รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  แสงพันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกพร  หนูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกรภัทร  เสนจันทร์ฒิไชย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษกร  ตันนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกล่องขวัญ  ประสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกวินท์  อินเสมียน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติชัย  สุระถิตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงขันธรัตน์  จิตจระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงครองขวัญ  อันชัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจอมขวัญ  วินัยโกศล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายจิรัฏฐ์ธรณ์  เมืองแพน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจุติพร  ศรีษะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชนากานต์  ดวงขันเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชนิภรณ์  สายเนตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายชยากร  กตารัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายชีวานนท์  พรหมโคตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชุติมา  กูลาสัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายฐาปพัฒน์  ขมิ้นเขียว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายณกรชัย  ปิยะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายณฐกร  บริบาล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณมีสุข  ภาษาเวทย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐพงศ์  กุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฐภัทร  อุตรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณิชา  ภักดีไทย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายดรัสพงษ์  ทองพูลพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายแดนไทย  เชื่อพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธชกช  จิระวัฒนผลิน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายธนภัทร  ชมภูจักร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธนาพร  จันตาวงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายธนาวัฒน์  นามอานันท์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธมน  เทพรังสฤษฎิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายธีรภัทร  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายนพวิชญ์  หวังผล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนันท์ชญาณ์  มุสิกิตติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายนันทพล  ทำมะวงสา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนิรดา  สร้อยศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  นนทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปรียาภัทร  ดาจง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายปัณณธร  อ่อนสีหา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายปาณัสม์  เคณาอุประ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายปิติ  นภาสกุลคู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปิยพร  เมธีนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพรนภัส  อัถประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายพรรษวัฎ  เทพแพงตา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายพร้อม  จิ๋วแหยม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายพระธรรม  หัสดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพอเพียง  ไชยเสน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายพัชชะณะพล  สุวัตร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายพัสกรณ์  เจนเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายพิชญะ  จันะิราชข โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายพีรภูมิ  พิบูลย์วัฒนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายพุทธวุธ  พงษ์ลิมศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงภัคจิรา  เหลืองอร่ามนภา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงภัควรัญชญ์  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายภัทรกร  สุทธจรรยา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายภูรินทรา  พาพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงเมธินี  บรรพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายรณกร  ศรีสงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายรพีพงศ์  เอกหิรัณยราษฏร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คิดชัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงรุจจิรา  มณีทร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงลออรัตน์  วิเศษสุนทร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายวชิรญาณ  วะจีประศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงวนิดา  โคตรมะณี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงวรัชยา  ผิวสว่าง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวราพร  ห่อไธสง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงวราภรณ์  วงศ์พงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงวริศรา  จ่าพันนา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวิภาพร  ห่อไธสง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายศรายุทธ  มณีสวาท โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายศาสตรา  สุขวาณิชวิชัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายศิวกร  ซ่วมเซียง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายศิวกร  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายศุภกร  อุทสิทธิ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงศุภากร  สัสดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายสิทธิเดช  นิลเพชร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงสุกฤตา  แก้วปัญญา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงสุจิรา  ณ หนองคาย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงสุธาสินี  อันน้อย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงสุลัดดา  คำหมาย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงอรปรียา  บุญพูน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงอรวรรยา  ญาติคำ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงอริศา  ช่องท้วม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอัจฉราลักษ์  วงศ์ภัทรนันท์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงอาทิวราห์  พิณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงเอริยา  วิชัยวงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกนกพรรณ  หัสสา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีนาดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกมลชนก  โหราฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกมลวรรณ  สัสดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกรวิชญ์  พลพุทธา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกัญญาภัค  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญราศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกันยาพร  โยติภัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  สุวรรณกูฎ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกุลณัฏฐา  กาญจนศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายเกริกดนัย  จิตมาตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  สวัสดิ์เมือง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงขวัญข้าว  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงจิดาภา  ภาณุมาศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงจิตดาภา  เอี่ยมขันทอง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงจิตตานันท์  ทัศดรกุลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงจิตรลดา  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงจิรัชญา  งามพร้อม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงจิราพร  นามไพร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจุฬาทิพย์  เยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายเจษฎากร  ภูกระบิล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงฉันท์หทัย  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายชญาวัส  ปิติพัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ลีเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชนิกานต์  กิติพิพัฒน์มนตรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชรินรัตน์  พลาปัญญากูล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชลลดา  วงหาร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชาลิตา  บทมาตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชื่นนภา  ศิลาพจน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงญาณีพร  พิชาลี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงฐิติกานต์  บุญสอน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงฐิติมา  ดกกลาง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัชชา  สุทธิสินธ์ุ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  อินทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฐชญา  คำผุย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณัฐณิจชา  อุตะรา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณัฐธพิมพ์  ตันนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองชมภู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัฐธิดา  สร้างช้าง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฐนรีย์  วศินปิยมงคล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณัฐภูมิ  ทุมรักษา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฐริการ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฐวดี  อุตมาณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายณัฐวัฒน์  ตาลห่อ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายถิรวัสส์  ณ สุนทร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงทรัพย์ทวี  สนองผัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายทัตเทพ  ปุณลา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายแทนคุณ  พลเสนา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธนกฤต  โสนันทะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายธนกฤติ  พลัตภูมิ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธนพงษ์  ชาติทุ่ง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธนวัฒน์  ทบบุญ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงธนศตพร  ตุงชีพ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธนาภรณ์  สิมหลวง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงธัญชนก  ชัยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วรรณเสน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธันยธร  นิลเกตุ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธีร์ธวัช  จันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนกมล  นันทะมีชัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายนนธวัฒน์  ดาจง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงนพภัสสร  กิจประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนฤภัทร  อุสสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนัฐชา  พหลทัพ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายนัธทวัฒน์  กาญจนศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายนิติธร  ทุมรักษา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายนิพพิชฌน์  สีดาตระกูล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนิภาภัทร์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายบุณยกร  ถาละคร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปฐมาพร  ซ่วมเชียง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปนัดดา  ป่าแฝก โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปพิชญา  พรหมสูตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปรัญภัทร  กามาพร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายปวริศ  เปรมเดชา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปาณิศา  พิมพ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายพงศภัค  รัตนติสร้อย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายพงษ์พรหม  สีดาตระกูล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพรกนก  ทำก้อม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพรนภัส  คำภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุวรรณเกษี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพราว  พันธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายพสิษฐ์  น้อยเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพัชรพร  เถาว์โมลา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพัชรพร  แสนโภชน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพัชราพร  พงศ์ธนาการญจน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นิยะนุช โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพิชชาภา  อาจไพรินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพิชญุตม์  อุตะรา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ตุงชีพ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คงดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพิมลวรรณ  กลางนคร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพิรชัช  สังคมกำแหง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายพีรวิชญ์  อภิรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงแพรววิรี  ธาตุวิสัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงแพรวา  ธาตุใชย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายภณกฤศ  ตริยาวธัญญู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายภพธรรม  ลิ่มบุญสืบสาย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายภวินท์  เรืองจินดา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายภัคธร  มะละกุล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงภัทรธิดา  ผาทอง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายภัทรเวช  ไกยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงภัทราภรณ์  บรรหาร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายภานุวัฒน์  พรมสูตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงภาพิมล  กิจขยัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงภารดี  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายภีษมะ  ธนาฤกษ์มงคล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายภูรินทร์  ทาป้อง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ตาลสูง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายยศวัจน์  รอดธีรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงรมิดา  ประพจน์จีรกูล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายราเชนทร์  ทิพยโสต โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายวรรณนพ  เทพบรรหาร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวิชญาพร  พนาลิกุล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงวิภาวดี  ทองโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวิระฎา  พหลทัพ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายวุฒิภัทร  ชัยเพชร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายศรัณยพงค์  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงศรัณยา  องคนุสสรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายศวัสกร  สาธรราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายศิรวิทย์  บานสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงศุภสุดา  หินกาล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสวรินทร์  นันทบุตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสิริยากร  หล้าดอน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงสุภัสสรา  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงสุภิญญา  เดชวีระพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เยือกเย็น โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอติพร  ประสงค์สุข โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายอภิรักษ์  บุปผาชาติ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอรุณวไล  ดวงพัง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอลิตตา  ขาวขำ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอัญญารินทร์  แสนสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงอาทิตยา  อุดชาชน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม