รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลชนก  ประโคทัง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกวิสรา  มาศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายก้องไกร  จันทะคุณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัลยาวดี  แท่นประทุม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกิตติภรณ์  เชียงคำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกุลปรีญา  ไชยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายเขตโสภณ  ศรีโยวงค์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงเขมนิจ  อินทา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชมพูนุช  มิตรครบุรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชลิตวรรณ  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จารุจารีต โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตาลเจิม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายโชตินาม  คำหนองคู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณปภา  นิลแสง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัฐนิชา  ชาญชำนิ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายเดชดนัย  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงทิพานัน  วิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายธนโชติ  พุฒาอามาตย์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธนภรณ์  มงคลแสน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธนิสร  พรมบิล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธัญญารัตน์  คลังเกตุ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธิตยา  โคปาบ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธิติยา  ดอกไม้ทอง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายปฏิพล  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปภาวดี  ศิริปี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปัญจพาณ์  จันพวง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปิยากร  ปาทา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพิณแพรวา  ดอกรัง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ปาสาจะ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพิยดา  สาบ้านบัว โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายพีรพล  นิกรเทศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงภัทรธิดา  ผาจวง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายภาณุมาศ  อินไชยา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายภูสิทธิ์  เจริญดี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  พิลาพัน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายรัชพล  อันทะสีดา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายรัฐศาสตร์  แสนนันตา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงรินรดา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวรรณพร  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงวรวลัญช์  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงวริศรา  พารุณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงวาสินี  ทองถา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงศกุนิชญ์  เหลืองตระกูล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงศิริณภา  ทูลมาลา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายสิงหนาท  กรงระหัด โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงสุพิชชา  ชมภูนาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายสุริยัน  คะกะเนปะ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายอนันต์  บุญประสม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายอนาวิน  ฮวดปากน้ำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอมลรดา  มินิชิตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงอรณัฐ  สุวรรณประทีป โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอารยา  แนมขุนทด โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกรรณิกา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกัญญ์วรา  นิลเกตุ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกัญญาวีย์  ดากงแก้ว โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกานต์ชนิต  นัฐพงศ์พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงเกศรินทร์  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ศรีจอมพล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงขวัญชีวา  สมนึก โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงขิงดำ  เดชเดิม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงเขมิกา  ศิลาสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงคณิตา  สุทธิโคตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจิราพร  ระเริง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายชนาธิป  ทองยาน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงญาณัจฉรา  สอนจ้อย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงญาดา  เทพคำดี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อำไพร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงฑิมพิกา  พรมโสภา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ทองนำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูชนิด โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ภูบุญล้น โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณัฐยา  สีวงษา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ชัยพูม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายณัฐสิทธิ์  โต้เพชร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายต่อตระกูล  สะวิลัย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายธธีร์ธร  อนันต์หิรัญมา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงธนัชชา  แทนโหมก โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายธนัชชา  แสงใบ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงธนัชพร  พลภักดี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธนัญญา  ธูปเศษ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายธีรเดช  แสนบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงนันทนา  จำปาหอม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงนิธาวดี  สายพานทอง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนิศารัตน์  สุวรรณแสน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายนุกุล  คำรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงบุษยมาศ  อาจสมัย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงบูรณิน  รองทอง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยนคร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงปพิชญา  ชินวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปภาดา  กุลพัชรสกุล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปริยาภัทร  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปวริศา  นันทะถิน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงปัญสิริย์  ฉลวยงาม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปารณีย์  เล่ห์รักษา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายผณิศวร  กรงระหัด โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพรนัชชา  ผาจวง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพิชญธิดา  ตั้งวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายพีระพงษ์  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงเพชรธิดา  วงค์ศรีลา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมสาร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายภัทรพล  คำลือฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงภารตี  สารสอน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายภูธริศ  นครสุข โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงมนัสนันส์  ยงค์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงมอลลี่ เม  โรบินสันต์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงลลิตา  รักษาศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงวรัญญา  มลต์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงวริดา  คำม่วน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวริศรา  ชิณเกตุ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายวัชรพล  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายวัฒนศิริ  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงวันวิสา  ฮาดดา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงวาริสา  ดวงภักดี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงศรินทิพย์  ปิดตังนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงศศิกานต์  สมนอก โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงศศิวิมล  ราชสีโท โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงศุภพิไล  ภูแมนวาด โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กุมลา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงโศภิตา  เชียงคำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงสาริศา  นาหอคำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงสุชัญญา  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงสุธีมนต์  ราษี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสุนิษา  สุเนตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุพธิดา  ดอนหมั่น โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสุพัตรา  แก้ววิจิตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสุภัสสรา  กวนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงสุภากาญจน์  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสุภาวรรณ  จอมคำสี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายอนุรักษ์  โพธิ์คำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอภิชญา  จันทนา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอภิสรา  เดชศิริ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอรธิชา  นาหอคำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอรวรรณ  มะไลโย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอริชญา  สีมูลทา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายอัครวินท์  สุขโข โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอาทิตยา  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอารยา  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงจุฬารัตน์  หิรัญอร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายญาณกร  แสงสว่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายพีรวิชญ์  ชาญธีระเดช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงวาทิตยา  หมื่นตูม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายเอกพิสิฐ  แก้วเทพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายคภัสสิริ  เพ็งทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปภาวรินร์  วาจาสัตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปาริตา  พรมพิมพ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงอาจารียา  ศรีเทศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พรพงศ์ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงปริญญา  ชาวดร โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงยมลพร  อาชนะชัย โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายรัฐศาสตร์  คุณบุราณ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงวิลาสินี  แหวนวงษ์ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงศิรประภา  โคตรมี โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงชนินาถ  พรสอน โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงมทณา  พลไธสง โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงมยุรดา  พลโท โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงอนันตญา  บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอรอุมา  คำสาลี โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกชกร  ไพรเขียว โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายกนกเทพ  เยาวะสัย โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายคชินทร์ธร  ลามคำ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายจิรพงษ์  เพ็งคูณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายโชคชัย  รักอู่ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงฐานิศรา  สานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายณดล  สาระสี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายณัฐภัทร  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายตะวัน  จันทะผล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายทวิภพ  พันธุวัล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายธนโชติ  ดวงโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงธนภรณ์  สีโนราช โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญรุ่งพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายธิติวุฒิ  อารามวัด โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายนรินทร  นฤพรพุฒิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงนิยดา  คำบัว โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงนิรชา  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงบุณยวีร์  ขันอาสา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงพชรมน  คำเพชรดี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายพาทิศวร์  สอนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายพีรภัทร  แก้วกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายภานุวัฒน์  จันทร์ลาภา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายศิวกร  สาวะริพล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายศิวปรีชา  ชาญวิทยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศิริบุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายสถาพร  ผดุงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายสิรศักดิ์  กินนะลีโดน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายสิริศักดิ์  วะวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำเสนาะ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงอมราพร  ไผ่พันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายอรทิพย์  สินธุชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  วิรุณปักษี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  คำอุ่น โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยลยุบล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงจารุนันท์  ขันตา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงจิรนันท์  ประเสริฐพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงโชติกาญจน์  หอมแพน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงฐิติวรดา  ชาญวิทยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงทัศน์ธมน  เภรี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธนพร  ตุลาธน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธนภัทร  สุโนนคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธรรมสรณ์  ราษี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วสนิท โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายปัณณวัฒน์  ลีเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปาริชาติ  บุญปก โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปุญณิศา  สุวานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายปุณณกรณ์  อินธิกาย โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพชรภร  ชินคำ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพชิราวรรณ  ภูด่านวัว โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายพัชร  พันพิลา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพิชญธิดา  สมประสาตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพิชยะ  พลลือหาญ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หอมทวี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงรัชตวรรณ  ภูมลี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงลลิตา  ชีวาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงวาสนา  กองทอง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายวิชญ์ปวีร์  ไชยลือชา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงเวธกา  พทาเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงศุภสุตา  ไชยเทพ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสิรินภา  แก้วอินศรี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายอาชวิน  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 วิทย์ประถม