รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกษิภัท  เรือนแป้น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงขวัญข้าว  พูลพัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิตภัทร์  พูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจิรวดี  เส็งรอดรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจิรัชญา  แตงชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายจีรพัฒน์  แก้วกระจาย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงฉัตรวรุณ  คูณภาค โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายชมเพชร  จำนงค์ไว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ผดุงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชัญญา  ฉัตรเฉลิมกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทร์พลงาม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชุตินันท์  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชุติมณฑ์  ชุมพรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงญาณิศา  แจ่มอำพร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายฐิติศักดิ์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงฑิตยา  นาคเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายณชนน  สุรวัตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายณภัทร  ชนะภัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณิชกมล  เฉลาภักตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณิชาภัทร  ตระกูลใบชิด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณีรนุช  คามีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายธนัญชัย  ศิริสุโขดม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายธนาวรรธน์  วรวงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายธีรเทพ  อยู่เกษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายธีรภัทร  นิลเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายธีรภัทร  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายนนทพัทธ์  ไวยมะยุรา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายนพธวิชญ์  พยอมแย้ม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายนภดล  ศรีวัฒนาธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนารีรัตน์  ผลสุด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนิศารัตน์  ทรัพย์ศฤงฆรา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  รักซ้อน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปทิตตา  เอี่ยมงาม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปพิชญานันท์  ศักดิ์สิทธิดา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายปรเมศวร์  เอมสมบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายปวเรศ  คามีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายปวินทกานต์  เหล่าศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปุณยณัชฐ์  อยู่เกษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปุณยวีร์  พวงโภคา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายพรรษกร  จำเรียงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายพระนาย  จิญกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายพลวรรธน์  ฉัตรชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายพัสกร  เอี่ยมแสง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพิชชาพร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพิชชาอร  ยิ้มประไพ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิชญา  จำเนียรศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายพิเชษฐ  จำเนียรศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพิยดา  กิมิบัติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายภคภพ  อินทร์โต โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงภัทรนันท์  เพ็ชรคงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายภัทรภูมิ  พึ่งกัน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงภัทรา  บุญฤทธิ์ลักขณา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายภูริณัฐ  อ่วมทร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายภูรี  แม้นทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีประจันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงลฎาภา  เพ็ชรวิจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายวรรณธกร  พงษ์ช้าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงวรินทร  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงวริศรา  พูลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายวังกิ่ง  สุภาเพียร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายวายุ  วารินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงวิชิดา  เพ็งกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงสรัลพร  รัตนอมรชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงสรัลรัตน์  จึงธนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงสุธาสินี  บุญเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสุประวีณ์  ตั้งเกียรติตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงสุพิชญา  พึ่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสุภาวิดา  กองโคตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายอดิศักดิ์  โพธิ์เย็น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงอภิชญา  ผิวบาง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงอมรรัตน์  คำคง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายอรรถเนติกร  ดอนสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงอริสราพร  สอนแจ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงอัญชสา  ดีบุกคำ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายอัศวิน  ทองเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอิสรีย์  เฉลยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงไอริสา  อารยะรังสฤษฏ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายกณิศ  พุฒิซ้อน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกตัญญุตา  เขียนงาม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายกนก  ครองตน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกนกกร  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกนกพร  จันทร์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีวิไล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายกรกวี  ไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกรวี  โพธิ์ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายกฤตพงศ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายกฤษฎิ์คุณานนท์  พลอ่อนสา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิพย์อารักษ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกันต์ชิสา  วิเศษพานิช โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกันตพล  นิลประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกัลยกร  คงการุณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายกัลยกร  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายกานต์  มาพระลัพ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายกิตติ์กวิน  ตั้งเกียรติตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกิตติภัทร  หวังสะและฮ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงเขมวิรัณยา  นายกชน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงจตุทิพย์  จันทร์พราว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายจตุรภัทร  เริงโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายจักรพงศ์  พงศ์อรุโณทัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายจารุพรรนธ์  ปีตินทรางกูร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงจารุพิชญา  คำปันโน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายจารุวิทย์  เสถียรกิจการชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงจิตตานันท์  จันทร์อาภาส โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายจิรพัฒน์  สมสมัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายจิรภัทร  พงพุฒ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายจิรภัทร์  เตรียมวิจารณ์กูล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงจิรภิญญา  ชื่นชอบ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีวิบูลย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงจิรัชญา  เหลืองเพชราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายจิรายุ  จันทร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายจิรายุ  เจริญไทย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายเฉกชนก  จันทร์เศรษฐี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชนกานต์  เกษไชยศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชนัญชิดา  แป้งหอม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชนากานต์  ไพรเพียร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายชลธี  นทีธารทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายชาญณกรณ์  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชีพชนก  หอมขจร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายโชติชญาน์  นาควะรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายโชติวัฒน์  ห้องดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงญภากัญ  โลหะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงญาติกา  ยงศ์สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงฐานิกา  บุญเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายฐาปกรณ์  ไตรยวงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงฑิตฐิตา  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายณชพล  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณชพล  สวยสม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายณฐวัฒน์  ขำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณธนัทฐ์  อรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายณภพ  โตสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณภัทร  สาลีผล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณภัทร  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มากสังข์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายณัฏฐพร  โตอุรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฏฐาวฎี  กลิ่นคง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐกมล  จีนย้าย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณัฐกิตติ์  ไพบูลย์ธนายุ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายณัฐชนน  พลละเอียด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณัฐชนน  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฐชนัน  เทียมเสวก โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายณัฐชพน  วรรณโต โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐชยา  จี่เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฐชยา  สร้อยศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฐชา  กระจายแสง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิ้วน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐณิชา  หวัง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฐณิชา  โสภณจิตรีธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐธิตา  เจตนาศรีดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐนันท์  วงษ์กาวิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณัฐพล  กองสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณัฐพัชร์  ประดับเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฐภัสสร  อนุปัญญาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายณัฐวัฒน์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณิชกานต์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณิชานันทน์  ดวงเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเด็กหญิงภัทรมน  ม่วงอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายถิรภัทร  สำเนียง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงทิพานัน  แสงนาค โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงแทนหทัย  สังข์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธนโชติ  ยิ่งยงสมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธนเทพ  บุญนำ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนภัทร  มนตรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธนภัทร  วงษ์พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธนัชพร  เต๊ะอุย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธราเทพ  วานิชวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธัญชนก  พรหมสิงห์สกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พลายจั่น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จันทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงธันย์ฐิตตา  กิตติอุดมธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธันย์ธมนต์  อวนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธิดาญา  คงคาวัตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธิดาวรรณ  เรืองณภัทร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธีธัช  รักเสรีไทย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธีรภัทร  ฤทธินาคา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงธีรศานต์  สุพรรณนิล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายนนท์ธภัทร์  บุญทด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายนนท์นที  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนนนรี  ถ้วนถวิล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายนภทีป์  พึ่งจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนภัสกร  ยอดระยับ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนราวัลย์  ศิลามาศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนริศรา  จำนงค์วุฒิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายนวพล  เผือกเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายนัธทวัฒน์  ดวงสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนันทนา  จิตร์ไทย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายนาวิน  ศรีคชไกร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายนิพิฐพล  เอื้องเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนุตประวีณ์  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงบัณฑิตา  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงเบญญาภา  ไตรพจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุวรรณนิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หิรัยโญภาส โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปภาวี  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายปราชญา  คัชชิมา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายปวริศ  จันทวี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปวิชญา  ผอบแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายปัญจวิชญ์  ฉิมพสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปัญชุพร  สุราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปาณิสรา  ศิริรังษี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปุญญิศา  ตั้งเกียรติตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปุญณิศา  สุโกสี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปุณฑริกา  สายไหม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงเปมิกา  ยิ้มศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงไปรยารัตน์  หมายมั่น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพชร  แม้นทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพนธกร  ศรีทองทา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพนัชกร  รุ่งเลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพรชนก  รีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพรนภัส  งามรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพรรษา  พ่วงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพัชชา  อุ่นบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพัฒนารี  แตงดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพันธกานต์  ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพิจัยณรงค์  วณิชกุลธวัช โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพิชชาพัชร  เกรียงไกรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพิชชาภา  วิมลศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  คงเกษม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพิชญาภา  แย้มดวง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายพิชญุตม์  อนุมาตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพิมณนาจ  สว่างกมล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รองรัตน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จิตต์สามารถ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพีรดา  ภูมิพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภควัฒณ์  มีศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงภัณฑิรา  นุชแป้น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายภัทรชนน  ภาคสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงภัทรธิดา  มีฟัก โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงภัทรมน  ม่วงอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายภาคิน  ปิ่นวิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายภาคิน  สำราญจิต โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงภาวินี  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายภีมวัศ  นาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายภูมิพัฒน์  พุ่มพุด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงมนิชนัญญ์  ศรีสิทธิการ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงมุกชมพู  นวลชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงยรินทร์ภัทร์  รอดประยูร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายรณพีร์  ละม่อมอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงรดา  พันระยักคงคา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงรวิสรา  คงประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงรวีวรรณ  ศรีเมฆ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายรัชชานนท์  ท่าวัง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สวนหลวง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงรัตน  อ่อนละม่อม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงลภัสรดา  แป้นเปีย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงลวัณรัตน์  วงษ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายวชิรวิชญ์  สดแสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงวณิษรา  สุปันนี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายวรรณพงศ์  พงศ์อรุโณทัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวรรณิดา  หลอดทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงวรัชยา  รักอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวราภรณ์  ลือนิคม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายวัชรวิทย์  จุลกสิกร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงวันวิสา  โพธิ์เที้ยม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายวิชญ์พล  ผลสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงวิชุดาวัลย์  บุญเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวิมลสิริ  ตรีวุฒิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงวิลาสินี  สุนทรสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายวีรภัทร  โรจนบุรานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายวีรวิชญ์  โอฬารนิธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายศรัณยพงศ์  ปานโสภณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายศุภณัฐ  มะกล่ำแดง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงศุภัชญา  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงศุภิสรา  อุบลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงเศรษฐพร  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายสรวิศ  สันโต โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายสรัล  เลิศเจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสราญรัตน์  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายสิชนม์  อินทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงสิริณภา  วงค์มั่น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสิริพิชญา  ศุภศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสิริวิมล  วงศ์เงิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงสิริวิมล  วารินศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายสุกฤษฏิ์  กาเวระ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสุตาภัทร  สกุลชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสุทธิชา  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายสุรัชภณ  พรมยม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายเสฏฐพันธ์  อินทนะ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงเหมือนฝัน  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงอชิรญา  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ช่วงฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายอธิป  เฉลยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายอนวัช  มั่งนิมิตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอภิชญา  สิริช่วยชูชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอภิญญา  ถีระแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายอภิวิชญ์  โพธิเวชกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายอริธัศย์  แจ่มวิมล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงอริสรา  สุริฉาย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงอังศวีร์  บุญวัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอัจจิมา  จำนงค์ไว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอาธัชยา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงเกษมณี  ทวีบุญล้น โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายณฐพล  ทับทิมบัว โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายธนภัทร  รักชาติไทย โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงภูริชญา  บัวศรี โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายรัชชานันท์  ฉ่ำกริ่ง โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายสิทธิโชค  ภู่ประสงค์ โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายกนกพล  พุฒวันดี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงกวิณณา  แก้วอร่าม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  แก้วต่าย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายกิตติภัทร  เที่ยงทิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายชัยณรงค์  แสงอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายฐาปกรณ์  รังผึ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายณกร  ปานสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายณฐภัทร  หุ่นกิตติเวชกุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงณัฐสิรี  แสงทับทิม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงทักข์ธนภรณ์  พรมบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงธนัชญา  วงษ์ทองดี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงนิชาพร  ปรากฏผล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงเบญญาภา  อินทรชิต โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายโบอิ้ง  ยอดเถื่อน โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายปัญญาทวี  พงษ์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงพกุลกาญจน์  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงพรปวีย์  มาลัยศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปกป้อง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายภูเบศน์  ขาวศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายยศกร  สุทธิพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงรวิศรา  งอกงาม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงรินลดา  ลายประหยัด โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงสุชาดา  ภู่สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายสุนิธิ  ไพรสันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายอธิพัชร์  สิริรัตน์เชาวกุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายอาทิตย์  เปียไธสง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงกชพรรณ  กสิผล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิ่มสนอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกานต์สินี  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงจริญญา  เทศสลุด โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายจิรพัชร  สำแดงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงจิรัสยา  ฉ่ำแฉล้ม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายจุธาภัค  แสงวิเชียร โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงชนัญชิดา  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงชนิสรา  อินใย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เอนก โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โสนน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  กลิ่นลำดวน โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงณัฏฐยา  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายณัฐภัทร  ฐิตานุกูล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายธนกร  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายธนกฤต  ไวยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงธนัชพร  คำเดช โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงธันย์นิชา  ฉัตรชาตรี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงธิติมา  ไทยนิยม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธีรภัทร  จันทราภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงนภิสา  ไหลสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงนิฐิตรา  ไหลสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงบัณฑิตา  เชาว์เอนก โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงปภาวรินท์  โคธา โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เปาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปุณยนุช  ปานพันธุ์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงเปมิกา  ยิ้มละมัย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงไปรยา  ศรีพลอย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพิจิตรา  สินธุประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพุทธธิดา  มูลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายภูวเดช  ขุมพลอย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงมนตร์ตรา  หนูน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงรดา  รวยทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงรตนภรณ์  โพสาวัง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงลดาภรณ์  เชื้อฉ่ำหลวง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงวรรณวิสา  สุขดี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายวรัญชิต  ครองตน โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงศดานันท์  แร่ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงสุขิตา  โสพจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงสุชัญญา  ผลทิพย์ฺ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงสุภัทรา  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายสุรเสนีย์  ทองโอภาส โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงอชิรญา  ฤทธิ์เรือง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงอธิชา  แสงพันธ์ไม้ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงอาทิตยา  คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงเอเวอลีน  สีแตงสุก โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายณชพล  พลเสน โรงเรียนมงคลธรรมนิมิต ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงวนัสนันท์  คงฉวี โรงเรียนมงคลธรรมนิมิต ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายกรัณย์พล  ศีรวงษ์ โรงเรียนมงคลธรรมนิมิต ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายธนภูมิ  ทรัพย์น้อย โรงเรียนมงคลธรรมนิมิต ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายธีรภัทร  เจือเจิม โรงเรียนมงคลธรรมนิมิต ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายกฤตยชญ์  เทียมอุบล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายขจรวิทย์  สุภาวิมล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงขวัญกมล  วรนาถจินดา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายชินพัฒน์  ศรีธีระวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายทรงวุฒิ  บุราณรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายธนภัทร  ฤกษ์สมจิต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายธีรพล  พุ่มขจร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายธีรภัทร  บุญหมั่น โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงรำปาว  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงลลนา  เรืองศรี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายวัชรินทร์  โอชาพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายสุรชัย  บุญมาก โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงกรรณิกา  ศิริปัญญา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  เขียวฉวี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกุลธิดา  รัตน์ไทรแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายจิตวิสุทธิ์  หมั่นดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงจิรัชญา  รามะนพ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงชยิกา  จันทร์ระยับ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงชลธิชา  จารึกรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณัฎฐริชา  ผ่อนผาแดง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงณิชาภา  กุศลเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงปทิตญา  ก้อนมณีย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงประกายแก้ว  อุดมพุทธา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายพงษ์นเรศ  คำแสนวงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพรรณพัชร  เอี่ยมสุนทร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพิชญาดา  เสมอเหมือน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพีระพร  ตรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงรวิสรา  การุญวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงวริศรา  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงศุภิสรา  ผดุงแพทย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงสัญจิตา  แจ้งสวะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงสิริวิมล  เตียงประโคน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายอดิเทพ  คงคำ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม