามสิริภัทร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงวิชญาดา  ชมภูธร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ทำทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงศตพร  นามวิจิตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายศวัสกร  อนุสุริยา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงศวิตา  พ่อค้าช้าง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายศิริโชค  อินทร์ดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงศิริภรณ์  สอนฮูม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายศุภวิชช์  พิสุทธิ์เลิศมานะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงศุภากานต์  สุขม่วง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงศุภิสรา  โสรมรรค โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายสรดิศ  เสนาธรรม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีสร้างทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทีตอ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายสารสิทธิ์  สุรชนม์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงสิรภัทร  สหธรรมิกะชาติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายสิรภัทร  แสงเสนาะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสิริกร  คำศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสิริกร  ศิริเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสุชานรี  เหล่าสงคราม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสุตาภัทร  ทอนมณี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายสุทธิรักษ์  สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสุภาวดี  อุดมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เปาวนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายอฐิสิทธิ์  จิตตโคตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายอติวิชญ์  สงครินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอทิติยา  สุวรรณทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอนัญญา  หารินไสล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอภิศรารักษ์  จันโทศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอริศรา  ไตยราช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงไอริษา  รู้ยืนยง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงกรวรรณ  นันทะรักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายกรวิชญ์  นามดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายกฤตภาส  ผลไสว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายกันตินันท์  ผดุงกมล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายคมชาญ  โคตรธนวดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายจิรกร  วาจนสุนทร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายจีรวัฒน์  ชื่นคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายเจมส์ พานิวง  องคนุสสรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายเจษฎา  มาพร้อมฐิติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงชนะจิต  เลิศเศรษฐพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายชินกฤต  เสารยะวิเศษ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงเฌอร์มาลย์  สายวิลัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงฐิตารีย์  พินิจการวัฒน์กูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายณพงศ์ภพ  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงณัฐกันต์ธิดา  ไกรวิทย์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีราช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงณัฐนันท์  รุจิระธนาพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงทรรศมนวรรณ  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายแท่นเพชร  ทองบน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายธนกร  ฉัตรชมชื่น โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายธนกฤต  โชคธนะไพบูลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายธนภูมิ  ธนพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายบรรณสรณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงบุณยวีร์  ธาดาเดช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงบุลภรณ์  รัตนะเจริญธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงเบญญาพร  ชมภูโคตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายปฏิภาณ  เอกธนบดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงปณาลี  ศรีคัฒนพรหม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายปธานิน  ตปนียะโชติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงปัญวรรัตน์  ไชยเสนา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายพัฐนนท์  อึ้งอารี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงพิมพ์พาขวัญ  วงษ์หาแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายพีรดนย์  สุขธนะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายพีรพัฒก์  ศรีแขไตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีเพ็งมาตย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายภัทรภณ  ธนพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริวัฒนสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงรสิตา  นิโรธรังสี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงวชิรญาณ์  การโอสถ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายวริทธิ์ธร  ประสงค์ศิลป์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายวศิน  ดรจันทร์ใต้ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงศศินันท์  เรืองกิตต์ชัยกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายศุภณัฐ  นามประกาย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงสรัลพร  กิตติญาณขจร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงสุประวีณ์  ทองสังวรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายสุปรีชา  เล้าประดิษฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงสุรมณี  มาลาศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงอัจฉรียา  เชื้อสัตตบงกช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายอัศวิน  วรเดชมงคล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงกนกกร  ศรีสำราญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงกนกกร  เกตุสุวรรณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นางสาวกนกนิภา  ชัยสว่างวงค์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นายกฤตณ์พัทธ์  นิธิศโชติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายกฤตย์  เพ็งลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายกฤตวัฒน์  ลิมโพธิ์ทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายกฤษกร  เหง้าพรมนิล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายกษิเดช  อธิโชคถาวร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายกันต์กวี  มองโพธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
289 นางสาวกันติชา  พิมพ์ดา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สารโภค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายกิตติภูมิ  แสงศิริไพศาล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงเก็จแก้ว  แซ่จึง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
293 นายคุณานนต์  ไชยคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงจรัสพร  ลีเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายจารุวิช  ผลาฤทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงจิตตานันท์  พัฒน์พงศ์ไพศาล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ดอกบัวหลวง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายจิรภัทร  เงาะปก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
299 นายจิรัสย์โชติ  พันหล่อมโส โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
300 นางสาวจุฬาพรรณ  เวฬุวันใน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เทศศรีเมือง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายเจษฎากร  ผาแดง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายโจซียา  โอภาสเกียรติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงชญากาญจน์  อบเชย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายชนม์ชนก  จุมพลหล้า โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายชนาพล  ปัญสังกา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงชนิดาภา  ทองบ่อ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงชนิสรา  สายสุพรรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงชมพูนุช  ภักดีประยูรวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงชวิศา  ภูชูธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
311 นายชัชวาล  บุดดีพร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงชัญญพัชร์  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงชัญญานิษฐ์  ตั้งโนนสูง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงชัญญานุช  โคตรประทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายชาญวิทย์  หยาง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายชิน  หอมสวาสดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายชิษณุพงศ์  สารกรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายชีวธันย์  มหาปัญญาวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
319 นางสาวชุติกาญจน์  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงโชติกา  จันทร์ศิริ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงซอนยา  บุญช่วยฉันท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงญาณกิตติ์  รวิโชติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงญาณภัค  ทุริสุทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายญาณวุฒิ  ปรีชาฎก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
325 นายฐิรพงศ์  พละศูนย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงฑิชภร  รัชฎาตระกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายณฐวัฒน์  พักสาหาร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายณวัฒนา  สมุทรโคตา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงณัชชารีย์  โคตบุตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงณัฐกัญญา  นามประกาย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงณัฐชยา  ศิริวัฒนาเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายณัฐดนัย  อุ่นแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงณัฐธารา  พรพลธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงณัฐพร  ตั้งโนนสูง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายณัฐพล  บุญใส โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายณัฐวัฒน์  ปิยะดารากร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงณิชชานรี  คำกันหา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงดลยากร  ฮวดคูณประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงไดอะน่า  เรห์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงตรีรญา  ศิริโยธา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายตุนท์  นภฤตโกสินทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นายเตชสิทธิ์  เวียงธรรมฐิตา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายไตรภูมิ  พลศิลา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายทยากร  ขวาโยธา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงทัตพิชา  อิงศิโรรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายแท่นทอง  ทองบน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายธนกร  สุทธจรรยา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายธนกร  สุริยันต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
349 นายธนกฤต  สุไชยชิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นายธนชาติ  เต็งวัฒนโชติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายธนธม  จรุงสถิตพงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายธนวรรธน์  ชำนาญณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายธนะเมศฐ์  ฐานุไกรพัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายธนัช  นพพิบูลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงธนัชพร  สานจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงธนัญชนก  อ่อนละมุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายธนานพ  ชาโคตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงธนิสร  คลังแสง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงธมนวรรณ  พิชัยกาล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงธัญยธรณ์  คำศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงธัญรดา  เพ็ชร์เหลือง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงธัญวรัตม์  รัตนประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงธันยพร  จอดนอก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายธาริต  วานิชชัง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงนฏกร  เหล่าศิริวิจิตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นายนพณัฐ  ทองเย็น โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายนภดล  เพ็งลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
368 นางสาวนภสร  แสนกรุง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงนภัทร  ศรีศันสนีย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เลิศแสงอรุณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงนภาวรรณ  วงศ์เจริญวนกิจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงนฤนาถ  มาหลิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายนันท์นภัส  คลื่นแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายนันทภพ  แก้วลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงนาราภัทร  สมวัชรจิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงนิรุตา  ขุนนุช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายบวรกวินท์  ลีทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงเบญญทิพย์  นครชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงปณิฏฐา  นาสมผล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงปทิตตา  พิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงปพิชญา  เหลืองมีชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงปภาดา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
383 นายปภินวิทย์  ตั้งรัตนผล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงปราณปรียา  เค้าโคตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงปรียาณัฐ  วะจีประสี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงปัญฑารีย์  เต็งรังสรรค์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทักษะชำนาญการ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงปาณิศา  วงศ์ศิริยานนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงปาณิสรา  กงพาน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงปารีณา  วานิชชัง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายปิติพัฒน์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายปิยะวัฒน์  นิติศิริ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายปุญญพัฒน์  ผาสุข โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงปุญญาดา  อธิโชคถาวร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายปุณณภพ  ศรีชะนนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวปุณยนุช  หริตวร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงเปมิกา  จิตธรรมมา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงไปรยาพร  ศรีไชยโยรักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายพงษ์ศธร  ชัยประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายพชรพล  พงศ์กรกัมพล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วโสดา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงพรรณวรฑ  โคตรรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงพลอย  เฟื่องทวีโชค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงพลอยใส  บรมปิยสวัสดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายพอเพียง  งามบุษกรโสภา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงพัชรนันท์  เธียรธนเกียรติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายพัฒนะ  พิชญาตระกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายพัสกร  พิชญาตระกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
409 นายพิชญงษ์  ถิรณัฏฐ์ธนัน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  วงษ์สนิทธีรา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงพีรดา  ศักดิ์สุจริต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายพีรพล  ริมสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายพีรวิชญ์  คำมะณีจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายพีระวิทย์  โสภณธนารักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงพุทธธิดา  ชัยสว่าง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงภคนันท์  ริมชัยสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงภนิตา  ไชยเอีย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายภพธร  พูนศรีอร่าม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายภพธรรม  พูนศรีอร่าม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงภรภาดา  ไชยเอีย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงภฤตยา  วงศ์อาษา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ธนพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงภาคินี  เจียมรุ่งแสง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายภานุวัส  วรพิบูลย์วิทย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายภิญญู  กุลวรินภัค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายภีมยุตม์  ด้วงบาง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายภูมิรพี  ดวงดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงภูริชญา  บุญจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายภูริทัต  ชัยรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายภูรินทร์  กงศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายภูวิศ  ลือวิเศษไพบูลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงมณินทร  หงษาคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงมณิภา  อัญญโพธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงมธุรดา  หมั่นวิชา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นางสาวมนัสนันท์  เพียรชัยสงค์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงมัชฌิมา  สอนคำแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงมัชฌิมา  สาลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงมินทิรา  ประทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงยูนา บาร์บาร์รา  ยาโกฟเลฟ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงรดา  วรรณาสุนทรไชย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงรวิสรา  สร้อยกุดเรือ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
442 นายรัชชานนท์  แสงทะลา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงรัตนาพร  ลิ้มชัยพฤกษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงฤทธาพร  โชติกลาง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายวชิรวัจน์  วิบูลย์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
446 นางสาววรดา  นามสมบูรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายวรธันย์  ดารารัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายวรพจน์  แซ่ฉัว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงวราภรณ์  นามสมบูรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
450 นางสาววาเนสสา พลอยไพลิน  ร็อคเคอร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงวิชัชญา  ณ หนองคาย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายวิวิศน์  ชูบัณฑิตจิรยศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงศราวดี  แสนสาระ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายศิวัชพงศ์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงศิวาการ  ศิริวานก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงศุภรดา  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายศุภฤกษ์  เมธีปฏิภาน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงศุภานัน  วิสารทกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
459 นางสาวสนปัตตาเวีย  สุริยะไชย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายสรกริช  ทองพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงสวิตตา  ทรงคาศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายสหรัฐ  แก้วหาญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงสาธนี  แก้วลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงสิตานัน  ศิริ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายสิปปวิชญ์  คำมุงคุณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายสิปปวิชญ์  ชินวานิชย์เจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
467 นางสาวสิริญญา  ชินศรีวงศ์กูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงสิริยากร  ชมพจนานันท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงสิริรัตน์  ชาทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วมงคล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงสุชีวัน  สินศุภฤกษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายสุธัญญะ  เลิศภูมิปัญญา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงสุธาสินี  พิมพ์สาลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงสุนิสาธินี  ศรีแก่นจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงสุพิชญา  นพคุณโชค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงสุริยาพร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงสุวีรยา  สัตยะยุกต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงอติกานต์  สังสรรค์อนันต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายอธีตภูมิ  อุ้ยเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ไชยวารี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงอภิสราพร  ดวงมาตย์พล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายอภิสิทธิ์  ถำวาปี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงอภิสุตา  เรืองสิริโชค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
484 นางสาวอรปรียา  กองคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงอรอนงค์  สายเชื้อ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายอริณ  บุญจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงอริสรา  จวงจรัสโรจน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงอลงกรณ์  แข็งขัน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวอัญชิสา  วรรณกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นายอัศวิน  มั่นวิชาธร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงอารีรัตน์  พลประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายอิทธิ์ธร  รุจิระธนาพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายอิศระบดินทร์  โฆษิตชัยมงคล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายอุดมโชค  ชัยดำรงค์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงเอ็ล์ กัลระโห  ซเทริฟ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงเอลล่า เบญญาภา  คัทเบิร์ท โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายิพิสิษฐ์  รักษ์ปัญญาธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงกชพร  คำแดงไสย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงกมลชนก  ปาตุ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายกฤตภาส  ตั้งรัตนผล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยคำภา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายกันต์  พงศ์ศิริปรีชา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายกีรติธรณ์  โฮซิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงจิณณะ  คงธนโฆษิตกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงจิระภาพรรณ  อรรถประจง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายจุฑาธิป  ชำนาญจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายเจนภพ  โคตรประทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงชลภิชา  แสงวุธ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายชินพัฒน์  กิจรักษา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงโชติกา  ตุลยานันต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงญาณิดา  อภิรัตน์วัฒนากุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นงนุช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงณัฐชาภัทร  เตียวศิริชัยสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตระกูลกิจเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายณัฐภัค  โอฐงาม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธนกร  ศรีพันดอน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธนโชติ  รัตน์ประเสริฐกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงธนัชพร  วุฒิสาร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายธรรม์รพี  อุ้ยเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายธวัชชัย  อามาตทัศน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โอภาสเถียรติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายนครินทร์  จันทร์งามธนกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงนันทกานท์  พรหมบุตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายนาราภูมิ  เต็งศิริกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงประภาวรินทร์  แก้วส่อน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงปรียนันท์  ฟ้าขลิบทองเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงปรียาภัทร  จุลนิล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายปัณปารัช  มาสันติสุข โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายปาฏิหารย์  ภูชูธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงปิยนันท์  ยงเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายปุณณวิช  จอดนอก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายพรหมพิริยะ  ทองรัญรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  โสภณธนารักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายพิสิษฐ์  อภิรัตน์วรากุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงพีรญา  พรมลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายพีรัช  เตชอภิชาติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงแพรทราย  พีรวรสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายภทรธร  ผลินยศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นรานันทน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายภูวสิษฎ์  ท้าวมะลิ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงมณฑิรา  สิงหสุริยะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทิพชาติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีเมือง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงวรินท์ปภา  สนทนารักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงวริศรา  สุริยะเดช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายศุภกร  ทัตตินาพานิช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายสรวิศ  บุญรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายสิรภพ  วังธนากร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงสุวรรณวิสา  ศรีหล่มสัก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองแท้ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงอรกัญญา  งามจันทึก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงอรกัญญา  อุดมศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงอลิสซาเบธ  ซาสเซน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงฮานน่า  โอลิเวอร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงกชวรรณ  พลนิโคตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงกมลวรรณ  สุวรรณสังข์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงกัญจิรา  ราชเจริญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชญ์  เต็งณฤทธิ์ศิริ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
559 เด็กหญิงกิรติกา  คำวิเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงขัวญฤทัย  ประทุมโฉม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงคณัญญา  งามเหลา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงจิรภิญ  คุยบุตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชรารัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงชนัญธิดา  ทวาเรศเรืองคาม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงชารี  เกา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงฐิติวรดา  พลท้าว โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงณัชพร  สมันวงค์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ฝ่ายหมื่นไวย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงณัฐพร  นุชประยูร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงณัฐรดา  สุขพานิช โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงณัฐรุจา  ศรีษะ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงณิชาธาน  พลชารี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงธนัชญา  สาลาด โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงธนัชนก  ประวันโน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงธารทอง  ทาทอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงนชิตา  พรหมโสภา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงนวพร  ไข่เพรช โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงนัฐพร  จันทิหล้า โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงปฐมพร  ปิลอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุทธิบาก โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงปรียาพร  รู้บุญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงปวริศา  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงพรชนก  จันทร์แซม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงพัชราภรณ์  รัตนวงศ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงพัณณิตา  ปั้นทอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงพิชญดา  คมทัศนียกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงเพรชนก  สายคง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
588 เด็กหญิงภริตา  สภาพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
589 เด็กหญิงภิญญดา  ภูริชินวุฒิ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
590 เด็กหญิงรดา  ทองสา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงรินรดา  แสงห้าว โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
592 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กองมณี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงวริศรา  ฟักทิม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
594 เด็กหญิงวัลลดา  รัตนเจริญเดช โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงวารีรัตน์  บุษราคัม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
596 เด็กหญิงสลิลเกตน์  เมฆะสุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงสิริยากร  หาชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีเคน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงสุชาดา  ธรรมฤทธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงสุพิชชา  เสวะโก โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงสุภิดา  เริงฤทธิชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงสุวรรณกัลยา  ปิยฉัตรสกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชาติชนบท โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงเออะมีเรีย  โบว์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงกฤติมา  ดาแร่ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เดชาสน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา  พานิล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงกุลนิภา  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีวิพันษุ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  ไพสิริภาส โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงจิดาภา  ภาวะชาติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปักกังลงภัง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กัสโป โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงเจริญรัตน์  พันธ์คำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สิริสุภัค โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงชนาภา  พลนามอินทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงชลชิชา  บุรุษภักดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงชาริษา  มาลาเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงชาลิสา  เอียการนา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์คำพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงฌัณไชด์  คำภูเเก้ว โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงฐาปณี  สูหา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองส่า โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สมบูรณ์พร้อม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงณภัทรธมนต์  พิเศษกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงณัฎฐรินี  ทับสมบัติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงณัฐธพร  พระดิเดช โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงณัฐพัชร์  จันทรสิงหาญกิจ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงณัฐมน  วันโนนทอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงณัฐริดา  ศรีชมภู โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงณิชา  เกา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงดลชนกภรณ์  ลาสงยาง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงทัตพิชา  คำมีรัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงทิย์ธิดา  เจริญรัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงธนพรณ์  ประชุมขน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงธนภร  สววิบูลย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงธัญธิตา  นิจคำภีร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงธัญธิตา  เวียงพล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงธัญวรัตม์  แก้วยวน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงธารทอง  นาคสังข์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงนภธิดี  เจริญมิตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงนิตย์ธิดา  ทิพย์เทพา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงนิษฐา  จำปาศิริ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงบุษกร  แก้วคำแสน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงไบรโอนี่  นิโคลัส โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงปฏิมาพร  สัตย์ซื่อ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงปณิตา  พัฒนาอนุสกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงปนัดฎา  อินแก้ว โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงปนัดดา  พุ่มมี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงปพิชญา  ด้วงพันลำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงปภาวี  บุษราคัม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงประธานพร  ศิริวังชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงปราณปรียา  ขุนจ่าเมือง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงปาณิสรา  ภูมิเงิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงปิยาภรณ์  คำวันดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงพรชนก  หิรัญวัฒนสิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงพรวิรุณ  เลิศวงศ์ษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงพราวลดา  ปั้นทอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงพัชรา  แก้ววันนา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงพิจิตตรา  อัศวเรืองชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงพิชญาภา  งามาหลา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงพิสชานาฏ  แล่นทม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงแพทรียา  เมอร์เนย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงฟาติมา  ทองจันทนาม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงภคมณ  คุประตกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงภัณทิลา  โคตกระพี้ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงมณทิรา  สมุทรโคตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงมณิกา  น้อยดอน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงมนสิชา  วางัสชา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงรวิวรรณ  สารพิมพ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงรัตนกร  อินทรปรีชากูล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงรัตษนา  ผดุงวงษ์จันทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงรานีรัฐ  สารีโท โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงวิชิราวรรณ  อภิญญานุรังสี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงวิภาดา  เชียงรัมย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ธรรมสรางกูร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงศิรดา  อึ้งมณีประเสริฐ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงศิริดา  สืบชา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงศิรินญา  ไชยโคตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงศิริปรียา  เต็มตาวงษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงศุภัสรา  พุ่มเมือง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงสริยา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงสาริศา  ศรีวงษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงสุชญา  เมืองเชียงหลวง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงสุธิมา  ภูผายาง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงสุพัณณดา  โคตรวงษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีพันธบุตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงสุภาวดี  มะสูงเนิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงหทัยภัทร  วงศ์อาษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงอนัญญา  มีจันทร์ที โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงอนันญา  จันทร์อัมพร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงอนุธิดา  กำเนิดกาลึม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงอาทิตยา  ร็อคเคอร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงอาภากร  มานะพาณิชย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงอารยา  ดีใหม่ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงอารียา  พรหมดาบุตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงอิสรีย์  เจริญลาภถาวร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงเอื้อการย์  อินเล็ก โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงแคทเธอรีน  อุลลมานน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงชนม์นิภา  เพ็งบุญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงณราชล  คำคูณเมือง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงณัฐนันท์  มาตย์วิเศษ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงณัฐวรา  ธรรมรักษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงตุสิตา  ชูสาย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงธัญพิชชา  นนนุศาสตร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงพัชราพร  ศรีหะวงษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงภูชญาภา  ชีวินเจริญรุ่ง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงวนัชพร  ชาวนา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีบ้านแฮด โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายกานต์  ศุภการพิทยากุล โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายเชนทอง  แอ็บบี โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายซันนี่  บุญสิน โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายพงศกร  พูลชัย โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายแพททริก ปรมินทร์  แมนสัน โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.4 คณิตประถม
716 เด็กหญิงปุณิกา  หอบรรลือกิจ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นินยวี โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก่นวงษ์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายกิตติกวินท์  ตระกูลโกศล โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายโคทาโร่  โดชิตะ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงจิณณพักต์  มนต์สันเทียะ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กชายจิรายุ  แท่นวัฒนกุล โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายณธรรส  นัทธี โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงณัฐนันท์  โชคธฤตอนันต์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงนิษฐกานต์  สกุลเจริญลาภ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายบุญทัยดลย์  เต้ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงปธิมาภรณ์  กฤษเกล้า โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงปภาวรินทร์  นินยวี โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงปรียนันท์  บุตรทองคำวงษ์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงปัญจรัศม์  บุตรทองคำวงษ์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงปิยะธิดา  โคบาล โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงภูณิกา  หอบรรลือกิจ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงมะยุกิ  โอชิมะ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายรัชพล  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงรุ่งเรืองรอง  โชคศิริเจริญ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายรุ่งโรจน์  โชคศิริเจริญ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายลีโอ ยามี  แมนสัน โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายวาเลนติโน่ นิภัสกรณ์  สาสร้อย เรย์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอธิชา  เชียงหลิว โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายกล้าณรงค์  อินมะโรง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายกวิน  ทรัพยวาณิชย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงขวัญธิดา  จำปาหอม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายจักรภัทร  ไตรป้อมทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงจีรนันท์  จิกจักร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
745 เด็กชายณัฐกร  ผาจันดา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายดรัณภพ  ศรีสงคราม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายดาเนียล  โกรเนินเบอร์ด โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายทยากร  ศุภกมสิทธิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายธนากร  สมใจ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายนภพล  สกุลพิมล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายนโม  กัสนุกาซ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายนราดา  แก้วน่าน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงนันทิพร  จำปาโพธิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายนิธิกร  อัศววุฒิโรจน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายบรรณวิชญ์  แสนโภชน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายประกิตพงศ์  เอาโชคลาภ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
757 เด็กชายปิ่นทองคำแท้  ทะแพงพันธ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สอนศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงพิมพ์ภัทร์  บัวมี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
760 เด็กชายเพาล์  พลพล ชไนเดอร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายมารวย  มาสาซ้าย โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
763 เด็กชายราเมน  โคตรน้ำเนาว์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงลลิตา  ปู่แตน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายวาทิน  อภัยนิพัฒน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงศิรประภา  บรรพจ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงศุภกร  เหมะธุลิน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายสรวิศ  กระแสร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงสิรีธร  ศรีวะกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงอนามิกา  ปิตตะกาศ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
771 เด็กหญิงอาภาสินี  สัตถาผล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
772 นายเกียรติพงษ์  หอมอ้ม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายจักรพันธ์  วิชาศรี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
774 นางสาวณัฐฐา  โยควัด โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
775 นางสาวเณรัญญา  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงธัญวรัตม์  อานพรหม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงธันย์ชนก  สุนา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธนศกุลไพศาล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงพลอยชมพู  มัสยวรกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงพัชรินทร์  คำทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงวริศรา  ภูวเดชกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงวิศญาภรณ์  แอธน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงสิรินารี  แท่นราษฎร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงสุรางคนา  อภัยนิพัฒน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงอภิญญา  ขารพ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายกฤษณพล  สว่างเนตร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายกฤษณ์  แก่นสม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงกวินนาถ  ป้องนอก โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายก้องทิศ  วันทา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายกัปวัตน  บัวติก โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงกัลยกร  พิมพ์ดี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงเกวลิน  ค่ายเพชร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นวนลม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายคอสทิน  ลอยด์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายจิณณะ  ชาปัญญา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงจินดารัตน์  ไชยยา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงจีรนันท์  เนตรหาญ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  นีรชา เวลดอล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายเจริญทรัพย์  ลิ้มสิริชนาธิป โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายชนาธิป  ทิพย์โอสถ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงชนิดาภา  วารีอากาศ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงชนิสรา  ทาอ่อน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายชยพล  บุตตะโยธี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายชัยมงคล  ชัยคำ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายชัยมงคล  พันธ์ชัย โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงชิชศิริ  เคลือสี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายชิษณุพงศ์  ผลทิพย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงฐานวีร์  หิรัญอนันตศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงฐิติวรดา  ศรีกุลวงษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายณพชรกร  ชอย โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พรหมทา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงณัฐชยา  ประวันตา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงณัฐนรี  พุกทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายณัฐนันท์  อินทร์ลี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายณัฐภูมิ  ฤกษ์ดี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงทมิตา  เมืองลือ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายทศพร  บุญพานึก โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายเทอดธนา  วงศ์ประเทศ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายแทนคุณ  บัณฑิตรักการค้า โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงโทรย่า  ปัญญาใส โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายธงชัย  เย็นวัฒนา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายธนกฤษ  ศรีแสง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายธนโชติ  บริกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายธนพล  จันตรา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายธนาวัฒน์  หาญธงชัย โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายธัชชัย  ปัญญาพุทธิกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงธิชาดา  ศรีขว่าง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชนะสงคราม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงนภารัตน์  โพธิ์พระ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายนเรศ  ชาธรรม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายนันตกรณ์  รอดบุญมา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายปกรณ์  มันเลิศ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายปฏิพล  ปัสสาวะสังข์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายปภาวิน  วันทานี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายปรวี  เวินชุม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ภูยงค์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงปาริดา  สาธุการ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายปิติภัทร  รูปสม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายพงศกร  สัตพันธ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายพงศกร  โรจน์สง่า โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายพงศ์นภัทร  โคตรบึงแก โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายพงษ์ณภัทร  เพ็งคำศรี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายพชร  บุญมาก โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายพชรพล  ลือไชยษา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายพรหมประสิทธิ์  พิมประเสริฐ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงพลอยตะวัน  เสียงหวาน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายพัชรดนัย  สุเมธพันธ์ุ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงพาขวัญ  พิลาพรม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายพิชญุตม์  ่แช่มชื่น โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายพีรพันธ์  ไชยภักดี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงภคนันท์  กิจเวชเจริญ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายภคพล  พันทะบัวศรี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงภัณฑิดา  อาจสมจิตร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงภัทราวดี  เสนาชัย โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายภัสส์ชัย  กิตติ์วิชชานันท์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายภูชิสส์  แช่มชื่น โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายภูฟ้า  ทั่งรองทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายภูริช  มูลมะนัส โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายรวีโรจน์  จันทร์ศรี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงลักษิกา  พันแสง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงวรัญญา  พินิจมนตร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายวัชรพล  สลักษร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายวีระพัฒน์  ฟุ้งสุข โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายวุฒินันท์  พาภักดี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายศตวรรษ  อินทร์มะโรง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงศศิกานต์  ทรงไตร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงศิริกร  สอนสะอาด โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงศิริน  จันทร์แก้ว โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายเศรษฐศาสตร์  แสนแก้ว โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายเศวตโชติ  วระไวย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงสิตานัน  สิทธิ์เชียงพิณ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงสุกฤตา  สุ่นศรี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงสุกัญญา  คำพันธ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงสุทธดา  ทำทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงสุวรรณา  พันธัง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงหทัยภัทร  พงษ์พิษ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงอนันตญา  ลาอ่อน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงอนาวิลา  ปิตตะกาศ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายอภิราม  โสภา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงอรัญญา  โสภาไฮ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงอลิษา  ศรีโลห้อ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงอิงฟ้า  กวินสุวัฒน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายเอลเฟ  เพอรี่ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายก้องภพ  ศรีพงษ์วิวัฒน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
885 เด็กหญิงกัญญาภัค  อรุณสันติเดชา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
886 เด็กหญิงกานต์ติมา  ศรีสัมพันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
887 เด็กหญิงกานต์ปภัสร์  ชุมพล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
888 เด็กหญิงกุมารี  วงศ์ษาบุตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
889 เด็กหญิงกุลปรียา  เกตุนา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
890 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  แก้วชิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
891 เด็กชายจิรภัทร  จันทะศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
892 เด็กชายเจษฎาภรณ์  คำคูณ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
893 เด็กชายชยนนท์  สุวัฒนพูนลาภ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
894 เด็กชายชิษณุพงศ์  อุปรีที โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
895 เด็กชายฐปนวัฒน์  ทองจำรัส โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
896 เด็กหญิงฐานิดา  ใจหาญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
897 เด็กหญิงฐายิกา  แป้นพยอม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
898 เด็กชายณฐกร  แก้วสีดา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
899 เด็กหญิงณภัทร  จันบุตรดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำภู โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
901 เด็กชายณัฐกรณ์  ประไพศิลป์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
902 เด็กหญิงณัฐนรี  ธรรมเกษา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
903 เด็กหญิงณัฐริกา  มาลาภูมิ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
904 เด็กหญิงณิราณัฐ  แก่นดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
905 เด็กชายธนวิชญ์  พลบูรณ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
906 เด็กชายธนวิชญ์  อัครสาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
907 เด็กชายธนากร  พุทธจันทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
908 เด็กชายธนาทิพ  สิริชนาธาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
909 เด็กชายธราธิป  บุญพุ่มพวง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
910 เด็กหญิงนพัสร  ผลจันทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
911 เด็กชายนัทธ์ชนัน  สีมะชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
912 เด็กหญิงนาราภัทร  บุญพา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
913 เด็กชายนิฑคุณ  กาฬสิงห์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
914 เด็กชายปณิธาน  ธิวรรณลักษณ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
915 เด็กชายปธานิน  นาโสก โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
916 เด็กชายปภังกร  เอาหานัด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
917 เด็กชายปัณณวิชย์  เพ็งสวัสดิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
918 เด็กชายปานชัย  ศรีสุข โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
919 เด็กหญิงปิยธิดา  ตียะวาพร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
920 เด็กชายปุณพจน์  ภักดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
921 เด็กชายพงศ์วิชญ์  ไชยศิริ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
922 เด็กหญิงพรรณมัย  ปานมงคล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
923 เด็กหญิงพรหมชนก  รักสุจริต โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
924 เด็กหญิงพศิกา  กุลมา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
925 เด็กหญิงพอฤทัย  เสวตวงษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
926 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไพรตื่น โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
927 เด็กหญิงพิชญาภร  พาพันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
928 เด็กชายพีรพล  ศรีแป้นเพชร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
929 เด็กชายพีระพัฒน์  มั่งสวัสดิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
930 เด็กหญิงภัทรณัฐ  ไทยใจดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
931 เด็กชายภาณุวิชญ์  ราชบัณฑิต โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
932 เด็กชายภูมินทร์  สนิทนา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
933 เด็กหญิงรวิพร  จิตประสงค์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
934 เด็กหญิงรุจิรา  แช่มขุนทด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
935 เด็กชายฤทธิ์  ธีสุระ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
936 เด็กหญิงลาภินี  ภาพูวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
937 เด็กหญิงลิซ่า  แพทย์จันลา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
938 เด็กชายวีระชัย  ศรีสุวะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
939 เด็กหญิงศุธีรญา  หนาดเสน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
940 เด็กชายศุภชัย  ศิริธีระวัฒน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงศุภรดา  จันทรวิจิตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
942 เด็กหญิงสิริญาดา  มงคุณดา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
943 เด็กหญิงสิรีธร  บัวลอย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
944 เด็กชายสุกฤษฎิ์  แสนมี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
945 เด็กหญิงสุภัทรวดี  ภูมินทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
946 เด็กชายอรรถนนท์  จูปาน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
947 เด็กหญิงกนกรดา  อภิเษกมงคล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงกนิษฐา  ธรากิตติรัตน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงกมลกานต์  อุเทนสุต โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงกมลเนตร  แสงจันทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายกฤตภาส  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงกัญญาณัฐฏ์  ประจุดทะศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กชายกันตพัฒน์  ทิพรักษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  พิมพ์รัตน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงขวัญหทัย  แสนคำวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงจารุวรรณ  วงศ์อนุ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายจิณณวัตร  ภูขาว โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงจินต์จุฑา  คงทัน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายชนาชาติ  ศรีสุริยวงค์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงชนิดาภา  ศูนย์รวมทอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงชลลดา  ด่านระหาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงชาแนล อ่อนศรี  ลอนเนอแกน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงโชติกา  เหง่าศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงญาณวิภา  ทิพโยธา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงญาณิศา  พ่วงมี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงฐิตาพร  โคตรวิทย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงฐิตารีย์  ตระกูลอภิทองคำ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายณฐนนท์  วรรณพราหมณ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายณธายุ  นครสันติภาพ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงณปภัช  ทองเชื้อ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงณัฏฐ์กมล  จิตตรานุเคราะห์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยแสง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กชายณัฐดนัย  คำอ่าง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีทอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงณิชา  วงษ์ชาญศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กชายติณห์ณภพ  ธนวัชร์ปกรณ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงทักษอร  ดวงแจ่ม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงเทย่า  จั๊ด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายธนกร  เขียวกอ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กชายธนดล  คุณาคม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายธนพัฒน์  มีสีสรรค์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงธนัญญา  ศรีชาทุม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายธนาธรณ์  คำภู โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กชายธีรโชติ  บรรจงธนกร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายธีรภัทร  ขัตติยวงษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายนนทกร  ปานสวัสดิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กชายนนทพัทธ์  โคตรมณี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงนภัส  พรเอนก โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงนภัสสร  ทองหล่อ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กชายนาวิน  ซุยใจทัด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงบุญรวี  ประวะเสนัง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงบุณยานุช  มาลัยกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงบุษราคัม  ธนูศิลป์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กชายปรเมศย์  แก้วไชยะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายปรัญชัย  ศรีจันเทพ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พูลเขตต์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงปาลิตา  ศิริรัตนพงษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงปิยะฉัตร  วรยศ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงปิยะธิดา  มธุรส โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงปิยาภา  บุญส่ง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายพงศกร  สระอุบล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  คำพรมมา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายพบธรรม  พรหมสุขันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายพานทอง  ดำดา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงพิชญ์พร  พินิจมนตรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีโยธา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงพิชญาภา  สร้อยเสนา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงพิณประภา  แสนสิงห์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงพิมพ์รพัชร  ชูทุ่งยอ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ์งามสะอาด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายพิสิษฐ์  เดชภัทรไพบูลย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายภารุจ  อ่อนอุทัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงภุลภญา  กำไรเงิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงมนพร  พยัคฆพงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนชาติวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงมัสลิน  การพันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายยศกร  สมใจ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายยูนิส  มุงคุณ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงเยนนี่ มาเรีย  อันเดรียอัสเซ่น โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงรัตติกัลยา  คำบุศย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงรินลดา  แวมประชา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงไรฮาน่า  ชาติอนุลักษณ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงวรัญยา  เสนามา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงวริศรา  วิไลงาม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายวิชชากร  จันทรเสนา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงวิชญาพร  ชูตระกูล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายวิชยุตม์  วงค์คำพระ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายวีรภัทร  ปิตตายัง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายวีรวิชญ์  พิมพ์จารุจินดา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายวีรวิชญ์  เนื้อนิ่ม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงศรัณย์พร  ไชยคำแดง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงศวรรยา  เที่ยงแท้ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงศศิญาดา  รัตนเรืองจิตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงศศิวรรณ  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรือนงาม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายศุภนัฐ  เจริญศักดิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายศุภพล  มีธรรม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายสรสิทธิ์  เขตเจริญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงสริลนุช  ทองพันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงสุธาสินี  สีเงิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงสุภัควรรณ  ธรรมบวร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงสุภัชชา  สุนารักษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงสุภาวดี  ด่านระหาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงสุวภัทร  เจริญสินทวี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายหิรัณย์  นันทะพงษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงอชิรญา  เย็นสำราญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายอนุวัตร์  ศรีสำราญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงอรอินทร์  โพธิราช โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงอรัญยพร  เป้าป่าเถื่อน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงอัจฉะริยา  พนมภู โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงอัยรา  อะเพิลท์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายอัษฎา  งามสีทา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงอินทิรา  พวงสมบัติ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงไอริน  ราชบัณฑิต โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงฮินะ  เมืองแวง โรงเรียนอาภาพัชร ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กชายไคโตะ  เมืองแวง โรงเรียนอาภาพัชร ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายกันตภณ  ชัยวิมล โรงเรียนปรมินทร์ ป.4 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงซาร่า  วอลลิงตัน โรงเรียนปรมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงทอฝัน  ศรีสุวรรณ โรงเรียนปรมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กชายภัทรพล  จำปาหอม โรงเรียนปรมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กชายรัชพล  จำปาหอม โรงเรียนปรมินทร์ ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงกนกอร  อดทน โรงเรียนปรมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายจักริน  จันทร์สม โรงเรียนปรมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายธนภัทร  พฤฒิฤทธิไกร โรงเรียนปรมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงธรชญา  สื่อนพพระคุณ โรงเรียนปรมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงธัญญา  พรหมหีต โรงเรียนปรมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงบรีแอนนา  ทับส์ โรงเรียนปรมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงปวีณพันธ์  ตั้งหลักมั่นคง โรงเรียนปรมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายปุณยธร  จันทสุรียวิช โรงเรียนปรมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายรวิภาส  วะริวรรณ โรงเรียนปรมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงเรน่า  ลี คอร์แกรนด์ โรงเรียนปรมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงลิลลิยา  ดิกคินสัน โรงเรียนปรมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายวรชัย  ธนมัยมาศ โรงเรียนปรมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายสิโรฒม์  ศรีเดช โรงเรียนปรมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายสุวิศิษฎ์  คงวัฒนานนท์ โรงเรียนปรมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงอรวรรยา  เพชรน้อย โรงเรียนปรมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงเอรินน์ เซร่า  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนปรมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงเจียรนัย  แซ่โง้ว โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงณัฐชานันท์  พุทธพลพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงณัฐณิชา  มหธนาคม โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วเบญจา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงภวรัญชน์  ทองพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงเมริษา  มณีโชติ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงวริสา  แก้วเกิน โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงศศิวิมล  คำศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงอภิญญา  อำไพ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายกตพร  ชูชื่น โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โพธิ์ชัยยา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กชายเกริกเพชร  เกณพล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงณัชริญา  โสตาสิริ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กชายถิรวัฒน์  บุญเจียม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงธิชานันท์  ทองหอม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงนภสร  กัลยาธิ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กชายนันทภพ  แก้วทองมา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 คณิตประถม
1095 เด็กชายปณิธาน  เจนดง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.4 คณิตประถม
1096 เด็กชายปัณณทัต  ปัดถาวโร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงพัชราภรณ์  แท่นสง่า โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สงวนศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 คณิตประถม
1099 เด็กชายวรเมธ  สีสัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.4 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงวริศญา  พัฒนสาร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กชายศุภวิชญ์  ปรางค์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงศุภิสรา  ภาคาม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงสุชาดา  เผือกศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กชายอภิชาติ  ขันภิบาล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์เพชรเล็บ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงกัญญ์ปภัส  พันธ์อุดมสิน โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงกัลยากร  โพยนอก โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายไกรเทพ  ถูกดี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายจตุภูมิ  แสนสุริยวงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญราศรี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มุกดากิจ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงฐิติมา  ชูศรีสินธุ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงทัศวรรณ  สหพล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายธนพล  ดำเวียงคำ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงธิติกาญจน์  ทาสีดำ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายธีรเดช  ไทยศิริภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงนัทฐธิดา  นารินทร์รักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายนันทพงศ์  แก้วเชียงหวาง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงปมาราภรณ์  โกสีลา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงปวันรัตน์  จำปี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงปิยาภรณ์  โสภา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงพนิดา  นามวงฬา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงพริม  ศรีสมภาร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญเฮ้า โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงพิชญาภัค  จำปีหอม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พงศ์ชีวนันท์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายพิรภพ  มอโท โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงภคพร  นามแสง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงเมลิสา  เชียงอินทร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายยุติธรรม  โคตรนายูง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายวรากรณ์  บุญชูศรี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงวรางคณา  กุลพรม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงวริศา  ศรีสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายวันเฉลิม  วรรณศรี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงวิภาวดี  กองศรี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายศราวิน  สีหาจันนคร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงศวรรยา  พรมเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงศิริวรรณ  พรหมมา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายศุภกิจ  บุตรศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายศุภโชค  เจริญผล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงสุจิตรา  โคตรมูล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงอจลญา  ศรีใสแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงอภิยดา  เสนานันท์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงอรัญญา  คำกันยา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แสงชัย โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงอัญชุลี  ใจทน โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายอาทิตย์  กันทิสา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายอิทธ์พัทธ์  สันโดด โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงกมลชนก  ภาสว่าง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหล็กสี โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงกุลณิภา  ดอกบัวหลวง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายเจษฎา  พิพิธกุล โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงชลนิภา  สีหะวิมล โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงชัญญานุช  แซ่ลี่ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงชุลีพร  วามะลุน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงณัฐณิชา  สัพพะโส โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายณัฐภาส  แสนวัง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงณัฐวิกา  หารินไสล โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงธนัญชนก  เดชยศดี โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายธิราช  โทรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงธียะดา  อุ่นจันที โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายนพรัตน์  พันธ์ุบุปผา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงนรินทิพย์  แก้วบุรมย์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงนรีกาญจน์  งึ้มนันใจ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายนิรันดร์  สุพิน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายปาณรวัฐ  บุญนันตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงปาลิตา  สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายปุญญพัฒน์  โพธิเสน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงพราวรวี  สืบสอน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงพัชรีย์  มะโนธรรม โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายพีรพล  ดวงมาลา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงภิรฎาภรณ์  อภิพัฒน์สว่างกุล โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายภูมิภัช  จำปา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายภูริวัฒน์  แพงแซง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายภูวณัฎฐ์  วันชัยสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงมลินี  บุญมาเรือง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงมาริสา  มณีวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงรวิสรา  จันศรีนวล โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงรัชฎา  วุฒิเสน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายฤทธิไกร  แย้มเสาธง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงวชิระวรรณ  อินทร์พามา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงวณิชชา  นาหอคำ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงวรัชญา  มหาวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงวรัมพร  หาญปราบ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงศิริภาวรรณ  ธีรพงษ์พัฒนา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายศุภสิน  หมื่นพล โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงสุกฤตา  สุขศาลา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงอรัญญา  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงไอรดา  กิ่งบัณฑิต โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมกุล โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กชายขุนพล  เพิ่มชอบ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กชายพงศกร  แดงสีอ่อน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กชายพรเทวา  มุสิกบุญเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทุมมา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงกนกวรรณ  โซ๊ะรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายกอสินธุ์  พิมพาแรง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงชญาดา  แง่พรหม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายชยณัฐ  วงศ์อร่าม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายณัฐพันธ์  ซุยเสนา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายถิรายุส์  พาจันดี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายธนาวุฒิ  งามล้น โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงธัญชิดา  บุตรธนู โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงพรทิพย์  คุ้มคัทมาน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงพรนิภา  ชัยพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงพรรณทิภา  ศรีหาขันธ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงพรรณวษา  กรมสินไทย โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงพรรัตดา  ชัยพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายพรศักดิ์  ขวัญธนชาคร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงพิมมาดา  พวงเพชร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พลหล้า โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายวิศรุต  คอยตาม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงศิรินาทชนก  ธรรมมิภัคดิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายศุภกิจ  ชำนาญ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายศุภวิชญ์  สุภะดี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายสมพรชัย  พรานป่า โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายสุกฤษฏ์  ใยปางแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงสุนิชา  แสนสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงหยาดนภา  สมสอง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงอรรถฉรา  โมรา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงอานัฐดา  พรหมอยู่ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงกรรณิการ์  ผาเชาว์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงกุลจิรา  ผลิปัญญา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงเกษชฎา  ชาเครือ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายไกรวิทย์  บุดศรี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีสุพรรณ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงฑิฆัมพร  คำบอนพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงฑิฆัมพร  มัชมนทน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงณัฐริกา  แสนเมือง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายดุลวัฒน์  พลน้ำเที่ยง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายเตชภณ  ยามวัน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงธนภัทร  อ่อนคำ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายธวัชชัย  ปาคูณ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายธีรภัทร  บัวภา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงนฤมล  จงกลาง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงนาตาลี  แก้วมงคล โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงปนัดดา  ปัญญาแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายประกายสิทธิ์  มะโนชาติ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงปิยนุช  คล่องใจ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายพงศ์พนิช  พรมประทุม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายพัชระ  แก้วบุปผา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงพาขวัญ  คำชุ่ม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายพิพรรธ  พาจันดี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงพิมญดา  บุตรราช โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ไชยเฉลิม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายพีรพัฒน์  คลื่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายวุฒิชัย  โคมทอง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายศศธร  เพ็งหมุ่ย โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงศศิประภา  เสาะแก่น โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงศิรินทรา  หลาวเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชุมศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายสิรวิชญ์  สุจริต โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายสุทธิชัย  ทุมดี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายอริยะ  จันทรศร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงประภัสสร  โพธิ์เสือ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงอาทิตยา  พุดซ้าย โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงกฤติมา  หิมพรหม โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายกิตติวินท์  แก้วก่า โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงจันทราทิพย์  พัฒนา โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงเจนจิรา  อินทอง โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงชญานันท์  หลักหนองบุ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงญาดา  ฉัตรเฉลิม โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงธัญญาเรศ  หนองหานพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงเพชรดา  ยิ้มใย โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงมัทนา  ชะมูล โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงรัตนาพร  ศรีเสริม โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงวรดา  อินทมาตยากุล โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงวราภรณ์  พรมเภา โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายวัชระพล  อาดนอก โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงวิราวรรณ  ทองลาด โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงศราวัลย์  ตู้ทอง โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงศิริกุล  ผิวดำ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายศุภณัฐ  ราชมนตรี โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงสิริกัญญา  วงค์อาษา โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์ขันตี โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงสุธาสิณี  บุตดีพัต โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงสุธาสินี  คำโนนจาน โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงอรจิรา  ถานะ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงอินทิรา  แก้วก่า โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายภควัต  ฮุยพรมมา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.6 คณิตประถม
1280 เด็กหญิงวรรณธิดา  โชติบุญ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.6 คณิตประถม
1281 เด็กชายกวินวิชญ์  ทองอินทร์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงกานด์ชนก  จันทระ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กชายจักริน  เกรียงกรกฎ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายจีระภัทร  ชอระชาญ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงชนัดดา  วงค์ภูธร โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 นางสาวชลธิชา  พลยะเรศ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายชวพล  หงษ์ชัย โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงณัฐกุล  บุญวัน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงณัฐธิชา  บุญหล้า โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กชายณัฐวัฒ  ทองมีลา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงธารทิพย์  ไผ่ป้อง โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 นายธีรธรรม  รักษามารถ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงประภาวี  วรรณดี โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายปวรปรัชญ์  เกาะสูงเนิน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงพรชนก  ศรีสุข โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงพรประภา  แสนาผา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายพิชิตชัย  มัชมนทน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  สุวิชา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงภัทราพร  ศรีสุภาร โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายภูวมินทร์  สุระขันธ์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 นางสาวเยาวลักษณ์  แสงกล้า โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายโยธิน  ธุทินนท์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายรพีภัทร  มาลัยศรี โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงวชิราภรณ์  อุทรักษ์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงวันนิสา  หินสูงเนิน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงวิภาดา  มูลหาร โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายสิทธิโชค  จันทร์ดี โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายสิรภัทร  สิมมา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กชายสุรพัฒน์  รักศิลป์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงเสาวคนธ์  สิงห์ขร โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1312 นางสาวเสาวลักษณ์  ฤทธิ์เดช โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายอนุวัฒน์  ทราจันทร์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงอรอนงค์  สำราญจิต โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงอังค์วรา  มาริณี โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงอัญญารัตน์  พรมบุตร โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายกฤติเมธ  กิจรังสิกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
1318 เด็กหญิงกิรณา  กิจรังสิกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
1319 เด็กชายคณิน  พุทธรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
1320 เด็กชายฉัตรเพชร  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
1321 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรมแสงใส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
1322 เด็กหญิงแทนใจ  อ่อนศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
1323 เด็กหญิงธรรมชนพร  วงษ์ดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
1324 เด็กชายธัชธรรม์  โคตรภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
1325 เด็กชายปาลริษฐ์  ไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
1326 เด็กชายพชรคุน  โพธิไหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
1327 เด็กชายรตน  กรกิจมั่นคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
1328 เด็กชายศรวัสย์  เนตรกิตติพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
1329 เด็กหญิงสิริวรรณ  ภาจำปา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงณัฐษา  ฐิติรัตน์สานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายธนรินทร์  นภามาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายปราชญวิท  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายศุภวิชญ์  พันธุระศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงทิพานัน  คลองโคกสี โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว ป.6 คณิตประถม
1336 เด็กชายธนพัฒน์  สุวะรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว ป.6 คณิตประถม
1337 เด็กชายวัชระกร  คะรังรำ โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว ป.6 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงวิภาวดี  แหมไธสงค์ โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว ป.6 คณิตประถม
1339 เด็กหญิงศิริประภา  ภูงามเดือน โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว ป.6 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงสุชานันท์  จุลม่วง โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว ป.6 คณิตประถม