รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  รดตะร่าง โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายธนโชติ  แก้วคำ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนลินรัตน์  สุริยะ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปัญชิกา  ปิดตาทะเส โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปารัชญา  แก้วลาย โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพรนภา  คีรีวงษ์ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพิณชฎาภรณ์  นามโยธา โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทะบุตร โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงวิภาดา  นระศรี โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายศุภกรณ์  บุญเหลือ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายสิรวุฒิ  จันทร์หล้า โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอริสรา  ชาอินทร์ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงจารุวรรณ  ไทยสอน โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงชลธิชา  สาธาวงษ์ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงณัฐกานต์  มีทรัพย์ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงณัฐติยาพร  ภูหนองโอง โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายดนุพงษ์  แซ่พ่าน โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กชายธนพล  ฐานะ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงธัญสิริ  จันทร์หล้า โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงธิดารัตน์  พานโน โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงปณิดา  ลมไธสง โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงปิยธิดา  สารสิน โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงปิยะภา  ภูลิน โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายพงศกร  เขตบุตรสี โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงพินันทา  ดาสุภี โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงมลฤดี  นาคำ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงศรุตา  วงษ์มา โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กชายศุภกรณ์  สุราชสิงห์ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงสมิตา  สุมา โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกัลย์ธิดา  ปองไป โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายกิตติศักดิ์  ภูยอดสูง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงเกตวริน  หามะจำ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญตา โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชัญญานุช  เพชรหงษ์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชุติศรณ์  บุ้งทอง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองยัง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณิชา  ศรีเชียง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายทัตเทพ  สาลารักษ์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธีรเดช  ศรเพ็ชร โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนริศรา  ชมชื่น โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนิชานันท์  ภูชัย โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงไพลิน  ทองแสนไกร โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงรัตน์ติยา  กุละคำแสง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงวรฤทัย  จำวิเศษ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวันวิสา  ทุมชะ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวารุณี  ลุนศรี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายวิชาญ  พันธุ์ขวา โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายวิรุฬห์  โสภาศรี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสุชัญญา  แซ่จัง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสุภัสสร  หาหอม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงหทัยทิพย์  บุตรพรหม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อู่เงิน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอรอนงค์  พรมคุณ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอัญชลี  แก้วท่า โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกนกวรรณ์  ปานรอด โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงจารุภา  บุญมาก โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงจารุวรรณ  สินสอน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงฑัณฑิกาภรณ์  แก้วกล่ำ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายณัฐพล  น้อยเพ็ง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายณัฐพล  อินงาม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงณิชาดา  โพธิ์ยิ้ม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงดารินทร์  นิลปะกะ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายถิรชัย  ชื่นชม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงทินประภาพร  ดวงจันทร์โคตร โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายเทอดเกียรติ  มหาเนตร โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายธนพล  ภูถมดี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายธนายุทธ  ฤทธิ์โคหา โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงนริศรา  มัครมย์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายปรเมศวร์  ขวัญสถิตวงศ์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงปริตานันท์  หลวงเรื่อง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายปิยะ  โพธิรุกย์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงพรปวีณ์  ดอนคำ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองก่ำ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายพีระพันธ์  สุทธวงค์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายภราดร  พลเสน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายภาณุพงศ์  วงษ์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายภูริพัฒน์  กลัดจันทร์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงมะลิวัลย์  จันทะบุตร โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงวรชา  พหลทัพ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายวรากร  ภูวิชัย โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงสิรินยา  ชมขวัญ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายหัสดินทร์  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายอภิชาติ  นรแสน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงอาทิตยา  ไทยซ้อน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงกัลยารัตน์  พัยเพชร โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงจันทิมา  ศุภนัด โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงจิรัชยา  ดาทอง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงชลดา  ภูถมดี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัยโยกุล โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงณภัทรดา  ไชยวงษ์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณัฐนิชา  ขันขวา โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายนพรัตน์  สุวรรณศรี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนภัสสร  หมื่นมี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนิพาดา  เมฆะ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายประจวบ  ดอนประเพ็ง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปริชญา  ทะยาธรรม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายภูวฤทธิ์  ด้วงโต โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายรัฐนันท์  ศิริโสม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายราชาตะวัน  โสเกษ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงลลนา  ศรีเรือง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายศราวุธ  โม้แพง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงศศิประภา  พลางวัล โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายสมศักดิ์  หารภักดี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสยุมพร  ยกตระกูล โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสิราวรรณ  ชื่นชม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายสุรสิทธิ์  พลศรีลาภ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอรพินท์  ศุภนัด โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอริสรา  อุตมูล โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอินทราณี  อินเรืองสม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายกรวิชญ์  ไกรแจ่ม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชื่นชม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงกันตพิชญ์  แสนแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายกิตติภูมิ  สารพิมพ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงกุมภาพันธ์  ปัญญาพอ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีพลลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายจักรกฤษ  รอดชมภู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงจิราชนันท์  ทองโครต โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงเจษณี  เวียงสิมมา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงชญาดา  อินทร์นอก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงชลดา  นามมาลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงชลธิศา  ฮาดบุตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงโชติมณี  สนสมบัติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงญาณิศา  เริ่มศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงฐปนรรฆ์  อินเรืองศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โฮมแพน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงณัฏฉรียา  ทุมทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายณัฐชนน  หอมเเพงไว้ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงณัฐชยาพร  แสงสา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณัฐณิชา  แหลมคม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงณัฐภัสสร  พลขาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายณัฐวัฒน์  กว้างขวาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายดลธฤทธ๊์  หายโศก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายตะวัน  พันธ์โสภณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายแทนคุณ  แสงทวี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายไทกะ  ชิมาโนะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายธนกร  แก้วลาย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายธนพล  สุวะเสน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายธนวรรธน์  วันเทาแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีวิชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายธรรมรชต  พึ่งตาแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายธัญพิชชา  อาสาชนา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายธัญยทรณ์  ศฺริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงธันยพร  เกตุวัฒน์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงธิติมา  บรรนามน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงธิพาพร  แก้วกัญหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงนรารัตน์  พอภัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายนัธทวัฒน์  หวังเผ่ากลาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายนัธวัฒน์  หวังเผ่ากลาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงนัสติยา  ปัญญาพอ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงบุณยานุช  ศรีจันทะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายปกรณ์  พรหมหาราช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายปฏิภาณ  พานอะนันต์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงปวีร์ทิชา  หินสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงปาริชาด  ไชยโส โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงปาริชาติ  ทัดเทียม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายพงศทร  อาภาผง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เขี่ยวจันทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงพรนิภา  พิทักษ์บ่อแก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงพัชรพร  ไชยสงคราม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พักตร์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงเพียงขวัญ  เทือกเถาว์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีคำม่วม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายภูวดล  โพธิกมล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงมนกานท์  บัวสาย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายมนทกานต์  บัวสาย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงรจยาจินดา  รงค์ทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงรวิปรียา  โสระเวช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายรัชตะ  สาริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายฤทธิชัย  เตนน์เมทนี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงวนิดา  หล้าหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงวริศรา  สมชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงวรีพร  ขันตี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงวันฟ้าใหม่  ดอนกำยาน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายศิรวุุฒิ  เผ่าหอม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงศิริขวัญ  แก้วโสภา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายศิวัช  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงสัณห์สินี  ปิงตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงสุภาพร  ขวัญถาวร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงสุภาพร  ชินคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายอดิศร  แสนหาญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายอรรรณพ  จิตภาค โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงอรอุมา  ขุมลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีชมภู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงอาริสา  ชาญฉลาด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงอินทุอร  คำอุ่น โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงกตัญญุตา  สว่างกุล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายกนกเทพ  สอนพระจันทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกมลชนก  ทุ่มแห่ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกรรณิชา  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกรองแก้ว  เทียนคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายกฤษฎากรณ์  บุญเกษม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายกฤษณกันต์  ค้องก่ำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกวิตา  มหาราช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกวินทิพย์  อังกลมเกลียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกัญชลิกา  ภาชนัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตุ้มน้อย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกัญญารัดน์  ชี้นถาวร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกันยารัตน์  มณีสา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกัลยาณธรรม  ประโยตัง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกานดาภรณ์  กัณหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกานต์พิชชา  คงทรัพย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อิ่มนาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายกิตตินันท์  สวัสแวงดง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายกิตติพงศ์  แสนซื่อ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายกิตติพัทธ์  บัวแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายกิตติภูมิ  ธรรมสาร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายกิติขจร  โนนทะนำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกุลณัฐ  ศรีหล่อ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงเกวลิน  พงษ์เหล่างิ้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  พ่่ัวตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงเกษเเก้ว  วันทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายโกสินทร์  ศรีภูธร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงขวัญจิรา  อ้วนนุราช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงขวัญตา  ปัจสาพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงขวัญฤดี  ซาหยอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงเขมิกา  ทองทา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายคณิศร  เชื้อแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงคีตกานต์  กันสีชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายจักรินทร์  ยศอ่อน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายจารุจักร  สุวิชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายจิรเมธ  คุยบุตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายจิรวัฒน์  เเก้วลาย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงจิรัชญา  แสนฤาชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงจิราภรณ์  สีชมภู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายจิรายุ  กอทวีทรัพย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงฉันทพิชชา  สิรินาคสัณฑิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงชญาดา  เหลาพร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชนากานต์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงชนิดาภา  ปะวันตัง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชนิดาภา  มีศิลป์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายชยังกูร  บุญเฉลียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายชยุทธ์  บุญมี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายชลชาญ  ใสงาม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชลดา  อำภะวา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วทา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชลธิชา  แสงจันดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชัญญานุช  อาสาชนา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายชินภัทร  เพ็งแจ่ม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายชิระวิชญ์  วิเศษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทะศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายโชติวุฒิ  บุญยานาม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงฐิติวรดา  พงษ์ประเทศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณภัทรพร  ขุนทายก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายณัฏฐกร  โครตเพชร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สีจันดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  สมศรีแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัฐธิดา  พวงชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณัฐนน  มะลิทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายณัฐพล  กะกุลพิมพ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฐริกา  เบียดชัยภูมิ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  บุญเรืองศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทุมสิงห์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงดมิสา  ทบด้าน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงดรุณพิชญ์  เขียนศรีอ่อน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายต้นกล้า  แพงสาระ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายเตโช  ทองบุญมา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายทวีคุณ  เอกตาแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายทักษิณ  ชินศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงทัศนาวรินทร์  ตระกูลวงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงธนัญชนก  พิมพ์กิรติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธนากร  ศิริ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธนาธิป  ไชยศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงธัญพิชชา  แก่งจำปา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชัยคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงธิษณามดี  ศรีพล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธีรนัย  ไชยหงษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงนภัสรินทร์  วอหล้า โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนภัสสร  ภูบุญปลูก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนภัสสร  เเก้วเกตุ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงนริศรา  คำเมรีย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนันทพร  กิริวงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงนันทภัค  สามา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงนันทิชา  ชัยปัญหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนันทิยา  จันธิยะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายนาวนวุธ  แหม่งปัง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายน้ำมนต์  ไชยแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนิตยาพร  สังข์สีลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงนิรชร  พลูชู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนิรมล  ทองโครต โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงนิลาวรรณ  เพลงปาน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงเนตรชนก  วระสิงห์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายบวรศักดิ์  หงษาวนา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีพุทธา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงบุญยอร  ศาลาแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายบุณพจน์  หวังแอบกลาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปฐมาวดี  สาริยา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงปภัสสร  ธรรมนาม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงปภาดา  มีมูล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายปภาวิทย์  ช่วยแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายปรเมศวร์  ขันตีกรม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายปรวัฒน์  ขันตีกรม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปริยากร  ชาติชาย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปรียาพร  ค้ำชู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายปวรปรัชญ์  สอางจิตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปวีณา  ภักดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายปัญจพล  เเก้วเหลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายปัญญวัฒน์  พรมต้อ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายปัณฑระ  แรมจะบก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปัถยานี  อาชุมไชย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายปั้นทอง  ศรีหาทัพ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงปาริชาต  พรมด้าว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปาริชาติ  ไชยโส โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปารียา  พิมพ์หนองแปน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปุณนาพร  เหล่ารัตนศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงไปรยา  สังฆะสอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงไปรยาพร  เสริมสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงผุสดี  ศรีดามุย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายพงศกร  บุตรโพธิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายพงศ์ภรณ์  บุญตอบ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายพงศ์สิริ  สิริปัญญาพงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพรนัชชา  แพงวิเศษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพรรณศิริ  ศิริพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายพลวัฒน์  ฤทธิยา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายพลวัฒน์  โพธิกมล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพลอย  บุตรดาซุย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่อนศรีชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพัชรินทร์  คำภูเงิน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพิชญ์ลดา  หอมสมบัติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพิชญาภา  เดชพุฒิ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายพิชิตชัย  ศรีเกษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพิตตินันท์  ภักดีพันดอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทยาธรรม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  แวงภูลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายพีรภัทร  สังข์สีลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงเพชรชรัตน์  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงเพ็ญจิตร  ยอดตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายภคพร  วาโย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงภัทรธิดา  จินดาพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายภัทรพล  เคนดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายภาคภูมิ  ภูจักแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายภานุวัฒน์  ดวงบุปผา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายภานุวิชญ์  ผ่านแผ้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อ่อนศรีชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายภูตะวัน  บุณฑริกชาติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายภูตะวัน  พิมพืดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายภูตะวัน  พิมพ์ดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายภูมิพิทักษ์  เดชะโชติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงมะลิการ์  บายสี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงมัญชุภา  รีบเร่งดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงมาริกา  ไชยแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงมินตรา  ทาบุญมา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงมินตรา  เมล็ดกุล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงมุทิตา  คำพิลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายเมเยอร์  เลออนวิค โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายรังสิต  ถาวร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายรังสิมันต์  บุญสมัคร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายรังสิมันต์  สุวรรณเรือง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายรัชชานนท์  จุลาณุกะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายราเมศวร์  พรมจำปา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงวจนะ  สุวรรณชาติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายวชิรวิทย์  สุทธิปัญโญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายวรกมล  ทุมสะกะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายวรกิตติ์  เดยะดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงวรณัน  สีหานาท โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายวรปรัชญ์  เจริญลอย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงวรรณธนพร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงวรรณิดา  วรวงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงวรัญญา  นาอุดม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงวรัญยาพร  สุวรรรละ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงวริศรา  จุปะมะตัง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณเทพ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงวัลลปภา  ศรีสะอาด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงวาริศธิดา  รักน้ำเที่ยง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงวิมลศิริ  ชัยสงฆ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงเวธณี  ถิ่นจันดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงศรัญญา  เกิดไผ่ล้อม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงศรินทิพย์  ชุ่มนาเสียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงศศิประภา  เงินคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ฐานวิเศษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงศิริกานดา  ศิริมา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงศิริญาพร  ศรีสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงศิริประภา  คุณศรีเมฆ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงศิริฤทัย  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงศิรฺวรรณ  พรมโนนศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายศุภกิจ  เมืองฮามพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายศุภณัฐ  เวียงเหล็ก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทร์นนท์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงสันนิภา  เสมามิ่ง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายสามศร  ช่องผม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงสาวิตรี  พรมภักดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงสิดาพร  ประทุม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายสิทธิพล  ช่วยหาร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายสิปปนนท์  มงคลเคหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายสิรวิชญ์  คำเสม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงสิริกร  ธนบุรีรักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงสิริกัญญา  ธนบุรีรักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงสุชัญญา  ภูขาว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงสุชัญญา  อินทรา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ชมภู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ไชยโสดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงสุธิมา  ศรีกลาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงสุธิมา  ศรีลาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสุนิตา  ยะสีดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงสุนิษา  พิมผุย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงสุนิสา  สีหะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสุพรรณี  น้ำใจดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงสุพรรษา  ศิลปรีชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงสุพัตรา  มาชัยภูมิ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงสุพิชชา  หล้าหาญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงสุวพัชร  ศรีทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายเสกสรรค์  แสนศรีสม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายอนุชา  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงอภิชญา  โรมพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอภิญญา  ฮดลือชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงอภิษฎา  พุทธจิต โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงอภิสมัย  สมพิทักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงอรวรรณ  บุญคาร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงอริญชญา  พละศูนย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงอริยาภรณ์  ดอนหงษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงอ้อยทิพย์  ทองบุ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงอัญมณี  เเก้วกัญหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงอานัญญารัตน์  บรรเทิง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงอารยา  ตาราษี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญอาจ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงอิงอร  ชัยรินทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายิปิยวัฒน์  ชินทะวัน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายจุลจักร  มีจันดี โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายนพชัย  พันผาง โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายวงศธร  พลอินทร์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 คณิตประถม
427 เด็กชายศุภกิจ  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงกรณัฐ  หลวงจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายกรทักษ์  ประสมพืช โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงกันยารัตน์  กัลยาสี โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงขวัญฤท้ย  พรมน้อย โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงจิราภา  แสงจันดา โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายฐิติวัฒน์  ไชยศล โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณัฐชา  พันเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายณัฐพงค์  โพธิ์หล้า โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายณัฐภิรมย์  จู่พระจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายถิรวิทย์  ไชยศาสตร์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงนงนุช  พลเสน โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงปาริชาติ  กาเจริญ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพิมชนก  วันที โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพิมญาดา  หล้าเรือน โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงพิมลพัทธ์  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงมาริษา  กาหลิบ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงวรินทร  มอญขาม โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายวสันต์  ตุลุโคตร โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงวิภาวี  ยมสีดำ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายสรวิศ  โคตรชุม โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงสุปรียา  จำปาแก้ว โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ใหม่วงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงจุฑามาศ  สมทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายป้องภัย  เหล่าอุด โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายเปรมมนัส  ใหม่วงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายศุภกฤต  มากบุญ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงสิริกัญญา  พรชัย โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงจิรัชญา  หลวงกลาง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายเจษฎากร  ฝีปากดี โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงธนิดา  คำแจ่ม โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงนฤภร  สุทธิโสม โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงบัณพร  แสนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพัลลภา  หาญไชย โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายรวิพล  พลซา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงอารยา  ลำพุทธา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงอินทิรา  พรรคพิง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม