รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรวิชญ์  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤษฎา  ไทรเล็กทิม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกวินทิพย์  พันธทัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตตน์ธนกร  รอดคำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกิตติชัญญา  ทองปาน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกีรติกานต์  บุญธิมาศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกุลจิรา  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงเกวลิน  ถามะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเกษมณี  บุญสะอาด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจิดาภา  ดำมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิตตราภรณ์  กองสิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายจุลจักร  โคกโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชญานิศ  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชญานิษฐ์  มณีวงค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชนรดี  มารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชนันธร  พุทธขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายชนินทร์  วิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายชยุตม์พงศ์  สายเจียง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายชลิต  ไชยคุณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายเชษฐวุฒิ  พันธุ์ปลาโด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สอนเผือก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฐณิชา  กุลเนตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ฟักสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐพล  รัตนศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายณัษฐพงษ์  ตั้งตระกูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายณิชพงศ์  พรมมี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณิชานันท์  ตราทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณิชานาฎ  ศรีวะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงตรีชฎา  ใจทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายเตชินท์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงแทนขวัญ  วารีนิล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายธนกฤต  ปัญญานุภาพ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายธนกฤต  อันทะเดช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายธนกฤต  โคตรอาษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธนภรณ์  จันทรงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายธนวัฒน์  มงคลมาตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธนิษฐา  สวยกลาง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธมนวรรณ  ธารารมย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายธรรพ์ณธร  ปัญญานาม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายธาราภัทร  จันทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายธีระพงษ์  ดวงลาพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนภัส  พร้อมสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนันทิชา  ดำเดียง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนันทิยา  เอื้อวงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนิธิตา  เหลืองช่อสิริ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนุตประวีณ์  โชติรสนิรมิต โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายบุณยกร  เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปณิดา  จิตรมาศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายปภังกร  โสมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงประภาวดี  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปรางค์สินี  ผาปรางค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายปราโมทย์  ชุมภูแสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปริยาภัทร  ขันธุปัทม์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปวันพัสตร์  บุญวรณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปวิชญาดา  ยศพันษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปวิตรา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายปัญญาพัฒน์  ทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปัญญาพัฒน์  สะอาด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายปัณณธร  คำเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายปิยชาติ  วังทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปิยาพัชร  นันทจักร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปิยาพัชร  สุเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายพงศกร  บุดดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายพงศพัศ  ปากอุตสาห์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายพงศพัศ  พยัฆฑา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  หอมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพงษ์พิชญาพร  มาสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายพชรพล  แก้วชารี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพัชริฎา  มีทองแสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายพัฒน์ชรพงศ์  ต่ายธานี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายพัทธดนย์  แก่นสาร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายพิชัยภูษิต  การะเกษ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายพิชิตพงษ์  ชิตวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพิมรภัทร  สุระเกษ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพิยดา  ศรีวะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายพีรพัฒน์  ผิวลมูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายเพลงศักดิ์  พูลภูงา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงแพรวา  กาติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงภัทรภัสสร  เรืองชาญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายภาณุพงศ์  โหมดม่วง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายภาณุเมศ  พันธ์อ่อน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงภาวินี  เรืองบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายภูกวิน  กุลสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายภูสิทธิ์  มีทองแสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงมนรดา  โททอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงมนัสนันท์  โสคำภา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายรณฤทธิ์  ฤทธิรณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายรภสกร  อินทมนต์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายรักษ์  ชารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  วงศ์ศรีธร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงวรกาญจน์  สนั่นเครื่อง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงวรพิชชา  สุขสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงวรันธร  หลอดคำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายวรากร  อุตอามาตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงวริศรา  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายวโรทัย  กิทำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงวสุธิดา  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายวันชนะ  มัชฌิมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายวายุ  นิลแสง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงวิภาดา  มั่งคง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงวิรตา  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายวิษณุ  ชนนิยม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายศรัณย์ภัทร  บุตรอำคา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงศิริรัตน์  สารธิมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายศิวนาท  ทนงจิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายสายนทีทอง  ฤทธิโคตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายสิทธินนท์  วิรุฬวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุ่มมาตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงสุณิสา  อำลุงพล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงสุธิณี  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงสุภัทรา  สีงาม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงสุมินทร์ตรา  กาตีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ศรีโคตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงอภิชญา  สมปอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงอัฐภิญญา  มุทาพร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายอานุภาพ  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายอำนาจ  ชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายอิทธิณัฐ  สารธิมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงกชพรรณ  สุกูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกนกพร  ศรียาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกนกพร  โวหาญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกนกวรรณ  คงทน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกนกวรรณ  นนทพรม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกนกวรรณ  สืบสิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกนกอรวลี  ยุวบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกมลนิตย์  มีมานะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แพงโคตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงโสมไพศาล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกรรณิการ์  บุดดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายกรวิชญ์  ปะตะสังค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกริชปกุล  โคตรชาลี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายกฤชพล  ฤาชัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกฤตภาส  สว่างวุฒิไกร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกฤษกร  บรรลุ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายกฤษณะพงศ์  ตาแปง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกฤษดา  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกวินตรา  กาณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกวินตรา  ศักดิ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกวินทรานภัส  ลุยพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกวิลธิดา  สุขสะอาด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกอหญ้า  สาระพล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกัญญานัฐ  สีนอร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกัญวรา  จำปาเนตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกัลย์สุดา  พาตะวัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกาญจน์พิชชา  แก้วมะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกาญจนา  มารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายกานต์  กาฬบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ปัญญาวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายกิตติพล  บุญแจ่ม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายกิตติภณ  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายกิตติภพ  พรมกสิกร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายกิติคุณ  มณีกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกุลธิดา  จันทา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงขวัญข้าว  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงเข็มจิรา  รอดคำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงคาร่า เบญจมาศ  รูนีย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายคุณานนท์  ผิวเงิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายจรัลชัย  ภาระเวช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงจิณวราห์  ช่วงชิง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงจิดาภา  บุญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงจิตติภัทรา  ถวิลการ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงจิตรานุช  อุปสาร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงจินตวีณ์  ช่วงชิง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายจิรกุล  ศิริโภค โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายจิรวัฒน์  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงจิรัชยา  เครือดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายจิรายุทธ  บุญธรรมมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายจีระพัฒน์  คำหอมกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงฉัตรภิญญา  โพธิ์มาตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงชฎาพร  ถิ่นใต้ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชนกชนม์  จันทรเสนา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายชนกฤต  วงศ์ละคร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชนัญญา  ปรือทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงชนินาถ  มัสยามาศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายชยกร  อ่อนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายชยางกูร  นวลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชลลดา  ธัมมานุกูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงชัญญา  คุณุ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชัญญาธรณ์  จอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชาลิสา  หนูทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชิตาภา  บุรมย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายชิษณุพงษ์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงโชติมา  ลุนชิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายญาณกวี  ถาวรคุณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงญาดา  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงฏีฉัตร  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงฐิตาภา  ทัศบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายฐิติพัทธ์  สีฟ้า โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงฐิติมา  โสภิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณฐกร  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายณฐพงศ์  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายณฐพล  ประแดงปุย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายณฐวัฒน์  คำจร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณดา  แสนสุรีย์รังสิกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายณภัทร  ขันธุปัทม์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทานุมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เฉานอก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัฐชยา  พันธ์แก่น โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัฐชา  เกื้อทาน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทนทาน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  วรรณโท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญเต็ม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายณัฐปภัสร์  เจษฎาพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีจันทร์เด่น โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณัฐพร  บูรณปรีชา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณัฐพร  ลายทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายณัฐรัฐ  ทัศบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายณัฐราวุฒิ  มาลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฐริกา  คุ้มขำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัฐริกา  ผิวหอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ศรีไสย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายณัฐวัชต์  บุญมาภักดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายณัฐวัฒน์  สุขอร่าม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญธรรมนุก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณันฐกิดติ  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณิชานันท์  โคตอาษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณิชาภา  จำปาไพร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงเณศรา  ถีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายดนุสรณ์  นีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายดีแลนด์  วาสนีแอ็ค โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายเดชาวัต  กะมุทา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายต้นกล้า  แก้วเลื่อน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายถิรวัฒน์  คำจร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายทัศน์พงศ์  ทัศบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงทัศนาวลัย  หาริตะวัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงทาณิชา  ฟักสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ลมูลเกษ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงทิพย์สุดา  หงษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงธณัญชนก  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธนกฤต  ประชุมชัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธนชาติ  ก้อนแพง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธนโชติ  พาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายธนพงษ์  สะอาด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงธนพร  วงวิจิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธนพัฒน์  คำสุมาลี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงธนภร  สมานพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธนภัทร  ขันธุปัทม์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายธนภูมิ  จูมลี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายธนรัฐ  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายธนวัฒน์  ลุนชิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธนัชชา  เนื่องเผือก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงธนัชพร  อันไขหน้า โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธนาธิป  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงธนาภา  ชานุชิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงธนาภา  แสงย้อย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธนาวิทย์  คุ้มผล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงธนิดา  กระต่ายทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงธมลวรรณ  พงษ์เสือ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายธรรพ์ณธรณ์  สารีพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายธรรมปพน  สุพลจิตต์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายธรรมปพล  กงใจ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงธัญรัศม์  รุ่งหิรัญเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงธีรญาภรณ์  ทองโส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงธีรดา  ณุวงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายธีรเดช  เจตนา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธีรศักดิ์  สุวะมาศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธีระภัค  แก้วตา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายนพณัช  คติสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนภศวรรณ  ทนงจิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงนภัสสร  รวมธรรม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงนภาพร  ธรรมบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงนฤพร   พนาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนฤมล  ภาคเจริญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงนลพรรณ  ผลประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายนันทพัทธ์  กุลโท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนันทรัตน์  อิสสะรีย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายนันธวัฒน์  ฝ่ายบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงนาฏารี  กลิ่มเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายนิชกานต์  ชิงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายนิติธร  ปฏิจิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายนิติรัฐ  สัมพะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายนิธิธาดา  คติอุดมพร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงนิภาธร  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายบวรศักดิ์  ชนนิยม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงบุญญาพร  อมรพรพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงบุญสิตา  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายบุพกร  จันทร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายเบญจมินทร์  ทองย้อย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงเบญญาภา  อ่อนละมูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปณิตา  ตั้งสกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปพิชญา  เกตุหอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปภาดา  เพ็งพา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงปภาวีร์  คำยอด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายประดิทรรศณ์  ศรีกำพล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายปริญญา  สายจันดา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  พันทะนาม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายปริวัฒน์  วายทุกข์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปรีญานันท์  อักษรพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปรียาภรณ์  รัตน์ผกาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงปวริศา  ต้นพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงปวีณา  ประชาปกป้อง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงปวีณา  โสภา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปัญฑิตา  กาลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปัณณพร  บุญกัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายปัณณวัฒน์  แสงรุ่ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายปาณัท   ปัญญาคง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงปาณิสรา  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปาริสา  ดาคำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงปาลิตา  พุทธขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายปิยชล  สุขใส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงปิยธิดา  สุขใส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปิยาพัชร  จารุจิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงปุณณดา  ผิวขำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงปุณยานุช  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงเปรมสิริ  พวงจินดา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายพงศกร  ราชชมภู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พรมเสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายพชรกร  ไทยชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายพชรธร  ไทยชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพรพรหม  แสงพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพรรวินท์  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพริ้มพักตร์  วอศิริ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพลอยปวีร์  พวงศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายพัชรพล  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพัชราภา  ศรีนอร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพัณณิตา  พระโสภา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หวังสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โมรา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพัทธนันท์  มาตย์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพัทธนันท์  อุทธา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายพัสกร  กาลพันธา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพิชชาภา  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพิชญธิดา  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพิชญาภา  บรรใดทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพิชญาภา  รักพรม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพิชยดา  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพิมธิดารัตน์  ตั้งพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายพีรภาส  เรืองผึ้ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายพีระพัฒธนะพงษ์   ง่ามเข็มกลาง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายพีระวัฒน์  คณะมูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายพุทธินันท์  กันยวิมล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงเพชรไพลิน  รุจิต โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงแพรวพรรณ  จันทนะชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายภคพล  อุ่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงภณิตา  ภูศิริ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงภัทรกร  เอื้อวงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงภัทรฏา  คณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงภัทรพร  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายภัทรพล  พันเพชร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายภัทรพล  ได้เลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงภัทรวดี  ตอสกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริโสม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายภาคิน  ลุนชิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงภานรินทร์  ระบุสัตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายภาวิต  ประชาปกป้อง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงภาสินี  กุศลสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายภูริ  พลราช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายภูริคุณ  สีนอร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายภูริณัฐ  เกตุกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายภูวเนตร  มิ่งไชย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงมนัสพร  มุทุจิตต์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงมิ่งมณี  จำปาหอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงมุกมณีรัตน์  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงมุทาดา  มุทา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายยศวริศ  ขันบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงยุพารัตน์  สินเติม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงยุวดี  ศรีสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงรฐิตาภรณ์  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงรติวันต์  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงระพีพร  พิลาไชย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายระพีพัฒน์  ธิษาไชย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงรักฝัน  โพธิ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงรัชฌา  อุดโท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงรัชณิชา  มาศพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายรัฐสิทธิ์  สอนคำมูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงราตรี  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงรินลดา  สุราพิท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงรุจิรา  โมระดา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงฤทัยชนก  เหล่าศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงลฎาภา  พรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงวรวลัญช์  ไตรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายวรวัฒน์  จันทร์โท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายวรวิช  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงวรัญญา  ขรขวา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงวรัทยา  วีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงวรินมณี  กุบแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงวริศรา  เถาว์แสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายวรุตม์พงษ์  คงทน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายวัชรากร  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงวาคาณา  ทานากะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงวิภารัตน์  บุตรเครือ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวิรวรรณ  พสุมาตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงวิสสุตา  โนโชติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายวีรพล  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายวีรภาพ  พรหมกาล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายเวทิศ  พิมพ์สะกะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายศตคุณ  เรืองบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายศรัณยพงศ์  แสงเหลือง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญจอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงศรุตา  ประเคน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงศศิธร  ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงศศินา  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงศศิประภา  ละติเดช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงศศิวรรณ  แซ่หยาง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สารคณา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงศิมัญตรา  อ่อนสา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายศิริโชค  บุญกัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงศิริญญารัตน์  หินแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงศิริรดา  ศิริอำนาจ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงศิริรัตน์  ปั้นศรีทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงศิริวิพาโชค  พิกุลศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายศิวกร  บรรเทา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายศิวาวุธ  กล้าทุกวัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงศุจีภรณ์  คืนดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายศุภกฤต  ปรุโปร่ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายศุภกฤต  โพธาทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายศุภชัย  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงศุภนุช  แย้มสรวล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ป้องพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายศุภวิทญ์  เหมือนเหลา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงสมัชญา  เถาว์โท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสรัณรัตน์  สุตาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายสวัสดิ์วงศ์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงสาวิตรี  ไชยมาตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายสิงหา  มุมทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายสิทธิโชค  มานะพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงสิริกัลยา  สุตาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสิรินทรา  อนุภาพ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงสิริยากร  พิมเสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงสุชญา  จันทร์เกษ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงสุชาดา  ผิวจันดา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสุชานันท์  บุตรสาร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสุตาภัทร  บารมี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสุธิดา  เหมือนเหลา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงสุธีกานต์  เบ้าเงิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายสุประวีณ์  ช้อนทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสุพิชณันฑ์  สิงห์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายสุภเวช  หนันอ้าย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงสุภัสสรา  กีรตินันท์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสุรัตนาวดี  สารีพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายสุวิจักขณ์  โชติรสนิรมิต โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงโสมศิริ  ศรีรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงโสรญา  รูปดีเหมาะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอธิฏญา  วามะลุน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอนินทิตา  สุลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงอนุธิดา  สายสมคุณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายอนุวงศ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอภิชญา  ดวงโสภา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงอภิชญา  พรมเสนา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอภิญญา  วงกลม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงอภิญญา  สายจันดา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงอมรรัตน์  โมริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงอรจิรา  อินธิแสง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงอรปภา  สมานพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายอรรถพร  นามสร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงอรัชพร  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงอรัชพร  สารรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายอลงกรณ์  ศรีจุดานุ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงอัญมณี  ภิญโญดุลยเจต โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงอันดา  มาสขาว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงไอซ์รัตน์ดา  จารุมี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงกชพรรณ  สายหงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงกวิสรา  กิมยงค์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โรมวาปี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เทียนวิลัย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายกิตติวัฒน์  ขจัดมลทิน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงจิรภิญญา  ธานี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วเกิด โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายเจตนิรันดร์  เกษกุล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงเจริฐรัตน์  ระดาพงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายฉัตรมงคล  ไชยต้นเทือก โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์ชาติ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงญาณิศา  ไชยะโอชะ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงฐณัชญ์พร  จำปาเนตร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายฐนกร  จันทร์แดง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายฐิติ  จันทร์แดง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายณฐนนท์  ตระการกสิกิจ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายณภัทร  ไชยสัจ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงณัชชภัชร  บัวทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงณัฐณิชา  แพงโคตร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายดนัยเทพ  รัตนศรี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงดลพร  ปัญญามาตร์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายต่อตระกูล  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงทักษอร  ถูระวรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงทิพธัญญา  สีลาไหม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงธนัญชนก  โคตะการ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงธัญชนก  ปราณี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายธีรภัทร  ถามะพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายนราวิชญ์  พึ่งพบ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงนฤกมล  วุฒิพรหม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงนวรัตน์  พทาเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขันธเกษ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงนาริณี  ธรรมโรจน์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงนิรชา  เสตะจิต โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงนิศาชล  ชาววัง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงปลิตานันท์  ปรือทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายปัญญา  ไชยสุระ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
494 เด็กชายปิติภัทร  ลาลุน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงปิ่นอุมา  พาที โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงปิยากร  ปุระ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
497 เด็กชายปุณณวัฒน์  พรมทา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายเผ่าเกียรติ  จุละกะ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายพงศพัศ  เชื่อสิงห์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงพรรณปพร  จักษุพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงพัชรากาญณ์  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงพีรยา  ไชยกุล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงภัทรนันท์  โพธิ์สืบ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ใจกล้า โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายภูมิชัย  มีชัย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงโยทะกา  จรลี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงวณิชญา  จำปาหอม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงวรัชต์ริน  นิ้วทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายวานิชย์  ระดาชัย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สนิทนวล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายศิวกร  ศิริวิ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายสยุมภู  พิลาวุฒิ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงสศิมา  บุญสะอาด โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายสิปปภาส  ธนชัยทิมากร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
515 เด็กชายสิรวิชญ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
516 เด็กชายสุธินันท์  บัวศรี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงหทัยชนก  โกมลศรี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
518 เด็กหญิงอรจิรา  โป๊แซ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายอรรถวิทย์  เกศหอม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงอริศรา  สันตะวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายเอื้ออังกูร  ศรเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
522 เด็กชายไอยคุปต์  คุณมี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายกณกพล  แก้วกอ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงกนกณัฐ  พทาเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายกรรณวิษณ์  จำนงค์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายกฤติชัย  กลางสูงเนิน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายกฤษนล  สันตะวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงกวินธิดา  คชเสน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทาตะคุณ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ระเมือง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายกุลเชษฐ์  สีลาคำ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายขจรศักดิ์  กีกอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงเขมิกา  อตรพงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายคณิศร  โคตรทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายจตุรวิทย์  มาลีรัตน์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงจันทรพร  เดชะ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงจันทร์วรา  เศรษฐวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีชาติ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงจินดารัตน์  สรสุภาพงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายจิรศักดิ์  อสงไขย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงจิรัชยา  กำหอม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญมาวัด โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายเจษฎา  เมษา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายเจษฎา  โคตรอาษา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงฉัตรภรณ์  ศรีแนน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายชยพล  ลัทธชัยดิลก โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงชรพร  ฤทธิทิศ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายชลธาร  ชิดดี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงชลธิชา  โฉมเฉลา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงช่อทิพย์  จันทบาล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  จิตตารมย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทป โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สอนพงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงชุรีกร  สว่างเนตร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายโชคชัย  กุลเกลี้ยง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงญาณิชดาภา  สุรารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายฐาปกรณ์  มีมานะ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงฐิติพร  บุตตะ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายฐิติวัฒน์  โสภะบุญ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงณพัชญา  พิมพะเลีย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงณัชชาริณีย์  ทองคำ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทับทิมหิน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญชาลี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ใจกระจ่าง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณศรี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงณัฐพร  มารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายณัฐรัช  มุสารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายณัฐวัศ  มุระศรี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายณัฐสิทธ์  อุตสาหพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายดิชฐพณศ์  นันณ์ตะวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายเดชปภัช  เดชเสน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
572 นายธนกฤต  นีระเนตร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายธนโชติ  พวงสำลี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายธนพิพัฒน์  สุขบัติ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงธนวรรณ  ปัสสา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายธนวัฒน์  บุญญฤทธิ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายธนากร  มิลยะมาตย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงธมลวรรณ  ปุระมาปัด โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กชายธราเทพ  เจริญขึ้น โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายธัชกร  สุธาพจน์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงธัญชนก  ภูมิกาล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  โพธารินทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุตะภักดิ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงธารทิพย์  สุดาชม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงธาราทิพย์  พิมพ์ตรา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายนนทพัทธ์  สินอ้วน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายนราพงษ์  บุญมาศ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงนราภรณ์  นรารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงนริศรา  บุญมาศ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงนวพร  โชครังสฤษฎ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายนวพล  นนท์พละ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายนันทพัทธ์  บุตตะ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงนันทภัค  ทองพรม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายนันทยศ  ลาผ่าน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงนาราภัทรณ์  รัตนมณีรัศมี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงน้ำฟ้า  ธานี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงนิลาวัลย์  ตรีพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายบวรรัช  ศรีสุข โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงบัณฑิตา  รำไพ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายบุญยกร  ทัศบุตร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงบุณยวีย์  ขีระมาตย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงเบียงก้า  ซินนอเร็ตตี้ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงประภาสิริ  สายเย็น โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงปวรรณประภา  โสมอินทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงปวริศา  จันทน์สุคนธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงปัญญวีฬ์  สาระไทย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงปานชนก  แสนหวัง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงปิ่นมุก  วะสุวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายปีติภัทร  แสงงาม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายพงษ์ตะวัน  สุรักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายพชร  ศาลาลิเลก โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงพรนิภา  อินบุตร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงพรรณนิภา  คณาเสน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญเชิด โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มีแสง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายพัทธนันท์  วรรณศิริสกุล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มฎารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงพิมพ์สวรรค์  จันทร์อ่อน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายเพชรดนัย  สุระเกษ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงเพชราภรณ์  สมพงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงเพียงตะวัน  เศรษฐวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงแพรวา  เต๊ะซัน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงภรัณยา  ส่งยา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงภัณฑิรา  สุวะโสภา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงภัทรวดี  พทาเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายภานุวัฒน์  โคตรติ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายภูดินันท์  รุ่งเรือง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายมนุชาธิป  เจริญวัย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงมัณฑนากร  สิมมา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายมิตรประชา  รื่นเริง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายรชตะ  ขุลัง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีหาบุตร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ไหวดี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงวรพิชชา  สินอ้วน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายวรภพ  ยอดสวย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงวรัญญา  เปล่งสุขเจริญศรี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายวัชพงศ์  เกษียร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงวิจิตรา  สุดตา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงวิชญาดา  ทองรัง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงวิรัชยา  นักธรรม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายวิวัฒน์  ศิริขันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงวีรด์ทิตา  ศิริพงษ์อาภรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายศรายุธ  เหมันต์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงศศิธร  สีตะมา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงศศิวิมล  แสงสุนีย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงศิระกาญจน์  ขจรเกียรติเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายศุภกร  กองสมบูรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายศุภกฤต  สายวรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายศุภณัฐ  บุญจอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายศุรศศิศธร  สอดส่อง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายสถิตคุณ  ป้องเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายสมัตถ์  สีดาจิตร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงสิริวิมล  เหมือนมาตย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงสุธาสินี  ไชยดี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายอชิรวิชญ์  ดอกบัว โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงอฐิตา  ธนูศิลป์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงอณาเซีย  สุทธินนท์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายอธิชา  พิมพ์ทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงอนันดา  ธานี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายอนุวัต  คณาสาร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงอภิชญา  ภาคภูมิ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงอรปรียา  วงศ์ด้วง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงอลิชา  ทองก้อน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กชายอัครชัย  ทนทาน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กาญจนสิงห์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายกฤษกร  หอมหวล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายกฤษฏิ์ฐกรณ์  เสนพันธ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายกษิดิศ  วิริยพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายกัญจน์ติพัฒษ์  ไชยถาวร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
671 เด็กชายกิตติธัช  ผาริบุตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
672 เด็กชายกิตติภพ  ทิพวงค์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ผาริบุตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
674 เด็กชายจิรเดช  ไชยสัจ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงจิรภิชญา  กัลยกฤต โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
676 เด็กชายจิรสิทธิ์  เจริญบุญ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
677 เด็กชายชยุต  พลายโถ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
678 เด็กชายชวิศาล  บุญเติม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
679 เด็กชายชัยวิชญ์  เห็มสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
680 เด็กชายญาโณทัย  แสงเพชร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
681 เด็กชายฐานปกรณ์  พยัคฆทา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ตังวงศ์ประเสริฐ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
683 เด็กหญิงณัฐชยา  อุสาห์จันทราบูรณ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญญาดิษฐ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ดีแสน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายธนกฤต  สอนเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงธนภรณ์  เนตรวงค์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
688 เด็กชายธนวัฒน์  กิวิโล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายธนวัตน์  คณะพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายธนัช  ธันญบูรณ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
691 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ได้เลิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
692 เด็กหญิงธัญสุดา  ตาทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
693 เด็กชายธีรภัทร์  คำสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายธีรัตม์  ธนเจริญสกุล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
695 เด็กชายนนทนัตญ์  นพเก้า โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
696 เด็กชายนนทภัทร  นพเก้า โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงนพพัสสร  รุ่งเรือง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงปพิชญา  พรพิพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายปภังกร  คลังแสง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงปริชญา  พรพิพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายปริยวิศว์  ตั้งตระกูลวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงปวริศา  กัลยาพันธ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
703 เด็กชายปองภพ  ศิริพันธะ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ภูมิมะลา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงพรรณพิชชา  ทองโคตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
706 เด็กหญิงพลอยกาญจน์  หมายทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
707 เด็กชายพศิน  พงศ์วศิน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายพุฒิเมธ  สุวะสาร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงเพ็ญอักษร  คำหงษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
710 เด็กชายภคนนท์  จิตรมาศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
711 เด็กชายภัทรดนัย  ตาทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
712 เด็กชายภูรินทร์  พาป้อ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อั้งยุทธ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
714 เด็กชายยจธนา  เพ้านู โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายรัตนภูมิ  มีทองแสง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายเลิศวรรธน์  เรืองนุ้ย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
717 เด็กชายวิทวัส  อุปริวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
718 เด็กชายวีรภัทร  สีหาพัด โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงศรัณญา  พิชัยกุล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
720 เด็กชายศิวกร  แก้วมณี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายศุภกร  สิงห์นาค โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
722 เด็กชายสตีเว่น  เรืองวงศ์เวบ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงสมิตานันท์  วรรณพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
724 เด็กชายสิรดนัย  พลหาญ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงสุชานาถ  คำสนอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
726 เด็กหญิงสุธาวี  เงินเรียน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
727 เด็กหญิงสุภารัตน์  แสงเพ็ชร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
728 เด็กชายสุรธัช  อักษรพิมพ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
729 เด็กชายเสริมทรัพย์  ไชยแสง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
730 เด็กหญิงอนัญญา  คูณมา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
731 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงสว่าง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงอภิสร  จันทมูล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
733 เด็กหญิงอลิส  เจอร์แรมส์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
734 เด็กหญิงอัตภิกญาณ์  จูมจันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
735 เด็กชายกตัญญู  ผิวเงิน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงกมลวิษา  พรมรักษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงกริชสุดา  ศาลาน้อย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายกฤชนนท์  เสือดาว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีนาแพง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงกวินตรา  เทวา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงกวิสรา  บุญญา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฤทธิตา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงกัณฐารัตน์  สุพร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันธุปัทม์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงขวัญจิรา  เกษมสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงแคทรียา  นารีโฮล์มส โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงงามพิศ  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงจิรภิญญา  อุทธา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงจิรภิญญา  เจริญขึ้น โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายจิรวัฒน์  อัตไพบูลย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงจิรัชญา  พงศ์นา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายจิรายุ  อัตไพบูลย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีอุดร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายชัชพิมุข  แสงธิ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายชิษณุพงศ์  อาร์รวส โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงชุติมา  หลาวแก้ว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงชุติสรา  บัวเขียว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงโชติรส  ดอกแก้ว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงญาณภา  วันดีวงษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงญาณิศา  กงแก้ว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงฐาปนี  รักถิ่น โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายณฐพงศธร  ไชยมงคลดิษฐ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงณัชชนันท์  สุ่มมาตย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กชายณัฐกิตติ์  คำหงษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงณัฐณิชากร  ตาทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงณัฐนันท์  วังสการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงณัฐิดา  สานนท์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงณิชากร  แจ่มใส โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายถกลเกียรติ  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงทักษอร  จันทะเพชร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายทัตธน  ศรีสะอาด โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงทิฆัมพร  ยืนยง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายไทโกะ  ราชอุ่น โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายธนกร  ไชยมาตย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายธนโชติ  ติดสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายธนพล  สงวนนาม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงธนภรณ์  หลวงมณี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงธนัญชนก  ถือโคตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายธนาธร  แก้วหาญ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงธนิดา  อนุกูล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายธีร์กวิน  แสนมี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายธีรภัทร์  พรมรักษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงนคิรัตน์  แสงพระเวส โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายนราวิชญ์  ยิ่งยง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายนฤเทพ  ภูแม่น้ำ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงนันทรัตน์  จันทนัด โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงนันทิพร  สิทธิโชติเลิศภักดี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงนุชลัดดา  ถาวร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงเบญญาภา  อรชัย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงเบญญาภา  โรจนบุญถึง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงปพิชญา  จารุวาที โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายปวริศ  แก้วศรีนวม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายปัณณสิทธิ์  บุญมาวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงปาณิสรา  บอนบุตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงปานกมล  วานิศวณะทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงปุนรดา  กาฬจันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายพงษ์พญา  อาจกมล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงพชิรา  บุญค้ำจุน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงพลอยชมพู  จารุสันต์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงพลอยชมพู  สุวะสาร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงพอเพียง  จันทร์ศิริ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงพัชรมัย  เงาดำ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงพาขวัญ  สุจิวโรดม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองเกตุ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมพ์โพธิ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุนะบุตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงพิมลวรรณ  วะหิม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงภรณ์ชนก  มารัตน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงภัทรพร  ทานุมา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายภัทรพล  สีบุญนำ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กชายภาสกร  หนองรั้ง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายภูมินทร์  สู่เสน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายภูรินทร์  หนองรั้ง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายภูริพัฒน์  โสมอินทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงมนัสขวัญ  บุญแปลง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงรมิตา  เจษฎาพาณิชย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กชายรัชตะ  สร้อยงาม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงรินรดา  แสงนวล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายวรเมธ  โสมรักษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงวรัชยา  วังสการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงวริศรา  มาพงษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กชายวัชรพล  แก้วจันทึก โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงวานิสา  จันทสิทรางกูล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงวิลาวัลย์  พลธิแสง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายศรัญพงศ์  บุณยรัตพันธุ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายศริน  ประเสริฐศรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงศิรประภา  ทุมชาติ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงศิริพร  ปัททุม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริราช โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงศิริวารีย์  พลบุรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายศุภชัย  วุฒิสัตยาบัน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงโศภิตรา  ศรีทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงโศภิตา  โสมอินทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงสาวิตรี  พลหงษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงสิริกร  สันลักษณ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงสุดาพร  งามวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงสุนินัทธ์  วิลัยรัตน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงสุพิชญา  ยาคำ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สกลไชย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงองค์อินทร์  ดวงใจ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงอติภา  สุวะสาร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงอธิติญา  สีส่วน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายอภิวิชญ์  เห็มสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงอังสนา  ชัยวิวัฒน์ตระกูล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กชายอัฑฒกร  บุญสวน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายอิทธิชัย  สินอ้วน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายอิทธิพล  บุญเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายอิทธิศักดิ์  ตันวัฒนเสรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงไอยาริญ  จันทวารา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายกิตติพร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
852 เด็กชายกิตติภพ  ฉิมเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายกิตติภูมิ  คุณมี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
854 เด็กชายกิติพล  สานัน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงจันทกานต์  แดนรับรัมย์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
856 เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  พิลาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
857 เด็กหญิงชนม์นิพา  กุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
858 เด็กหญิงฑิฆัมพร  วิริยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
859 เด็กชายณัฐดนย์  โอสถ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
860 เด็กชายณัฐภัทร  เพียสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
861 เด็กหญิงณัฐวรรณ  แย้มโอษฐ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
862 เด็กชายเตชินท์  ลายทอง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
863 เด็กชายธนวัฒน์  ดิษธรรม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
864 เด็กหญิงธนัญญา  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
865 เด็กหญิงธมนวรรณ  สุวิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ภูฆัง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงธีรพร  ศรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีโท โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
869 เด็กชายพงษภัทร  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงพริมรตา  โคตะการ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
871 เด็กชายพัชรพล  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
872 เด็กหญิงเฟื่องฉัตร  สาชนะ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
873 เด็กหญิงภัณฑิรา  ไชยบุตร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
874 เด็กหญิงมัญชุพร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
875 เด็กหญิงมินตรา  ลุ่มนอก โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
876 เด็กหญิงลีลาวดี  สุวรรณพรม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
877 เด็กชายวชิรวิทย์  สมณา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
878 เด็กหญิงวนิชิดา  เวชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
879 เด็กหญิงวรกมล  บุดดีสุข โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
880 เด็กหญิงวรัทญา  โนนเพีย โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
881 เด็กชายวัชฌิรายุทธ  สิงห์ป้อง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
882 เด็กหญิงศิรประภา  วามะลุน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงศุภรดา  วงษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
884 เด็กชายสัณฐิติ  บุตรวัง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
885 เด็กชายสิทธิชัย  โสภาพรม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
886 เด็กชายสิริอนันต์  โชติกเสถียร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงสุชวดี  คณาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายอภิรักษ์  สิทธิการ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
889 เด็กชายอภิวิชญ์  เกื้อทาน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
890 เด็กชายอิทธยา  มะลิหอม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
891 เด็กหญิงอิศริยา  สานัน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
892 เด็กชายกิตติพันธ์  จันทป โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงเกศมณี  ขันทวี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงขวัญข้าว  โลจรัส โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายจักรธร  กุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กชายจักรพัฒน์  จันทะเนตร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายจิระเมธ  สมณา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงชนิกานต์  สาทาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายชัญญา  เสียงเย็น โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายดิชญนันท์  ภาคสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายธนกฤต  ศรีสุระ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงธัญญารัตน์  มั่นขัน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มูลมณี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กชายธีรยุทธ  สุวิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายเนติภูมิ  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายปราชญ์  สิงหาษา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายพงศ์พล  มูลเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงพรรนิภา  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงพิชชาพร  ชั่งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนวงค์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายพิชญะ  เชิญนิยม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงพิชญา  เพ็งพา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กชายพีรพัฒน์  ทิศาเวช โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายพีรวิชญ์  กิตติชัยสุภาพ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายพุฒิพงศ์ธร  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงแพรวา  จารุจิตร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายภาณุวัฒน์  คณาเสน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงภารดี  แฝงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงภูธิญา  ระติเดช โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กชายรัฐภูมิ  อนันต์เรือง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงรุ่งนภา  วามะลุน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงวาสนา  อุดมลาภ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงวิยะดา  รัตนพลแสน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กชายวุฒิชัย  ภู่ก๋ง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงศศิตานันท์  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กชายศุภกิจ  มังฉกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงสุธิมา  คำศรี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงสุภารัตน์  สายธนู โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กชายอดิสร  ศิริเทศ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายอรรฆพร  มาลาอุตม์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายอลงกรณ์  มาลาอุตม์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายอัครชัย  ตันประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม