รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลธิดา  ศูนย์จันทร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัลยกร  เขมา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สีแก้ว โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติศักดิ์  ขุนเพชร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกุลสตรี  จันทร์วังทอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงขวัญพิชชา  มุขธระโกษา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายจิตธนา  ดวงท้าวเศษ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชนัญชิดา  โคตรกอก โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชนิดาภา  การีชุม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงทอฝัน  สุขรักษา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายธนกร  เหล่าโพธิ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธนภร  หอมสมบัติ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธัญญ์นภัส  นรมาตร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศุภนัตร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธัญสินี  ชิณโคตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนิชานันท์  ดอนลาดพันธ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายพงศธร  แก้วแกมแข โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายพชรวัฒน์  อึ้งเจริญไพศาล โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายพญา  ภูวิชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายพลวรรธน์  เบ้าหล่อเพชร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายพันอวยชัย  สารราษฎร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงภัทระ  พลวิบูลย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายรณกร  ชามนตรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวิกานดา  ปลาหนองโปร่ง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงศศิลดา  ศรีเจริญไพศาล โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงศศิวิมล  ดาวเฉลิมวงศ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงศิวพร  หีบแก้ว โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงสรัลชนา  พันธ์เทศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พรมมาโอน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสุภัสสร  ช่วยเงิน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  โยเหลา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอัญมณี  ศรีทอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายเอกปวินท์  อระบุตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายกฤษดา  อำไพ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยะสาธะโร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวกานดา  เลขตระโก โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นายกิตติธัช  พระสุวรรณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายกิตติธัช  สนัดชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นายจักรพล  อุทัยสาวัง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นายจิรายุ  เกตชารี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนสายเนตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวชนิกานต์  ยะสาธโร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงชิดชนันท์  เหงาพรม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวฑิฆัมพร  ภูษา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชลประทาน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นายทองคำ  มีสุข โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายนัฐวัฒน์  สัมโย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายปราณชัย  แสนเวียง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวปรารถนา  เทพศรีหา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นายปริทัศน์  พหล โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวปลายฟ้า  ศิลา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายพงษ์เจริญ  สุราช โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงพัชรา  หงษ์สีทอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นายพีระพล  สิงห์คา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายภาคภูมิ  แก้วอินทร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวมาริษา  คำผิว โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงรุ่งนภา  บรรเทิง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงวาสนา  ศรียาวงษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายวิทวัส  เพ็ญศิริ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นายสกุลเพชร  เอื้องสัจจะ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงสิริจิตร  มีกุล โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายอภิรักษ์  ทวีคูณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงอริษา  วิเศษชาติ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายเอกพล  สวัสดิ์รักษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงกนกรัตน์  บุญแย้ม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายกิตติธร  แสนศรีมหาชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงจิดาภา  เสนกระจาย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงเจติยา  บัวผัน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายเจษฎา  ดอนจันโคตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายชนาธิป  วงษ์มา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงชลธิชา  พันสุเภาดี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายณรัช  สมณะ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัฐสุดา  ศรีมนตรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายธนวัฒน์  ทานะแสน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายธนาคาร  เจริญชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายธนาทิพย์  ก้านศรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธนิสร  ช่วยค้ำชู โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายธวัชชัย  อาจศัตรู โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายนิธิภัทร  อัครศรีชัยโรจน์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงบุญยอร  คำขวา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงบุญสิริ  พวงงาม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายปฏิมากรณ์  พุทโธ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปราณปรียา  จ๋อยนุแสง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายปราบดา  บุญแย้ม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงปริชญา  อุดมรักษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปาริชาติ  ไชยศึก โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายพชรดนัย  รัตพลที โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพรทิวา  แสงมุกดา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จวงโส โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายพีรพัฒน์  ศิริโอฐ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายภานุพงศ์  พันธ์สุเภาดี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงภิตติญา  เบ้าสวัสติไชย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงภูน้ำฟ้า  คิดรอบ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงภูมิใจ  จงอางจิตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงรวิพร  พลนุรักษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายวริทธิ์นันท์  จันทร์เสียร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงวิชญาดา  แสนศรีมหาชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงศิโรรัตน์  คานลุน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายศุทธิวัจน์  นาทันตอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายศุภกร  กงเพชร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสาวิตตรี  สักขวา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายสิงขร  อินตะวิชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายสิรวิชญ์  ขุนจ่าเมือง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายสุเจตน์  ปัดถา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสุพิชชา  กันนะลา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองสมบัติ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายอธิปจิรา  กฤตยานุวัฒน์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายอนัตตา  ติวทอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายอัครวิทย์  สมอุ่มจารย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายชนาธิป  สามล โรงเรียนบ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อ ป.6 คณิตประถม